Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-09-08   9,336  
0
Priemyselná revolúcia druhej polovice 19. storočia priniesla so sebou vznik nových poľnohospodárskych odvetví a priemyselných výrob.  V r. 1852 založil cukrovarník Fridrich Frei spolu s finnačníkmi Maximilianom Gersonom a Leopoldom von Lippmanom Veľkošuriansky cukrovar, ku ktorému o dva roky neskôr pribudla rafinéria cukru. Akcionárom cukrovaru bol aj gróf Lajos Károlyi, ktorý zo svojho majetku v Palárikove zabezpečoval dodávky suroviny pre cukrovar. Tie však čoskoro nestačili a cukrovar si ku Károlyiho 1100 ha prenajal ďalších 6000 ha pôdy.  


Zakladatelia cukrovaru významne inovovali dovtedajšie výrobné postupy a prosperujúca fabrika pozitívne ovplyvnila rozvoj širšieho regiónu a blahobyt obyvateľstva.  Zvýšená potreba pracovnej sily bola uspokojovaná prisťahovalcami z Turca, Moravy a Čiech. Posledná prisťahovalecká vlna sa uskutočnila v r. 1905.

V r. 1881 cukrovar kúpil barón Sándor Hatvany Deutsch, ktorého rodina bola akcionárom podniku až do roku 1938. Podnik bol priebežne modernizovaný, v r. 1912 bol rozšírený o obilný mlyn. V tom čase fabriku obsluhovala už aj úzkokoľajná železnica s celkovou dĺžkou trate viac ako 100km. Súčaťou cukrovaru boli aj ďalšie prevádzky -  obilný mlyn, liehovar, tehelňa, paprikový mlyn, výkrmňa ošípaných.

Pre svojich zamestnancov podnik uskutočňoval bytovú výstavbu - jej dedičtvo vo forme "Cukrovarskej kolónie" nájdeme v Šuranoch dodnes.

Po Viedenskej arbitráži podnik pripadol Maďarsku, na základe medzištátnej zmluvy sa naďalej uskutočňovali dodávky cukrovej repy z priľahlých oblastí vtedajšej SR.  Po okupácii Maďarska Nemeckom po 15. marci 1944 boli z podniku odstraňovaní židovskí zamestnanci. Po oslobodení bola v r. 1945 na podnik uvalená národná správa a na základe Benešových dekrétov boli prepúšťaní maďarskí zamestnanci. 

V r. 1948 bol podnik znárodnený. V r. 1961 bola technológia modernizovaná, boli osadené moderné difúzne jednotky z Dánska. V Šuranoch bola v tomto čase zriadená aj učňovská škola, ktorá zabezpečovala kvalifikovaný dorast pre potreby všetkých slovenských cukrovarov.

Počas takmer 150 ročnej histórie podniku sa udialo aj niekoľko nešťastí, fabriku zasiahli väčšie požiare v r. 1884, 1916, 1926, ale najtragickejší sa udial vo februári 1989, keď pri výbuchu mlyna zahynulo 8 robotníkov.

Po r. 1989 bol podnik sprivatizovaný, v tom období v ňom pracovalo asi 240 stálych zamestnancov, ktorých počas sezóny posilnilo ďalšich 150-160 brigádnikov.

V r. 2000 sa zahraničný vlastník rozhodol ukončiť výrobu, čím súčasne skončila takmer 150 ročná história podniku. Poslední zamestnanci podniku boli prepustení v júli 2001.

Podnik na historických pohľadniciach

Fotografie z posledného obdobia existencie fabriky
 Fotografie a časť údajov je čerpaná z publikácie "Šuriansky cukrovar 1852-2000" autora Miroslava Eliáša, ktorú vydalo Mestské kultúrne stredisko a Mestské múzeum v Šuranoch v r. 2012.

Rovnaká publikácia uvádza k téme nasledovnú literatúru a pramene:

ANTONI, M.: Koniec najstaršieho cukrovaru v strednej Európe? In: Naše novosti, august 2000
ANTONI, M.: Šurianskemu cukrovaru znie umieráčik. In: SME - Korzár, 10. 11. 2000, s. 4
BAČO, A.:Osladíme si kávu v budúcnosti slovenským cukrom? In: Naše novosti, 8. November 1994, s. 2
BAJČI, R, VALENTOVIČOVÁ, O.: Váznamné postavenie repy. In. Roľnícke noviny, príloha Agroinform, 20. 7. 1997, s. 4
BARICA, J.: Vede a národu. Smena Bratislava, 1988, s. 95
BENKO, I.: Význam zavádzania novej techniky do výroby - ekonomický dosah zavedenej di¬fúzie DdS v Spojených cukrovaroch, n.p. Trnava - závod Šurany. Záverečná práca, strojopis, bez datovania, cca 1962, 21. s.
BOGDANOVÁ, G.: Pred štartom kampane. In: Naše novosti, r. XXIV, č. 40, 2. 10. 1984
BOSÁČEK, J.: Vzpomínky na šuranskou cukrovarskou železnici. In: Železnice 6/1995
DANDÁR, A. - STRAKA, R.: Kto bol a kto je v slovenskom cukrovarníckom priemysle. Bratisla¬va, Slovenský cukrovarnícky spolok, 2004
DANDÁR, A.: Výchova cukrovarníckych odborníkov. In: LISTY CUKROVARNÍCKE a ŘEPA-ŘSKÉ, 126, č. 7-8, 2010, s. 246
Čo, kde a ako zlepším na technickom zariadení alebo v organizácii práce, príručka pre zlep¬šovateľov a všetkých pracovníkov Cukrovaru v Šuranoch, n. p., Šurany, Cukrovar v Šuranoch, 1959, 28 s.
GAJDOŠÍKOVÁ, E. - TAMAŠKOVIČ, J. - LETKO, M.: 50 rokov SOUP-P Šurany. 2002
GÁL, M.: 130. výročie cukrovaru, Roľnícke noviny 1982
GERGELYI, O.: Šurany. In: Vlastivedný časopis, r. XIV, č. 1, 1965, s. 29
GOLDBERGEROVÁ, T: V najstaršom cukrovare. In. Práca, Bratislava, 2. 11. 1982
HALLON, Ľ.: História slovenského cukrovarníctva do roku 1938. In: LISTY CUKROVARNÍCKE a ŘEPAŘSKÉ 126, č. 7-8, 2010, s. 224 - 227
HALMOS, K.: A Hatvany-Deutsch dinasztia. In: Sok színű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából. Szerkesztette: Sebők Marcell. Bp. 2004. s. 84-97
JAHN, J.: Cukrová železnica. In: Krásy Slovenska, r. 63, č. 7, 1986, s. 34-35
(jj): Šurany spolehlivě. In Technický týdeník, Praha, 18. 1. 1977
KERESTEŠ, P. (2008): Rastislavice, monografia dejín obce. Vydal OÚ. Rastislavice
KOLEKTÍV: Rafinace surového cukru a obchod s cukrem. Praha 1928
KOLEKTÍV: Encyklopédia Slovenska, V, 1981, s. 783
KRONIKA - Šurany, založená v roku 1933 kronikárom Jozefom Bašnákom
KUPECKÝ, M.: Cukrovar mu bol životným prístavom. In: Hlas ľudu, 20. 1. 1976
KUPECKÝ, M.: Vzorný veliteľ. In: Hlas ľudu, 21. 1. 1976
KUPECKÝ, M.: Na starých základoch - nové kvality. In: Naše novosti, r. XVI, č. 16, 20. 4. 1976
KUPECKÝ, M.: Právom ocenený. In: Hlas ľudu, 2. 11. 1976
KUPECKÝ, M.: Život zasvätil cukrovaru. In: Hlas ľudu, 7. 12. 1976
KUPECKÝ, M.: Štvrťstoročie v mlyne. In: Hlas ľudu, 31. 7. 1976
KUPECKÝ, M.: Dvojitý úspech. In: Hlas ľudu, 29. 12. 1977
KUPECKÝ, M.: Pozornosť vynálezcovskému a zlepšovateľskému hnutiu. In: Hlas ľudu, 13. 12. 1979
LENGYEL, J.: Cukrovar pred kampaňou. In: Naše novosti, 19. 9. 1989
Listy cukrovarnícke 1915/16 s. 160; LC 1916/17 s. 245 - krátke správy o požiari rafinérie
MAREŠOVÁ, I. - JURINA, Ľ.: Deň po výbuchu. In: PRÁCA, r. XLIV, č. 46, 23. 2. 1989, s. 2
MARKOVIČ, K.: Dejiny Šurian do roku 1868. Edícia Slovenskej jednoty, Nové Zámky, 1943
(mř): První na světě. In. Mladá fronta, 5. 2. 1977
Národně noviny, 19. 2. 1881 (štrajk)
NIEDERLAND, M.: Aj obete na životoch. In: PRAVDA, 23. 2. 1989, s. 2
NIGRIN, K. (1932): Nové Zámky a okolie, sprievodca po našom dolnom Podunají. Nové Zám¬ky
NOVÁK, M.: Zhodnotenie vývoja a činnosti za posledných 25 rokov cukrovaru v Šuranoch. Strojopis, 1970, 5 s.
Nyitrai Lapok, 23. 1. 1916 (požiar rafinérie)
ONDRUŠ. J.: Vyznamenanie v pravých rukách - štvrťstoročia v cukrovare. In: Hlas ľudu: 20. 9. 1982
PREKOPOVÁ, O.: Skončia až v januári - opäť repná kampaň. In. Pravda, 19. 11. 1998
Správy o výsledkoch rozboru hospodárskej činnosti za rok 1959-1977. Šuriansky cukrovar, n. p.
SLUKA, J.: Aj napriek suchu, začala cukrovarnícka kampaň. In: Sloboda, Batislava. 6. 10. 1978
Služobná úprava poľnohospodárskej priemyselnej dráhy Veľkošurianskeho cukrovaru a raffi-nerie účastinnej spoločnosti ohľadne dopravnej služby. Veľké Šurany, tlač R. Rubinstein, 1925. 28 strán
STANOVÁ, A.: Vyznamenanie, punc za vynikajúcu prácu. In: Naše novosti, Nové Zámky, 3. 9. 1972
SKRIŇA, R: Havária je zažehnaná; reportáž o hrdinskej obetavosti pracovníkov šurianskeho cukrovaru. In: Hlas ľudu, Bratislava, 9. 10. 1971
ŠUTKA, J. a kol.: Šurany v zrkadle dejín. 2008
TARÁBKOVÁ, J.: Sto rokov od založenia cukrovaru v Šuranoch. In: Naša veda, 1954, č. 10
VADKERTYOVÁ, K.: Dejiny cukrovarníckeho priemyslu a pestovania cukrovej repy na Sloven¬sku (1800-1918), SAV Bratislava, 1972, 240 s.
VITEK, J.: Cukrovarnícka kampaň po 128. raz. In: Naše novosti, 14. 10. 1980
ZRUBEC, L. - NEMČEK, V: Šurany. 1968
ZRUBEC, L.: Rozhoduje cukornatosť. In. Život, 19. 11. 1981, s. 3-5
ZRUBEC, L: Šurany. 1988
ZRUBEC, L.: Výbuch a požiar šurianskeho obilného mlyna. In: Život, r. XXXIX, č. 11, 16. 3. 1989, s. 8-9
ZRUBEC, L.: Šurany. 1998
Texty k dokumentárnym filmom Dezidera Németha odvysielané v ČS televízii: máj 1969, 21. 8. 1972, 30. 9. 1975, 9. 8. 1976,

Archívne zdroje:
SOBA (Štátny oblastný archív) Nitra - Ivanka pri Nitre (cukrovarské fondy):
I.    Šuriansky cukrovar a rafinéria v Šuranoch, úč. spol., 1893 -1945, 4,15 bm.
II.    Južnoslovenské cukrovary v Šuranoch, n. p., 1946 - 1949, 4,12 bm.
III.    Cukrovar v Šuranoch, n. p., 1949- 1960, 0,60 bm.
IV.    Spojené cukrovary Trnava, závod Šurany, 1960 - 1969, 12 krabíc
V.    Šuriansky cukrovar v Šuranoch, n. p., 1969 - 1985, 6,63 bm
VI.    Cukrovarský a cukrovinársky priemysel v Šuranoch, k. p., 1986 -1990, 2,12 bm
SOBA, fondy Nitianska župa, hlavný župan a podžupan (konkrétne citované v textoch)
ŠOKA (Štátny okresný archív) Nové Zámky, fond Notársky úrad Šurany
Archív Národnej banky Slovenska, Bratislava; fondy:
- Slovenská banka Bratislava 1, kr. 150, inv. č. 1066
- Slovenská banka Bratislava 2, kr. 65, inv. č. 108
- Kópie dokumentov z Archívu Českej národnej banky, S IV/A- P 1013, kr. 48/375
Archív Národného technického múzea, Praha
Bildarchiv ZUCKER-MUSEUM, Stiftung Deutsches Technikmuseum, Berlin
 
2013-10-24 16:59:51 W.Z.
Prosím vás o nejaké info ohľadne pána Martina Neumanna ktorý sa narodil okolo roku 1897 a bol vraj poradcom vo vedení cukrovaru. Čo najviac a čo najpresnejšie. Ďakujem. W.Z. Mal sa narodiť v Šuranoch.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
00:28:32 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu IV. Šuriansky cukrovar /... [2013-09-08; 9,336 x]
00:27:48 Spýtali sme sa primátorských kandidátov... (aktualizované 11. novembra 2014) [2014-11-10; 6,313 x]
00:27:23 V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzá... [2014-02-06; 6,858 x]
00:27:00 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,409 x]
00:26:10 Egy csésze kávé: Steven Eugene Kuhn-al, amerikai háborús veteránnal [2013-12-18; 5,205 x]
00:25:29 V Nových Zámkoch práve začal skutočný zápas proti hazardu [2023-03-26; 1,602 x]
00:25:22 Novozámocké príbehy. Ako sa hrdý Novozámčan súdil o svoje 20-eurové topánky a ako to už nikdy nebude... [2023-04-19; 1,093 x]
00:24:38 Môže poslankyňa - prisťahovaná krčmárka z METEORu - nazvať svoje spustnuté mesto spustnutým?... [2021-06-18; 1,429 x]
00:24:05 Milléniový model podnikania s cudzím majetkom ožíva... Kto dostane športovú halu za Euro? [2015-04-27; 4,275 x]
00:23:54 Bemutatkozik a szőgyéni Szőlővirág népdalkör [2017-05-14; 2,881 x]
00:23:32 Hazai diák a dobogón [2011-04-14; 2,711 x]
00:23:06 Anatómia jedného podvodu časť 4. [2022-10-05; 1,903 x]
00:22:46 Словакия. Нове Замки / Fotoreportáž ruského turistu o Nových Zámkoch / Egy orosz turista képes beszá... [2013-08-23; 3,223 x]
00:22:28 Ani Novozámčanom to nie je jedno [2024-01-18; 772 x]
00:22:03 Az idén április 26-án rendezik a Komáromi Imanapot [2015-04-19; 3,118 x]
00:21:04 Sihoť - čo s ňou spravíme? [2019-07-24; 4,929 x]
00:20:52 November elsejei és halottak napi, sétával egybekötött főhajtások a hősök emléke előtt a mátyusföldi... [2023-11-08; 775 x]
00:19:05 Podarí sa radnici zmeniť zostávajúce parky na stavebné parcely pre developerov? Zajtra sledujte veľk... [2018-09-04; 3,723 x]
00:19:00 Bernolákovské polemiky I. Daniel Rapant, K pokusom o novú historicko-filozofickú koncepciu slovenské... [2013-07-18; 4,094 x]
00:18:56 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 856 x]
00:18:38 Ďalšia parcela pre kamoša? [2018-11-29; 50,465 x]
00:18:17 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 980 x]
00:17:27 A ako to vidí p. Polerecká, že chce teraz pomáhať kraju spolu s tými, ktorých doteraz tak vehementne... [2017-10-27; 3,349 x]
00:17:00 Videozáznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva vo volebnom cykle r. 2010-2014 [2014-12-27; 3,602 x]
00:16:27 Ján Štark na čele združenia "Vráťme mestu život" v Šuranoch [2010-08-25; 11,246 x]
00:16:04 Novozámocký príbeh - kauza Psí útulok [2014-10-27; 6,303 x]
00:15:24 Kniha týždňa: Soňa Kovačevičová-Žuffová, Preskakovanie polienok (Logos Bratislava 2001) [2019-02-20; 2,120 x]
00:15:06 150 ľudí na mítinu proti Zúgovu. Zatiaľ to nevieme robiť, ale učíme sa.... Aktualizované [2015-03-23; 3,219 x]
00:15:02 Vágovits Gyula albumai / Albumy Gyulu Vágovitsa [2013-01-30; 8,562 x]
00:14:57 Transparency uverejnilo rebríček transparentnosti samospráv. Ako je to s umiestnením Nových Zámkov?... [2018-10-17; 3,627 x]
00:13:24 Egy csésze kávé Nyáry Éva festőművésznővel, a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjének kitüntet... [2015-05-19; 6,604 x]
00:13:23 Želajte si niečo, dnes padajú hviezdy. Hororová búda spred maďarskej ZŠ je preč... [2021-10-18; 1,660 x]
00:13:11 Humoristické a satirické časopisy I. Začiatky [2022-02-20; 1,030 x]
00:13:03 Miben látom a meggyengült magyar képviselet okait Érsekújvárban [2010-11-30; 3,978 x]
00:12:16 Dôvod pochváliť samosprávu: Mestský úrad začal pracovať s podnetmi občanov zadávaných cez portál Od... [2014-06-15; 4,609 x]
00:11:52 Anatómia jedného podvodu - časť 2. [2022-09-18; 1,731 x]
00:11:51 Primátorov biznis s poslancami [2023-09-24; 1,455 x]
00:11:29 Kniha týždňa: Pamätná kniha národných výborov v dvojročnici 1947-1948 (1948) [2015-05-18; 2,397 x]
00:11:20 Ako chutia kompromisy? Sebadeštrukčné hry v opozičných radoch novozámockého zastupiteľstva...... [2023-12-18; 1,420 x]
00:10:55 Egy csésze kávé: Így láttuk a Foci VB-t... [2014-07-14; 3,597 x]
00:10:44 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,559 x]
00:10:25 Odišiel ruský politik, ktorého na Slovensku nikto nepoznal. Vladimír Žirinovskij [2022-04-17; 1,048 x]
00:10:06 Mierový pochod aj v Nových Zámkoch [2023-02-23; 1,174 x]
00:10:04 Dohoda s Brantnerom o splátkovom kalendári je v skutočnosti financovaním jeho pohľadávky cez bankový... [2015-02-11; 4,433 x]
00:09:56 Primátor Štúrova Ján Oravec bude mať vyzývateľa v osobe Dušana Csekesa [2010-09-04; 4,715 x]
00:09:40 "Novozámocký okres po vojne: dvojnásobná úľava" [2015-05-16; 3,206 x]
00:08:55 Primátor Klein si kruto zahral s drobnými subdodávateľmi rekonštrukcie kina Mier. Nedostali zaplaten... [2018-06-07; 7,089 x]
00:08:42 Egy csésze kávé Pintér Gyulával, az egykori érsekújvári Radio Star alapítójával [2015-10-07; 2,658 x]
00:07:29 Vodný zdroj pri Šamoríne opäť ohrozený [2023-09-01; 979 x]
00:05:41 A teljes Holbay László életmű a Watson.sk-n [2013-01-13; 126,437 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x