Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  12-08-09   6,573  
0
V prvom dieli nášho seriálu sme Vám predstavili mestský podnik Novocentrum a.s. a jeho hospodárenie, ktoré za 15 rokov samostatnej existencie spoločnosti vykázalo účtovné straty za cca. 40 miliónov Sk (t.j. 4/5 poč. vkladu mesta) a nevýhodnými predajmi nehnuteľností pravdepodobne pripravilo mesto o ďalších niekoľko desiatok miliónov korún.
V dnešnom pokračovaní doplníme minulé informácie o prehľad funkcionárov, ktorí pracovali v riadiacich orgánoch spoločnosti. Za 15 rokov sa ich tam vystriedalo až neuveriteľných 42!  


Nebolo zriedkavosťou, ak si niekto po rokoch strávených v predstavenstve presadol do dozornej rady a naopak, rovnako sa stávalo, že sa kumulovala funkcia generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva.

Už pomerne skoro po založení a.s. sa stalo zrejmým, že jej obchodná ani finančná stratégia nie sú životaschopné.

V liste audítora vedeniu a akcionárom a.s. zo dňa 16. 4. 2002 sa doporučuje "neuzatvárať obchody negatívne ovplyvňujúce hospodársky výsledok. Konkrétne ide napr. o akciu „Billa Nové Zámky", kde predajná cena nezahrňovala ani zostatkovú hodnotu objektov následne určených na likvidáciu, ani náklady na ich likvidáciu. Takto spoločnosť odpredala relatívne lukratívnu nehnuteľnosť, pričom dosiahla stratu z akcie".
Na inom mieste upozorňuje, že investície do NZTV sú nezmyselné: "Doporučujeme však prehodnotiť rozhodnutie o jednostrannom investovaní v roku 2001 ako aj podľa plánov na rok 2002 do strediska NZTV, ktoré bolo stratové a plánuje sa so stratou aj pre rok 2002. Pritom do činnosti, ktorá jediná produkuje zisk, resp. zdroje sa neinvestuje a podľa predloženého podnikateľského plánu sa ani neplánuje investovať, pričom sa nezabezpečuje ani jej jednoduchá reprodukcia". 
Záver je potom jednoznačný: "Strata minulých období sa kumuluje, vlastné imanie spoločnosti klesá. Vzhľadom k dlhodobo dosiahnutým výsledkom spoločnosti, ktoré vedú k znižovaniu vlastného imania a zhoršovaniu jej likvidity a radu ďalších ukazovateľov, doporučujeme prehodnotiť predmet činnosti spoločnosti, jeho rentabilitu, možnosti ďalšieho rozšírenia, resp. zmeny predmetu činnosti, resp. prehodnotenia vývojových ukazovateľov, ktoré preukážu, že vývoj v spoločnosti nevedie k jej zániku, resp. trvalému znižovaniu vlastných zdrojov."

Jasnejšie sa to už povedať nedalo. Napriek tomu šafárenie pokračovalo až kým v posledných rokoch  dosiahlo také formy a  rozsah, ktorým sa človek zdráha uveriť. Citujeme z výročnej správy za rok 2010:

" Spoločnosť Novocentrum Nové Zámky a.s. rok 2010 skončila s výsledkom hospodárenia -235.127,- .  Spoločnosť Novocentrum Nové Zámky a.s. v roku 2010 nemala schválené základné nástroje riadenia a rozhodovania, alo podnikateľský zámer ani finančný plán....
V minulom období v zmysle zahájenia reštrukturalizácie spoločnosť Novocentmm Nové Zámky a.s. odpredala majetok definovaný ako nevyužitý, pričom časť z majetku spoločnosť do doby odpredaja využívala na prenájom tretím osobám a získavala z neho príjmy. Reštrukturalizáciou sa mala vyrovnať finančná bilancia, malo sa dosiahnuť stabilné hospodárenie a zisk spoločnosti. Namiesto toho spoločnosť vytvorila stratu za rok 2009 vo  výške 390 tisíc €...
V súvislosti s procesom prípravy a riadenia odpredaja majetku spoločnosť Novocentrum Nové Zámky a.s. prejavila veľké nedostatky, nakoľko developer, ktorému boli odpredané nehnuteľnosti spoločnosti, nepredkladal žiadne štúdie na plánované riešenie územia. Zmluvné podmienky nechránili záujmy spoločnosti a tým pádom ani záujmy mesta. Spoločnosť pristupovala k zásadným zmenám zmluvných podmienok bez žiadosti o súhlas jediného akcionára. Spoločnosť bola pripravená o realizáciu výplaty - ceny odmeny za odpredaj nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy zo dňa 30.12.2009 uzatvorenej medzi Novocentrom Nové Zámky a.s. a BSG Development, s.r.o. Bratislava v zmysle jej dodatku č. 1 zo dňa 16.2.2010 určením nesplniteľnej podmienky v dodatku zmluvy. Mesto a spoločnosť sa týmto konaním pripravila o možnosť efektívne a účelovo riešiť dobudovanie centrálnej zóny mesta v dohľadnom  čase  a reálneho vyplatenia  zmluvne dohodnutej  odmeny  za odpredaj... V súčasnosti noví členovia predstavenstva hľadajú právne riešenie uvedeného problému.
"
Ale môžeme sa dočítať aj o okolnostiach úteku z funkcií, ktoré pripomínajú scénku z talianskej komédie "Maléry pana účetního":
"... dňa 16.02.2010 predstavenstvo spoločnosti informovalo prítomných, že účtovná strata spoločnosti za rok 2009 je vo výške, ktorá presahuje hodnotu 1/3 základného imania...
Peter Plichta, predseda predstavenstva oznámil, že dňa 15.02.2010 obdržal písomné oznámenie od p. Róberta Bilišiča - člena predstavenstva Novocentrum Nové Zámky a.s. o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva, podľa ust. článku 11. bod 5 Stanov spoločnosti Novocentrum Nové Zámky. V súlade s vyššie uvedeným článkom JUDr. Jaromír Valent vyhlásil, že sa vzdáva funkcie člena predstavenstva. Na tomto rozhodovaní Peter Plichta vyhlásil, že sa vzdáva funkcie predsedu predstavenstva, ktoré písomne adresoval formou oznámenia členovi predstavenstva p. Róbertovi Bilišičovi..."

Všimnime si  zvláštnu súhru okolností - táto scénka sa mala odohrať v rovnaký deň, ako bol podpísaný inkriminovaný dodatok spomínaný vyššie...
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
02:22:41 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum II. / Érsekújvári lokálpatrióták fortély... [2012-08-09; 6,573 x]
02:22:08 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum I. / Érsekújvári lokálpatrióták fortélyo... [2012-08-03; 5,172 x]
02:21:36 Beseda o publikácii Ferenca Kovácsa „Študenti v búrke“ / Beszélgetés Kovács Ferenc "Diákok a viharba... [2012-05-07; 1,814 x]
02:21:34 Rukoväť pre výber kandidátov do komunálnych volieb v Nových Zámkoch [2018-11-04; 6,851 x]
02:21:32 Egy csésze kávé Pintér Gyulával, az egykori érsekújvári Radio Star alapítójával [2015-10-07; 2,659 x]
02:21:00 Ruth Ellen Gruber, Zsidó emlékhelyek Közép- és Kelet Európában / Židovské pamiatky Východnej a Stred... [2013-08-19; 7,676 x]
02:20:27 Zostávajúci dražitelia Holotovho domu ponúkajú mestu dohodu o urovnaní. Žiaľ ich situácia nie je dob... [2018-07-10; 2,806 x]
02:19:55 Novozámocká tržnica - miesto, kde sa osudy malých ľudí krížia s ambíciami mocných... [2018-07-01; 3,039 x]
02:19:45 Do 200 ľudí na treťom novozámockom protestnom zhromaždení [2024-02-01; 728 x]
02:19:21 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu III. JCP Štúrovo / Az ér... [2013-06-24; 6,378 x]
02:19:00 Primátor Klein si kruto zahral s drobnými subdodávateľmi rekonštrukcie kina Mier. Nedostali zaplaten... [2018-06-07; 7,090 x]
02:18:46 Búracie práce v areáli bývalej SEŠ oproti železničnej stanici [2019-02-12; 1,808 x]
02:18:30 Obyvateľom sídlisk sa nápad vybetónovať všetky zelené priestranstvá pod parkoviská ani trochu nepáči... [2016-08-23; 3,408 x]
02:18:22 Zápisnica z návštevy ved. odboru živ. prostredia OÚ na novozámockej mestskej skládke dňa 15.02.2022... [2022-10-06; 1,334 x]
02:18:11 Kniha týždňa: Marek Hudec. Uzol. Vojnový príbeh Nových Zámkov (Absynt 2022) [2022-09-18; 904 x]
02:17:55 Presťahovať knižnicu z budovy mestského úradu je nešťastný nápad / A könyvtár kiköltöztetése a város... [2013-06-05; 3,110 x]
02:17:37 Futbalové A-mužstvo sa rozutekalo, funkcionári sa okydávajú špinou. Na toto šli státisíce z našich d... [2018-07-23; 6,433 x]
02:17:33 Reakcia na FB príspevok poslanca Štefana Pivodu [2020-12-18; 1,659 x]
02:15:57 Kostlivec v skrini opäť zahrkotal a tentokrát to už nebude zadarmo... [2018-06-06; 3,631 x]
02:15:54 Oslavy Cyrila a Metoda v Nových Zámkoch ukončila búrka [2013-07-05; 4,783 x]
02:15:41 Rozhovor s kapelou 3+2, nekorunovanými kráľmi svadobného rocku zo Srbska [2018-10-15; 2,749 x]
02:15:14 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 757 x]
02:14:45 A Komáromi Imanapok emlékezete / Z histórie komárňanských modlitebných dní [2015-01-18; 3,759 x]
02:14:34 Képtelen történetek Érsekújvárból / Hlúpe historky z Nových Zámkov [2016-09-24; 2,729 x]
02:14:08 To je hrozne, že Klein a všetkých 25 poslancov toto robí s nami... Z listu anonyma [2017-12-12; 3,798 x]
02:13:34 Kniha týždňa: L. Vochmina, I. Osipova, Russkij klass, učebnica ruštiny pre začiatočníkov (2010)... [2018-09-21; 1,815 x]
02:12:58 Kostlivec v skrini zahrkotal - skončí mesto hru na schovávačku s dražiteľmi Holotovho domu? [2017-12-08; 5,096 x]
02:12:34 Primátor si nespomína, kto mu staval bazén v čase keď podpisoval zmluvu na rekonštrukciu jazdiarne.... [2023-01-19; 1,460 x]
02:12:24 Kontrola hospodárenia s majetkom mesta v spoločnosti Novocentrum a.s. za obdobie od jej vzniku [2020-05-16; 2,125 x]
02:12:07 Zamilovanosť počas manželstva? - je ako práca v bani [2015-04-05; 3,736 x]
02:11:53 Rokovanie zastupiteľstva 4. marca 2015. Sme rukojemníkmi zmluvy s Brantnerom? [2015-03-04; 5,852 x]
02:11:11 Radnica zo svojej strany uzavrela otázku predaja starej nemocnice... [2018-12-31; 2,236 x]
02:10:29 Nové Zámky o krok bližšie k Európe. Na štedrý deň primátor obedoval s bezdomovcami a ľuďmi v núdzi... [2014-12-26; 3,528 x]
02:09:58 Vyúčtovanie mestských dotácií na šport, kultúru a sociálne veci za rok 2018 [2019-05-19; 2,595 x]
02:09:56 Turczel Lajos: Érsekújvár és a Sarló [2011-05-22; 7,154 x]
02:09:24 Szabó László: Érsekújvári albumok [2013-01-28; 7,533 x]
02:08:49 Nyomtatásban is megjelentek a "Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz" konferencia anyagai / Vyšie... [2013-03-16; 2,716 x]
02:08:29 Dokážeme prinútiť mestských papalášov, aby si riadne označili svoje služobné autá? [2020-01-11; 2,488 x]
02:08:23 Kto platí za odvoz smetí zo súkromných ulíc papalášov? [2019-09-14; 2,884 x]
02:08:13 101. výročie založenia Československa [2019-10-29; 2,396 x]
02:07:35 Denný stacionár pre bezdomovcov realitou - mesto si prenajalo priestory býv. Športhotela na Sihoti, ... [2020-05-02; 2,689 x]
02:06:23 Kniha týždňa/A hét könyve: Borovszky Samu, Magyarország vármegyéi. Nyitra vármegye / Nitrianska župa... [2011-01-24; 10,478 x]
02:05:47 Začaté konkurzné konanie voči HC Nové Zámky [2019-10-08; 2,276 x]
02:05:11 Ani tretí štátny orgán v poradí nezistil porušenie zákona v prípade ilegálneho znovuotvorenia mestsk... [2023-08-24; 883 x]
02:04:34 Zodpovednosť regionálnych médií za dianie v našom meste [2022-07-30; 1,263 x]
02:04:10 Nezvyklý rozsah a formu nadobúda propagačná kampaň na Logportál / Szokatlan méreteket és formákat öl... [2012-01-12; 3,877 x]
02:03:53 Polícia v našom kraji stále funguje v režime SKUTOK SA NESTAL [2020-05-01; 2,001 x]
02:03:23 Reakcia p. F. Vrábela na článok o šurianskej konferencii [2011-03-29; 5,538 x]
02:03:20 Futbal v Nových Zámkoch bol a kým som primátorom, aj bude - sľúbil som to otcovi... postrehy z dnešn... [2018-08-01; 2,780 x]
02:03:13 Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovo... [2019-09-07; 6,865 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x