Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2013-11-05   2,353
1. Pán predseda, predstavte v krátkosti  NSK. Koľko organizácií s koľkými zamestnancami máte v zriaďovateľskej pôsobnosti, s akým rozpočtom hospodárite, odkiaľ plynú ťažiskovo Vaše príjmy a kam prevažne smerujú výdavky.

NSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti   115  organizácií s 5 863 zamestnancami  
2. Prečo ste sa po troch volebných obdobiach rozhodol opätovne kandidovať ?
NSK si pod mojim vedením vybudoval za 12 rokov svojej existenciu pozíciu kraja s najnižším dlhom a najvyšším prebytkom v hospodárení zo všetkých krajov na Slovensku a jeho finančná kondícia je raz najlepšia inokedy druhá najlepšia na Slovensku. Ako jediný sa v rozhodujúcich makroekonomických ukazovateľoch prepracoval zo skupiny slabších krajov medzi tie, ktoré sú vo viacerých parametroch lepšie, ako je priemer Slovenska. Napríklad, kým pred 12 rokmi sa jeho miera nezamestnanosti blížila v niektorých regiónoch  k hranici 30 %, dnes sa aj v časoch doznievajúcej globálnej krízy pohybuje okolo 13 % a je stále nižšia, ako priemer Slovenska. Toto je pre mňa dostatočná motivácia na to, aby som sa pokúsil pokračovať v úspešnom príbehu NSK
3. V pôsobnosti NSK pôsobia mnohé inštitúcie kultúry a osvety: knižnice, múzeá, galérie. Nevieme však o tom, že by ich činnosť bola dostatočne koordinová, nimi organizované akcie akokoľvek propagované v susedných okresoch. Urobili ste dosť pre  zvýšenie kohézie a spolupatričnosti  obyvateľov kraja?  Kedy vznikne spoločná webová stránka, na ktorej by sa záujemca mohol dozvedieť o vśetkých podujatiach organizovaných inśtitúciami v pôsobnosti NSK?
Na stránke www.unsk.sk informujeme o predmetných akciách. Tu je link http://web.unsk.sk:8080/showdoc.do?docid=1973 Činnosť kultúrnych a osvetových zariadení NSK  koordinuje Oddelenie kultúry na Odbore školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

4. V Nitre sa ocitlo v ohrození Poľnohospodárske múzeum. Podniká kraj nejaké akcie na záchranu tejto unikátnej inśtitúcie?
Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre nie je v kompetencii NSK ale Ministerstva pôdohospodárstva. Osobne sa však o jeho osud zaujímam a v prípade potreby som pripravený podniknúť potrebné kroky.

5. Nitriansky kraj je multietnický, napriek tomu sme vo vaśich predvolebných materiáloch nenašli ani zmienku o multikulturalizme, ako hodnoty hodnej podpory. Je to zámer, alebo náhoda?
Ešte v roku 2008 som vo Výbore regiónov Európskej únie v Bruseli, ktorého som viceprezidentom, predniesol na základe poverenia Francúzska, ako predsedníckej krajiny EÚ, svoje stanovisko k integračnej politike a kultúrnemu dialógu. Zdôraznil som v ňom, že miestne a regionálne orgány majú veľký význam pri presadzovaní  interkultúrneho dialógu, preberajú na seba veľkú zodpovednosť pri vytváraní a podpore veľkej kultúrnej diverzity v Európe a hrajú dôležitú úlohu pri  aplikácii i rozširovaní najlepších praktík a skúseností, podporujúc vzájomné porozumenie a rešpektovanie rozdielností. Ako som vtedy zdôraznil, miestne a regionálne orgány sú v prvej línii  imigračnej politiky, pretože mnohé služby ako napríklad ubytovanie, zdravotnícka starostlivosť, vzdelávanie, učebné lingvistické programy a podobne sú poskytované práve na miestnej a regionálnej úrovni. Z pohľadu miestnych a regionálnych orgánov je medzikultúrny dialóg kľúčovým nástrojom pri podporovaní chápania kultúrnej rozmanitosti, posilňovaní a zjednocovaní ľudí vo viacjazyčnej, multikultúrnej Európe a základnou podmienkou integračnej politiky. Následne na tom som začiatkom roku 2009 dostal list od predsedu Komisie pre kultúru, vzdelávanie a výskum Výboru regiónov Európskej únie Gerda Harmsa, ktorý mi  v ňom blahoželal k tomu, že moje stanovisko bolo schválené bez pripomienok. To, že by sa tento môj postoj nepremietol do predvolebných materiálov nie je pravda a ako dôkaz Vám pripájam napríklad tento link   http://www.youtube.com/watch?v=z-SzRMCjuqM, ktorý si môže každý občan kraja nájsť na webe.
6. Čo sa robí pre skvalitnenie výukového procesu na stredných śkolách vo Vašej pôsobnosti? Prečo neexistujú žiadne procedúdy merania kvality, rebríčky spokojnosti žiakov a rodičov s pedagógmi, férová komunikácia s verejnosťou o problémoch škôl?
Na skvalitnenie vyučovacieho procesu slúži kontinuálne vzdelávanie, v rámci ktorého si učitelia rozširujú svoje odborné kompetencie podľa svojich aprobácií, majú možnosť zvyšovať si svoju kvalifikáciu prvou a druhou atestáciou. Učitelia majú možnosť absolvovať rôzne druhy špecializačného aj inovačného vzdelávania. Kvalitu vyučovacieho procesu, majúc na zreteli potreby trhu práce, sa usilujeme zvyšovať aj zavádzaním nových učebných a študijných odborov a zavádzaním nových technologických postupov. Aby sa vyučovací proces na školách skvalitnil, školy vybavujeme  modernými technologickými zariadeniami v spolupráci so stavovskými komorami a profesijnými organizáciami. Na 6 školách sa nám podarilo vytvoriť podmienky tak, že už od septembra 2013 môžu pôsobiť ako centrá odborného vzdelávania a prípravy. V súčasnosti prebiehajú prípravy centier na ďalších  5 školách. K zvyšovaniu kvality vyučovacieho procesu prispieva odbor školstva ÚNSK organizovaním konferencií o výchove a vzdelávaní a ďalšími vzdelávacími aktivitami pre učiteľov stredných škôl. Meranie kvality škôl v rámci SR zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní v Bratislave. Výsledky sú zverejnené na jeho webovom sídle. Verejnosť má možnosť seriózne komunikovať o problémoch škôl elektronicky prostredníctvom webových sídiel škôl, ako aj osobne s pedagógmi a vedením škôl.
7. Bráni z pohľadu Vás ako zriaďovateľa niečo tomu, aby sa na slovenských stredných śkolách v zmiešaných oblastiach zaviedla fakultatívna výuka maďarčiny?
Na 17 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK sa vyučuje v maďarskom vyučovacom jazyku / okresy Komárno,  Nové Zámky, Levice /. Naše školy kladú pri možnosti  štúdia cudzích jazykov dôraz na výučbu svetových jazykov, ako napríklad angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruský jazyk. V prípade záujmu žiakov o štúdium ďalšieho jazyka, školám, ktoré sú samostatnými právnymi subjektmi, nič nebráni pri realizácii  jeho výučby.
8. Považujete za normálne, ak na verejných počítačoch v novozámockej knižnici  nedá nastaviť maďarská klávesnica?
V roku 2008 sa Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch zapojila  do projektu Verejný internet v knižniciach. Na jeho základe jej Slovenská národná knižnica v Martine zmluvne požičala 8 počítačov s príslušenstvom na čas realizácie projektu . Počítače boli rozmiestnené v ich  pôvodnom nastavení v priestoroch knižnice tak , aby mohli slúžiť čitateľom. Prestavovanie alebo iný zásah do PC  zmluva neumožňuje. Počítače dodala firma TEMPEST s nastavením podľa zadania objednávateľa,  Slovenskej národnej knižnice v Martine a táto firma poskytuje aj technickú podporu. Pretože knižnica A. Bernoláka bola jedinou knižnicou s požiadavkou na inštalovanie maďarskej klávesnice, neriešila to firma ako prioritu . Knižnica  preto hľadala a našla operatívne riešenie, ktorým je používanie klávesových skratiek pri písaní  maďarských textov.  Pre čitateľov, ktorí  budú písomne komunikovať v maďarskom jazyku, bola k počítaču umiestnená tabuľku znakov, ako písať jednotlivé maďarské písmená.
9. Ako prebieha koordinácia aktivít kraja s obecnými samosprávami? Mávate spoločné stretnutia s predstaviteľmi samospráv? Ako sa Vám spolupracuje s novozámockou radnicou, aké témy rieśite?
Koordinácia aktivít kraja s obecnými samosprávami je v medziach normálnej spolupráce a realizuje sa podľa potreby. Intenzívnejšia bola napríklad v prípade projektu cezhraničnej spolupráce Ipeľské mosty, kde sme koordinovali nielen kroky na slovenskej, ale i na maďarskej strane. Môj osobný vklad do tejto oblasti je zrejmý z môjho 12 – ročného pracovného programu, keď najmenej 80 % víkendov prežívam medzi predstaviteľmi i občanmi miest  a obcí na území kraja.
10. Riešenie nezamestnanosti je na poprednom mieste medzi Vašimi plánmi.  Aké páky plánujete použiť a s kým spolupracujete na riešení soc. problémov kraja. Máte pripravené nejaké špeciálne programy pre rómske obyvateľstvo?
Aj keď vytváranie nových pracovných miest nie je v kompetencii vyšších územných celkov, ale miest a obcí,  aktívnym vstupovaním do tohto procesu a spoluprácou s predstaviteľmi miestnej samosprávy som prispel k tomu, že za ostatné desaťročie vzniklo na územní NSK takmer 20 tisíc nových pracovných miest. Aktuálne sa miera nezamestnanosti pohybuje  v NSK na úrovni 13 % a stále sa drží pod priemerom Slovenska. V tomto trende chcem pokračovať aj v budúcnosti.
2013-11-08 08:46:18 Zvedavec
nevolim smer ani tohoto pana, ale uvedeny dovod je celkom bezny, nakolko ak servisna zmluva medzi dodavatelom IT a odberatelom hovori aj o poskytovani servisu, velmi casto si dodavatel pretlaca pravo neodovzdat administratorske prava pouzivatelom (aby napr. nedoslo k instalovaniu nelegalneho softveru, pripadne ziadneho softveru), teda pouzivatelia pocitaca nastavene obmedzene prava. ak to odberatel akceptuje, ma pocitace kde moze pouzivat iba softver, ktory mu dodavatel nainstaloval, a nemoze menit ani konfiguraciu a ani nastavenie (rozlisenie obrazovky, klavesnice, atd...).
2013-11-05 20:40:00 Attila
[b]"8. Považujete za normálne, ak na verejných počítačoch v novozámockej knižnici nedá nastaviť maďarská klávesnica?"[/b]

"Pre čitateľov, ktorí budú písomne komunikovať v maďarskom jazyku, bola k počítaču umiestnená tabuľku znakov, ako písať jednotlivé maďarské písmená."

Tak toto je idiotizmus najhrubšieho zrna. To takýchto idiotov máme voliť???
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,950 MODIFIED: 2018.10.25 22:50:42.MD5: b1c4d25bc67f9fd280407e9f596c55ef STATUS: OK