Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  12-04-25   1,077  
0

Keď sme pred 1,5 rokom navštívili novovymenovanú riaditeľku  ÚPSVaR v Nových Zámkoch Ing. Csillu Onódiovú, pýtali sme sa na otázky, ktoré  sa nám zdali byť kľúčové z hľadiska dosiahnutia pozitívnej zmeny v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v regióne. Neboli sme si pravda istí, do akej miery je dosiahnutie kvalitatívnej zmeny v uvedených oblastiach otázkou rozhodnutí na regionálnej úrovni a kedy pokrok závisí výlučne od aktivity ministerstva práce.  

V niektorých oblastiach sme prakticky okamžite vytušili problémy, tak napr., keď p. riaditeľka na našu otázku ohľadom možností podpory zamestnávania Rómov vyhlásila, že tento problém neexistuje, keďže rozlišovať Rómov by bola ich diskriminácia. Tiež sme si neboli istí, komu  a načo slúžia hrubé zväzky vytlačených štatistík za sklom vo vitríne, o ktorých p. riaditeľka tvrdila, že vznikajú v rozsahu a podľa zadania ministerstva, kam ich aj poctivo zasielajú...
Po poldruha roku sme sa k svojim otázkam vrátili a novozámockému ÚPSVaR  sme ich položili opäť. Obratom sme obdržali odpovede, ktoré nás minimálne prekvapili. Uvádzame prehľad našich požiadaviek a odpovede, ktoré sme dostali.

Žiadali sme:
1. Správy, analýzy a iné analytické materiály ( okrem štatistík) spracované na odborných útvaroch ÚPSVaR Nové Zámky sa obdobie 4Q.2010 - 1Q.2012
Správy, analýzy a iné analytické materiály ÚPSVaR Nové Zámky spracuváva vo výročnej správe za celý jednotlivý rok, nie za jednotlivé mesiace, resp štvrťroky. Ak by pre Vás bola vhodná aj výročná správa ÚPSVaR Nové Zámky za celý rok 2010, tak ju nájdete na našej webovej stránke: www.upsvarnz.sk. Výročná správa za celý rok 2011 ešte nie je spracovaná.

2. Prehľad kontaktov s vysokými školami, odbornými pracoviskami, agentúrami, občianskymi združeniami a pod. ktoré sa v uvedenom období nadviazali a udržiavali za účelom riešenia sociálnej situácie a nezamestnanosti v regióne
3. Zoznam vystúpení v médiách, publikovaných článkov pracovníkov ÚPSVaR Nové Zámky za uvedené obdobie

4. Zoznam aktivít, ktoré v uvedenom období úrad vykonal z vlastnej iniciatívy za účelom riešenia nezamestnanosti (všeobecne) v regióne
5. Zoznam aktivít, ktoré v uvedenom období úrad vykonal za účelom riešenia nezamestnanosti dlhodobo nezamestnaných v regióne
6. Zoznam aktivít, ktoré v uvedenom období úrad vykonal za účelom riešenia nezamestnanosti absolventov v regióne
7. Zoznam aktivít, ktoré v uvedenom období úrad vykonal za účelom riešenia nezamestnanosti Rómov v regióne
8. Zoznam aktivít, ktoré v uvedenom období úrad vykonal za účelom riešenia chudoby, bezdomovectva a sociálnej vylúčenosti v regióne
S riešením chudoby, bezdomovectva a sociálnej vylúčenosti sa skúste obrátiť na samosprávu.
9. Zoznam aktivít, ktoré v uvedenom období úrad vykonal za účelom podpory dobrovoľníctva
10. Štatistický prehľad počtu nezamestnaných absolventov podľa ukončenej školy a odboru k 1.1.2011 a k 1.1.2012
Štatistické prehľady počtu nezamestnaných absolventov podľa ukončenia školy sú spracované len za mesiac máj a september a sú zverejnené na webovej stránke www.upsvar.sk v časti štatistiky (tieto údaje však k dátumom 1.1.2011 a k 1.1.2012 nie sú aktuálne).

 
Zhodnotiť poskytnuté podklady nebolo príliš náročné. Neostáva než poďakovať za dobré rady a paušálnu odpoveď "Požadované informácie nie sú k dispozícii", ktorú sme dostali na väčšinu svojich otázok. Nádejne vyzerala akurát mediálna aktivita, tá však vzápätí spľasľa, keď vysvitlo, že žiadny z článkov vzťahujúcich sa k Pravde a ÚjSzó  neexistuje, resp. ÚPSVaR poskytol dátumy, keď novinári kontaktovali úrad, ale nevie, aké články z poskytnutých informácií vznikli, ani kedy a či boli vôbec boli uverejnené...
Za lakmusový papierik záujmu a schopností manažmentu úradu práce považujme situáciu so štatistikou nezamestnaných absolventov. Jednak je nezamestnanosť absolventov jeden z  najvážnejśích sociálnych problémov regiónu, na druhej strane poznať výsledky škôl z hľadiska uplatnenia budúcich absolventov je kľúčový údaj pre všetkých rodičov, ktorí sa rozhodujú o budúcnosti svojich detí. Nezanedbateľnou je i okolnosť, že ide o údaje, ktoré sú evidované v databáze úradu práce a zistiť počty nezamestnaných absolventov podľa śkôl nie je pre informatika úradu práce žiadna "rocket technic"...
Treba vedieť, že post riaditeľky úradu práce je politickou nomináciou a že v prospech súčasnej  riaditeľky hovorili predovšetkým jej skúsenosti z predchádzajúceho obdobia, keď v r. 2002-2006 zastávala rovnakú pozíciu. Dnes sa javí, že táto voľba nebola šťastná...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x