Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-02-18   1,216  
0
Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá sa od svojho založenia v roku 2005 snaží výskumnými, analytickými a vzdelávacími aktivitami prispieť k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti. 8-členný tím spolupracovníkov je financovaný (minimálne zčasti) z Nórskych fondov a aj niektoré projekty slúžia na prenášanie nórskeho know-how na Slovensko. Medzi jej významnú agendu patrí menšinová, najmä rómska otázka. V rokoch 2011-2016 vydávala štvrťročník "Menšinová politika na Slovensku", čo bol ojedinelý počin svojho druhu. Nižšie uvádzame prehľad o publikačnej činnosti CVEK.  

 

Štvrťročník Menšinová politika na Slovensku

 
 
Číslo 2/2016
 1. Nórsky vzor: integrácia utečencov v Nórsku
 2. „Wir schaffen das“ - Kľukatá cesta Nemecka k všestrannej integrácii utečencov
 3. Nútená sterilizácia sa netýka nás všetkých. Ale niektorých bolestne áno.
 4. Komplexný inštrukčný program: riešenie "zaseknutého výťahu" pri vzdelávaní detí zo znevýhodneného prostredia?
Číslo 1/2016
 1. Úvodník
 2. Utečenci nám nastavujú zrkadlo: akou krajinou chceme byť?
 3. Protipól k strachu: občianske aktivity na pomoc utečencom
 4. Hľadanie domova v labyrinte: integračné služby pre ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku
 5. Na základe šetrenia výsledkov Európskej komisie sme pripustili existenciu problému segregácie vo vzdelávaní. Zostáva ho riešiť.
 6. Akčné plány k Stratégii SR pre integráciu Rómov do roku 2020
 7. Aj deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie
 8. Zbytoční komisári?
Číslo 1-2/2014
 1. Slovensko pre všetkých | CVEK
 2. Ambiciózne ciele novej stratégie: zachovanie statusu quo | Svetluša Surová
 3. Slovenský jazyk – koho právo a koho povinnosť? | Tina Gažovičová
 4. Musíme ísť všetci „prinajlepšom“ na sociálnu prácu? | Zuzana Balážová
 5. Migranti v meste: prítomní a (ne)viditeľní | Alena Chudžíková, Elena Gallová Kriglerová
Číslo 4/2013
 1. Potenciál pre zvolenie Mariána Kotlebu nevznikol zo dňa na deň | Elena Gallová Kriglerová
 2. Prienik extrémistov na politickú scénu štát sleduje, ale akoby sa ho to netýkalo | Alena Chudžíková
 3. Úloha politických elít v boji proti rasizmu je kľúčová | Katarína Medľová
 4. Návrhy zavádzania nového zákona o pomoci v hmotnej núdzi do praxe potvrdzujú, že pôjde o zakázanú nútenú prácu | Jarmila Lajčáková
 5. Podivné manipulácie vo výbore pre národnostné menšiny | Jarmila Lajčáková
 6. Tešedíkovo alebo Pered: na Slovensku len po slovensky | Svetluša Surová
 7. Nové pravidlá rozdeľovania financií menšinám: vykročenie správnym smerom | Jarmila Lajčáková
 8. PISA ukázala, že slovenské školstvo silne reprodukuje sociálne rozdiely | Tina Gažovičová
 9. Pár slov o ústavnosti niektorých konaní s cudzincami | Zuzana Števulová
Číslo 3/2013
 1. Parlament prijal nový zákon o pomoci v hmotnej núdzi. Odborné a právne argumenty proti populizmu nestačili | Jarmila Lajčáková
 2. Pripomienka k návrhu novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi – právny argument
 3. Mainstreaming extrému | Alena Chudžíková
 4. Kľukatá cesta k spravodlivosti v prípadoch policajného násilia | Štefan Ivanco
 5. Poslanci odignorovali mimoriadnu správu ombudsmanky o závažnom porušovaní ľudských práv na slovensku | Elena Gallová Kriglerová
 6. Vládna správa je neúplným obrazom o ochrane práv menšín | Jarmila Lajčáková
 7. Zákon o štátnom občianstve : štandardný zákon spôsobil neštandardne horúcu jeseň| Svetluša Surová
 8. Uznanie kvalifikácie zrejme získa minimálny počet cudzincov s medzinárodnou ochranou | Alena Chudžíková
Číslo 1-2/2013
 1. Odstúpenie splnomocnenca pre národnostné menšiny bolo správne | Jarmila Lajčáková
 2. Národnostné menšiny po dvadsiatich rokoch| Kálmán Petöcz
 3. Policajný zásah v Moldave nad Bodvou zapadá do logiky vykresľovania Rómov ako hrozby| Jarmila Lajčáková
 4. Spôsob finančnej podpory kultúry národnostných menšín by bolo vhodné zmeniť | Jarmila Lajčáková
 5. Rozhodnutie ESĽP o strate občianstva neznamená, že náš zákon je dobrý a akceptovateľný | Jarmila Lajčáková
 6. Ako slobodná je náboženská sloboda na Slovensku?| Elena Gallová Kriglerová a Alena Chudžíková
 7. Na vzdelávanie detí cudzincov štát nemyslí. Školy v tom donedávna boli samé | Elena Gallová Kriglerová
Číslo 4/2012
 1. Dočasné vyrovnávacie opatrenia: jedinečná možnosť, ako pomôcť pri začleňovaní Rómov (Jarmila Lajčáková)
 2. TÉMA: DESEGREGÁCIA
 3. Škola v Šarišských Michaľanoch: Odvolací súd potvrdil segregáciu a volá po inkluzívnom vzdelávaní (Jarmila Lajčáková)
 4. Čo znamená rozsudok v kauze Šarišské Michaľany pre proces desegregácie na Slovensku? (Elena Gallová Kriglerová)
 5. Slovenské súdy – noví ochrancovia práv menšín? (Štefan Ivanco)
 6. O nástrahách číhajúcich na štátny jazyk (Alena Chudžíková)
 7. O tom, ako štát “zvyšoval“ garanciu práv cudzincov: úmysel alebo povrchnosť? (Zuzana Števulová)
 
Číslo 3/2012
 1. Ako vybieliť Rómov alebo integrácia po slovensky?  (Jarmila Lajčáková, Elena Gallová Kriglerová)
 2. Úspešné obce pri začleňovaní Rómov nestavili na represiu, ale na vytváranie príležitostí   (Jarmila Lajčáková)
 3. “Tu nie je žiadny život“ alebo prečo Rómovia odchádzajú  (Alena Chudžíková)
 4. Otlaky, ktoré neprestávajú Slovensko omínať  (Jarmila Lajčáková)
 5. Ako naši politici rozprávajú o imigrantoch?   (Karolína Koščová)
 6. Prvá samospráva na Slovensku prijala lokálnu stratégiu integrácie migrantov  (Elena Gallová Kriglerová, Tina Gažovičová)
 
Číslo 2/2012
 1. Úvodník (Jarmila Lajčáková)
 2. Ideové a inštitucionálne zmeny v oblasti menšinovej politiky  (Jarmila Lajčáková)
 3. Prípad Labsi a národná bezpečnosť  (Zuzana Števulová)
 4. Dvojnásobná medzinárodná blamáž v ten istý deň: Prípady Koky a ďalší  a N.B.  proti Slovensku  (Jarmila Lajčáková)
 5. Búranie rómskych domov a chatrčí je neľudské a zrejme aj nezákonné. Dá sa však aj inak.  (Jarmila Lajčáková)
 6. Podpora  nedemokratických a otvorene  diskriminačných  politík znepokojuje  (Elena Gallová Kriglerová)
 7. Utlačovaný národ?  (Ivan Šimko)
 8. Zúfalé učiteľky a odmietané rómske deti v Dobšinej  (Elena Gallová Kriglerová)
 9. O predstavách o Rómoch a nastavení verejných politík: správa z výskumu (Ľuboš Kovács, Martin Kanovský)
 10. CVEK oceňuje vyhlásenia predstaviteľov štátu i splnomocnenca pre menšiny k tragickým udalostiam v Hurbanove (CVEK)
Číslo 1/2012
 1. Úvodník (Jarmila Lajčáková)
 2. Nová vláda má moc výrazne zlepšiť, ale aj poškodiť menšiny a ich práva (Jarmila Lajčáková)
 3. Peter Pollák: Zastúpenie Rómov v parlamente je prospešné pre celé Slovensko (Tina Gažovičová)
 4. Prípad Základnej školy v Šarišských Michaľanoch: Otázka nie je, či segregáciu akceptovať, ale ako desegregovať (Jarmila Lajčáková)
 5. Pomůžou „nová data“ Světové banky a Rozvojového programu OSN k efektivnější sociální politice na Slovensku?  (Eva Saganová)
 6. Stratégia integrácie Rómov nie je ideálna, ale ponúka priestor na zmenu (Jarmila Lajčáková)
 7. Sú opatrenia na zlepšenie vzdelávania rómskych detí inkluzívne? Zhrnutie výskumných zistení (Tina Gažovičová, Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadlečíková, Jarmila Lajčáková)
 8. Výsledky sčítania potvrdzujú predpokladané trendy asimilácie a stigmatizácie (Alena Chudžíková)
 9. Kam sa Slovensko posunulo v integrácii cudzincov v roku 2011? (Alena Chudžíková)
 10. Prvé mesiace skúsenosti s novým zákonom o pobyte cudzincov odkryli niektoré nedostatky v konaní s cudzincami (Miroslava Mittelmannová)
Číslo 4/2011
 1. Úvodník | Jarmila Lajčáková
 2. Nepočúvajme populizmus politických strán pred voľbami 2012 | Jarmila Lajčáková, Elena Gallová Kriglerová a Alena Chudžíková
 3. „Vyhlásenie k rozhodnutiu súdu v Prešove o protizákonnosti segregácie rómskych detí v ZŠ v Šarišských Michaľanoch“  | CVEK
 4. Kedy sa dočkáme riadneho prešetrenia násilných sterilizácií rómskych žien a verejného odsúdenia tejto neľudskej praktiky? | Jarmila Lajčáková
 5. Nový zákon o pobyte cudzincov v SR | Zuzana Bargerová
 6. Imigrantov sa bojíme stále viac – ďalšie sprísnenie zákona o občianstve | Alena Chudžíková
 7. Môžeme dúfať v inkluzívne školstvo aj na Slovensku? | Elena Gallová Kriglerová a Tina Gažovičová
 8. Menšiny v politickom diskurze | Alena Chudžíková
 9. Menšiny a jazyk v politickom diskurze | Tina Gažovičová
 10. Menšinová politika na slovensku v roku 2011 | Jarmila Lajčák
Číslo 3/2011
 1. Revidovaný národný akčný plán k Dekáde rómskej inklúzie: ďalšia bezzubá stratégia? | Jarmila Lajčáková
 2. ad: Jarmila lajčáková: legislatívny zámer zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách môže pri- niesť nepríjemné nezamýšľané dôsledky a stano Daniel: etnický princíp v zákone o svs zostáva nedotknutý | Martin Vavrinčík
 3. Návrh na bezplatnú antikoncepciu pre osoby zo “sociálne vylúčených spoločenstiev”: snaha o zabezpečenie reprodukčnej autonómie? | Adriana Lamačková
 4. Prepracovaný návrh zákona o dávkach v hmotnej núdzi by mal byť nástrojom pomoci chudobným, nie spôsob ako na nich šetriť | Jarmila Lajčáková
 5. O slovenských Robinsonoch Crusoeoch | Barbora Maťašová
 6. Novinári, lenivosť a stereotypy | Karolína Koščová
 7. Minarety – stret rôznych foriem práva? | Ivan Šimko
 8. Náboženská diverzita na slovensku stale nemá miesto | Monika Náglová
 9. Ochranu výhrady vo svedomí vnímame ako politiku multikulturalizmu | Jarmila Lajčáková
 10. Koncepcia homogenizácie spoločnosti s výhľadom do roku 2020 | Alena Chudžíková
Číslo 2/2011
 1. Úvodník | Jarmila Lajčáková
 2. Protiústavné návrhy zmien vyplácania rodičovského príspevku a príspevku pri narodení dieťaťa | Jarmila Lajčáková
 3. Legislatívny zámer zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách môže priniesť nepríjemné nezamýšľané dôsledky | Jarmila Lajčáková
 4. Etnický princíp v zákone o svs zostáva nedotknutý | Stano Daniel
 5. Novela zákona o používaní jazykov národnostných menšín bola parlamentom schválená v oklieštenej podobe. prezident ju nepodpísal. | Jarmila Lajčáková a Alena Chudžíková
 6. Návrat vyhnaných jazykov | Zoltán Szalay
 7. Aj zákon o pohrebníctve môže byť o rešpektovaní odlišnosti | Tina Gažovičová
 8. Sčítam sa, sčítaš sa…. sčíta sa?| Jana Kadlečíková
 9. V integračnej politike voči migrantom čoraz viac zaostávame | alena chudžíková
 10. Podpora materinského jazyka detí migrantov| tina Gažovičová
 11. Výbor pre národnostné menšiny má výrazný potenciál zlepšiť možnosť rozhodovania menšín vo veciach týkajúcich sa ich komunít| Jarmila Lajčáková
Číslo 1/2011
 


 

Publikácie
 
 
Obete pracovného vykorisťovania alebo „nelegálni migranti“? Ochrana pracovných práv ukrajinských pracovníkov na Slovensku
Cieľom tejto krátkej sumárnej správy je predstaviť zistenia pilotného výskumu v téme zamestnávania ukrajinských pracovných migrantov na Slovensku v období posledných štyroch rokov (2013-2017). Zameriavame sa najmä na objavujúce sa trendy v zamestnávaní občanov Ukrajiny, a to najmä v nízkokvalifikovaných profesiách. Správa čerpá informácie z existujúcich výskumov a štúdií, a tiež z kvalitatívnych rozhovorov, ktoré sme v období júla až septembra 2017 realizovali s ôsmimi Ukrajincami žijúcimi na Slovensku a so zástupcami inšpektorátu práce, zamestnávateľských zväzov a mimovládnych organizácií. Tento výskum, podobne ako predchádzajúce výskumy, poukazuje na to, že porušovanie pracovných práv pracovných migrantov je na Slovensku podceňovaným, a pritom veľmi frekventovaným javom. Táto správa je zarámcovaná konceptom pracovného vykorisťovania, ako ho definuje Agentúra EÚ pre základné práva (FRA). Podľa tejto definície1 sa pri uvažovaní o pracovnom vykorisťovaní pracovných migrantov musia brať do úvahy najmenej štyri aspekty: a.) sociálne politiky b.) sloboda pohybu c.) migračná politika d.) trestné právo a práva obetí trestných činov Celý text v angličtine je dostupný na tu.
7. 02. 2018
Kvalitatívny výskum hodnôt na Slovensku
V marci 2017 sme s podporou Nadačného fondu Telekom uskutočnili kvalitatívny výskum o hodnotách ľudí na Slovensku. Výskum bol postavený na 9 fokusových skupinách v troch regiónoch Slovenska. Výskumu sa zúčastnilo 72 respondentov. Cieľom výskumu bolo poodhaliť, ako ľudia vnímajú rôzne hodnoty, čo si pod nimi predstavujú a akú úlohu zohrávajú v ich živote. Zamerali sme sa na štyri témy, ktoré sa v rôznych výskumoch ukazujú ako najdôležitejšie. Zároveň ich aj my považujeme za kľúčové pri identifikácii faktorov, ktoré vplývajú na sociálnu súdržnosť, formovanie identít a čiastočne pomáhajú objasniť súčasnú atmosféru v krajine a postoje ľudí k rôznym témam.
9. 08. 2017
Riešenie nezamestnanosti Rómov. Od mýtu k praxi a späť.
Štúdia sumarizuje existujúce poznatky o nezamestnanosti Rómov a ich dôvodoch. Súčasne nadväzujeme na tieto poznatky dvoma novými výskumnými aktivitami – analýzou diskurzu, ktorý sprevádzal prijímanie zákona o pomoci v hmotnej núdzi v roku 2013, a kvalitatívnym výskumom jeho zavádzania. Vo výskume tak sledujeme dosah zákona na účastníkov programu, na tých, ktorí ho realizujú, a celkovo jeho význam pri spolunažívaní v obci. Pri hodnotení tohto nástroja sledujeme deklarovaný cieľ v dôvodovej správe k zákonu o pomoci v hmotnej núdzi, ktorým bolo zvýšenie aktívnej účasti na riešení svojej hmotnej núdze. Predpokladáme, že takéto riešenie stavu hmotnej núdze znamená aktivitu, ktorá by bola cestou k začleneniu na trh práce.
6. 04. 2017
Možnosti samospráv v prevencii radikalizácie – inšpirácie z Nórska
Po študijnej ceste, ktorú výskumníčky CVEKu absolvovali v januári 2017 v štyroch nórskych mestách, prinášame pohľad na možnosti, ktoré samosprávy majú v oblasti prevencie radikalizácie mladých ľudí. V texte popisujeme systém prevencie radikalizácie na lokálnej úrovni v Nórsku, a taktiež navrhujeme aktivity a opatrenia, ktoré považujeme za možné, ale najmä potrebné zavádzať na Slovensku. Aj keď Nórsko a Slovensko sa v mnohých aspektoch značne líšia, existuje prístupov k prevencii, ktoré môžu byť pre Slovensko a najmä pre slovenské samosprávy inšpiratívne.
1. 02. 2017
Bedeker od cudzincov pre cudzincov v arabčine
Podnetom k projektu Interkultúrny sprievodca životom na Slovensku boli neustále sa opakujúce otázky týkajúce sa každodenného života na Slovensku, ktoré počas našej práce dostávame od prichádzajúcich cudzincov. Množstvo z nich nás na začiatku prekvapilo, na niektoré dodnes nepoznáme odpoveď a najmä je zrejmé, že na mnohé otázky jednoznačné odpovede neexistujú. Našou predstavou bola knižka, ktorá vyzerá inak ako bežný bedeker o krajine. Preto v nej nehľadajte údaje o rozlohe krajiny, počte obyvateľov alebo presné inštrukcie, čo sa smie a nesmie. Náš sprievodca (in)akosťami či zvláštnosťami na Slovensku, ako ich vnímajú ľudia zvonka, si kladie za cieľ umožniť novopríchodzím aj starousadlíkom pozrieť sa na bežné situácie ďalekohľadom aj lupou a so štipkou korenia aj soli ochutnať, čo spolu varíme.
10. 10. 2016
Bedeker od cudzincov pre cudzincov v ruštine
Podnetom k projektu Interkultúrny sprievodca životom na Slovensku boli neustále sa opakujúce otázky týkajúce sa každodenného života na Slovensku, ktoré počas našej práce dostávame od prichádzajúcich cudzincov. Množstvo z nich nás na začiatku prekvapilo, na niektoré dodnes nepoznáme odpoveď a najmä je zrejmé, že na mnohé otázky jednoznačné odpovede neexistujú. Našou predstavou bola knižka, ktorá vyzerá inak ako bežný bedeker o krajine. Preto v nej nehľadajte údaje o rozlohe krajiny, počte obyvateľov alebo presné inštrukcie, čo sa smie a nesmie. Náš sprievodca (in)akosťami či zvláštnosťami na Slovensku, ako ich vnímajú ľudia zvonka, si kladie za cieľ umožniť novopríchodzím aj starousadlíkom pozrieť sa na bežné situácie ďalekohľadom aj lupou a so štipkou korenia aj soli ochutnať, čo spolu varíme.
10. 10. 2016
Bedeker od cudzincov pre cudzincov v angličtine
Podnetom k projektu Interkultúrny sprievodca životom na Slovensku boli neustále sa opakujúce otázky týkajúce sa každodenného života na Slovensku, ktoré počas našej práce dostávame od prichádzajúcich cudzincov. Množstvo z nich nás na začiatku prekvapilo, na niektoré dodnes nepoznáme odpoveď a najmä je zrejmé, že na mnohé otázky jednoznačné odpovede neexistujú. Našou predstavou bola knižka, ktorá vyzerá inak ako bežný bedeker o krajine. Preto v nej nehľadajte údaje o rozlohe krajiny, počte obyvateľov alebo presné inštrukcie, čo sa smie a nesmie. Náš sprievodca (in)akosťami či zvláštnosťami na Slovensku, ako ich vnímajú ľudia zvonka, si kladie za cieľ umožniť novopríchodzím aj starousadlíkom pozrieť sa na bežné situácie ďalekohľadom aj lupou a so štipkou korenia aj soli ochutnať, čo spolu varíme.
10. 10. 2016
Bedeker od cudzincov pre cudzincov v slovenčine
Podnetom k projektu Interkultúrny sprievodca životom na Slovensku boli neustále sa opakujúce otázky týkajúce sa každodenného života na Slovensku, ktoré počas našej práce dostávame od prichádzajúcich cudzincov. Množstvo z nich nás na začiatku prekvapilo, na niektoré dodnes nepoznáme odpoveď a najmä je zrejmé, že na mnohé otázky jednoznačné odpovede neexistujú. Našou predstavou bola knižka, ktorá vyzerá inak ako bežný bedeker o krajine. Preto v nej nehľadajte údaje o rozlohe krajiny, počte obyvateľov alebo presné inštrukcie, čo sa smie a nesmie. Náš sprievodca (in)akosťami či zvláštnosťami na Slovensku, ako ich vnímajú ľudia zvonka, si kladie za cieľ umožniť novopríchodzím aj starousadlíkom pozrieť sa na bežné situácie ďalekohľadom aj lupou a so štipkou korenia aj soli ochutnať, čo spolu varíme.
10. 10. 2016
Komplexný inštrukčný program – leták
V atraktívnej forme letáku predstavujeme hlavné závery výskumu zameraného na analýzu použitia Komplexného inštrukčného programu ako jedného z nástrojov inkluzívneho vzdelávania a jeho potenciálnej implementácie do Slovenských škôl. Tento leták tak slúži ako podklad pre učiteľov, riaditeľov škôl, či aktérov politík, ktorý majú záujem dozvedieť sa viac o základných princípoch tohto inštrukčného programu, ako i získať stručný vhľad do skúseností základnej školy v Hejökeresztúre so vzdelávaním detí z rozmanitého prostredia.
30. 05. 2016
Complex Instruction Program: Working together towards inclusive education
V publikácií predstavujeme závery krátkodobého výskumného projektu, ktorý sme realizovali na jar 2016 v maďarskej škole v obci Hejökeresztúr. Táto škola sa dlhodobo pokúša vytvoriť inkluzívne prostredie pre svojich žiakov, na úrovni triedy predovšetkým za pomoci komplexného inštrukčného programu. Jadro výskumu tvorí prípadová štúdia školy, ktorá bola spracovaná na základe rozhovorov s riaditeľkou, a učiteľmi, fokusových skupín s deťmi, pozorovania výuky, ako i rozhovorov s ďalšími aktérmi, ako napríklad starostkou obce a analytičkou zaoberajúcou sa inkluzívnymi modelmi v Maďarsku. Prípadovú štúdiu dopĺňa prehľad literatúry venujúcej sa tomuto pedagogickému programu a analýza aplikácie komplexného inštrukčného programu v slovenskom vzdelávacom systéme.
24. 05. 2016
Nórsky vzor
Táto publikácia prináša veľa zaujímavých informácií o krajine, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prijímaním migrantov a utečencov. Publikácia je výsledkom študijnej cesty, ktorú sme absolvovali v marci 2015 v Nórsku. Počas nej sme navštívili tri samosprávy, ktoré majú rôzne skúsenosti s integráciou utečencov. Zároveň sme sa stretli aj s predstaviteľmi nórskej asociácie samospráv (Kommunesektorensorganisasjon – KS). Ich skúsenosti sa teraz snažíme sprostredkovať aj slovenským čitateľom.
29. 04. 2016
Školy na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu – príklady dobrej praxe
Príbeh trojice základných škôl – v Poprade, Smoleniciach a Krásnohorskom Podhradí, ktoré poskytujú inšpirácie pri vzdelávaní detí z prostredia menšín. Školy na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu, ako sme ich nazvali, sú prípadovými štúdiami, ktoré vznikli v rámci medzinárodného projektu School for everyone. (http://schoolforeveryone.org/) Krátka príručka predstavuje tieto školy a inšpirácie a typy, ktoré nám poskytli.
15. 02. 2016
Rozumne o migrácii: manuál pre organizátorov verejných podujatí
Publikácia vznikla na základe spolupráce Centra pre výskum etnicity a kultúry a Slovenskej debatnej asociácie v rámci projektu Rozumne o migrácii, ktorý podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Publikácia je príručkou pre organizáciu verejných diskusií od ich plánovania až po ukončenie. Okrem postupu pri organizovaní podujatí, manuál približuje tému migrácie v kontexte verejných diskusií, ktoré by mohli byť kľúčové pri riešení tejto problematiky. Objasňuje základné pojmy, ale aj otázky a dilemy, ktoré je v súčasnej kríze potrebné zvažovať. Kľúčové slová: migrácia, migračná kríza, informačné zdroje, verejné debaty
5. 02. 2016
Rovné šance II.: podpora vysokoškolského vzdelávania rómskej mládeže prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení
Štúdia sa zameriava na doposiaľ okrajovú tému vysokoškolského vzdelávania rómskej mládeže. Dostupné dáta poukazujú nielen na enormné etnicky determinované nerovnosti vo vzdelávaní, ale aj určité seba-zaraďovanie študentov na sociálnu prácu. K tomu pravdepodobne dochádza z dôsledku stereotypných očakávaní o tom, že Rómovia sú predurčení na určitý typ práce. Vychádzajúc najmä zo skúseností Spojených štátov amerických, autorka argumentuje, že zmeny v spoločenskej stratifikácií a prístup k prestížnym spoločenským pozíciám vyžaduje umožniť marginalizovaným menšinám rovný prístup k vzdelaniu na kvalitných univerzitách. Významná časť štúdie sa preto zaoberá pozitívnymi aj negatívnymi viac ako 4O ročnými skúsenosťami USA, ktoré sú relevantné aj pre nastavovanie programov v prospech Rómov na Slovensku. V závere štúdie autorka popisuje skúsenosti s prvým typom takéhoto programu na Slovensku s názvom Aj ty máš šancu, ktorý v školskom roku 2014/2015 zaviedol CVEK v spolupráci s Ekonomickou Univerzitou.
21. 12. 2015
Rovné šance I.: podpora stredoškolského vzdelávania rómskej mládeže prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení
Štúdia otvára doposiaľ neprebádanú tému stredoškolského vzdelávania rómskej mládeže. Na základe dostupných dát, terénneho mapovania CVEKu v Trnavskom samosprávnom kraji a aktuálnych prístupov vo verejných politikách, autorka argumentuje, že zákaz diskriminácie nepostačuje na prekonanie enormných nerovností vo vzdelávaní medzi Rómami a nerómami. Aj keď Intervencie v predprimárnom a primárnom stupni vzdelávania sú nepochybne najefektívnejšie, v centre pozornosti tvorcov verejných politík by mal byť aj prechod na strednú školu a podpora vzdelávania sociálne znevýhodnenej rómskej mládeže aj na tomto stupni vzdelávania. Vychádzajúc z rešpektu ľudskej dôstojnosti, autorka ďalej argumentuje, že jedným zo žiadúcich modelov vzdelávania by však malo byť začleňovanie do existujúcich vzdelávacích štruktúr prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení (DVO). Na príklade pilotného modelu realizovaného v Skalici v školskom roku 2014/2015 ukazuje možnosti využitia DVO na zabezpečovania prechodu rómskej sociálne znevýhodnenej mládeže na kvalitnú strednú školu
21. 12. 2015
Vyrovnávame šance. Príručka na podporu študijnej a profesijnej orientácie sociálne znevýhodnených žiakov
Príručka má pomôcť výchovným poradcom, učiteľom a ďalším, ktorí v rámci kariérneho poradenstva pracujú s mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia. Obsahuje praktické cvičenia a postupy, ktoré môžu pomôcť vyrovnať šance mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu, najmä pri prechode na strednú školu. Príručka vznikla v rámci projektu zavádzania dočasných vyrovnávacích opatrení v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
4. 12. 2015
Prijímanie dočasných vyrovnávacích opatrení na základe etnicity, národnosti, pohlavia alebo rodu na Slovensku
Prakticky ladená príručka má slúžiť ako návod a inšpirácia na vytváranie férovej šance pre skupiny ľudí, ktoré sú u nás znevýhodňované na základe etnicity, národnosti, pohlavia alebo rodu. Jej cieľom je „dať do života“ ustanovenie antidiskriminačného zákona o tzv. dočasných vyrovnávacích opatreniach (DVO). Publikácia popisuje aj teóriu politiky prijímania DVO, ciele a typy DVO, proces a zjednodušený metodický postup prijímania DVO. Klúčové slová: dočasné vyrovnávacie opatrenia, antidiskriminácia
30. 11. 2015
Elokované pracoviská stredných odborných škôl pri marginalizovaných rómskych komunitách

5. 10. 2015
Kľukaté cesty k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku
Publikácia sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku. Je členená do troch kapitol. Prvá kapitola sa sústredí na proces zavádzania inkluzívneho vzdelávania na Slovensku a obsahuje aj odporúčania pre verejnú politiku. Druhá kapitola zhŕňa výsledky prieskumu verejnej mienky s cieľom zodpovedať otázku, či verejnosť na Slovensku podporuje školy pre všetkých. Posledná kapitola obsahuje prípadové štúdie troch škôl a ich cesty k inkluzívnemu prostrediu. Klúčové slová: vzdelávanie, Inkluzívne vzdelávanie, verejná mienka
31. 07. 2015
Budúci učitelia budúcej multikultúrnej školy
Multikultúrna výchova nie je všemocným nástrojom premeny spoločnosti na otvorenú a rešpektujúcu rozmanitosť ľudských identít a kultúrnych rámcov. Môže však byť jedným z krokov, ktorá procesy tejto premeny posunie o kúsok ďalej. Na to by však potrebovala mať omnoho silnejšie zastúpenie nielen v štátnom vzdelávacom programe, školských vzdelávacích programoch a osnovách jednotlivých predmetov, ale predovšetkým v povedomí tých, ktorí by ju mali v školách presadzovať, teda učiteľov a budúcich učiteľov. Ak chceme, aby školy jedného dňa boli multikultúrne, potrebujeme multikultúrne zmýšľajúcich učiteľov, ktorí ich budú môcť vytvárať. Kľúčové slová: školstvo, vzdelávanie, multikulturalizmus
31. 07. 2015
Návrhy opatrení pre politické strany – Slovensko pre všetkých

28. 07. 2015
Štátne deti na jednej lodi? Rómske deti v detských domovoch
Kniha štátne deti na jednej lodi? dopĺňa mozaiku príbehov spolužitia menšín a väčšiny na Slovensku o nový aspekt – deti z prostredia menšín v starostlivosti štátu. Je najmä o rómskych deťoch, pre ktoré je umiestnenie v ústavnej starostlivosti často prechodom do cudzieho sveta, v ktorom je ťažké sa orientovať. Autorky hľadajú odpovede na otázku, ako štát pristupuje ku kultúrne rôznorodým modelom rodinného života a výchovy detí. Čo sa považuje za štandard a normu v tejto oblasti? Ako sa do týchto noriem zmestia rómske rodiny? Ako detské domovy pristupujú ku kultúrnej rozmanitosti a etnickej identite detí? Je dieťa v starostlivosti štátu iba objektom výchovy alebo má možnosť o sebe rozhodovať? Kľúčové slová: detský domov, kultúrna rozmanitosť, etnická identita, rómske deti, profesionálni rodičia
30. 06. 2015
Migranti v meste: prítomní a (ne)viditeľní
Prijatie faktu kultúrnej a sociálnej diverzity je prijatie spôsobu myslenia aj o nás samotných, o tom, čo je správne, ako vnímame niečo nové, „cudzie“. Čo to vlastne znamená „integrovať sa“ a je to skutočne na Slovensku také bezproblémové, že sa stačí „chcieť integrovať“ a jednotlivec bude začlenený do širšieho spoločenského celku, kde bude vnímaný ako rovný člen spoločnosti? Kľúčové slová: migrácia, integrácia, cudzinci, Senec, Prievidza, Bratislava – Nové Mesto
3. 04. 2014
Menšinová politika na Slovensku v roku 2013 – Výročná správa

19. 02. 2014
Menšinová politika na Slovensku v roku 2012 – Výročná správa

14. 08. 2013
O krok bližšie k inklúzii
Inkluzívne vzdelávanie je téma, ktorá v posledných rokoch začína rezonovať aj na Slovensku, a to ako v pedagogickej teórii, tak aj v praxi. Nutnosť postupného posunu od konceptu integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami k inklúzií všetkých detí do hlavného vzdelávacie prúdu vyplýva nielen z medzinárodných trendov a záväzkov Slovenska, ale aj z praktických požiadaviek na zvyšovanie kvality vzdelávania pre všetky deti. Hoci na inkluzívne vzdelávanie publikácia nazerá cez optiku akceptácie rôznorodých odlišností vo vzdelávacích potrebách a predpokladoch detí, vzhľadom na zameranie organizácií, ktoré publikáciu vydávajú, sa v jej štruktúre, ako aj v praktických príkladoch odráža viac skúseností s problematikou vzdelávania detí zo sociálne vylúčených rómskych lokalít a detí cudzincov. Kľúčové slová: inklúzívne vzdelávanie, školstvo, sociálne vylúčené lokality
18. 06. 2013
Škola pre všetkých? Inkluzívnosť opatrení vo vzťahu k rómskym deťom
Publikácia „Škola pre všetkých?“ poukazuje na význam prepojenia problematiky inkluzívneho vzdelávania s problematikou vzdelávania rómskych detí. Zlyhávanie škôl a celého systému kvôli rómskym deťom je indikátorom problému celého systému, nie špecifikom rómskych detí. Sú tu predstavené hodnotové východiská inkluzívneho vzdelávania s dôrazom na to, že v procese inklúzie nejde iba o žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ale o aktívne a efektívne zapojenie všetkých žiakov. Miesto toho, aby sme označovali niektoré deti ako zvláštne a iné ako normálne, je potrebné si uvedomiť, že zvláštne je každé dieťa. Kniha sa zaoberá výsledkami kvalitatívneho výskumu na slovenských školách, ktoré odhaľujú najmä (často smutnú) realitu vnímania rómskych žiakov zo strany škôl. Kľúčové slová: inklúzívne vzdelávanie, rómske deti, školstvo
11. 03. 2013
Menšinová politika na Slovensku v roku 2011 – Výročná správa

14. 11. 2012
Verejná mienka v oblasti pravicového extrémizmu

4. 07. 2012
Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku – príklady dobrej praxe
Metodická príručka Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku: príklady dobrej praxe reaguje na zvyšujúca sa rozmanitosť žiakov v slovenských základných školách a na častú bezradnosť učiteľov a učiteliek pri vzdelávaní detí z iných krajín. Obsahuje inšpirácie a návody na vytvorenie priateľského prostredia a na zabezpečenie inkluzívnych podmienok vo výchove a vzdelávaní. Ich cieľom je nielen začleniť deti cudzincov do vyučovania a triednych kolektívov, ale aj skvalitniť pedagogické pôsobenie v prospech všetkých žiakov. Kľúčové slová: inkluzívne vzdelávanie, cudzinci, migrácia
16. 03. 2012
Opatrovníctvo a poručníctvo maloletých bez sprievodu v podmienkach SR

10. 02. 2012
Menšiny v politickom diskurze
Ambíciou projektu s názvom „Vnímanie menšín v politickom diskurze“, ktorý bol podporený Úradom vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, bolo odhaliť spôsoby, akými sú konštruované menšiny a obhajované menšinové práva a ako sa legitimizuje a racionalizuje špecifická podoba menšinovej politiky na Slovensku a jej konzekvencie. Táto publikácia prináša závery projektu, v rámci ktorého autorky sledovali, či sú menšinové práva odôvodňované potrebou predchádzania konfliktu, ochrany národných či kultúrnych záujmov dominantného národa alebo či sú politiky prezentované cez prizmu spravodlivosti a rovnosti. Kľúčové slová: menšinové práva, kultúrna diverzita, politický diskurz, jazykové práva
30. 12. 2011
Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku: potreby a riešenia
Kniha Vzdelávanie detí cudzincov – potreby a riešenia predstavuje čitateľom výsledky výskumu, ktorý mapoval vzdelávanie detí cudzincov na základných školách na Slovensku. Publikácia Centra pre výskum etnicity a kultúry a Nadácie Milana Šimečku sa popri štatistickej a legislatívnej analýze venuje predovšetkým tomu, ako sa zákony napĺňajú v praxi a s akými problémami sa riaditelia, učitelia a aj deti cudzincov vo svojej každodennej realite stretávajú. Okrem analýzy aktuálneho stavu kniha prináša aj odporúčania pre tvorcov verejných politík na zlepšenie možností vzdelávania detí cudzincov a prekonanie súčasných bariér. Kľúčové slová: deti cudzincov, školstvo, rozmanitosť, migrácia
30. 06. 2011
Integrácia migrantov na lokálnej úrovni – výskumné zistenia a odporúčania
Migranti sa vo svojom praktickom živote potýkajú s množstvom prekážok a bariér, ktoré im bránia žiť plnohodnotný život – pracovať, podnikať, študovať a pod. Postupné prekonávanie týchto bariér a zapájanie sa do života spoločnosti nazývame procesom integrácie. Optimálne je, keď tento proces neprebieha len jednostranne, ale aj postupným prispôsobovaním sa hostiteľskej krajiny, jej inštitúcií, pravidiel a zvyklostí životu cudzincov. Značná časť procesu integrácie cudzinca prebieha v konkrétnej lokalite (obci alebo širšom regióne), kde pôsobia mnohí aktéri s ktorými prichádza cudzinec do kontaktu. Títo aktéri môžu významným spôsobom ovplyvniť, do akej miery sa cudzinec stane súčasťou existujúcich spoločenských vzťahov. Kľúčové slová: migrácia, integrácia, lokálna úroveň, Trnava, České Budějovice, Wiener Neustadt
2. 06. 2011
Migranti – nový pohľad na staré problémy. Multikulturalizmus a kultúrna integrácia migrantov na Slovensku
Táto publikácia sa zameriava na aspekt kultúrnej integrácie alebo kultúrneho a náboženského spolunažívania majority a novovznikajúcich menšinových komunít. Kultúrna integrácia si zasluhuje pozornosť preto, že zostáva v oficiálnych stratégiách, ako aj vo výskumných projektoch nepokrytá alebo len okrajovo spomenutá. Významne tiež determinuje sociálne, ekonomické aj politické aspekty integrácie. Napriek tomu, že zákony o občianstve a o uznávaní cirkví prešli legislatívnymi zmenami, ich vzťah k existujúcej menšinovej politike a ku kultúrnej integrácii prisťahovalcov zostal neprebádaný. Treba však dodať, že aj keď sa táto publikácia zameriava na kultúrnu integráciu, ani v teoretickej ani empirickej časti tohto projektu nie je plne izolovaná od sociálnej, ekonomickej a politickej integrácie. Kľúčové slová: migrácia, integrácia, multikulturalizmus, solidarita, organizácie združujúce migrantov
12. 05. 2011
Výskumná správa „Trendy a perspektívy pre programovanie podpory rozvoja východného Slovenska v budúcnosti“

18. 10. 2010
Škola ako geto
Táto publikácia je výstupom kvantitatívneho reprezentatívneho výskumu, ktorý sa zameriaval na nadmerné zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl. Prináša cenné dáta o formách a spôsoboch zaraďovania detí do špeciálnych škôl. V analytickej rovine poukazuje na rôzne aspekty príčin, foriem a dôsledkov neoprávneného vzdelávania detí v špeciálnych školách.
11. 11. 2009
Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku
Publikácia je výsledkom kvantitatívneho výskumu, ktorý bol zameraný na skúmanie postojov detí základných škôl k menšinám, kultúrnej rozmanitosti a migrantom. Zároveň v teoretickej rovine popisuje etnickú diverzitu a jej miesto v súčasnej spoločnosti. Multikultúrnej výchove ako prostriedku nazerania na kultúrnu rozmanitosť v teórii a praxi sa venujú dve kapitoly knihy. Tá zároveň obsahuje aj odporúčania pre učiteľov a vzdelávaciu politiku na Slovensku. Kľúčové slová: multikulturalizmus, menšiny, žiaci základných škôl, vnímanie odlišností, vzdelávanie
22. 04. 2009
Dopad opatrení zameraných na zlepšenie situácie rómskych detí vo vzdelávaní
V posledných dvoch desaťročiach bolo prijatých viacero opatrení na zlepšovanie prístupu rómskych detí k vzdelávaniu. Táto krátka analýza realizovaná pre Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) v roku 2006 poukazuje na niektoré zásadné dopady a (ne)úspechy implementovania jednotlivých opatrení.
21. 11. 2007
Východisková štúdia o uplatňovaní spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku

5. 11. 2007


 

Články:
 
 
Memorandum Slovenska pre všetkých
30. 11. 2015 autor: Iniciatíva Slovensko pre všetkých

Slovensko pre všetkých je iniciatívou, ktorá chce dať príbehu Slovenska nový obsah. Predstavuje víziu krajiny, v ktorej sa všetci môžu cítiť doma, a to bez ohľadu na to, akej sú národnosti, rodu, sexuálnej orientácie, sociálneho statusu, akým jazykom hovoria, odkiaľ pochádzajú alebo či nemajú nejaké zdravotné znevýhodnenie. Hľadá to, čo máme ako ľudia spoločné, nie to, čo nás rozdeľuje. Slovensko pre všetkých sa snaží spájať ľudí, ktorí sú presvedčení, že rozmanitosť je prirodzená.

Slovensko pre všetkých je alternatívou voči obrazu, ktorý vytvára väčšina politikov, masmédií a mnohých ďalších ľudí, ktorí formujú verejnú mienku. V dominujúcom obraze o Slovensku sú menšiny, či už náboženské, etnické, národnostné vrátane migrantov, LGBTI ľudí, sociálne znevýhodnených a zdravotne znevýhodnených, niekým, kto akoby netvorí súčasť krajiny. Niektoré menšiny sú často vykresľované ako mocenská, ekonomická hrozba či ohrozenie deklarovaných tradícií a tradičných hodnôt. Rómovia, Maďari, cudzinci alebo gejovia a lesby nie sú považovaní za „normálnych“ ľudí, ale za nežiaducu odlišnosť. Vo vyvolanom stave ohrozenia je veľmi ťažké viesť zmysluplnú diskusiu. Politikom takýto stav vyhovuje. Stavajú sa do pozície „hrdinov“, ktorí väčšinovú spoločnosť ochránia jednoduchými populistickými a často radikálnymi riešeniami, ktoré ponižujú a delia.

Iniciatíva je teda o Slovensku, v ktorom sa každý človek môže cítiť dobre a rešpektovane. Podporuje zmenu toho, ako zmýšľame a hovoríme o tejto krajine a o rozmanitých skupinách ľudí, ktorí v nej žijú. Základným cieľom je, aby mali všetci rovnú šancu viesť život, aký považujú za dôstojný a hodnotný. Slovensko pre všetkých preto podporuje zmeny v zákonoch a politikách, ktoré k tomuto cieľu smerujú.
na stiahnutie celé Memorandum: Slovensko pre všetkých_Memorandum
Migrácia a integrácia
18. 11. 2015  Elena G. Kriglerová

Aj v súvislosti s parížskymi útokmi naša kolegyňa  Elena G. Kriglerová hovorila v relácii TA3 24 hodín vo svete o tom, prečo je dôležité zapájať všetkých migrantov do života spoločnosti a vytvárať krajinu pre všetkých.
rozhovor pre TA3
Lídri mlčali, keď mali o migrantoch hovoriť
11. 09. 2015 autor: Roman Cuprik, SME Vyhlásenia, ktoré šíria extrémisti, sú často vytrhnuté z kontextu. Vyberú si niekoľko situácii, na ktoré potom upozorňujú, ale ich fotografie a videá sa v podstate len dookola opakujú, hovorí sociálna psychologička Alena Chudžíková. (Zdroj: SME – JOZEF JAKUBČO)

Prezident Kiska má pravdu, že téma utečencov určuje charakter národa, tvrdí ALENA CHUDŽÍKOVÁ (31), sociálna psychologička z Centra pre výskum etnicity a kultúry.

Utečencov na Slovensku sa nebojí.
Kým premiér rozpráva o tom, že 95 percent utečencov sú ekonomickí migranti, prezident považuje túto debatu za zápas o srdce a charakter Slovenska. Určí táto debata, aký sme národ?
čítať viac
Treba viac zapojiť deti do tvorby pravidiel
24. 08. 2015 autor: Rudolf Sivý, Deník N

Mimovládna organizácia Centrum pre výskum etnicity a kultúry skúmala, ako sa pracuje s rómskymi deťmi, ktoré úrady odobrali rodičom.

Rómske deti z detských domovov končia najčastejšie v špeciálnych školách. Zamestnanci detských domovov často sami musia riešiť segregáciu rómskych žiakov. O tom, prečo v detských domovoch chýbajú rómski pestúni, sme sa rozprávali so sociologičkou ELENOU GALLOVOU KRIGLEROVOU, účastníčkou výskumu v detských domovoch.
čítať viac
Pri utečencoch Západ pochybil. My nemusíme.
5. 08. 2015 Autor: Milan Čupka, Pravda Sociologička Elena Kriglerová. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Začal sa trinásť dní po anexii Krymu Ruskom. Skončil sa desať dní po bratislavskom proteste proti imigrantom. Unikátny projekt o lepšom začleňovaní cudzincov do slovenských miest bol zhodou náhod ohraničený dvoma udalosťami, o ktorých sa viedla a vedie na Slovensku veľká polemika. Elena Kriglerová z Centra pre výskum etnicity a kultúry hovorí nielen o tomto projekte, ale aj o tom, ktorým smerom by sa mala diskusia o cudzincoch a utečencoch v najbližšom čase uberať.
čítať viac
Extrémisti sa pohrávajú s emóciami ľudí, hovorí sociologička
24. 06. 2015 autor: Daniela Balážová, Pravda Elena Gallová Kriglerová.

„Riziko extrémizmu je v tom, že ľudia pod jeho vplyvom začnú vyslovene podporovať politiky, ktoré vedú k obmedzovaniu práv,“ upozorňuje sociologička Elena Gallová Kriglerová z Centra pre výskum etnicity a kultúry.čítať viac
Hľadajme riešenia a dajme všetkým rovné šance
29. 04. 2015 autorka: Jarmila Lajčákjová publikované: tlačová správa

Pokiaľ ide o možnosť získať kvalitné vzdelanie, tak dobre vieme, že rómske deti a mládež takmer nikdy nemajú rovnakú šancu, ako ich nerómski rovesníci. Chudoba či diskriminácia sú často bariérami, ktoré sami nedokážu prekonať. Nemyslím si, že teraz má zmysel hľadať vinníka za tento stav. Naopak, dôležité je hľadať riešenia, ako tento stav zmeniť,“ povedala na včerajšej konferencii Rovné šance alebo „kto na čo má“ prorektorka Ekonomickej Univerzity v Bratislave Doc. Jana Mikócziová. Práve EUBA na konferencii predstavila konkrétne riešenie – program Aj ty máš šancu, ktorý pripravila v spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry.
Podstatou programu je povzbudiť rómskych stredoškolákov, aby sa uchádzali o štúdium. Univerzita ponúka prípravné kurzy na prijímacie pohovory. Prorektorka EU BA zároveň zdôraznila, že „rómski študenti musia splniť všetky podmienky na prijatie, ako aj úspešné skončenie štúdia, ako akýkoľvek iný študent alebo študentka. Myslíme si, že zmena podmienok štúdia by bola negatívne vnímaná ako nerómskymi, tak aj samotnými rómskymi študentmi.“ Ako doplnila Jarmila Lajčáková z CVEK-u, je potrebné zamerať sa na podporu rómskych študentov, ktorí sú pripravení na sebe zapracovať. „Štyria študenti, ktorí sú prvými účastníkmi programu, sú naozaj veľmi usilovní a ochotní napríklad aj cestovať celú noc z východu a potom ďalší deň celé hodiny rátať príklady,“ potvrdila ich lektorka matematiky Dr. Daniela Sivášová. Ako dodala Lajčáková, „veľmi dôležitým momentom programu je nielen povzbudiť študentov, ale aj uistiť ich rodičov, že sa nemusia o svoje deti báť.“ Mária Sándorová, jedna z účastníčok programu, to potvrdila: „Aj keď som veľmi túžila byť účtovníčkou, bez tohto povzbudenia by som nikdy nenašla odvahu podať si prihlášku na univerzitu do Bratislavy.“
na stiahnutie:  Lajcakova_rovne_sance
Právnička: Byty pre Rómov zadarmo sú mýtus
14. 12. 2013 autor: Karol Sudor, SME (Zdroj: Gabriel Kuchta)

Aby sme sa niekam pohli, je asi eskalácia konfliktu nevyhnutná, tvrdí Jarmila Lajčáková.
čítať viac
Integrácia migrantov na lokálnej úrovni
22. 11. 2011 autor: CVEK vydané v rámci projektu Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni.

Projekt Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni – úloha samospráv a ďalších aktérov v tomto procese bol zameraný na skúmanie stratégií samospráv v integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín do spoločnosti. Tomuto aspektu integrácie zatiaľ nebola na Slovensku venovaná dostatočná pozornosť, aj keď samosprávy sú na lokálnej úrovni kľúčovým aktérom, ktorý môže do veľkej miery ovplyvniť ekonomickú, sociálnu a kultúrnu integráciu migrantov. Projekt si preto kládol za cieľ skúmať a analyzovať stratégie, ktoré v súčasnosti samosprávy voči migrantom uplatňujú, analyzovať pôsobenie ďalších aktérov v tomto procese (zamestnávatelia, vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie na lokálnej úrovni) a zároveň podrobne popísať faktory, ktoré na tieto procesy vplývajú.

Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom kvalitatívneho komparatívneho výskumu formulovať odporúčania pre zlepšenie integrácie migrantov na lokálnej úrovni a prispieť k skvalitneniu fungovania samospráv vo vzťahu k migrantom.

Bulletiny k projektu:

číslo 1: integracia_migratov_1

číslo 2:  integracia_migrantov_2

číslo 3:  integracia_migrantov_3 

Exploring Cultural Diversity as a Justification of Minority Rights in the Context of Slovakia
26. 11. 2010 autorka: Jarmila Lajčáková Pripravené pre: Heritage for the Future, 2010, Budapest

Treaty of Lisbon, amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community, in its article 2.3, declares that the EU “shall respect its reach cultural and linguistic diversity, and shall ensure that Europe‟s cultural heritage is safeguarded and enhanced”. One of the main purposes of this conference is to explore how this provision can be utilized to promote respect of minority rights and minority cultures during the Hungarian presidency over the EU. Given the non existence of specific minority rights guarantees in the EU law, this statement can be rightly seen as a long awaited positive development. The value of cultural diversity also provides a pragmatic avenue how to defend minority rights. The purpose of my contribution is to step back and discuss some of the limitation of this approach, which has been in some cases employed by the United Nations and the Council of Europe.
na stiahnutie: Lajcakova_Heritage_for_the_Future
Advancing Empowerment of the Roma in Slovakia through a Non-territorial National Autonomy
20. 06. 2010 Autorka: Jarmila Lajčáková Publikované: Ethnopolitics, Vol. 9, No. 2, 171– 196, June 2010

The existing integrationist approach to addressing the plight of the Roma in Slovakia has been delivering ambiguous results, often promoting Roma assimilation or simply perpetuating their exclusion. This paper proposes an alternative approach: a variant of the national cultural autonomy (NCA) combined with aspects of a joint governance model called ‘transformative accommodation’. Unlike the existing policy, the proposed model of Romani autonomy is better equipped to enable the Roma to participate in setting the parameters for the legal protection of their communities. Saliently, this approach also promises to facilitate the transformation of mainstream institutions in a way that promotes Roma inclusion into these structures. The paper outlines how to engage with models of NCA and transformative accommodation in devising affirmative action policy and membership determination.
na stiahnutie: Lajcakova_Romani_autonomy
Postoje žiakov základných škôl ku kultúrne odlišným skupinám
3. 09. 2008 autor: CVEK

Základné zistenia výskumu „Postoje žiakov základných škôl ku kultúrne odlišným skupinám“, ktorý bol realizovaný s cieľom napomôcť efektívnemu zavádzaniu multikultúrnej výchovy, ktorá by mala byť od septembra 2008 zavedená na školách ako tzv. prierezová téma. Doposiaľ ešte na Slovensku nebol realizovaný komplexnejší prieskum, ktorý by zachytával aktuálnu situáciu na školách pred zavedením multikultúrnej výchovy a ktorý by identifikoval základné oblasti, na ktoré by mala byť multikultúrna výchova zameraná. Primárnym cieľom výskumu bolo teda zistiť, aké majú žiaci základných škôl postoje ku kultúrnej odlišnosti, ako vnímajú konkrétne kultúrne odlišné skupiny (či už autochtónne alebo nové menšiny) a aké skúsenosti majú s  kultúrnou odlišnosťou.
na stiahnutie:  CVEK_postoje_ziakov
Percepcia eurofondov občanmi Slovenska
18. 09. 2007 autor: Michal Vašečka publikované: Beblavá, E. – Beblavý, M. (eds.): Prejeme alebo využijeme eurofondy? 1. vydanie. Bratislava, Transparency International Slovakia, 2006. s. 28-39, 12 s. ISBN 80-89244-04-1

Abstrakt: Text sa zaoberá otázkou percepcie Eurofondov občanmi Slovenska a vzhľadom na neexistenciu relevantných údajov o tejto percepcii ponúka výsledky dvoch focus groups, v ktorých participovali mladí, vzdelaní ľudia, u ktorých bolo možné predkladať nadpriemerné znalosti o Eurofondoch. Výsledky poukazujú na nízku informovanosť, pozitívnu percepciu Eurofondov a nízku schopnosť posúdiť potenciálne slabé stránky a ohrozenia spojené s Eurofondmi. Autor ponúka i odporúčania pre policy-makers a v závere sociologicky uchopuje problém nízkeho záujmu o názory občanov v oblasti Eurofondov.
na stiahnutie:  Vasecka_Eurofondy
Sociologický výskum antisemitizmu na Slovensku po roku 1989 v kritickej perspektíve
18. 09. 2007 autor: Michal Vašečka publikované: Sociológia 2006, Vol. 38 (No. 4: 283-312)

Sociological Research of Antisemitism in Slovakia after 1989 in a Critical Perspective. Article critically analyses approaches that Slovak sociologists have been using in their analysis of antisemitism in Slovakia after 1989. The article describes quantitative methods used by Slovak sociologists and suggests need of a complex approach to research of antisemitism. Author argues that modern antisemitism is de-judaized, while Slovak researchers focus more on a research of prejudices and stereotypes toward Jews.
Sociológia 2006, Vol. 38 (No. 4: 283-312)
na stiahnutie: Vasecka_Antisemitism_research_Slovakia

 

 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 21,697 MODIFIED: 2018.12.04 23:13:49.MD5: 9e9360fc5ac00f07cbbd76f98e8210ab STATUS: OK