Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2014-09-15   6,969

"Stupeň intenzity porušenia pracovnej disciplíny posudzuje zamestnávateľ" píše o sebe v tretej osobe primátor mesta v odpovedi hlavnému kontrolórovi Štefanovi Rovňaníkovi. Svojrázna novozámocká telenovela pokračuje.  


 
 
 
 


 

 


MsÚ Nové Zámky
Ing. Gejza Pischinger
primátor mesta

Nové Zámky, 5.9.2014
Vec: Reakcia na Vaše oznámenie zo dňa 18.8.2014 (Žiadosť o okamžité skončenie pracovného pomeru s Bc. Robertom Juríkom)
Dňa 2.9.2014 som prevzal list (viď. príloha), v ktorom mi oznamujete, že nevyhovujete mojej žiadosti o okamžité skončenie pracovného pomeru s Bc. Robertom Juríkom. Konštatujete, že nie je preukázané, či skutočne napĺňa podstatu závažného porušenia pracovnej disciplíny, ktorá má za následok okamžité skončenie pracovného pomeru. V predmetnej veci   uvádzate, že na základe šetrenia bolo preukázateľne zistené, že Bc. Jurík si riadne plní svoje pracovné povinnosti. Že v jeho dochádzke nie je evidovaná žiadna neospravedlnená absencia, ani žiadne písomné upozornenie. Uvádzate tiež, že pre posúdenie relevantnosti môjho podania sa okrem iného vyžaduje, aby bol určitý a zrozumiteľný.
Nesúhlasím s takýmto záverom a trvám na svojej žiadosti. Vaše „Oznámenie – vyjadrenie k žiadosti“ považujem za výsmech spravodlivosti, pravde a za aroganciu moci.                               Neviem čím to je, že pani Teodóra Gál a pani Alžbeta Bednáriková po mesiaci stratili pamäť (možno to bol strach z prepustenia zo zamestnania), ale dúfam že si aspoň pamätajú, že cez vrátnicu dňa 18.7.2014 približne o 11.30 hod. pán Bc. Jurík prechádzal (mohli ste sa o tom presvedčiť aj vy z kamerového záznamu) a že som sa s ním v tých priestoroch rozprával. Nie je podstatné, že si z nejakého dôvodu nepamätajú o čom. Rozhodujúce pre Vás malo a má byť to, že podľa vykázanej dochádzky pán Bc. Jurík v ten deň prišiel do práce o 7.32 hod. a budovu neopustil až  pri odchode z práce o 13.49 hod.. Sú len dve možnosti na vysvetlenie tejto skutočnosti. Buď pán Bc. Jurík vážne porušil pracovnú disciplínu a budovu opustil bez súhlasu svojho nadriadeného a bez riadneho označenia svojho odchodu z budovy, alebo sa pán Bc. Jurík  dokáže rozdvojiť. Jedno jeho „Ja“ bolo riadne v robote (v kancelárii) a to druhé „Ja“ prišlo z vonka, prešlo popri vrátnici, komunikovalo so mnou a potom sa v kancelárii obe „Ja“ opäť spojili v jedného Bc. Juríka. Zdá sa pán primátor, že vy ste sa na základe výsledkov akéhosi pochybného šetrenia priklonili k tej druhej možnosti. Neviem kto „šetril“ moju žiadosť. Ak by ju šetril objektívne, mal si vypočuť aj mňa, prípadne aj Mgr. Nozdrovickú. Ak by jej tiež nezlyhala pamäť, určite by potvrdila, že som už v minulosti (bolo to 24.4.2014, čo si však nemusí pamätať) Bc. Juríka dôrazne upozornil na vážne porušovanie pracovnej disciplíny, ktoré je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru. Nedal si však povedať a naďalej vážne porušoval pracovnú disciplínu. Máte pravdu. Písomne som Vám o tom predtým nikdy nedal vedieť. Nechcel som totiž, aby sa naša dovtedajšia relatívne „dobrá“ spolupráca vážne narušila. Vedel som, že by ste to aj tak neriešili a považovali by ste to za útok proti Vašej osobe. Chcel som sa vyhnúť  atmosfére, ktorá vládla v čase môjho nástupu za hlavného kontrolóra a vládne aj v súčasnosti (predovšetkým Vašou zásluhou). Ten, kto robil šetrenie sa ani len nenamáhal pozrieť si dochádzku Bc. Juríka. Ak by tak učinil, zistil by, že na obedňajšiu prestávku chodil často bez označenia odchodu a príchodu . V roku 2012 to bolo 156 krát, v roku 2013 to bolo 111 krát a do 18.7.2014 to bolo 57 krát. Ani to Vás nepresvedčí?
V každom prípade trvám na tom, že Bc. Jurík vážne porušoval pracovnú disciplínu, za čo s ním mal byť už dávno rozviazaný pracovný pomer. Na útvare hlavného kontrolóra pracovník s takouto pracovnou disciplínou pracovať nemôže. Vo svojej žiadosti z 18.7.2014 som Vám oznámil, že ho nepovažujem už za pracovníka útvaru hlavného kontrolóra a dal som Vám ho plne k dispozícii, na čom tiež trvám. Je fakt, že prepustiť pracovníka útvaru hlavného kontrolóra je vo Vašej kompetencii. Faktom je však aj to, že podľa ods. 2 § 18g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór. Ak ste ho neprepustili, mali ste ho preradiť na iný útvar MsÚ.  Nemal byť už na útvare hlavného kontrolóra ani evidovaný. Žiaľ, ani to ste však nerešpektovali.  Zapríčinili ste tým, že v čase mojej dovolenky bol od 19.8. do 21.8.2014 v práci (podľa evidencie dochádzky). Ja som mu však žiadnu prácu nepridelil. Teda ešte stále ako pracovník útvaru hlavného kontrolóra nič nerobil. Pýtam sa. Za aký výkon mu bude vyplatená mzda z peňazí daňových poplatníkov za tieto tri dni? Z ktorej položky rozpočtu mesta? Alebo nebodaj platí, že so súhlasom primátora mesta pracovník ani nemusí pracovať? Stačí, že jeho prítomnosť je podchytená v evidencii dochádzky? Je to mrhanie prostriedkami rozpočtu mesta. Zároveň je to nedodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, čo je porušenie zákona .
Pán primátor, na záver Vás opätovne žiadam, aby ste s pánom Bc. Juríkom rozviazali pracovný pomer pre vážne porušenie pracovnej disciplíny. Ak si však myslíte, že práve tohto pracovníka potrebujete zamestnávať, tak si ho zamestnajte na inom útvare MsÚ.
Zároveň Vás žiadam, aby ste mi v zmysle platného uznesenia umožnili doplniť stav pracovníkov na útvare hlavného kontrolóra podľa môjho výberu.
S pozdravom Ing. Štefan Rovňaník, hlavný kontrolór mesta


Číslo:
48037/2014

S P R Á V A

o výsledku následnej finančnej kontroly

(podľa § 16, ods. 1  zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

Poverenie hlavného kontrolóra mesta č: 19 /2014

Kontrolný orgán: Mesto - Mestský úrad, Nové Zámky, Útvar hlavného kontrolóra

Kontrolu vykonali : Ing. Štefan Rovňaník, hlavný kontrolór mesta, Mgr. Annamária Nozdrovická, ÚHK

Kontrolovaný subjekt: Mesto – Mestský úrad, Hlavné námestie č. 10, Nové Zámky

Predmet, zameranie kontroly: operatívna kontrola personálnej a mzdovej agendy Bc. Roberta Juríka, pracovníka útvaru hlavného kontrolóra

Kontrolované obdobie od: 1.1.2012 (kontrola dochádzky) do: 31.7.2014

Miesto vykonania kontroly: Mesto – Mestský úrad, Hlavné nám. č. 10, N. Zámky

Čas vykonania kontroly: od 7.8.2014 do 10.9.2014

Popis kontrolnej činnosti :

Predmetom kontroly bola, v súlade s bodom VII. Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky na II. Polrok 2014, operatívna kontrola mzdovej a personálnej agendy pracovníka útvaru hlavného kontrolóra Bc. Robera Juríka. Kontrola bola, v záujme získania objektívnych informácií, reakciou na spochybňovanie faktov uvedených v žiadosti o okamžité skončenie pracovného pomeru s Bc. Robertom Juríkom. Žiadosť bola adresovaná na primátora mesta.
S pánom Bc. Robertom Juríkom uzavrel primátor mesta dňa 29.2.2012 pracovnú zmluvu na dobu určitú na zastupovanie pracovníčky útvaru hlavného kontrolóra (ďalej aj „UHK“) počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti. Pracovný čas bol dohodnutý na 30 hod. týždenne. Bolo tak učinené bez vedomia a súhlasu hlavného kontrolóra, ktorý podľa ods. 2) § 18g zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení UHK riadi a za jeho činnosť aj zodpovedá. Na toto miesto požadoval, aby pracovník/čka mala právne vzdelanie, alebo aby ovládala účtovníctvo, prípadne aj rozpočtovníctvo. Hlavný kontrolór bol  v prípade  nutnosti šetrenia nákladov ochotný vybrať si aj z pracovníkov zo zdrojov MsÚ. Bc. Jurík nespĺňal ani jedno z uvedených kritérií, napriek tomu dňa 1.3.2012 nastúpil do práce na UHK. Ako protest proti takémuto postupu zo strany primátora mesta mu hlavný kontrolór neprideľoval žiadnu prácu počas cca 3-5 dňoch. Rovnako odmietol vypracovať opis pracovnej činnosti, ktorý podľa ods. 1 pracovnej zmluvy mal byť jej súčasťou. Odôvodňoval to tým, že postup primátora mesta je v rozpore so zákonom, ako aj s uznesením MsZ č. 507/210910 B/, teda ak chce, nech mu ho napíše on. V záujme nevyhrocovať vzťahy medzi ním a primátorom mesta, nakoniec hlavný kontrolór ustúpil. Začal Bc. Juríkovi prideľovať jednoduché úlohy, neskoršie aj menej náročné rutinné kontroly, či časti kontrol. Dalo by sa povedať, že vzťah medzi nadriadeným a podriadeným fungoval v relatívnom „poriadku“. Od 12.12.2012 mu bol pracovný pomer zmenený (opäť bez súhlasu hlavného kontrolóra) na dobu neurčitú.  Problémy nastali, keď hlavný kontrolór náhodou zistil, že Bc. Jurík má vážne problémy s dodržiavaním pracovnej disciplíny. Často odchádzal z pracoviska, mimo budovu MsÚ bez vedomia a súhlasu hlavného kontrolóra. Často si tiež neevidoval odchody a príchody na obed. Bol ústne niekoľkokrát upozornený, že sa dopúšťa porušovania pracovnej disciplíny. Naposledy dňa 24.4.2014 v prítomnosti spolupracovníčky. Nie písomne, lebo ako to už bolo uvedené vyššie, hlavný kontrolór nechcel vyhrocovať vzťahy s primátorom. Bolo mu oznámené, že v jeho prípade už ide o vážne porušovanie pracovnej disciplíny. Ak sa to bude ešte opakovať, že to bude dôvod na okamžité rozviazanie pracovného pomeru. Dňa 18.7.2014 o 11.24 ho hlavný kontrolór pristihol na vrátnici, ktorou prechádzal bez toho, aby si zaevidoval príchod             (z nainštalovaných kamier a vykázanej dochádzky bolo možné overiť si tento fakt). Bol na to pred dvomi svedkami upozornený (ako sa neskôr ukázalo títo svedkovia na to akosi zabudli a „nepamätajú“ si to). Medzičasom sa hlavnému kontrolórovi vyhrážal aj fyzickým napadnutím. Krátko na to mal s ním hlavný kontrolór vážny rozhovor a vyzval ho, aby vzhľadom na neúnosnú situáciu požiadal o rozviazanie pracovného pomeru dohodou. Tým by považoval celú vec za uzavretú. Bol zároveň upozornený, ak tak nespraví, bude nútený požiadať primátora mesta, aby s ním rozviazal pracovný pomer. Nestalo sa tak. Bc. Jurík odmietol podať výpoveď. Preto sa hlavný kontrolou ešte v ten deň obrátil na primátora mesta a požiadal ho, aby s ním okamžite rozviazal pracovný pomer. Zároveň mu ho dal k dispozícii a upozornil, že ho viac nepovažuje za pracovníka UHK. Tiež ho upozornil, že jeho ďalšie formálne zamestnanie na UHK  by bolo mrhanie prostriedkami rozpočtu mesta, ako aj porušovanie zákona.  Primátor mesta doteraz nevyhovel žiadosti hlavného kontrolóra a        Bc. Jurík je stále formálne evidovaný, ako pracovník UHK. V skutočnosti mu už od           18.7. 2014 nie je prideľovaná žiadna práca a teda na UHK reálne nepracuje.
Popis kontrolných zistení:

  1. MsZ  svojim uznesením č. 507/210910 B/ uložilo mestskému úradu citujem: „prijať opatrenia, ktoré zabezpečia personálne obsadenie Útvaru hlavného kontrolóra najneskôr do 31.10.2010 v štruktúre 1 pracovník VŠ právnik/čka alebo ekonóm;          1 pracovník/čka VŠ/SŠ ekonóm. Administratívnu stránku výberového konania zabezpečí Mestský úrad v koordinácii s hlavným kontrolórom. Výber konkrétnych pracovníkov Útvaru hlavného kontrolóra vykoná hlavný kontrolór mesta, ktorý v zmysle § 18g ods. 1) tento útvar riadi a zodpovedá za jeho činnosť“. Tým, že primátor mesta prijal pracovníka bez vedomia a súhlasu hlavného kontrolóra konal v rozpore s týmto uznesením.
  2. Podľa § 6 ods.1 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme citujem:  „Zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach na výkon práce vo verejnom záujme na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancom prístupné, a umožniť zamestnancom a iným fyzickým osobám uchádzať sa o tieto voľné pracovné miesta“. Podľa ods.2) citujem: „Zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme“. Primátor mesta nekonal v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami zákona, teda tým porušil zákon.
  3. V ods. 1. Pracovnej zmluvy sa uvádza aj  citujem: „Opis pracovnej činnosti, konkretizovaný v pracovnej náplni, tvorí súčasť tejto pracovnej zmluvy“. Pracovná zmluva takúto súčasť neobsahuje. Rovnako nie je ani súčasťou predložených personálnych dokladov dotknutého pracovníka. Porušuje sa tým § 43 ods. 1 Zákonníka práce, kde je uvedené, že v pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný dohodnúť podstatné náležitosti. Medzi ne patrí aj druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika (opis pracovnej činnosti).
  4. 4. V § 10 ods. 1) zákona 553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa uvádza citujem: „ Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností možno priznať osobný   príplatok .......“. V odseku 2 sa ďalej uvádza citujem: „ O priznaní osobného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca“. V tomto prípade mohol dotknutému pracovníkovi priznať osobný príplatok primátor mesta na základe písomného návrhu hlavného kontrolóra mesta. Hlavný kontrolór nenavrhol žiadny osobný príplatok ani písomne, ani ústne. Primátor mesta tak urobil svojvoľne, čím porušil zákon. Takýmto svojim postupom zároveň zapríčinil bezprecedentný stav. Pracovník, ktorý dočasne zastupoval pracovníčku (ktorá bola a je dobrou, spoľahlivou pracovníčkou), dostal po skúšobnej lehote troch mesiacoch (keď ešte takmer nič po odbornej stránke nevedel) približne o 100 € vyšší plat, ako mala zastupovaná pracovníčka. Nakoľko on je zaradený do nižšej platovej triedy, ako ona (on má triedu 8 a ona 10), vyšší plat má práve vďaka vysokému osobnému príplatku ( má ho vyšší o 156,-€). Tento nezákonný, paradoxný stav platí aj v súčasnosti.
  5. 5. Podľa § 20 ods. 1) zákona 553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu okrem iného za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce, za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy ..... . Podľa ods. 2 citujem: „Návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi podľa ods. 1 vrátane výšky písomne odôvodní príslušný vedúci zamestnanec“. Aj v tomto prípade mohol dotknutému pracovníkovi písomne navrhnúť odmenu vrátene jej výšky iba hlavný kontrolór mesta. Hlavný kontrolór nenavrhol tomuto zamestnancovi odmenu, teda mu nemala byť ani žiadna odmena vyplatená. Bez jeho vedomia a súhlasu mu však odmeny vyplácané boli. Prvá vo výške 300,-€ dokonca v júni 2012, hneď po uplynutí trojmesačnej skúšobnej lehoty! Ďalšie mu boli vyplatené nasledovne: 300,-€ november 2012; 300,-€ jún 2013; 500,-€ november 2013; 500,-€ máj 2014. Primátor mesta tak urobil svojvoľne, čím porušil zákon.
  6. V § 84 ods. 3  Zákona 311/2001 Z.z. sa uvádza citujem: „Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých jeho zamestnancov. ...“. V ods. 1 Čl. 7  Časť IV Pracovného poriadku  Mesta nové Zámky sa uvádza citujem: „ Zamestnanec sa nesmie bez súhlasu príslušného nadriadeného vedúceho zamestnanca vzdialiť z pracoviska“. V ods. 2. sa ďalej uvádza citujem: Každý zamestnanec je povinný v prípade opustenia budovy pracoviska vyžiadať si súhlas nadriadeného vedúceho zamestnanca – predložiť na podpis priepustku okrem opustenia pracoviska počas obedňajšej prestávky (musí si však evidovať odchod a príchod z obedňajšej prestávky)....“. Pracovník UHK často nelegálne opúšťal budovu MsÚ bez vedomia, či súhlasu svojho nadriadeného. Veľmi často, bez evidencie, opúšťal budovu aj počas obedňajšej prestávky (v roku 2012 to bolo 156 krát, v roku 2013 to bolo 111 krát a do 18.7.2014 to bolo 57 krát). Opakovane tým porušoval pracovný poriadok a rovnako aj § 84 ods. 3  Zákona 311/2001 Z.z.. Na túto skutočnosť bol svojim nadriadeným viackrát ústne upozorňovaný (dňa 24.4.2014 aj za prítomnosti svedka). Preto sa hlavný kontrolou dňa 18.7.2014  obrátil na primátora a požiadal ho, aby s ním okamžite rozviazal pracovný pomer. Zároveň mu ho dal k dispozícii a upozornil na to, že ho viac nepovažuje za pracovníka UHK.
  7. 7. Primátor mesta nevyhovel žiadosti hlavného kontrolóra mesta, nerozviazal pracovný pomer s dotknutým pracovníkom, ani ho nepreradil na iný útvar MsÚ. Po formálno-právnej stránke je stále evidovaný ako pracovník UHK. Od 18.7.2014 (kedy deklaroval hlavný kontrolór mesta, že ho dáva k dispozícii primátorovi mesta) bola dochádzka tohto pracovníka nasledovná: od 22.7. do 30.7. – nemoc; od 31.7. do 18.8. – dovolenka; od 19.8. do 21.8. – práca (hlavný kontrolór bol práve na dovolenke);          od 25.8. do 28.8. – dovolenka (týmto si pravdepodobne už vyčerpal dovolenku za doterajšie odpracované dni); od 1.9. do ?  - nemoc). Z uvedeného vyplýva, že 3 dni strávil na UHK v práci a bola mu za to vyplatená mzda. Bol tým porušený §118 ods. 1 Zákonníka práce, kde sa uvádza citujem: „Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu“. Nakoľko mu hlavným kontrolórom mesta  nebola pridelená žiadna práca, nemohol na UHK ani žiadnu prácu vykonať, a teda mu za tieto dni mzda neprináleží. Zároveň sa tým podľa §1 ods . 1) zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite ...  preukázalo nedodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.
  8. 8. Z predchádzajúcich zistení vyplýva, že nedodržiavaním príslušných zákonných ustanovení bola s vedomím primátora mesta spôsobená mestu škoda cca vo výške     13 000,- € (vyplatený osobný príplatok, vyplatená odmena, mzda za tri fiktívne dni v práci, odvody zamestnávateľa za vyplatenú mzdu). Nakoľko je podozrenie, že konaním primátora mesta by mohlo ísť aj o trestnú činnosť, bude sa musieť postupovať v súlade s § 13 ods. 2k) zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a uvedené skutočnosti oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

V Nových Zámkoch dňa: 12.9.2014
Lehota na podanie písomného vyjadrenia, námietok do : 24.9.2014
Podpisy zamestnancov kontrolného orgánu:
Ing. Štefan Rovňaník, hlavný kontrolór mesta             ...........................................
Mgr. Annamária Nozdrovická, kontrolór                      ............................................

S obsahom správy bol oboznámený a prevzal ju dňa :
12.9.2014
Ing. Ing. Gejza Pishinger , primátor mesta                     ..........................................
Prílohy:
Žiadosť o okamžité skončenie pracovného pomeru s Bc. Robertom Juríkom – co.
Oznámenie – vyjadrenie k žiadosti – co.
Reakcia na „Oznámenie – vyjadrenie k žiadosti – co.

MsÚ Nové Zámky
Ing. Gejza Pischinger
primátor mesta

Nové Zámky, 18.7.2014
Vec: Žiadosť o okamžité skončenie pracovného pomeru s Bc. Robertom Juríkom
Bc. Robert Jurík bol prijatý na útvar hlavného kontrolóra proti mojej vôli. Na toto miesto som hľadal osobu, ktorá by ovládala účtovníctvo a prípadne aj rozpočtovníctvo. Žiaľ na moje argumenty nikto nebral ohľad. Je každému jasné, že toto miesto získal vďaka nadštandardným vzťahom, ktoré sú medzi Vami a jeho manželkou  pani poslankyňou          Ing. Ľubicou Juríkovou. Určite to nebolo na základe jeho odborných schopností a vedomostí.
Spočiatku som myslel, že ho budem jednoducho ignorovať a nebudem mu prideľovať žiadnu prácu. Vzápätí som si to rozmyslel s tým, že nebudem zbytočne vyhrocovať vzťahy medzi nami. Začal som mu prideľovať robotu, aby sa postupne zaučil. Zistil som, že jeho počítačové znalosti sú hlboko podpriemerné. Odborné schopnosti  u neho sú tiež na úrovni slabého priemeru. S týmto faktom som sa zmieril. Musel som sa prispôsobiť a dával som mu robiť iba jednoduché kontroly a jednoduché tzv. sekretárske činnosti (písanie listov podľa vzoru, kopírovanie, roznášanie pošty ....). V rámci týchto okolností by mohlo byť všetko v relatívnom poriadku. Ťažkosti nastali, keď som náhodou zistil, že má vážne problémy s dodržiavaním pracovnej disciplíny. Z pracoviska odchádzal kedy sa mu zmyslelo a odchod na obed si zásadne neevidoval predpísaným spôsobom. Jeho denný režim bol často nasledovný: do roboty prichádzal o cca 7.30 hod.. Následne si potom svojvoľne odskočil obstarať raňajky, čo trvalo cca 15 – 20 min. Na obed chodieval cca o 11.00 hod . Obedňajšia prestávka u neho trvala často 45 – 60 min. Samozrejme si odchod ani príchod  neoznačoval. Opakovane som ho upozorňoval, že svoj odchod z pracoviska má oznamovať svojmu nadriadenému, a bez môjho súhlasu tak konať nemôže, lebo tým vážne porušuje pracovnú disciplínu. Ignoroval to. Naďalej bežne praktizoval kratšie, či dlhšie opustenia pracoviska bez môjho súhlasu. Dovoz svojej manželky na rokovanie MsZ a jej následný odvoz po skončení MsZ vykonával automaticky, čo som sa postupne dozvedal. Situácia s jeho dochádzkou začala byť značne neúnosná. Preto som ho dňa 24.4.2014 za prítomnosti  pracovníčky útvaru kontroly pani Mgr. Annamárii Nozdrovickej dôrazne upozornil na jeho vážne porušovanie pracovnej disciplíny. Upozornil som ho, ak bude takto ďalej konať, budem žiadať jeho okamžité skončenie pracovného pomeru. Na krátku dobu sa to zlepšilo a jeho dochádzka do práce v mesiaci máj bola v podstate v poriadku (ale možno iba preto, že celý mesiac pracoval v teréne). V ďalších mesiacoch sa to postupne zhoršovalo. 15.7. si opäť kľudne rozvážal manželku na zastupiteľstvo. Keď som ho dnes 18.7.2014 ráno pristihol pri svojvoľnom opustení pracoviska, ešte ma to veľmi nenahnevalo. Posledná kvapka mojej trpezlivosti sa preliala, keď som ho tohto istého dňa zase pristihol na vrátnici o 11.24 hod. ako prechádza popri nej bez toho aby evidoval dochádzku. Keď som ho  upozornil, že som mu jeho povinnosť riadne označovať príchody a odchody zdôrazňoval aspoň „milión“ krát , iba sa zasmial a išiel ďalej. Svedkami  tohto incidentu boli aj dve pracovníčky, ktoré sa práve nachádzali v okolí vrátnice (pani Gál Teodora a pani Alžbeta Bednáriková). Je možné, že ho zaregistrovala aj Ing. Andrea Illésová, ktorá práve schádzala dolu schodmi smerom k vrátnici.
V časti III. Článku 3 ods. 3a) pracovného poriadku sa uvádza citujem: „Za závažné porušenie pracovnej disciplíny, pre ktoré možno rozviazať pracovný pomer so zamestnancom okamžite sa považuje majme a) neospravedlnená neprítomnosť na pracovisku“ .
Pán primátor. Z vyššie popísaného je zrejmé, že pán Bc. Robert Jurík opakovane závažne porušoval pracovnú disciplínu v podstate na dennom poriadku. Ani po opakovaných dohovoroch a upozorneniach nezjednal nápravu. Z uvedeného dôvodu Vás žiadam, aby ste s ním ako štatutár ukončili pracovný pomer. Ako kontrolór mal byť ostatným zamestnancom vzorom v dodržiavaní pracovnej disciplíny. Rovnako  by nemal robiť hanbu ani Vám, ktorý ste ho na toto miesto prijali. V konečnom dôsledku nie je to žiaden sociálny prípad. Poberá slušný výsluhový dôchodok. Koľkí by boli na jeho mieste šťastní, že majú zamestnanie. Vážili by si to a radi by dodržiavali pracovnú disciplínu.
Neviem ako sa k mojej žiadosti postavíte. Dúfam, že  jej po posúdení vyhoviete. V každom prípade pán primátor Vám týmto oznamuje, že od dnešného dňa, od 12.00 hod ho nepovažujem za môjho podriadeného, teda nepovažujem ho za pracovníka útvaru hlavného kontrolóra. Nebudem mu dávať žiadnu robotu. Dávam Vám ho plne k dispozícii. Upozorňujem Vás, že jeho ďalšie formálne zamestnanie na UHK by bolo  mrhanie s prostriedkami rozpočtu mesta. Zároveň by to bolo nedodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, čo by bolo porušenie zákona .
S pozdravom Ing. Štefan Rovňaník, hlavný kontrolór mesta
Na vedomie: Ing. Peter Ágh, prednosta MsÚ

 


MsÚ Nové Zámky
Ing. Gejza Pischinger
primátor mesta

Nové Zámky, 21.7.2014
Vec: Doplnenie informácie o mojej žiadosti o okamžité skončenie pracovného pomeru s Bc. Robertom Juríkom
Považujem za potrebné Vám upresniť niektoré informácie, ktoré  predchádzali môjmu rozhodnutiu obrátiť sa na Vás so žiadosťou o okamžité skončenie pracovného pomeru      s Bc. Robertom Juríkom. Keď som sa vracal z obeda, na chodbe na 1. poschodí som sa stretol s pánom Juríkom. Oslovil som ho, že sa s ním  potrebujem vážne porozprávať. On na to reagoval značne agresívne. Vyhrážal sa mi, ak prídem za ním do kancelárie, že mi rozbije hubu (možno povedal papuľu). Samozrejme, že ma takáto nehorázna drzosť nahnevala. Napriek tomu, možno po 20-30 minútach som ho zavolal k sebe do kancelárie, aby sme sa o vzniknutom probléme porozprávali. Posadil sa a ja som mu stručne odprezentoval  chronológiu jeho pracovného pôsobenia na útvare hlavného kontrolóra. Zopakoval som mu aj jeho časté vážne prehrešky voči dodržiavaniu pracovnej disciplíny. Na záver som mu povedal, že ďalej nie som schopný, ani ochotný trpieť jeho maniere. Vyzval som ho, aby si sám podal okamžitú výpoveď a tým by sme mohli celú záležitosť považovať za skončenú. Žiaľ nebol ochotný tak urobiť. Upozornil som ho,  ak to nespraví, prinúti ma oficiálne obrátiť sa na Vás, čím vlastne dôjde k istej „medializácii“ problému. Tiež som ho upozornil, že tým môže nepriamo spôsobiť škodu  aj Vám. Nedbal na to a odišiel z mojej kancelárie. Až na základe jeho stanoviska som bol nútený obrátiť sa so svojou žiadosťou na Vás.
S pozdravom Ing. Štefan Rovňaník, hlavný kontrolór mesta

2014-09-18 18:57:54 František
[quote name="Oliver"] Alibistická reakcia primátora je dôkozom, že absolútne nerozumie správe mesta (čo potvrdzuje aj otrasná podoba Nových Zámkov) a pracovnú morálku či profesionalitu svojich zamestnancov má úplne na háku.[/quote]

Správa mesta je hlavne o mestských poslancoch a najvyšších úradníkoch mesta ktorí sa síce nevolia ale fakticky toto mesto riadia a vykonávajú moc v reálnom živote mesta. Síce si to väčšina ľudí neuvedomuje, ale primátor je iba jedna (a zďaleka nie tá najpodstatnejšia) časť skladačky o riadení mesta. Podstatní sú ľudia ako prednosta MsÚ a "jeho" výkonní úradníci. To týto páni vedia uviesť veci do pohybu - v dobrom aj zlom. Od nich záleží, čo (ne)bude, kde (ne)bude a ako (ne)bude.
2014-09-17 18:44:56 Admin
Attila, bol ste jedným z prvých registrovaných prispievateľov, ktorí mohli priamo publikovať svoje komentáre (registráciu nových užívateľov sme po čase zakázali). Vaše príspevky sú naďalej vítané, ale obsahovali veci, ktoré portál poškodzujú, preto budú v budúcnosti potvrdzované Adminom, ako všetky ostatné. Ďakujem za pochopenie.
2014-09-17 17:52:02 Oliver
Všetci vedia, že pán Jurík nedokáže samostatne pracovať a pravidelne opúšťal pracovisko. To, že na mestskom úrade je ich takých viac, je tiež verejným tajomstvom. Alibistická reakcia primátora je dôkozom, že absolútne nerozumie správe mesta (čo potvrdzuje aj otrasná podoba Nových Zámkov) a pracovnú morálku či profesionalitu svojich zamestnancov má úplne na háku.
2014-09-17 17:07:12 Attila
Už som sa na neho vykričal, raz v škôlke na CM ulici, stačilo. Nemienim sa s ním viac zaoberať...
2014-09-16 19:00:38 somktosom
Presne to co som predpokladal a ocakaval :) Mestsky urad je jeden zohrany team na cele s Gezabacsim, Ako som uviedol uz v prvom clanku, v ktorom sa pan Psenak venoval tejto teme, cely mestsky urad az na par vynimiek su bábky pana primatora. Na tuto skutocnost som prisiel hned ako som nastupil na prax, ktora nastastie trvala iba niekolko dni. Vdaka tejto praxi som prisiel na to o com je cela verejna sprava. Tato skusenost mi otvorila oci a povedal som si, ze napriek tomu ze som vystudoval verejnu spravu a regionalny rozvoj, nechcem mat s takymito instituciami a ludmi ziadne docinenia a radsej som sa zamestnal v sukromnom sektore.
2014-09-16 18:33:19 Attila
... a nedá mi nedokončiť myšlienku: práve strkanie hláv do piesku pred problémami doviedlo túto krajinu do stavu, v akom je a nech je to o ekonomike, nezamestnanosti, morálke, kultúre a tak ďalej, rad radom to platí pre všetky stránky spoločnosti. Nečinne sa pozeráme, ako nám pred očami kradnú to, čo naši predkovia, rodičia budovali po desaťročia, za 25 rokov sa rozkradlo to, čo sa vybudovalo hádam za 150. To všetko naším pričinením, pomocou našich hlasov vo voľbách, to my sme tých zlodejov legitimizovali. Už je dávno neskoro, povedal by som po funuse, túto krajinu už nikto nedá dokopy, nejaké vypisovanie po internete je povedal by som útok prakom na slona. Dávno sme mali výjsť do ulíc, tak v Bratislave ako aj v Nových Zámkoch a ...
2014-09-16 18:10:29 Mišo
Vážený Attila.
Nič v zlom, ale ak máte potrebu nejakej konkrétnej osobe vynadať priamo do i...v vo virtuálnom priestore, tak to dotiahnite do konca a napíšte vaše ctené a pravé meno.

Iné je prísť na MsÚ a vykričať mu to osobne a iné napísať tu na webe a zanechať to po sebe ako nejaké e-...o (s prepáčením). Za klávesnicou je každý odborník alebo hustý frajer... :lol:
2014-09-16 17:31:32 Attila
Pán Pšenák, keď napíšem, že je primátor i..t, tak si za tým stojím a prosím nehanbite sa za môj názor na svojej web stránke.
Myslel som si, že 25 rokov po revolúcii poskytujete priestor pre slobodné vyjadrenie osobných názorov na veci, ktoré sa týkajú spoločenstva. Nuž zrejme som sa mýlil.
Kľudne dajte vedieť, keď sa bojíte, nebudem sem prispievať.
Ale určite nebudem chváliť to, čo sa nedá.
2014-09-16 15:06:43 Attila
Vážený pán Rovňaník!
Neviem, či čítate túto web stránku. Touto cestou Vám odporúčam, ak Vám záleží na zdraví Vášho tela a hlavne psychiky, nájdite si zamestnanie niekde inde, hoci viem, že to nie je ľahké. Aspoň dovtedy, kým je primátorom ten i..t. Sám vidíte, že bojujete s veternými mlynmi. Ja vás považujem za korektného človeka, pred rokmi sme sa osobne stretli, keď primátor chcel predať nad hlavami našich detí materskú školu na ulici Cyrilmetódskej. Nech sa tam trápi niekto iný, nemá to cenu, verte mi, skracujete si vlastný život. Ja by som sa vykašlal na tú bandu i..v.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK