Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-03-16   2,716  
0
2011 novemberében tudósítottunk arról, hogy Pozsonyban nemzetközi tudományos szemináriumot rendeztek "Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz - szlovák és magyar történészek fiatal nemzedékének párbeszéde." címmel. A téma iránt érdeklődök most könyv formájában is kézbe vehetik az ott elhangzott beszámolók anyagát.
V novembri 2011 sme informovali o tom, že v Bratislave usporiadali medzinárodný vedecký seminár "Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti - dialóg mladej generácie slovenských a maďarských historikov". Všetci záujemcovia o danú tému si môžu teraz prečítať texty prednáśok aj v zborníku, ktorý nedávno vyšiel.  Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz - szlovák és magyar történészek fiatal nemzedékének párbeszéde. A Szlovák Külügyminisztérium és a kassai Pavol Jozef Safárik Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történettudományi Tanszékének védnökségével megtartott nemzetközi tudományos szeminárium tanulmányainak gyűjteménye, Pozsony, 2011. november 24-25.,  Slávka Otčenášová Zahorán Csaba (eds.), Košice 2012Tartalom
Találkozás
I. Történeti mítoszok és kölcsönös sztereotípiák kialakítása.
Slávka Otčenášová, A magyarok képe az 1918-1989 között kiadott csehszlovák és szlovák általános- és középiskolai történelemtankönyvekben
Tamás Ágnes, Szlovák-magyar kapcsolatok a 19. század második felében a vicclapok tükrében
II. Régi értelmezések új kihívásai a szlovák és a magyar történetírásban.
Demmel József, Egy életpálya értelmezési lehetőségei. Ludovít Stúrról
Ivana Skulecová, Tanuló, anya. nő, szlovák. Elena Maróthy-Soltésová és Hana Gregorová és a magyarosításhoz való viszonyuk kiválasztott irodalmi miiveik alapján
Erdélyi Mátyás, Névmagyarosítás és magyarság: gondolatok a névmagyarosítás dualizmuskori megítéléséről
Alica Kurhajcová, A centrum és a periféria között: a millenniumi ünnepségekkel való azonosulás folyamata Zólyom vármegye városaiban (1896) - vázlat
III. Küzdelem az identitásért multikulturális közegben - fiatal történészek szemével
Nikola Reginácová, „Kassa lakossága számokban" (a népszámlálások és kiválasztott statisztikai dokumentumok alapján a 19. század folyamán 1938-ig)
Kömíves Tibor, Nyelv és forradalom. A kassai városi tanács nyelvi struktúrája 1848-49-ben

Gergely László, A kassai városi közigazgatás és működése az első világháború elején

Gayer Veronika, Magyar önszerveződés Kelet-Szlovenszkón a két világháború között
Miron Breznoščák, Náci portréja: a kollektív identitás a bányavárosokban az első Csehszlovák Köztársaság idején

IV. Új témák és új megközelítések a komparatív történelemkutatásban
Mária Tömösváryová, Az Istenben való hit újrafelfedezése. Kérdés vagy válasz? A vallásosság megtijttlásának perspektívái félzsidó családokban Magyarországon és Szlovákiában, történeti szempontból (egy kezdődő kutatásról)
Binder Mátyás, A roma nemzeti gondolat Kelet-Európában, különösen Szlovákiában és Magyarországon. Rövid vázlat
Zahorán Csaba, A nemzet őrei - az interetnikus kapcsolatok összehasonlító elemzése Révkomáromban (Szlovákia) és Sepsiszentgyörgyön (Románia)Találkozás (Slávka Otčenášová és Zahorán Csaba)
A tanulmánykötet, amelyet az olvasó a kezében tart, fiatal szlovák és magyar történészek nemzetközi szemináriumának az eredményeként jött létre. A találkozóra 2011. november 24-25-én került sor Pozsonyban, a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériuma és a kassai Pavol Jozef Safárik Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történettudományi Tanszékének védnökségével. A rendezvényt Mikuláš Dzurinda, a Szlovák Köztársaság külügyminisztere és Kollai István, a pozsonyi Magyar Kulturális Intézet igazgatója nyitották meg, akik személyesen is üdvözölték a résztvevőket. A szeminárium azoknak a találkozóknak a hagyományát folytatta, amelyeket fiatal történészek számára kezdeményezett néhány évvel ezelőtt a budapesti Szlovák Intézetben Szlovákia akkori magyarországi nagykövete, Juraj Migaš. közösen az intézet igazgatójával. Milán Kurucz-cal. A pozsonyi szeminárium célja az volt, hogy lehetővé tegye olyan fiatal magyarországi és szlovákiai történészek találkozását, akik nyitottak a párbeszédre, a másik megismerésére, valamint a régi, politikailag motivált és sztereotípiákkal teli múltértelmezések meghaladásának a gondolatára. A rendezvényen kiderült, hogy a fiatal történészekre általában véve jellemző a nemrég még meghatározó politikatörténettől való távolodás, és egyre népszerűbb a „hétköznapok története", a mikrotörténelem, az eszmetörténet, de az etnicitás és a nacionalizmus kutatása is. miközben munkájuk során igyekszenek meghaladni a bevett eljárásokat, felhasználva a modern elméleti és módszertani koncepciókat.
Ez a kötet történészhallgatók - doktoranduszok munkája, akik disszertációs munkájukhoz való kutatásaik során érintik a magyar szlovák kapcsolatok kérdéseit is. Egyrészről nyilvánvaló, hogy a saját nemzeti történetírásukból indulnak ki, és munkáik bizonyos mértékig tükrözik a két országban érvényes történeti kánonokat. Másrészről viszont megfigyelhető náluk az a törekvés is. hogy kilépjenek a hagyományos nemzeti történetírások korlátai közül, és olyan szempontból vizsgálják a múltat, hogy megérthessék a különböző értelmezések meglétének okait.
A kötet első része a történeti mítoszok és kölcsönös sztereotípiák kialakításának van szentelve. Slávka Otčenášová A magyarok képe az 1918-1989 közölt kiadott csehszlovák és szlovák általános- és középiskolai történelemtankönyvekben című tanulmányában megpróbál rámutatni a múltábrázolások politikai motivációjára, amely befolyásolja saját magunk és mások észlelését, és hozzájárul a történeti mítoszok és sztereotípiák alakításához, mégpedig a csehszlovák és szlovák általános- és középiskolák számára 1918 és 1989 között kiadott tankönyvek elemzése révén. Tamás Ágnes Szlovák-magyar kapcsolatok a 19. század második felében a vicclapok tükrében című tanulmányában a szlovákok és magyarok kölcsönös előítéleteinek gyökereit keresi a múltban keletkezett sztereotípiák között. Forrásként a 19. század második felében megjelent élclapokat használt fel.
A tanulmányok második csoportja a szlovák és a magyar történetírás régi értelmezéseinek új kihívásaival foglalkozik. Demmel József az Egy életpálya értelmezési lehetőségei. Ludovit Stúrról című írásában - amely egyúttal A szlovák nemzet születése. Ludovit Stúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon címmel megjelent monográfiájának előszava bemutatja munkája célját: a jelentős szlovák nemzetépítő portréjának megrajzolása a történettudomány legújabb eredményeinek felhasználásával, a hagyományos szlovák és magyar narratívaktól eltérő módon. Ivana Skulecová tanulmánya, a Tanuló, anya, nő, szlovák. Elena Maróthy-Soltésová és Hana Gregorová és a magyarosításhoz való viszonyuk kiválasztott irodalmi müveik alapján a szlovák értelmiség kiválasztott képviselőinek a magyarosítás jelenségéhez való többrétegű viszonyát vizsgálja meg kiadott irodalmi munkáik elemzésén keresztül. Erdélyi Mátyás a Névmagyarosítás és magyarság: gondolatok a névmagyarosítás dualizmuskori megítéléséről című dolgozatában a dualista Magyarország jellegzetes jelenségével, a névmagyarosítással mint az identitásváltás eszközével, illetve annak fogadtatásával foglalkozik. Alica Kurhajcová tanulmánya, A centrum és a periféria között: a millenniumi ünnepségekkel való azonosulás folyamata Zólyom vármegye városaiban (1896) - vázlat a honfoglalás és a magyar állam létrejöttének évfordulója alkalmából megtartott millenniumi ünnepségekre fókuszál, amelyeket a magyar szabadelvű kormányzat az ellenzékkel együtt rendezett meg 1896-ban, illetve azok visszhangjával Zólyom vármegye városaiban. Megpróbálja feltárni az olvasó előtt a korszak, a helyzet és a viszonyok összetettségét, valamint a történelem emberi oldalát.
A kötet harmadik részét azok a témák alkotják, amelyeket úgy is hívhatunk, hogy küzdelem az identitásért multikulturális közegben fiatal történészek szemével. Nikola Reginácová tanulmánya. „Kassa lakossága számokban" (a népszámlálások és kiválasztott statisztikai dokumentumok alapján a 19. század folyamán 1938-ig) a népszámlálások lebonyolításának fejlődéséről ad képet, amelyek értékes információforrásként szolgálnak a városok, községek és országok lakosairól. Kömíves Tibor Nyelv és forradalom. A kassai városi tanács nyelvi struktúrája 1848 49-ben című dolgozata azokra a változásokra fókuszál, amelyek a 19. század derekán játszódtak le az abban az időben nyelvi és kulturális tarkaság jellemezte felső-magyarországi Kassán. A hivatali nyelvhasználatban bekövetkezett változások jól szemléltetik az egymással versengő viharos nemzetépítési folyamatokat. Ladislav Gergely A kassai városi közigazgatás és működése az első világháború elején című tanulmányában a kassai államfordulat hátterével foglalkozik, ahogy a város az egyik államalakulatból átkerült a másikba, illetve a városi közigazgatás szerkezetével és működésével a Monarchia fennállásának utolsó éveiben. Miron Breznoščák dolgozata, a Náci portréja: a kollektív identitás a bányavárosokban az első Csehszlovák Köztársaság idején, a kollektív identitás bonyolult átalakulásait vizsgálja meg hat kiválasztott közép-szlovákiai bányavárosban az első Csehszlovák Köztársaság idején. 1918 és 1938 között. Gayer Veronika Magyar önszerveződés Kelet-Szlovenszkón a két világháború között címmel két magyar értelmiségi munkásságára irányuló kutatását mutatja be. A két világháború közötti Kelet-Szlovákiában tevékenykedő közéleti személyiségeken keresztül megpróbálja felvázolni a csehszlovákiai magyar kisebbség önszerveződését két nemzetiesítö és nemzetépítő központ: a birtokon belüli Prága és a birtokon kívüli Budapest rivalizálásának kontextusában.
A tanulmányok negyedik csoportját az összehasonlító társadalomtudományi kutatás új témái és megközelítései alkotják. Mária Tömösváryová írása, Az Istenben való hit újrafelfedezése. Kérdés vagy válasz? A vallásosság megújulásának perspektívái félzsidó családokban Magyarországon és Szlovákiában, történeti szempontból (egy kezdődő kutatásról) a szerző interdiszciplináris megközelítését mutatja be, ahogy azokat az összefüggéseket keresi, amelyek a holokauszt túlélése és a hithez való viszonyulásnak ebből a történeti tapasztalatból következő megváltozása között húzódnak. Binder Mátyás A roma nemzeti gondolat Kelet-Európában, különösen Szlovákiában és Magyarországon. Rövid vázlat című dolgozata egy készülő disszertációs munkát ismertet, amely a romák etnikai mobilizációs folyamatait tanulmányozza Kelet-Európában. Az összehasonlító perspektíva mellett témájához a történettudomány és a kulturális antropológia módszereit, valamint a nacionalizmuselméleteket hasznosítja. A nemzet őrei - az interetnikus kapcsolatok összehasonlító elemzése Révkomáromban (Szlovákia) és Sepsiszentgyörgyön (Románia) című írásában Zahorán Csaba az interetnikus kapcsolatok egy sajátos esetére - a többségi nemzet kisebbségi helyzetére - irányuló kutatását mutatja be. A még folyamatban lévő vizsgálat összehasonlító képet próbál rajzolni a szlovák-magyar és a román-magyar együttélésről a magyar többségű dél-szlovákiai és közép-romániai (székelyföldi) régióban.
A történész munkájának legfontosabb értékei azonban nem a konkrét témákban, hanem inkább azokban a módszerekben rejlenek, amelyekkel a történelem kutatásához közelít, és ahogy a múltat a szélesebb közönség számára értelmezi. Ez pedig főleg akkor nyer jelentőséget, amikor a másik képének az alakításáról van szó. Ezért kulcsfontosságú, hogy a fiatal magyar és szlovák történészek megismerjék egymást, hogy meghaladják a nemzeti múlt politikai instrumentalizációja alapján létrejött és alakított kölcsönös sztereotípiákat, és hogy keressék az utakat a párbeszédhez, amely hozzájárulhat együttélésünk javításához ebben a kis régióban.

Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti - dialóg mladej generácie slovenských a maďarských historikov.  Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára organizovaného pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí SR a Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Bratislava 24. - 25. novembra 2011.  Slávka Otčenášová Zahorán Csaba (eds.) ,  Košice 2012


Obsah

Stretnutie

I. Vytváranie historických mýtov a vzájomných stereotypov

Slávka Otčenášová, Obraz Maďarov v československých a v slovenských učebniciach dejepisu pre základné a stredné školv wdávanvch v rokoch 1918- 1989

Agnes Tamás, Reprezentácia slovensko-maďarských xztahov v 2. polovici 19. storočia na stránkach zábavných časopisov

II. Nové výzvy starých interpretácií v slovenskej a v maďarskej historiografii

József Demmel, Možnosti interpretácie životnej dráhy. O Ľudovítovi Štúrovi

Ivana Škulecová, Elena Maróthy-Šoltésová a Hana Gregorova a ich vzťah k maďarizácii na príklade ich xybraných literárnych diel

Mátyás Erdélyi, Pomaďarčovanie mien a maďarstvo: niekoľko slov o reakciách na pomaďarčovanie mien

Alica Kurhajcová, Medzi centrom a perifériou: náčrt procesu identifikácie sa s ideami milenárnych osláv v mestách Zvolenskej župy (1896)

III. Zvádzanie súbojov o identitu v multikultúrnom prostredí očami mladých historikov

Nikola Regináčová, Obyvateľstvo Košíc v číslach (podľa štatistických sčítaní a vybraných štatistický'ch dokumentov v priebehu 19. storočia do roku 1938)

Tibor Kómíves, Jazyková štruktúra rady mesta Košíc počas revolučných rokov 1848 - 1849

Ladislav Gergely, Mestská správa v Košiciach a jej činnosť na začiatku prvej svetovej vojny

Veronika Gayer, Maďarské menšinové aktivity na východnom Slovensku počas medzivojnového obdobia

Miron Breznoščák, Portrét Nácka: Kolektívna identita v banských mestách za prvej Československej republiky

IV. Nové témy a nové prístupy komparatívneho historického výskumu

Mária Tömösváryová, Znovuobjavenie viery v Boha. Otázka, či odpoveď? Perspektívy obnovy religiózneho života v semi-židovský'ch rodinách v Maďarsku a na Slovensku z historického pohľadu. (O začínajúcom výskume)

Mátyás Binder, Rómska národná myšlienka vo východnej Európe so zreteľom na vývoj tohto procesu v Maďarsku a na Slovensku. Náčrt

Csaba Zahorán, Strážcovia národa - komparatívny vý'skum interetnických vzťahov v Komárne (Slovensko) a Sfántu Gheorghe (Rumunsko)

Stretnutie (Slávka Otčenášová a Csaba Zahorán)


Zborník, ktorý držíte v rukách, je výstupom z medzinárodného seminára mladých slovenských a maďarských historikov, ktorý sa konal v dňoch 24. - 25. novembra 2011 v Bratislave pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a Katedry histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podujatie otvorili minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda a riaditeľ Kultúrneho inštitútu Maďarskej republiky v Bratislave István Kollai, ktorí účastníkov seminára osobne pozdravili. Stretnutie nadväzovalo na tradíciu schôdzok mladých historikov v Slovenskom inštitúte v Budapešti, ktorú začal pred niekoľkými rokmi vtedajší veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Juraj Migaš v spolupráci s riaditeľom inštitútu Milanom Kuruczom. Cieľom seminára v Bratislave bolo umožniť stretnutie mladých historikov zo Slovenska a z Maďarska, ktorí sú otvorení myšlienke vzájomného dialógu, spoznávania sa a prekonávania starých, politicky motivovaných stereotypných interpretácií minulosti. Na seminári sa ukázalo, že medzi mladými historikmi panuje vo všeobecnosti odklon od donedávna presadzovaných politických dejín a na popularite získavajú dejiny každodennosti, mikrohistória. história ideí, no i výskum etnicity a nacionalizmu, pričom sa vo svojej práci snažia prekonávať zaužívané postupy a uplatňovať moderné teoretické a metodologické koncepcie.

Tento zborník je prácou študentov histórie - doktorandov, ktorí sa vo výskume k svojim dizertačným prácam dotýkajú aj otázok slovensko-maďarských vzťahov. Na jednej strane je evidentné, že vychádzajú zo svojich národných historiografií a ich práce do určitej miery reflektujú historiografický kánon platný v oboch krajinách. Na druhej strane je však u nich badateľné aj úsilie vyrovnávať sa s tradičnými národnými historiografiami a nazerať na minulosť optikou snažiacou sa o pochopenie existencie odlišných interpretácií.

Prvá časť zborníka je venovaná vytváraniu historických mýtov a vzájomných stereotypov. Slávka Otčenášová sa v štúdii Obraz Maďarov v československých a v slovenských učebniciach dejepisu pre základné a stredné školy vydávaných v rokoch 1918 -1989 snaží poukázať na politickú motiváciu reprezentácií minulosti, ktorá ovplyvňuje vnímanie seba i druhých a prispieva k formovaniu historických mýtov a stereotypov, a to prostredníctvom analýzy československých a slovenských učebníc dejepisu pre základné a stredné školy vydávaných medzi rokmi 1918 - 1989. Agnes Tamás vo svojom príspevku Reprezentácia slovensko-maďarských vztáhov v 2. polovici 19. storočia na stránkach zábavných časopisov pátra po koreňoch vzájomných predsudkov, ktoré majú o sebe Slováci a Maďari, prostredníctvom stereotypov, ktoré vznikli v minulosti. Ako pramenný materiál jej poslúžili humoristické časopisy z druhej polovici 19. storočia.

Druhá časť zborníka sa zaoberá novými výzvami starých interpretácií v slovenskej a v maďarskej historiografii. József Demmel v príspevku Možnosti interpretácie životnej dráhy. O Ľudovítovi Štúrovi, ktorý je súčasne úvodnou kapitolou jeho monografie Zrodenie slovenského národa. Ľudovít Štúr a slovenská spoločnosť v Uhorsku v 19. storočí predstavuje cieľ svojej práce, ktorý spočíva v načrtnutí portrétu významného slovenského národného buditeľa - za pomoci najnovších výsledkov historického výskumu a spôsobom odlišným od tradičných slovenských aj maďarských naratívov. Ivana Škulecová v príspevku Elena Maróthy-Šoltésová a Hana Gregorova a ich vzťah k maďarizácii na príklade ich vybraných literárnych diel sleduje viacvrstvový vzťah vybraných predstaviteliek slovenskej inteligencie k spoločenskému fenoménu maďarizácie prostredníctvom analýzy ich publikovaných literárnych prác. Mátyás Erdélyi sa vo svojej štúdii Pomaďarčovanie mien a maďarstvo: niekoľko slov o reakciách na pomaďarčovanie mien zaoberá charakteristickým javom dualistického Uhorska pomaďarčovaním mien a jeho percepciou ako nástroja na zmenu identity. Alica Kurhajcová sa v štúdii Medzi centrom a perifériou: náčrt procesu identifikácie sa s ideami milenárnych osláv v mestách Zvolenskej župy (1896) venuje milenárnym oslavám, ktoré maďarská liberálna vláda v spolupráci s opozíciou usporiadala v roku 1896 pri príležitosti tisíceho výročia zaujatia vlasti a vzniku Uhorska a ich odozve v mestách Zvolenskej župy. Snaží sa čitateľa viesť k uvedomeniu si zložitosti vtedajšej doby. situácie, vzťahov a ľudskej stránky dejín.

Tretia časť zborníka je venovaná témam, ktoré môžeme označiť ako zvádzanie súbojov o identitu v multikultúmom prostredí očami mladých historikov. Nikola Regináčová V príspevku ,. Obyvateľstvo Košíc v číslach" (podľa štatistických sčítaní a vybraných štatistických dokumentov v priebehu 19. storočia do roku 1938) podáva obraz vývoja vykonávania populačných cenzov. ktoré sú cenným zdrojom informácií o údajoch obyvateľov miest, obcí a krajín. Tibor Kómíves sa vo svojom príspevku Jazyková štruktúra rady mesta Košíc počas revolučných rokov 1848 - 1849 sústreďuje na zmeny, ktoré sa odohrali uprostred 19. storočia v hornouhorských Košiciach, v tej dobe charakteristických jazykovou a kultúrnou pestrosťou. Zmeny v používaní jazyka v úradnom styku odzrkadľujú búrlivé procesy budovania národov, ktoré často prebiehali za vzájomného súperenia. Ladislav Gergely sa vo svojom príspevku Mestská správa v Košiciach a jej činnosť na začiatku prvej svetovej vojny venuje okolnostiam prechodu mesta Košíc z jedného štátneho útvaru do druhého, ako aj štruktúre a fungovaniu mestskej správy v posledných rokoch existencie monarchie. Portrét Nácka: Kolektívna identita v banských mestách za prvej Československej republiky je príspevkom Mirona Breznoščáka. v ktorom sa autor venuje komplikovaným premenám kolektívnej identity v šiestich vybraných mestách na strednom Slovensku za prvej Československej republiky v rokoch 1918 - 1938. Štúdia Veroniky Gayer Maďarské menšinové aktivity na východnom Slovensku počas medzivojnového obdobia prezentuje jej výskum zameraný na činnosť dvoch maďarských intelektuálov na východnom Slovensku v medzivojnovom období. Prostredníctvom ich aktivít sa autorka snaží načrtnúť, akým spôsobom bola organizovaná maďarská menšina v Československu v kontexte rivality dvoch centier budujúcich štátne a národné štruktúry v rámci národných štátov (Praha) a nad ich rámec (Budapešť).

Štvrtá časť zborníka predstavuje nové témy a nové prístupy komparatívneho spoločensko-vedného výskumu. Príspevok Márie Tömösváryovej Znovuobjavenie viery v Boha. Otázka, či odpoveď? Perspektívy obnovy religiózneho života v semi-židovských rodinách v Maďarsku a na Slovensku z historického pohľadu. (O začínajúcom výskume) rozpráva o autorkinom interdisciplinárnom prístupe v hľadaní súvislostí medzi prežitím holokaustu a z tejto historickej skúsenosti vyplývajúcou zmenou vzťahu k viere. Mátyás Binder v príspevku Rómska národná myšlienka vo východnej Európe so zreteľom na vývoj tohto procesu v Maďarsku a na Slovensku. Náčrt predstavuje svoju pripravovanú dizertačnú prácu zameranú na procesy etnickej mobilizácie Rómov vo východnej Európe s využitím komparatívnej perspektívy. Ku svoje téme pristupuje využívajúc metódy historickej vedy. kultúrnej antropológie a teórií nacionalizmu. Strážcovia národa - komparatívny výskum interetnických vzťahov v Komárne (Slovensko) a v Sfántu Gheorghe (Rumunsko) je názov štúdie Csabu Zahorána. v ktorej autor prezentuje svoj prebiehajúci výskum zameraný na špecifický prípad spoločenského usporiadania, keď je väčšinový národ v postavení menšiny. Autor sa pokúša o komparatívny pohľad na slovensko-maďarské a rumunsko-maďarské spolužitie v regiónoch južného Slovenska a centrálneho Rumunska (Sikulska). kde práve maďarská menšina tvorí miestnu väčšinu.

Avšak najdôležitejšími hodnotami v práci historika nie sú konkrétne témy. ale skôr spôsob, akým pristupuje ku skúmaniu dejín a ako minulosť interpretuje širšiemu publiku. Táto záležitosť naberá na vážnosti najmä vtedy, keď ide o vytváranie obrazu tých druhých. Preto je nevyhnutné, aby sa mladí slovenskí a mad*arskí historici spoznávali, aby prekonávali vzájomné stereotypy, ktoré vznikajú a rozvíjajú sa na základe politickej inštrumentalizácie národnej minulosti a aby hľadali spoločný dialóg, ktorý prispeje k nášmu lepšiemu súžitiu v tomto malom regióne.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
02:08:49 Nyomtatásban is megjelentek a "Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz" konferencia anyagai / Vyšie... [2013-03-16; 2,716 x]
02:08:29 Dokážeme prinútiť mestských papalášov, aby si riadne označili svoje služobné autá? [2020-01-11; 2,488 x]
02:08:23 Kto platí za odvoz smetí zo súkromných ulíc papalášov? [2019-09-14; 2,884 x]
02:08:13 101. výročie založenia Československa [2019-10-29; 2,396 x]
02:07:35 Denný stacionár pre bezdomovcov realitou - mesto si prenajalo priestory býv. Športhotela na Sihoti, ... [2020-05-02; 2,689 x]
02:06:23 Kniha týždňa/A hét könyve: Borovszky Samu, Magyarország vármegyéi. Nyitra vármegye / Nitrianska župa... [2011-01-24; 10,478 x]
02:05:47 Začaté konkurzné konanie voči HC Nové Zámky [2019-10-08; 2,276 x]
02:05:11 Ani tretí štátny orgán v poradí nezistil porušenie zákona v prípade ilegálneho znovuotvorenia mestsk... [2023-08-24; 883 x]
02:04:34 Zodpovednosť regionálnych médií za dianie v našom meste [2022-07-30; 1,263 x]
02:04:10 Nezvyklý rozsah a formu nadobúda propagačná kampaň na Logportál / Szokatlan méreteket és formákat öl... [2012-01-12; 3,877 x]
02:03:53 Polícia v našom kraji stále funguje v režime SKUTOK SA NESTAL [2020-05-01; 2,001 x]
02:03:23 Reakcia p. F. Vrábela na článok o šurianskej konferencii [2011-03-29; 5,538 x]
02:03:20 Futbal v Nových Zámkoch bol a kým som primátorom, aj bude - sľúbil som to otcovi... postrehy z dnešn... [2018-08-01; 2,780 x]
02:03:13 Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovo... [2019-09-07; 6,865 x]
02:02:35 Kultúrno-mediálno-informačná avantúra "Novocentrum". Odkrývanie zametených stôp [2015-02-01; 3,506 x]
02:02:34 Kauza Športhotel - z chaotického predaja sa vynárajú obrysy možnej realitnej špekulácie v pozadí...... [2020-02-26; 2,619 x]
02:01:53 Kniha týždňa: Sto českých vědců v exilu Ed. Soňa Štrbáňová a Antonín Kostlán (Academia, Praha 2011)... [2022-07-15; 982 x]
02:01:08 Zbierka na nákup munície pre Ukrajinu [2024-04-21; 365 x]
02:00:34 Návrh na prerozdelenie dotácií na šport a kultúra na rok 2020 [2020-02-23; 1,280 x]
02:00:11 Hľadajme taký spôsob, Jaro, ktorý zas neovplyvní moju situáciu, veď vieš na čo myslím... Na internet... [2018-07-06; 4,165 x]
01:59:52 Čo nám píše pani Denisa... [2019-04-12; 3,110 x]
01:59:29 V stredu bude mestské zastupiteľstvo voliť náčelníka polície aj hlavného kontrolóra [2015-03-02; 5,088 x]
01:59:14 Môžeme opäť spokojne spávať. Naozaj? [2021-12-18; 1,082 x]
01:58:38 Magyar szózatok a békekonferenciához és a világ közvéleményéhez 1919-ben és a csehszlovák válaszok I... [2013-06-19; 5,334 x]
01:58:35 Popturmix: Vendégségben a Kárpát-medence Mulatós Királyánál - Mulatós Sancinál és barátainál - akikk... [2017-09-23; 5,445 x]
01:57:50 Strašidelný dom v "križovatke smrti" / Kísértet ház a halál-kereszteződésben [2011-02-14; 10,190 x]
01:57:09 List bratislavskej advokátskej kancelárie primäl primátora k činu: Po roku otáľania podpísal dohodu ... [2023-07-13; 1,380 x]
01:56:51 Felvidéki magyar autonómia-elképzelések 1993-ból / Predstavy maďarských menšinových strán o autonóm... [2013-06-30; 2,167 x]
01:56:29 Článok na AKTUALITY.SK o bizarnej stavbe Hotela Gbelce. V pozadí majú byť mnohomiliónové daňové podv... [2019-05-13; 1,836 x]
01:55:44 Primátor stupňuje tlak na Watson.sk [2021-03-17; 2,304 x]
01:55:34 Nebývalý úspech šurianskych chovateľov koní a stajne LokoTrans. Na tohoročnej bratislavskej Jarnej c... [2017-05-28; 2,827 x]
01:54:56 A hét könyve: Daniel Pipes: Összeesküvések: a paranoia évezredes története (Agave Könyvek Bp. 2007)... [2022-12-11; 751 x]
01:54:38 Stanovisko investora - firmy AMV Invest. s.r.o. ku vzniknutej situácii  [2015-03-25; 7,252 x]
01:54:38 Kétnyelvű tájékoztatás avagy ki fizesse a kampányköltségeket? [2015-08-04; 3,413 x]
01:54:09 Stav "informačného systému mesta" [2015-11-09; 2,785 x]
01:54:05 Výzva na odstránenie nehospodárneho a nezákonného nakladania s majetkom mesta Nové Zámky [2023-07-11; 1,521 x]
01:53:10 Tentoraz idem voliť EU v Nových Zámkoch [2019-02-25; 2,065 x]
01:52:52 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu II. [2022-06-07; 1,122 x]
01:52:47 Időutazás sima landolással. Az "ujvar.sk" honlap cikkeinek bibliográfiája a 2007-2010-es évekből / B... [2013-08-04; 2,901 x]
01:51:50 Chronológia prípadu Cervanová [2020-02-17; 4,407 x]
01:51:31 Posl. Garajová o watson.sk: „Píšu o nejakej intolerancii, čo absolútne nechápem... Pochybujem, že by... [2011-07-26; 3,415 x]
01:51:21 Beszámoló: A Mosoni Esperesi Kerület híveinek és papjainak zarándoklata Győrött [2023-08-24; 787 x]
01:50:51 Radnica nechala zamurovať opustenú budovu. Bezdomovcom odkazuje: Vaše miesto je pod mostom! [2021-02-10; 1,718 x]
01:50:09 Strana SMER-SD zorganizovala v Nových Zámkoch Celoslovenské oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda... [2023-07-06; 1,589 x]
01:49:57 Mojzes Tímea, Nyelvi kölcsönhatások vizsgálata egy „vérbeli" alternatív iskolában / Slovensko-maďars... [2010-12-26; 3,615 x]
01:49:46 Agócs Béla nádszegi tanító (1962 - 2001) [2013-06-14; 4,474 x]
01:49:40 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 15. mája 2023 na Okresnom súde v Nových Zám... [2023-06-10; 1,267 x]
01:49:32 Egy csésze kávé... Telek Lajos rovata a Watson.sk-n [2013-11-18; 14,833 x]
01:48:38 Galán Géza (1942. május 4 - 2012. dec. 17) [2012-12-18; 2,975 x]
01:48:36 Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2... [2018-10-12; 12,663 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x