List 64. Jánovi Hollému

(17. III. 1828)[425]

Budae d. 17. Martii 1828

Admodum Reverende Domine, Domine mihi singulariter colendissime!

Jam a longiori tempore, a quo nempe de eximiis Admodum Reverendae Dominationis Vestrae dotibus primam audire famam, magis vero dum insigne Ejusdem opus poeticum, materna nostra lingva sub titulo „Rozlične basně“[426] conscriptum legere mihi licuit, incessit me commercii cujusdam literarii cum Admodum Reverenda Dominatione Vestra ineundi desiderium, ut in promotione literaturae lingvae nostrae mutuo nobis porrigamus manum. Opportunitatem hujus nunc tandem nactus, consignatas mihi fine addendae comitivae isthic sub./. adjacentes litteras[427] eo cum fiduciali petito Admodum Reverendae Dominationi Vestrae transmitto, ut me relate ad modum editionis manuscriptorum Suorum in partem curarum vocare Suasque idcirco intentiones cari cum fiducia mihi quo prius communicare dignetur.[428] Pretiosissimis in reliquo favoribus dicatus, singulari cum cultu persevero

Admodum Reverendae Dominationis Vestrae humillimus servus Mart. Hamulják rat. officialis ad e. Consilium R. L. H.

[429]

[425] Koncept listu (38,5 × 23,5 cm), na zadnej strane ktorého je Hamuljakov odpis listu Andrzeja Kucharského J. Hollému zo 16. 2. 1828. Obidva listy uverejnil J. Ambruš: Korešpondencia Jána Hollého. Martin 1967, s. 47, 50.

[426] Pozri list 38.

[427] Ako vysvitá z nasledujúceho Hamuljakovho listu Palkovičovi z 10. 5. 1828 (pozri list 65), ide o Kucharského list Hollému zo 16. 2. 1828 (uverejnil ho J. Ambruš: Korešpondencia J. Hollého. Martin 1967, s. 47).

[428] Takýto návrh na užšiu spoluprácu zaslal Hamuljak už vo svojom prvom liste Hollému z 20. 7. 1826 (pozri list 38).

[429] Preklad latinského listu do slovenčiny:

Veľadôstojný pane, môj obzvlášť veľavážený pane!

Už od dávnejšieho času, ako som totiž počul prvú zvesť o vynikajúcich schopnostiach Vašej Veľadôstojnosti, najmä však, keď som mohol čítať Vaše znamenité básnické dielo napísané v našom materinskom jazyku pod názvom Rozličné básňe, pojala ma túžba nadviazať s Vašou Veľadôstojnosťou priamy písomný styk, aby sme si podali navzájom ruku pri napomáhaní literatúry nášho jazyka. Keď sa mi teraz konečne na to naskytla príležitosť, tu v prílohe posielam Vašej Veľadôstojnosti zapečatený list mne odovzdaný, aby som k nemu pripojil sprievodný list, s úprimnou prosbou, aby ste ma vzhľadom na rozsah vydávania Vašich rukopisov ráčili prizvať k účasti pri dozore a teda Vaše zámery s láskavou dôverou mi čím skôr oznámiť. Napokon odovzdaný do najvzácnejšej priazne ostávam so zvláštnou úctou

Vašej Veľadôstojnosti

najponíženejší služobník Martin Hamuljak, účtovný úradník pri slávnej uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rade.