2018.06.25
1448.06.25
június 25. Juan de Carvajal spanyol bíboros, pápai követ, az obszerváns ferenceseknek adatja át a minoriták esztergomi és sárospataki kolostorait.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1608.06.25
június 25. Rudolf császár és király lemond Mátyás főherceg javára Magyarország, Horvátország és az osztrák örökös tartományok trónjáról, illetve uralmáról. (Megtartja Csehországot és Tirolt, valamint a császárságot.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1628.06.25
V Prahe zomrel Daniel Basilius (*1585, Nemecká Ľupča), pedagóg, učenec a básnik. 1628. Príjem Spišskej komory z tridsiatku tvorilo v tomto roku 14 900 zlatých.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1628.06.25
Georg Wilhelm, brandenburský kurfurst ustanovil na univerzite vo Frankfurte nad Odrou (Nemecko) zvláštne privilégiá a základinu pre študentov z Uhorska a Sedmohradska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1828.06.25
Ján Kollár Vukovi Stefanovičovi Karadžičovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 84 Dok. 55
1848.06.25
június 25. V. Ferdinánd Hám János szatmári püspököt nevezi ki esztergomi érsekké. (1849 júliusában lemond.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.06.25
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 25 июня 1868 г. — 32,85—86.
Engels to Marx. 25 June
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 85—86. Dok. 1858] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 48 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 48.
1918.06.25
Июнь, 25. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются проект положения о порядке утверждения коллективных договоров (тарифов), устанавливающих ставки заработной платы и условия труда, внеочередное заявление наркома по иностранным делам Г. В. Чичерина о ноте германского посла В. Мирбаха по поводу затруднений с выдачей немцам принадлежащих им денег и ценностей из банков и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.25
Приказ ВЧК всем губчека об изъятии оружия у населения
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №73
1958.06.25
Заявление ТАСС по вопросу о готовящемся вооруженном вмешательстве западных держав во внутренние дела Ливана.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1968.06.25
Na matičnom zhromaždení v Košiciach Daniel OKÁLI výzýva pokračovať a dokončiť povojnovú výmenu obyvateľstva.
Daniel Okáli a kassai Matica-klub nagygyűlésén kijelenti, hogy hasznos volna, ha sor kerülne a csehszlovák-magyar lakosságcsere befejezésére.
1968.06.25
A Magyar Nemzet budapesti napilap a csehszlovákiai nemzetiségi kérdés megoldását elemezte.
1968.06.25
25. - 26. júna – Československý parlament schválil zákon o súdnych rehabilitáciách a finančnom odškodnení obetí komunistickej diktatúry a novelu tlačového zákona, podľa ktorého bola cenzúra neprípustná.
1968.06.25
Poznámky z diskuse na 80. schůzi předsednictva ÚV KSČ o situaci mezi bývalými sociálními demokraty.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 48
1968.06.25
Stenografický zápis vystoupení Josefa Smrkovského k návrhu zákona o soudní rehabilitaci na schůzi Národního shromáždění.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 49
1968.06.25
Usnesení 80. schůze předsednictva ÚV KSČ k situaci mezi bývalými sociálními demokraty.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 50
1968.06.25
Národné zhromaždenie prijalo zákon č. 82 o súdnej rehabilitácii. Cieľom zákona bolo umožniť rýchle preskúmanie prípadov protiprávne odsúdených osôb, odstrániť niektoré neprimerané tvrdosti pri používaní represie, zabezpečiť neprávom odsúdeným osobám spoločenskú rehabilitáciu a primerané hmotné odškodnenie. Po okupácii v auguste 1968 sa od rehabilitácií postupne odstúpilo.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.06.25
V luxemburskom sídle Európskeho spoločenstva (ES) bola podpísaná deklarácia o nadviazaní oficiálnych vzťahov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom (EHS) a Radou vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.06.25
június 25. Megalakul a Tudományos Dolgozók Szakszervezete. ( →május 14.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.06.26
1618.06.26
június 26. A Csehországban fölkelt rendek képviselője, Jessenius János Pozsonyba érkezik, hogy a magyar országgyűléssel tárgyaljon.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1658.06.26
június 26.11. Rákóczi György Lippa mellett megveri az Erdélyre támadó Szeidi Ahmed endai pasa seregét.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1698.06.26
június 26. I. Nagy Péter orosz cár körútja során Bécsbe érkezik. Találkozik I. Lipóttal. (Július 30-án, a sztrelec lázadás hírére, távozik.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1798.06.26
június 26.1. Ferenc betiltja a magyarországi olvasóköröket.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.06.26
június 26. V. Ferdinánd felhatalmazza István főherceg nádort s királyi helytartót a magyar országgyűlés által hozott törvények szentesítésére. (A nádor nem élt ezzel a felhatalmazással, amely ellentétben állt az alkotmánnyal.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.06.26
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 26 июня 1868 г. — 32,87—88.
Engels to Marx. 26 June
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 87—88. Dok. 1860] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 50 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 50.
1868.06.26
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 26 июня [1868 г.]. — 32,86—87.
Marx to Engels. 26 June
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 86—87. Dok. 1859] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 49 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 49.
1878.06.26
Маркс — Карлу Гиршу в Париж. [Лондон], 26 июня 1878 г. — 34, 257.
Marx to Carl Hirsch. 26 June
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 34, 257. Dok. 2880] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 310 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 310.
1888.06.26
Článok Svetozára Hurbana Vajanského Fyzické muky odsudzujúci násilné odná- šanie slovenských detí na Dolnú zem (a). — Interpelácia dr. Ľudovíta Dohnányiho na hlavného župana tejže župy vo veci odvliekania slovenských detí na maďarské národné územie (b)
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [329]
1918.06.26
Июнь, ранее 26. Ленин беседует с представителями Елецкого уездного Совета об организации деревенской бедноты в уезде.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.26
Июнь, 26. Ленин пишет письмо в Петроград Г. Е. Зиновьеву, М. М. Лашевичу и другим членам ЦК с выражением решительного протеста против того, что "питерские цекисты или пеки-сты" удержали рабочих от массового террора против контрреволюционеров в ответ на убийство В. Володарского. Ленин советует использовать победу на перевыборах в Советы для того, чтобы направить 10-20 тысяч петроградских рабочих в составе продотрядов на Урал, в Тамбовскую губернию и т. п.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.26
Июнь, 26. Ленин пишет записку для передачи по прямому проводу председателю Мурманского Совета А. М. Юрьеву, в которой предупреждает о недопустимости срыва им политики Советского правительства, направленной на организацию решительного отпора английским и немецким интервентам. Ленин беседует с заместителем народного комиссара внутренних дел И. Г. Правдиным, вернувшимся из поездки в Тулу, Елец и Орел, о положении с хлебом в этих районах, об организации бедноты и полном устранении из Советов кулаков в Елецком уезде.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.26
Июнь, 26. Ленин беседует с представителями из Тамбова о положении с хлебом в Тамбовской губернии и видах на урожай.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.26
Июнь, 26. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пишет секретарям СНК записку с категорическим требованием выполнять постановление СНК от 18 (31) декабря 1917 года о порядке постановки вопросов на повестку дня заседаний СНК; пишет напоминание секретарям, что они должны ставить на повестку дня вопросы только с подписью докладчиков или вносящих вопросы и после запроса заинтересованных ведомств. На заседании обсуждаются доклад наркома по военным и морским делам Л. Д. Троцкого о введении обязательной воинской повинности, вопрос о помощи армянским беженцам, заявление Я. М. Свердлова о постановлении ВЦИК об объединении Бюро печати и Петроградского телеграфного агентства и о переводе их в ведение ВЦИК и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.26
Июнь, 26-27. Ленин пишет два варианта плана доклада о текущем моменте на IV конференции профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов Москвы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.26
Из протокола № 147 заседания СНК о приравнивании по нормам довольствия сотрудников ВЧК военнослужащим
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №74
1928.06.26
Сталин И.В., Против опошления лозунга самокритики
Сталин И.В. Cочинения, Том 11: 1928 – март 1929. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t11/t11_14.htm Doc. 387]
1968.06.26
Закон Национального собрания Чехословацкой Социалистической Республики O внесении изменений в закон № 81/1965 о периодических изданиях и других средствах массовой информации
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №27
1968.06.26
Манифест чехословацкой оппозиции «2000 слов»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №28
1968.06.26
Zákon č. 84/1968 Sb. z 26.6.1968, označující cenzuru za nepřípustnou.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 51
1968.06.26
Národné zhromaždenie prijalo ústavný zákon č. 83 o skončení volebného obdobia národných výborov, Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady. Podľa neho sa mali nové volby vykonať najneskôr do konca roku 1968. Ďalej prijalo zákon č. 84, ktorým sa menil zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch. Týmto zákonom bola oficiálne zrušená cenzúra.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2008.06.26
Government contests the release of some records but does not contest the release of witnesses who have died.
2018.06.27
1608.06.27
június 27. Mátyás főherceg és a magyar rendek képviselői Prága mellett, a malasovicei mezőn ünnepélyes külsőségek között átveszik I. Rudolf megbízottjától a magyar koronát és a koronázási jelvényeket.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1838.06.27
Ľudovít Štúr Michalovi Miloslavovi Hodžovi, 27. 6. 1838
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 151 Dok. 53
1848.06.27
június 27. A magyarországi románok gyűlése Lúgoson (Krassó vm.). (Feliratban kéri a magyar kormányt, hogy a Temesköz románlakta területeiből Eftimie Murgu kapitánysága alatt szervezzen román hivatalos nyelvű autonóm területet; felajánlja a magyar forradalom fegyveres támogatását.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.06.27
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 27 июня 1868 г. — 32,88—89.
Marx to Engels. 27 June
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 88—89. Dok. 1861] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 51 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 51.
1878.06.27
június 27. A király szentesíti „a magyar korona országai és Őfelsége többi királyságai és országai között kötött vámés kereskedelmi szövetségről” szóló 1878: XX. és az új általános vámtarifáról szóló XXI. törvénycikket. (Mérsékelt vámokat vezet be.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1878.06.27
— A király szentesíti a cukoradóról és a szeszadóról szóló 1878: XXIII. és XXIV. törvénycikket; az Osztrák—Magyar Bank létesítéséről és szabadalmáról szóló 1878: XXV. törvénycikket.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.06.27
június 27. Az újonnan létrehozott Munkástanács felszólítja a munkásságot a sztrájk beszüntetésére.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.06.27
Июнь, 27. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются доклад М. Н. Покровского о предпринятых Наркомпросом мерах по проведению в жизнь швейцарско-американской системы в библиотечном деле, проект декрета об учреждении Центральной жилищной комиссии для контроля за распределением и уплотнением помещений и организации выселения из Москвы паразитических элементов, проект декрета о создании специальной комиссии для рассмотрения проектов по организации центральной государственной статистики и планов, выработанных Всероссийским съездом статистиков, и другие вопросы. Ленин пишет проект резолюции IV конференции профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов Москвы по докладу о текущем моменте; выступает с докладом на конференции.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.27
Июнь, 27. Ленин пишет телеграмму председателю президиума Пензенского губернского Совета А. Е. Минкину об организации продовольственных отрядов.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.27
Июнь, 27. Ленин утверждается на заседании Петроградского Совета по списку большевиков делегатом на V Всероссийский съезд Советов.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.27
Июнь, позднее 27. Ленин просматривает и подписывает воззвание Совета Народных Комиссаров к английским солдатам "Why have you come to Mourmansk?" ("Зачем вы пришли в Мурманск?").
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1938.06.27
Výnosom ministerstva financií bol schválený definitívny plán sanácie slovenského peňažníctva. Štát mal pokryť straty Tatra banky v hodnote približne 160 000 000 Kč. Vstupom Zväzu roľníckych vzájomných pokladníc a hospodárskych korporácií sa mal následne podstatne zvýšiť základný kapitál Tatra banky, ktorá by plnila úlohu centrály bankových operácií ľudového peňažníctva.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.06.27
A Csehszlovák Szociáldemokrata Pártot beolvasztják Csehszlovákia Kommunista Pártjába.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1948.06.27
Na zhromaždení delegátov Komunistickej strany Československa (KSČ) a Československej sociálnej demokracie (ČSSD) v Prahe došlo k zlúčeniu ČSSD a KSČ na základe organizačnej štruktúry a ideologických princípov KSČ.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.06.27
június 27. A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának (KOMINFORM) konferenciája Bukarestben. (Elítéli a Jugoszláv Kommunista Párt politikáját. Szakadás a szocialista tábor országai és Jugoszlávia között. A Jugoszláv Kommunista Pártot kizárják az Irodából.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1948.06.27
— Csehszlovákiában egyesül a két munkáspárt.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.06.27
27. júna – Spisovateľ Ludvík Vaculík vydal manifest 2000 slov. Dubček, Národný front a vládny kabinet ho odsúdili. Odporcovia reformy hodnotili manifest ako výzvu na kontrarevolúciu. V priebehu rokovania telefonoval Dubčekovi Brežnev, ktorý 2000 slov označil za nástup síl, ktoré vyvolajú kontrarevolučnú situáciu. Manifest uverejnili české periodiká Literární listy, Práce, Zemědělské noviny a Mladá fronta, na Slovensku mládežnícky denník Smena.
1968.06.27
Manifest Ludvíka Vaculíka Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem, uveřejněný současně v týdeníku Literární listy a v denících Mladá fronta, Práce a Zemědělské noviny.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 52
1968.06.27
Poznámky z diskuse na 81. schůzi předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ k článku Dva tisíce slov.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 53
1968.06.27
Předsednictvo ústředního výboru KSČ československé veřejnosti. Zpráva ze schůze předsednictva ústředního výboru KSČ zabývající se manifestem Dva tisíce slov.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 54
1968.06.27
Dálnopis předsednictva ÚV KSČ pro ÚV KSS, KV a OV KSČ se stanoviskem k článku Dva tisíce slov.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 55
1968.06.27
Письмо Лидии Чуковской редактору «Литера­турной газеты« А. Чаковскому
Дело Солженицына.Paris, Editions de la Seine, 1970 doc14
1968.06.27
Slovenská národná rada (SNR) schválila zákon č. 97/1968 Zb„ ktorým sa legalizovala nová koncepcia Matice slovenskej (MS). Definovala sa ako celonárodná kultúrna inštitúcia, ktorá „na základe dobrovoľného členstva zjednocuje tvorcov a priaznivcov národnej kultúry, svojou dokumentačnou a bádateľskou prácou rozvíja slovenskú kultúru a vykonáva prácu národno-vlastivedného charakteru doma i za hranicami“. Tým boli odstránené obmedzenia zákona SNR o Matici slovenskej č. 4 z 27. apríla 1954, ktorý okrem iného zrušil jej členskú základňu a odobral jej starostlivosť o zahraničných Slovákov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.06.27
Za predsedu Slovenskej národnej rady bol zvolený Ondrej Klokoč, dlhoročný šéfredaktor denníka Pravda, poverený výkonom funkcie po odvolaní Michala Chudíka.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.06.27
V českej tlači bola publikovaná výzva Dva tisíce slov. Jej autorom bol spisovateľ Ludvík Vaculík, ktorý ju vypracoval na žiadosť intelektuálnych kruhov. Cieľom bolo zdynamizovať reformný proces a načrtnúť perspektívy ďalšieho vývoja občianskej spoločnosti vrátane nových organizačných foriem; konkrétne sa spomínalo vytváranie občianskych výborov a komisií. Predsedníctvo Ústredného výboru Komunistickej strany Československa túto výzvu ešte v ten istý deň odmietlo, odmietla ju vláda a 1. júla aj Slovenská národná rada. Predsedníctvo Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska 3. júla uviedlo, že „výzva nenašla podporu a nemá sociálnu základňu na Slovensku“. Pod výzvu sa podpísalo množstvo významných osobností českého verejného a kultúrneho života. Vedúci predstavitelia ZSSR jej publikovanie využili na ďalšie zintenzívnenie boja proti československej „kontrarevolúcii“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.06.27
június 27. Csehszlovákiában kiadják a ,,2000 szó” című felhívást a kommunista párt politikája ellen.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.06.27
június 27.—július 4. Pártés kormányküldöttség látogatása a Szovjetunióban Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkárának vezetésével.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1978.06.27
27-29 июня В Бухаресте состоялось ХХХII заседание сессии Совета Экономической Взаимопомощи.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1988.06.27
június 27. Budapesten 30 ezren tüntetnek a Hősök terén a romániai falurombolás ellen. (→ április 29.) Memorandumot próbálnak átnyújtani a román nagykövetségen, sikertelenül.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.06.27
- Jassó Mihály a Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottságának új első titkára. ( → június 10.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.06.27
A Hősök terén mintegy százezren tiltakoztak az erdélyi falurombolás ellen.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014, El a kezekkel az erdélyi falvaktól! - Tüntetés a Hősök terén a romániai falurombolás ellen , p. 64
2018.06.28
1468.06.28
június 28.1. Mátyás király bevonul Brünnbe. (Július 4.: elfoglalja Olmütz városát.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1528.06.28
június 28.1. Szulejmán hadüzenettel fölérő választ ad I. Ferdinánd követeinek. (Novemberig nem engedi távozni őket.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1738.06.28
június 28. A császári sereg főparancsnokságát Joseph von Königsegg gr. tábornagy veszi át.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1838.06.28
Ľudovít Štúr Boleslavinovi Vrchovskému, 28. 6. 1838
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 152 Dok. 54
1868.06.28
június 28. A király szentesíti a sójövedékről szóló 1868:XI. törvénycikket.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.06.28
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 28 июня 1868 г. — 32,89—90.
Engels to Marx. 28 June
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 89—90. Dok. 1862] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 52. [http: Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 52. Dok. 1862
1878.06.28
Obhajovacia reč dr. Michala Mudroňa, bratislavského advokáta pred bratislavským porotným súdom 24. júna 1878 v procese proti redaktorovi bratislavského nemeckého denníka Grenzbote Simonyimu a spolupracovníkovi tohože časopisu Ľud. Vaiszovi pre ohováranie v tlači páchané na trnavskom profesorovi učiteľskej pripravovne Ottovi Matzenauerovi
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [271]
1878.06.28
List 54. S. H. Vajanský Ide Hurbanovej
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 54
1898.06.28
New Cabinet with Henri Brisson as Prime Minister. Godefroy Cavaignac is Minister of War.
1908.06.28
List č. 18 z Uhorska v novinách Moskovskije vedomosti
Svetozár Hurban Vajanský. Listy z Uhorska. MS Martin 1977 List č. 18
1918.06.28
Всеобщая национализация крупных промышленных предприятий
1918.06.28
Июнь, 28. Ленин подписывает декрет Совнаркома о национализации крупной промышленности.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.28
Июнь, 28. Ленин выступает с заключительным словом по докладу о текущем моменте на заседании IV конференции профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов Москвы. Написанный Лениным проект резолюции по докладу принимается конференцией большинством голосов. Ленин выступает на митинге рабочих завода АМО в Симоновском подрайоне с речью на тему "Гражданская война". После выступления он осматривает цехи завода, беседует с рабочими о перспективах завода.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.28
Июнь, 28. Ленин выступает на митингах рабочих Замоскворецкого и Рогожского районов с речами на тему "Гражданская война".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.28
Июнь, 28. Ленин беседует с председателем Темниковского Совета Тамбовской губернии С. И. Лебедевым о положении дел в уезде и пишет записку в Народный комиссариат внутренних дел и в Наркомфин с просьбой о выдаче ссуды уездному Совету.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.28
Июнь, 28. Ленин беседует с представителями Центротекстиля по вопросу о закупке мануфактуры и конфискации мануфактурных магазинов.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.28
Июнь, 28. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопрос о проекте Конституции Российской Советской Республики, проект "Декрета о закупке и распределении тканей", доклад президиума ВСНХ о проведении национализации промышленности и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.28
Между 28 июня и 3 июля. Ленин читает проект Конституции РСФСР, выработанный коллегией Народного комиссариата юстиции, делает в нем пометки, вносит поправки и пишет на полях замечания.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.28
«Мне нужно знать, можно ли в Донской области создавать постоянную армию?» (Разговор Ф.К. Миронова со штабом СКВО)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №29
1938.06.28
Londýn, 1938, 28. júna. Rozhlasová prednáška Setona-Watsona Slovenská otázka publikovaná v časopise The Ustener, v ktorej autor vysvetľuje historické pozadie slovensko—českých a slovensko-maďarských vzťahov, poukazuje na nemožnosť poskytnúť Slovensku autonómiu a vyjadruje nádej, že pripravovaný národnostný štatút odstráni sť ažnosti maďarskej menšiny na Slovensku.
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1938.06.28
június 28. Bemutatják a Megvédtem egy asszonytcímű filmet (rendező: Ráthonyi Ákos).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.06.28
Сообщение Сахалинского лесного хозяйства акционерному обществу «Кита Карафуто Когео Кабусики Кайся» о намерении запретить лесозаготовительные работы в случае невыполнения его требований
Фонд А. Н. Яковлева, Экономическая политика в СССР Документ №1146
1948.06.28
Londýn, 1948, 28. června. Zikmund Konečný informuje Setona-Watsona o stipendiích pro československé studenty-uprchlíky a o aktivitách některých československých politiku v exilu
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1948.06.28
Prága, 1948. június 28. Bolgár Elek követ jelentése a cseh országrészekbe deportált magyarok helyzetéről
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez II. Dok. 3
1948.06.28
Informačné byro komunistických a robotníckych strán na svojom zasadnutí v Bukurešti vylúčilo zo svojich radov Komunistickú stranu Juhoslávie (KSJ). Rezolúcia O situácii v Komunistickej strane Juhoslávie zároveň vyzývala zvrhnúť vedenie KSJ a juhoslovanského štátu na čele s Josipom Brozom-Titom. Juhoslovanskí komunisti túto rezolúciu ostro odmietli, v dôsledku čoho sa prehĺbila roztržka medzi KSJ a komunistickými stranami sovietskeho bloku. Pre komunistické hnutie to malo osudné následky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.06.28
Будапешт, 28 июня 1948 г., Письмо М. Ракоши ЦК компартии Чехословакии по вопросу о политике в отношении словацких венгров. В письме предлагается провести переговоры представителей венгерской и чехословацкой компартий по вопросу урегулирования положения венгров в Чехословакии.
Венгерское национальное меньшинство в Чехословакии в контексте межгосударственных отношений Документы и материалы 1944-1951 гг. (М. РОССПЭН, 2017) Doc. 99
1968.06.28
Письмо В. Ф. Турчина редактору «Литературной газеты» А. Чаковскому
Дело Солженицына.Paris, Editions de la Seine, 1970 doc15
1988.06.28
június 28. A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának ülése. Témák: a bős-nagymarosi építkezés; a felsőoktatási diákszervezetek.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.06.28
- Kolozsvárott a román hatóságok bezáratják Magyarország főkonzulátusát. ( →1980. április 11.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.06.28
- Megalakul a Postabank és Takarékpénztár Részvénytársaság.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.06.29
1538.06.29
Na sneme v Bratislave sa zišli len zástupcovia piatich stolíc.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1538.06.29
június 29. I. Ferdinánd megbízásából Thurzó Elek helytartó és Várday Pál esztergomi érsek országgyűlést tart Pozsonyban. (Csak öt megye képviselteti magát.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1608.06.29
június 29. A magyar, az osztrák és a morva rendek Sterbeholban (Csehország) titkos szerződést kötnek vallásuk és rendi jogaik védelmére.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1838.06.29
Ľudovít Štúr Boleslavínovi Vrchovskému
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 153 Dok. 55
1848.06.29
június 29. A horvát szábor diktátori hatalommal ruházza fel Josip Jellacic br. horvát bánt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.06.29
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 29 июня 1868 г. — 32,90— 91.
Marx to Engels. 29 June
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 90— 91. Dok. 1863] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 53 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 53.
1878.06.29
június 29. Az 1875—78. évi országgyűlés utolsó ülését tartja.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1878.06.29
List 55. S. H. Vajanský Ide Hurbanovej
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 55
1898.06.29
V Skalici za spolupráce Vavra ŠROBÁRA a Pavla BLAHU začal vychádzať pro-masarykovský časopis Hlas. V prvom čísle publikuje ŠROBÁR programový článok "Naše snahy". "Vydanie Hlasu opozdilo sa temer o rok" uviedol v 2-m čísle Blaho.
Hlas 1898, 1. ročník č. 1. s. 1-6
1898.06.29
Pavol Blaho v spolupráci s Vavrom Šrobárom začal v Skalici vydávať revue Hlas. Mesačník pre literatúru, politiku a otázku sociálnu. Stala sa orgánom mladej liberálne orientovanej generácie vzdelancov (hlasisti), ktorá si za programové úlohy kládla mravnú obrodu slovenskej spoločnosti, šírenie osvety a vzdelanosti, organizáciu národnej činnosti v hospodárskej a kultúrnej oblasti, aktivizáciu a demokratizáciu politiky a Česko-slovenskú spoluprácu. Vychádzal do konca roka 1904.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1898.06.29
június 29. A király szentesíti az 1898: XIV. törvénycikket. (A lelkészi jövedelmek állami kiegészítéséről, a kongruáról.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.06.29
Francúzska vláda ako prvá krajina oficiálne uznala Československú národnú radu za spojeneckú vládu, zároveň priznala štatút spojenca aj československému zahraničnému vojsku a uznala nároky na samostatný česko-slovenský štát. Francúzsko nasledovali ďalšie Dohodové mocnosti: 9. 8. Veľká Británia, 2. 9. USA a 3. 10. Taliansko.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1918.06.29
Francúzska vláda ako prvá krajina oficiálne uznala Československú národnú radu za spojeneckú vládu, zároveň priznala štatút spojenca aj Československému zahraničnému vojsku a uznala nároky na samostatný česko-slovenský štát. Francúzsko nasledovali ďalšie Dohodové mocnosti: 9. augusta Velká Británia, 2. septembra USA a 3. októbra Taliansko. 13. júl. V Prahe bol Národný výbor reorganizovaný na Národný výbor československý ako ústredný orgán domáceho československého odboja. Jeho predsedom sa stal Karel Kramáŕ, podpredsedami reprezentanti agrárnej strany Antonín Švehla a národných socialistov Václav Klofáč, funkciu tajomníka prevzal sociálny demokrat František Soukup.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.06.29
június 29. Franciaország elismeri harcoló félnek az 1916. február 13-án megalakult Csehszlovák Nemzeti Tanácsot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.06.29
Июнь, 29. Ленин пишет статью "Пророческие слова".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.29
Июнь, 29. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; делает доклад об ассигновании средств Наркомпросу на производство работ по установке временных памятников великим деятелям русской революции. На заседании обсуждаются также проекты декретов о призыве на военную службу рабочих, служащих в артиллерии и инженерных войсках и родившихся в 1893, 1894 и 1895 гг., а также рабочих Петрограда, родившихся в 1896 и 1897 гг., и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1948.06.29
Článok: Presídlenci dostávajú hospodárske usadlosti
Východoslovenská Pravda 29.VI.1948
1958.06.29
június 29.—július 6. Ünnepi könyvhét. (Megjelenik 77 könyv, ebből 53 magyar szerző műve: köztük Illés Béla: Válaszúton. -Elbeszélések; Kassák Lajos: Angyalföld. Regény; Kodolányi János: Új ég, új föld. Regény; Mesterházi Lajos: Pár tépés a határ. Regény, és Szép szárnyas ajtó. Novellák; Simon István: Pacsirtaszó. Versek; Szabó Pál: Nyugtalan élet. 4. kötet: Az írás jegyében; a külföldi szerzők közt: H. de Balzac, V. I. Lenin, Ny. Sz. Leszkov, R. Luxemburg, P. Robeson, J. Steinbeck, A. Ny. Tolsztoj és mások.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.06.29
V denníku New York Times píše David Binder v článku "Proletarian Sex" o povolení striptízových predstavení v Budapeśti za účelom podpory cestovného ruchu a o raste hnutia Hippies v Maďarsku.
A New York Times riportot közölt David Binder tollából "Proletarian Sex" címmel amelyben a szerző beszámol arról, hogy Budapesten engedélyezték a sztriptíz előadásokat az idegenforgalom fellendítése céljából, valamint az erősödő Hippie mozgalomról Magyarországon.
The New York Times
1988.06.29
június 29.—július 1. Országgyűlés. Állásfoglalás a romániai falurombolásról. Straub F. Brúnó lesz az Elnöki Tanács elnöke, Stadinger István az Országgyűlés elnöke. Változások a kormányban: Pozsgay Imre államminiszter, Kulcsár Kálmán igazságügyminiszter, Czibere Tibor művelődési miniszter.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.06.29
- A Kelet-Nyugat Párbeszéd Hálózat Kör közérdekű bejelen tést nyújt be az Országgyűlésnek a társadalmi békeszolgálat (alternatív katonai szolgálat) bevezetéséről.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.06.30
1528.06.30
Trenčiansky hrad obsadili oddiely kráľa Ferdinanda I. pod vedením Valentína Tôróka.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1528.06.30
június 30. Trencsén vára, I. János legfontosabb családi birtoka, megadja magát I. Ferdinánd hadvezérének. Török Bálintnak.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1608.06.30
június 30. A magyar—osztrák—morva hadak Cseh-Bródból megindulnak haza.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1838.06.30
Ľudovít Štúr Karolovi Slavojovi Amerlingovi, 30. 6. 1838
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 13 Dok. 373
1838.06.30
Ľudovít Štúr Jankovi Šafárikovi. 30. 6. 1838
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 14 Dok. 374
1838.06.30
Ľudovít Štúr Karolovi Boleslavovi Štorchovi, 30. 6. 1838
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 154 Dok. 56
1838.06.30
Ľudovít Štúr Václavovi A. Macieiowskému, 30. 6. 1838
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 156 Dok. 57
1888.06.30
Энгельс — Полю Лафаргу в Ле-Перрё. Лондон,30 июня 1888 г. — 37, 56—57.
Engels to Paul Lafargue. 30 June
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 56—57. Dok. 3688] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 192 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 192.
1908.06.30
Июнь, 17 (30). В письме в Международное социалистическое бюро К. Гю-исмансу Ленин сообщает об аресте в России ряда членов ЦК РСДРП; о том, что посылает первую часть доклада ЦК РСДРП Штутгартскому конгрессу II Интернационала (1907) в связи с подготовкой к изданию отчетов конгресса.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.06.30
Начался антисоветский мятеж терского казачества, офицерства и горской верхушки, организованный меньшевиком Георгием Бичераховым и его братом Лазарем — полковником Терского казачьего войска
1918.06.30
Июнь, 30. Ленин совещается с Г. В. Чичериным и В. В. Воровским по вопросам организации работы Народного комиссариата по иностранным делам и иностранных представительств РСФСР.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.06.30
The Spectator: The Tragedy of Trianon
Spectator_1928.06.30_14 Spectator_1928.06.30_15
1948.06.30
Max Elitcher and Morton Sobell drive to Catherine Slip where Sobell met with Julius Rosenberg to exchange microfilm
1978.06.30
Informace o Chartě 77 - č. 10
1988.06.30
június 30. Brüsszelben parafálják az Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac) és Magyarország között létrejött kereskedelmi és gazdasági együttműködési egyezményt.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.06.30
- Környezetvédők levélben kérik az Országgyűléstől, hogy a képviselők a bős-nagymarosi beruházásról részletes beszámolót kapjanak.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2008.06.30
2008 június 30-án elhunyt HÓKA László, Kürt polgármestere. Legálisan tartott fegyverével vetett véget éltének. HÓKA László 1998 óta állt Kürt élén, a Nyitra megyei testület MKP-frakciójának vezetője, 1998-2002 között parlamenti képviselő volt. Ravatalánál CSÁKY Pál MKP elnök mondott búcsúbeszédet.
ÚjSzó 2008. július 12.
2008.06.30
Kriminalisti policajného zboru vypracovali znalecký posudok, v ktorom porovnávali písmo na obálke a blúzke. Hedviga je podľa nich pravdepodobnou pisateľkou skúmaných nápisov. Ako možných pisateľov však písmoznalci nevedeli vylúčiť ani Roberta B. a Marcela G., osoby podobné identikitom.
2018.07.01
0968.07.??
július I. Ottó német-római császár követe, Liudprand (Liutprand) cremonai püspök, a magyarokról is tudósító Antapodosis szerzője, nem tud Bizáncból hazatérni, mivel a magyarok veszélyeztetik a szárazföldi utakat.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1108.07.??
nyara Kálmán király serege Velence és Bizánc szövetségében Apuliában harcol Boemund otrantói normann herceg ellen, aki szeptemberben békére kényszerül a bizánci—magyar—velencei szövetséggel szemben.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1158.07.??
nyara I. (Barbarossa) Frigyes itáliai hadjárata során II. (Jasomirgott) Henrik osztrák herceg seregében 5—600 fős magyar íjászcsapat is részt vesz a Milánó körüli harcokban.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1258.07.??
nyara IV. Béla fiával, István királyfival hadjáratot vezet a stájer fölkelők ellen, és helyreállítja Stájerországban a magyar uralmat. István királyfit kinevezi Stájerország hercegévé, és hercegségéhez kapcsolja Zala és Vas megyét, illetve a Bakonyt. István királyfi és stájer hg feleségével, Erzsébettel Pettauban rendezi be udvarát. (Stájer hercegi címét 1260-ig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1308.07.??
nyara A pápai adószedők megkezdik munkájukat Magyarországon. (Működésüket három éven át folytatják, 1311-ben fejezik be.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1318.07.01
július 1. A király március 14-én kelt meghívólevelében országgyűlést hív össze a Rákos mezejére. (Az országgyűlés rövid ideig tarthatott, vagy esetleg el is maradt.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1328.07.??
nyara I. Károly hadat vezet a Habsburgok ellen. A szövetséges magyar—cseh seregek a Lajtánál győzelmet aratnak,
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1338.07.??
az év második fele Meghal Nekcsei Dömötör tárnokmester. (I. Károly pénzügyi reformjai az ő kezdeményezésére indultak, és ő volt, aki végrehajtotta őket.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1398.07.??
július—augusztus Zsigmond király hadat vezet Hervoja bosnyák vajda ellen. Betör Boszniába és Orbász várát ostrom alá veszi.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1438.07.??
nyara Török csapatok pusztítanak Erdélyben; felprédálják Szászsebest (→ 1480 körül), Segesvárt, Meggyest és Brassó külvárosait.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1438.07.??
július A cseh korona miatt háború tör ki Albert és III. Ulászló lengyel király között. (Ennek során az év második felében lengyel csapatok törnek be a Szepességre és Sárosba, ahol átmenetileg elfoglalják Tarkőt és Berzevicét.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1458.07.??
július vége—augusztus eleje Szilágyi Mihály lemond a kormányzóságról. (I. Mátyás kinevezi besztercei gróffá.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1458.07.??
nyara I. Mátyás a megújított különös királyi jelenlét bíróságának élére az 1458. júniusi 32. törvénycikktől eltérően nem ítélőmestert, hanem Janus Pannonius (Csezmicei János) személyében helytartót (locumtenens) állít. → 1459 tavasza
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1488.07.??
nyara Ferdinánd nápolyi király követe, Pietro Ransano lucerai püspök megérkezik I. Mátyáshoz, hogy rábeszélje, trónját fia, Corvin János hg helyett feleségére, Beatrix királynéra hagyja. - 1489—1490
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1518.07.??
július Johannes Frobenius bázeli nyomdájában, Beatus Rhenanus elzászi humanistának (Erazmus kiadójának) a gondozásában válogatás jelenik meg Janus Pannonius verseiből. (A kiadás nyomán a költő művei elterjednek és iskolai tananyaggá válnak a német nyelvterületen.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1558.07.??
július—szeptember Izabella az ország új megosztásáról tárgyaltat I. Ferdinánddal. (Javaslata: JánosZsigmond lemond a királyi címről, Ferdinánd átengedi neki az ország Tiszától keletre eső területét, és Habsburg főhercegnőt kap feleségül.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1578.07.??
július Megkezdődik Károlyváros (Zágráb vm.) építése.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1638.07.01
(Az 1579-es hitvallás szerint határozza meg az unitárius hittételeket.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1638.07.01
július 1. Désen I. Rákóczi György elnökletével több napos vallási vita kezdődik.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1648.07.??
nyara I. Rákóczi György fejedelem követeket küld Lengyelországba, a német birodalomba és Svédországba. (Kisebbik fia, Zsigmond, lengyel királlyá választásának támogatását kéri.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1668.07.??
július A Habsburg-ellenes összeesküvők tanácskozása Stubnyán. (Elhatározza, hogy portai támogatás nélkül is megindítják a fegyveres fölkelést.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1788.07.??
július Megindul Kassán a Magyar Museunu az első önálló magyar nyelvű évnegyedes folyóirat. (Szerkeszti Baróti Szabó Dávid, Batsányi János és Kazinczy Ferenc.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1828.07.??
List Martina Hamuljaka Jánovi Hollému
Korešpondencia Jána Hollého, ed. Ambruš Jozef, MS Martin 1967 List 26
1848.07.01
július 1. Megindul a Kossuth Hírlapja című napilap, Bajza József szerkesztésében. (Megszűnik 1848. december 31.) — Megindul a Népelem című napilap, a nemesi radikálisok lapja. Szerkeszti Madarász László és Madarász József. (Megszűnik 1848. szeptember 23.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.07.01
Kossuth vezércikke a Kossuth Hírlapja első számában 
Kossuth Lajos, Írások és beszédek 1848-1849-ből. Szerk. Katona Tamás, Bp. 2003 dok14
1848.07.01
Kossuth beszéde a képviselőházban kétszázezer katona és negyvenkétmillió forint megajánlásáról 
Kossuth Lajos, Írások és beszédek 1848-1849-ből. Szerk. Katona Tamás, Bp. 2003 dok16
1878.07.??
List 56. S. H. Vajanský Ide Hurbanovej
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 56
1898.07.??
Вторая половина года. Ленин переписывается с Я. М. Ляховским по поводу сбора средств среди социал-демократов для установки памятника на могиле Н.Е. Федосеева.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1898.07.01
Úvodný článok Naše snahy, v ktorom dr. Vavro Šrobár uvádza hlavné programové zásady činnosti novej skupiny hlasistov
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [416]
1898.07.01
július 1. Szakolcán (Nyitra vm.) megindul a Hlas című szlovák nyelvű lap, Pavel Blaho és Vavro Srobár szerkesztésében.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.07.??
július—szeptember Szerb nemzeti egyházi kongresszus Karlócán. (Szerém vm.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.07.01
V Pittsburghu (Pensylvánia) začala vychádzať Živena, mesačník a úradný orgán rovnomennej organizácie americko-slovenských žien. Časopis vychádzal do 90. rokov 20. storočia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1908.07.01
Июнь, 18 (июль, 1). Ленин закончил работу "Аграрный вопрос в России к концу XIX века" для Энциклопедического словаря Граната. Работа по цензурным условиям в то время не была опубликована и вышла отдельной брошюрой лишь в 1918 году.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.07.01
Июнь, 18 (июль, 1). В письме В. В. Воровскому в Одессу Ленин пишет об обострении разногласий с А. А. Богдановым и Г. А. Алексин-ским и о неизбежности разрыва с ними; приглашает Воровского приехать в августе в Париж в связи с предстоящей партийной конференцией, дает указание о том, чтобы мандаты на конференцию предоставлялись "только местным и только действительным работникам"; просит присылать статьи для "Пролетария"; спрашивает о возможности издания своей книги "Материализм и эмпириокритицизм".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.07.01
Июнь, 18 (июль, 1). Ленин в письме В. В. Воровскому в Одессу пишет об обострении разногласий с А. Богдановым и Г. А. Алексинским и о неизбежности разрыва с ними; спрашивает о возможности издания своей философской книги.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.07.??
Po ukončení bojov na východnom fronte v marci podnikla nemecká armáda tzv. Luddendorfovu ofenzívu, počas ktorej sa im podaril prielom hlboko do územia Francúzska. Protiútok spojeneckých francúzskych, britských a amerických vojsk kulminoval v júli a auguste tzv. druhou bitkou pri Márne, ktorá skončila porážkou Nemecka.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1918.07.??
A cári család meggyilkolása.
1918.07.??
Вторая половина 1918 или 1919 года. Ленин пишет заметки о сланцах.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.07.01
Начало наступления белых на Царицын
1918.07.01
Июль, 1. Ленин дает интервью корреспонденту шведской газеты "Folkets Dagblad Politiken".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.07.01
Июль, 1. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; выступает с докладом о поступивших в Народный комиссариат путей сообщения заявлениях о незаконных действиях некоторых реквизиционных отрядов и вносит на утверждение текст телеграммы СНК начальникам реквизиционных отрядов и местным Советам, делает в нем поправки и после утверждения подписывает ее. На заседании СНК обсуждаются также доклад комиссии о резиновой промышленности, вопрос об обмене военнопленными с Германией и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.07.01
Телеграмма всем губчека об усилении надзора за партиями левых эсеров и меньшевиков
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №75
1928.07.??
"Rudý den" v Prahe skončil fiaskom.
Reiman Pavel, Ve dvacátých letech (1962)
1928.07.??
Сталин И.В., Ленинградскому Осоавиахиму
Сталин И.В. Cочинения, Том 11: 1928 – март 1929. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t11/t11_19.htm Doc. 392]
1928.07.??
Троцкий Л.Д.: Критика проекта программы Коминтерна (Программа Левой Оппозиции в Коминтерне)
Doc. 260
1928.07.??
„Pražské memorandum" - „Stanovisko funkcionářského aktivu Velké Prahy k politice strany po nezdaru akce Rudého dne" bylo přijato proti vůli tehdejšího oportunistického vedení pražského kraje a předloženo též VI. světovému sjezdu KI. Memorandum vyjadřovalo vcelku stanovisko Gottwaldova bolševického směru ve straně, avšak obsahovalo některé chybné formulace, které byly později s. Gottwaldem kritisovány. Jílkovi stoupenci v pražském krajském vedení odpověděli na „pražské memorandum" hnusným protistranickým dokumentem „Fakta proti frázím" s pomluvami představitelů bolševického směru. Likvidátorské vedení I. kraje vydalo po zamítnutí dokumentu „Fakta proti frázím" polbyrem strany brožuru „Stanovisko vedení I. kraje KSČ", kcle byly uplatněny oportunistické názory o příčinách porážky Rudého dne a znovu bylo podlým způsobem úto- čeno proti stoupencům bolševického směru ve straně.
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951
1928.07.??
Júl - august. Spoločnosť Dynamit - Nobel Bratislava zlikvidovala nový cukrovar, postavený v areáli bratislavského podniku v prvej polovici 20. rokov, za vysoké odstupné konkurenčných cukrovarov v Sládkovičove a Seredi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1928.07.01
Federace proletářské tělovýchovy ohlásila pořádání celostátní tělocvičné a sportovní slavnosti II. Spartakiady na dny i. až 8. VII. 1928. Policejní ředitelství pořádání Spartakiady zakázalo s odůvod- něním, že by byl ohrožen veřejný klid a pořádek". Jako odpověď na zákaz Spartakiady měl se konat 6. července Rudý den, který pro neschopnost tehdejšího Jílkova vedení skončil nezdarem. Po- rážka Rudého dne se stala východiskem k široké vnitrostranické diskusi.
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951
1928.07.01
Po vytvorení krajinského zriadenia sa zrušili úrady hlavných župných lekárov a z dovtedajšej expozitúry ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy sa na Slovensku vytvorilo zdravotnícke oddelenie Krajinského úradu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1928.07.01
Na Slovensku vstúpil do platnosti zákon č. 125/1927 Zb. o reorganizácii správy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.07.??
[Praha, leto 1938]. Memorandum Otto Straíäera o Hitlerových plánech použít sudetské Nčmce a Henleinovu stranu k politickému a ekonomickému zničení Československa zevnitř a jeho včlenení do Veľkého Nemecka
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1938.07.??
Júl - august. V Dubnici nad Váhom kulminovala intenzita stavebných prác s cieľom urýchliť výstavbu najväčšieho zbrojárskeho závodu na Slovensku. Pokročila najmä výstavba podzemných mechanických dielní a modernej prevádzky na výrobu diel. Technické zariadenia dodával koncern Škoda z materského podniku v Plzni. V záujme urýchleného spustenia výroby koncern presúval do Dubnice kompletné zariadenia a linky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.07.01
Praha, 1938, 1. července. Vasil Škrach, archivár Knihovny a archívu T. G. Masaryka, žádá Setona-Watsona o pomoc pro delegaci společnosti „Actio demoeratica", která chce v Londýne informovat o pomčrech v Československu, a informuje jej o možnosti publikovat Masarykovu Novou Evropu, která soukromč obíhala jako rukopis vr. 1918
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1938.07.01
július 1. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt kerületi elnökeinek és titkárainak értekezlete Budapesten. (Megerősíti azt a régebbi határozatot, hogy a pártból „szélsőséges szervezkedés” miatt kizárt tagokat csak pártvezetőségi határozattal lehet visszavenni.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.07.01
Po niekolkomesačnom hromadnom nábore počet členov Komunistickej strany Slovenska (KSS) dosiahol 407 150. Krátko pred februárovým prevratom vykazovala KSS 210 222 členov. Po zastavení náboru v júli 1948 nasledovala previerka členov. K 31. januáru 1949 mala KSS 188 072 členov a 79 488 kandidátov, spolu 267 560. Do 28. februára 1953 klesol počet členov a kandidátov na 189 936, potom nasledoval mierny vzostup.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.07.01
Запись беседы заместителя министра иностранных дел СССР А.Я. Вышинского с посланником Египта с СССР Биндари-пашой
Фонд А. Н. Яковлева, Ближневосточный конфликт Документ №20
1958.07.01
Predseda vlády Československej republiky Viliam Široký adresoval západonemeckému kancelárovi Konrádovi Adenauerovi list, v ktorom navrhol nadviazanie diplomatických stykov medzi oboma krajinami.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.07.01
Советское правительство распространило Меморандум о некоторых неотложных мерах по прекращению гонки вооружений и разоружению.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1968.07.01
Úplné zrušenie cla na priemyselné výrobky medzi členskými štátmi o 18 mesiacov skôr, ako bolo plánované, a zavedenie Spoločného colného sadzobníka.
A tagállamok közötti kereskedelemben – 18 hónappal a tervezett időpont előtt – teljesen eltörlik az ipari termékekre kivetett vámokat, és közös külső vámrendszert vezetnek be.
Pascal Fontaine, Európa v 12 lekciách, 2014
1968.07.01
július 1. Moszkvában. Washingtonban és Londonban aláírják az atomsorompóegyezményt.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.07.??
Júl. V Martine sa konali oslavy 125. výročia Matice slovenskej.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.07.01
július 1. A kormány létrehozza a Magyar Közvélemény kutató Intézetet.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.07.01
Выступление А.Н. Яковлева на XIX всесоюзной конференции КПСС с приложением резолюции «О гласности»
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №72
1998.07.01
Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon o komunálnych voľbách.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014