Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2011-05-15   1,087

Az érsekújvári Rotary klub gondozásában a városi hivatallal együttműködve "Érsekújvári útlevél"  került kibocsájtására. Egy igazi útlevélre emlékeztető, szép kivitelezésű könyvecskét kap kezébe mindenki, aki rá szán 4 Eurót. Mint az a bevezetőből kitűnik, a kiadvány városunkba látogató vendégeknek szól, akikkel röviden megismerteti városunk történelmét és mostani életét. Miestny Rotary klub v spolupráci s mestom vydal "Novozámocké pasy". Malú a veľmi pekne spracovanú knižôčku, ktorá vonkajším vzhľadom naozaj pripomína pas, si môže zadovážiť každý, kto obertuje 4 Eurá. Ako vyplýva z úvodného slova, "pasy" sú určené predovšetkým pre návśtevníkov mesta, ktorých oboznamujú  s minulosťou a prítomnosťou Nových Zámkov.  

Az utolsó 13 oldalon a szponzorok egész-oldalas reklámjai találhatóak, bármennyire is valószínűtlen, hogy egy idelátogató turista hűtővitrint (Pastorkalt), vagy városi céget akarna vásárolni (Brantner, Bytkomfort, Novocentrum, stb.) Kiváló ötlet viszont a különböző éttermekben, idegenforgalmi létesítményekben engedményes szolgáltatás igénybevételére feljogosító kuponok elhelyezése az "útlevél" utolsó oldalán.
Ezt a kezdeményezést minden újvári lokálpatrióta csak üdvözölni tudja, bár hozzá kell tenni, hogy attól még messze vagyunk hogy valódi idegenforgalom-szervező munkáról  beszélhetnénk városunkban.
Ha netán már holnap egy japán turistacsoport Újvárba tévedne, valószínűleg nem találna se idegenvezetőt, se senkit, akinek kulcsa lenne a ferencesek kazamatáitól, vagy a zsinagóga épületétől. Nem jutnának messzire akkor sem, ha pl. a Blaskovics könyvtár arab kéziratai után érdeklődnének. De Újvár nem tudná fél órán túl lekötni figyelmét egy idelátogató Kassák rajongónak, Bernolák tisztelőnek, a török ellenes harcok iránt érdeklődőnek, egy Zmeták művészetét megismerni vágyónak sem (hogy Luzsicáról, Jaksicsról, Szabóról vagy Bresztyákról ne is beszéljünk)... Bár még így is talán a művészeti galéria nyújtja a legprofibb benyomást egy 1986-ban kiadott nagyrészt fekete-fehér katalógusnak köszönhetően...
Ezekből a kaotikus állapotokból kivezető utat mindenképpen a városban működő civil szférának kell megtalálnia-megteremtenie. Meg kell szervezni az információ áramlást, megtalálni az egyszerű és olcsó megoldásokat és megfogalmazni az elvárásokat az egyes intézmények felé.
Az "Érsekújvári útlevelek" terjedése majd mutatni fogja e munka hatékonyságát.

Na posledných 13 stranách "pasu" sú vytlačené celostránkové inzeráty sponzorov, i keď nie je veľmi pravdepodobné, žeby turista prechádzajúci našim mestom kupoval chladiace boxy (Pastorkalt), alebo mestské podniky (Brantner, Bytkomfort, Novocentrum). Naopak výborný nápad bol na jednu z posledných strán umiestniť zľavové kupóny do vybraných hotelových a reštauračných zariadení v meste.
Túto iniciatívu môže ktorýkoľvek novozámocký lokálny patriot iba privítať, hoci je nutné poznamenať, že o premyslenej a koncepčnej práci v oblasti cestovného ruchu v našom meste naďalej nemožno hovoriť.
Keby sa napr. už zajtra zatúlal do Nových Zámkov autobus s japonskými turistami, títo by mali značný problém si zadovážiť nielen turistického sprievodcu, ale nedostali by sa ani ku kľúčom od frantiśkánskych kazemát, či neologickej synagógy. Úspešnejší by neboli, ani keby sa zaujímali o arabské rukopisy z Blaskovicsovej knižnice.  Ale ani Kassákovho prívrženca, či Bernolákovho zapáleného nasledovníka by naśe mesto nedokázalo zaujať na viac, než pol hodiny. Rovnako nie je veľmi čo ponúknuť ani záujemcom o protiturecké boje, fanúšikom Zmetáka (o Luzsicovi, Jaksicsovi, Brestyákovi, Szabovi ani nehovoriac). Ešte s najlepším renomé z porovnania vychádza Galéria umenia vďaka katalógu (prevažne čierno-bieleho) vydaného pred 25-mi rokmi...
Východisko z týchto chaotických pomerov môže nájsť pravdepodobne len civilná sféra prítomná v meste svojimi spolkami a združeniami.  Je potrebné organizovať prúdenie informácií o potrebách a možnostiach, nájsť jednoduché a lacné riešenia, sformulovať očakávania a požiadavky voči jednotlivým inštitúciám v meste.
A potom môže byť počet novovydaných "Novozámockých pasov" dobrým indikátorom úspešnosti tohoto snaženia.


 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK