Úvod / Nyitóoldal
   
 
Milan Kupecký  2017-08-22   891
Stanovisko našej firmy je zhrnuté do pár viet. Firma Agrovýkrm a.s. si na prvom mieste ctí zákon, preto celý proces doteraz rešpektoval a ďalej bude rešpektovať platnú legislatívu. Firma sa snaží rozšíriť svoje pôsobenie v oblasti chovu ošípaných a posilniť tým sebestačnosť Slovenskej republiky v oblasti produkcie mäsa.
Keďže na miestnom zisťovaní rezonovala najmä téma aplikácie hnojovice, dovolím si sústrediť sa práve na tento aspekt navrhovanej činnosti.  


Miestne agropodniky sa odmietnutím spolupráce odsúdili k používaniu jednostranných priemyselných umelých hnojív a snažia sa obrátiť verejnú mienku proti výstavbe farmy.  Hospodárske hnojivá sa používali dávno predtým ako ľudia spoznali a vynašli jej náhrady, čiže priemyselné hnojivá. Dokonca aj tieto hnojivá sú zložené z prírodných elementov, nie sú to syntetické látky vyrábané chemickým priemyslom. Minimálne však jedna zložka im v porovnaní s hospodárskymi hnojivami chýba – a to organická. Táto je nesmierne dôležitá pre široký komplex procesov v pôde, bez ktorého by v pôde chýbal život. Ak nie je život v pôde, nie je život ani na nej. Alebo, ak hladuje pôda, tak hladuje ľudstvo. Organická hmota má priaznivý vplyv na štruktúru pôdy a množstvo iných procesov v pôde. Prostredníctvom nej je schopná čeliť rôznym výkyvom vo fyzikálnych a chemických vlastnostiach (zadržiavanie vody, živín, výkyvy pôdnej reakcie, atď.). Pôda je jediný zdroj obživy ľudstva, preto je veľmi dôležité sa starať minimálne o udržanie jej úrodnosti, prípadne ju zvýšiť. Naša spoločnosť v spolupráci s inými farmami sa snaží o dosiahnutie tohto cieľu a preto všetky operácie, ktoré vykonávame na poľnohospodárskej pôde robíme s využitím najmodernejších technológií, techník a vedeckých poznatkov. Rovnako, ako snáď všetko na svete, tak aj aplikácia organických hnojív má aj svoje negatívne stránky. Väčšina z nich sa prejaví len pri nesprávnej alebo nadmernej aplikácii. Jediný vedľajší účinok, ktorý nezávisí od týchto aspektov je sprievodný zápach. Na obmedzenie vedľajšieho účinku aplikácie hnojovice, sme prijali veľa opatrení. V prvom rade je to voľba techniky aplikácie, kde sme zvolili najmodernejšiu a najefektívnejšiu z hľadiska obmedzenia zápachu a strát živín a to je jej priama aplikácia do pôdy. Táto technológia a technika je uznaná a cenená aj Európskou úniou, kde sa takéto technológie nazývajú BAT (skratka v preklade – najlepšie možné techniky). Ďalšie aspekty, na ktoré berieme ohľad sú klimatické podmienky  pri aplikácií, t.j. na pozemky v blízkosti ľudských obydlí sa snažíme aplikovať v chladnom a bezveternom počasí (skoro na jar alebo neskoro na jeseň). Nakoľko počasie nie je možné ovládať a neustále sa mení, tak aj pri aplikácií hnojovice môže dôjsť k zmene podmienok a aj pri najlepšom vedomí a svedomí sa obmedzeniu obyvateľov niekedy nevyhneme.
 
Ak nastane tento prípad, tak sme pripravení aplikácie hnojív ihneď prerušiť. Akonáhle sa zistil nepriaznivý smer vetra a boli sme na to upozornení z oficiálnych miest, práce sme  ihneď prerušili. Taktiež dbáme na to, aby sme aplikáciu vykonali čo najrýchlejšie a zdržiavali sa v blízkosti obydlí len nevyhnutnú dobu. Na pozemkoch umiestnených v tesnej blízkosti obytných častí vynechávame niekoľko desiatok metrov, kde hnojivá neaplikujeme, aby sme aj takto znížili možný negatívny vplyv. Väčšinou sa plánuje aplikovať na jednu lokalitu 4 až 6 dní. Naša spolupráca s agro spoločnosťou z blízkosti Palárikova je dojednaná tak, že v závislosti od podmienok, budeme na ich pozemkoch vykonávať aplikáciu hnojovice jeden krát na jar a jeden krát na jeseň, vždy v trvaní len niekoľko dní. Týmto sa snažíme maximálne obmedziť negatívny vedľajší účinok na obyvateľov okolia. Samozrejme, pri využívaní a aplikácií organických hnojív, v našom prípade hnojovice (len aby sme odborne pomenovali konkrétne hnojivo), dodržiavame všetky legislatívne podmienky, ako je dávkovanie a povolený termín aplikácie, ktorý je stanovený od 15. februára  do 15. novembra za podmienok dodržania maximálnej výšky pokrývky pôdy snehom, prípadne, hĺbky zamrznutia pôdy.
 
Za určitých podmienok je tiež možné aplikovať organické hnojivá od 1. februára na povrch pôdy s pokryvom ozimnej plodiny ako sú napríklad pšenica alebo repka. Organické hnojivá nie sú žiadny odpad, ktorého sa treba zbaviť, ale sú to nenahraditeľné zdroje živín a organickej hmoty na udržanie úrodnosti pôdy v dlhodobom ponímaní Otatné poznámky od zvyšných účastníkov konania berieme ako nepravdivé až zavádzajúce, sme prekvapení tým, že fundovaní odborníci sú schopní použiť termín ako "koncentračné tábory pre ošípané" a pod. Naďalej sme odhodlaní ísť za svojim zámerom a veríme v čo najobjektívnejšie posúdenie našej žiadosti zo strany zodpovedných štátnych orgánov. me pripravení stať sa zodpovednými a stabilnými partnermi celého regiónu.

Marek Tóth zástupca spoločnosti Agrovýkrm a.s.
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,959 MODIFIED: 2018.10.18 20:24:05.MD5: 553ff79abd70171c2b98ae24b2028758 STATUS: FALSE