Úvod / Nyitóoldal
   
 
Martin Slobodník  2015-06-15   2,261

Ako sme boli na týchto stránkach signalizovali, letáková akcia proti výstavbe obchodného centra na Vajanského ulici v Nových Zámkoch pokračuje petíciou obyvateľov. Záujemcovia si môžu stiahnuť formuláre odtiaľto: vo formáte MS Word, vo formáte PDF. Organizátori prosia  podpísané formuláre odovzdať uvedeným kontaktným osobám. Text petície je nasledovný:
Občania mesta Nové Zámky, podpísaní pod touto petíciou,  vyjadrujú svoj nesúhlas so zastavaním voľnej plochy, lokalita medzi ulicami S.H. Vajanského, J. Kráľa a Orgovánová, na pozemkoch registra “C“  parc. č. 952/73 – zastavané plochy a nádvoria, 7201/99 – ostatné plochy, 7201/100 – ostatné plochy, 7201/101 – ostatné plochy, 7201/102 – ostatné plochy, 952/48 – zastavané plochy a nádvoria, 952/49 – zastavané plochy a nádvoria, 7201/69 – zastavané plochy a nádvoria, 7201/71 – zastavané plochy a nádvoria, 7201/72 – ostatné plochy, 7507/1 – zastavané plochy a nádvoria, 7508/4 – zastavané plochy a nádvoria, 7508/5 – ostatné plochy, 7508/7 – ostatné plochy v katastrálnom území Nové zámky.  Nezastavaná voľná plocha je posledným „prázdnym“ pozemkom v intenzívne zastavanej časti mesta. Predchádzajúce vedenie mesta Nové Zámky tento pozemok predalo a územným rozhodnutím číslo: 44097/2014-5-Ac, vydaným mestom dňa 14.7.2014, určilo na výstavbu „Obchodného centra Nové Zámky“. Oba tieto kroky, predaj aj plány na zastavanie plochy, sa uskutočnili bez verejnej diskusie občanov mesta.

Plocha ktorá je predmetom tejto petície je v rámci sídliska Juh jedinečná a má potenciál omnoho vyšší,  než stať sa ďalším nákupným centrom a parkoviskom jeho zákazníkov. Všetky potrebné obchody a nákupné centrá sú už teraz pre obyvateľov tejto časti mesta veľmi jednoducho dostupné.

Plocha ktorá je predmetom tejto petície teraz plní funkciu verejnej zelene, veľmi extenzívnej a neplánovanej s minimálnou údržbou. Napriek tomuto stavu a terajšej forme plochy si obyvatelia susedných domov a ulíc zelenú plochu v dosahu ich bydliska cenia  a súčasný stav preferujú pred zmenou smerom k zastavanej ploche a nákupnému centru.

Výstavba a prevádzka nákupného centra v tejto lokalite prinesie zo sebou mnoho negatív:


Výstavba nákupného centra na ulici S. H. Vajanského pre obyvateľov mesta (a zvlášť pre obyvateľov susedných ulíc a blokov) neprinesie žiadny nárast kvality ich prostredia – práve naopak nám prinesie množstvo negatív. Mesto a sídlisko stratí hodnotnú plochu s potenciálom pre budúcnosť. Tu si dovolím(e) citovať s rozhovoru s francúzskym urbanistom a architektom Dominiqueom Perraultom na tému rozvoja miest vo východnej Európe a zvlášť prázdnych nezastavaných pozemkov v mestách:

....musíme chrániť prázdne miesta miest a to z viacerých dôvodov. Prvým je, že v budúcnosti budeme toto prázdne miesto potrebovať, aby sa mohlo mesto vyvíjať. Je to poklad do budúcna. Mali by sme byť veľmi opatrní, ako tento priestor využijeme. A to je opäť iba v tom, či vieme rozmýšľať a vidieť dopredu.“Žiadame verejných zástupcov, zástupkyne, poslancov a poslankyne mesta Nové Zámky, aby v rámci svojho mandátu, podnikli všetky dostupné kroky k pozastaveniu plánov na výstavbu akéhokoľvek stavebného objektu na vyššie uvedenej ploche. Zároveň žiadame volených zástupcov a zástupkyne mesta, aby iniciovali a otvorili diskusiu smerujúcu k budúcemu využitiu dotknutej zelenej plochy.
2015-06-29 10:41:39 vladimira kotruszova
aby organizátori vypísali a umožnili i na internete signovať petíciu. Je to vec verejná, ktorá sa netýka len okolia "nechceného staveniska"
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK