2017.05.23
1277.05.23
május 23—30. A főpapok, bárók, nemesek és a kunok rákosi gyűlése nagykorúvá nyilvánítja IV. (Kun) Lászlót. (A király átveszi az ország kormányzását, megesküszik, hogy megbünteti azokat, akik az ország békéjét háborgatják, a királyi, egyházi és nemesi tulajdont bitorolják.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1607.05.23
Oddiely uhorských, českých a moravských stavov pod vedením arcikniežaťa Mateja sa zo Znojma pohli na Prahu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1617.05.23
Pražskou defenestráciou (vyhodením z okna) cisárskych miestodržiteľov v Prahe ako
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1657.05.23
május 23. Az erdélyi—svéd szövetséges hadak beveszik Brzest várát.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1787.05.23
május 23. II. József és II. Katalin cárnő megbízottai Kerszonban (Ukrajna) szövetséget kötnek a török ellen.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1877.05.23
V Budapešti zomrel Jozef Fleischer (*22. 6. 1829, Brezno), lekár, pôrodník, gynekológ, priekopník antisepsie a nových terapeutických metód v gynekológii. Bol autorom príručiek pre pôrodné babice. 12. jún. V Trenčíne sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie Prírodovedného spolku Trenčianskej stolice. Hlavným iniciátorom, organizátorom a vedúcou osobnosťou spolku bol župný lekár Karol Brančík (Brancsik), medzi jeho najaktívnejších členov patril botanik Jozef Ľudovít Holuby. Spolok vydával aj vedecky orientované ročenky s príspevkami z oblasti biológie, zdravotníctva, geografie, etnografie, archeológie atď. Spolok existoval do roku 1912, keď sa včlenil do Muzeálnej spoločnosti Trenčianskej župy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.05.23
István Tisza odstúpil z postu uhorského ministerského predsedu, čím ukončil svoje pôsobenie jeho ministerský kabinet.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1917.05.23
Štrajkom robotníkov železničných dielní v Nových Zámkoch pokračovala vlna štrajkov za zlepšenie pracovných a sociálnych podmienok na Slovensku i v celom Uhorsku. Podobné štrajky pokračovali v auguste.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1917.05.23
V dňoch 23.5. - 2.6.1917 štrajkovali železničné dielne v celom Uhorsku. Robotnici železničných dielní v Nových Zánikoch dosiahli čiastočné zvýšenie mzdy.
František Daniel, 150. výročie začatia železničnej dopravy v Nových Zámkoch, Vydalo Mesto Nové Zámky 2000
1917.05.23
Lemond Tisza István miniszterelnök.
1917.05.23
Štefan Tisza odstúpil z postu uhorského ministerského predsedu, čím ukončil svoje pôsobenie aj jeho ministerský kabinet.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.05.23
23. máj - 2. jún. Štrajkom robotníkov železničných dielní v Nových Zámkoch pokračovala vlna protestných štrajkov za zlepšenie pracovných a sociálnych podmienok na Slovensku i v celom Uhorsku. Podobné protesty pokračovali v auguste.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.05.23
május 23. Tisza István gr. miniszterelnök és kormánya azzal az indokkal, hogy a király túl szűkkörűnek tartja választójogi törvénytervezetét, lemond. (A király megbízza további intézkedésig az ügyek vitelével.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.05.23
május 23.—június 2. A vasúti műhelyek és fűtőházak munkásai béremelésért és munkaviszonyaik javításáért általános sztrájkot tartanak.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.05.23
Май, 10 (23). Статьи Ленина "Тайны внешней политики", "Один из тайных договоров", "Министерский тон" и "Ищут Наполеона" публикуются в газете "Правда" № 53.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.05.23
Май, 10 (23). Ленин выступает на конференции межрайонцев с речью об условиях объединения социал-демократических групп и течений, стоящих на почве интернационализма, с партией большевиков.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.05.23
Май, 10 (23). Ленин пишет статьи "Печальное отступление от демократизма" и "О созыве международной якобы социалистической конференции с участием социал-шовинистов". Статьи опубликованы 12 (25) мая в газете "Правда" № 55.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.05.23
Троцкий Л.Д.: Речь о китайской революции (Речь на Исполкоме Коминтерна)
Doc. 122
1937.05.23
Andrej Hlinka: Prelát Andrej Hlinka v záujme fačkovských pohorelcov
Slovák, 23. 5. 1937, roč. 19, č. 115, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej ľudovej strany) Slovák týždenník, 30. 5. 1937, roč. 18, č. 22, s. 2. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej ľudovej strany)
1937.05.23
Кольцов — Сталину о событиях в Испании и о подготовке к антифашистскому конгрессу
Фонд А. Н. Яковлева, Международная политика СССР Документ №6
1957.05.23
Докладная записка заведующего группой писем А. Андреева и старшего референта Ф. Калистратова председателю СМ СССР Н.А. Булганину о расследовании фактов расстрела в 1943 г. работниками НКВД граждан чеченской и ингушской национальностей
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №653
1987.05.23
V Bratislave zomrel Konštantín Cársky (*4. 4. 1899, Gbely), popredný slovenský chirurg.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.05.23
május 23. A Magyar Rádió URH sávon sugárzott 3. műsorát Bartók Béláról nevezik el.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.05.23
23. - 24. máj. V čase referenda o vstupe do NATO (Organizácia Severoatlantickej zmluvy) došlo v súvislosti s hlasovacími lístkami k nejasnostiam. Referenda sa zúčastnilo len 9,5 % oprávnených voličov a dodatočne bolo Ústrednou komisiou pre referendum vyhlásené za zmarené.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.05.24
1397.05.24
május 24.—június 7. Antal sebenicói püspök, esztergomi érseki helynök Kanizsai János esztergomi érsek megbízásából egyházlátogatást (visitatio) tart az esztergomi székesegyházban. (Az egyházlátogatásról készült jegyzőkönyv a június 21. előtt hozzácsatolt káptalani statútumokkal együtt az érsekség és a káptalan alapításáról és kiváltságairól, a hozzá tartozó egyházi intézményekről, a káptalan birtokairól, jövedelmeiről, pecsétjeiről, továbbá tagjainak feladatáról, javadalmáról és életmódjáról tájékoztat.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1477.05.24
május 24. Baldasare de Piscia pápai követ IV. Kázmér lengyel és Ulászló cseh királyt kiközösítés terhe mellett eltiltja a magyar király megtámadásától.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1667.05.24
május 24. Apafi Mihály fejedelem e napon kelt leiratában elrendeli, hogy a gyulafehérvári román püspök jövedelmeiből román iskolát és nyomdát állítsanak fel.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1867.05.24
Článok Úctivá, ale súrna žiadosť krátko pred nastávajúcou korunováciou Františka Jozefa I. za krála uhorského, v ktorom sa žiada riešenie národnostnej otázky PbV roč. 7 č. 42 24. mája 1867
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [135]
1907.05.24
Pravdu si povedzme. Vlasteneckí kňazi a ľud
Ľudové noviny, 1907:21/03
1917.05.24
Май, 11 (24). Статья Ленина "Ничего не изменилось" публикуется в газете "Правда" № 54.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.05.24
Сталин И.В., Революция в Китае и задачи Коминтерна: Речь на Х заседании VIII пленума ИККИ 24 мая 1927 г.
Сталин И.В. Cочинения, Том 9: декабрь 1926 – июль 1927. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t9/t9_20.htm Doc. 355]
1927.05.24
Троцкий Л.Д.: Вторая речь по китайскому вопросу (Вторая речь на заседании Исполкома Коминтерна о внутрипартийной борьбе)
Doc. 123
1927.05.24
Докладная записка Я.С. Агранова Е.М. Ярославскому о «конспиративном совещании» и переписке оппозиционеров
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №39
1947.05.24
Az ún. pöstyéni jegyzõkönyv aláírásával véget érnek a lakosságcsere gyakorlati lebonyolításáról folytatott csehszlovák–magyar tárgyalások. Megállapodás születik többek között az áttelepítendõ magyarok földvagyonának nagyságáról, az áttelepülõk társadalmi rétegzõdésérõl és a cserekvótába beszámítandó menekültekrõl; nem születik ugyanakkor megegyezés a csehszlovák fél által áttelepítésre jelölt ún. nagy háborús bûnösök átvételének ügyében.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés; Polányi Imre, A szlovákiai magyarok helyzete 1944-1948 Dokumentumok, Pécs 1992 doc
1947.05.24
május 24. Magyarország és Csehszlovákia megbízottai aláírják az egyezményt az 1946. február 27-i lakosságcsere-egyezmény végrehajtásáról. (Az első menetben, július 13-ig 11 127 magyart telepítenek át Magyarországra.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1967.05.24
május 24. A Román Kommunista Párt küldöttsége N. Ceausescu első titkár vezetésével háromnapos látogatásra Magyarországra érkezik.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1977.05.24
május 24-27. Az Osztrák Köztársaság szövetségi elnöke, Rudolf Kirchschláger Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.05.24
május 24-25. Várkonyi Péter külügyminiszter Svájcba utazik.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.05.24
- Megalakul az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.05.24
MĽHZP: Ivan Hanko: Deštrukčná politika na juhu pokračuje : Hovoríme s predsedom Maďarského ľudového hnutia za zmierenie a prosperitu Györgyöm Gyimesim
Slovenská republika 24. 5. 1997
2017.05.25
1657.05.25
május 25. X. Károly svéd király — a Svédország elleni dán támadás hírére — serege egy részével elhagyja Lengyelországot.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1847.05.25
List Ján Hollého Martinovi Hamuljakovi
Korešpondencia Jána Hollého, ed. Ambruš Jozef, MS Martin 1967 List 109
1867.05.25
május 25. Az uralkodó feloszlatja a horvát országgyűlést.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1887.05.25
List 294. J. Věšín S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 294
1897.05.25
Výzva Slovákom v Amerike Bratia Slováci! podpísaná predstaviteľmi slovenského národného hnutia, aby zastavili škriepky a boje, ktoré sa medzi nimi rozvili
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [404]
1907.05.25
Andrej Hlinka: Výkaz milodarov na černovský kostol.
Ľudové noviny, 25. 5. 1907, roč. 58, č. 21, s. 6. (Andrej Hlinka, susp. farár)
1917.05.25
Май, 12 (25). Ленин выступает на митинге рабочих Путиловского завода и Путиловской судостроительной верфи с речью о текущем моменте и задачах пролетариата.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.05.25
Май, 12 (25). Ленин выступает на многотысячном митинге рабочих Адмиралтейского судостроительного, Франко-Русского и других заводов с речью о текущем моменте и задачах пролетариата. Митинг проходил под лозунгом протеста против приговора над Фридрихом Адлером.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.05.25
Троцкий Л.Д.: Заявление 83-х (Программное заявление оппозиции)
Doc. 124
1927.05.25
Троцкий Л.Д.: В Политбюро ЦК ВКП(б) (Препроводительное письмо)
Doc. 125
1957.05.25
május 25. A kormány jegyzéke az Amerikai Egyesült Államok kormányához. (Kéri budapesti követsége létszámának csökkentését.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1967.05.25
25. - 26. máj. V Bratislave sa konalo zasadanie Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS). Prvý tajomník ÚV KSS Alexander Dubček vystúpil s tézou, že „strana neriadi spoločnosť. Strana ju vedie hlbokým vedeckým poznávaním vývojových úloh a ciest.“ Pokračoval slovami, že ak strana predsa riadi, tak výlučne iba činnosť svojich orgánov a organizácií, prostredníctvom ktorých uplatňuje svoju vedúcu úlohu. Strana mala podľa neho vytyčovať úlohy a vytvárať priestor na aktivitu ostaných článkov spoločenského systému, nie ich každodenne operatívne riadiť.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1977.05.25
25-26 мая Заседание Комитета министров иностранных дел государств участников Варшавского Договора в Москве.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1987.05.25
CSMKJB: Második jelentés a Csemadok helyzetéről az 1987-es évben (1987/13 — 1987. május 25.) Miről szólt a XIV. Országos Közgyűlés vitája?
Kettős elnyomásban 1993, Dok.31
1987.05.25
május 25. Fogadás a Parlamentben Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkárának 75. születésnapján.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.05.25
- Nagy Gyulát választják az elhunyt Káldy Zoltán helyébe az Evangélikus Egyház püspök elnökévé.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.05.25
Minister zahraničných vecí Pavol Hamžík podal demisiu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.05.26
1867.05.26
május 26. A Magyar Újság közli Kossuth Lajos május 22-én Párizsban kelt és Deák Ferenchez intézett levelét (,,Kaszszandra-levél”), melyben tiltakozik a kiegyezés ellen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1887.05.26
május 26. Az 1884—87. évi országgyűlés utolsó ülését tartja.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.05.26
V Clevelande za prítomnosti 7000 Slovákov založená kultúrna a politická organizácia Slovákov Slovenská liga. Prvým predsedom bol Štefan Furdek (1855 Trstená - 1915 Cleveland, USA)
Jozef Honza-Dubnický, Zápisky legionára Ed. F. Vrábel, Pro B. Bystrica 2014
1907.05.26
Zástupcovia amerických Slovákov na vyše sedemtisícovom zhromaždení v Clevelande (Ohio, USA) založili Slovenskú ligu v Amerike, ktorá mala preklenúť názorovú a konfesionálnu roztrieštenosť v tunajšej komunite a stať sa strešnou organizáciou amerických Slovákov. Jej prvým predsedom sa stal predstaviteľ katolíckych Slovákov Štefan Furdek. Programovým cieľom Slovenskej ligy bola podpora Slovákov v ich národnopolitickom zápase v Uhorsku a starostlivosť o národný a kultúrny život Slovákov v Amerike.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.05.26
Frano Šupilo - R. W. Seton-Watsonu Objašnjava potrebu rješenja jugoslavenskog pitanja na temelju pune ravnopravnosti hrvatskog naroda i čuvanja hrvatstva u njegovim životnim dijelovima.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, I. Doc.No. 197
1917.05.26
Ранее 13 (26) мая. Ленин вносит поправки и делает вставки в текст статьи Н. К. Крупской "Страничка из истории Российской социал-демократической рабочей партии". Статья опубликована 13 (26) мая в газете "Солдатская Правда" №21.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.05.26
Май, 13 (26). Статьи Ленина "Партия пролетариата на выборах в районные Думы" и "Какие заявления делала наша партия о войне перед революцией" публикуются в газете "Правда" № 56.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.05.26
Троцкий Л.Д.: Неужели же не пора понять? (Китай)
Doc. 126
1967.05.26
Письмо Г. Владимова в Президиум IV Съезда писателей СССР о письме А. Солженицына от 16 мая 1967 г
Дело Солженицына.Paris, Editions de la Seine, 1970 doc4
1967.05.26
Pivovar Šariš začal s produkciou piva. Moderný podnik vo Velkom Šariši pri Prešove mal v tom čase výrobnú kapacitu 600-tisíc hektolitrov piva ročne.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1967.05.26
május 26—június 2. Ünnepi Könyvhét. (Megjelenik 64 könyv, ebből 52 magyar szerző munkája; közöttük: Áprily Lajos: A kor falára. Válogatott versek; Bartók Béla Összegyűjtött írásai. Szerkesztette Szöllősy András; Benjámin László: Tengerek fogságában. Versek; Berkesi András: Pisztrángok és nagyhalak. Regény; Déry Tibor: Theokritosz Újpesten. Regény. 1—2. kötet; Dobozy Imre: Kedd,szerda, csütörtök. Novellák: Illés Béla: Pipafüst mellett. Cikkek, tanulmányok; Juhász Ferenc: Mit tehet a költő? Cikkek, tanulmányok; Karinthy Frigyes: Följelentem az emberiséget. 1—2. kötet; Kolozsvári Grandpierre Emil: Változatok hegedűre.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1967.05.26
Regény: Mód Aladár: Sors és felelősség. Tanulmányok: Örkény István: Nászútasok a légypapíron. Novellák; Szabó Magda: Mózes egy, huszonkettő. Regény; Tamási Áron Összegyűjtött novellái. 1—2. kötet; Vas István: Félbeszakadt nyomozás. Regény. A külföldi szerzők közt: J. Amado, P. Boulle, P. Éluard, L. Leonor, T. Mann, J. Stawinski, K. Szimonov, M. Venturi.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1977.05.26
május 26. Bemutatják a Küldetés című filmet (rendező: Kosa Ferenc).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.05.26
26. máj - 6. jún. Príslušníci slovenského vojenského letectva sa spolu s vojakmi 10 členských štátov NATO (Organizácia Severoatlantickej zmluvy) a 7 krajín zapojených v programe Partnerstvo pre mier zúčastnili v Nórsku na medzinárodnom vojenskom cvičení Cooperative banners 97.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.05.27
1077.05.27
május 27.1. (Szent) László követei Rudolf német ellenkirály goslari udvarában segítséget ígérnek IV. Henrik német király ellen.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1657.05.27
május 27.1. Lipót megújítja apja szövetségét János Kázmér lengyel királlyal, majd ezt követően csapatokat indít a király támogatására.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1677.05.27
Francúzsky kráľ Ľudovít XIV. a sedmohradský knieža Michal Apafi (Apafi) uzavreli vo Varšave spojeneckú zmluvu proti Habsburgovcom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1677.05.27
május 27. Varsóban aláírják a szövetségi szerződést XIV. Lajos francia király, Apafi Mihály erdélyi fejedelem és a magyarországi bujdosók megbízottai. (A Habsburg-ellenes mozgalom évi 100 ezer tallér támogatást kap XIV. Lajostól ; a franciák, illetve a bujdosók 15—15 ezer katonát tartanak fegyverben; a hadjáratot még 1677 nyarán megkezdik. — Július 17.: XIV. Lajos megerősíti a szerződést.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1917.05.27
Май, 14 (27). Статья Ленина "Грозит разруха" публикуется в газете "Правда" № 57.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.05.27
Май, 14 (27). Ленин читает лекцию "Война и революция" на многотысячном собрании в актовом зале Морского кадетского корпуса.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.05.27
Anglia megszakítja diplomáciai kapcsolatát a Szovjetunióval.
1927.05.27
Разрыв Англией дипломатических отношений с СССР и аннулирование торгового соглашения 1921 г.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1927.05.27
Троцкий Л.Д.: Пора понять, пора пересмотреть, пора изменить (Китай)
Doc. 127
1927.05.27
Národné zhromaždenie zvolilo po tretí raz Tomáša Garrigua Masaryka do funkcie prezidenta ČSR. Poslanci mu odovzdali 274 hlasov, zatiaľ čo jeho protikandidát, komunistami navrhovaný Václav Šturc, získal iba 54 hlasov a 60 lístkov bolo neplatných.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1927.05.27
május 27. Anglia megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1927.05.27
— A felsőház elfogadja az 1927:XIII. törvénycikket a külföldi magyar intézetekről és a magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról. (Intézkedik külföldi magyar intézetek, Collegium Hungaricumok szervezéséről; szabályozza szervezetüket, működésüket; megszabja a külföldi ösztöndíjak elnyerésének módját.) — A felsőház elfogadja az 1927:XII. törvénycikket a polgári iskolákról. (Négy évben egységesíti a polgári iskolai képzést; szabályozza a polgári iskolák szervezetét és tanrendjét.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.05.27
Andrej Hlinka: Trpké jubileum
Slovák, 27. 5.1937, roč. 19, č. 118, s. 1. (Andrej Hlinka)
1937.05.27
május 27. Bemutatják a Pesti mese című filmet (rendező Gaál Béla).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1957.05.27
május 27. Magyarország és a Szovjetunió egyezményt ír alá Budapesten, az ideiglenesen Magyarországon állomásozó szovjet csapatok jogi helyzetéről.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1957.05.27
Записка начальника Главлита СССР П.К. Романова об уточнении порядка утверждения эталонов политических портретов
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №349
1957.05.27
Извещения о смерти историка, академика А.М. Панкратовой
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №33
1977.05.27
május 27. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának ülése. (Az 1977. évi 14. törvényerejű rendelet a kisiparról és a 15. törvényerejű rendelet a magánkereskedelemről.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1977.05.27
május 27.-június 3. Ünnepi könyvhét. Megjelenik 114 könyv, köztük: G. Aggházy Mária: Olasz és spanyol mesterek szobrai; Asperján György: Vetkőzzünk meztelenre!; Csoóri Sándor: A látogató emlékei; Csuka Zoltán: Az idő mérlegén; Galambos Lajos: Tüköráldozat; Három veréb hat szemmel. Antológia a magyar költészet rejtett értékeiből és furcsaságaiból. Válogatta Weöres Sándor; Hernádi Gyula: Jézus Krisztus horoszkópja; Illés Endre: Hálókba bonyolódva; Károlyi Mihály: Hit, illúziók nélkül; Ladányi Mihály: Föld! Föld!; László Gyula: Régészeti tanulmányok; Magyar néprajzi lexikon. Főszerkesztő: Ortutay Gyula I. kötet, A-E; Moldova György: Akit a mozdony füstje megcsapott; Sípos Gyula: Pusztaiak; Vas István: Ki mást se tud; Vészi Endre: Nyitott ház.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.05.27
május 27-29. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára vezetésével küldöttség utazik a Varsói Szerződés Tagállamai Politikai Tanácskozó Testületének ülésére. (Javaslat a gazdasági elmaradottság leküzdésére, új nemzetközi gazdasági rend megteremtésére.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.05.28
1767.05.28
— A veszprémi piarista iskolában előadják Pálly István piarista tanár háromfelvonásos színdarabját: Pazarlay és Szükmarkossy.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1767.05.28
— Franz Anton Maulbertsch elkészíti a székesfehérvári karmelita templom freskóit.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1767.05.28
— Megjelenik Bécsben Kaprinai István Hungária diplomatica temporibus Mathiae de Hunyad című okiratgyűjteménye; Sopronban Jan Severini selmeci evangélikus rektor a szlovákok őstörténetéről írt munkája: Commentatio historica de veteribus incolis Hungariae (a pannonokat a szlovákok őseinek veszi); Eszéken Matija Antun Relkovic müve: Nova slavonska i nimacka grammatika, a horvát felvilágosodási és nyelvi törekvések első irodalmi megnyilatkozása.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1767.05.28
— Megjelenik Pozsonyban az első hazai folyóirat: Dér Freundder Tugend(a pozsonyi Pressburger Zeitung melléklapjaként).
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1767.05.28
— A Királyi Nemesi Teréz Akadémia megkezdi működését Vácott, 10 magyarországi és 4—4 horvátországi, illetve erdélyi nemes ifjú számára ingyenes hellyel.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1767.05.28
május 28. Meghal II. József császár felesége, Izabella pármai hercegnő himlőben. (Mária Terézia királynő is megkapja a betegséget, de felgyógyul.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1857.05.28
május 28-án leányuk. Zsófia halála miatt az utazást megszakítja; augusztus 8.—szeptember 15. közt egyedül beutazza a Dunántúlt és a Felvidéket Kassáig.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1927.05.28
R. W. Seton-Watson — Ivi Lupisu-Vukiću Nije mu moguće da se sretnu u Jugoslaviji jer ga put iz Sofije vodi preko Bukurešta i Praga. Zato predlaže sastanak u Parizu da dogovore suradnju. Opća situacija je mirnija, samo što odnosi V. Britanije sa SSSR-om predstavljaju dvosjekli mač.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 145
1927.05.28
28 mája na 4. zjazde HSĽS v Trenčíne bol A. Hlinka aklamačne zvolený za predsedu strany.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1927.05.28
Троцкий Л.Д.: Ханькоу и Москва (Китай)
Doc. 128
1927.05.28
május 28. Megalakul a „Budapesti József Nádor Céh” a műemlékek védelmére.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1947.05.28
május 28. A Gazdasági Főtanács határozatot hoz a nagybankok állami ellenőrzés alá vételéről.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1947.05.28
— Szviridov altábornagy, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság alelnöke, jegyzéket nyújt át a magyar kormánynak Kovács Béla, a Független Kisgazdapárt volt főtitkára, illetve a köztársaság elleni összeesküvés ügyében. (A jegyzék terhelő adatokat tartalmaz Nagy Ferenc miniszterelnökre nézve.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1947.05.28
— Rákosi Mátyás helyettes miniszterelnök rendkívüli minisztertanácsot hív össze, mely felszólítja a május 14-e óta Svájcban tartózkodó Nagy Ferencet, hogy térjen haza és tisztázza magát.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1987.05.28
Víťazom v domácej súťaži Bratislavskej lýry sa stal Vašo Patejdl.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1997.05.28
Prezident Michal Kováč sa zúčastnil na oslávách 50. výročia Marshallovho plánu, konaných v Haagu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.05.29
1637.05.29
V Liptovskom Mikuláši zomrel Juraj Tranovský (Tranoscius, *27. 3. 1592, Czieszyn, Poľsko), zostavovateľ spevníkov a spisovateľ.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1847.05.29
Vo Viedni zomrel Ján Čaplovič (Jasenovský, *29. 8. 1780, Príbelce), zakladateľ slovenského národopisu ako samostatnej vedy, publicista, advokát, ľudovýchovný pracovník. Účastník slovenského národného hnutia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1867.05.29
Uhorský parlament prijal zák. čl. XII/1867 o rakúsko-uhorskom štátoprávnom vyrovnaní, ktorý určil spoločné záležitosti a rezorty dualistického štátu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1867.05.29
május 29. A képviselőház a részletes vita után 209:89 arányban 83 tartózkodással elfogadja a közösügyi javaslatot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.05.29
május 29. Összeül az osztrák Reichsrat. — A Reichsrat cseh képviselői föderációs követelést fogalmaznak meg.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.05.29
Май, 16 (29). Статья Ленина "Презренные приемы" публикуется в газете "Правда" № 58.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.05.29
Май, 16 и 17 (29 и 30). Статья Ленина "Неминуемая катастрофа и безмерные обещания" публикуется в газете "Правда" №№ 58 и 59.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.05.29
Andrej Hlinka: Deviate výročie Pittsburskej dohody
Slovák, 29. 5. 1927, roč. 9, č. 120, s. I. (Andrej Hlinka, predseda klubu poslancov, Dr. Ján Kova lík, predseda klubu senátorov) Slovenská pravda, 5. 6. 1927, roč. 8, č. 23, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda klubu poslancov; Dr. Ján Kovalík, predseda klubu senátorov)
1927.05.29
29. mája v Černovej bol položený základný kameň farskej budovy. Černová sa stala samostatnou farnosťou z iniciatívy A. Hlinku. Prvý farár Ondrej Scheffer bol uvedený na faru 9. novembra 1929.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1927.05.29
Poděkování diplomatickému sboru
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 205 Dok. 91
1937.05.29
Троцкий Л.Д.: Письмо в Комиссию расследования (Московские процессы)
Doc. 928
1937.05.29
Троцкий Л.Д.: Нужен боевой, революционный, критический марксистский журнал (IV Интернационал)
Doc. 929
1937.05.29
Masarykova soustrast k úmrtí dr. Karla Kramáře
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 461 Dok. 195
1947.05.29
Az Alkotmányozó Nemzetgyûlés 107/1947 számmal törvényt fogad el a tiltott határátlépésrõl, amely a tiltott határátlépést szigorúbban bünteti a Magyarországra áttelepített magyar nemzetiségû volt csehszlovák állampolgárok esetében. Ugyancsak szigorúbban bünteti azokat, akik ilyen magyaroknak szállást adnak.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1987.05.29
Najvyšší predstavitelia členských štátov Varšavskej zmluvy podpísali dokument o vojenskej doktríne členských štátov a spoločné komuniké, v ktorých sa zasadzovali za likvidáciu všetkých amerických a sovietskych rakiet stredného doletu a operačno-taktických rakiet v Európe, ako aj za rokovania o znížení stavu ozbrojených síl a konvenčnej výzbroje. U nás bol dokument publikovaný 10. júna.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.05.29
május 29.-június 3. Ünnepi könyvhét. Megjelenik 75 könyv, közöttük: Asperján György: Vádak és gyónások; Ágh István: Napló és tulipán; Benedek István: Az értelem dicsérete. Művelődéstörténeti tanulmány a 16-17. század gondolkodóiról; Bertók László: Kettészakadt villamos; Csokonai Lili: Tizenkét hattyú; Domahidy András: Vénasszonyok nyara; Ilylyés Gyula: Szentlélek karavánja; Jókai Anna: Az együttlét; Kosáry Domokos: A történelem veszedelmei; Rózsafiú és tulipánlány. Kalotaszegi népmesék; Salamon Anikó: Gyimesi csángó mondák, ráolvasások, imák. Dömötör Tekla bevezető tanulmányával; Sarkadi Imre: Párbeszéd az idő dolgairól; Sándor Iván: Századvégi történet; Spiró György: Álmodtam neked; Sumonyi Zoltán: Az igazi Menlo Park. Amerikai napló; Sükösd Mihály: A halottak gyorsan lovagolnak; Szabolcsi Bence: Kodályról és Bartókról; Szabolcsi Miklós: Világirodalom a 20. században. Főbb áramlatok; Szemes Zsuzsa: Kanca Hotel; Temesi Ferenc: Por. L-Zs. 2. kötet; Thiery Árpád: Vaktöltény; Vas István: Igen is, nem is.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.05.29
Komisár Európskej únie (EÚ) pre bezpečnostnú politiku a vzťahy so strednou a východnou Európou Hans van der Broek sa počas pracovnej návštevy v Bratislave stretol s najvyššími predstaviteľmi Slovenskej republiky. Pochvalne sa zmienil o plnení ekonomických podmienok vstupu do EÚ.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014