2017.10.24
1827.10.24
List Ján Hollého Jurajovi Palkovičovi
Korešpondencia Jána Hollého, ed. Ambruš Jozef, MS Martin 1967 List 19
1897.10.24
Октябрь, 12 (24). Ленин в письме матери, Марии Александровне Ульяновой, сообщает о получении журнала "Вопросы Философии и Психологии", о поездке в Минусинск и Тесинское, о переписке с А. П. Скляренко и И. X. Лалаянцем. Просит выслать каталог Петровской библиотеки.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.10.24
Budapesti Hírlap: "A túróczszentmártoni polgárok köszönö táviratai Björnsonhoz"
doc1
1917.10.24
Začala úspešná masívna protiofenzíva spojených armád Nemecka a Rakúsko-Uhorska proti talianskym vojskám na talianskom fronte. Talianska armáda bola nútená ustúpiť až k rieke Piave, kde začal vyčerpávajúci pozičný boj.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1917.10.24
Октябрьская революция.
1917.10.24
Решение ЦК РСДРП(б) о начале вооруженного восстания. Захват частями ВРК почты и телеграфа.
1917.10.24
Сталин И.В., Что нам нужно?
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/what_we_need.htm Doc. 158]
1917.10.24
Začala sa úspešná masívna protiofenzíva spojených armád Nemecka a Rakúsko-Uhorska proti talianskym vojskám na talianskom fronte, tzv. 12. bitka pri rieke Soča - Isonzo (resp. tzv. bitka o Caporeto). Porážkou talianskych vôjsk nemeckou armádou pri meste Kobarid (tal. názov Caporeto, nem. Karfreit; Slovinsko) nastal prielom na talianskom fronte. Talianska armáda bola nútená ustúpiť až k rieke Piave, kde sa začali vyčerpávajúce pozičné boje. Boje na talianskom fronte boli ukončené obrovskými stratami na oboch stranách a definitívnou porážkou Talianska 7. novembra. Ich účastníkmi bolo mnoho Čechov a Slovákov, príslušníkov rakúsko-uhorskej armády i zahraničného československého vojska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1927.10.24
Троцкий Л.Д.: В Секретариат ЦК (О стенограмме речи и о хулиганстве членов ЦК и ЦКК)
Doc. 204
1967.10.24
Do Zväzu slovenských spisovateľov prijali dovtedy diskriminovaných autorov, Valentína Beniaka, Emila B. Lukáča, Matúša Kavca, Janka Silana a Milá Urbana.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1977.10.24
Na zasadaní Valného zhromaždenia OSN (Organizácia Spojených národov) v New Yorku (USA) bolo Československo zvolené za nestáleho člena Rady bezpečnosti OSN na roky 1978 - 1979.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.10.24
október 24. Beiktatják Harmati Béla püspököt a Déli Evangélikus Egyházkerület élére.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.10.24
- Megalakul a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, október 25.-november 1. A Kínai Kommunista Párt XIII. kongresszusa. Módosítják a szervezeti szabályzatot, többes jelölés bevezetése a legfelsőbb vezető testületek megválasztásakor, október 26-30. Bazalt ’87 elnevezéssel harcászati gyakorlat a Dunántúlon, október 26.-november 1. A veszélyes hulladékokkal foglalkozó világkonferencia Budapesten, október 27-28. Grósz Károly miniszterelnök Lengyelországba látogat.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.10.24
24.-26. októbra v Ružomberku a v Černovej konali spomienkové oslavy 90. výročia tragickej streľby. 25. októbra sa v Ružomberku konalo kolokvium historikov. V sobotu 25. októbra sa konalo v Černovej celoslovenské stretnutie filatelistov, pietny sprievod Černovou k rodnému domu A. Hlinku, na ktorom bola odhalená Hlinková bronzová busta, slávnostná sv. omša a pietna spomienka priamo pri pamätníku černovských martýrov. Tu prehovoril prezident Slovenskej republiky M. Kováč, ktorý sa v prejave zmienil aj o Hlinkovi: „Černovský kostol je v tomto zmysle symbolom celonárodného pohybu k naplneniu túžob, ktoré našli vyjadrenie v Hlinkovom zápase o autonómiu, dnes už zavŕšenom v existencii samostatnej Slovenskej republiky." Z ďalších účastníkov sa spomienky zúčastnil podpredseda NR SR Augustín M. Húska, predseda Matice slovenskej Jozef Markuš a predseda Slovenskej ligy v Amerike Ľudovít Pavlo. V nedeľu 26. októbra program pokračoval slávnostnou sv. omšou v Černovej, ktorú celebroval spišský biskup F. Tondra a ďalšími podujatiami. Z predstaviteľov politických strán vystúpili Ján Slota (SNS), Ján Čarnogurský a Mikuláš Dzurinda (KDH), Viliam Obehauser (KSÚ).
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
2017.10.25
1467.10.25
október 25. előtt I. Mátyás Janus Pannonius pécsi püspök, főkincstartó mellé Ernuszt Jánost, a koronavám adminisztrátorát kinevezi kincstartóvá. (Ernuszt 1469-től a kincstartói teendőket egyedül látja el. Tisztségét haláláig, 1476 tavaszáig viseli. → 1467 után)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1657.10.25
október 25. Erdélyi országgyűlés Gyulafehérváron. (A Részek követei nem jelennek meg.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1787.10.25
október 25. A budai német színház első előadását tartja a karmeliták templomából átalakított Várszínházban. (Ehrenberg Die Gráfén Guiscardi című darabját mutatják be.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1907.10.25
Björnson a gróf Apponyi
Ľudové noviny, 1907:43/02
1917.10.25
Победа Великой Октябрьской социалистической революции в России.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1917.10.25
Bolsevik hatalomátvétel Pétervárott.
1917.10.25
Отъезд А.Ф. Керенского в войска. Арест членов Временного правительства.
1917.10.25
Прошел 2-й Всероссийский съезд Советов, на котором были приняты декреты о мире и о земле и сформировано первое советское правительство (Совет народных комиссаров) во главе с большевиком Лениным (Ульяновым). Избрание ВЦИК во главе с большевиком Л.Б. Каменевым.
1917.10.25
12 (25) окт. Петроградский совет создает Военно-революционный комитет для организации обороны города от немцев. Большевики под руководством Троцкого преобразуют его в штаб по подготовке вооруженного восстания. Совет обращается к солдатам столичного гарнизона, к красногвардейцам и кронштадтским морякам с призывом присоединиться к нему.
1917.10.25
Обращение Петроградского военно-революционного комитета К гражданам России
doc
1917.10.25
Сталин И.В., Октябрьский переворот (24 и 25 октября 1917 года в Петрограде)
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/october_revolution_petrograd.htm Doc. 196]
1917.10.25
október 25. Georg Hertling gr. kap kancellári kinevezést a Német Birodalomban.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.10.25
Не позднее 12 (25) октября. Ленин подписывает заявление о своем согласии баллотироваться в Учредительное собрание от Северного фронта и от Балтийского флота.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.10.25
Между 12 и 15 (25 и 28) октября. Ленин несколько раз встречается на конспиративной квартире с представителем Московского комитета РСДРП(б) О. А. Пятницким; беседует с ним по вопросу о готовности Москвы к вооруженному восстанию; дает письменное согласие на выставление своей кандидатуры в состав Учредительного собрания от г. Москвы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.10.25
V bratislavskej zasadacej sieni Krajinského zastupiteľstva sa zišlo valné zhromaždenie Zemskej živnostenskej rady pre Slovensko.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1957.10.25
október 25. A budapesti Katona József Színház bemutatja Karinthy Ferenc Szellemidézés című darabját.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1957.10.25
október 25—27. A Kommunista Ifjúsági Szövetség I. (alakuló) országos értekezlete Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1957.10.25
Показания Б.В. Артемова в КПК при ЦК КПСС
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №655
1997.10.25
MĽHZP: Rokuje druhý kongres MĽHZP
TASR, 25. 10. 1997
2017.10.26
1817.10.26
Vo Viedni zomrel Mikuláš Jozef Jacquin (*16. 2. 1727, Leyden, Nizozemsko), botanik, chemik, prvý profesor a vedúci Katedry metalurgie a chémie Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1837.10.26
Ľudovít Štúr Karolovi Boleslavovi Štorchovi
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 128 Dok. 43
1877.10.26
List 46. S. H. Vajanský Ide Hurbanovej
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 46
1907.10.26
Budapesti Hírlap: "A Horenske noviny válasza Björnsonnak"
doc1
1917.10.26
Принятие II Всероссийским съездом Советов поста новления об образовании Советского правительства — Совета Народных Комиссаров (СНК).
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г. Радиограмма об образовании Советского правительства
1917.10.26
Принятие II Всероссийским съездом Советов Декрета о мире.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1917.10.26
Поход генерала П.Н. Краснова на Петроград. Провал похода и арест Краснова.
1917.10.26
Постановление II Всероссийского съезда советов о борьбе с контрреволюционными выступлениями
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1
1927.10.26
október 26. A kormány megbízásából nyolctagú küldöttség utazik Rómába az olasz fasizmus rendszerének tanulmányozására. (Vezetője: Prónay György br.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.10.26
V bratislavskom kine Atlon premietali pod názvom Pravda víťazí životopisný film o životnej ceste a diele prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Scenár filmu napísal J. A. Holmann.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.10.26
október 26. Bemutatják a Kölcsönkért kastély című filmet (rendező: Vajda László).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1947.10.26
Vznikla jednotná organizácia divadelných umelcov - Zväz slovenského herectva.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1997.10.26
MĽHZP: Vzťah MĽHZP k stranám Maďarskej koalície v NR SR
TASR, 26. 10. 1997
2007.10.26
Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný národ a Slovenskú republiku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.10.27
1657.10.27
október 27. Portai követség érkezik Gyulafehérvárra. (II. Rákóczi György letételét parancsoló szultáni rendeletet kézbesít az országgyűlésnek.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1687.10.27
október 27. Hosszú előzetes tárgyalások eredményeként Apafi Mihály fejedelem biztosa, Teleki Mihály és Lotharingiai Károly hg Balázsfalván szerződést ír alá. (A császáriak téli szálláshelyéül 12 várat jelöl ki és 700000 Ft fizetésére kötelezi Erdélyt: a herceg ígéretet tesz az ország függetlenségének tiszteletben tartására.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1907.10.27
Streľba do davu dedinčanov brániacich vysviacke kostola v Černovej pri Ružomberku - tzv. "Černovská masakra". Sedem žandárov použilo zbrane potom, ako sa spolu s kočmi s cirkevnými a svetskými hodnostármi ocitli v úzkej uličke v zovretí niekoľkostočlenného sfanatizovaného davu, ktorý na nich zaútočil kameňmi. Zastrelili 15 ľudí a 10 ťažko zranili.
1907.10.27
27. októbra pri násilnom pokuse vniknúť do Černovej a posvätiť kostol uhorskí žandári spustili do zhromaždených dedinčanov streľbu, ktorá si vyžiadala životy 15 osôb. Medzi mŕtvymi boli aj Hlinkovi bratranci Jozef Hlinka a Andrej Sulík-Kučera. A. Hlinka sa o tragédii dozvedel v moravskom Hodoníne od A. Kolíska, ktorý dostal telegram z Ružomberka. Hlinka chcel okamžite odcestovať do Černovej, ale priatelia ho prehovorili, aby ostal. Jeho turné sa udalosťami v Černovej zmenilo na cestu obžaloby útlaku Slovákov v Uhorsku.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1907.10.27
Pod redakciou Gejzu Žebráckeho (Zsebráczky) začal v Prešove vychádzať týždenník Naša zastava, písaný vo východoslovenskom nárečí, s podtitulom Politické a spoločenské novinki z obrázkami pre vihodoslovenski ľud. Časopis bol zameraný na šírenie vedomia, že Slováci na východnom Slovensku sú osobitým etnickým celkom (Slovjaci), odlišujúcim sa od Slovákov na západnom a strednom Slovensku. Svojím obsahom bol časopis namierený proti slovenským národným, politickým a kultúrnym aktivitám na východnom Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1907.10.27
Pri vysviacke kostola v Černovej (dnes súčasť Ružomberka), ktorý si vybudovali veriaci, došlo ku konfliktu medzi dedinčanmi a žandármi, ktorí použili zbrane. Dôvodom protestov dedinčanov bolo rozhodnutie biskupa Alexandra Párvyho, aby vysviacku neuskutočnil rodák a iniciátor výstavby kostola Andrej Hlinka, ktorého dal suspendovať z výkonu kňazských povinností. Namiesto toho nechal kostol vysvätiť likavskému dekanovi za asistencie žandárov. Výsledkom brutálneho zásahu bolo 15 mŕtvych a 12 ťažko ranených. V súdnom procese v marci 1908 odsúdili 40 mužov a žien z obce spolu na 37 rokov väzenia. Udalosti v Černovej prudko rozvírili hladinu verejnej mienky doma i v zahraničí a stali sa symbolom národnostného útlaku Slovákov v Uhorsku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1907.10.27
október 27. Csernova (Liptó vm.) szlovák lakossága ragaszkodik hozzá, hogy templomát Andrej Hlinka szentelje fel, s a kiküldött papot nem engedik a templomhoz; a csendőrség beavatkozik, és sortüzet ad a tiltakozókra.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.10.27
Октябрь, 14 (27). Ленин на квартире машиниста Финляндской железной дороги Г. Э. Ялавы (Выборгская сторона, Ломанский пер., д. 4-6, кв. 29) встречается с руководящими работниками партии большевиков, с которыми обсуждает вопросы подготовки вооруженного восстания.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.10.27
október 27. Felbomlik a Független Nemzeti Demokrata Párt, általános néven: Egységes Balpárt. (Rassay Károly és hívei a Nemzeti Szabadelvű Pártban, a többiek Vázsonyi János vezetésével a Nemzeti Demokrata Pártban szervezkednek tovább.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.10.27
Andrej Hlinka: Černová
Slovák, 27. 10. 1937, roč. 19, č. 245, s. 1. (Andrej Hlinka) Slovák týždenník, 31. 10. 1937, roč. 18, č. 44, s. 3. (Andrej Hlinka)
1937.10.27
27 októbra predseda vlády ČSR M. Hodža navštívil Ružomberok a Černovú. Stretol sa s Hlinkom a spomenul spoločné utrpenie v minulosti a potrebu konsolidácie v súčasnosti.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1937.10.27
október 27. A Budapesti Büntető Törvényszék megkezdi a Néma forradalom című könyvéért osztályellenes izgatással vádolt Kovács Imre perét. (→ december 28.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1977.10.27
október 27-28. A magyar-japán gazdasági vegyes bizottság első ülése Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1977.10.27
október 27-29. Magyarországon tárgyal Raymond Barre francia miniszterelnök.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.10.27
27. októbra na 80. výročie tragédie v Černovej sa na cintoríne v Černovej zišli slovenskí disidenti: Ján Čarnogurský, František Mikloško, Anton Selecký a Jozef Jablonický, aby si pripomenuli túto udalosť úzko spätú s A. Hlinkom. J. Jablonický prečítal krátky spomienkový prejav.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
2017.10.28
1087.10.28
október 28. VII. Gergely pápa megrója a támogatást kérő Salamon királyt, mert IV. Henrik német királynak hűbérül ajánlotta fel Magyarországot, amely a pápa szerint a Szentszék hűbérbirtoka.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1847.10.28
október 28. Megjelenik Pesten Dessewffy Emil gr. A magyar vám és kereskedési ügy és Fizessünk! mennyit becsülettel elbírunk című munkája. (A közös vámterület gondolatát támogatja; elfogadja a közteherviselést.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1877.10.28
október 28. Átadják a forgalomnak a budapesti Nyugati pályaudvart.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.10.28
V Martine zomrela Ema Goldpergerová (*5. 3. 1853, Ľuboreč), slovenská etnografka a múzejníčka, prvá kustódka Slovenského národného múzea v Martine, dlhoročná funkcionárka spolku Živena.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
2017.10.29
1857.10.29
List Jána Palárika Martinovi Hattalovi o pokusoch založiť Maticu slovenskú a o prípravách na založenie Spolku SV. Vojtecha
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 I. Ed. Frant. Bokes 1962 (Dok. 47)
1897.10.29
Scheurer-Kestner has an inconclusive interview with President Félix Faure.
1907.10.29
Korešpondencia B. Björnson - slovakofili: List Ed. Lederera Björnsonovi
doc1, doc2],, doc3],, Bjornstjerne Björnsons Briefwechsel mit Deutschen II. p. 671
1917.10.29
16 (29) окт. На расширенном заседании ЦК партии большевиков одобрена проведенная Лениным резолюция о восстании, техническая подготовка которого поручена Военно-революционному центру, действующему от имени партии совместно с ВРК Петроградского совета.
1917.10.29
16 - 19 окт. (29 окт.- 1 нояб.). Совещание пролетарских организаций культурного просвещения в Петрограде (под руководством А. Луначарского); с ноября они примут официальное наименование "Пролеткульт".
1917.10.29
Октябрь, 16 (29). Ленин на расширенном заседании ЦК РСДРП(б) выступает с докладом о резолюции, принятой на заседании ЦК 10 (23) октября о вооруженном восстании; трижды выступает в прениях, отстаивая взятый партией курс на немедленную подготовку вооруженного восстания.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.10.29
Сталин И.В., Речь на приеме руководящих работников и стахановцев металлургической и угольной промышленности 29 октября 1937 года
Сталин И.В. Cочинения, Том 14: 1934 - 1940. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t14/t14_49.htm Doc. 528]
1937.10.29
Из Алма-Аты — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №296
1937.10.29
Н.И. Ежов — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №297
2007.10.29
Faktúry stavebnej spoločnosti SPS Slávik s.r.o. č. 2007468(Schwarz), č. 2007467 (Hudák P.), č. 2007466 (Hudák R.) so splatnosťou 29.10.2007 na sumu 3 x 303.333,50 Sk. Príjmové účtovne doklady o úhrade týchto faktúr priamymi platbami 29.10.2007
2017.10.30
1587.10.30
október 30. Jan Zamoyski gr. lengyel kancellár segítséget kér sógorától, Báthori Zsigmondtól, Vasa János Zsigmond támogatására. (A segítségül küldött erdélyi hadat Báthori Boldizsár vezeti.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1687.10.30
— Valpó (Verőce vm.) török őrsége feladja a várat Lotharingiai Károly hg csapatainak.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1687.10.30
október 30. Scherfenberg tábornok vezetésével a császári seregek bevonulnak Szebenbe.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1847.10.30
Mestská rada vo Zvolene za poslanca za mesto Zvolen na najbližšie zasadnutie uhorského snemu zvolila Ľudovíta Štúra.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1897.10.30
Scheurer-Kestner has lunch with his old friend General Billot, who asks him to be patient.
1907.10.30
Interpelácia Milana Hodžu v uhorskom parlamente k udalostiam v Černovej 30. októbra 1907
Barnabás Vajda Ed., A XX. század magyar beszédei, Agave Bp. 2007, str. 40-44 Interpelácia Milana Hodžu
1907.10.30
Vystúpenie T.G.Masaryka v poslaneckej snemovni Ríškeho snemu - záverečný fragment venovaný Černovej
T.G.Masaryk, Parlamentní projevy 1907-1914 doc1
1907.10.30
Budapesti Hírlap: "A csernovai zendülés"
doc1
1917.10.30
Октябрь, 17 (30). Ленин пишет "Письмо к товарищам", в котором подвергает критике доводы Зиновьева и Каменева против вооруженного восстания. Письмо опубликовано 19, 20 и 21 октября (1, 2 и 3 ноября) в газете "Рабочий Путь" №№ 40, 41 и 42.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.10.30
Октябрь, в ночь с 17 на 18 (с 30 на 31). Ленин на квартире рабочего Д. А. Павлова (Сердобольская ул., д. 35, кв. 4) встречается с руководителями Военной организации ЦК Н. И. Подвойским, В. А. Антоновым-Овсеенко и В. И. Невским; заслушивает их сообщения о ходе подготовки вооруженного восстания в Петрограде и дает им важные советы и указания по этому вопросу.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.10.30
Andrej Hlinka: Slovo našim voličom
Slovák týždenník, 30. 10. 1927, roč. 8, č. 43, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
1937.10.30
Троцкий Л.Д.: 90 лет Коммунистического Манифеста.
Doc. 957
1937.10.30
Мехлис — секретарям ЦК «О русских газетах на Украине»
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №207
1947.10.30
V Bratislave sa konal zjazd delegátov závodných a zamestnanecký rád, ktorý zorganizovali komunisti pôsobiaci v odboroch. Žiadal odstúpenie Zboru povereníkov a vytvorenie nového zo „štátotvorných, demokratických a protifašistických síl“. Obsahovú náplň týmto pojmom však určovali komunisti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1947.10.30
Podpredseda Demokratickej strany Ján Ursíny rezignoval na funkciu podpredsedu vlády Československej republiky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1947.10.30
október 30. Hazatér a százezredik hadifogoly a Szovjetunióból.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1967.10.30
30. - 31. október. Na zasadaní Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) v Prahe došlo k bezprostrednej predohre udalostí, ktoré viedli k pádu Antonína Novotného v januári 1968. Rokovalo sa o postavení KSČ v spoločnosti. S kritikou vystúpilo niekolko členov ÚV KSČ, ale bezprostredným podnetom ku konfliktu sa stalo vystúpenie Alexandra Dubčeka. Ostro kritizoval podmienky vnútorného života strany a spôsob uplatňovania jej „vedúcej úlohy“ v spoločnosti, vyslovil nesúhlas aj s kumuláciou funkcií 1. tajomníka ÚV KSČ a prezidenta republiky v osobe A. Novotného. Ten napadol celé vedenie Komunistickej strany Slovenska (KSS) a kritiku previedol do polohy česko-slovenského sporu. Spolu so svojimi prívržencami začal opäť hľadať nacionalizmus vnútri KSS.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1967.10.30
október 30—november 28. Kormányküldöttség látogat Szurdi István belkereskedelmi miniszter vezetésével Argentínába, Brazíliába, Chilébe és Uruguayba.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1977.10.30
október 30.-november 9. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Lázár György miniszterelnök Moszkvába utaznak a nagy októberi szocialista forradalom 60. évfordulójának ünnepségeire.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.10.30
október 30.-november 9. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára küldöttség élén a Szovjetunióba utazik a nagy októberi szocialista forradalom 70. évfordulóján rendezett ünnepségekre.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2007.10.30
Na 6. rokovaní MsZ Nové Zámky dňa 30. októbra 2007 si poslanci vypočuli Informáciu o stave verejného obstarávania zákazky "Brantner". Poslanci JUDr. Schwarz a bratia Hudákovci sa dožadovali zmien vo verejnom obstarávaní.
Článok Pro memoria... na watson.sk