2018.10.19
1868.10.19
Маркс — Герману Юнгу в Лондоне. [Лондон], 19 октября 1868 г. — 32, 477—478.
Marx to Hermann Jung. 19 October
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 477—478. Dok. 1926] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 139 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 139.
1918.10.19
Ferdiš Juriga, jediný slovenský poslanec v uhorskom parlamente, na jeho pôde vyhlásil, že snem nemá právo hovoriť v mene Slovákov a žiadal právo na sebaurčenie.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1918.10.19
Ferdiš Juriga, jediný slovenský poslanec v uhorskom parlamente, na jeho pôde vyhlásil, že snem nemá právo hovoriť v mene Slovákov a žiadal právo na sebaurčenie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.10.19
Americký prezident Woodrow Wilson zamietavo odpovedal ministrovi zahraničia Štefanovi Buriánovi na mierovú ponuku Rakúsko-Uhorska s konštatovaním, že o budúcom osude habsburskej monarchie rozhodnú národy žijúce na jej území.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.10.19
Октябрь, 19. Ленин беседует с заместителем наркома по делам национальностей С. С. Пестковским о партийной работе на оккупированной немцами территории.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.10.19
Сталин И.В., О правой опасности в ВКП(б): Речь на пленуме МК и МКК ВКП(б) 19 октября 1928 г.
Сталин И.В. Cочинения, Том 11: 1928 – март 1929. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t11/t11_22.htm Doc. 395]
1938.10.19
Jozefa Tisa a Ferdinanda Ďurčanského prijal v Mníchove ríšsky minister zahraničných vecí Joachim von Ribbentrop. Cieľom audiencie bolo získať podporu nacistického vedenia voči neadekvátnym územným požiadavkám zo strany Maďarska. Napriek Ribbentropovmu prísľubu pripadli Košice Maďarom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.10.19
V Bratislave zasadal výkonný výbor Slovenskej sociálnodemokratickej strany robotníckej. Ivan Dérer na ňom zaďakoval za dôveru a vzdal sa funkcie predsedu. Matúš Korman, Ján Béčko a Ivan Frlička prevzali kolektívne vedenie. Šéfredaktorom Robotníckych novín sa stal J. Čaplovič. Nové vedenie sa prihlásilo k Žilinskej dohode.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.10.19
19. - 21. október. Z poverenia autonómnej vlády navštívil Karol Sidor Varšavu a rokoval s poľskými politikmi vrátane ministra zahraničných vecí Jozefa Becka o poľských územných nárokoch voči Slovensku. Súčasne hovoril o utvorení samostatného štátu vo veľmi blízkej budúcnosti. Jeho misia bola neúspešná.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.10.19
19. október, Mníchov. List predssedu slovenskej autonómnej vlády J. Tisa vyslancovi I. Kmovi o priaznivom výsledku rokovania slovenskej a rusínskej reprezentácie s J. von Ribbentropom v Mníchove
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/100
1938.10.19
October 19, Munich. Despatch ofJozef Tiso to Iván Krno on the impressions he gained during his conversations with the Germán leading personalities.
1938. október 19. München Jozef Tisónak, a szlovák autonóm kormány miniszterelnökének távirata Iván Krno csehszlovák külügyminiszter-helyettesnek a német vezetőkkel folytatott tárgyalásokon szerzett benyomásairól.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 171, p. 402
1938.10.19
October 19, 1938. Budapest. Telegraph of Rudolf Andorka to Kálmán Kánya informing the Hungarian Foreign Minister that the Polish Government will send military experts to Hungary to support the Hungarian subversive actions in Subcarpathian Rus’.
1938. október 19. Budapest Andorka Rudolfnak, a magyar Honvédelmi Minisztérium VI/2. osztálya vezetőjének távirata Kánya Kálmán magyar külügyminiszternek arról, hogy a lengyel kormány katonai tanácsadókat küld Magyarországra a kárpátaljai magyar felforgató akciók támogatása céljából.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 172, p. 403
1938.10.19
October 19, 1938. Berlin. Despatch of Ernst von Weizsácker to the Cabinet Office of Joachim von Ribbentrop requiring the Hungarian notes to be immediately forwarded to the Germán Foreign Minister.
1938. október 19. Berlin Ernst von Weizsacker német külügyi államtitkár távirata Joachim von Ribbentrop német külügyminiszter kabinetirodájának, amelyben a magyar kormánynak a magyarkérdés megoldását sürgető jegyzékeinek a német diplomácia vezetőjéhez történő továbbítását kéri.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 173, p. 405
1938.10.19
October 19, 1938. Belgrade. György Bakách-Bessenyey informs Kálmán Kánya about the Yugoslav attitűdé after the negotiations in Komárno.
1938. október 19. Belgrád Bakách-Bessenyey György belgrádi magyar követ távirata Kánya Kálmán magyar külügyminiszternek a komáromi tárgyalások utáni jugoszláv magatartásról.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 174, p. 407
1938.10.19
1938. október 19. Belgrád. Bakách-Bessenyey György belgrádi magyar követ jelentése Jugoszlávia álláspontjáról egy esetleges magyar-csehszlovák konfliktussal kapcsolatban. MNL OL - K 64 - 1938 - 7/a - 1189/res.pol./1938. X. 22.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, DVD melléklet dok. 38.
1978.10.19
október 19-20. Országos tanácskozás Egerben a szocialista hazafiságról.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1978.10.19
- Minisztertanácsi rendelet (49/1978) a Munkásőrségről. (A Munkásőrség feladatainak, szervezetének, tagjai jogainak és kötelességének újraszabályozása.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.10.20
1848.10.20
Cisársky manifest Ferdinanda V. sľubujúci zachovať konštitúciu a zabezpečiť rovnoprávnosť národov rakúskej ríše.
1848.10.20
Na základe rozsudku štatariálneho súdu maďarského vojska v Hlohovci popravili obesením 23-ročného študenta Viliama Šuleka (*21. 1. 1825, Sobotište). Šulek organizoval odpor kopaničiarov proti maďarským gardám a v septembrovom povstaní bol splnomocnencom Slovenskej národnej rady a zabezpečoval uskutočňovanie jej rozkazov v Krajnom a na okolí.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.10.20
október 20. Uralkodói kiáltvány. (Biztosítja a paiasztságot. hogy nincs szándékában érvényteleníteni a jobbágyfelszabadítást.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1878.10.20
október 20. Befejeződik Bosznia-Hercegovina okkupációja. (A Monarchia vesztesége 7410 fő.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1878.10.20
— Az 1878—1881. évi országgyűlés megnyitása.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1898.10.20
Budapeštiansky súd odsúdil v tlačovom procese Izidora Žiaka, 35 ročného obyvateľa Turčianskeho Sv. Michalaza za poburovanie proti národnosti v dvoch článkoch uverejnených v denníku Národnie noviny na 3 mesiace štátneho väzenia a 400 forintov pokuty. Menovaný bol za rovnaké delikty odsúdený v roku 1895 na 2 mesiace, v r. 1896 na 5 mesiacov, v r. 1898 na 8 mesiacov väzenia.
Rozsudok Národnie noviny 1898_12_29 Článok Megalomania 1998_04_15] Článok Megalomania II 1998_04_16
1918.10.20
október 20. A magyar kormány osztrák—magyar perszonálunióra vonatkozó törvényjavaslatot fogad el.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.10.20
Октябрь, 20. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопрос об обложении сельских хозяев натуральным налогом в виде отчисления части сельскохозяйственных продуктов, доклад комиссии по вопросу о немецких колонистах и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.10.20
Телеграмма Ф.К. Миронова командующему 9-й армией А.И. Егорову о боевых действиях Медведицкой дивизии против красновцев
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №59
1918.10.20
Донесение Ф.К. Миронова А.И. Егорову о захваченном письме офицера Казанцева
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №60
1928.10.20
Троцкий Л.Д.: Письмо Радеку (Радек 1927 г. против Радека 1928 г. в документах)
Doc. 285
1938.10.20
október 20. A budapesti német követ átnyújtja Kánya Kálmán külügyminiszternek a birodalmi külügyminisztérium jegyzékét. (Közli, hogy hajlandó Magyarország és Csehszlovákia közt közvetíteni; javaslata, hogy Pozsony, Nyitra. Kassa, Ungvár és Munkács városa nem. csak a tőlük délre fekvő területek kerüljenek Magyarországhoz.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.10.20
— A magyar kormány elutasítja a német közvetítési javaslatot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.10.20
20. október, Praha. Záznam rozhovoru vyslanca 1. Krna s podkarpatskorusínskym ministrom E. Bačinským o výsledku rokovania slovenských politikov a podkarpatskorusinského zástupcu s nemeckým ministrom zahraničných vecí J. von Ribbentropom v Mníchove.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/100a
1938.10.20
20. október, Praha. Minister zahraničných vecí F. Chvalkovský oznámil maďarskému vyslancovi J. Wettsteinovi pripravenosť česko-slovenskej vlády obnoviť rokovania s Maďarskom.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/103
1938.10.20
October 20, 1938. Prague. Memorandum of Iván Krno on his conversation with Edmund Bachynskyi about the conversations of the Slovak and Subcarpathian politicians in Germany.
1938. október 20. Prága Iván Krno csehszlovák külügyminiszter-helyettes feljegyzése Edmund Bacsinszkival, a kárpátaljai autonóm kormány belügyminiszterével folytatott megbeszéléséről a szlovákiai és a kárpátaljai politikusok németországi megbeszélései tárgyában.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 175, p. 410
1938.10.20
October 20, 1938. Prague. Telegraph of Ottó von Erdmannsdorff to Joachim von Ribbentrop on his conversation with the Hungarian Foreign Minister about the Czechoslovak territorial proposal that will be prepared with Germán mediation.
1938. október 20. Budapest Ottó von Erdmannsdorff budapesti német követ távirata Joachim von Ribbentrop német külügyminiszternek a Kánya Kálmán magyar külügyminiszterrel folytatott megbeszéléséről a német közvetítéssel készülő csehszlovák területi ajánlat tárgyában.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 176, p. 411
1938.10.20
October 20, 1938. Budapest. Kálmán Kánya informs Döme Sztójay about the Hungarian standpoint with respect to the Czechoslovak territorial proposal that was handed over by the Germán minister in Budapest and about the possibility of the German-Italian arbitration.
1938. október 20. Budapest Kánya Kálmán magyar külügyminiszter távirata Sztójay Döme berlini magyar követnek az Ottó von Erdmannsdorff budapesti német követ által Budapesten átnyújtott csehszlovák területi ajánlatot illető magyar álláspontról és a német-olasz döntőbíróság lehetőségéről.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 177, p. 412
1938.10.20
October 20,1938. Budapest. Kálmán Kánya informs Frigyes Villani about the Hungarian standpoint with respect to the Czechoslovak territorial proposal that was handed over by the Germán minister in Budapest and about the possibility of the German-Italian arbitration.
1938. október 20. Budapest Kánya Kálmán magyar külügyminiszter távirata Villani Frigyes római magyar követnek az Ottó von Erdmannsdorffbudapesti német követ által Budapesten átnyújtott csehszlovák területi ajánlatot illető magyar álláspontról, valamint a német-olasz döntőbírósággondolatának olasz támogatásáról.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 178, p. 414
1958.10.20
október 20. Megnyílik a Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottságának Politikai Akadémiája Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1978.10.20
október 20-22. Magyarországra érkezik P. Jaroszewicz lengyel miniszterelnök.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.10.20
CSMKJB: Csehszlovákiai magyarok Memoranduma 1988. október 20
Kettős elnyomásban 1993, Függelék, Dok.31
1988.10.20
Opozičné skupiny maďarskej menšiny zverejnili Memorandum Maďarov v Československu 1988 k 70. výročiu vzniku Československej republiky. Vyzvali v ňom na zápas za občianske a menšinové práva a za demokratické pomery na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.10.20
október 20. A kormány a kidolgozott két gazdaságpolitikai csomagterv közül a nagyobb megpróbáltatásokkal járó, de gyorsabb eredményt ígérő „A” variánst fogadja el. ( → július 13-14.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.10.20
- Rendelet (76/1988.) a terhességmegszakítás új rendjéről.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.10.20
- A Művelődési Minisztérium megszünteti a tudományos szocializmus oktatását a felsőfokú intézményekben, helyette a politikaelmélet tantárgyat vezetik be.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.10.20
Тезисы к выступлению А.Н. Яковлева на Политбюро ЦК КПСС с критической оценкой плана экономического и социального развития СССР на 1989 г.
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №75
2018.10.21
1488.10.21
— Befejeződik a rövid ideig tartó (budai vagy pesti) országgyűlés. (Egyetlen intézkedése az egyforintos adó kivetése.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1488.10.21
október 21. előtt A Boroszlóba távozó I. Mátyás király a nádori jelenlét bíráját, Nagylucsei Orbán egri püspököt és kincstartót nevezi ki királyi helytartóvá.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1578.10.21
október 21. Erdélyi országgyűlés Kolozsvárott. (A bőrkereskedést felszabadítja, de a bőr kivitele tilos.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.10.21
október 21—22. A magyar hadsereg ismét osztrák területen táborozik.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1858.10.21
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 21 октября 1858 г. — 29,296—298.
Engels to Marx. 21 October
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 296—298. Dok. 934] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 348 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 348.
1878.10.21
Энгельс — Герману Арнольдту в Кёнигсберг. [Лондон], 21 октября 1878 г. — 34, 270.
Engels to Hermann Arnoldt. 21 October
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 34, 270. Dok. 2901] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 335 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 335.
1898.10.21
Между 9 и 15 (21 и 27) октября. В России выходит первый сборник произведений Ленина "Экономические этюды и статьи" за подписью: Владимир Ильин.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.10.21
Взятие Таловой Красновым
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.10.21
október 21. Wilson elnök fogadja a július 23-án alakult Magyar—Ruszin Néptanács küldöttségét.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1928.10.21
Троцкий Л.Д.: Опасность бонапартизма и задачи оппозиции (Анализ механики бонапартизма)
Doc. 286
1938.10.21
Adolf Hitler nariadil Wehrmachtu vypracovať plán likvidácie Česko-Slovenska. Plán predpokladal rýchle obsadenie Čiech a izolovanie Slovenska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.10.21
21. október, Budapešť. Správa č-s. vyslanca M. Kobra o sklamaní maďarského ministra zahraničných vecí K. Kányu z rokovaní so slovenskými politikmi v Komárne.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/104
1938.10.21
October 21,1938. Rome. Ciano informs the Italian ambassadors and ministers that Italy supports the Hungarian idea of the German-Italian arbitration.
1938. október 21. Róma Galeazzo di Cortellazzo Ciano olasz külügyminiszter távirata az olasz nagyköveteknek és követeknek arról, hogy Olaszország támogatja Magyarországnak a német-olasz döntőbíróságra vonatkozófelvetését.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 179, p. 416
1938.10.21
October 21. 1938. Budapest. In his dispatch to Döme Sztójay Kálmán Kánya informs the Hungarian minister in Berlin that Italy supports the Hungarian idea of the German-Italian arbitration.
1938. október 21. Budapest Kánya Kálmán magyar külügyminiszter távirattervezete Sztójay Döme berlini magyar követnek arról, hogy Olaszország támogatja Magyarországnak a német-olasz döntőbíróságra vonatkozófelvetését.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 180, p. 417
1938.10.21
October 21, 1938. Paris. Georges-Etienne Bonnet informs Charles Corbin about the French attitűdé with respect to the Hungarian territorial demands.
1938. október 21. Párizs Georges-Etienne Bonnet francia külügyminiszter távirata Charles Corhin londoni francia nagykövetnek a magyar területi követeléseket illető francia álláspontról.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 181, p. 418
1938.10.21
October 21,1938. Berlin. Circular celegraph of Ernst Woermann to the Germán ambassadors and ministers on che conversations of the Slovak and Subcarpathian politicians in Germany.
1938. október 21. Berlin Ernst Woermann német külügyi államtitkár-helyettesnek, a német Külügyminisztérium politikai osztálya vezetőjének távirata a német nagyköveteknek és követeknek a szlovákiai és a kárpátaljai vezetők németországi megbeszéléseiről.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 182, p. 420
1938.10.21
1938. október 21. Budapest. Kánya Kálmán magyar külügyminiszter számjeltávirata Wettstein János prágai magyar követnek a Németországgal közölt új csehszlovák javaslatról. MNL OL - K 64 - 1938 - 7/a - 1163/res.pol./1938. X. 21.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, DVD melléklet dok. 39.
1938.10.21
1938. október 21. Berlin. Sztójay Döme berlini magyar követ telefonjelentése a Magyarország és Csehszlovákia közötti új határokról. MNL OL - K 64 - 1938 - 7/a - 1199/res.pol./1938. X. 23.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, DVD melléklet dok. 40/a.
1938.10.21
1938. október 21. Prága. Wettstein János prágai magyar követ számjeltávirata ruszin politikusok tájékoztatásával kapcsolatban. MNL OL - K 64 - 1938 - 7/a - 1200/res.pol./1938. X. 23.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, DVD melléklet dok. 40/b.
1958.10.21
Записка отделов культуры, пропаганды и агитации ЦК КПСС о мерах в связи с возможным присуждением Б.Л. Пастернаку Нобелевской премии
Фонд А. Н. Яковлева, БОРИС ПАСТЕРНАК И ВЛАСТЬ. 1956–1960 гг. Документ №3
1968.10.21
Информация Комитета госбезопасности при СМ СССР в ЦК КПСС в связи с откликами в США на статью С. Ковалева в газете «Правда» «Суверенитет и интернациональные обязанности социалистических стран»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №219
1968.10.21
október 21—24. A szovjet—magyar gazdasági együttműködési bizottság ülése Budapesten. (Autógyártási együttműködési szerződést írnak alá.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.10.21
október 21. A Budapesti Rendőrfőkapitányság betilt minden október 23-ra tervezett tüntetést. A Magyar Demokrata Fórum felhívja tagjait, hogy ne vegyenek részt semmilyen utcai megmozduláson.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.10.21
Запись беседы А.Н. Яковлева с Председателем Совета Министров ПНР М. Раковским
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №76
2018.10.22
1848.10.22
Из протокола общего собрания кёльнского Рабочего союза 22 октября 1848 г. — 5, 551.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1956) Том 5, 551. Dok. 152
1858.10.22
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [22 октября 1858 г.]. — 29, 299.
Marx to Engels. 22 October
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 299. Dok. 935] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 350 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 350.
1868.10.22
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 22 октября 1868 г. — 32,149—151.
Engels to Marx. 22 October
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 149—151. Dok. 1927] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 140 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 140.
1918.10.22
október 22. A közös minisztertanács megfogalmazza a Wilson elnöknek adandó választ: a csehszlovák egységet nem fogadják el, s a délszláv egységet is csak a Monarchia keretein belül.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.10.22
— A Munkapárt kimondja feloszlását, és testületileg belép a 48-as Alkotmánypártba.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.10.22
— Fiúmét horvát csapatok szálljak meg.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.10.22
Вторая половина октября, не позднее 22. Ленин пишет телеграмму главнокомандующему вооруженными силами Республики И. И. Вацетису с предписанием принять самые энергичные меры к ускорению взятия Ижевского и Боткинского заводов.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.10.22
Вторая половина октября, не позднее 22. Ленин пишет заявление в Комитет профессионального союза советских журналистов с просьбой о зачислении его в члены союза.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.10.22
Октябрь, 22. Ленин участвует в заседании ЦК РКП(б). При обсуждении вопроса о предстоящем съезде Советов Ленин утверждается докладчиком по вопросам о годовщине Советской власти и о международном положении. На заседании обсуждаются также другие вопросы. Ленин выступает с докладом на Объединенном заседании ВЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов; на заседании принимается написанная Лениным резолюция.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.10.22
Октябрь, 22. Ленин пишет предисловие ко второму изданию своей брошюры "Политические партии в России и задачи пролетариата".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.10.22
Октябрь, 22. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пишет заметки к следующему заседанию СНК. На заседании обсуждаются проекты декрета и положения о единовременном чрезвычайном революционном налоге, проект декрета об организации финансовых отделов губернских и уездных исполкомов Советов и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.10.22
Armádní rozkaz
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 315 Dok. 133
1928.10.22
Троцкий Л.Д.: Как критиковать центристов? (Циркуляр №42. Письмо Чебоксарцам)
Doc. 287
1928.10.22
Троцкий Л.Д.: Ультра-левая карикатура Сталина (Циркуляр №44. Письмо Теплову о ДЦ)
Doc. 288
1938.10.22
Троцкий Л.Д.: Леон Жуо и Ломбардо Толедано (Два агента «демократического» империализма) (Социал-демократы и сталинцы)
Doc. 1076
1938.10.22
Троцкий Л.Д.: Ложный взгляд (Предстоящая война и сталинизм)
Doc. 1077
1938.10.22
Троцкий Л.Д.: Предатели в роли обвинителей (Сталинизм в Испании)
Doc. 1078
1938.10.22
Троцкий Л.Д.: В редакции «Бюллетеня Оппозиции», «Lutte Ouvriere» и«IV Internationale» (4-й Интернационал)
Doc. 1079
1938.10.22
Постановление СНК СССР № 1143-280с «О выдаче паспортов детям спецпереселенцев и ссыльных»
Фонд А. Н. Яковлева, ДЕТИ ГУЛАГа Документ №27
1938.10.22
22. október, Praha. Maďarský vyslanec J. Wettstein urguje u česko-slovenského ministra zahraničných vecí F. Chvalkovského zaslanie nového česko-slovenského návrhu na riešenie otázky maďarskej menšiny v Č-SR.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/105
1938.10.22
22. október, Praha. Česko-slovenský minister zahraničných vecí F. Chvalkovský odovzdal maďarskému vyslancovi J. Wettsteinovi nový č-s. návrh s mapou s vyznačeným teritóriom, ktoré malo byť odstúpené maďarskému štátu.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/106
1938.10.22
October 22, 1938. Prague. Note of the Hungarian Government to the Czechoslovak Government regarding the Czechoslovak territorial proposal.
1938. október 22. Prága A magyar kormány jegyzéke a csehszlovák kormánynak a csehszlovák területi javaslat tárgyában.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 183, p. 421
1938.10.22
October 22, 1938. Berlin. In his despatch to Ciano Bernardo Attolico informs the Italian Foreign Minister that the Germán leaders criticize the attitűdé of the Hungarian Government and do nőt support the idea of the German-Italian arbitration.
1938. október 22. Berlin Bemardo Attolico berlini olasz nagykövet távirata Galeazzo di Cortellazzo Ciano olasz külügyminiszternek arról, hogy a német vezetők bírálják Magyarország magatartását és nem támogatják a német-olasz döntőbíróság gondolatát.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 184, p. 422
1938.10.22
October 22, 1938. Budapest. Kálmán Kánya informs András Hory about the situation that árosé after the Hungarian refusal of the Czechoslovak territorial proposal and the possibility of involvement of Poland intő arbitration.
1938. október 22. Budapest Kánya Kálmán magyar külügyminiszter távirata Hory András varsói magyar követnek a csehszlovák területi javaslat budapesti elutasítása után kialakult helyzetről és Lengyel- országnak a döntőbíróságba történő bevonása lehetőségéről.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 185, p. 424
1938.10.22
October 22,1938. Budapest. Memorandum of the Germán Legation in Budapest on the Germán mediation in the question of the Czechoslovak-Hungarian bordér.
1938. október 22. Budapest Németország budapesti követségén készültfeljegyzés a magyar-csehszlovák határ kérdésében nyújtott német közvetítő szerepről.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 186, p. 425
1938.10.22
October 22, 1938. Budapest. Note of the Czechoslovak Government to Hungarian Government with respect to the Czechoslovak territorial proposal.
1938. október 22. Budapest A csehszlovák kormány jegyzéke a magyar kormánynak a csehszlovák területi javaslat tárgyában.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 187, p. 427
1938.10.22
1938. október 22. Budapest. Kánya Kálmán magyar külügyminiszter számjeltávirata az olasz közreműködésről Berlin meggyőzésében Ungvár és Munkács hovatartozásával kapcsolatban. MNL OL - K 64 - 1938 - 7/a - 1201/res.pol./1938. X. 22.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, DVD melléklet dok. 41.
1938.10.22
1938. október 22. Budapest. Kánya Kálmán magyar külügyminiszter számjeltávirata a római magyar követségnek a határokkal kapcsolatban várható prágai javaslatról. MNL OL - K 64 - 1938 - 7/a - 1203/res.pol./1938. X. 22.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, DVD melléklet dok. 42.
1948.10.22
Запись беседы министра иностранных дел УССР Д.З. Мануильского с министром иностранных дел Израиля М. Шертоком
Фонд А. Н. Яковлева, Ближневосточный конфликт Документ №36
1998.10.22
Magyar Fórum: Popély Gyula: Gondolatok egy évforduló ürügyén. Münchenröl - másképpen
maforum_19981022.jpg
1998.10.22
Ďalších 256 obetí nacistickej perzekúcie dostalo humanitnú pomoc v sume 10 000 Sk od nemeckej vlády.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2008.10.22
Advokát Roman Kvasnica Generálnej prokuratúre oznámil, že Hedviga Malinová je ochotná podrobiť sa testovaniu na detektore lži. Odmieta ho však absolvovať na Slovensku, pretože slovenským orgánom nedôveruje.
2018.10.23
1778.10.23
Johann Ignaz von Felbiger bol vymenovaný za bratislavského prepošta. 29. november. Vo Vyšnej Boci zomrel Pavel Doležal (*20. 1. 1700, Skalica), jazykovedec, pedagóg, spolupracovník Mateja Bela. Venoval sa problematike ľudového školstva, bol autorom viacerých učebníc. December. V Banskej Bystrici zriadili tzv. normálnu alebo tiež vzornú školu (Schola promaria nationalis). Bola jednou z ôsmich vzorných škôl v Uhorsku. 2. Slovensko v dobe dynastických vojen a reforiem (1712 - 1780)
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.10.23
október 23. Kossuth Lajos a parndorfi (Moson vm.) magyar táborba érkezik.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1888.10.23
Úvaha Svetozára Hurbana Vajanského Slaviani v nedorozumení, v ktorej upozorňuje na nebezpečenstvo, ktoré hrozí Slovanom v prípade, že sa nebudú usilovať o jednotu politických cieľov
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [331]
1898.10.23
Октябрь, 11 (23). Ленин в письме М. А. Ульяновой сообщает, что он вчерне закончил свою книгу "Развитие капитализма в России" и начал отделывать ее окончательно.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1898.10.23
Октябрь, 11 (23). Поездка В. И. Ленина и Н. К. Крупской в деревню Ивановка Минусинского уезда на сахарный завод к ссыльному социал-демократу В. К. Курнатовскому, который работал там инженером-химиком.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.10.23
Našim čitateľom. Súdne vymáhanie predplatného
Ľudové noviny, 1908:43/04
1908.10.23
Voľby do obecných výborov
Ľudové noviny, 1908:43/04
1908.10.23
Slováci a Maďari. Béla Grünwald
Ľudové noviny, 1908:43/04
1908.10.23
List č. 33 z Uhorska v novinách Moskovskije vedomosti
Svetozár Hurban Vajanský. Listy z Uhorska. MS Martin 1977 List č. 33
1918.10.23
Megalakul a Magyar Nemzeti Tanács Károlyi Mihály vezetésével.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1918.10.23
Článok Opressed "Peoples to have Liberty Bells. Delegates of Eighteen Nationalities of Central Europe Meet in Philadelphia" o stretnutí T. G. MASARYKA s predstaviteľmi národností strednej Európy a postavení bariéry pre budúcu os Berlín-Bagdad.
The New York Times
1918.10.23
Взятие Бугуруслана советскими войсками (Восточный фронт)
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.10.23
október 23-ról 24-re virradó éjjel megalakul a budapesti Károlyi-palotában a Magyar Nemzeti Tanács. (Tagjai a Károlyipárt, a Jászi-féle Radikális párt és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt. Elnöke: Károlyi Mihály gr.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.10.23
Октябрь, 23. Ленин беседует с приехавшим из Царицына И. В. Сталиным о положении на Южном фронте.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.10.23
Октябрь, 23. Ленин от имени Центрального Комитета РКП(б) пишет телефонограмму в Берлин А. А. Иоффе с просьбой передать самый горячий привет Карлу Либкнехту по случаю освобождения его из тюрьмы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.10.23
Из обращения командования 23-й стрелковой дивизии «К гражданам казакам...»
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №61
1928.10.23
Milan Curčin - R. W. Seton- Watsonu Piše da se obojica slažu u općoj ocjeni situacije. Hrvat i Narodni Val ne uzimaju se ozbiljno čak ni u Zagrebu, no što Maček, Krnjević i Trumbić čine i izjavljuju dovoljno je loše. Pribićević je više žestok u formi nego u sadržaju i nije mu lako, dok je Beograd tumačio svoju ulogu gore nego što je itko očekivao, čak su i najbolji potpuno zatajili, a da se uopće ne spomene kralj. Spominje, dalje, Steedovo pismo i pripreme za Britansku izložbu u Jugoslaviji.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 168
1928.10.23
Andrej Hlinka: „Ľudovým Novinám"
Slovák, 23. 10. 1928, roč. 10, č. 239, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda)
1928.10.23
Na Slovensku dokončili výstavbu telefónneho spojenia Bŕeclav - Viedeň - Bratislava - Budapešť prostredníctvom nízkofrekvenčného telefónneho kábla. Čakacia doba na spojenie Prahy a Bratislavy sa tým skrátila z jednej až troch hodín na 4 až 12 minút.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.10.23
Троцкий Л.Д.: «Трагедия китайской революции» (О книге Айзекса)
Doc. 1080
1938.10.23
Vojtech Tuka sa vrátil z núteného pobytu pod ochranným dozorom v Plzni na Slovensko. Začal spoluprácu s radikálnym krídlom ľudovej strany. Bol prvým verejným propagátorom samostatného slovenského štátu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.10.23
október 23. Imrédy Béla miniszterelnök vezércikke a Függetlenség hasábjain meghirdeti a magyar politikai-kormányzati rendszer totális átalakítását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.10.23
23. október, Praha. Záznam telefonického rozhovoru prednostu 2. sekcie európskeho oddelenia MZV V. Cermáka s armádnym generálom L. Krejčím, ktorý oznámil správu o prípravách na nástup maďarskej armády v smere do Č-SR.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/107
1938.10.23
October 23, 1938. Rome. Frigyes Villani informs Kálmán Kánya about the conversation between Ribbentrop and Ciano on the Hungarian territorial demands.
1938. október 23. Róma Villani Frigyes római magyar követ távirata Kánya Kálmán magyar külügyminiszternek Galeazzo di Cortellazzo Ciano olasz és Joachim von Ribbentrop német külügyminiszter magyar területi követelésekrőlfolytatott megbeszéléséről.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 188, p. 431
1938.10.23
October 23, 1938. Budapest. Letter of Kálmán Darányi to Joachim von Ribbentrop to clarify the different Hungarian and Germán interpretation of the Hungarian demands on Kosice, Uzhgorod and Mukachevo.
1938. október 23. Budapest Darányi Kálmán levele Joachim von Ribbentrop német külügyminiszternek Kassa, Ungvár és Munkács városokra vonatkozó magyar követelések eltérő magyar, illetve német értelmezésének tisztázása tárgyában.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 189, p. 432
1938.10.23
October 23, 1938. Budapest. Kálmán Kánya informs Döme Sztójay about the planned Hungarian diplomatic steps after the Czechoslovak territorial proposal was reviled.
1938. október 23. Budapest Kánya Kálmán magyar külügyminiszter távirata Sztójay Döme berlini magyar követnek a csehszlovák területijavaslat megismerését követően tervezett magyar diplomáciai lépésekről.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 190, p. 434
1938.10.23
1938. október 23. Budapest. Kánya Kálmán levéltervezete Villani Frigyes római és Hory András varsói magyar követnek a csehszlovák kormány által Wettstein János prágai magyar követnek 1938. október 22-én átnyújtott harmadik csehszlovák területi javaslat magyar szempontból elégtelen voltáról és a német-olasz döntőbíráskodás kezdeményezéséről. MNL OL - K 64 - 1938 - 7/a - 1206/res.pol./1938. X. 23.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, DVD melléklet dok. 43.
1948.10.23
Článok: Nacionálne práva Slovákov v Maďarsku
Pravda 23.X.1948-1-A, Pravda 23.X.1948-1-B
1948.10.23
Článok: Presídlime eśte 10.000 Slovákov z Maďarska
Pravda 23.X.1948-2
1958.10.23
október 23. Bemutatják a Csempészek című filmet (rendező Máriássy Félix).
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1958.10.23
Записка секретаря ЦК КПСС М.А. Суслова с предложением мер в связи с присуждением Б.Л. Пастернаку Нобелевской премии по литературе
Фонд А. Н. Яковлева, БОРИС ПАСТЕРНАК И ВЛАСТЬ. 1956–1960 гг. Документ №4
1958.10.23
Постановление Президиума ЦК КПСС «О клеветническом романе Б. Пастернака»
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №358
1968.10.23
ХУ сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО приняла решение о том, что ЮНЕСКО официально будет участвовать в праздновании 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1968.10.23
Представители Советского Союза, ГДР и Польши подписали в Москве декларацию о континентальном шельфе Балтийского моря.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1968.10.23
Постановление Политбюро ЦК КПСС «О некоторых вопросах советско-югославского сотрудничества (записка МИД СССР и Отдела ЦК КПСС)»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №171
1978.10.23
október 23-25. Magyarországon tárgyal Anker Jörgensen dán miniszterelnök. A kettős adóztatás megszüntetése a két ország között.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.10.23
október 23. Megemlékezések a forradalom 32. évfordulóján. A rendőrség 5 embert előállít.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.10.23
Из стенограммы заседания Комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30-40-х и начала 50-х гг.
Фонд А. Н. Яковлева, А.Н. Яковлев и реабилитация жертв политических репрессий. 1988–1990 гг. Документ №3
1988.10.23
A főváros több pontján is összejöttek 80-100 fős tüntető csoportok.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
1998.10.23
Na mimoriadnom valnom zhromaždení Východoslovenských železiarní (VSŽ) došlo k výmene troch viceprezidentov spoločnosti. Vedenie VSŽ oznámilo úmysel predať tri strojárske podniky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2008.10.23
23. - 24. október. Slovensko navštívila britská kráľovná Alžbeta II. s manželom Filipom. Navštívila Bratislavu a Tatry, stretla sa s politikmi, umelcami, športovcami a občanmi Bratislavy, na Devíne odhalila Pamätník železnej opony.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2008.10.23
A főváros több pontján, Debrecenben és Miskolcon kellett közbeavatkoznia a rendőrségnek.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2018.10.24
1648.10.24
V Miláne zomrel Melchior Inchofer (*1584), cirkevný historik.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1648.10.24
V Trenčíne vyšla pohrebná báseň evanjelického farára Joachima Kalinku Verus Mundus Vere piae et mundae Matronae To jest: Pravá ozdoba pravé pobožné a čistotné matróny. 1. Slovensko v rokoch 1526 - 1711
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1648.10.24
V Múnsteri vyslanci francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV., švédskej kráľovnej Kristíny a cisára Ferdinanda III. podpísali Vestfálsky mier, ktorým sa skončila vyše 30 rokov trvajúca vojna medzi európskymi štátmi. 1648. V Trnave začala pracovať univerzitná tlačiareň, ktorá bola najproduktívnejšou tlačiarňou v Uhorsku v 17. storočí.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1648.10.24
október 24. XIV. Lajos francia király, Krisztina svéd királynő és III. Ferdinánd császár biztosai aláírják a Münsterben és Osnabrückben tárgyalt vesztfáliai béke okmányait. (A vesztfáliai béke lezárja a harmincéves háborút; névlegessé teszi a császár hatalmát a német birodalmi fejedelemségek felett.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1868.10.24
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 24 октября 1868 г. — 32,151—153.
Marx to Engels. 24 October
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 151—153. Dok. 1928] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 142. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 142. Dok. 1928
1918.10.24
Taliansko oficiálne uznalo Dočasnú československú vládu.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1918.10.24
Jászi Oszkár nemzetiségi ankétja 1918 öszén: Matúš Dula és Karol A. Medvecky levele Jászi Oszkárnak
Litván György, Szarka Lászó, Duna-völgyi barátságok és viták, Bp. Gondolat 1999
1918.10.24
Megalakul a Magyar Nemzeti Tanács.
1918.10.24
Taliansko oficiálne uznalo dočasnú československú vládu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.10.24
Panovník menoval Júliusa Andrášiho ml. (Andrássy) za ministra zahraničia Rakúsko-Uhorska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.10.24
október 24. Az uralkodó Andrássy Gyula grófot nevezi ki közös külügyminiszterré.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.10.24
— A Piavénái új, győzelmes olasz támadás indul.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.10.24
— A király elfogadja Wekerle Sándor miniszterelnök és kormánya előző napi lemondását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.10.24
Октябрь, 24. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются проект декрета о замене трехлинейных винтовок, находящихся на вооружении подведомственных народным комиссариатам (кроме военного) войск, караульных или других команд и отрядов, винтовками других образцов, вопрос о положении на железных дорогах и о взаимоотношениях между Народным комиссариатом путей сообщения и прочими комиссариатами Республики и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1938.10.24
október 24. A kormány újabb jegyzéke Prágába. (Sürgeti a nem vitás területek azonnali átengedését, a vitás területeken népszavazást; bejelenti, hogy amennyiben ezekre nem kerül sor, a müncheni döntést hozó négy hatalom döntőbíráskodását fogja kérni.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.10.24
24. október, Praha. Maďarský vyslanec J. Wettstein odovzdal č-s. ministrovi zahraničných vecí F. Chvalkovskému nový návrh maďarskej vlády, podľa ktorého územie, kde sa už dosiahla vzájomná zhoda obidvoch vlád, by hneď obsadili maďarské jednotky, o spornom území by mal rozhodnúť plebiscit.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/108
1938.10.24
24. október, Bratislava. Pripomienky slovenských expertov k česko-slovenskému návrhu z 22. októbra 1938 o rozsahu územia, ktoré by malo Česko-slovensko odstúpiť Maďarsku.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/109
1938.10.24
24. október. List generála R. Viesta s pripomienkami na rokovanie s maďarskou vládou o predčasnom obsadení česko-slovenského teritória maďarskými jednotkami.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/110
1938.10.24
October 24, 1938. [Bratislava] Memorandum of a Czechoslovak expert on the second territorial proposal.
1938. október 24. [Pozsony] Csehszlovák szakértői feljegyzés a Magyarországnak átnyújtott második1 területi javaslatról.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 191, p. 436
1938.10.24
October 24. 1938. Prague. Note of János Wettstein to Frantisek Chvalkovsky regarding the settlement of the disputed territorial questions and the German-Italian arbitrage.
1938. október 24. Prága Wettstein János prágai magyar követ által átnyújtott jegyzék Frantisek Chvalkovsky csehszlovák külügyminiszternek az átadandó csehszlovák területekkel kapcsolatos vitás kérdések rendezéséről, illetve a német-olasz döntőbíróság igénybevételéről.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 192, p. 438
1938.10.24
October 24, 1938. Rome. Telegraph of Frigyes Villani to Kálmán Kánya with respect to the arbitrage and the question of Subcarpathian Rus’.
1938. október 24. Róma Villani Frigyes római magyar követ távirata Kánya Kálmán magyar külügyminiszternek a döntőbíróság és a kárpátaljai kérdés tárgyában.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 193, p. 440
1938.10.24
October 24, 1938. Oroszvár. Despatch of Gyula Petravich to Kálmán Kánya on the financial difficulties of the government of the Autonomous Slovakia caused by Prague and on the removal of goods of the territories inhabited by Hungarians by the Czechoslovak army.
1938. október 24. Oroszvár Petravich Gyula pozsonyi magyar konzul távirata Kánya Kálmán magyar külügyminiszternek az autonóm Szlovákia kormányának Prága által támasztott pénzügyi nehézségeiről és a magyarlakta területek javainak csehszlovák hadsereg általi elszállításáról.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 194, p. 441
1958.10.24
október 24. A budapesti Magyar Néphadsereg Színháza bemutatja Mesterházi Lajos Pesti emberek című darabját.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.10.24
Pri príležitosti 70. výročia vzniku Československa (28. október) odhalili v Bratislave obnovený pomník československej štátnosti, ktorý bol odstránený na začiatku druhej svetovej vojny.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.10.24
október 24-28. Az Amerikai Utazási Irodák Szövetsége (ASTA) világkongresszust tart Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.10.25
1828.10.25
List Ján Hollého Martinovi Hamuljakovi
Korešpondencia Jána Hollého, ed. Ambruš Jozef, MS Martin 1967 List 27
1848.10.25
október 25. A Kossuth jelenlétében Parndorfban megtartott haditanács hosszú vita után elhatározza, hogy a honvédsereg megkísérli a császári sereg által ostromlott Bécs felmentését és a bécsi forradalmárokkal a közvetlen kapcsolat felvételét.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.10.25
— Az Országos Honvédelmi Bizottmány felhatalmazza Beöthy Ödön kormánybiztost a szerbekkel folytatandó béketárgyalásokra.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1858.10.25
október 25. Megnyitják a Szolnok—Arad közötti vasútvonalat.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.10.25
List V. Pauliny-Tótha J. M. Hurbanovi o niektorých sporoch medzi ním a skupinou Novej školy
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [182]
1888.10.25
Энгельс — Августу Бебелю в Берлин. Лондон, 25 октября 1888 г. — 37, 95—97.
Engels to August Bebel. 25 October
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 95—97. Dok. 3718] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 233 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 233.
1898.10.25
General Chanoine resigns. Violent antisemitic demonstrations in Paris.
1918.10.25
V Budapešti sa koalíciou strán Mihálya Károlyiho, Oszkára Jásziho a sociálnej demokracie utvorila Maďarská národná rada.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1918.10.25
Jászi Oszkár nemzetiségi ankétja 1918 öszén: Rákosi Jenő hozzászólása (Részletek)
Litván György, Szarka Lászó, Duna-völgyi barátságok és viták, Bp. Gondolat 2000
1918.10.25
V Budapešti sa koalíciou strán Michala Károliho (Károlyi), Oskara Jásiho (Jászi) a sociálnej demokracie utvorila Maďarská národná rada.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.10.25
október 25. Nyilvánosságra hozzák a Nemzeti Tanács megalakulását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.10.25
— Diákok és katonatisztek tüntetnek a béke mellett a Várban.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.10.25
— Az olasz fronton megtagadja az engedelmességet és azonnali hazaszállítását követeli a 27. hadosztály 25. ezrede és a 38. honvédhadosztály 22. ezrede. A lázadás átterjed az arcvonal nagy részére.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.10.25
— Windischgrätz Lajos herceget, a fölmentett közélelmezési minisztert az uralkodó kinevezi a közös külügyminisztérium első osztályfőnökévé.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.10.25
Октябрь, 25. Ленин участвует в заседании ЦК РКП(б), на котором обсуждаются вопросы о партийных организациях в армии, об Украине и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.10.25
Письмо в Иногородний отдел ВЧК о порядке мобилизации сотрудников
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №115
1918.10.25
Из протокола заседания ЦК РКП(б) о статье Нолинского исполнительного комитета
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №116
1928.10.25
Materiál k diskusi o československé otázce
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951 Dok. 10, Rudé právo, roč. 9, č. 254, 25. října 1928
1928.10.25
október 25. Felavatják a Magyar Rádió Főherceg Sándor (ma: Bródy Sándor) utcai székházát. (Itt kap helyet a Magyar Távirati Iroda, ezen belül a Rádió stúdióépülete.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.10.25
25. október, Budapešť. Správa č-s. vyslanca M. Kobra o pripravovaných zmenách vládneho režimu v Maďarsku a o novom maďarskom návrhu na riešenie územného sporu s Č-SR.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/111
1938.10.25
25. október, Praha. Č-s. minister zahraničných vecí F. Chvalkovský oznamuje vyslanectvám: Paríž, Londýn, Berlín, Rím, Belehrad, Bukurešť a Budapešť, že č-s. vláda odmieta maďarský návrh na plebiscit na podklade roku 1918 a prijíma alternatívu nemecko-talianskej arbitráže.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/112
1938.10.25
October 25, 1938. Pozsony. Letter ofJozefTiso to Joachim von Ribbentrop about the visit of the Slovak and Subcarpathian leaders to Germany.
1938. október 25. Pozsony JozefTisónak, az autonóm Szlovákia miniszterelnökének levele Joachim von Ribbent- rop német külügyminiszternek a szlovák és kárpátaljai vezetőknek németországi látogatása tárgyában.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 195, p. 443
1938.10.25
October 25, 1938. Berlin. Telegraph of Joachim von Ribbentrop to Ottó von Erdmannsdorff instructing the Germán minister in Budapest to express his gratitude to Kálmán Darányi for his letter.
1938. október 25. Berlin Joachim von Ribbentrop német külügyminiszter távirata Ottó von Erdmannsdorff budapesti német követnek, amelyben utasítja a követet, hogy mondjon köszönetét Darányi Kálmánnak a neki címzett levélért.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 196, p. 445
1938.10.25
1938. október 25. [?] Helyzetjelentés az ungvári, a beregszászi, a kassai közhangulatról. MNL OL - K 64 - 1148/8/res. pol./1938. XI. 4.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, DVD melléklet dok. 47/b.
1948.10.25
Prejav poslanca Kornela HAIMa na zasadaní Národného zhromaždenia, v ktorom v mene ústavno-právneho výboru zdôvodňuje riešenie štátoobčianskeho postavenia osôb maďarskej národnosti
Kornel HAIM képviselő felszólalása a Nemzetgyűlés ülésén, amelyben az alkotmányjogi bizottság nevében indokolja a magyar nemzetiségű személyek állampolgári helyzetének rendezését
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez I. / Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 – 1956 I. Dok. 17
1948.10.25
Zákon Národného zhromaždenia č. 245/1948 Sb. o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti
A Nemzetgyûlés elfogadja a 245/1948 sz. törvényt „a magyar nemzetiségû személyek állampolgárságáról”, amely lehetõvé teszi, hogy a magyarok – bizonyos korlátozások mellett –visszakapják csehszlovák állampolgárságukat, amennyiben 90 napon belül hûségesküt tesznek a Csehszlovák Köztársaságra. Nem kaphatják meg az állampolgárságot többek között azok, akik „súlyosan vétettek a Csehszlovák Köztársaság vagy népi demokratikus rendszere ellen” és akiket a lakosságcsere- egyezmény alapján magyarországi áttelepítésre jelöltek.
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez I. / Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 – 1956 I. Dok. 18, Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés Akcia Juh. Odsun Maďarov zo Slovenska do Čiech v roku 1949. Sešity ÚSD, Sv. 8, ÚSD AV ČR 1993
1948.10.25
Národné zhromaždenie prijalo zákon č. 247/1948 o táboroch nútených prác (TNP), ktorý umožňoval trestný postih bez predchádzajúceho trestného rozhodnutia. Tým sa zároveň zrušilo nariadenie Slovenskej národnej rady z 23. marca o pracovných útvaroch, ktoré sa premenovali na TNP. O zaradení do TNP rozhodovali trojčlenné komisie krajských národných výborov. TNP existovali do roku 1953. Za ten čas prešlo nimi na Slovensku okolo 7-tisíc osôb. V celom Československu ich bolo zriadených 28, na Slovensku boli napr. v Ilave, Trenčíne, Novákoch, Hronci, Ruskove. Boli do nich zaradení bývalí príslušníci buržoázie, osoby odmietajúce pofebruárový vývoj, osoby odsúdené podľa zákona na ochranu republiky, inteligencia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.10.25
Národné zhromaždenie prijalo zákon č. 245/1948 Zb. o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti. Podmienkou nadobudnutia československého štátneho občianstva bolo, aby to boli osoby maďarskej národnosti, ktoré 1. novembra 1938 boli československými štátnymi občanmi a mali bydlisko na území Československej republiky (ČSR). Ustanovenia zákona neplatili pre osoby, ktoré sa ťažko previnili proti ČSR alebo jej ľudovodemokratickému zriadeniu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1958.10.25
Записки заведующего Отделом культуры ЦК КПСС Д.А. Поликарпова секретарю ЦК КПСС М.А. Суслову о попытках писателя К.А. Федина убедить Б.Л. Пастернака отказаться от Нобелевской премии
Фонд А. Н. Яковлева, БОРИС ПАСТЕРНАК И ВЛАСТЬ. 1956–1960 гг. Документ №5
1968.10.25
Информация ЦК КПБ в ЦК КПСС об откликах населения Белоруссии на развитие событий в Чехословакии после ввода войск
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №154
1988.10.25
október 25-27. Grósz Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára, miniszterelnök Iránba utazik.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.10.25
Запись беседы А.Н. Яковлева с заместителем федерального канцлера, министром иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншером
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №77
1988.10.25
Запись беседы А.Н. Яковлева с председателем фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ А. Дреггером
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №78