List 290. V. I. Krivoš S. H. Vajanskému

въ спБ. 21/IV. 87

милостивый Государь

светозаръ осиповиЧе![1387]

Na Váš dopis som Vám už dal pred neskoľko dňami odpoveď.[1388] Teraz Vám píšem, lebo Vás chcem uvedomiť, že Vám o 2-3 dni pošlem 3 čísla звѢзды, въ prvom (14.) je pod nazvaniem словацкая дума[1389] z Vašich Letiacich tieňov verš, v druhom (15.) Váš portrét a životopis, v treťom (16.), ktorý som už videl, ale ešte nedostal, je prvá polovica Vašej Rubačove] žienky. Čo sa Vášho portréta týka neviem, čo naň poviete, tým viac, že Vás na jednej strane s dvoma Starčevićovcami[1390] pomiestili. Ja som sa nazdával, že bude pomešten na prvej strane a životopis okolo neho. Keď som ešte prvý próbny odtisk videl, nuž som sa to právom i nazdávať mohol, lebo Starčevićovcov pri ňom ešte nebolo. Životopis strašne skrátili tým, že moc vynechali, dade zmysl premenili a moc chýb a nezmyslov popísali. Komárov mi povedal, že som to velmi nadlhô vypracoval, k čomu na zadku časopisa niet miesta (on je taj. uvedený v „къ рисункамъ“[1391] a že on životopisy a fotografie nikdy na prvej stránke neprivádza. Čo sa Vašej prosby týka, aby som Vám za 30 fotografií poslal, neviem, ako hu mám vyplniť — či Vám totiž 30 exemplárov toho čísla звѢзды poslať, kde je Vaša kartička, a či len 30 straníc, na ktorej je ona. V poslednom páde to moc menej stáť bude. Prosím Vás tedy, račte mi zdeliť, ako chcete — či celie čísla, či len listy s kartičkou?

Čo sa týka toho, že Vám Komarov ani Zviezdy ani Svjet[1392] neposiela, zdeľujem Vám s pozdravom od Komarova, že Vám on i jedno i druhô posiela, on ale že od Vás len jedno číslo Pohľadov a viac nič nedostal. Príčina toho bude tá, že, ako som Vám už zdelil, zle adresujete; jeho adresa je: фонтанка 74. B. B. Koмаровъ. Lamanský Vas pozdravuje. Petrov[1393] sa oženil, na svadbe som nebol pre „frak“, ako Vám je známo, dal som ho na „Piltunok“ (Bildung).[1394] S mojím lektorstvom sa veci dobre majú. Úlohu som najlepšie urobil, konkurentov ubil, 25-ho t. m. budem držať 2 próbne lekcie pri zbore profesorskom, študentoch i zo pár pánoch знатаковъ тоГо дѢла.[1395] Ak ma vypískajú, bude tým väčšia sláva. Tu je škandalózne teplo 24° R. v tôni, na slnci vyše 30°. Navigácia jedno druhô sa už načalo, záhrady sa zazeleňali; stromy pukajú. Jiného nic není toliko slovo…

Pozdravujem Vás, Váš Vás

ГлуБокоуважающш владимГръ ивановиЧ[1396]

(SAPL)[1387] милостивый Государь светозаръ осиповиЧъ! (rus. — Veľavážený Pane, Svetozár Jozefovič!

[1388] List z 19. 3. 1887 (č. 287)

[1389] словацкая дума (rus.) — Ide o romancu z Letiacich tieňov Na modrom nebi luna svieti…

[1390] Mile Starčević (1862 — 1917) — advokát v Záhrebe, chorvátsky politik, zakladateľ politickej strany a časopisu Hrvatska sloboda; Ante Starčević (1823 — 1896) — advokát v Záhrebe, chorvátsky politik

[1391] к рисункамъ [rus.) — k obrazom, ku kresbám

[1392] Svjet — Gazeta političeskaja, ekonomičeskaja i literaturnaja. Vychádzala v Petrohrade v rokoch 1882 — 1916. Redaktorom bol V. V. Komarov.

[1393] Alexej Leonidovič Petrov (1859 — 1932) — ruský univerzitný profesor. Pozri tiež článok P. Floreka, Prof. dr. A. Petrov a Slovensko, Slovenské pohľady 1932, 54 — 56.

[1394] na Piltunok (z nem. die Bildung) — vzdelanie, významovo na štúdium

[1395] знатоковъ тoнo дѢла (rus.) — odborníkov v tej práci

[1396] ГлуБокоуважающий владимиръ ивановиЧ (rus.) — S hlbokou úctou Vladimír Ivanovič