Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  12-05-06   7,909  
0

A Magyar Szemle a Horthy-korszak legtekintélyesebb társadalompolitikai folyóirata volt. 1927. szeptemberétől jelent meg a gr. Bethlen István nevével fémjelzett nemzeti-konzervatív politika képviselőjeként. A szerkesztők között találjuk a kor legjelentősebb történészeit - Szekfű Gyulát és Hóman Bálintot, a szerkesztő bizottság elnöke Bethlen István volt.  A lap németellenes vonalat követett és nagy figyelmet szentelt az utódállamoknak, akikkel szemben a békés határrevízió elvét vallotta. Najprestížnejší maďarský spoločenskovedný časopis medzivojnového obdobia Magyar Szemle (Maďarský obzor) začal vychádzať v septembri 1927 a bol predstaviteľom národno-konzervatívnej línie reprezentovanej gr. Istvánom Bethlenom, ktorý zastával aj miesto predsedu redakčnej rady. V redakcii pôsobili najvýznamnejší maďarskí historici tých čias Gyula Szekfü a Bálint Hóman. Časopis presadzoval protinemeckú líniu a venoval veľký priestor  dianiu v nástupníckych krajinách, voči ktorým presadzoval program mierovej revízie hraníc.  

 
 
 
 1. FLACHBART Ernő: A csehszlovák közigazgatási reform. 1927 szept. /59.
 2. STEIER Lajos: A cseh területi igények változásai. 1927 dec./79.
 3. SZERB Antal: A béketürö szláv lélek. 1928 jan./ 65.
 4. STEIER Lajos: A Túrócszentmártoni Deklaráció 1928 febr./163.
 5. STEIER Lajos: Benes háborús visszaemlékezései 1928 márc./ 268.
 6. FLACHBART Ernő: A csehszlovákiai magyarok és németek viszonya. 1928 ápr.  /354.
 7. STEIER Lajos: Tót elkeseredés. 1928 ápr./360.
 8. STEIER Lajos: Magyar könyv cseh szolgálatban 1928 máj./ 53
 9. OTTLIK László: Magyar nemzet - cseh birodalom. 1928/106.*
 10. STEIER Lajos: A magyarság jogviszonyai és kulturális élete Csehszlovákiában. 1928/257.*
 11. FLACHBART Ernő: A magyarság politikai élete cseh uralom alatt. 1928/256.*
 12. Beiratások cseh uralom alatt. 1928 júl./ 256.
 13. KÖRMENDY ÉKES LAJOS: Cseh törvénycsavarások 1928 aug./ 357.
 14. GOGOLÁK Lajos: A felvidéki lélek kialakulása és a magyarság. 1929/437.*
 15. STEIER Lajos: Újabb elmélet a cseh-tót államegység biztosítására. 1929 márc./ 243.
 16. STEIER Lajos: Benes és a tótok. 1929 júl./ 259.
 17. STEIER Lajos: A csehek és a tótok kölcsönös szemrehányásai. 1929 szept./ 72.
 18. STEIER Lajos: Cseh-tót kérdések. 1929 nov./ 256.
 19. STEIER Lajos: Új tót elbeszélök. 1929 dec./ 341.
 20. OTTLIK László: Tótok és magyarok. 1930 jan./ 30.
 21. STEIER Lajos: Az őslakosság szervezkedése Csehszlovákiában. 1930/506.*
 22. BALOGH József: Scotus Viator pálfordulása 1930 márs./ 222.
 23. STEIER Lajos: A tót harakiri. Skultéty füzete. Skultéty, J.: "A volt Felsőmagyarországról" c. könyvéről. 1930/559.*
 24. MORAVEK Endre: Cseh propaganda. 1930 jún./144.
 25. STEIER Lajos: A szlovenszkói helyzetről. 1930/630.*
 26. MORAVEK Endre: Glosszák a Szentiváni Kúria tanácskozásaihoz. 1930/631.*
 27. STEIER Lajos: A csehek és a revizionizmus. 1930/695.*
 28. GOGOLÁK Lajos: Tót volt-e Madách? 1930 nov./ 293.
 29. ALMÁSSY Mihály: A cseh-szlovák népszámlálás 1931 márc./ 272.
 30. BALÁS Károly: A kisebbségi sors. Grosschmid Géza: Kisebbségi sors. Kassa, 1930, szerző kiadása. 1931 márc./ 282.
 31. STEIER Lajos: A cseh-tót egységet elökészítö egy epizód 1918 májusában.  1931 jún./ 191
 32. SZEKFÜ Gyula: Trianon revíziója és a történetírás. 1931 aug./ 328.
 33. STEIER Lajos: A békési tótok és a csehek. 1931 aug./ 365.
 34. MARKÓ Árpád: A felvidéki nemzetiségek Rákóczi seregében. 1931 okt./ 121.
 35. TELEKI Pál: Az európai probléma. 1931 márc./ 209.
 36. STEIER Lajos: Magyar Masaryk-Akadémia. 1932 febr./ 173.
 37. KERESZTURY Dezső: Nyílt levél Skultéty Józsefnek. 1931/748.*
 38. STEIER Lajos: Levél a csehszlovákiai magyar ifjúságról. 1932/873.*
 39. STEIER Lajos: Seton-Watson tót munkatársai. 1932/889.*
 40. STEIER Lajos: Cseh pénzintézetek Szlovenszkón. 1932/900.*
 41. RADOS P. Béla: A neopánszlávizmus cseh intézményei. 1932 szept./ 76.
 42. STEIER Lajos: A tót nacionalizmus előretörése. Rázus működése, csehek és tótok harca a Maticában, tót népgyűlések, a Malypetr kormány. 1933/980.*
 43. PONGRÁCZ Kálmán: A felvidéki fiatalok folyóirata. 1932 nov./ 241.
 44. STEIER Lajos: Bethlen István gróf és a revízió. 1933/990.*
 45. STEIER Lajos: A csehszlovákiai magyarság politikája. 1933/1022.*
 46. MORAVEK Endre: A szlovenszkói magyar ifjúság. I. A felvidéki ifjú típusa. 1933/1053.*
 47. GOGOLÁK Lajos: A szlovenszkói magyar ifjúság. 1933/1054.*
 48. SZVATKÓ Pál: A szlovenszkói magyar középosztály. 1934/1182.*
 49. KARDOS Béla: Urban Milo a regényíró 1934 ápr./ 334.
 50. BISZTRAY Gyula: Felvidéki irodalmi élet. 1934/1205.*
 51. STEIER Lajos: Bethlen István gróf és a tót kérdés. 1934/1240.*
 52. BALOGH József: A kisebbségi magyarság szellemi védelme 1934 szept./ 81.
 53. SZVATKÓ Pál:  A Szlovák líra fejlödése az államfordulatig. 1934 nov./ 352.
 54. STEIER Lajos: Cseh politikai arcképek I. 1934 nov./ 375.
 55. STEIER Lajos: Cseh politikai arcképek II. 1934 dec./ 475.
 56. SZÁSZ Zsombor: Scotus Viator "Románok története". 1935 jan./ 96.
 57. SZVATKÓ Pál: A háború utáni szlovák líra. 1935 márc./ 293.
 58. SZÜLLÖ Géza: A katolicizmus helyzete a Csehszlovák Köztársaságban. 1935/1310.*
 59. ÖLVEDI János: A szlovenszkói új magyar generáció. 1935/1331.*
 60. SZVATKÓ Pál: A csehszlovákiai választások után. 1935/1358.*
 61. GOGOLÁK Lajos: Egy prágai út. 1935/1370.*
 62. BORSODY István: A csehszlovákiai magyar iskolaügy. 1935/1394.*
 63. SZVATKÓ Pál: Hodzsa Milán a csehszlovák politika élén. 1935/1416.*
 64. RUTTKAY László: Hollandus vélemény a csehszlovák nemzetegységröl. 1935 nov./ 285.
 65. ERNSZT Sándor: Beneş politikája. 1936/1436.*
 66. GOGOLÁK Lajos: Ruszinszkó a cseh politikában. 1936/1442.*
 67. GOGOLÁK Lajos: A csehek önmagukról. 1936/1481.*
 68. SZVATKÓ Pál: A csehszlovák politika Hodzától Kroftáig. 1936/1495.*
 69. KARDOS Béla: A mai tót társadalom regénye. Jesensky, Jan: Demokrati c. regénye kapcsán. 1936/1522.*
 70. GOGOLÁK Lajos: A cseh nacionalizmus és a szudétanémet kérdés. 1936/1528.*
 71. MORAVEK Endre: Magyar kultúregyesületek a Felvidéken. 1937/1621.*
 72. BORSODY István: Magyarok kultúrája Csehszlovákiában. 1937/1622.*
 73. SZVATKÓ Pál: A csehszlovák-szudétanémet kiegyezés kísérlete. 1937/1633.*
 74. BORSODY István: A cseh önkritika három halottja. 1937/1672.*
 75. RAKOLCZAI László: Csehszlovákia hadászati értéke. 1937 júl./ 217.
 76. BENCE István, Nyelvek zavara, nyelvtanulás.  1937 aug./ 345.
 77. STEIER Lajos (1885-1938). 1938
 78. SEMETKAY József: A szlovenszkói új magyar regényirodalom. 1938/1854.*
 79. WEIS István: A Felvidék lelke. 1938/1855.*
 80. GOGOLÁK Lajos: A Felvidék: a táj és a történelem. 1938/1856.*
 81. MORAVEK Endre: Magyar-szlovák-ruszin sorsközösség. 1938/1857.*
 82. ÖLVEDI János: Mit hoz a felvidéki magyarság. 1938/1858.*
 83. SZÁSZ ZSombor: A szudétanémet kérdés tanúlságai. 1938 nov. / 237.
 84. BORSODY István: A csehek és az autonómia. 1938/1860.*
 85. GOGOLÁK Lajos: Cseh emlékiratok a békekonferencia elött. 1938 jún./ 190.
 86. DARÁS Gábor: A félszázados ruszin nacionalizmus. 1938/1861.*
 87. BULLA Béla: Az új határ. /Az I. bécsi döntés után/. 1938/1868.*
 88. SZÜLLÖ Géza: Szerk. cikk a felvidéki magy. politikusokról. 1938/1875.*
 89. SZABÓ István: A rutén föld. 1938/1876.*
 90. BORSODY István: A szudétanémetek politikája. 1938 ápr./ 309.
 91. MORAVEK Endre: Nyelvi asszimiláció. 1938 jún./ 213.
 92. DUKA ZÓLYOMI Norbert: A szlovákiai magyarság sorsa. 1939/1898.*
 93. TÓTH Zoltán: Magyarok, tótok, cseh husziták. 1939 márc./ 291.
 94. BULLA Béla: A Ruténföld. 1939/1918.*
 95. RAVASZ László: Asszimiláció és disszimiláció. 1939 márc./ 304.
 96. CSEKEY István: Magyarság és asszimiláció. 1939. máj./ 16
 97. BORSODY István: Szlovákia. 1939/1934.*
 98. DOBOSSY László: Kisebbségi lélek. 1939 máj./ 33.
 99. DUKA ZÓLYOMI Norbert: A szlovák zürzavar. 1939 aug./ 307.
 100. ILNICZKY Sándor: Ruszinok és magyarok. Kurtyák János emlékének. 1939/2000.*
 101. SEBESY György: Címkórság mindenütt. 1939 aug./ 386.
 102. SÁGI FARKAS István: Szlovák írók a magyar szellemi közeledésről. 1939/2014.*
 103. VÁJLOK Istvan: A szlovák önnálóság kezdetei. 1940 jan./ 11.
 104. JÓCSIK Lajos: A magyarság a cseh földreformban. 1940/2036.*
 105. DUKA-ZÓLYOMI Norbert: Magyar történelem - magyarok nélkül 1940 jún./ 377.
 106. JÓCSIK Lajos: Szlovákia pénzügyi gondjai. 1940 jún./ 382.
 107. SÁGI FARKAS István:  A magyarság és az újabb tót irodalom. 1940 dec./ 380.
 108. TOMORI Viola: Cseh és magyar szociálpolitika 1941 márc./ 137.
 109. DUKA-ZÓLYOMI Norbert: Szórványmagyarok. 1941 jún. /343.
 110. KRAMMER Jenö: A kisebbségi ember lelki világa. 1941 aug./ 57.
 111. GÁLDI László: A magyar szlovák határ kérdéséhez. 1941 nov./ 281.
 112. KOVÁCS Endre: Hronský és Urban. A mai szlovák regény.  1942 okt. / 206.
 113. PROKOPY Imre: A magyarok és a szlávok 1942 nov./ 255.
 114. GOGOLÁK Lajos: Közép-Európa népei. 1943 nov./ 237.
 115. BORSODY István: A Szovjet Únió és Közép Európa. 1944 márc./ 143.A csillaggal (*) jelzett cikkek: MAGYAR SZEMLE. Repertórium és tartalomelemzés II. Mutatók és tematikus válogatás. Írta és összeállította: Saád József. Kiadja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai Intézet Budapest, 1989.

 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
12:09:20 A Magyar Szemle Csehszlovákiával foglalkozó cikkei az 1928-1944 években / Články o Československu n... [2012-05-06; 7,909 x]
12:08:41 Čo zostane z novozámockej hádzanej? / Mi marad az érsekújvári kézilabdából? [2013-06-10; 2,634 x]
12:08:01 Viceprimátor Štefánik hrá o prežitie: podarí sa trestným oznámením prekryť otázky, na ktoré verejnos... [2018-10-16; 4,665 x]
12:07:24 Otázniky okolo financovania kúpy digitálneho vysielača NZTV: Predalo Novocentrum ďalšiu nehnuteľnosť... [2013-08-15; 5,066 x]
12:06:46 Zmluvy o predaji "strašidelných domov" zverejnené! [2010-09-27; 6,408 x]
12:06:09 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,426 x]
12:05:33 Zmena dopravného značenia a obmedzenie rýchlosti pred križovatkou Dvorská-Bešeňovská [2018-12-14; 2,121 x]
12:04:56 Szurkoló újságírók [2019-05-27; 2,044 x]
12:04:19 Dokumentumfilm Magyarországról az Al Jazeera tévéadón / Dokument o Maďadrsku v televízii Al Jazeera... [2013-05-27; 1,545 x]
12:03:41 Vyhodnotenie 4. ročníka mládežníckeho futbalového turnaja Móder Cup 2013 [2013-08-13; 4,029 x]
12:03:03 Bránka zamknutá, koncert sa nekoná! Pozadie neuskutočneného koncertu Desmod+Cigánski diabli v ŠH Mil... [2013-03-21; 7,408 x]
12:02:23 Nedorozumenie s kosením sa vysvetlilo. Je to OK. Pre severný Balkán určite... [2021-07-03; 1,650 x]
12:01:44 Smutné naťahovačky nad hrobmi obetí 1. svetovej vojny... [2013-05-27; 5,222 x]
12:01:37 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,088 x]
12:01:07 Podarí sa radnici zmeniť zostávajúce parky na stavebné parcely pre developerov? Zajtra sledujte veľk... [2018-09-04; 3,742 x]
12:00:27 A hét könyve / Kniha týždňa: A komáromi nagygyűlés jegyzőkönyve. 1994. január 8. / Manifestačný míti... [2013-05-25; 6,107 x]
11:59:48 Osud "strašidelných domov" jednou z tém predvolebnej kampane v komunálnych voľbách v Nových Zámkoch... [2010-09-26; 6,764 x]
11:59:10 Týždenná smrtnosť v Nových Zámkoch počas 3. vlny pandémie Koronavírusu [2022-01-07; 1,701 x]
11:58:28 Halušky v pohostinstve „U Šimunka“ [2011-06-08; 2,301 x]
11:57:49 Správne konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci neposkytovania informácií bolo zastaven... [2013-07-16; 3,404 x]
11:57:10 Účasť cca 250 ľudí na odhaľovaní sochy je úspechom jej odporcov [2011-07-05; 3,300 x]
11:56:32 T. G. Masaryk (7. 3.1850 – 14. 9.1937) v historickej chronológii na watson.sk / T. G. Masaryk a wats... [2013-03-10; 7,399 x]
11:55:12 Letisztult már... [2012-11-05; 2,998 x]
11:54:30 V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzá... [2014-02-06; 6,876 x]
11:54:23 ppl. v.v. Štefan Zupko: Dni, keď z oblohy padala smrť. Bombardovanie Nových Zámkov 7. a 14. októbra ... [2013-03-10; 13,897 x]
11:53:49 Baumaxu sa netešia všetci rovnako - obyvatelia z okolia si začínajú uvedomovať negatívne dopady na i... [2013-07-23; 3,039 x]
11:53:08 Pre veľký úspech ... zrušené! Internet v knižnici skončil, počítače putovali do skladu... [2014-09-07; 4,581 x]
11:52:28 Správa hl. kontrolóra o výsledku kontroly oprávnenosti vyradenia majetku mesta za takmer 60 tis. Eu... [2015-02-25; 6,100 x]
11:51:48 Kiállítás a Párkányi csata és Esztergom visszafoglalásának 330. évfordulója alkalmából [2013-09-22; 2,824 x]
11:51:23 Kto platí za odvoz smetí zo súkromných ulíc papalášov? [2019-09-14; 2,894 x]
11:51:04 Veľmi nezvyčajný krok. Spoznali sme meno budúcej primátorky už rok pred voľbami? [2021-11-13; 2,142 x]
11:50:13 Želajte si niečo, dnes padajú hviezdy. Hororová búda spred maďarskej ZŠ je preč... [2021-10-18; 1,683 x]
11:49:21 Škandalózna prax podvojných pozvánok na MsZ, keď verejnosť nemá prístup k prerokovávaným materiálom,... [2019-03-03; 2,331 x]
11:48:20 Kniha týždňa / A hét könyve: Rudo Brtáň, Živé roky 1.- 4. (2000,2010) [2014-01-05; 7,269 x]
11:47:27 Kultúra betónových plotov a súkromných ulíc [2024-05-17; 744 x]
11:47:26 Posl. Garajová o watson.sk: „Píšu o nejakej intolerancii, čo absolútne nechápem... Pochybujem, že by... [2011-07-26; 3,459 x]
11:46:07 Volebný program občianskeho kandidáta na primátora Nových Zámkov [2014-09-16; 6,675 x]
11:45:14 Érintés a mi dalunk [2021-03-22; 1,327 x]
11:44:29 Poplašná správa je realitou - okresná šéfka Smeru vyhrala výberové konanie na riaditeľku knižnice. M... [2020-08-24; 2,509 x]
11:44:24 Katarína Habovštiaková: Ideové, spoločenské a jazykové základy Bernolákovej spisovnej slovenčiny (1... [2012-10-08; 4,155 x]
11:44:23 Tvrdošovské šľachtické rody I. - Zemiansky rod Benke de Tardoskedd [2010-11-06; 4,663 x]
11:43:45 Miklósi Péter interjúk 1992-1993-ból [2013-08-31; 2,899 x]
11:43:04 A hét könyve / Kniha týždňa: Strba Sándor, Érsekújvár. A letelepedés első nyomaitól a vár lebontásái... [2014-11-22; 4,477 x]
11:42:21 A párkányi Mária Valéria híd korabeli fotókon / Štúrovský most Márie Valérie na starých fotografiác... [2013-10-29; 4,769 x]
11:41:38 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,848 x]
11:41:36 Tlačová konferencia primátora Nových Zámkov O. Kleina 3. februára 2015 [2015-02-03; 3,704 x]
11:40:54 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Camejo Anna utazássegítő [2023-04-29; 1,017 x]
11:40:10 Dohoda s Brantnerom o splátkovom kalendári je v skutočnosti financovaním jeho pohľadávky cez bankový... [2015-02-11; 4,448 x]
11:40:10 Volanie SOS z Hurbanova / SOS hívás Ógyalláról [2024-04-24; 865 x]
11:39:22 Ku hlavnému kontrolórovi úradujúcemu na lavičke na námestí o chvíľu môže pribudnúť aj kameraman NZTV... [2014-08-12; 4,751 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x