2018.05.27
1278.05.27
május 27. előtt Héder nembeli (Kőszegi) Iván behívja az országba András herceget (II. András utószülött fiának, Istvánnak a gyermekét, a későbbi III. Andrást), aki felveszi a Szlavónia, Dalmácia és Horvátország hercege címet. (András ősszel visszatér Velencébe.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1708.05.27
május 27. Két kuruc század közt támadt viszályban Nyitránál tisztázatlan körülmények közt meghal Esze Tamás, a tarpai jobbágyból lett nemes, brigadéros, a népi kurucság egyik vezetője.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1858.05.27
V Brezovej pod Bradlom sa uskutočnila slávnosť kladenia základného kameňa novej cirkevnej ľudovej školy. Obrad jeho vysvätenia vykonal miestny evanjelický farár Tomáš Hroš.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1878.05.27
május 27. A király szentesíti az új büntetőtörvénykönyvet (Csemegi-kódex) bevezető 1878: V. törvénycikket. (Életbe lép: 1880. szeptember 1.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.27
Úvodník venovaný T.G. MASARYKOVI v The New York Times
Jiří Kovtun, Masaryk & America (Washington 1988)
1918.05.27
New York Times: "MASARYK Urges Help for Russia"
The New York Times
1918.05.27
"Dr. MASARYK" článok v NYT.
The New York Times
1918.05.27
május 27. A Mame-nál megindul a németek 3. nagy támadása a nyugati hadszíntéren.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.27
«Грозный час!!!» (Телеграмма Ф.К. Миронова казакам 32-го Донского казачьего полка)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №12
1928.05.27
Andrej Hlinka: Ideme jubilovať.
Slovák, 27. 5.1928, roč. 10, č. 120, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľudovej strany)
1928.05.27
Сталин И.В., “Комсомольской Правде”: К трехлетнему юбилею
Сталин И.В. Cочинения, Том 11: 1928 – март 1929. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t11/t11_08.htm Doc. 381]
1928.05.27
Сталин И.В., Свердловскому университету: К десятилетнему юбилею
Сталин И.В. Cочинения, Том 11: 1928 – март 1929. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t11/t11_09.htm Doc. 382]
1968.05.27
Информация первого секретаря Ивано-Франковского обкома КПУ Я.Погребняка в Центральный Комитет КПУ об обнаружении на территории Ивано-Франковской области периодической прессы из ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №26
1978.05.27
május 27-29. Magyar-szovjet történész ülésszak az energiaforrások kiaknázásának történeti problémáiról.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.05.27
Informace o Chartě 77 - č. 11
1988.05.27
május 27. Békés tüntetés az osztrák nagykövetség előtt Budapesten a bős-nagymarosi vízlépcső építkezései ellen. ( → 1987. július 28.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.05.27
Többezres tüntetés az osztrák nagykövetség előtt a bős-nagymarosi vízlépcső építésében való részvétel miatt.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
1998.05.27
27. - 28. máj. Premiér Vladimír Mečiar a šesť ďalších predstaviteľov vlády navštívili Ruskú federáciu, kde uzavreli medzivládnu dohodu a sériu medzirezortných protokolov. Vedúci ruskí predstavitelia vrátane prezidenta Borisa Jeľcina mu otvorene vyjadrili politickú podporu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.05.28
1768.05.28
Príslušníci kalvínskej cirkvi v Rimavskej Sobote a z okolia fýzicky napadli a rozohnali katolícku procesiu. Kráľovná Mária Terézia im zabavila kalvínsky kostol a faru.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1768.05.28
május 28. Rimaszombaton a helyi és környékbeli reformátusok szétverik a katolikus missziós körmenetet. (A királynő megtorlásul elvéteti a rimaszombati református templomot és parókiát, az incidenst pedig festményen örökítteti meg. Több helybeli polgárt testileg megfenyítenek.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.05.28
május 28—29. István nádor és Eötvös József br. vallásés közoktatásügyi miniszter Innsbruckban Ferenc Károly főherceggel tárgyal a horvátországi helyzetről. (A tárgyalások eredményeképpen a király megtiltja a horvát szábor megnyitását; Innsbruckba rendeli közvetlen tárgyalásra Batthyány miniszterelnököt és Jellacic horvát bánt.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.28
Сталин И.В., К положению на Кавказе: От Народного комиссариата по делам национальностей
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/caucasian_situation2.htm Doc. 182]
1918.05.28
Май, 28. Ленин подписывает секретную директиву командующему и главному комиссару Черноморского флота уничтожить все суда Черноморского флота и коммерческие пароходы, находящиеся в Новороссийске, ввиду явных намерений Германии захватить их и невозможности перевести их в другой порт или защитить Новороссийск со стороны суши. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; выступает с внеочередным заявлением об уже оплаченных сельскохозяйственных машинах, находящихся в Швеции. На заседании обсуждаются также проект декрета об учреждении пограничной охраны на морских и сухопутных границах РСФСР, вопросы о принятии срочных мер по снабжению железнодорожников продовольствием, о разрешении концессий и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.28
Между 28 мая и 1 июня. Ленин пишет телеграмму выксунским рабочим, едущим добывать силой хлеб у кулаков, в которой выражает надежду, что рабочие добудут хлеб не только для себя, но и для других голодающих.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.28
«Открытое письмо к фронтовикам казакам и солдатам Дона...» (Обращение Ф.К. Миронова)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №13
1928.05.28
Сталин И.В., На хлебном фронте: Из беседы со студентами Института красной профессуры, Комакадемии и Свердловского университета 28 мая 1928 г.
Сталин И.В. Cочинения, Том 11: 1928 – март 1929. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t11/t11_10.htm Doc. 383]
1928.05.28
V Trenčíne sa konal zjazd Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS). Na verejnosť prenikli správy o vnútropolitických rozporoch, ktoré sa prejavili na zjazde. Išlo o dlhodobo pred verejnosťou retušovaný rozpor medzi umiernenými funkcionármi HSĽS, ktorí mali záujem na spolupráci s vládnymi stranami a na druhej strane s radikálmi, reprezentovanými najmä „rodobrancami“ na čele s Vojtechom Tukom, ktorí sa intenzívne snažili destabilizovať politickú situáciu na Slovensku, resp. dosiahnuť nielen autonómiu v rámci republiky, ale odtrhnutie Slovenska od Československej republiky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.05.28
Prijatie 1. protižidovského zákona v budapeštianskom parlamente. Návrh pripravila vláda DARÁNYIHO, prijatý bol až počas ministerského predsedu IMRÉDYHO ako Zákon 1938:XV.törvénycikk “A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról” - 'Zákon o účinnejšom zabezpečení rovnováhy spoločenského života'. Obmedzoval zastúpenie Židov v obchode, financiách a priemysle na 20%.
1938.05.28
28. mája A. Hlinku v Ružomberku navštívila delegácia amerických Slovákov, vedená predsedom Slovenskej ligy v Amerike Petrom Hletkom.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1948.05.28
május 28. Közzéteszik a 6110/1948. számú kormányrendeletet az Ipartestületek Országos Központjának megszüntetéséről.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1958.05.28
V Bratislave zomrel Mikuláš Schneider-Trnavský (*24. 5. 1881, Trnava), hudobný skladateľ. Jadrom jeho tvorby boli úpravy ľudových piesní i vlastné piesne.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.05.28
Slovensko dostalo od tripartitnej komisie víťazných mocností druhej svetovej vojny USA, Velkej Británie a Francúzska - 165 kg zlata v hodnote 1,6 mil. USD.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.05.28
Slovenská vláda získala emisiou dlhopisov na medzinárodných trhoch zdroje v rekordnej sume 25,7 mld. Sk (750 mil. USD), ktoré mali byť použité na krytie deficitu štátneho rozpočtu z minulých rokov a financovanie výstavby diaľnic.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.05.28
Vypukol škandál v súvislosti s údajným pokusom volebného štábu Slovenskej demokratickej koalície podplácať novinárov s cieľom pozitívneho spravodajstva.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.05.29
1848.05.29
május 29-re összehívja az erdélyi országgyűlést.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.05.29
május 29. Az utolsó erdélyi rendi országgyűlés Kolozsvárott. (Május 30.: kimondja Erdély unióját Magyarországgal; június 10.: a király szentesíti az uniót kimondó törvénycikket; július 16.: az országgyűlés uniós bizottságot küld ki az eltérő magyarországi és erdélyi helyzet folytán szükséges törvényjavaslatok kidolgozására; július 18.: az országgyűlés feloszlik.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.05.29
List 25. S. Hurban J. M. Hurbanovi
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 25
1918.05.29
Декрет о всеобщей мобилизации в Красную Армию.
1918.05.29
május 29. Az Amerikai Egyesült Államok kormánya helyeslőleg tudomásul veszi az április 8-i római nemzetiségi kongresszus határozatait.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.29
Май, 29. Ленин пишет проект обращения к рабочим и трудящимся крестьянам, который лег в основу "Постановления Совета Народных Комиссаров по вопросу о самостоятельных заготовках" от 1 июня 1918 года.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.29
Май, 29. Ленин председательствует на заседании Совнаркома. Во время обсуждения предложенного Наркомпродом проекта обращения к населению о самостоятельных заготовках хлеба Ленин пишет проект первой части постановле- ния по этому вопросу; обменивается записками с А. Д. Цюрупой об организации разъяснительной кампании против самостоятельных заготовок. Совнарком, приняв решения издать воззвание к донским и кубанским казакам и обращение к населению о необходимости срочной мобилизации всех военных сил для помощи Донской и Кубанской областям, а также объявить Москву на военном положении, поручает В. И. Ленину вместе с Г. В. Чичериным и Л. Д. Троцким составить воззвание, обращение и постановление Совнаркома. На заседании обсуждаются также проект "Декрета о таможенных сборах и учреждениях", вопросы о выработке инструкций комиссии, которая должна быть послана в Сибирь для обследования золотых приисков, в том числе вопроса об их национализации, о требованиях при составлении исполнительных проектов Комитетом государственных сооружений и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.29
Май, 29. Ленин подписывает обращение Совнаркома к населению о борьбе с голодом, принятое в связи с ходатайством ряда организаций о предоставлении им права самостоятельных заготовок хлеба.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1938.05.29
Megjelenik az 1938. évi XV. törvénycikk (az ún. első zsidótörvény), amely A társadalmi és a gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról címet viseli. Ugyancsak kihirdetik a kormány 3400/1938. sz. rendeletét, amely megtiltja az ál­lami és köztisztviselőknek, hogy a nyilas pártokba (Nemzeti Szocialista Magyar Párt, Hungarista Mozgalom, Magyar Nemzeti Szocialista Párt, Nemzeti Front stb.), illetve a Szociáldemokrata Pártba belépjenek,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1938.05.29
május 29. Kihirdetik az 1938: XV. törvénycikket a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatékonyabb biztosításáról (ún. I. zsidótörvény; a sajtó-, ügyvédi, mérnöki és orvosi kamara tagjainak az üzleti és kereskedelmi alkalmazottaknak legföljebb 20%-a lehet zsidó; zsidó az, aki izraelita vallású); az 1938: XVI. törvénycikket az állami rend megóvása végett szükséges büntetőjogi rendelkezésekről; az 1938: XVII. törvénycikket az egyesülési szabadsággal elkövetett visszaélések megtorlásáról. (A politikai pártokat kivéve egyesület vagy szervezet csak a belügyminiszter által jóváhagyott alapszabállyal működhet.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.05.29
— Közzéteszik a 3400/1938. számú kormányrendeletet, amely megtiltja az állami és köztisztviselőknek a Nemzeti Szocialista Magyar Párt—Hungarista Mozgalomba, a Magyar Nemzeti Szocialista Pártba, a Nemzeti Frontba, más kisebb nyilas pártokba, valamint a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba való belépést.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1958.05.29
május 29. A Német Demokratikus Köztársaságban megszüntetik a jegyrendszert.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.05.29
29. mája – 1. júna - V Prahe zasadal ÚV KSČ, ktorý rokoval o politickej situácii v krajine. Stretli sa dve protichodné politické línie – Dubčekova a Biľakova. Dubček označil správy o nebezpečenstve vojenskej intervencie štátov Varšavskej zmluvy za nepravdivé a poškodzujúce kurz politiky KSČ. Ústredný výbor zvolal XIV. zjazd KSČ, ktorý sa mal konať 9. septembra 1968.
1968.05.29
Prozatímní ústřední výbor K 231 květnovému zasedání ústředního výboru KSČ. Dopis, který vysvětluje vznik sdružení bývalých politických vězňů a navrhuje dialog k překonání vzájemné nedůvěry.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 40
1968.05.29
Vláda vymenovala Viliama Šalgoviča za námestníka ministra vnútra pre Štátnu bezpečnosť. Funkcie sa ujal 1. júna. Mnohí ho pokladali za „Dubčekovho človeka“, keďže ten ho do funkcie presadzoval, no v skutočnosti to bol konzervatívec, „človek Vasila Biľaka“ a sovietskej KGB (Výbor štátnej bezpečnosti).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.05.29
29. máj - 1. jún. V Prahe sa konalo zasadanie Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ). V súvislosti s nátlakom, ktorý na vedenie KSČ vyvíjali čelní predstavitelia komunistických strán ZSSR, Bulharska, Poľska, Nemeckej demokratickej republiky a Maďarska, bola prijatá rezolúcia, ktorá konštatovala, že hlavným nebezpečenstvom pre stranu a spoločnosť je pravicové nebezpečenstvo. Zasadanie ÚV KSČ tiež určilo, že mimoriadny XIV. zjazd KSČ sa bude konať 9. septembra 1968.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1978.05.29
Informace o Chartě 77 - č. 8
1988.05.29
Prezident USA Ronald Reagan prišiel na oficiálnu návštevu do Moskvy, kde došlo k výmene ratifikačných listín sovietsko-americkej zmluvy o likvidácii jadrových rakiet stredného a kratšieho doletu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.05.29
május 29. Paskai László esztergomi prímás érseket II. János Pál pápa bíborossá nevezi ki (avatás: június 28.).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.05.29
május 29.-június 2. M. Gorbacsov, a Szovjetunió Kommunista Pártja főtitkára és R. Reagan amerikai elnök csúcstalálkozója Moszkvában.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.05.29
Snem Slovenskej národnej strany (SNS) schválil zlúčenie s Kresťansko-sociálnou úniou a Slovenskou zelenou alternatívou, ktoré sa pre zlúčenie so SNS rozhodli už 27. apríla.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.05.30
1308.05.30
május 30. Gentilis bíboros pápai legátus megérkezik Spalatóba. (1311-ig tartózkodik Magyarországon.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1418.05.30
május 30. Meghal Kanizsai János esztergomi érsek, Zsigmond király magyarországi helytartója és német birodalmi kancellárja.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1848.05.30
Posledný sedmohradský stavovský snem vyhlási úniu s Uhorskom
Az utolsó erdélyi rendi országgyűlés kimondja Erdély unióját Magyarországgal
1848.05.30
Sedmohradský stavovský snem vyhlásil úniu Sedmohradska s Uhorskom. Panovník ju 10. júna sankcionoval.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.05.30
május 30. A minisztertanács eltörli a temesi határőrség és a csajkás kerület feudális kötelezettségeit.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.05.30
List č. 14 z Uhorska v novinách Moskovskije vedomosti
Svetozár Hurban Vajanský. Listy z Uhorska. MS Martin 1977 List č. 14
1918.05.30
Podpísanie Pittsburskej dohody
1918.05.30
Г.В. Чичерин становится наркомом иностранных дел.
1918.05.30
május 30. A 305. honvéd gyalogezred 2. zászlóaljának katonái Sajóecsegen (Borsod vm.) háborúellenes tüntetést rendeznek, és kiszabaditják a fogdába zárt társaikat.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.30
május 30. Thomas Garrigue Masaryk Pittsburgban nyilatkozik a csehszlovák egységről.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.30
— A közös minisztertanács a délszláv kérdés megoldási lehetőségeit tárgyalja. (Nem jutnak megegyezésre.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.30
Май, 30. Ленин беседует с представителями Елецкого уездного Совета и пишет письмо в редакцию газеты "Известия ВЦИК" с просьбой поместить в газете интервью с ними об опыте налаживания порядка, подавления буржуазии, учета культурных имений и организации хозяйства в них. Ленин подписывает обращение Совнаркома к населению о положении на продовольственном фронте и о борьбе с контрреволюцией, составленное комиссией Совнаркома с участием Ленина.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.30
Май, 30. Ленин подписывает составленное с его участием обращение Совнаркома к трудовым казакам Дона и Кубани о борьбе с контрреволюцией.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.30
Май, 30. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются проекты декрета о переводе часовой стрелки, обращения Российского Красного Креста к Международному комитету Красного Креста в Женеве, положение о Главном управлении архивным делом, проект декрета о кассации приговоров революционных трибуналов и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.30
Из представления прокурора Усть-Медведицкого окружного суда Н.Н. Бородина прокурору Новочеркасской судебной палаты
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №14
1938.05.30
Мариэтта Шагинян — Сталину о романе «Билет по истории»
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №288
1948.05.30
Választásokat tartanak a prágai Nemzetgyûlésbe, amely során a választópolgárok csupán a kommunista párt vezette Nemzeti Front közös listájára voksolhatnak. A manipulált végeredmény szerint a választók 89,2%-a megszavazza a közös listát. A magyarok – a reszlovakizáltak kivételével – továbbra sem járulhatnak az urnákhoz.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1948.05.30
Konali sa volby do Národného zhromaždenia. Voličom sa predložila jednotná kandidátka Národného frontu so 70-percentným zastúpením komunistov. Podľa oficiálnych výsledkov za jednotnú kandidátku hlasovalo na Slovensku 84,9 % voličov, 14 % voličov odovzdalo biele (prázdne) hlasovacie lístky, čím vyjadrili opozičný postoj, a 1,1 % lístkov bolo neplatných. Volby boli nedemokratické a ich výsledky sa na mnohých miestach falšovali, preto neodzrkadľovali politickú mienku občanov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.05.31
1608.05.31
május 31. Serban Radul havasalföldi vajda hűségesküt tesz Báthori Gábor fejedelemnek.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1868.05.31
Úvaha Rudolfa Kutsinyiho, peštianskeho slovenského advokáta Náboženské ohľady pri voľbách vyslancov
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [166]
1908.05.31
V Martine sa uskutočnila prvá zo štyroch konferencií riaditeľov a úradníkov slovenských finančných inštitúcií. Riešili sa na nich problémy koordinácie vzájomnej spolupráce a finančných aktivít.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.05.31
V Pittsburghu (Pensylvánia, USA) podpísali zástupcovia Českého národného združenia, Zväzu českých katolíkov, Slovenskej ligy v Amerike a predseda Československej národnej rady T. G. Masaryk Pittsburskú dohodu o vytvorení Česko-slovenského štátu v podobe republiky s autonómnym postavením Slovenska (s vlastným snemom, administratívou a súdnictvom). Text zmluvy skoncipoval T. G. Masaryk.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1918.05.31
Prejav T.G.Masaryka na zhromaždení Čechov a Slovákov v Chicagu
Jiří Kovtun, Masaryk & America (Washington 1988)
1918.05.31
Prednáśka T.G.Masaryka z 27. mája na University of Chicago publikovaná v novinách Slavie
Jiří Kovtun, Masaryk & America (Washington 1988)
1918.05.31
V Pittsburghu (Pensylvánia, USA) podpísali zástupcovia Českého národného združenia, Zväzu českých katolíkov, Slovenskej ligy v Amerike a predseda Československej národnej rady Tomáš Garrigue Masaryk Pittsburskú dohodu o vytvorení česko-slovenského štátu v podobe republiky s autonómnym postavením Slovenska (s vlastným snemom, administratívou a súdnictvom). Text zmluvy skoncipoval Masaryk počas svojej návštevy USA v znení: „Schvaľujeme politický program, usilujúci sa o spojenie Čechov a Slovákov v samostatnom štáte z českých zemí a Slovenska. Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu, svoj snem, svoje súdy. Slovenčina bude úradným jazykom v škole, v úrade a vo verejnom živote vôbec. Československý štát bude republikou, jeho konštitúcia bude demokratická. Organizácia spolupráce Čechov a Slovákov v Spojených štátoch bude podľa potreby a meniacej sa situácie pri spoločnom dorozumení prehĺbená a upravená. Podrobné ustanovenia o zriadení československého štátu ponechávajú sa oslobodeným Čechom a Slovákom a ich právoplatným predstaviteľom“. Definitívne 6-bodové znenie dohody sa stalo predmetom neskorších sporov medzi slovenskými autonomistami a zástancami jednotného československého štátu v medzivojnovom období.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.05.31
Май, 31. Ленин принимает представителей Сибири.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.31
Май, 31. Ленин председательствует на заседании Совнаркома. По вопросу о дополнительных постановлениях по поводу самостоятельных хлебных заготовок Совнарком принимает решение дать в печать отчет о заседании Совнаркома от 29 мая. На заседании обсуждаются также проекты декретов об организации управления казачьими областями, о реорганизации и централизации автомобильного хозяйства Советской республики и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.31
Письмо Саратовской конторы Товарищества нефтяного производства братьев Нобель в правление акционерного общества «Уральская нефть» о невозможности отправить огородные семена для Темирской конторы Товарищества
Фонд А. Н. Яковлева, Экономическая политика в СССР Документ №1
1938.05.31
Троцкий Л.Д.: «За» Четвертый Интернационал? Нет, Четвертый Интернационал! (Письмо бельгийскому стороннику) (4-й Интернационал)
Doc. 1028
1948.05.31
Az SZLKP KB Elnöksége háromfõs különbizottságot hoz létre azzal a feladattal, hogy dolgozza ki a magyar kérdés rendezésére vonatkozó javaslatokat.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1968.05.31
Kultúrny život: Maďari Kontra Slováci? Čitateľský ohlas
Kultúrny život 1968.05.31_02
1968.05.31
Kultúrny život: Michal GÁFRIK, Podnájomníci, cudzinci, výtržníci?
Kultúrny život 1968.05.31_01
1968.05.31
Сопредседатели Комитета 18-ти - СССР и США внесли на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН уточненный и дополненный проект Договора о нераспространении ядерного оружия, учитывающий предложения и замечания, высказанные в ходе обсуждения проекта в Политическом Комитете Генеральной Ассамблеи ООН.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1988.05.31
május 31. Budapesten megalakul a Rektori Konferencia.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.06.01
0868.06.??
Jún - september. Pápež Hadrián II. na žiadosť kniežaťa Koceľa vyslal Metoda ako pápežského legáta pre dŕžavy ovládané Rastislavom, Svätoplukom a Koceľom a povolil používanie liturgie sv. Petra v staroslovienskom jazyku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1278.06.01
június 1. III. Miklós pápa sem Kán nembeli Miklós erdélyi prépost, sem Héder nembeli (Kőszegi) Péter veszprémi püspök érsekké választását nem ismeri el, és az esztergomi érseki szék betöltését a Szentszék számára tartja fenn.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1378.06.??
június közepe I. (Nagy) Lajos Hainburgban találkozik III. Lipót osztrák herceggel. (Megkötik gyermekeik Hedvig és Vilmos névleges házasságát.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1378.06.??
június—július A magyar sereg Horváti János macsói bán vezetésével megérkezik Padovába; az egyesült magyar— padovai had a szárazföld felől megtámadja Velencét.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1428.06.??
június eleje Zsigmond király Galambóc alatt vereséget szenved a vár felmentésére érkezett II. Murád szultántól,
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1458.06.??
június első fele I. Mátyás szentesíti a pesti országgyűlés végzéseit. (Főbb törvénycikkek: 2.: a király megőrzi az ország törvényeit és szokásait, az országlakók és az egyházak kiváltságait; 4.: nemesi fölkelés akkor rendelhető el, ha a királyi sereg, továbbá a főpapok és bárók bandériumai nem tudják az ellenséget feltartóztatni; 5—6.: a nemesi sereg az ország határáig vezethető, s a határon csak 15 napig köteles várakozni az ellenségre: 7.: eltörli az elődök által bevezetett újításokat; 8—9., 17—18., 26.: külföldieknek birtokok, világi tisztségek. egyházi méltóságok nem adományozhatok s királyi jövedelmek nem adhatók bérbe; 19.: érvényteleníti a király és a korona jogainak eladását és elzálogosítását; 22.: eltörli az egyházi személyek megadóztatását: 27.: a nemesek ítélet nélkül nem tartóztathatok le. kivéve a familiárisokat, akik adósságuk esetén lefoghatok; 28.: biztosítja a nemesek tizedmentességét; 32.: az 1454 óta elkövetett hatalmaskodások ügyében bevezeti a rövid — a négy nyolcadon kívüli határnapra szóló — idézést és ezzel az állandó kúriai bíráskodást, melynek ellátására köznemesi jelleggel hat választott nemes részvételének biztosításával — újjászervezi a különös királyi jelenlét, a speciális praesentia regia bíróságát: 45—46.: elrendeli az 1439 óta elfoglalt birtokok és a jogtalanul elidegenített királyi jövedelmek és javak visszaadását; 58.: a király esküt tesz. hogy a kamara hasznon és a szokásos jövedelmeken kívül újabb adót nem vet ki.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1468.06.01
június 1. I. Mátyás II. Pál pápa követének. Rudolf von Rüdesheim boroszlói püspöknek a segélyek elmaradása miatt panaszkodik.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1538.06.??
június első hete A váradi béke okmányaival V. Károly császárhoz utazó Brodarics István váci püspök Krakkóba érkezik, ahol titokban megkéri I. János számára I. Zsigmond lengyel király leányának, Izabellának a kezét.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1628.06.??
június Bethlen Gábor szövetséget köt Movilá Miron moldvai vajdával.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1678.06.??
június—július A bujdosók Teleki Mihály parancsnoksága alatt elfoglalják Bodókő(Boldogkő)Váralját (Abaúj vm.), Tornát, Szaláncot (Torna vm.)és Putnokot (Gömör vm.).
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1828.06.01
Megnyílik az első magyarországi kisdedóvó, Brunszvik Teréz grófnő budai Angyalkertje.
1828.06.01
június 1. Brunszvik Teréz grófnő Budán megalakítja az Angyalkertet, az első magyarországi kisdedóvó intézetet.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.06.??
Žiadosti Slovákov a Ukrajincov uhorských, podané J. M. Hurbanom Slovanskému sjazdu v Prahe roku 1848
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 I. Ed. Frant. Bokes 1962 (Dok. 5)
1848.06.??
Népképviseleti választások, a polgári átalakulás híveinek elsöprő győzelme.
1848.06.01
Bol vydaný zatykač na Michala Miloslava Hodžu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1858.06.01
június 1. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgató-választmányának ülésén ifj. Mailáth György gr. a földhitelügy minél gyorsabban történő rendezését sürgeti.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1878.06.01
június 1. Az európai hatalmak nemzetközi postaszerződést írnak alá Párizsban.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1898.06.??
Na slávnostiach 100. výročia narodenia významného českého historika, politika, verejného činiteľa a ideológa národného hnutia Františka Palackého v Prahe sa zúčastnili slovenskí delegáti Matúš Dula, Jozef Škultéty a Andrej Halaša. •
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1898.06.??
V bratislavskej štátnej nemocnici vzniklo verejné rôntgenologické laboratórium ako jedno z prvých v Uhorsku. Zásluhu na jeho zriadení mal vtedajší riaditeľ nemocnice Jozef Pantoček (Pantocsek). Snímkovanie robili v spolupráci s profesorom fyziky miestneho katolíckeho gymnázia Fridrichom Dohnánim (Dohnányi).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1908.06.??
V júni Ján Janček st. poslal rakúsko-uhorskému panovníkovi Františkovi Jozefovi I. žiadosť o milosť pre väzneného A. Hlinku. Túto žiadosť podpísalo 2 300 ružomberských mešťanov. Panovník žiadosti nevyhovel.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1908.06.??
Июнь. По предложению Ленина в газете "Пролетарий" открывается дискуссия по вопросу об отзовизме.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.06.??
Лето. В постскриптуме к несохранившемуся письму М. А. Ульяновой Ленин высказывает мнение о книге Lowells "Марс и его каналы" и о романе А. Богданова "Красная звезда"; сообщает о выходе новой пьесы А. М. Горького "Последние".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.??
Štrajk novozámockých železničiarov na protest proti zastreleniu 4 robotníkov železničiarskych dielní v Budapešti
František Daniel, 150. výročie začatia železničnej dopravy v Nových Zámkoch, Vydalo Mesto Nové Zámky 2000
1918.06.??
Megkezdődik a teljes körű államosítás Szovjet-Oroszországban.
1918.06.??
Июнь. Ленин вместе с Я. М. Свердловым приезжает в Оперативный отдел Народного комиссариата по военным и морским делам и выступает перед политработниками, отправляющимися на Восточный фронт, характеризует общее положение на фронтах и задачи политической работы в Красной Армии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.??
Июнь. Ленин беседует с делегацией чрезвычайного совещания по профессионально-техническому образованию.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.01
Сталин И.В., О Донщине и Северном Кавказе (Факты и махинации)
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/northern_caucasus.htm Doc. 183]
1918.06.01
Июнь, 1. Ленин подписывает постановление Совнаркома о сооружении памятника на могиле Карла Маркса.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.01
Июнь, 1. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопросы об условиях снабжения Сибири уральским металлом и машинами, о дополнительном постановлении по вопросу о самостоятельных заготовках и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.01
Письмо командующего революционными войсками Усть-Медведицкого боевого участка в штаб Северо-Кавказского фронта
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №15
1918.06.01
Приказ ВЧК о борьбе со спекуляцией, мешочничеством и мародерством
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №71
1928.06.??
Троцкий Л.Д.: Слухи из Москвы («Циркуляр № 23». Закулисная борьба в Кремле)
Doc. 256
1928.06.??
június eleje Megjelenik Budapesten a Kommunisták Magyarországi Pártja illegális központi lapja, a Kommunista. (Megszűnik: 1935.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1928.06.??
június A rádió-előfizetők száma az országban eléri a 1000 ezret. (Az év végén 168 553, a következő évben 266 567.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1928.06.01
Andrej Hlinka: Poďakovanie národu
Slovák, 1. 6. 1928, roč. 10, č. 123, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
1928.06.01
Andrej Hlinka: Osvedčenie
Slovák, 1. 6. 1928, roč. 10, č. 123, s. 4. (Andrej Hlinka, protonotár, predseda Slov. ľud. strany)
1938.06.01
Троцкий Л.Д.: Революционное искусство и Четвертый Интернационал.
Doc. 1029
1938.06.01
június 1. Kihirdetik az 1938: XVIII. törvénycikket az állami rend megóvása érdekében szükséges sajtó rendészeti rendelkezésekről. (Végrehajtása során a mintegy 1300 lap közül 410-től megvonják a megjelenés jogát; megszüntetik a szakszervezeti lapokat és a Szakszervezeti Értesítőt.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.06.??
1948 június - MAJOR István, az Első Köztársaság kom­munista szenátora, LŐRINCZ Gyula festőművész, a kommunista ifjúsági mozgalom egyik alapítója és vezetője, valamint FÁBRY Zoltán író részvételével háromtagú bizottság jön létre, az ekkor engedélye­zett Új Szó megindítása céljából. Megfelelő munka­társak híján csak fél évvel később, 1948. december 15-én jelenik meg az Új Szó, hetilapként.
Szlovákiai jelentés. A magyar kisebbség állapotáról. Magyar füzetek 4, Párizs 1982
1948.06.01
június 1. A Független Kisgazdapárt politikai bizottságának nyilatkozata: helyesli az egyházi iskolák államosítását.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1948.06.01
június 1—3. Országos Könyvnap. (Megjelenik 75 könyv, mind magyar szerző műve; közötte: Déry Tibor: A tanúk— Tükör—Itthon. Színművek; Kossá István: A Dunától a Donig. Riport; Kovái Lőrinc: Fáklyatánc. Regény, 1—2 kötet; Lukács György: Új magyar kultúráért; Rákosi Mátyás: A fordulat éve; Révai József: Negyvennyolc útján; Somogyi Imre: Kert-Magyarország felé; Szabó Pál: Most és mindörökké.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1958.06.??
június Kivonják a Romániában állomásozó szovjet csapatokat.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.06.01
Gustáv Husák miniszterelnök-helyettes a Pravdának és az Új Szónak adott interjújában kijelenti, hogy a kassai kormányprogramban és az elnöki dekrétumokban kifejezésre jutott magyarellenesség a „csehszlovák kormány, a szlovák nemzeti szervek, valamint a CSKP és az SZLKP egyértelmű álláspontja volt”.
Új Szó, 1968. június 1.
1968.06.01
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ, přijatá květnovým zasedáním ÚV KSČ.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 41
1968.06.01
Gustáv Husák miniszterelnök-helyettes nyilatkozata az Új Szónak a nemzetiségi kérdésről és a kommunista párt második világháború utáni magyarellenes politikájáról
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 27
1968.06.01
június 1. Franz Muhri. az Osztrák Kommunista Párt elnöke ötnapos látogatásra Magyarországra érkezik.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.06.??
A. Casaroli na návšteve Sovietskeho Zväzu počas osláv tisícročia pokresťančenia Rusi. Pri tejto príležitosti sa stretáva s gen. tajomníkom KS ZSSR Michailom Gorbačovom.
1988.06.??
Jún. V Bratislave na pretekoch Pravda - Televízia - Slovnaft, Grand Prix IAAF, prekonal reprezentant ZSSR Sergej Bubka výkonom 605 cm svetový rekord v skoku o žrdi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.06.??
Ján Čarnogurský začal vydávať samizdatový časopis Bratislavské listy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.06.01
június 1. Elismert vallásfelekezetté nyilvánítják a Magyarországi Jézus Krisztus Mai Szentjei Egyházat (mormon egyház).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2008.06.01
Képmás Családmagazin: Popély Gyula: Felvidéki anzix
kepmas_20080601.jpg
2018.06.02
1498.06.02
Június 2.: A király szentesíti a törvényeket. Főbb törvénycikkek: 1.: az elkövetkező 4 évben évenként tartsanak 15 napnál nem hosszabb országgyűlést, valamennyi birtokos nemes részvételével; 2.: a királyi törvényszéken 2—2 választott főpap és báró. valamint 16 választott nemesi ülnök vegyen részt; 7.: az országos ügyek tárgyalásakor a királyi tanácsban a 16 választott nemesi ülnöknek legalább a fele legyen jelen; 15—16., 20—22.: szabályozza a bandériumés telekkatona-állítás módozatait; 31—32.: eltiltja az állat-, valamint az aranyés ezüstkivitelt; 34.: a harmincadhelyek felsorolása; 41.: a szabad kir. városok lakói bérelt földjeik után kötelesek kilencedet fizetni; 42.; a végvárak elvesztőit meg kell büntetni; 49—54.: szabályozza az egyházi tizedszedést; 57.: a vármegyei ispánságot világi személyeknek kell adományozni; 67.: fiatalokat, tudatlanokat és alkalmatlanokat nem szabad egyházi javadalmakban részesíteni ; 73.: a török területről menekülőket be kell fogadni.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1658.06.02
Na zhromaždení katolíckych cirkevných hodnostárov v Trnave sa rozhodlo o ráznejšom postupe protireformácie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1658.06.02
június 2. Megnyílik Nagyszombatban a katolikus nemzeti zsinat. (Elhatározza a harcos ellenreformációt.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1678.06.02
június 2. Erdélyi országgyűlés Gyulafehérváron. (Hűtlenségi és hazaárulási perben főés jószág vesztésre ítéli Blédy Pált és a vele kiszökött urakat.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1828.06.02
Ján Kollár Fricderike Schmidtovej
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 81 Dok. 54
1848.06.02
Slovansky sjezd v Praze roku 1848 I. Ed. Z. Tobolka (Praha 1901) 2.-12.06. 1848
doc
1848.06.02
2. - 12. jún. V Prahe sa konal Slovanský zjazd pod predsedníctvom Františka Palackého. V predsedníctve zasadol aj Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban. Na zjazde dominovala austroslavistická koncepcia, požadujúca federalizáciu habsburskej konštitučnej monarchie a zabezpečenie rovnoprávnosti národov. Hurban 7. júna predložil zjazdu Žiadosti Slovákov a Rusínov uhorských, v ktorom obhajoval autonómnosť Slovenska v rámci Uhorska a žiadal vlastný snem a výkonný orgán, t. j. autonómnu vládu. Slovenská delegácia spoločný vojenský postup s Chorvátmi a so Srbmi proti Maďarom pripúšťala len v prípade, ak sa požiadavky Slovákov nesplnia. Po vypuknutí pražského povstania 12. júna rokovanie zjazdu bolo prerušené a niektorí jeho slovenskí účastníci sa zúčastnili aj bojov na barikádach.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.06.02
június 2. Prágában megnyílik a szláv kongresszus.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.06.02
— Jellacic horvát bán bejelenti, hogy Batthyány miniszterelnökkel nem lép közvetlen tárgyalásba, s a május 29-i királyi tilalom ellenére megnyitja a horvát szábort.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.06.02
— Batthyány miniszterelnök Innsbruckba utazik a királyhoz.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1888.06.02
T. G. Masaryk J. Vlčkovi [Praha], 2. června 1888 Dopis
Korespondence. T.G. Masaryk - slovenští věřejní činitelé, Masarykův ústav AV ČR, 2007
1918.06.02
V kasárňach srbského mesta Kragujevac došlo k vzbure slovenských vojakov, príslušníkov náhradného prápora 71. pešieho pluku, v ktorom tvorili Slováci väčšinu. Vzbura, ktorá patrí k najväčším a najdramatickejším v monarchii v roku 1918, skončila tvrdým potlačením a popravením 44 vzbúrencov na základne stanného práva.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1918.06.02
Článok "Lighting the Slav Bomb in Austria" v The New York Tribune
Jiří Kovtun, Masaryk & America (Washington 1988)
1918.06.02
2. - 3. jún. V kasárňach srbského mesta Kragujevac došlo k vzbure slovenských vojakov, príslušníkov náhradného práporu 71. pešieho pluku, v ktorom tvorili Slováci väčšinu. Vzbura, ktorá patrí k najväčším a najdramatickejším v monarchii v roku 1918, sa skončila tvrdým potlačením a popravou 44 vzbúrencov na základe stanného práva.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.06.02
Июнь, 2. Ленин пишет критические замечания на проект "Положения об управлении национализированными предприятиями", выработанный комиссией I Всероссийского съезда советов народного хозяйства.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.02
Июнь, 2. Ленин руководит работой согласительной комиссии Совнаркома, рассматривающей проект "Положения об управлении национализированными предприятиями".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.02
Июнь, 2. Ленин участвует в совещании с членами уезжающей в Берлин советской делегации для ведения переговоров о заключении экономического соглашения с Германией. На совещании он пишет письмо полномочному представителю РСФСР в Германии А. А. Иоффе.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.02
Июнь, 2. Ленин пишет текст телефонограммы Петроградскому Совету с требованием срочно прислать в Москву лучших продовольственных работников.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.02
Июнь, 2. Ленин присутствует на спектакле Московского Художественного театра "Село Степанчиково".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.2?
Конец июня или начало июля. Ленин беседует с членом Социал-демократии Латышского края К. X. Данишевским, приехавшим в Советскую Россию с подпольной работы в Риге, о положении на фронте, настроении солдат, деятельности большевиков и советует ему выступить на V Всероссийском съезде Советов.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.2?
Конец июня или первая половина июля. Ленин вместе с Н. К. Крупской и М. И. Ульяновой приезжает в Кунцево искать помещение для летнего отдыха по воскресеньям и выступает на партийном собрании Кунцевской волости с речью о текущем моменте.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.06.02
Троцкий Л.Д.: Методы руководства («Циркуляр № 22». О событиях в Германии, Радеке, оценке левой оппозиции на Западе)
Doc. 257
1948.06.02
Edvard BENEŠ lemond köztársasági elnöki tisztérõl.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1948.06.02
Článok: Nyilaš E. Várkoly dostal 30 rokov
Východoslovenská Pravda 2.VI.1848
1948.06.02
Londýn, 1948, 2. června. Někdejší nekomunističtí členové československého parlamentu, žijící nyní v exilu, děkují SETONOVI-WATSONOVI za morálni podporu v jejich boji za obnovení národní svobody a nezávislosti Československa
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1958.06.02
június 2. Magyarország és a Szovjetunió gazdasági együttműködési és kölcsönös áruszállítási egyezményt köt 1961 — 1965-re Moszkvában.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.06.02
június 2. Megalakul a Magyar Népfőiskolái Társaság.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.06.02
- A kormány felsőoktatási fejlesztési alapot hoz létre.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994