List 19. Martin Hamuljak

[297] (17. III. 1828)

Budae d. 17. Martis 1828

Admodum reverende domine, domine mihi singulariter colendissime!

Jam a longiori tempore, a quo nempe de eximiis Admodum Reverendae Dominationis Vestrae dotibus primam audire famam, magis vero dum insigne Ejusdem opus poeticum, materna nostra lingva sub titulo: „Rozlične basňe“ conscriptum legere mihi licuit, incessit me commercii cujusdam literarii cum Admodum Reverenda Dominatione Vestra ineundi desiderium,[298] ut in promotione literaturae lingvae nostrae mutuo nobis porrigamus manum. Opportunitatem hujus nunc tandem nactus, consignatas mihi fine addendae comitivae isthic sub./. adjacentes libros,[299] eo cum fiduciali petito Admodum Reverendae Dominationi Vestrae transmitto, ut me relate ad modum editionis manuscriptorum Suorum in partem curarum vocare, Suasque idcirco intentiones cari cum fiducia mihi quo prius communicare dignetur. Pretiosissimis in reliquo favoribus dicatus, singulari cum cultu persevero

Admodum Reverendae Dominationis Vestrae humillimus servus Mart. Hamulják

Rat. Officialis ad E. Consilium R. L. H.[300][297] Hamuljak si poznačil koncept tohto listu na tom istom papieri, kde mal odpis Kucharského listu Hollému — pozri list 17, úvodná poznámka.

[298] Podľa nateraz známej korešpondencie sa Hamuljak po prvý raz obrátil na Hollého listom z 20. júla 1826 (list 12), taktiež po latinsky.

[299] Spomínaný zoznam, ktorý bol iste pripojený, nepoznáme.

[300] Preklad latinského listu do slovenčiny:

V Budíne dňa 17. marca 1828.

Veľadôstojný pane, obzvlášte mi veľavážený pane!

Už dávnejšie, ako som sa totiž po prvý raz dopočul o vynikajúcich vloháh Vašej Veľadôstojnosti a najmä, keď som mal šťastie čítať Vaše znamenité básnické dielo v našom materinskom jazyku s názvom Rozličné básňe, pojala ma túžba vojsť do nejakého literárneho styku s Vašou Veľadôstojnosťou, aby sme si podali navzájom ruku za povznesenie literatúry nášho jazyka. Keď sa mi konečne na to teraz naskytla príležitosť, posielam Vašej Veľadôstojnosti tu v zozname pripojené knihy pod./. na vyjadrenie s tou úprimnou prosbou, aby ma primeraným spôsobom ráčila pozvať k účasti na starostiach pri vydávaní svojich rukopisov a čím prv sa mi láskavo zveriť so svojimi zámermi. Napokon odovzdaný do najvzácnejšej priazne zostávam s osobitnou úctou

Vašej Veľadôstojnosti najponíženejší služobník Martin Hamuljak, účtovník vysokej Uhorskej kráľovskej námestnej rady.