List 283. Robert William Seton-Watson S. H. Vajanskému

Preklad.

Dňa 21. apríla 1908.

Univerzitná ul. 4/I, Viedeň IX

Veľavážený pane!

Pravdaže, veľmi ma teší, že ste ochotný napísať štúdiu[1998] a veľmi budem rád, ak budem môcť s Vami celú vec na budúcu sobotu tu vo Viedni prerokovať, keby ste sa chceli rozhodnúť sem pricestovať. Je mi Vás ľúto, že sa budete namáhať a vydáte sa na túto pomerne dlhú cestu, (t. j. ak nemáte nič iného vo Viedni vybaviť), tak sa pokúsim v nasledujúcich riadkoch vysvetliť Vám cieľ štúdie[1999] a tiež otázky, ktorých sa má týkať. Potom nechám na Vaše rozhodnutie, či ešte budete považovať cestovanie za potrebné alebo nie. Samozrejme, ja sa veľmi poteším príležitosti opäť si s Vami pohovoriť, len rád by som Vás ušetril, ak je to možné, námahy a straty času, ktorú by ste cestovaním utrpeli.

Moja kniha sa zaoberá:

1. Dejinami Slovákov od najrannejších dôb až do r. 1908 — prirodzene v rámci rozsiahlejších dejín Uhorska, tak aby naša verejnosť mala pojem o prostredí, v ktorom vyrástol Váš ľud.

2. Terajšie pomery v Uhorsku so zvláštnym zreteľom na národnostnú otázku. Zvláštny dôraz na utrpenie Slovákov dávam preto, lebo považujem Vaše politické postavenie za nepriaznivé v porovnaní s ostatnými rasami, a práve preto potrebujeme viac sympatie z cudziny. Keďže takáto kniha môže vzbudiť záujem len u menšej časti našej verejnosti (pre neznalosť témy), chcel by som k politickej časti knihy pripojiť ešte inú, ktorá by hovorila o ľudových zvyklostiach, duchovných ideách a obrazotvornosti ľudu tak, aby sa Slováci predstavili mojim čitateľom nielen ako politické osobnosti, ale aj ako ľudia. Avšak pretože pre splnenie tohto plánu by bolo treba po celé roky žiť s ľudom a dokonale ovládať jeho reč, dal som prednosť (miesto toho, aby som položil na papier moje vlastné povrchné pozorovania zo Slovenska a z kníh) pripojiť tri práce o umení, ľudovej slovesnosti (poézii), ľudových spevoch, každú od osobitného znalca témy,[2000] ktorý by mohol rozprávať s istotou o predmete a k tomu by som pripojil 30 ilustrácií reprodukcií.

Stať o ľudovej poézii:

1. nemá byť príliš dlhá, asi 5 — 6 tisíc slov (pravda, nechal by som Vám voľnosť a keď sa nazdáte, že 5 tisíc slov je príliš málo, ponechám voľbu Vám. Meradlo nemusíte priveľmi zachovať).

2. nemá byť prísne vedecká, viac z hľadiska básnika písaná, čo bezpochyby pôsobí príťažlivo na širokú verejnosť,

3. nemá byť polemická a nemá sa dotýkať politiky (hodlám totiž v inej časti knihy stručne hovoriť o vplyve básní a piesní na politický život Slovákov). Má to teda byť práca básnika o duševnom bytí svojho národa, ako toto bytie sa prejavuje v poézii ľudu;

4. má teda hovoriť o ľudových piesňach atď. v úzkej spojitosti s mravmi a spôsobom života národa, napríklad vplyv osamelého života na pastierov a vplyv putovania podomových obchodníkov na náladu ľudu, ako aj na jeho bájoslovie; potom ako tieto spevy vytvárali lyriku a do akej miery slúžia ešte stále ako podklad pre moderného básnika a pre novú literatúru.

Keby ste boli ochotný, oplatilo by sa niečo napísať o poverách, ako aj o náboženstve so zreteľom na ľudovú slovesnosť. Samozrejme, nemôžete predpokladať žiadne vedomosti zo strany čitateľa, pretože predmet je mu celkom neznámy. Obávam sa, že dvojnásobný preklad, totiž zo slovenčiny do nemčiny a z nemčiny do angličtiny ešte sťaží správne pochopenie Vášho slohu, čo je nevýhodou, ktorej sa nemožno vyhnúť. Preto sa musím tým viac usilovať, aby som správne sprostredkoval svojím prekladom duch Vašej štúdie.

V každom prípade budem na budúcu sobotu o 9. hod. alebo krátko potom v „Rakúskom dvore“: tak, prosím, nenamáhajte sa odpoveďou na tento list, lebo celú sobotu mám voľnú.

Zostávam s dokonalou úctou R. W. Seton Watson.

(SAPL)[1998] Seton Watson spomínanú štúdiu vyžiadal od Vajanského v liste zo 17. apríla 1908. (List č. 282.)

[1999] Z iniciatívy Setona Watsona naozaj vyšla kniha, ktorej autormi boli Dušan Jurkovič, Svetozár Hurban (Vajanský), Milan Lichard, Alois Kolísek: Slovak peasant art and melodies. London, Constable Co. 1911, 8°, VI-40 (2) s. 14 obr. príloh. Knihu redakčne pripravil Seton Watson.

[2000] Pozri pozn. č. 7 a č. 8 k listu č. 282.