2018.03.20
1458.03.20
március 20. után Gyulafehérváron eltemetik Hunyadi Lászlót.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1488.03.20
V Brne vyšlo prvé vydanie kroniky Jána z Turca (Turóci, Thuróczi), v ktorej podal históriu Uhorska od najstarších čias až do svojej súčasnosti. 1488. Ostrihomskému arcibiskupstvu patrilo v tomto čase 112 majetkových celkov. Z toho bolo 14 mestečiek a 98 dedín. Väčšina z nich ležala na území dnešného Slovenska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1488.03.20
— I. Mátyás III. Frigyes követeivel az 1487. évi fegyverszünetet 1488. augusztus 1-ig meghosszabbítja.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1488.03.20
— I. Mátyás 500 főből álló sereget küld apósa, Ferdinánd nápolyi király megsegítésére VIII. Ince pápa és Velence ellen.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1488.03.20
március 20. Brünnben kinyomtatják Thuróczy Jánosnak, a királyi személyes jelenlét ítélőmesterének munkáját, a Chronica Hungarorumoi, amely a kezdetektől 1487 augusztusáig tárgyalja a magyarok történetét. (A Képes és a Budai Krónika, továbbá Lorenzo de Monaci II. Kis Károlyról írott műve mellett főleg Zsigmond és a Hunyadiak korát illetően önálló kutatásokra, szemtanúk közlésére is támaszkodik. Népszerűsíti a hun—magyar azonosságtudatot. A munka függelékeként lát napvilágot Rogerius váradi főesperes, a későbbi spalatói érsek 1243 körül írt munkája, a tatárjárásról szóló Carmen Miserabile. Theobald Feger budai német könyvkereskedő megrendelésére és költségén a Thuróczy-krónika június 3-án Augsburgban is megjelenik.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1848.03.20
Panovník menoval za dočasného ministerského predsedu rakúskej vlády Franza Antona Kolowrata.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.20
Dolná komora uhorského snemu prijala návrh tlačového zákona, ktorý predpisoval vydavateľom denníkov zložiť istinu vo výške 20 000 zlatých a tzv. tlačové previnenia podľa ich povahy trestal až štvorročným väzením. Peštianska radikálna mládež verejne protestovala proti zneniu návrhu a na znak nesúhlasu ho 22. marca ostentatívne spálila. Nasledujúci deň dolná komora parlamentu návrh zákona čiastočne upravila.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.20
március 20. Az országgyűlés alsótáblája elfogadja Szemere Bertalan sajtótörvény-javaslatát. (A napilapok kiadóitól 20 ezer Ft biztosítékot kíván; a sajtóvétségeket 4 évig terjedő börtönnel, illetve pénzbírsággal bünteti.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.20
— Az erdélyi liberális nemesi ellenzék gyűlése Kolozsvárott. (A Magyarországgal való unió megszavazására azonnali országgyűlés összehívását követeli.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.20
— A határőrvidéki Pancsova szerb lakossága a magyar forradalom mellett tüntet.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.20
— Az uralkodó Franz Anton Kolowrat grófot osztrák ideiglenes miniszterelnökké nevezi ki.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.03.20
To už nejde bratia moji, aby sme sa naďalej v blate váľali!
Ľudové noviny, 1908:12/07
1908.03.20
Žandárska surovosť. Kaplán Tománek pod strážou.
Ľudové noviny, 1908:12/07
1908.03.20
Černovská kalvária III.
Ľudové noviny, 1908:12/03
1908.03.20
Slavné redakci Ľudových novín v Uh. Skalici
Ľudové noviny, 1908:12/01
1918.03.20
március 20. Kihirdetik a hadsereg-főparancsnokságnak a katonaszökevényekre vonatkozó statáriumát.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
2018.03.21
1288.03.21
március 21. IV. (Kun) László elrendeli, hogy a Budáról Győrbe tartó hazai és külföldi kereskedők — akár a dunai, akár a szárazföldi utat veszik igénybe — kötelesek az esztergomi káptalannak vámot fizetni.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1288.03.21
március 21. előtt IV. (Kun) László Esztergomban kibékül Lodomér esztergomi érsekkel. (Megesküszik, hogy a tatárokkal nem szövetkezik, nem keresztényt nem juttat hivatalhoz, kunjaival együtt keresztény módra él, az egyház kiváltságait és szabadságát megtartja, helyreállítja az ország békéjét, feleségét, Erzsébetet visszaveszi, kun szeretőjét pedig elbocsátja; ennek fejében az érsek feloldozza a kiközösítés alól.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1708.03.21
március 21. Rákóczi I. (Nagy) Péter cár udvarába állandó követet küld Thalaba Máté személyében. (Június 30-án jelentkezett a cárnál a szmolenszki táborban.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.03.21
V Bratislave a v Košiciach došlo k protižidovským nepokojom, v dôsledku ktorých magistrát mesta prikázal zatvoriť židovské obchody v meste a bola zakázaná účasť Židov v tvoriacej sa garde.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.21
március 21. Megalakul a Pest megyei Közbátorsági Választmány.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.21
— A püspöki kar, Hám János szatmári püspök vezetésével, védelmet kér a királytól az egyházi tized kárpótlás nélküli eltörlése ellen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.03.21
március 21. A budapesti Vígszínházban bemutatják Bródy Sándor A tanítónő című színművét.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.03.21
Nemecko začalo poslednú sériu ofenzív vo Francúzsku potom, ako po podpísaní mieru s Ruskom premiestnilo jednotky z východného frontu.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1918.03.21
Német offenzíva Nyugaton.
1918.03.21
Nemecko začalo poslednú sériu ofenzív vo Francúzsku po tom, ako po podpísaní mieru s Ruskom premiestnilo svoje jednotky z východného frontu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.03.21
március 21. Megindul az arrasi német támadás a nyugati hadszíntéren.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.03.21
Март, 21. Ленин председательствует на заседании Совнаркома. При обсуждении вопроса об управлении железными дорогами Республики он редактирует проект "Декрета о централизации управления, охране дорог и повышении их провозоспособности" и выступает в его защиту. На заседании СНК обсуждаются также вопросы об эвакуации металлов и военного снаряжения, проект устава Кооперативного банка и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.21
Из протокола заседания ВЧК о регистрации арестованных
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №32
1938.03.21
március 21. A Kisgazdapárt hat neves képviselője bejelenti kiválását a pártból. (A későbbiek folyamán ezek a képviselők a Hungarista Mozgalom felé orientálódnak.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.03.21
Az Alkotmányozó Nemzetgyûlés 45/1948 sz. törvényével a mezõgazdasági ingatlanok elidegenítését az illetékes járási nemzeti bizottság engedélyéhez köti azzal, hogy az engedély csak a csehszlovák állampolgárságú, cseh, szlovák vagy más szláv nemzetiségû vásárlónak adható meg; az „új földreformról” rendelkezõ 46/1948 sz. törvénye pedig kimondja, hogy az állam felvásárol (valójában kisajátít) és az arra rászorulók között szétoszt minden 50 hektárt meghaladó földbirtokot, földjuttatásban azonban csupán a cseh, szlovák vagy más szláv nemzetiségû csehszlovák állampolgárok részesülhetnek.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1948.03.21
Ústavodarným národným zhromaždením prijaté roľnícke zákony odštartovali tretiu etapu pozemkovej reformy, ktorá mala za následok rozsiahle vlastnícke zmeny. Postihla najmä vlastníkov poľnohospodárskej pôdy nad 50 ha, resp. tých vlastníkov pôdy, ktorí na nej nepracovali. Tým sa do praxe uvádzali tézy tzv. hradeckého programu. Pôda sa prideľovala štátnym majetkom a vznikajúcim roľníckym družstvám. Na Slovensku išlo o 78-tisíc ha poľnohospodárskej pôdy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.03.21
Специальный меморандум ЦРУ о советской европейской политике
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №7
1968.03.21
Постановление президиума ЦК КПЧ «О Программе действий КПЧ»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №8
1968.03.21
Stenografický záznam diskuse na 63. schůzi předsednictva ústředního výboru KSČ k návrhu Akčního programu KSČ a k politické situaci.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 16
1968.03.21
Článek biskupa Františka Tomáška Náboženství a socialismus, uveřejněný v týdeníku Literární listy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 17
1968.03.21
Zkrácený záznam vystoupení Josefa Smrkovského, Oty Šika, Gustáva Husáka, Eduarda Goldstückera ad. na 2. mítinku Mladí se ptají, uveřejněný v deníku Rudé právo.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 18
1968.03.21
Rozhovor redaktora Rudého práva Václava Kotka s Gustávem Husákem.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 19
1968.03.21
A Csemadok KB körlevele a szövetség járási bizottságaihoz, amelyben felkéri a járási bizottságokat és helyi szervezeteket, hogy véleményezzék s szükség szerint további javaslatokkal egészítsék ki a KB március 12-i állásfoglalását
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 3
1978.03.21
ТАСС выступил с публикацией «К советско-китайским отношениям».
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1978.03.21
Informace o Chartě 77 - č. 5
1978.03.21
március 21-30. Magyarországon tartózkodik W. Brandt a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöke.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.03.21
Informace o Chartě 77 - č. 6
1988.03.21
Записка А.Н. Яковлева в ЦК КПСС «Об итогах совещания секретарей ЦК братских партий социалистических стран по идеологическим вопросам (Улан-Батор, 16–17 марта 1988 г.)»
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №64
1998.03.21
Minister vnútra Gustáv Krajci vyhlásil: „Jediným cieľom a úlohou Hnutia za demokratické Slovensko je vyhrať voľby, iný cieľ pre nás neexistuje. “
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.03.21
V Bratislave sa po 30 rokoch uskutočnila úspešná transplantácia srdca.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.03.22
1798.03.22
V Bratislave zomrel Matúš Pankl (*10. 8. 1740, Oslip, Rakúsko), profesor fyziky na univerzite v Trnave, potom profesor prírodných vied a poľnohospodárstva na Kráľovskej akadémii v Bratislave. Poľnohospodárstvo prednášal aj v bratislavskom Generálnom seminári. Autor učebníc fyziky a poľnohospodárskych náuk. Člen Vlastenecko-hospodáŕské společnosti v Prahe.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.22
V Benátkach vypukla revolúcia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.22
V Banskej Štiavnici a v okolí baníci žiadali zvýšenie miezd, zlepšenie svojho sociálneho postavenia, rozšírenie svojich práv a protestovali proti krivdám zo strany vedenia banských podnikov. Až v apríli sa vládnemu komisárovi Ľudovítovi Benickému (Beniczky) podarilo rôznymi taktickými ústupkami, sľubmi a pomocou vojska hnutie pacifikovať.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.22
március 22. Velencében kitör a forradalom.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.22
— A pozsonyi országgyűlés elfogadja a nemzetőrség megalakítását kimondó törvényjavaslatot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.22
— Kossuth javasolja az országgyűlésen, hogy a horvátok belügyeikben saját nyelvüket használhassák, és csak a Magyarországgal való kapcsolat nyelve legyen magyar.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.22
— A pesti radikális ifjúság nyilvánosan elégeti Szemere Bertalan március 20-i sajtótörvény-javaslatát, mert az visszakozás a forradalom kivívta teljes sajtószabadsághoz képest.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.22
— A Selmecbányái bányászok béremelést követelnek.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.03.22
Март, 22. Ленин участвует в заседании Комитета хозяйственной политики ВСНХ, на котором рассматривается смета на строительство Волховской гидроэлектростанции.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.22
Распоряжение о деньгах и вещах расстрелянных по делу об убийстве самокатчика
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №33
1918.03.22
Удостоверение личности Ф.Э. Дзержинского
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №1
1938.03.22
Londýn, 1938, 22. března. Seton-Watson žádá britského ministra vnitra sira Samucla Hoara o verejné uznaní dúležitosti strategického postavení Československa a o dcklaraci spolcčnčho zájmu Británie a Sovčtského svazu na udržení siatu quo ve strední Evropč
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1938.03.22
Andrej Hlinka: + Jozef Kačka
Slovák, 22. 3. 1938, roč. 20, č. 67, s. 1. (Andrej Hlinka) Slovák týždenník, 27. 3. 1938, roč. 19, č. 13, s. 1. (Andrej Hlinka)
1938.03.22
22. - 24. marec. Nemecké aktivistické strany v Československu - agrárna, živnostenská a kresťansko-sociálna - opustili tábor vládnej koalície. Zlúčili sa so Sudetonemeckou stranou, vedenou Konrádom Henleinom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.03.22
22. - 23. marec. Slovenská národná rada (SNR) prerokovala a schválila programové vyhlásenie Zboru povereníkov prednesené Gustávom Husákom. Tým vyslovila dôveru novému Zboru povereníkov. Za programové vyhlásenie hlasovalo všetkých 64 prítomných členov SNR.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.03.22
Slovenská národná rada prijala nariadenie o pracovných útvaroch, ktoré sa stali tábormi nútených prác. O zaradení do pracovného útvaru rozhodovala trojčlenná komisia pri Povereníctve vnútra. Boli to tresty bez súdu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.03.22
március 22. Megalakul a Magyar Ifjúsági Népi Szövetsége (MINSZ), az ifjúság egységes társadalmi szervezete.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1948.03.22
G. M. Puskin jelentése V. M. Molotovnak a jugoszláv küldöttség vezetője, M. Dilas barátságtalan viselkedéséről a szovjet képviselettel szemben az 1848-as magyar forradalom 100. évfordulójának ünnepségén (Budapest, 1948. március 22.)
Iratok a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez 1944. október - 1948. június, szerk. Vida István, Gondolat Bp. 2005 Dokument No. 130
1968.03.22
22. marca - Antonín Novotný rezignoval na funkciu prezidenta štátu.
1968.03.22
Запись беседы заведующего IV Европейским отделом МИД СССР Е.И. Громовым с послом ЧССР в Москве О. Павловским
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №74
1968.03.22
Dopis Antonína Novotného poslancům Národního shromáždění, oznamující jeho rezignaci na funkci prezidenta republiky.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 20
1968.03.22
Anketa s názory na odstoupení prezidenta republiky Antonína Novotného, uveřejněná ve zvláštním vydání deníku Rudé právo.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 21
1968.03.22
A Szlovák Írók Szövetsége magyar szekciójának állásfoglalása, amelyben síkra száll az önigazgatás elvén alapuló művelődéspolitika kialakításáért, a második világháború utáni jogsérelmek orvoslásáért, valamint a magyar kisebbség megalkuvó és passzív vezetőinek a közéletből való távozásáért
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 4
1968.03.22
Antonín Novotný po tom, ako sa od polovice februára 1968 zintenzívnila verejná kritika za jeho spochybňovanie demokratizačného procesu, rezignoval na funkciu prezidenta Československej socialistickej republiky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.03.22
március 22. Csehszlovákia köztársasági elnöke. A. Novotny lemond. (Április 28.: utóda L. Svoboda.) — Az építésügyi és városfejlesztési minisztérium vezetését Bondor József veszi át.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.03.22
CSMKJB: „A magyar határ mentén nehéz körülmények között élő szlovákok" levele — 1988. március 22
Kettős elnyomásban 1993, Függelék, Dok.30
2018.03.23
1598.03.23
március 23. Erdélyi országgyűlés Gyulafehérvárott. (Tudomásul veszi Báthori Zsigmond lemondását és Erdély átadását.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1758.03.23
V Bratislave zomrel Ján Krištof Burgstaller (*23. 1. 1674, Bratislava), obchodník, mecén, ktorý založil základinu pre štúdium Bratislavčanov na univerzite v Gôttingene (Nemecko), vydal mapy Bratislavskej a Šopronskej stolice a dal vyhotoviť presný topografický plán Bratislavy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.23
Panovník menoval podmaršala Josipa Jelačiča za chorvátskeho bána a hlavného veliteľa chorvátskych vojenských síl.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.23
Sardínske kráľovstvo vyhlásilo vojnu Rakúskemu cisárstvu a sardínsky panovník Karol Albert sa pohol so svojím vojskom na podporu povstania v Lombardsku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.23
Ľudovít Baťán (Batthyány) predstavil snemu zloženie prvej uhorskej konštitučnej vlády. Ministrom financií sa stal Ľudovít Košut (Kossuth), ministrom vnútra Bartolomej Semere (Szemere), ministrom hospodárstva a obchodu Gabriel Klauzál, ministrom obrany Lazar Mésároš (Mészáros), ministrom dopravy a práce Štefan Séčeni (Széchenyi), ministrom spravodlivosti František Deák, ministrom výučby a kultu Jozef Eôtvôš (Eôtvôs) a ministrom pri viedenskom dvore Pavol Esterházi (Eszterházy).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.23
március 23. Károly Albert szárd király hadat üzen az Osztrák Császárságnak és fegyveresen a lombardiai fölkelők segítségére kel. (Az elkövetkező hetekben a császári csapatok kiszorulnak Felső-Itáliából.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.23
— Az uralkodó Josip Jellacic br. altábornagyot kinevezi horvát bánná és zágrábi főhadparancsnokká.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.23
— Batthyány Lajos gr. miniszterelnök a nádor megbízása alapján megalakítja a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmányt. (Tagjai: Szemere Bertalan, Klauzál Gábor és 24-től Pulszky Ferenc, akiket megbíz a fővárosban az ügyek irányításával.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.23
— Az országgyűlés a király elé terjeszti a független, felelős magyar kormányról szóló törvényjavaslatot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.23
— Az alsótábla a március 22-i pesti tüntetés hatására módosítja Szemere Bertalan sajtótörvény-javaslatát.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.23
Batthyány Lajos gr. miniszterelnök körlevélben tudatja a megyékkel az úrbéri szolgáltatások utólagos állami kárpótlással történt megszüntetését.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.23
— Konzervatív követek, az úrbéri szolgáltatások eltörlését kimondó törvényjavaslat értelmezése ürügyén, módosító javaslatot terjesztenek az országgyűlés elé. (Törvényjavaslatuk jelentős területeket vonna ki a felszabadító törvények hatálya alól.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.03.23
Март, 10 (23). Статья Ленина "Уроки Коммуны" опубликована в № 2 "Заграничной Газеты".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.23
Сталин И.В., О Татаро-Башкирской Советской Республике
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/tatar_bashkir.htm Doc. 172]
1918.03.23
Март, ранее 23. Ленин беседует с самоучкой-изобретателем, конструктором одного из первых отечественных тракторов Я. В. Маминым, работавшим на заводе сельскохозяйственного машиностроения "Возрождение" в Екатериненштадте (ныне г. Маркс, Саратовской области).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.23
Март, 23. Ленин дает интервью корреспонденту английской газеты "Daily News" А. Рансому.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.23
Март, 23. Ленин председательствует на заседании Совнаркома. При обсуждении вопроса об изменении "Декрета о централизации управления, охране дорог и повышении их провозоспособности" Ленин вносит поправки в текст декрета и в полемике с представителями Викжедора - левыми эсерами отстаивает необходимость установления единоначалия в управлении железнодорожным транспортом.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.23
Между 23 и 28 марта. Ленин диктует стенографу Я. Хлебникову первоначальный вариант статьи "Очередные задачи Советской власти".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.23
Из протокола заседания ВЧК об утверждении Похопина негласным сотрудником
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №34
1928.03.23
Внесение советской делегацией проекта конвенции о немедленном. полном и всеобщем разоружении на V сессии Подготовительной комиссии конференции по разоружению.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1938.03.23
március 23. Megkezdődik a képviselőházban a választójogi törvényjavaslat vitája.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.03.23
március 23. A Szociáldemokrata Párt (a bolgár, csehszlovák és lengyel szociáldemokrata, illetve szocialista pártokkal egyszerre) kilép a londoni Szocialista Tájékoztatási Irodából (SZOCINFORM).
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.03.23
23. – 24. marca – V nemeckých Drážďanoch sa konalo stretnutie vedúcich predstaviteľov Bulharska, Maďarska, NDR, Poľska a ZSSR s československou delegáciou, ktorú tvorili Alexander Dubček, Jozef Lenárt, Oldřich Černík, Drahomír Kolder, Vasil Biľak. Odznela tu kritika pomerov v ČSSR, označených termínom plazivá kontrarevolúcia.
1968.03.23
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об информации по Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №30
1968.03.23
Стенограмма состоявшегося в Дрездене совещания руководителей БКП, ВСРП, КПСС, КПЧ, ПОРП и СЕПГ.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №75
1968.03.23
Из протокола устного сообщения А.Дубчека и других членов чехословацкой делегации о встрече коммунистических партий в Дрездене.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №76
1968.03.23
Stenografický záznam porady šesti komunistických stran v Drážďanech 23. března 1968, věnované událostem v Československu po lednovém plénu ÚV KSČ.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 22
1968.03.23
V Drážďanoch sa uskutočnilo stretnutie vedúcich straníckych a štátnych činiteľov Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky, Poľska a ZSSR s československou delegáciou (Alexander Dubček, Jozef Lenárt, Oldŕich Čemík, Drahomír Kolder, Vasil Biľak). Vedenie Československej socialistickej republiky bolo na porade podrobené ostrej kritike za údajne „vlažný postoj k antisocialistickým tendenciám“. Drážďanské stretnutie sa stalo začiatkom koordinovaného postupu piatich štátov Varšavskej zmluvy proti obrodnému procesu v Československu. Rumunsko sa na porade nezúčastnilo.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.03.23
március 23. Bulgária. Csehszlovákia. Lengyelország. Magyarország, a Német Demokratikus Köztársaság és a Szovjetunió kommunista pártjai és kormányai vezetőinek eszmecseréje Drezdában.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1978.03.23
március 23-24. Országgyűlési ülésszak. Az 1978. évi I. törvény a belkereskedelemről.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1978.03.23
- Meghal Ortutay Gyula, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.03.23
V Unionsville (Kanada) zomrel Štefan B. Roman (*17. 4. 1921, Velký Ruskov), priemyselník, do zámoria odišiel roku 1937, zúčastňoval sa na spolkovom a verejnom živote Slovákov v Kanade, účastník II. vatikánskeho koncilu, iniciátor založenia Svetového kongresu Slovákov, v rokoch 1970 - 1988 jeho predseda.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.03.23
március 23-24. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülése. Témák: a párt vezető szerepe, a politikai intézményrendszer működésének fejlesztése, az országos pártértekezlet összehívása május 20- ra, és annak állásfoglalás-tervezete. ( → május 10.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.03.24
1838.03.24
március 24. Megjelenik Brassóban a Gazetta de Transsilvania című román nyelvű politikai lap; szerkeszti Gheorge Baritiu.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.03.24
március 24. István főherceg nádor emlékiratot intéz V. Ferdinándhoz, melyben taktikai okokból időleges engedékenységet javasol.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.24
— A Pest megyei Közbátorsági Választmány határozatot hoz, hogy a nemzetőrségi tagságot nem köti vagyoni cenzushoz.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.24
— Simion Bamupu felhívást intéz az erdélyi románokhoz. (Követeljék negyedik nemzetként való elismertetésüket és román nemzeti gyűlés összehívását.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.24
— A marosvásárhelyi magyar és román jurátusok közös feliratot intéznek a királyhoz (sajtószabadságot kémek és az országgyűlés összehívását).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.03.24
Článok Jána Palárika Nová škola
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [155]
1868.03.24
Úvaha Št. M. Daxnera Petícia spišská a memorandum, vytýkajúca isté nedostatky — spišskej petície v porovnaní s Memorandom
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [153]
1888.03.24
március 24. A király szentesíti az állategészségügy rendezéséről szóló 1888:VII. törvénycikket.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.03.24
Март, 11 (24). Ленин в письме А. М. Горькому дает резко отрицательную оценку книги махистов "Очерки по философии марксизма", подчеркивает неизбежность борьбы с махистами по философским вопросам.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.24
március 24. Megalakul az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt magyar csoportja Moszkvában.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.03.24
Март, 24. Ленин председательствует на заседании Особой комиссии с правами Совнаркома, на котором обсуждаются вопросы о хлопковой программе, об оросительных и мелиоративных работах в Туркестане, об узкоколейных продовольственных железных дорогах, о порядке рассмотрения смет промышленных предприятий.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.24
Из протокола заседания Отдела ВЧК по борьбе с преступлениями по должности
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №35
1938.03.24
Записка начальника Генштаба Красной Армии наркому обороны СССР Маршалу Советского Союза К.Е. Ворошилову о наиболее вероятных противниках СССР
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №3
1948.03.24
Az SZK(b)P KB Külügyi Osztályának jelentése a magyar pártvezetés nacionalista hibáiról és a magyar kommunista sajtóban érvényesülő burzsoá befolyásról (Moszkva, 1948. március 24.)
Iratok a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez 1944. október - 1948. június, szerk. Vida István, Gondolat Bp. 2005 Dokument No. 131
1988.03.24
március 24-25. Budapesten tárgyal Jean-Bernard Raimond francia külügyminiszter.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.03.24
- A magyarországi Ludwig-alapítvány létrehozása, elsősorban képzőművészeti kiállítások szervezésére.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.03.24
Vladimír Mečiar vymenoval Oľgu Keltošovú za vedúcu stálej misie Slovenskej republiky pri Organizácii Spojených národov v New Yorku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.03.24
Národná rada schválila v prvom čítaní novelu volebného zákona.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.03.25
1538.03.25
március 25. A János párti dunántúli főkapitány, Török Bálint, megrohanja és fölégeti Győrt.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1598.03.25
Vojenským veliteľom Mikulášovi Pálfimu (Pálffý) a Adolfovi Schwarzenbergovi sa pomocou Isti a petardy (zvláštneho strelného mechanizmu na vylamovanie brán pevností) podarilo dobyť pevnosť Ráb (Gyór).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.25
Srbské národné zhromaždenie zasadajúce v Novom Sade v adrese uhorskému snemu žiadalo uznanie svojej národnej existencie, vykonávanie vnútorných záležitostí v materčine a zrušenie feudálnych pomerov. Novosadské zhromaždenie sa nieslo v duchu zbratania s Maďarmi. Ľudovít Košut (Kossuth) však pri návšteve srbskej delegácie, zdôrazňujúc pojem „politického národa“, ich požiadavky odmietol. 28. marec. Na stoličnom zhromaždení v Liptovskom Svätom Mikuláši boli prijaté Žiadosti slovenského národa v stolici liptovskej, ktoré boli prvým ucelenejším, verejne deklarovaným slovenským programom v revolúcii 1848. Žiadali na slovenskom etnickom území v stoličných a obecných úradoch, ako aj na súdoch rokovania v slovenčine, slovenské preklady zákonov, slovenské vyučovanie v nižších školách, používanie slovenských zástav, slobodu tlače a spolčovania, primerané zastúpenie Slovákov na uhorskom sneme, uznanie národnej svojbytnosti a práv Slovákov a širokú účasť ľudu v zastupiteľských orgánoch. Nakoniec požadovali, aby sa ako programový dokument Liptovské žiadosti pojali do zápisnice a s cieľom širokej podpory rozoslali všetkým stoliciam v Uhorsku, Chorvátsku a Slavónsku. Verejne ich predniesol hybský notár Ľudovít Klein. Asi dvojtisícový dav prijal petíciu s nadšením, ale Michal Miloslav Hodža bol nakoniec na nátlak stoličného predstavenstva nútený ustúpiť od ich exekvovania a uspokojil sa s ich zaprotokolovaním a prísľubom ich podpory v budúcnosti. 29. marec. V Tisovci zomrel superintendent potiského dištriktu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Pavol Jozeffy (*31. 1. 1775, Vrbovce), ktorý svoju verejnú činnosť spájal s ľudovýchovnými aktivitami. Stál na čele delegácie, ktorá 5. júna 1842 odovzdala vo Viedni predsedovi štátnej konferencie arcivojvodovi Ludwigovi prestolný prosbopis adresovaný panovníkovi Ferdinandovi V.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.25
25. - 26. marec. Básnik Janko Kráľ a príbelský učiteľ Ján Rotarides pod vplyvom viedenských a najmä peštianskych udalostí šírili revolučné myšlienky a búrili ľud v Hontianskej stolici, predovšetkým v Dolných a Horných Príbelciach, ako aj v Horných, Stredných a Dolných Plachtinciach a po ich okolí. Nabádali ľud, aby žiadal rozdelenie lesov, zrušenie vinohradníckej dežmy, odovzdanie kuriálnej pôdy na nej usadeným želiarom, a to bez akejkoľvek náhrady. Žiadali, aby vrchnosť používala slovenčinu a netrvala na maďarskom vyučovaní detí v školách. Čítali revolučné básne a rozširovali tzv. dvanásť peštianskych bodov. Stoličná vrchnosť kvalifikovala ich vystupovanie ako „panslavistické a komunistické“ poburovanie. Dňa 30. marca boli zajatí a uväznení v Šahách. Oboch neskôr previezli do Pešti, odkiaľ sa Janko Kráľ dostal na slobodu na priamy zásah bána Josipa Jelačiča v januári 1849. 27. marec. U Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Svätom Mikuláši sa konala porada slovenských národovcov (Michal Miloslav Hodža, Štefan Marko Daxner, Samuel Štefanovič, Ján Francisci, Ján Kučera, Miloslav Kellner, Samo Bohdan Hroboň, Ľudovít Klein), na ktorej boli vypracované hlavné body tzv. Liptovských žiadostí a prítomní sa rozhodli tieto verejne predniesť na druhý deň na stoličnom zhromaždení. Do okolitých obcí boli rozoslaní poslovia, aby vyzvali ľud k hojnej účasti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.25
Chorvátsky snem (sabor) vyhlásil rozsiahly program sociálnych a demokratických reforiem, ktoré boli formulované radikálnejšie, ako boli reformy uskutočňované uhorským snemom. Cieľom tohto programu bolo zabezpečiť Chorvátsku v rámci Uhorska podobné postavenie, aké malo Uhorsko vo zväzku monarchie. Svoje požiadavky adresovali panovníkovi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.25
március 25. Az országgyűlés alsótábláján Széchenyi István gr., az ülés elnöke, nem engedi megtárgyalni a konzervatív követeknek a jobbágyfelszabadítás módosítására tett március 23-i javaslatát.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.25
Zágrábban a Ljudevit Gaj kezdeményezésére összeült horvát nemzeti gyűlés a királyhoz intézendő feliratot dolgoz ki. (Ebben polgári átalakulást, Horvátország, Szlavónia, Dalmácia és a határőrvidék egyesítését, horvát felelős kormány kinevezését és a nemzeti nyelv bevezetését kéri.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.03.25
Март, 12 (25). Статьи Ленина "Заказанная полицейски-патриотическая демонстрация", "Об обмане народа либералами", "Оценка Маркса международным либерализмом" напечатаны в № 25 газеты "Пролетарий".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.25
Март, ранее 25. Ленин ведет переговоры с группой военнопленных венгров о создании венгерской группы РКП(б) и об издании ею газеты под названием "Социальная Революция".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.25
Март, 25. Ленин председательствует на совещании руководителей Народного комиссариата по военным и морским делам, Московского военного округа и некоторых военных специалистов, на котором обсуждаются вопросы организации и строительства Красной Армии. В своем выступлении Ленин говорит о необходимости использования военных специалистов, ставит вопрос об обязательной воинской повинности, о необходимости строгой дисциплины и учреждении института военных комиссаров.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.25
Март, 25. Ленин участвует в заседании президиума ВСНХ, на котором обсуждается вопрос о кооперации.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.25
Март, 25. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; выступает при обсуждении проекта декрета об ассигновании средств Народному комиссариату продовольствия для товарооборота с деревней и указывает на необходимость предусмотреть в декрете меры борьбы против кулачества. Ленин выступает также с докладом о выборах комиссии для разграничения и согласования деятельности Совнаркома и Московского областного Совета народных комиссаров и избирается в состав этой комиссии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.25
Удостоверение личности Ф.Э. Дзержинского № 159
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №2
1938.03.25
Londýn, 1938, 25. března. Sir Samuel Hoarc informuje Setona-Watsona, že britská vláda nemúže převzít žádné další záväzky ohlednč Československa
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1938.03.25
Minister Ludwig Czech, ktorý vo vláde reprezentoval nemeckú sociálnodemokratickú stranu, podal demisiu. Prezident ju prijal 11. apríla. Miesto abdikujúceho ministra prevzal dočasne vedenie jeho rezortu (ministerstvo verejného zdravotníctva a telesnej výchovy) Ivan Dérer.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.03.25
március 25. Bemutatják Az elcserélt ember című filmet (rendező: Gertler Viktor).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.03.25
Az Alkotmányozó Nemzetgyûlés 33/1948 sz. törvényével felújítja és 1948. december 31-ig meghosszabbítja Edvard Beneš retribúciós dekrétumának, valamint az SZNT népbíróságokról szóló rendeletének érvényességét.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1948.03.25
Článok: Veľká Ida je už len slovenská. V utorok sa odovzdávali reslovakizačné dekréty
Východoslovenská Pravda 25.III.1948
1948.03.25
Ústavodarné národné zhromaždenie prijalo zákon o obnove činnosti retribučného dekrétu prezidenta a nariadenia Slovenskej národnej rady do konca roku 1948. Od 1. apríla do konca roku 1948 prerokovali ľudové súdy na Slovensku 1 717 prípadov. Odsúdili 903 osôb a oslobodili 814 osôb. I. apríl. Nadobudol právoplatnosť nový divadelný zákon, ktorý priniesol zoštátnenie divadiel. Konštituoval 34-člennú Divadelnú a dramaturgickú radu, ktorá sa z pôvodne poradného orgánu stala postupne strážcom štátnej kultúrnej politiky v dramaturgii divadiel.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.03.25
Доклад Крымского отделения Всероссийского общества охраны природы Центральному совету общества о работе в послевоенный период
Фонд А. Н. Яковлева, Экономическая политика в СССР Документ №1157
1968.03.25
Memorandum katolíckych biskupov zaslané vláde ČSSR
Karel kaplan, Těžká cesta. Spor Československa s Vatikánem 1963-1973, Brno 2001
1968.03.25
március 25—30. Fock Jenő, a minisztertanács elnöke hatnapos hivatalos látogatásra Franciaországba érkezik.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1978.03.25
CSMKJB: Összhangban a XV. Pártkongresszus programjával (Az SZNT Elnökségének üléséről)
Új Szó, 1978. március 25.
1988.03.25
V Bratislave sa konala tzv. „sviečková demonštrácia“ za náboženskú slobodu, ktorú organizovali aktivisti nelegálnych cirkevných štruktúr, tzv. tajnej cirkvi. Niekoľko tisíc slovenských a moravských veriacich, ktorí sa dožadovali obsadenia dlhodobo uprázdnených biskupských stolcov a dodržiavania náboženských a občianskych slobôd garantovaných ústavou, štátna moc rozohnala vodnými delami a brutálne fyzicky napádala. Štátna televízia v snahe odvrátiť pozornosť obyvateľstva od tejto udalosti po prvý raz zaradila na program romantický film o Angelike. Akciu v televíznom vysielaní odsúdil člen Pacem in terris Štefan Zárzecký naopak pražský arcibiskup Tomášek ju označil za významný krok k náboženskej slobode.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.03.25
március 25. A kormány a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala jogutód-
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.03.25
jaként létrehozza a Minisztertanács Hivatalát és a Tanácsi Hivatal helyett a Minisztertanács Tanácsi Kollégiumát.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.03.25
Тезисы к выступлению А.Н. Яковлева на Политбюро ЦК КПСС по поводу статьи Н.А. Андреевой в газете «Советская Россия»
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №65
1998.03.25
MĽHZP: Nech vznikne konečne zákon na ochranu menšinových jazykov!
MNMMJ: Legyen végre kisebbségi nyelvtörvény!
Életünk 25. 03. 1998
1998.03.25
Na mítingu pri príležitosti 10. výročia sviečkovej demonštrácie sa v Bratislave na Námestí SNP zhromaždilo 30-tisíc ľudí. Stal sa začiatkom novej petičnej akcie za priamu voľbu prezidenta, spravodlivý volebný zákon a zamedzenie ústavnej krízy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.03.25
Premiér Vladimír Mečiar vyhlásil, že nemá ambície kandidovať na prezidentský úrad. 25. marec Predseda Národnej rady Ivan Gašparovič prijal delegáciu výboru Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie pod vedením predsedu Vladimíra Lukina.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.03.25
Predseda Kresťanskodemokratického hnutia Ján Čarnogurský oznámil, že nebude kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. •
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.03.25
Obchodný súd vo Viedni rozhodol o zrušení rozhodcovského nálezu Medzinárodného rozhodcovského súdu vo Viedni v kauze Revital, podľa ktorého mal bratislavský magistrát a mestská časť Bratislava-Staré Mesto zaplatiť firme Revital 130 mil. šilingov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.03.26
1638.03.26
Na sneme v Bratislave kráľ Ferdinand III. potvrdil 75 zákonných článkov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1638.03.26
március 26. 111. iFerdinánd szentesíti az 1637. évi országgyűlés törvényeit. (Főbb törvénycikkek: 1.: III. Ferdinánd hitlevele; 3.: a Portára ünnepélyes követség küldendő, hogy a törökkel békét teremtsen, és a hódoltatásnak, rabszedésnek véget vessen; 47.: azok az urak. akik az adókivetőket nem engedik be, birtokukat elveszítsék; 49.: ha kereskedés céljából viszik ki terményeiket, a nemesek is Fizessenek harmincadot.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.03.26
március 26. A bécsi Államkonferencia lényegében elfogadja István főherceg nádor március 24-i emlékiratát. (Ugyanakkor elveti a független, felelős magyar kormányról szóló törvényjavaslatnak az ország önállóságát biztosító legfontosabb pontjait.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.26
— A Pest megyei Közbátorsági Választmány tiltakozik az országgyűlés tervezte magas választójogi cenzus ellen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.03.26
List č. 5 z Uhorska v novinách Moskovskije vedomosti
Svetozár Hurban Vajanský. Listy z Uhorska. MS Martin 1977 List č. 5
1918.03.26
Март, 26. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пишет проект постановления об управлении водным транспортом. На заседании СНК обсуждается также проект декрета о товарообмене с деревней и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.26
Из протокола заседания Отдела ВЧК по борьбе с преступлениями по должности
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №36
1918.03.26
Из протокола заседания ВЧК о работе Отдела по борьбе с преступлениями по должности и о разоружении анархистов
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №37
1948.03.26
Записка В. С. Абакумова Сталину, Молотову, Жданову и А. А. Кузнецову содержающая «Крымское письмо» написанное в феврале 1944 года руководителями ЕАК к курировавшему их по линии Совинформбюро С. А. Лозовскому, как доказательство националистической и проамериканской деятельности.
1968.03.26
Постановление Политбюро ЦК Болгарской коммунистической партии об итогах совещания представителей социалистических стран Европы в Дрездене
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №9
1968.03.26
Az Új Szó pártszervezetének állásfoglalása, amely támogatásáról biztosítja a demokratizálási folyamatot, hitet tesz a lap megújhodása mellett, s kezdeményezi Dénes Ferenc visszahívását főszerkesztői tisztségéből
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 5
1968.03.26
március 26. Befejezik az osztrák—magyar villamos távvezeték hazai szakaszának (Hegyeshalom—Budapest közt) építését.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1998.03.26
Uskutočnila sa výročná konferencia ZO OZ KOVO a.s. Elektrosvit. So správou o činnosti vystúpil predseda VZO Jozef BACHÚRIK. S referátom "Máme jedinú šancu: PREŽIŤ" vystúpil predseda predstavenstva a.s. Jozef ŠUTKA. "Pomenovať veci pravým menom" bol názov vystúpenia člena predsedníctva Rady OZ KOVO Bohumila MORAVCA. S príhovorom "Roztopiť snehovú guľu problémov" vystúpil generálny riaditeľ a.s. Štefan PÉTERY.
Podnikový časopis