Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[227][170][28][21][473][150][119][11242][23345][2537][23][55][175][92][241][99][49][46][1253][109][11854][316][8594][46][846][50][84][110][195][116][14][7529][4521][1099][4][105][84][75][531][19][111][756][125][1586][3380][109][68][658][587][1671][11258][760][720][133][589]
Por Datum Text  
1 0860.??.?? 860 körül Konstantin (Cirill) szerzetes a Krím félsziget táján magyarokkal találkozik, akik meghallgatják szavait és kíséretével együtt sértetlenül továbbengedik.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
  
2 0863.??.?? Leto. Na Velkú Moravu prišla byzantská misia vedená bratmi Konštantínom (Cyrilom) a Metodom. V okolí ich rodného mesta Solúna žili Slovania, preto obaja bratia dobre ovládali slovanskú reč. Konštantín zostavil z malých písmen gréckej abecedy prvé slovanské písmo hlaholiku. Do staroslovienčiny (macedónskeho nárečia) preložil najdôležitejšie liturgické texty. Činnosť byzantskej misie s nevraživosťou sledovali bavorskí misionári, ktorí boli proti používaniu nového liturgického jazyka, a bezdôvodne jej vedúce osobnosti podozrievali aj zo šírenia herézy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
3 0867.??.?? Jeseň. Knieža Koceľ dal solúnskym bratom k dispozícii 50 žiakov, aby ich naučili písať a používať pri bohoslužbách staroslovienčinu. Spoločne sa potom odobrali do Benátok, kde sa uskutočnila známa dišputa s tzv. trojjazyčníkmi, ktorí tvrdili, že bohoslužby možno odbavovať iba po latinsky, grécky a hebrejsky. Konštantín naopak hájil právo používať národné jazyky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
4 0867.??.?? Leto. Konštantín a Metod so skupinou svojich žiakov opustili územie Veľkej Moravy a pravdepodobne sa hodlali vrátiť do Byzantská. Cestou do Benátok sa zastavili u kniežaťa Kocela v Blatnohrade, ktorý veľmi priaznivo prijal nimi zavedenú liturgiu sv. Petra v staroslovienčine.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
5 0867.??.?? Konstantin (szerzetesi néven Cirill) és Metód, tudós testvérpár Moraviából útban II. Hadrián pápához, megáll Kocel hercegnél, aki 20 tanítványt rendel a görög szerzetesek mellé.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
  
6 0868.??.?? Koniec leta. Metod sa vydal z Ríma na Velkú Moravu. Zdržal sa však u Koceľa, kde prečkal vojnové udalosti odohrávajúce sa práve na Velkej Morave. Na žiadosť kniežaťa Koceľa sa Metod znovu vrátil do Ríma, aby tu získal vyššiu cirkevnú hodnosť, ktorá by mu umožnila samostatne riadiť cirkev na Veľkej Morave a v Panónii.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
7 0868.??.?? Počas pobytu v Ríme členovia byzantskej misie pokračovali v prekladoch biblických textov do staroslovienčiny. Metod a niektorí učeníci boli vysvätení za kňazov. Chorľavejúci Konštantín koncom roka vstúpil v Ríme do baziliánskeho gréckeho kláštora, kde prijal rehoľné meno Cy-
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
8 0868.02.14 V Ríme zomrel Konštantín (Cyril), zvaný Filozof (*okolo roku 826, Solún). S velkou úctou a pietou ho pochovali v Kostole sv. Klementa, ktorého ostatky priniesol do Ríma. Pred svojím skonom prosil brata Metoda, aby pokračoval v začatom diele na Veľkej Morave.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
9 0868.06.?? Jún - september. Pápež Hadrián II. na žiadosť kniežaťa Koceľa vyslal Metoda ako pápežského legáta pre dŕžavy ovládané Rastislavom, Svätoplukom a Koceľom a povolil používanie liturgie sv. Petra v staroslovienskom jazyku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
10 0869.??.?? Ustanovenie Metoda za arcibiskupa v panónskej provincii Hadriánom II. v zime 869-870   
11 0870.??.?? Koniec roka. Metod sa napriek nepokojným pomerom pokúsil dostať na Velkú Moravu. V Panónii ho však zajali bavorskí biskupi a v Regensburgu (Nemecko) s ním zinscenovali súdny proces. Obvinili ho z neoprávneného pôsobenia na ich misijnom území a zo šírenia herézy. Potom ho takmer dva a pol roka väznili v jednom z bavorských kláštorov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
12 0870.??.?? Začiatok roka. Pápež Hadrián II. vysvätil Metoda za misijného arcibiskupa a pápežského legáta pre Veľkú Moravu a Panóniu. Metod sa vydal na cestu, aby sa ujal zvereného územia. Cestou sa zdržal u Koceľa v Blatnohrade.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
13 0870.??.?? II. Hadrián pápa felújítja a sirmiumi püspökséget; ennek fennhatósága alá rendeli a salzburgi érsekséghez tartozó Alsó-Pannóniát és kinevezi Metódot sirmiumi érsekké. Székhelyét Metód nem foglalhatja el, mert a város időközben bolgár kézre került.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
  
14 0870.??.?? 870/871 tele Az önálló, szláv liturgiájú morva egyház terve a morva—frank viszony elromlása és külpolitikai okok miatt elbukik. A frankok egyházi bíróság elé állítják Metódot, a börtönből csak 873-ban szabadul. (Halála, 885 után tanítványait elűzik, és Moraviában végérvényesen győ*. a nyugati kereszténység.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
  
15 0873.??.?? Pred 14. májom. Nový pápež Ján VIII. energicky zakročil proti tým bavorským biskupom, ktorí sa podieľali na odsúdení a uväznení arcibiskupa Metoda. Vyslal dokonca svojho legáta biskupa Pavla z Ancony, aby sa namieste postaral o Metodovo prepustenie a uvedenie do úradu správcu cirkvi na Velkej Morave. Prepustenému arcibiskupovi údajne doručil aj list, ktorým mu zakázal používať starosloviensky jazyk pri slúžení omší, čo však Metod nerešpektoval.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
16 0874.??.?? Po roku 874 Svätopluk začal organizovať vojenské výpravy proti kniežaťu Vislanov. Navonok svoju expanziu zdôvodňoval tým, že mu ide o šírenie kresťanstva. V expanzívnych snahách ho podporil aj arcibiskup Metod, ktorý prostredníctvom poslov nabádal v Krakove vládcu Vislanov, aby prijal krst dobrovoľne, a tak sa vyhol vojenskému konfliktu. Po jeho odmietnutí Svätopluk pripojil Vislansko k svojej ríši a Metod porazené knieža pokrstil v zajatí.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
17 0876.??.?? Pred rokom 876 Pravdepodobne bez potomstva zomrel Pribinov syn Koceľ (*okolo roku 830, Nitra), panónsky knieža, ktorý bol priaznivcom používania slovienskeho jazyka v liturgii a arcibiskupa Metoda. Po jeho smrti sa správy kniežatstva 3. Od príchodu Slovanov po zánik Velkej Moravy ujal korutánsky vojvoda Arnulf. Koceľom vymrel rod najstarších známych vládcov Nitrianskeho kniežatstva.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
18 0879.??.?? Prvá polovica roka. Svätopluk poslal do Ríma kňaza Jána z Benátok s posolstvom. Prostredníctvom vyslanca pápež Ján VIII. pozval do Ríma arcibiskupa Metoda, aby sa očistil z herézy, z ktorej ho obvinili bavorskí kňazi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
19 0880.06.?? Na pozvanie pápeža prišli do Ríma Svätoplukovi poslovia, vedení veľmožom Zemežizňom a arcibiskupom Metodom. Na Svätoplukovu žiadosť pápež Ján VIII. bulou lndustriae tuae prijal vládcu Velkej Moravy a jeho ľud pod ochranu sv. Petra, čím fakticky zrovnoprávnil Svätopluka s ostatnými panovníkmi kresťanskej Európy. Na Svätoplukovu výslovnú žiadosť vysvätil švábskeho benediktínskeho mnícha Wichinga za nitrianskeho biskupa a podriadil ho arcibiskupovi Metodovi. Pápež tiež Svätoplukovi oznámil, že Metod je pravoverný muž a naďalej má jeho plnú dôveru. Povolil aj používanie staroslovienčiny v liturgii a Svätoplukovi na jeho výslovné želanie umožnil počúvať omše slúžené v latinčine.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
20 0881.??.?? Wiching hneď po svojom vysvätení za biskupa intrigoval proti arcibiskupovi Metodovi. Neštítil sa spísať ani falošnú pápežskú listinu adresovanú Svätoplukovi, ktorou mal pápež údajne zakázať používanie staroslovienčiny v liturgii. Metod stratil trpezlivosť s neposlušným sufragánom Wichingom a poslal ho na misijnú cestu do novopripojených oblastí Potisia, resp. Vislanska. V priebehu tohto roka Metod absolvoval dlhú cestu do Konštantínopolu (Carihrad, Istanbul), kde zrejme informoval o svojej činnosti na Velkej Morave.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
21 0881.??.?? A magyarok és a kabarok serege Szvatopluk morva fejedelem oldalán Bécs alatt harcol a frankok ellen. Egy magyar „király” (feltehetően fejedelem) a Duna tájékán magához hívja, ünnepélyesen fogadja és megajándékozza Metód szerzetest. — Az orosz őskrónika szerint Kijevben egy hegyet Magyar hegynek neveznek.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
  
22 0884.??.?? Nitriansky biskup Wiching pokračoval v intrigách voči svojmu predstavenému arcibiskupovi Metodovi. Mohol si to dovoliť aj preto, lebo patril k obľúbencom Svätopluka. Nakoniec Metod potrestal svojho sufragána tak, že ho zbavil biskupskej hodnosti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
23 0884.??.?? Svätopluk sa stretol s franským cisárom Karolom Tučným na rokovaniach pri Tullne (Dolné Rakúsko). Prisľúbil, že viac nebude vojensky napádať východofranské územia. Na týchto rokovaniach sa pravdepodobne zúčastnil aj arcibiskup Metod.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
24 0885.??.?? Svätopluk sa zmieril s korutánskym a panónskym vojvodom Arnulfom a stal sa krstným otcom jeho nemanželského syna Svätopluka (Zuentibolda). Wiching so súhlasom Svätopluka odišiel do Ríma, kde ho pápež Štefan V. znovu ustanovil do biskupskej hodnosti. Wiching využil príležitosť a znovu obvinil Metoda zo šírenia bludov. Pápež pod dojmom týchto obvinení zakázal používanie staroslovienčiny v liturgii a jazyk ľudu povolil používať iba pri kázňach a výklade biblických textov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
25 0885.04.06 Hlava veľkomoravskej cirkvi arcibiskup Metod (nar. okolo roku 815, Solún) zomrel v kruhu svojich najbližších učeníkov. S velkou pietou ho pochovali v katedrálnom chráme Panny Márie. Za svojho najvhodnejšieho nástupcu pokladal Gorazda, ktorý bol vzdelaný nielen v staroslovienskom, ale i v latinskom jazyku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
Total 25 records.