Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2017-09-07   1,156
V Palárikove a okolitých obciach naďalej trvá opor obyvateľov proti vzniku dánskej veľkovýkrmne ošípaných v lokalite Palárikovo-Šándor. Petičný výbor je zložený z miestnych poslancov v týchto dňoch distribuuje leták, v ktorom vyzýva občanov k podpisu protestného vyhlásenia proti chystanej investícii.  


V liste sa píše:
Vážení spoluobčania!

V týchto dňoch sme si Vás dovolili osloviť listom, vloženým v Našich novinách, kde sme Vás informovali, že pripravujeme petíciu proti povoleniu prevádzky Farmy ošípaných Palárikovo – Šándor, pretože sa obávame výrazného zhoršenia pohody a kvality života a zdravých životných podmienok obyvateľov našej obce.

Od dnešného dňa do pondelka 11.septembra Vám dávame možnosť vyjadriť svoj záporný postoj k vybudovaniu farmy ošípaných podpisom na petícii.
Petíciou žiadame príslušné štátne orgány - predovšetkým Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenskú inšpekciu životného prostredia, stavebný úrad a samosprávne orgány - dotknuté obce, aby na základe svojich kompetencií neumožnili povolenie navrhovanej prevádzky Farma ošípaných Palárikovo – Šándor pre stavebníka AGROVÝKRM a.s., Senica, pretože v priebehu posudzovania jej vplyvov na životné prostredie boli podľa nášho názoru zamlčané resp. nedostatočne preskúmané negatíva vplyvu novej prevádzky jednej z najväčších fariem ošípaných na Slovensku na životné prostredie a zdravie, pohodu a kvalitu života dotknutých obyvateľov najmä produkovaním emisií 95 ton čpavku ročne; negatívnym vplyvom na vodné pomery, pôdu a chránené vtáčie územie Dolné Považie v dôsledku produkovania 35 tisíc ton hnojovice ročne; výrazným zvýšením dopravného zaťaženia ťažkotonážnou kamiónovou dopravou, ktorá hlukom, otrasmi, zápachom zníži všeobecnú hodnotu nehnuteľností občanov a zároveň vysoko ovplyvní faktor pohody a kvality ich života; vplyv na využívanie kultúrnych a historických pamiatok v obci, ktoré majú nadnárodný charakter.
Žiadame o rešpektovanie názoru signatárov petície, ktorí nesúhlasia s prevádzkou Farmy ošípaných Palárikovo-Šándor, pretože povolená prevádzka spôsobí výrazne negatívne vplyvy na životné prostredie. Zároveň žiadame, aby v príslušných konaniach boli ako dotknuté obce uznané všetky okolité obce, na kataster ktorých bude mať nová prevádzka vplyv napr. možným zápachom, dopravou, vývozom hnojovice.


K petícii sa pripojili samosprávy susedných obcí Selice, Vlčany, Neded, Tvrdošovce a Zemné, pretože po negatívnych skúsenostiach z podobných fungujúcich fariem dánskych investorov majú aj ich obyvatelia veľké obavy najmä zo zápachu vznikajúceho pri chove takmer 7200 prasníc, s ročným odstavom 160 tisíc odstavčiat.

Okrem iných krokov, ktoré podnikáme, ak získame dostatočný počet podpisov na petícii, máme ešte nádej, aby sme zabránili stavbe megafarmy.

Prosíme dobrovoľníkov, aby nám pomohli pri zbieraní podpisov, pretože iba úspešnou petíciou môžeme príslušné orgány prinútiť, aby prehodnotili svoje súhlasné stanoviská k vybudovaniu farmy a zobrali do úvahy, že občania bránia svoje ústavné práva na ochranu zdravia a na priaznivé životné prostredie.
Vyzývame preto všetkých, ktorým záleží na zdraví, pohode a zdravom životnom prostredí, aby svojim podpisom na petícii vyjadrili svoj nesúhlas s povolením plánovanej stavby a prevádzky farmy ošípaných na Šándore.


TEXT PETÍCIE
My, dolupodpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame príslušné štátne (predovšetkým Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia a stavebný úrad) a samosprávne orgány (dotknuté obce),
aby na základe svojich kompetencií neumožnili povolenie navrhovanej prevádzky Farma ošípaných
Palárikovo – Šándor pre stavebníka AGROVÝKRM a.s., IČO: 31 421 814, pretože v priebehu
posudzovania jej vplyvov na životné prostredie boli podľa nášho názoru zamlčané resp. nedostatočne
preskúmané negatíva vplyvu novej prevádzky jednej z najväčších fariem ošípaných na Slovensku na
životné prostredie a zdravie, pohodu a kvalitu života dotknutých obyvateľov najmä produkovaním emisií
95 ton čpavku ročne; negatívnym vplyvom na vodné pomery, pôdu a chránené vtáčie územie Dolné
Považie v dôsledku produkovania 35 tisíc ton hnojovice ročne; výrazným zvýšením dopravného zaťaženia ťažkotonážnou kamiónovou dopravou, ktorá hlukom, otrasmi, zápachom zníži všeobecnú hodnotu nehnuteľností občanov a zároveň vysoko ovplyvní faktor pohody a kvality ich života; vplyv na využívanie kultúrnych a historických pamiatok v obci, ktoré majú nadnárodný charakter.


Žiadame vás o rešpektovanie názoru signatárov petície, ktorí nesúhlasia s prevádzkou Farmy ošípaných
Palárikovo-Šándor, pretože povolená prevádzka spôsobí výrazne negatívne vplyvy na životné prostredie.
Zároveň žiadame, aby v príslušných konaniach boli ako dotknuté obce uznané všetky okolité obce, na
kataster ktorých bude mať nová prevádzka vplyv (napr. možným zápachom, dopravou, vývozom
hnojovice).
 

Okrem petície sa šíria i videá, ktoré popisujú trápenie obyvateľov obce Svodín s podobným veľkochovom v katastri ich obce.


 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,902 MODIFIED: 2018.09.17 22:30:38.MD5: ff8ed373391f626a1ac54729d082455f STATUS: FALSE