Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-10-27   6,334  
0

Tento príbeh je o útulku pre opustených havinov, ktorý sa od začiatku nachádza v priestoroch bývalých komunálnych služieb na periférii mesta na Gúgskej ulici. Na pozemkoch cudzích vlastníkov tu v päťdesiatych rokoch postavili prevádzkovú budovu a skleníky, ktoré v poslednom desaťročí slúžia domovom pre psíkov. Za časť areálu (15 á) mesto platí ročný prenájom 750 Eur bratislavskej majiteľke. OZ Čiernouško bolo v útulku prítomné aj pred r. 2011 - vtedy pod menom  "Útulok pre opustené zvieratá v Nových Zámkoch" pod vedením MVDr. Vajzera. V materiáloch MsZ nie je o existencii OZ v tomto období zmienka.  


V diskusii sa nikto nespýtal, koľko psíkov sa vlastne v útulku nachádza, ako dlho, ani aké sú ich ďalšie osudy. Teoreticky je teda možné, aby sa bezprizorné zviera zdržiavalo v útulku na mestské trovy hoci aj 10 rokov? Asi áno, tieto základné informácie však nie sú dostupné ani na webovej stránke OZ. Našli sme výročnú správu OZ, v tej však nie je žiadna informácia o počte psov ani o hospodárení OZ. Súbežne s tým, ako sa OZ oddelilo od sveta neprehľadným plotom, klesá i záujem verejnosti prispievať na jeho chod 2% zo svojich daní.

Na 7. zasadnutie mestského zastupiteľstva 12. júla 2011 mestský úrad predostrel návrh zmluvy na dobu 20 rokov o prevádzkovaní mestského útulku pre psov a o nájme útulku v prospech OZ Čiernouško za 1,00 € ročne doplnené o dotáciu 33 500.-€ každoročne. V materiáli sa konštatovalo, že OZ Čiernouško požiadalo o uzatvorenie zmluvy a má záujem vykonávať rovnaké činnosti ako doteraz vykonávala mestská polícia v rovnakých priestoroch a za rovnaké peniaze. (OZ malo svojim spôsobom obrovské šťastie - napr. manželia K. poslali v súvisiacej veci za 15 rokov žiadostí dvanásť bez akéhokoľvek výsledku...). Aby si poslanci nelámali zbytočne hlavy, koľko mestskú políciu odchyt a chov zatúlaných zvierat stál, OZ promptne predostrelo i rozpočet na už spomínaných 33 500.-€.


Poznámka: Je pravdepodobné, že časť tohoto rozpočtu strovilo už aj pred rokom 2011 občianske združenie, ktoré malo podľa svedectva článku z r. 2007 už vtedy 2,5 zamestnanca. T. zn. že model, keď sa OZ zaoberá miesto dobrovoľnej práce (prípadne popri nej) poskytovaním platených služieb mestu, tu musel byť už pred r. 2011...
V evidencii faktúr MsÚ za rok 2011 sme našli faktúry za útulok za prvých 10 mesiacov vo výśke cca 780,- Eur mesačne:K návrhu sa 12. júla 2014 odohrala nasl. diskusia: 1:03:10 - 1:56:00 záznamuIng. Helena Bohátová – uviedla, že v predloženom materiáli jej chýba konkrétna nájomná zmluva pre OZ Čiernouško. Myslí si, že keď sa jedná o takýto prenájom za 1,- € a s tým, že prevádzkové náklady vo výške 33 500,- € budeme vykrývať, mali by dostať k nahliadnutiu aj nájomnú zmluvu pre toto občianske združenie.

Ing. Pavol Hudák – otázka na políciu, či sú tie prevádzkové náklady 33 500,- € adekvátne a či to skutočne toľko stojí, lebo sa mu to zdá veľa. Na kultúru pre Maticu slovenskú a Csemadok dávajú 750 tis. Sk každému z tých združení.
Druhá vec je, že zrejme každý dostal mail od p. Kővágovej. Hovorí tam o nejakých nevysporiadaných majetko-právnych vzťahov. Nerád by bol, keby sa dostali do nejakého súdneho sporu. Toto by chcel od príslušného vedúceho odboru alebo pána prednostu vysvetliť, akým spôsobom sa tieto vzťahy vyvíjajú, akým spôsobom to celé treba uzavrieť.

Ing. Bertalan Bóna – vyjadril sa, že nie je proti útulku, ale tiež vidí veľký nepomer, čo sa týka financovania psov. Keď to porovnal, že koľko financií dá mesto pre bezdomovcov, tak rádovo polovicu, takže psi dostávajú dvakrát toľko peňazí ako bezdomovci. A keď to berú, že aj bezdomovci sú len ľudia, myslí si, že by bolo dobré prehodnotiť to, aby psi nedostali dvakrát toľko, ako ľudia.

Ing. László Forró – vyjadril sa k stanovisku majetkoprávnej komisie – bolo to odporúčanie, aby mesto našlo iné vhodné miesto. Potom rokovali v marci a vtedy majetkoprávna komisia odporúčala toto riešenie. Rád by počul, že čo sa udialo na meste, či bolo danému subjektu ponúknuté iné miesto, alebo to dopadlo tak, že návrh nebol daný ďalšej komisii, takže potom na meste môžu byť určité problémy, že nie je komunikácia. Ďalej uviedol, že rátal určité veci. Vieme, že mesto dostane za ornú pôdu po novom 100,- € /ha. Tu za 18 árov, čo je asi 1/5-na hektára, platíme 776 €, síce v materiáloch, čo predkladá úrad sa píše len nejakých 500 €, tak nevie, čo je pravda, či 700 alebo 500.
Ak je to 700, tak za pozemok platíme 43-násobok toho, čo platíme za jeden hektár, či je to ekonomické.
Hovorí sa len o tom pozemku, čo platíme p. Vízikovej, ale nehovoríme o ďalších nájmoch, čo sú pozemky 2455, 2454 a 2453, tiež je tam v skutočnosti ohradená džungla, zarastený pozemok, a má také informácie, že aj za to platí mesto, ale nikde to nie je uvedené, čo naďalej zvyšuje náklady na tento útulok. Spýtal sa právnikov, či je možné cudzí pozemok dať do prenájmu, pretože v návrhu je, že na 20 rokov dať do prenájmu. Ale nie náš pozemok, mestský pozemok. Podľa jeho názoru mestským pozemok je časť pozemku 2455, alebo niektorý, ale má taký dojem, že práve ten. Mohli by dať do prenájmu pozemok 2455 na 20 rokov, pretože je to mestský pozemok, ale potom celý útulok, celú stavbu by sme museli premiestniť z 2457/1 na 2456, čo by boli ďalšie náklady. Čo pripomínal na komisiách, že máme útulok, čo je celkom v poriadku, pretože mesto to žiaľ potrebuje, ale je to nevhodnom mieste. Chodia tam deti na Komočskej ceste, kde nie je chodník, zhruba 1 km cesty musia urobiť deti vedľa jarku alebo na krajnici cesty, takže nemajú žiadnu ochranu. Čakajú na to, že dôjde k nešťastiu? Autá už prakticky od bývalého bažanta tam jazdia patričnou rýchlosťou a keď opustia mesto už od križovatky na Andovce, tam už jazdia 90-kou a väčšinou tam jazdia nad povolenú rýchlosť.
Útulok, keď mesto potrebuje, nech, ale v prvom rade na mÁghestskom pozemku a na bezpečnom mieste treba umiestniť, takže mesto by malo navrhnúť danému subjektu také vhodné miesto, ktoré je dostupné aj pre deti, je miesto bezpečné a neovplyvní okolie. Problém, ktorý poslala p. Kővágová poslala poslancom, to je zhruba už 20 ročný problém, je zvedavý, prečo tento problém nevie mesto dorieši, keď tam má na čierno postavenú stavbu. A určitým vlastníkom nedopustia prístup na vlastný pozemok.

MUDr. Peter Hudák
– faktická poznámka – reagoval na odznené – podľa neho to, že je to postavené na čierno je relatívna vec, preto, lebo p. Kővágová to kúpila už s postavenou nehnuteľnosťou. Ale istá vec je, že mesto by to malo odstrániť, to je jednoznačné, že má jeho predrečník stopercentnú pravdu. Ďalej uviedol, že chcel podotknúť to, že je to drahý pozemok, nie je to mestský pozemok, čo je kardinálna chyba, aj lokalita je kardinálna chyba. V komisii (územného plánu a investičnej výstavby) okolo tohto diskutovali, je pozemok, ktorý by bol na to vhodný, otázka je, či sa nájdu peniaze na to, aby sa mohol investičný zámer na vybudovanie tohto útulku urobiť. Veľmi by chcel analýzu platby toho útulku, nakoľko vie, že medzi bezdomovcami a psami je rozdiel, lenže bezdomovci obyčajne nemajú opatrovateľov a tí psi majú, pre psov sa platí tá čistota, opatera, strava, platia sa tí, ktorí sú tam zamestnaní. Takže otázka je, koľko je tých bezdomovcov a koľko tých psov tam musia mať, myslí si, že zvieratá si toto zaslúžia. Nepovedal by, čo je veľa, čo je málo, ale treba adekvátne, optimálne vykalkulovať tú cenu.
Čo sa týka p. Kővágovej, treba túto vec doriešiť, lebo je to žiaľbohu jej vlastný pozemok a tú časť, čo je postavená krížom by malo mesto zbúrať.

PaedDr. Jana Garajová – veľmi nepríjemne ju prekvapilo, že vec sa ťahá od r. 1998, vlastne na 11 žiadostí dostali len dvakrát odpoveď. Nie je to prvýkrát, čo sa stretáva s tým, že žiadosti alebo reklamácie, ktoré prichádzajú na mesto, nie je na ne ani odpovedané, čo považuje za ten základný prejav slušnosti. Nechcela by mať pocit, že občan je len vtedy občan, ak je volebné obdobie. Pán a pani Kővágoví sú prítomní, sledujú rokovanie, mohli by ich osloviť a dať im slovo, aby mali pocit, že konečne po trinástich rokoch sa s ich vecou niečo robí. Ide tu vlastne o ich vlastníctvo, tak prečo nehľadať spôsob, ako to vyriešiť.

JUDr. Richard Schwarz – absolútne súhlasí s tým, že problém pána a pani Kővágových je potrebné riešiť, je to skoro 20 ročný problém, keď sú prítomní, treba im dať slovo. Prikláňa sa k tomu, aby si ich vypočuli a rozhodne ten problém riešili. Po druhé chce povedať, že tu neriešia to, či tu ten útulok bude, alebo nebude, ale riešia to, či pre občianske združenie Čiernouško, ktoré si dalo žiadosť o prenájom, rozhodnú kladne alebo nie. Psi sú zvieratá, ktoré si zaslúžia mať svoj areál a ten areál je tam, kde je. Podľa jeho názoru ten areál nie je veľmi dôstojný, ale momentálne lepší nie je, takže nesnažme sa urobiť to, že chudákov psov niekde zlikvidovať a aby sme ich nemali, lebo oni si zaslúžia ten priestor. V danom prípade sa prikláňa k tomu, aby riešili tento problém a pokiaľ splní tá zmluva, ktorú ako povedala p. Bohátová nemajú k nahliadnutiu, všetky parametre, tak si myslí, že mali možno kladne riešiť otázku OZ Čiernousko.
Po tretie chce k tomu povedať to, že tá suma, ktorá sa doteraz dávala na útulok 33 500,- €, platila, doteraz mesto platilo túto sumu a tá suma by sa nenavyšovala. Mestská polícia každoročne dostávala túto sumu a táto suma by sa nezvyšovala. Čiže otázka je tá, či budú pokračovať v tom, ako to bolo doteraz, že budú platiť Mestskej polícii a bude sa ďalej starať o útulok, alebo rozhodnú kladne a o žiadosti OZ Čiernouško a tú istú sumu im budeme dávať.
Rozhodne nie je za to, čo hovoril p. Forró, aby to riešili inak , likvidovali to. Majetkoprávna komisia to síce neodporučila schváliť, ale rozhodla pomerom 4:3, to treba tiež povedať a jeho názor je, čo prezentoval aj na majektoprávnej komisii, že hlasovať „za“ nájomnú zmluvu s OZ Čiernouško.

Bc. Koloman Forró
– poznamenal, že tu odznelo veľa vecí a asi by bolo najlepšie počuť tých ľudí, ktorí sú priamo spojení s touto vecou a to sú vlastníci tej priľahlej nehnuteľnosti, ktorí ho poprosili, že by tu chceli vystúpiť. Navrhol udeliť im slovo.

Hlasovaním č. 26 - prítomných 23 „za“ – 23, „proti“ - 0, „zdržalo sa“ – 0 poslanci MsZ udelili slovo pánovi a pani Kővágovým.

p. Mária Kővágó – uviedla, že predpokladá, že každý z nich je oboznámený s ich problémom a sťažnosťou. Je to trochu dlhé obdobie tých 13 rokov čakania na vyriešenie ich problému. Včera boli u pána primátora a prejavil vôľu vyriešiť ich problém tak, aby boli spokojní. Sľúbil im buď zbúranie predmetnej časti budovy, alebo previesť časť budovy do ich vlastníctva, aby ju mohli upraviť a využívať podľa ich požiadaviek. Týmto sľubom sa dostali trošku dopredšie, ale zároveň im povedal aj to, že napriek tomu dajú tento bod prerokovať na tomto zasadnutí. Myslia si, že ak sa tento bod udobrí, tak to bude ďalší krok k diskriminácii ich - občanov mesta voči občianskemu združeniu. Žiadajú, ay bol bod konkretizovaný tak, že časť budovy so súpisným číslom5454 na parcele č. 9545/8, ktorý sa nachádza na parcele 2457/2 nebola daná do správy, alebo do prenájmu alebo do hocijakého užívania ďalšieho subjektu. Uvedené žiadajú na základe § 2 zákona č. 229/1991, kde sa uvádza, že okrem vlastníka majú právo užívať pôdu iné osoby len na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom, alebo na základe zmluvy uzavretej s pozemkovým fondom. Majú za to, aby sa najprv vyriešili majetkoprávne problémy.
Ctili si zákony a ctia si ich naďalej, ale doteraz voči nim vystupovalo mesto z pozície sily. Keby šlo o dvoch občanov, určite by sa to takto dlho neťahalo.

Ing. Jozef Török – uviedol, že osobne vidí tento problém v dvoch rovinách. Jeden je problém Kővágových a ďalší je problém OZ Čiernouško. Čo sa týka Čiernouška fakt je ten, že tam nie sú nejaké pozemky do prenájmu, zamýšľa sa len nejaká nadstavba, taktiež nejaký hnuteľný majetok. Tiež pokladá za veľmi strohé takýto návrh na uznesenie Minimálne by bolo nutné konkretizovať, ktoré hnuteľné veci dávame do prenájmu niekomu, resp. o presne akú nadstavbu sa jedná, lebo z tohto to vôbec nie je jednoznačné. Čo sa týka financovania tohto občianskeho združenia a už viacerí vyslovili túto myšlienku, je to strašne málo informácií, aby zodpovedne vedeli rozhodnúť, či tých 33500,- € je veľa, málo alebo či to je primerané. Na základe niekoľkých položiek sa nedá o tom rozhodnúť podľa jeho názoru. Doporučil k tomuto materiálu dnes neprijať uznesenie a dať ho naspäť na doplnenie a na ďalšie spracovanie.
Čo sa týka žiadosti Kővágových, má tiež za to, aby sa vyriešil problém tej budovy, ktorá je na ich pozemku. Buď sa dohodnú na nejakom predaji, pokiaľ by mali záujem, ak nie, nech mesto zlikviduje tú budovu, ktorá je na ich pozemku.

Ing. Peter Ágh, prednosta MsÚ – ozrejmil niektoré otázky, ktoré padli. Prevádzkové náklady, či sú reálne - priamo v materiály je tabuľka, v ktorej sú uvedené reálne náklady, ktoré vyvíjala Mestská polícia, ktoré mala Mestská polícia s údržbou tohto útulku. Boli tam dvaja zamestnanci, z toho jedna bola platená, druhá tam bola viac-menej vo svojom voľne a všetky náklady sú popísané kompletne v tej tabuľke. Pokiaľ by požadovali konkrétnejšie, alebo každý jeden účet chceli pozrieť, môžu sa zastaviť na Mestskom úrade. Tá suma bola špecifikovaná aj pracovníkmi priamo na Mestskom úrade, tzn., že toto sú reálne náklady na mestský útulok. Pokiaľ by to mal porovnať s útulkom pre bezdomovcov, čo podľa neho nepatrí ani na jeden stôl, ale nech sa páči, keď si niektorí myslia, útulok pre bezdomovcom prevádzkujú pár mesiacov do roka, aj to ráno večera od 19,00 do rána do 7,00 a tento útulok sa prevádzkuje 24 hodín celý rok. Ak niekto má kalkulačku, nech si ju napraví ako má byť a porovná si reálne s reálnym. Tu okrem toho, že je tam pracovník, ktorý je tam na 24 hodín, je aj tam aj veterinárna služba a všetky ostatné náklady, ktoré pre tie desiatky psov sú denno-denne. Tie dva útulky možno majú jedno spoločné a to je názov.
Mesto alebo Mestský úrad, alebo nedajbože pracovníci Mestského úradu určite nerozhodnú samostatne o platení alebo neplatení nejakého nájmu. Na každý nájom, ktorý platíme je uznesenie mestského zastupiteľstva. To znamená, pokiaľ jednému platíme viac a druhému menej, rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo. Rovnako aj za nájmy, ktoré my berieme od jednotlivých ľudí za poľnohospodársku pôdu, rovnako je to na základe uznesenia mestského zastupiteľstva.
O tom, či treba mestský útulok alebo nie, rovnako nerozhodne Mestský úrad, ani žiaden pracovník, ale práve poslanci, ktorí ak povedia, že od zajtra ho nemáme prevádzkovať, nebude prevádzkovaný. Dnes tu majú na stole jednu otázku, nie problém pozemkov, alebo problém kto, ako, kedy sa dostal k tomu pozemku, resp. čo je naše, čo je niekoho iného - to sa momentálne rieši. Počuli aj priamo majiteľov jedného z pozemkov, ktoré nepatria mestu. Rokovali včera, bolo niekoľko možných výstupov z toho rokovania, predpokladá, že do najbližšieho zasadnutia v septembri budú mať na stole konečný výsledok tohto rokovania, či to už bude odkúpenie alebo prenájom tej časti pozemku, atď., nevie povedať, na čom sa dohodnú s konkrétnymi majiteľmi, to budú mať predložené na rokovaní zastupiteľstva. Momentálne riešia to, či má tento útulok pre psov prevádzkovať Mestský úrad, ako tomu bolo voľakedy, alebo Mestská polícia, ako to je teraz, alebo niekto iný, napríklad občianske združenie presne s rovnakými nákladmi pre mesto.
Čiže nič sa neušetrí, pokiaľ to bude prevádzkovať niekto iný, akurát by sa mohlo ušetriť v tom prípade, pokiaľ sa poslanci dohodnú, že sa zruší tento útulok.

Ing. Helena Bohátová
– faktická poznámka - poprosila kolegov, aby hlasovali o udelení slova pre Mgr. Horváthovú, zástupkyňu OZ Čiernouško.

Hlasovaním č. 27 - prítomných 23 „za“ – 23, „proti“ - 0, „zdržalo sa“ – 0 poslanci MsZ udelili slovo Mgr. Horváthovej, zástupkyni OZ Čiernouško.

Mgr. Beata Horváthová, Občianske združenie Čiernouško – uviedla, že momentálne vedie toto občianske združenie. Nie každý z prítomných pozná okolnosti ich života alebo útulku, ktorý tu je 11 rokov. Mnohí tam ani neboli vonku, ale mnohí ich poznajú, lebo vedia, že stačí zavolať a naozaj tých 24 hodín sú k dispozícii, idú pre psíka, mačičku, keď sa niekomu stratí pes, ten majiteľ nájde psíka do 24 hodín, lebo psík je u nich, je oňho postarané aj veterinárne, aj rôznym spôsobom.
Keby sa len to stalo, že ten útulok by prestal fungovať, teda by nebol, hoci vedia, že podľa európskych noriem každé väčšie mesto má mať útulok, pretože máme mnohí psov, možno aj z prítomných má niekto psov a stane sa, že sa pes stratí, alebo sa niečo stane, vedia hneď zakročiť, vedia hneď pomôcť, sú nonstop na telefóne, keby sa to zrušilo, mesto by bolo úplne zaplavené psami a mačkami, pretože ono by sa to potom takto nedalo riešiť. Druhá vec je, že pozemok, kde sa nachádzajú – takéto útulku to sú psi, čiže oni sú hluční, štekajú, nie je to dobré mať niekde blízko obývaných miest, pretože by to rušilo, má to aj určité pachy, teraz je leto, aj tá hygiena keď je, bez toho to neide. Okrem toho, čo odznelo aj v návrhoch poslancov – toľko detí tam už nechodí, okrem toho je tam chodník, ktorý len treba vykosiť, je tesne vedľa ich plotu, tam sa normálne dá chodiť. A tento útulok je cca 200 m od hranice mesta, čo je dané normou, takže to je úplne na vhodnom mieste. Za toto obdobie si vybudovali úžasné meno, majú vo viacerých jazykoch webstránku, majú adopcie, ktoré idú do Nemecka, tzn., že ako náhle zoberú psa, aj túlavého, okamžite ho vedia dať ďalej. Čiže toto mesto je vždy čisté od tých psíkov. Fakt je pravda, že nemôžu porovnať bezdomovca so psom, pretože to je človek, ktorý si vždy môže nájsť zamestnanie, keď chce, ale pes si nemôže nájsť zamestnanie.
Dodala, že žiadosť na prenájom dali hlavne na tú mestskú časť, je tam niekoľko štvorcových metrov, poprosila poslancov, aspoň to keby mohli mať v prenájme, ostané už nechajú na riešenie mesta a aby sa to naozaj mohlo prevádzkovať, lebo veľa miest bojuje s týmto problémom s túlavými psami, vyhodenými psami a ten problém sa nevyrieši sám od seba.
Pokiaľ by niekto vidieť, ako to tam ide, ako ten život je, veterinárne náklady sú veľmi, veľmi veľké, ktorí majú psov, vedia. Vyzvala poslancov, aby sa skúsili raz prísť pozrieť, porozprávať sa s nimi a úplne iný obraz si o tom vytvoria.

Ing. László Forró – faktická poznámka - nedostal odpoveď na tú vec, že či je možné dať do prenájmu cudzí majetok pozemok a rád by videl tie uznesenia, ktoré boli prijaté mestským zastupiteľstvom na parcely 2453, 2454 a 2455, ale aj 2457/1, kde mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo nájomné vyše 700,- € za 18 árov. On sa na to nepamätá, že túto vec prerokovávali, a že prijali takéto uznesenie.

JUDr. Lívia Sókyová – reagovala na dotaz p. Forróa – vzhľadom k tomu, že s p. Vízikovou je zmluva uzatvorená niekoľko rokov až desiatok rokov, nevie presne povedať, či bolo schválené uznesenie, či nie, alebo kedy a ako. Ale sú schválené uznesenia, ktoré upravujú nájmy za pozemky. Treba z toho vychádzať, že každý pozemok sa posudzuje podľa druhu a spôsobu užívania. Tu sa nepestuje pšenica, ale na tomto pozemku sa nachádza stavba. Čiže nemôžu za to platiť toľko, koľko sa platí za ornú pôdu v extraviláne, ale jedná sa o pozemok, ktorý je zastavaný. To nájomné, ktoré mesto platí, nie je vyššie ako je určené, ako podnikateľský alebo nepodnikateľský nájom, v danej lokalite je nižšie. Z toho dôvodu to nebolo nevyhnutné dať to schváliť do MsZ, vzhľadom k tomu, že to nájomné pre takéto účely je určené mestským zastupiteľstvom ako 3% z kúpnej ceny pozemku alebo 5 % z kúpnej ceny pozemku. Vzhľadom k tomu, že sa tam jedná o zastavaný pozemok, tak sa tam počíta zastavaný a nie orná pôda.

Pokiaľ v nájomnej zmluve by bolo upravené, že vlastník súhlasí s ďalším nájmom, je to možné. Nikto nechce dať ďalšieho nájmu pozemok p. Vízikovej a o tom nepojednáva ani tento predložený návrh. Jedná sa len o prenájom stavby, ktorá je vo vlastníctve mesta a o prenájom príslušenstva, a kusu pozemku, ktorý je mestský.

Primátor mestadodal, že teraz neriešime v tejto zmluve ostatné majetkoprávne vzťahy, teraz riešime zabezpečenie a správu útulku v meste.

MUDr. Peter Hudák – faktická poznámka – poznamenal, že pán prednosta vymenoval asi všetko, čo okolo toho je. Myslí si, že treba aj perspektívne nové riešenia. Kľúč k celému je, že toto miesto ne je vhodné pre psí útulok. Mesto má dosť takých lokalít, kde by sa tento útulok dalo urobiť za takých podmienok, aby to nikoho nevyrušovalo ani hlukom, ani pachom a stopercentne by to bolo aj bezpečné z hľadiska cesty. Druhá vec, prečo to treba zmeniť je to, že mesto by to malo mať na vlastnom pozemku a nie na tom, kde platí podnájom, čo by bolo zasa len plus k tomu, že o tomto pozemku môže rozhodovať čo len chce – pristavať, urobiť, atď. Tretia vec je otázka, či to má prevádzkovať občianske združenie, alebo niekto iný, otázka je, ako to chceme. Či chceme, aby niekto zodpovedal tomu, kto to platí a kto to zriaďuje, takže aj o toto ide. Osobne si myslí, že toto tri pádne veci, ktoré by sme mali nastoliť, dohodnúť a v priebehu krátkej budúcnosti to urobiť niekde inde a už aj preto, lebo tie objekty, ktoré sú tam sú vôbec nie pre toto postavené, to sú skleníky a pod., ktoré by mali na toto byť predurčené, ktoré neboli určené na to, aby to boli útulky. Aj keby tá investícia bola trochu väčšia, zopakoval – vlastný pozemok, nové miesto, ktoré by nemohlo byť nejakým spôsobom nebezpečné a potom zvážiť, zriadiť tam takú opateru pre psov, alebo taký servis pre psí útulok, ktorý by bol jednoznačne zodpovedný tomu, kto to zriaďuje a kto to platí.

Primátor mesta – spýtal sa p. Hudáka, či to znamená, že by mali vybudovať útulok inde a či je to pozmeňujúci návrh.

MUDr. Peter Hudák – odpovedal áno – vybudovanie útulku na vlastnom pozemku.

JUDr. Richard Schwarz
– faktická poznámka – podotkol, že opakuje, že prerokovávajú bod - Žiadosť o prenájom občianskeho združenia Čiernouško. To, čo hovoril p. Peter Hudák je pravda, myslí si aj on, že tá lokalite by mala byť inde, ten pozemok nie je príliš vhodný na útulok. Ale nemyslí si, že máme momentálne možnosti k tomu, aj priestorové aj finančné, aby našli nový pozemok, lebo nie je to také jednoduché. Ako hovorila aj p. Horváthová, útulok pre psov musí mať určité parametre, nemôže byť niekde v zastavanej zóne mesta, presne tie veci, čo povedala, tak to funguje so zvieratami, že musia byť v určitej zóne mesta. Myslí si, že tá lokalita tam je dobrá, len keby to bolo inak vybudované. To znamená, že jeho návrh je ten, čo hovoril p. prednosta. Bol problém, že či tie kalkulácie sú reálne, je to v materiáli dané, ale je prítomný p. Tököly z Mestskej polície, požiadal ho, aby k tomu povedal, či tie náklady boli a v akej výške, či sa spotrebovali. Na záver dodal, že si Mestská polícia nie je ten subjekt, ktorý by mal byť ten, ktorý by mal prevádzkovať útulok pre psov, malo by to byť občianske združenie alebo iný subjekt, rozhodne však nie Mestská polícia.
Poprosil p. Tökölyho, zástupcu náčelníka Mestskej polície, aby k tomu povedal pár slov.

Bc. Jozef Tököly, zástupca náčelníka Mestskej polície – uviedol, že potvrdzuje, že tieto náklady, ktoré boli určené na údržbu, chod samotného útulku sú také, aké sú. Zabudli tu ale na tú vec, čo je, myslí si, dosť závažná vec, a to je odvoz kadáverov. A to sú tiež veľké sumy peňazí. Tým pádom, ak by sme útulok obmedzili, alebo zrušili, mesto by skončilo tak, že by to bolo jedno veľké odpadisko s týmito kadávermi, to životné prostredie by bohužiaľ pre mesto nebolo vhodné.
Mestská polícia dostala asi pred tromi rokmi do správy toto zariadenie, útulok a myslí si, že v plnej miere urobili všetky možné veci, že zabezpečovali chod útulku a chod útulku na 24 hodín denne. Čiže aj v noci, o pol tretej, keď bol telefonát, že majú problém s nejakým túlavým, agresívnym psom, tak to zabezpečili prostredníctvom pracovníčky útulku, že ten pes bol zachytený a odovzdaný do útulku. Sú tam dohody, odvoz, ďalej dohoda ohľadom veterinárnych služieb, ktorá tiež je 100 tis. Sk ročne, pričom si dovolí povedať, že napriek tomu, že sa to zdá veľmi veľká suma, zďaleka nepokrývala náklady, ktoré im ponúkali veterinári, pričom bolo veľakrát tak, že mnoho svojich služieb poskytovali zdarma. Opakovane potvrdil, že tieto náklady sú potrebné na chod útulku.

Primátor mesta
– spýtal sa p. Tökölyho, či z technického hľadiska, čo sa týka revízii je útulok v súčasnosti v poriadku.

Bc. Jozef Tököly, zástupca náčelníka Mestskej polície – odpovedal, že bola prevedená revízia elektrického vedenia a samotnej elektroinštalácie, všetko je v poriadku. Zabezpečili to tak, ako to má byť, čiže revízny technici schválili po tejto stránke útulok ako schopný. Boli tam pred tým problémy, ako vedia, nielen s týmto, ale aj so studňou, vodou, tam je problémov trošku viac.

Ing. Luboš Ivan – uviedol, že má čisto pragmatickú otázku – koľko bude trvať mestu predložiť návrhy na riešenie tohto problému, a ktorý človek bude za toto hľadanie riešenia zodpovedný?

Primátor mesta – spýtal sa p. Ivana, na čo sa konkrétne pýta?

Ing. Luboš Ivan – predložiť všetku analýzu toho, čo odznelo.

Primátor mesta – reagoval na požiadavku p. Ivana, že to majú predložené v materiáloch, čo konkrétne mu tam chýba?

Ing. Luboš Ivandodal, že je to málo, nie je úplný, chýba tam podrobná špecifikácia ponúk, podrobná analýza finančných prostriedkov, ktoré boli na to použité, zmluva, ktorú žiadala p. Bohátová, nebola predložená do tohto materiálu.

Primátor mesta – situácia je taká, že buď to schvália, alebo neschvália, ak to neschvália, môžu sa dohodnúť, že sa to predloží na najbližšie zasadnutie. Alebo sa má zvolať mimoriadne zastupiteľstvo kvôli tejto problematike?

Ing. Luboš Ivan – myslí si, že to nie.

Ing. Helena Bohátová – faktická poznámka - zástupca náčelníka v podstate potvrdil tie údaje, lebo v tom materiáli, čo sa týka tej predbežnej kalkulácie, je to predbežná kalkulácia toho občianskeho združenia na rok 2011 a na rok 2012. Jej tam chýbala práve tá finančná analýza toho predchádzajúceho roku, čiže roku 2010, aké boli vynaložené finančné prostriedky. Ale pán zástupca náčelníka to potvrdil, že to súhlasí, takže berie to ako potvrdený fakt.

Ing. Ľubica Juríková – faktická poznámka – zosumarizovala, že občianske združenie tu už funguje dlhšiu dobu, vďaka nemu tu nemáme problém so psami. So psami malo problém, myslí si, mesto Zlaté Moravce, kde takýto útulok nemajú a fakt to bol problém.
Jednak vec sú pozemky, ktoré sa určite, pevne verí, vysporiadajú tak, aby aj manželia Kővágoví boli spokojní, ale druhá vec je, že si musíme uvedomiť, že dnes idú rozhodovať o tom, či uzavrú zmluvu na dobu 20 rokov o prevádzkovaní a mestského útulku pre psov s OZ Čiernouško. Dodala, že by bola rada, keby už pristúpili k hlasovaniu.

Primátor mesta
– podotkol, že prípadné preloženie do inej lokality neovplyvní túto zmluvu, lebo riešia, kto zabezpečí túlavých psov a nie to, kde sa to bude nachádzať.

Ing. Lukáš Štefánik – faktická poznámka - plne súhlasí s prednostom, že určite bude múdrejšie, ak toto bude prevádzkovať OZ Čiernouško. Ale prečo je v návrhu napísané, že schvaľujú prenájom hnuteľných aj nehnuteľných vecí, čo je podľa neho problém, lebo ak schvália prenájom týchto hnuteľných a nehnuteľných vecí, tým by sa problém manželov Kővágových oddialil o 20 rokov. Súhlasí s tým, aby sa útulok dal do prevádzkovania OZ Čiernouško, ale nech sa im neprenajíma ten hnuteľných a nehnuteľný majetok.

Ing. Peter Ágh, prednosta MsÚ – pod nájom hnuteľného majetku je všetko, čo je tam a čo je používané pre útulok. A pod nájmom nehnuteľného majetku sa rozumie majetok mesta. Samozrejme nemôžeme dávať do prenájmu nič, čo nie je mestské, pokiaľ na to nemáme nejaký zmluvný nárok. Odporúčal by to takýmto spôsobom.
Ďalej uviedol, že je to síce prenájom na 20 rokov a to s jedného jediného dôvodu a to je to, aby sa mohli uchádzať o nejaké externé zdroje financovania, či už z európskych fondov alebo iných fondov, ktoré sú na Slovensku dostupné. Pokiaľ by mesto chcelo túto zmluvu zrušiť, dokáže ju zrušiť za dva mesiace a to neplatením. Totiž táto zmluva je obyčajná zmluva na zabezpečenie nejakej služby. Pokiaľ by nebola na konkrétnu dobu 20 rokov, na dobu neurčitú ju môže podpísať aj primátor. Toto je obyčajná služba, ktorú si mesto objednáva za tie isté peniaze, za ktoré tú istú činnosť vykonávalo samo. Pod Takže pod prenájmom hnuteľných a nehnuteľných vecí sa myslí len majetok mesta Nové Zámky, nie cudzí majetok.

Ing. Lukáš Štefánik – má obavy, že ak toto schvália, tak sa dalších 20 rokov nebude riešiť problém Kővágových. Bol sa tam pozrieť a oni sa nevedia dostať asi k deviatim desatinám svojho pozemku. Absolútne sa tam nevedia dostať, lebo cez celý pozemok leží jedna mestská budova. A tento problém, myslí si, keď sa to schváli, sa nebude ďalej riešiť. Bol by ale rád, keby sa to riešilo.

Primátor mesta – reagoval na poznámku p. Štefánika, že určite tento problém bude riešený. Veď pánovi a pani Kővágovým včera povedal, dohodli sa, že sa to dorieši.

MUDr. Peter Hudák – faktická poznámka – bolo by dobré, aby všetci boli s tou nájomnou zmluvou oboznámení, a keď tá nájomná zmluva bude jasná, čo sa týka formulácie, s tým, že sa to záležitosti pri zmene tej lokality týkať nebude. A ďalej jasné bude aj to, že z tej nájomnej zmluvy vyplýva, že voľakomu je aj to občianske združenie za svoju robotu zodpovedné, to je kľúčová vec. A najpodstatnejšia vec, keď to mesto prenajíma a financuje, tak musí určitým spôsobom garantovať tú službu, keď to aj prenajme OZ Čiernouško, ktoré nebude svojou činnosťou zodpovedať nevie komu, ale bude zodpovedať mestu.

Ing. László Forró – faktická poznámka – dokedy na papieri nebude jasne napísané, že čo budú prenajímať, ktoré hnuteľné a nehnuteľné majetky, ten materiál je úplne nejasný, takže o tom nemôžu rokovať. Navrhuje, dokedy aj so susedmi táto vec nebude vyriešená, aby o tomto nehlasovali a navrhuje to momentálne stiahnuť.

Viac pripomienok nebolo, návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh MUDr. Hudáka – nájdenie vhodnej lokality pre útulok pre psov.

JUDr. Lívia Sókyová – k odznenému návrhu dodala, že si myslí, že ten problém nájdenia toho pozemku je menší. Úrad kedykoľvek nájde vhodnú lokalitu, ale vzhľadom k tomu, čo povedala aj p. Horváthová, treba rátať s tým, že tieto pozemky by mali byť v extraviláne. Pokiaľ to bude orná pôda, treba rátať s tým, že vyňatie 1 m2 stojí okolo 500 korún a je to dosť zdĺhavý proces. Ak mestské zastupiteľstvo schváli, vyčlení na to finančné prostriedky, môžu to začať pripravovať. Ale pokiaľ na to financie nebudú, nie sme v stave určiť iný pozemok.

Poslanci pristúpili k hlasovaniu o návrhu MUDr. Hudáka:

* MsZ schvaľuje nájdenie vhodnej lokality na vytvorenie útulku pre psov, lokality, ktorá je vo vlastníctve mesta Nové Zámky.
Hlasovaním č. 28 - prítomných 23 „za“ – 15, „proti“ - 0, „zdržalo sa“ – 3 poslanci MsZ návrh MUDr. Hudáka schválili.

Ing. László Forró svoj návrh stiahol.
Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o predloženom návrhu v bode 2. (uzatvorenie nájomnej zmluvy s OZ Čiernouško na dobu 20 rokov).
Hlasovaním č. 29 - prítomných 23 „za“ – 7, „proti“ - 8, „zdržalo sa“ – 4 poslanci MsZ
návrh neschválili.

Číslo hlasovania: 29 (na videozázname 35)
Žiadosti o prenájom nehnuteľností - 2. schvaľuje uzatvorenie zmluvy na dobu 20 rokov o prevádzkovaní mestského útulku pre psov a o nájme hnuteľných a nehnuteľných vecí /stavieb/ tvoriacich súčasť útulku v prospech Občianskeho združenia Čiernouško - podľa návrh uzn.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 7 Proti: 8 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 4 Prítomní: 23Možno najzávažnejším momentom kauzy bol k tomuto momentu fakt, že primátor "skusmo" predložil hlasovať o zmluve na 20 rokov za 20 mil. Sk bez toho, aby ju vôbec ukázal. Navrhol objednať si službu, o ktorej poslanci okrem ceny nevedeli vôbec nič. Na ďalšom zasadaní ju odhlasovali...

Na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva 27. septembra 2011 bol návrh na stole opäť. Jediný rozdiel bol v tom, že medzi podkladmi sa tentokrát objavili aj stanoviská komisií, návrh zmluvy a akýsi pokus vysvetliť prečo sa - podľa názoru predkladateľov - na minulom zasadnutí zastupiteľstvo rozhodnlo nesprávne.
Pôvodné stanoviská komisií:
Komisia územného plánovania a investičnej výstavby - Komisia realizáciu zámeru na danom pozemku nedoporučuje. Podľa platného územného plánu je pozemok súčasťou plochy určenej výhľadovo pre komunálnu výrobu, malé a stredné podnikanie. Pre predmetnú lokalitu však v rámci ÚP nebol Krajským pozemkovým úradom daný súhlas na budúce nepoľnohospodárske využitie, čo znamená, že v prípade realizácie akéhokoľvek zámeru nie je možné danú plochu alebo jej časť vyňať z poľnohospodárskeho pôdneho fondu ( pozemok je evidovaný ako orná pôda).
Komisia konštatuje, že predložený zámer je pre mesto a jeho obyvateľov pozitívny, problematiku je však potrebné riešiť v širších súvislostiach, v náväznosti na nutnosť riešenia aj samotného existujúceho útulku pre zvieratá. Komisia ďalej konštatuje, že samotný existujúci útulok je z viacerých hľadísk ( sprístupnenie hlavne pre peších, majetkovoprávne vzťahy atď.) problematický a do budúcnosti by bolo vhodné jeho riešenie v inej, vhodnejšej lokalite mesta.

Komisia majetkoprávna prenájom určeného pozemku - ornej pôdy na požadovaný účel neodporúča, upozorňuje na nutnosť spoplatneného vyňatia z pôdneho fondu, na poplatky s tým spojené, na nevhodnú polohu lokality /vedľa štátnej cesty bez chodníka/ . Komisia pritom víta plánované aktivity občianskeho združenia a odporúča výber inej lokality / napr. areál vedľa Zimného štadiónu/. Komisia zároveň odporúča aj z dôvodu nevysporiadaných majetkových vzťahov premiestniť útulok pre psov tak, aby mohol byt zároveň realizovaný zámer občianskeho združenia Čiernouško.

Záporné stanovisko mestského zastupiteľstva bolo ovplyvnené aj vystúpením manželov Kővágových, ako vlastníkov priľahlého pozemku v podiele 5/6 k celku, ktorí žiadali riešiť vstup na ich pozemok E parc. č. 2457/2, čomu zabraňuje existencia časti stavby so súp.č. 5454. Nakoľko medzičasom došlo k dohode o spôsobe užívania predmetnej nehnuteľnosti a očakáva sa čiastočná zmena spoluvlastníckych podielov, následkom čoho by mala byť uzatvorená zmluva o spôsobe užívania tak, že časť prevádzkovej budovy bude užívať výlučne mesto, príp. nájomca a časť stavby na pozemku Kővágových bude v ich výlučnom užívaní, tento aspekt pri posudzovaní žiadosti sa stal irelevantným. Ďalej podotýkame. že dňa 30.8.2011 bola vykonaná kontrola v útulku podľa § 8 ods.3 písm. a/ bod3 a §§12,14 zák.č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. Starostlivosť o psov bola hodnotená maximálne pozitívne. .Podľa záverov správy citujeme “všetky priestory útulku vyhovujú požiadavkám“.

Záverom uvádzame, že časť pozemkov v tomto areáli bola vyňatá z pôdneho fondu ešte v r. 1988 a podľa nám dostupných údajov ale aspoň od r. 1991 zvyšná časť pozemkov nesplnila svoj pôvodný účel, tzn. nebola využívaná ako orná pôda. Podľa výpisu geodézie a kartografie z 5.9.1990 parc.č. 2457/1 bola v užívaní Technických služieb mesta. Zákonom 369/1990 Zb. o majetku obcí všetky dotknuté pozemky v pôvodnom vlastníctve čsl. štátu prešli do vlastníctva mesta. mesto Nové Zámky na predmetných pozemkoch nikdy neprevádzalo poľnohospodársku výrobu, z čoho vyplýva, že pozemky neslúžili poľnohospodárskemu účelu. Podľa § 11 zák.č.220/2004 v plat. znení , citujeme:

(1) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti vlastníka, prípadne užívateľa rozhodne o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku, ak
a) pred 25. júnom 1992 vplyvom ľudskej činnosti zmenil svoj charakter a nezodpovedá poľnohospodárskej pôde,
Na základe uvedeného je možné požiadať ObPÚ Nové Zámky o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku /na ostatnú plochu a na zast. plochu podľa skutkového stavu/ bez toho, že by bolo potrebné riešiť vyňatie z pôdneho fondu.V diskusii 27.9. odzneli k bodu nasledovné vystúpenia: 01:46:20 až 02:00:10 záznamu
Ing. László Forró – požiadal mesto o prehodnotenie návrhu o prenájme útulku na dobu 20 rokov. Navrhuje vynechať podmienky, že za mesto Nové Zámky počas doby trvania zmluvy dostanú ročne dotáciu na vykrytie prevádzkových nákladov v sume vyčíslených predpokladaných nákladov 33 550,- € (zaokrúhlených nahor na celých 10,- €). Odôvodnil to tým, že bol by to precedens, že jedno občianske združenie, ktoré pôsobí na území mesta paušálne dostane 33 550,- €. Každé občianske združenie, alebo organizácie môžu požiadať o podporu a príslušné komisie môžu navrhnúť ročne takú podporu, akú odsúhlasí MsZ, alebo takú podporu, akú dovolí mestský rozpočet. Vedia, že rozpočet nie je ani v tomto roku bohvieaký a ako to bude rozpočet vyzerať v budúcnosti, o tom tiež majú nejaké správy, možno nebude ani toľko, ako teraz. Paušálne na 20 rokov zaviazať ešte ďalších päť primátorov, aby paušálne dávali na niečo 33 550,- €, to je trošku tvrdé. Môže to by precedens, že aj ostatné neziskové organizácie, občianske združenia, ktoré inak vyvíjajú dobročinnosť na území mesta, sa môžu o takéto niečo uchádzať a potom bola by to diskriminácia jednému to dať a druhej organizácii to nedať.
Navrhol preto túto vetu vynechať, ostatné ponechať a občianske združenie potom každý rok do určitého termínu môže požiadať aj o takú dotáciu a keď budú na to financie, môžu ju dostať.

Ing. Ľubica Juríková
– vysvetlila, že tento útulok teraz spadá pod Mestskú políciu, teda tie finančné prostriedky, ktoré by sme dali na útulok pre Mestskú políciu, by sa len presunuli na občianske združenie Čiernouško.

Ing. Lukáš Štefánik – súhlasil s Ing. Juríkovou, dodal, že rozpočet mesta sa nebude navyšovať a peniaze, ktoré doteraz dostala Mestská polícia dostane o.z. Čiernouško. Aspoň sa týmto uľahčí práca Mestskej polícia, ktorá si takto bude môcť plniť ostatné svoje povinnosti a nebude sa musieť zaoberať tým, že sa musí starať o útulok.

Primátor mesta – poznamenal, že o.z. Čiernouško nevykonáva dobročinné úkony, ale pre mesto Nové Zámky zabezpečuje starostlivosť o túlavých psov. Je to činnosť, ktorú mesto tak, či tak bude musieť zabezpečiť. V súčasnosti to zabezpečuje Mestská polícia prostredníctvom pracovníkov a len tieto náklady sú premietnuté do tejto zmluvy.

Ing. Helena Bohátová
– o.z. Čiernouško sa chce uchádzať o financie z eurofondov, čiže aj z toho dôvodu je žiadosť na dlhodobý prenájom. Každú nájomnú zmluvu je možné vypovedať a myslí si, že aj v tejto je to ošetrené. Dodala, že 20 rokov je síce dlhá doba, aj čo sa týka možno výmeny primátorov, ale na druhej strane psy tu budú aj o 20 rokov a myslí si, že toto riešenie je dobré riešenie, aj na 20 rokov a možno sa k tomuto o.z. pridajú aj ďalšie, ktoré túto problematiku budú riešiť.

MUDr. Marián Karvaj – faktická poznámka – podotkol, že odznelo to, čo chcel povedať, zdôraznil len, že sa nejedná o o.z. Čiernouško ako také, ale jedná sa o to, že sa tu zabezpečuje určitá činnosť, ktorú mesto musí tak, či tak vykonávať.

MUDr. Peter Hudák – poprosil, aby sa hlasovalo o návrhu Ing. Forróa

Ing. Peter Ágh, prednosta MsÚ– vysvetlil, že to nie je prvýkrát, takým istým spôsobom bol riešený aj prenájom haly Milénium, futbalového štadióna alebo zimného štadióna. Nejedná sa o dotáciu v pravom slova zmysle, resp. v zmluve ja napísané slovo „dotácia“, možno to pomýlilo niektorých poslancov. Ale jedná sa o platby a služby a ak by nám tieto služby fakturovala nejaká spoločnosť, či už Čiernouško, alebo niekto iný, tak by sme ešte museli na to pridávať DPH, čiže práve preto sa používa formulácia „dotácia“. Jedná sa len o čisto vykrytie nákladov na tú činnosť, ktorú by sme tak, či tak museli zabezpečiť. Pokiaľ by Čiernouško, alebo hociktorý iný občiansky klub, žiadal ďalšiu dotáciu na akékoľvek iné aktivity, o tom rozhodujú poslanci každý rok prostredníctvom pridelenia, resp. nepridelenia dotácií. Čiže toto je čisto len na vykrytie tých nákladov, ktoré s tým mesto dnes má. Nezvyšuje sa s tým rozpočet, ani neznižuje, len tá suma sa presunie z rozpočtu mesta, z položky Mestská polícia do tejto zmluvy, o nič viac neide.

JUDr. Richard Schwarz – predrečníci a p. prednosta povedal gro toho, čo chcel aj on povedať, že skutočne sa o tých psov treba starať. V danom prípade sa naozaj jedná o to, že neriešime, čo bude s útulkom, ale to, že o.z. Čiernouško si to chce prenajať, odbremenia Mestskú políciu a vôbec sa nejedná o navýšenie financií v rozpočte, ale jedná sa o tú istú sumu, ktorá bola a presne tak, ako hovoril p. prednosta, v zmluve je uvedené, že pokiaľ by jedna zo strán neplatila, dokonca aj Mesto, tak sa zmluva dá kedykoľvek vypovedať. Nevie, prečo sa toho treba báť.

Poslanci pristúpili k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu Ing. Forróa:
- vynechať zo znenia uznesenia, že sa dotácia uzatvára „na dobu 20 rokov“
Hlasovaním č. 26 - prítomných 25 „za“ – 5, „proti“ - 9, „zdržalo sa“ – 5 poslanci MsZ návrh Ing. Forróa neprijali.

Poslanci pristúpili k hlasovaniu o návrhu unblock:
Hlasovaním č. 27 - prítomných 25 „za“ – 21, „proti“ - 2, „zdržalo sa“ – 2 poslanci MsZ návrh schválili.


Ing. Peter Velecký – poznamenal, že je potrebné k tomuto schválenému návrhu schváliť aj zmenu rozpočtu na tento rok, v znení:
MsZ schvaľuje presun rozpočtových prostriedkov vo výške alikvótnej časti predmetnej sumy (33.500,- €) z rozpočtu Mestskej polície na položku 642 dotácie.
Hlasovaním č. 28 - prítomných 25 „za“ – 20, „proti“ - 0, „zdržalo sa“ – 0 poslanci MsZ návrh schválili.

Mgr. Beata Horváthová – poďakovala poslancom a všetkým, ktorí pochopili tú hlavnú myšlienku.

Hlasovania boli zapracované do: Uznesenie č. 105/270911
Prenájom nehnuteľností
Mestské zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e
A.3/ uzatvorenie zmluvy o nájme a prevádzkovaní útulku pre zvieratá na dobu 20 rokov v prospech Občianske združenie Čiernouško, IČO 37969501, Gúgska cesta 133 Nové Zámky v predloženom znení a poskytnutie ročnej dotácie v zmysle zmluvných podmienok;
a zároveň schvaľuje presun rozpočtových prostriedkov vo výške alikvótnej časti
predmetnej sumy (33.500,-€) z rozpočtu Mestskej polície na položku 642 dotácie.Toľko náš príbeh. Azda stojí za povšimnutie, že v Leviciach sa o miestny útulok pre psov stará takisto občianske združenie, ktorému mesto zdarma poskytuje priestory. Sumu 3.000,- Eur mesačne na krmivo a zverolekára pre chov 90 psov platia samotní členovia OZ, v tom je zmysel jeho existencie. Všetku prácu, opravy, údržbu a pod. vykonávajú dobrovoľnícky vo vlastnom čase a za vlastné peniaze...

Zosumarizujeme, ako si poslanci poradili s kauzou "Psí útulok" v Nových Zámkoch, keď boli konfrontovaní so zámerom vedenia mesta oddeponovať kus mestského rozpočtu preč z dosahu zastupiteľstva pod externú firmu...
H01 12. júla 2011 Hlasovanie č. 29 Prenájom nehnuteľností - uzatvorenie zmluvy na dobu 20 rokov v prospech OZ Čiernouško ZELENÁ=PROTI
H02 27. sept. 2011 Hlasovanie č. 26 Návrh p. Forró - vynechať zo znenia uznesenia, že sa dotácia uzatvára „na dobu 20 rokov“ ZELENÁ=ZA
H03 27. sept. 2011 Hlasovanie č. 27 Prenájom nehnuteľností - uzatvorenie zmluvy na dobu 20 rokov v prospech OZ Čiernouško ZELENÁ=PROTI
H04 27. sept. 2011 Hlasovanie č. 28 Presun prostriedkov z kapitoly mestskej polície na dotácie
ZELENÁ=PROTI


Útulok v médiách

My/Naše Novosti 22-01-2007
Castrum Novum 09-07-2010 Castrum Novum 17-09-2010

Novozámockí poslanci chcú premiestniť psí útulok, Miroslav Antoni My/Naše novosti 01-08-2011

Nedajú psa hocikomu, Angelika Holomáňová Naše novinky 10-07-2014

Prostriedky získané z 2% daní

2014-10-30 07:58:58 Admin
Ďakujem za komentár, p. doktorka. Nemyslím si že článok je o psíkoch (tí si v okt. 2011 sotva niečo všimli), tak ako ani zmluva s Čiernouškom nie je o psíkoch, dokonca ani 2.800 Eur, ktoré z MsÚ do OZ mesačne poukazujete, so psami nemôže súvisieť, veď tie Vy vôbec nesledujete. Či peniazmi plytváte, to neviem posúdiť, posledné známe mesačné náklady Mestskej polície na útulok boli 780,- Eur... Koľko ste platili 1,5 zamestnancovi útulku a či ste financovali aj predchádzajúce OZ, to ste veru poslancom nezavesili na nos...
2014-10-29 19:36:09 Livia Sokyova
maximalne ma rozhorcuje, pan Psenak, ak sa do volebnych praktik zatahuju nevinne zvierata, ked sa ludom vnucuje na strankach web novin / ktore chvalabohu vela ludi necita/ Vami nasepkavany falosny pocit plytvania mestkych penazi na psi utulok - pokial utulok prevadzkovalo mesto, stalo ta na cent tolko, kolko teraz - tie penieaze dostal OZ Ciernousko, ktore odvtedy na vlastne naklady a zo sponzorskych penazi o 100% zveladovalo priestory, vsetky opustene zvierata sa podrobuju vstupnej lekarskej prehliadke, ockovaniu, kastruju sa, atd...OZ a rodina Kovagovych uzatvorili zmluvu o uzivani tychto priestorov, OZ bol pri kont role Ustrednej komiry veterinarnych lekarov aj hygieny vyhodnotene ako jedno z najlepsich na uzemi SR - tak preco nenechate pokojne prezit chudatka zvierata -ak musite vrtat do vsetkeho, tak ostante laskavo pri 2-nohych
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
11:32:26 Novozámocký príbeh - kauza Psí útulok [2014-10-27; 6,334 x]
11:31:32 Vasárnapi beszélgetés Vitray Tamással Kürtön [2023-11-08; 971 x]
11:30:40 Kniha týždňa: Matt Ridley, Jak fungují inovace (Dokořán Praha 2022) [2023-04-11; 794 x]
11:29:49 Majetkové práva k pozemkom pod mestskou skládkou TKO v Nových Zámkoch [2023-11-05; 1,041 x]
11:28:55 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 02. októbra 2023 na Okresnom súde v Nových ... [2023-11-01; 1,114 x]
11:27:59 Brantner nebude informovať o svojom hospodárení [2012-02-09; 5,391 x]
11:27:47 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,757 x]
11:26:46 Projekt "Pražské jaro 1968" Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (2008) [2015-06-18; 5,192 x]
11:26:36 Pred 35 rokmi žili Nové Zámky v očakávaní prvého supermarketu [2011-02-08; 4,224 x]
11:24:44 Vec: Žiadosť o okamžité skončenie pracovného pomeru s Bc. Robertom Juríkom [2014-07-19; 10,038 x]
11:24:10 Zatrpknutí bojovníci - Vladimír Pavlík [2024-02-13; 774 x]
11:23:27 Aký primátor, také cyklotrasy... [2023-08-30; 1,482 x]
11:22:55 Neprepadnúť konšpiračným teóriám... [2024-06-10; 322 x]
11:21:59 Kniha týždňa: Ivana Havranová, Som Jozef Majský (Marenčin PT Brat. 2013) [2024-06-16; 108 x]
11:21:52 Zomrela ruská speváčka a sexsymbol Zhanna Friske (40) [2015-06-18; 6,345 x]
11:19:30 Egy csésze kávé JUDr. Nagy Dávid jogásszal, érsekújvári városi képviselővel, a Felvidéki Labdarúgó E... [2015-06-07; 5,532 x]
11:16:35 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 996 x]
11:14:41 A felvidéki magyar katolikus hívők küzdelme az önálló magyar püspökségért / Zápas maďarských katolík... [2014-12-30; 4,079 x]
11:14:38 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 3,043 x]
11:11:51 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 12,055 x]
11:08:16 Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Nových Zámkoch [2024-06-10; 470 x]
11:07:05 Začne rekonštrukcia hororového domu na Hradnej ulici [2024-05-25; 1,139 x]
11:07:03 Nebojte sa p. Učeň, všetko bude OK! Terapeutické video z ordinácie doktora Kleina [2022-09-30; 3,204 x]
11:05:03 Majetkové priznania prokurátorov Okresnej pokuratúry v Nových Zámkoch [2021-03-14; 2,954 x]
11:02:55 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 3,109 x]
11:01:47 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,847 x]
10:57:30 Pozor na nekalé obchodné praktiky spoločnosti UPC Slovensko ! [2011-02-06; 18,956 x]
10:56:22 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,197 x]
10:53:50 Kto zradil Rusko. Trojdielny film Marie Pevčich vyvoláva ostré spory v radoch ruskej opozície [2024-05-02; 469 x]
10:37:20 Po stopách kauzy Stacho vs. Klub Strážov [2024-02-19; 586 x]
10:34:34 Jódová profilaxia pre prípad jadrovej havárie [2023-08-20; 876 x]
10:17:50 Mesto má novú kronikárku a Matica sa zubami-nechtami drží budovy, ktorú dostala do daru a na údržbu ... [2023-05-26; 1,208 x]
10:11:30 Miloš Majko: Putin stvoril nové symboly Ukrajiny [2023-08-05; 757 x]
09:25:36 Egy csésze kávé: Csukás Lászlóval - búvár-, fotós-, és filmessel [2014-01-21; 5,351 x]
09:24:47 25. marca 1945 - začiatok Bratislavsko-brnenskej operácie (1. časť) [2011-03-19; 3,805 x]
09:19:14 Múltbéli érsekújvári kezdeményezések, szervezkedések: Iródia, 1983 [2017-12-27; 3,245 x]
09:12:28 Ako skončila moja snaha učiť sa po maďarsky. O knihe, z ktorej sa ešte nikto po maďarsky nenaučil.... [2010-09-02; 21,771 x]
09:03:17 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,647 x]
09:00:16 Pred 70-mi rokmi bola podpísaná Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [2016-02-27; 8,657 x]
08:47:11 Bibliografia článkov z denníka Demokratickej strany ČAS z r. 1945-1946 [2014-06-22; 7,438 x]
08:25:09 Az Egy csésze kávé mai címlap lánya: Szabó-Kiszai Mónika zászlós testépítő [2022-07-03; 1,700 x]
07:47:13 Na Ukrajine odštartoval Zelenského projekt Sociálny výťah [2019-05-28; 1,754 x]
07:25:10 Ako sa nestať kolóniou Západu... [2024-05-30; 561 x]
07:25:08 Egy csésze kávé mai cimlaplánya Szabó Noemi világbajnok testépítő [2020-04-02; 3,721 x]
07:25:06 G. Kovács László történész pozsonyi előadása Liszt Ferencről [2024-05-02; 312 x]
07:24:56 Čoho sa bojím a koho nenávidím. Manifest Alexeja Navaľného [2023-08-17; 858 x]
07:24:54 Az Egy csésze kávé mai címlaplánya Nagy Viktória, a Felvidék Szépe 2016 első udvarhölgye és a Miss G... [2016-05-10; 5,490 x]
07:24:51 Relácia Pod lampou s Evou Polereckou a Zsoltom SImonom [2024-03-30; 756 x]
07:23:44 Beszámoló és fotók Nagyszombati 11.születésnapi szentmise és baráti találkozó Farkas Zsolt szőgyéni ... [2024-05-26; 265 x]
07:23:41 Finále privatizačného príbehu a.s. Elektrosvit Nové Zámky [2013-05-27; 10,218 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x