2017.10.21
1907.10.21
Октябрь, 8 (21). В массовой большевистской газете "Вперед" напечатана статья Ленина "Антимилитаристская пропаганда и союзы социалистической рабочей молодежи".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.10.21
Anton Štefánek: Hospodárské zanědbávání Slovenska Szlovákia gazdasági elhanyagolása In: Národní listy, 1917. október 21. 3.l.
Litván György, Szarka Lászó, Duna-völgyi barátságok és viták, Bp. Gondolat 1997
1917.10.21
Октябрь, 8 (21). Ленин пишет статью "Советы постороннего". Ленин пишет "Письмо к товарищам большевикам, участвующим на областном съезде Советов Северной области".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.10.21
Троцкий Л.Д.: Письмо в Истпарт (О подделке истории октябрьского переворота, истории революции и истории партии)
Doc. 202
1937.10.21
Из Кирова — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №295
1947.10.21
Vláda zrušila svoje uznesenie z 2. septembra týkajúce sa milionárskej dávky a prijala spoločný návrh Komunistickej strany Československa a sociálnodemokratickej strany, ktorý priniesol viacero druhov jednorazovej dávky či zdanenia. Napokon 31. októbra Ústavodarné národné zhromaždenie schválilo milionársku dávku a daň z prepychu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1957.10.21
október 21—22. A Hazafias Népfront Országos Tanácsának ülése Budapesten. (Elnökké Apró Antalt, főtitkárrá Ortutay Gyulát választja.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1977.10.21
október 21. Megnyílik a budapesti Osztrák Kulturális Intézet, október 24-26. Budapestre látogat Willibald Pahr osztrák külügyminiszter.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.10.21
Schôdza predsedov parlamentov asociovaných krajín s predsedom Európskeho parlamentu (EP), ktorá sa mala uskutočniť v Bratislave 27. októbra, bola zrušená, keď sa predseda EP José Maria Gil-Robeson i podpredsedníčka Európskeho parlamentu M. Hoffová (pre postoj Národnej rady Slovenskej republiky k mandátu poslanca Gauliedera) odmietli zúčastniť podujatia v krajine, ktorá „nerešpektuje základné ľudské práva“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.10.22
1317.10.22
október 22. Pápai adószedők érkeznek Magyarországra. (Az adószedést két és fél év múlva. 1320 márciusában fejezik be.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1637.10.22
október 22. I. Rákóczi György Kemény János parancsnoksága alatt sereget küld a Lupu moldvai vajda és Húszéin szilisztriai pasa által fenyegetett Basarab Máté havasalföldi vajda segítségére.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1807.10.22
október 22. Az országgyűlés feliratban kéri, hogy a király szentesítse a nemesi segélyről és a megajánlott újoncokról szóló törvénycikkeket, s azután adjon időt a bizottsági munkálatok megtárgyalására. (A király ezt november 10-én elutasítja.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1907.10.22
List Lva Tolstého z 23.10. 1907 Björnsonovi o tom, že citáty o jeho (Tolstého) podpore sú falzifikátom
1907.10.22
Budapesti Hírlap: "Apponyi Albert Felemelt fővel."
doc1
1917.10.22
Массовые митинги в Петрограде в поддержку Петросовета.
1917.10.22
Октябрь, 9 (22). Третья Петроградская общегородская партийная конференция выдвигает Ленина кандидатом в состав Учредительного собрания от Петрограда.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.10.22
október 22—23. A budapesti Nemzeti Színház bemutatja Szomory Dezső Nagyasszony című színművét. (A bemutató antiszemita tüntetéseket vált ki.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.10.22
Milan Ćurčin — R. W. Seton-Watsonu Pismo šalje preko čehoslovačkog konzulata u Zagrebu; moli informa­cije o razgovoru Seton-Watsona sa Stojadinovićem i o tome kako je Stojadinović primljen u Londonu; opozicija u Srbiji pod svaku cijenu želi rušiti Stojadinovića; držanje vojnih vrhova; priprema broj Nove Evrope posvećen Masarvku; priprema izdanje Pfefferove knjige o sara­jevskom atentatu.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 284
1937.10.22
október 22. Magyarország és Finnország kulturális egyezményt köt Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1947.10.22
Memorandum čsl. ministerstva zahr. vecí sovietskej strane o priebehu plnenia dohody o výmene obyvateľstva
A csehszlovák külügyminisztérium memoranduma a szovjet külügyminisztériumnak az államközi szerzödés által elöirányzott lakosságcsere bonyolításáról
Советский фактор в Восточной Европе. 1944—1953 гг. В 2-х тт. Документы / Т. 1. 1944—1948 гг. Отв. редактор — Т.В.Волокитина. — М.РОССПЭН 1999
1987.10.22
Informace o Chartě 77 - č. 14
1987.10.22
október 22. Bemutatják a Két választás Magyarországon című filmet (rendező: Kovács András).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.10.22
Európsky parlament prijal rezolúciu o Slovenskej republike, v ktorej žiadal posilňovanie ľudských práv. Konkrétne spomenul aj nutnosť návratu Františka Gauliedera do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorého predtým protiprávne vylúčila koaličná väčšina.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1997.10.22
Lekársky tím Fakultnej nemocnice v Košiciach uskutočnil prvú operáciu na otvorenom srdci na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2007.10.22
Na Generálnej prokuratúre SR vypovedali ďalší svedkovia. Bol medzi nimi aj mladistvý Róbert K., ktorého svedok označil za útočníka.
2007.10.22
Faktúry stavebnej spoločnosti Molda s.r.o. č. 2007012 (Schwarz), č. 2007010 (Hudák P.), č. 2007011 (Hudák R.) so splatnosťou 22.10.2007 na sumu 3 x 298.823,50 Sk. Príjmové účtovné doklady o platbách v hotovosti za uvedené faktúry zo dňa 22.10.2007
2017.10.23
0787.10.23
Skončil sa VII. ekumenický koncil (II. nicejský), ktorý povolil v Byzantskú uctievanie obrazov svätých. Ukončil sa tak dlhý spor medzi táborom tých, ktorí považovali obrazy svätých za hodné uctievania (ikonidúlia), a obrazoborcami, ktorí uctievanie takýchto obrazov striktne odmietali ako modlárstvo (ikonoklazmus).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1697.10.23
október 23. Savoyai Jenő hg beveszi Boszniában Szarajevót.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1837.10.23
Ľudovít Štúr Boleslavinovi Vrchovskému. 23. 10. 1837
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 123 Dok. 42
1847.10.23
október 23. A horvát országgyűlés felirata a királyhoz. (Kéri, hogy Horvátország a magyar törvényeket hiteles latin fordításban kapja meg; a király szentesítse az 1845. évi gyűlés javaslatát az országgyűlés és a zágrábi közgyűlés összetétele rendezéséről; belügyeikben engedélyezze a nemzeti nyelv használatát.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1897.10.23
Esterhazy sees Schwartzkoppen for the last time.  Later that day, in parc Montsouris, he has a secret interview with du Paty de Clam in disguise, who promises to protect him..
1917.10.23
10 (23) окт. В обстановке конспирации проходит заседание ЦК партии большевиков. В. Ленин добивается принятия резолюции о восстании 10 голосами "за" при 2 "против" (Л. Каменев и Г, Зиновьев) благодаря сообщению Я. Свердлова о готовящемся военном заговоре в Минске. Создано Политическое бюро, куда входят В. Ленин, Г. Зиновьев, Л. Каменев, Л. Троцкий, Г. Сокольников и А. Бубнов.
1917.10.23
Конспиративное заседание ЦК РСДРП. «Вооружённое восстание неизбежно и вполне назрело» - считает Ленин
1917.10.23
Октябрь, 10 (23). Ленин на заседании ЦК партии выступает с докладом о текущем моменте; вносит резолюцию о вооруженном восстании, которая принимается Центральным Комитетом. На этом же заседании создается Политбюро ЦК во главе с Лениным для политического руководства восстанием.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.10.23
Октябрь, 10 (23). После заседания Центрального Комитета РСДРП(б) Ленин ночует на квартире рабочего-большевика Эйно Рахья (Петроградская сторона, Певческий пер., д. 3, комната 344).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.10.23
Между 10 и 16 (23 и 29) октября. Ленин на квартире М. И. Калинина (Выборгская сторона, Выборгское шоссе, д. 106, кв. 1) встречается с членами ЦК, с которыми обсуждает вопрос о подготовке вооруженного восстания.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.10.23
Сталин И.В., Троцкистская оппозиция прежде и теперь: Речь на заседании объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 23 октября 1927 г.
Сталин И.В. Cочинения, Том 10: август – декабрь 1927. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t10/t10_08.htm Doc. 366]
1927.10.23
Троцкий Л.Д.: Речь по поводу исключения Зиновьева и Троцкого из ЦК ВКП(б) (Конспект речи, написанный Троцким (ему не дали прочесть речь до конца))
Doc. 203
1937.10.23
Szálasi Ferenc vezetésével több nyilas pártot (Nemzeti Szocialista Párt, Fajvé­dő Szocialista Párt, Nemzeti Akarat Pártja, Magyar Irredenta Tábor) összefogva megalakul a Magyar Nemzeti Szocialista Párt.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1937.10.23
október 23. K. Schuschnigg osztrák kancellár hivatalos látogatásra Budapestre érkezik.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.10.23
— Egyesülnek a szélsőjobboldali nemzetiszocialista pártok (a Nemzeti Szocialista Párt, a Fajvédő Szocialista Párt, a Nemzeti Akarat Pártja, a Magyar Irredenta Tábor). Az új párt neve: Magyar Nemzeti Szocialista Párt. (Vezére: Szálasi Ferenc.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.10.23
— Az egyesülés után Fiala Ferenc Szálasi rendelkezésére bocsátja az Összetartás című hetilapot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1987.10.23
október 23. Szimbolikusan BatthyányNagy Imre-emlékmécsessé avatják a tüntetők a Batthyány-örökmécsest.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.10.23
Magyar Fórum: Popély Gyula: Segítség!
maforum_19971023.jpg
2017.10.24
1827.10.24
List Ján Hollého Jurajovi Palkovičovi
Korešpondencia Jána Hollého, ed. Ambruš Jozef, MS Martin 1967 List 19
1897.10.24
Октябрь, 12 (24). Ленин в письме матери, Марии Александровне Ульяновой, сообщает о получении журнала "Вопросы Философии и Психологии", о поездке в Минусинск и Тесинское, о переписке с А. П. Скляренко и И. X. Лалаянцем. Просит выслать каталог Петровской библиотеки.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.10.24
Budapesti Hírlap: "A túróczszentmártoni polgárok köszönö táviratai Björnsonhoz"
doc1
1917.10.24
Začala úspešná masívna protiofenzíva spojených armád Nemecka a Rakúsko-Uhorska proti talianskym vojskám na talianskom fronte. Talianska armáda bola nútená ustúpiť až k rieke Piave, kde začal vyčerpávajúci pozičný boj.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1917.10.24
Октябрьская революция.
1917.10.24
Решение ЦК РСДРП(б) о начале вооруженного восстания. Захват частями ВРК почты и телеграфа.
1917.10.24
Сталин И.В., Что нам нужно?
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/what_we_need.htm Doc. 158]
1917.10.24
Začala sa úspešná masívna protiofenzíva spojených armád Nemecka a Rakúsko-Uhorska proti talianskym vojskám na talianskom fronte, tzv. 12. bitka pri rieke Soča - Isonzo (resp. tzv. bitka o Caporeto). Porážkou talianskych vôjsk nemeckou armádou pri meste Kobarid (tal. názov Caporeto, nem. Karfreit; Slovinsko) nastal prielom na talianskom fronte. Talianska armáda bola nútená ustúpiť až k rieke Piave, kde sa začali vyčerpávajúce pozičné boje. Boje na talianskom fronte boli ukončené obrovskými stratami na oboch stranách a definitívnou porážkou Talianska 7. novembra. Ich účastníkmi bolo mnoho Čechov a Slovákov, príslušníkov rakúsko-uhorskej armády i zahraničného československého vojska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1927.10.24
Троцкий Л.Д.: В Секретариат ЦК (О стенограмме речи и о хулиганстве членов ЦК и ЦКК)
Doc. 204
1967.10.24
Do Zväzu slovenských spisovateľov prijali dovtedy diskriminovaných autorov, Valentína Beniaka, Emila B. Lukáča, Matúša Kavca, Janka Silana a Milá Urbana.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1977.10.24
Na zasadaní Valného zhromaždenia OSN (Organizácia Spojených národov) v New Yorku (USA) bolo Československo zvolené za nestáleho člena Rady bezpečnosti OSN na roky 1978 - 1979.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.10.24
október 24. Beiktatják Harmati Béla püspököt a Déli Evangélikus Egyházkerület élére.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.10.24
- Megalakul a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, október 25.-november 1. A Kínai Kommunista Párt XIII. kongresszusa. Módosítják a szervezeti szabályzatot, többes jelölés bevezetése a legfelsőbb vezető testületek megválasztásakor, október 26-30. Bazalt ’87 elnevezéssel harcászati gyakorlat a Dunántúlon, október 26.-november 1. A veszélyes hulladékokkal foglalkozó világkonferencia Budapesten, október 27-28. Grósz Károly miniszterelnök Lengyelországba látogat.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.10.24
24.-26. októbra v Ružomberku a v Černovej konali spomienkové oslavy 90. výročia tragickej streľby. 25. októbra sa v Ružomberku konalo kolokvium historikov. V sobotu 25. októbra sa konalo v Černovej celoslovenské stretnutie filatelistov, pietny sprievod Černovou k rodnému domu A. Hlinku, na ktorom bola odhalená Hlinková bronzová busta, slávnostná sv. omša a pietna spomienka priamo pri pamätníku černovských martýrov. Tu prehovoril prezident Slovenskej republiky M. Kováč, ktorý sa v prejave zmienil aj o Hlinkovi: „Černovský kostol je v tomto zmysle symbolom celonárodného pohybu k naplneniu túžob, ktoré našli vyjadrenie v Hlinkovom zápase o autonómiu, dnes už zavŕšenom v existencii samostatnej Slovenskej republiky." Z ďalších účastníkov sa spomienky zúčastnil podpredseda NR SR Augustín M. Húska, predseda Matice slovenskej Jozef Markuš a predseda Slovenskej ligy v Amerike Ľudovít Pavlo. V nedeľu 26. októbra program pokračoval slávnostnou sv. omšou v Černovej, ktorú celebroval spišský biskup F. Tondra a ďalšími podujatiami. Z predstaviteľov politických strán vystúpili Ján Slota (SNS), Ján Čarnogurský a Mikuláš Dzurinda (KDH), Viliam Obehauser (KSÚ).
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
2017.10.25
1467.10.25
október 25. előtt I. Mátyás Janus Pannonius pécsi püspök, főkincstartó mellé Ernuszt Jánost, a koronavám adminisztrátorát kinevezi kincstartóvá. (Ernuszt 1469-től a kincstartói teendőket egyedül látja el. Tisztségét haláláig, 1476 tavaszáig viseli. → 1467 után)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1657.10.25
október 25. Erdélyi országgyűlés Gyulafehérváron. (A Részek követei nem jelennek meg.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1787.10.25
október 25. A budai német színház első előadását tartja a karmeliták templomából átalakított Várszínházban. (Ehrenberg Die Gráfén Guiscardi című darabját mutatják be.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1907.10.25
Björnson a gróf Apponyi
Ľudové noviny, 1907:43/02
1917.10.25
Победа Великой Октябрьской социалистической революции в России.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1917.10.25
Bolsevik hatalomátvétel Pétervárott.
1917.10.25
Отъезд А.Ф. Керенского в войска. Арест членов Временного правительства.
1917.10.25
Прошел 2-й Всероссийский съезд Советов, на котором были приняты декреты о мире и о земле и сформировано первое советское правительство (Совет народных комиссаров) во главе с большевиком Лениным (Ульяновым). Избрание ВЦИК во главе с большевиком Л.Б. Каменевым.
1917.10.25
12 (25) окт. Петроградский совет создает Военно-революционный комитет для организации обороны города от немцев. Большевики под руководством Троцкого преобразуют его в штаб по подготовке вооруженного восстания. Совет обращается к солдатам столичного гарнизона, к красногвардейцам и кронштадтским морякам с призывом присоединиться к нему.
1917.10.25
Обращение Петроградского военно-революционного комитета К гражданам России
doc
1917.10.25
Сталин И.В., Октябрьский переворот (24 и 25 октября 1917 года в Петрограде)
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/october_revolution_petrograd.htm Doc. 196]
1917.10.25
október 25. Georg Hertling gr. kap kancellári kinevezést a Német Birodalomban.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.10.25
Не позднее 12 (25) октября. Ленин подписывает заявление о своем согласии баллотироваться в Учредительное собрание от Северного фронта и от Балтийского флота.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.10.25
Между 12 и 15 (25 и 28) октября. Ленин несколько раз встречается на конспиративной квартире с представителем Московского комитета РСДРП(б) О. А. Пятницким; беседует с ним по вопросу о готовности Москвы к вооруженному восстанию; дает письменное согласие на выставление своей кандидатуры в состав Учредительного собрания от г. Москвы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.10.25
V bratislavskej zasadacej sieni Krajinského zastupiteľstva sa zišlo valné zhromaždenie Zemskej živnostenskej rady pre Slovensko.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1957.10.25
október 25. A budapesti Katona József Színház bemutatja Karinthy Ferenc Szellemidézés című darabját.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1957.10.25
október 25—27. A Kommunista Ifjúsági Szövetség I. (alakuló) országos értekezlete Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1957.10.25
Показания Б.В. Артемова в КПК при ЦК КПСС
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №655
1997.10.25
MĽHZP: Rokuje druhý kongres MĽHZP
TASR, 25. 10. 1997
2017.10.26
1817.10.26
Vo Viedni zomrel Mikuláš Jozef Jacquin (*16. 2. 1727, Leyden, Nizozemsko), botanik, chemik, prvý profesor a vedúci Katedry metalurgie a chémie Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1837.10.26
Ľudovít Štúr Karolovi Boleslavovi Štorchovi
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 128 Dok. 43
1877.10.26
List 46. S. H. Vajanský Ide Hurbanovej
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 46
1907.10.26
Budapesti Hírlap: "A Horenske noviny válasza Björnsonnak"
doc1
1917.10.26
Принятие II Всероссийским съездом Советов поста новления об образовании Советского правительства — Совета Народных Комиссаров (СНК).
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г. Радиограмма об образовании Советского правительства
1917.10.26
Принятие II Всероссийским съездом Советов Декрета о мире.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1917.10.26
Поход генерала П.Н. Краснова на Петроград. Провал похода и арест Краснова.
1917.10.26
Постановление II Всероссийского съезда советов о борьбе с контрреволюционными выступлениями
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1
1927.10.26
október 26. A kormány megbízásából nyolctagú küldöttség utazik Rómába az olasz fasizmus rendszerének tanulmányozására. (Vezetője: Prónay György br.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.10.26
V bratislavskom kine Atlon premietali pod názvom Pravda víťazí životopisný film o životnej ceste a diele prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Scenár filmu napísal J. A. Holmann.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.10.26
október 26. Bemutatják a Kölcsönkért kastély című filmet (rendező: Vajda László).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1947.10.26
Vznikla jednotná organizácia divadelných umelcov - Zväz slovenského herectva.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1997.10.26
MĽHZP: Vzťah MĽHZP k stranám Maďarskej koalície v NR SR
TASR, 26. 10. 1997
2007.10.26
Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný národ a Slovenskú republiku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.10.27
1657.10.27
október 27. Portai követség érkezik Gyulafehérvárra. (II. Rákóczi György letételét parancsoló szultáni rendeletet kézbesít az országgyűlésnek.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1687.10.27
október 27. Hosszú előzetes tárgyalások eredményeként Apafi Mihály fejedelem biztosa, Teleki Mihály és Lotharingiai Károly hg Balázsfalván szerződést ír alá. (A császáriak téli szálláshelyéül 12 várat jelöl ki és 700000 Ft fizetésére kötelezi Erdélyt: a herceg ígéretet tesz az ország függetlenségének tiszteletben tartására.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1907.10.27
Streľba do davu dedinčanov brániacich vysviacke kostola v Černovej pri Ružomberku - tzv. "Černovská masakra". Sedem žandárov použilo zbrane potom, ako sa spolu s kočmi s cirkevnými a svetskými hodnostármi ocitli v úzkej uličke v zovretí niekoľkostočlenného sfanatizovaného davu, ktorý na nich zaútočil kameňmi. Zastrelili 15 ľudí a 10 ťažko zranili.
1907.10.27
27. októbra pri násilnom pokuse vniknúť do Černovej a posvätiť kostol uhorskí žandári spustili do zhromaždených dedinčanov streľbu, ktorá si vyžiadala životy 15 osôb. Medzi mŕtvymi boli aj Hlinkovi bratranci Jozef Hlinka a Andrej Sulík-Kučera. A. Hlinka sa o tragédii dozvedel v moravskom Hodoníne od A. Kolíska, ktorý dostal telegram z Ružomberka. Hlinka chcel okamžite odcestovať do Černovej, ale priatelia ho prehovorili, aby ostal. Jeho turné sa udalosťami v Černovej zmenilo na cestu obžaloby útlaku Slovákov v Uhorsku.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1907.10.27
Pod redakciou Gejzu Žebráckeho (Zsebráczky) začal v Prešove vychádzať týždenník Naša zastava, písaný vo východoslovenskom nárečí, s podtitulom Politické a spoločenské novinki z obrázkami pre vihodoslovenski ľud. Časopis bol zameraný na šírenie vedomia, že Slováci na východnom Slovensku sú osobitým etnickým celkom (Slovjaci), odlišujúcim sa od Slovákov na západnom a strednom Slovensku. Svojím obsahom bol časopis namierený proti slovenským národným, politickým a kultúrnym aktivitám na východnom Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1907.10.27
Pri vysviacke kostola v Černovej (dnes súčasť Ružomberka), ktorý si vybudovali veriaci, došlo ku konfliktu medzi dedinčanmi a žandármi, ktorí použili zbrane. Dôvodom protestov dedinčanov bolo rozhodnutie biskupa Alexandra Párvyho, aby vysviacku neuskutočnil rodák a iniciátor výstavby kostola Andrej Hlinka, ktorého dal suspendovať z výkonu kňazských povinností. Namiesto toho nechal kostol vysvätiť likavskému dekanovi za asistencie žandárov. Výsledkom brutálneho zásahu bolo 15 mŕtvych a 12 ťažko ranených. V súdnom procese v marci 1908 odsúdili 40 mužov a žien z obce spolu na 37 rokov väzenia. Udalosti v Černovej prudko rozvírili hladinu verejnej mienky doma i v zahraničí a stali sa symbolom národnostného útlaku Slovákov v Uhorsku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1907.10.27
október 27. Csernova (Liptó vm.) szlovák lakossága ragaszkodik hozzá, hogy templomát Andrej Hlinka szentelje fel, s a kiküldött papot nem engedik a templomhoz; a csendőrség beavatkozik, és sortüzet ad a tiltakozókra.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.10.27
Октябрь, 14 (27). Ленин на квартире машиниста Финляндской железной дороги Г. Э. Ялавы (Выборгская сторона, Ломанский пер., д. 4-6, кв. 29) встречается с руководящими работниками партии большевиков, с которыми обсуждает вопросы подготовки вооруженного восстания.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.10.27
október 27. Felbomlik a Független Nemzeti Demokrata Párt, általános néven: Egységes Balpárt. (Rassay Károly és hívei a Nemzeti Szabadelvű Pártban, a többiek Vázsonyi János vezetésével a Nemzeti Demokrata Pártban szervezkednek tovább.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.10.27
Andrej Hlinka: Černová
Slovák, 27. 10. 1937, roč. 19, č. 245, s. 1. (Andrej Hlinka) Slovák týždenník, 31. 10. 1937, roč. 18, č. 44, s. 3. (Andrej Hlinka)
1937.10.27
27 októbra predseda vlády ČSR M. Hodža navštívil Ružomberok a Černovú. Stretol sa s Hlinkom a spomenul spoločné utrpenie v minulosti a potrebu konsolidácie v súčasnosti.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1937.10.27
október 27. A Budapesti Büntető Törvényszék megkezdi a Néma forradalom című könyvéért osztályellenes izgatással vádolt Kovács Imre perét. (→ december 28.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1977.10.27
október 27-28. A magyar-japán gazdasági vegyes bizottság első ülése Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1977.10.27
október 27-29. Magyarországon tárgyal Raymond Barre francia miniszterelnök.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.10.27
27. októbra na 80. výročie tragédie v Černovej sa na cintoríne v Černovej zišli slovenskí disidenti: Ján Čarnogurský, František Mikloško, Anton Selecký a Jozef Jablonický, aby si pripomenuli túto udalosť úzko spätú s A. Hlinkom. J. Jablonický prečítal krátky spomienkový prejav.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)