Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-11-10   6,313  
0
Veríme že v súčasnom vypätom období predvolebného zápasu je vhodná doba na zadanie aj tých menej príjemných otázok. Máme bohaté skúsenosti aj s vyhýbavými odpoveďami, za posledné roky sme adresovali desiatky infožiadostí rôznym inštitúciám a funkcionári mesta patrili medzi tých menej kooperujúcich partnerov... Dovolili sme si osloviť kandidátov na post primátora s otázkami, ktoré by mali byť - podľa nášho názoru - uspokojivo zodpovedané a vysvetlené ešte skôr, než sa my - voliči - 15. novembra vyberieme k volebným urnám. Publikujeme prvé dva odpovede.  


Kvôli lepšej prehľadnosti na tejto stránke uvedieme otázky jednotlivým adresátom a ich odpovede budeme priebežne aktualizovať. Azda sa neurazia, keď nebudeme reagovať na žiadne ponuky zavolať, stretnúť sa, podiskutovať si a pod. Radi by sme získali plnohodnotné a písomné vyjadrenia včítane dokumentov (v tých prípadoch, keď o ne žiadame)...
 
 
 
Otakara Kleina sme sa spýtali:

Váženný pán kandidát,
dovoľte využiť túto príležitosť a požiadať o vyhlásenie/komentár k nasledovným otázkam:

1. Ste, alebo bol ste v minulosti v obchodných vzťahoch s p. Róbertom Bilišičom? Podieľa sa na Vašej kampani, alebo podporuje nejakým spôsobom Vašu kandidatúru na post primátora?
2. Kedy a za akých okolností došlo ku kúpe multifukčného domu na Várdayho ulici v Nových Zámkoch?
3. Prebieha v súčasnosti voči Vašej osobe akékoľvek vyšetrovanie, alebo konanie zo strany polície, alebo prokuratúry?
4. Mohli by ste zverejniť položkovitý rozpočet Vašej primátorskej kampane 2014?

Vďaka za Váš čas a úsilie v našej spoločnej snahe o transparentné mesto.


Gejzu Pischingera sme sa spýtali:

Vážený pán primátor, dovoľte využiť túto príležitosť na získanie informácií a dokumentov, ktoré sa cestou infozákona od MsÚ až dosiaľ nepodarilo získať. Prosím o:

1. Zverejnenie videozáznamov z posledných zasadnutí MsZ 2.9 a 14.10.2014. Vysvetlite prosím, prečo zverejňovanie záznamov meškalo počas uplynulých rokov často aj niekoľko mesiacov.
2. Oceňujem zverejnenie Vášho mzdového listu za r. 2014 a chcel by som požiadať o to isté za roky 2002-2013
3. Zverejnenie položkovitého rozpočtu Vašej primátorskej kampane 2014
4. Zverejnenie všetkých výročných správ mestských podnikov za roky 2002-2014. Zverejnenie rozhodnutí pri výkone práv jediného akcionára v mestských a.s. Zverejnenie všetkých kúpno-predajných zmlúv a ich dodatkov uzavretých mestskými podnikmi v období 2002-2014
5. Zverejnenie trestného oznámenia, ktoré ste podal na štatutárov Novocentra a.s. v r. 2009 a výsledkov vyšetrovania.
6. Zverejnenie žalôb podaných mestom a podaných na Mesto v kauze neúspešnej dražby na ul. M. R. Štefánika 10 ako aj ich výsledkov. Kto menovite rozhodol v r. 2008, že po neplatnej dražbe Mesto nevráti dražiteľovi kúpnu cenu, ale bude žalovať kataster?
7. Kto menovite rozhodol v r. 2007 o spojení verejných súťaží do jedinej a ako hodnotíte výhodnosť zmluvy s Brantnerom z hľadiska Mesta?

Vďaka za Váš čas a úsilie v našej spoločnej snahe o transparentné mesto!


Mariky Hosszú sme sa spýtali:

Vážená pani kandidátka,
dovoľte využiť túto príležitosť a požiadať o vyhlásenie/komentár k nasledovným otázkam:
1.
26.7. 2011 požiadala fy Sunrise Plus s.r.o. Obvodný úrad o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku) parc. c. 394/5 vo výmere na LV č. 7744 kat. úz. Nové Zámky. Na pečiatke podateľne ObÚ NZ je dátum prijatia 9.8. 2011.
9.8. 2011 bolo vydané Rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu s podpisom prednostky Márie Jeseničovej.
Následne ObÚ NZ začal ponukové konanie na uvedenú nehnuteľnosť, v rámci ktorej oslovil s ponukou na odkúpenie rôzne inštitúcie. V spise sa nachádzajú dopyty a záporné odpovede od Sociálnej poisťovne, Úradu práce, Úradu pre cestnú dopravu a Katastrálneho úradu.
Následne bola uzatvorená Dohoda o usporiadaní majetkových nárokoch štátu a 5.9. 2011 kúpna zmluva s fy Sunrise Plus s.r.o. s podpisom prednostky ObÚ Márie Jeseničovej.
Dovoľte sa spýtať, prečo nebola uvedená nehnuteľnosť ponúknutá aj Mestu Nové Zámky, o to viac, že sa nachádzala v bezprostrednej blízkosti ŠH Millénium a mesto bolo neskôr nútené k nevýhodnej trojvýmene práve aj v súvislosti s týmto pozemkom (kauza "Mýtna brána").
Ako zdôvodnenie uvádzam:
Majetok štátu, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, sa považuje za prebytočný majetok štátu. Správca je povinný s prebytočným majetkom štátu naložiť bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou v súlade so zákonom a je povinný k rozhodnutiu pripojiť doklad o tom, ako bolo naložené s prebytočným majetkom štátu.
Správca je povinný prebytočný majetok štátu písomne ponúknuť tým štátnym rozpočtovým organizáciám alebo štátnym príspevkovým organizáciám v regióne, v ktorom sa tento prebytočný majetok štátu nachádza a ktorým by tento majetok mohol účelne slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním. Spoločnosť bola v r. 2011 vlastníkom nehnuteľnosti vrátane pozemku a v tomto prípade sa jednalo o priľahlú plochu a nádvorie v minimálnom rozsahu m2, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s touto stavbou.
Prevod vlastníctva:
Rodinné domy vo vlastníctve štátu užívané na bývanie je správca pri prevode vlastníctva povinný prednostne ponúknuť doterajšiemu nájomcovi; ak je vo vlastníctve štátu aj pozemok zastavaný týmto rodinným domom a priľahlá zastavaná plocha a nádvorie určené na spoločné užívanie s týmto rodinným domom, vzťahuje sa táto povinnosť aj na tieto pozemky. Podotýkam, že na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádzajú nehnuteľné veci štátu, sa vyžaduje súhlas ministerstva vnútra a ministerstva financií.
Povinnosť ponúknuť prebytočný majetok štátu štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám sa nevzťahuje na prevod pozemku vo vlastníctve štátu, zastavaného stavbou vo vlastníctve budúceho nadobúdateľa alebo v správe budúceho nadobúdateľa, vrátane priľahlej zastavanej plochy a nádvoria, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s touto stavbou, Súhlas s nakladaním s majetkom štátu podľa tohto zákona je možné udeliť len vtedy, ak správca dodržal všetky podmienky ustanovené zákonom a osobitnými zákonmi vzťahujúcimi sa na nakladanie s majetkom štátu.
Ak pri prevode majetku štátu na iné osoby boli porušené ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, je štát oprávnený podať návrh na určenie neplatnosti prevodu vlastníctva.
Po vykonaných kontrolách Ministerstva vnútra SR, Ministerstva financií SR a Najvyššieho kontrolného úradu SR žiadne porušenia týkajúce sa správy majetku štátu zistené neboli.

2. Mohli by ste zverejniť položkovitý rozpočet Vašej primátorskej kampane 2014?
Položkovitý odpočet kampane bude zverejnený po jej ukončení. T.č. ešte nie sú všetky aktivity kampane ukončené.


Kolomana Forróa sme sa spýtali:
Vážený pán kandidát, dovoľte využiť túto príležitosť a požiadať o vyhlásenie/komentár k nasledovným otázkam:

1. V uplynulom volebnom období ste bol poslancom zastupiteľstva MsZ. Pred rokom ste od mesta kúpil priestory Café Rio na pešej zóne, v ktorých ste bol dovtedy nájomcom. Priestory sa nedražili, ale ponúkli nájomníkom. Vzápätí ste prevádzku zatvoril a priestory ponúkli na prenájom. Považujete tento postup za etický?
2. Vaša prevádzka sídli na Murgašovej ulici oproti býv. "rómskej" ubytovni. Ako poslanec ste presadzoval predaj tohoto objektu a vysťahovanie neprispôsobivých obyvateľov, pričom ste ich ďalšie osudy vôbec neriešili. Dnes títo ľudia nekontroľovateľne migrujú po meste a robia peklo zo života svojich nových susedov. Myslíte si, že ste sa voči svojim voličom zachoval eticky?
3. Ste jedným z členov konzorcia, ktoré v r. 2008 vydražilo dom na M.R.Štefánika č. 10, ale po zrušení dražby súdom nedostalo od mesta späť zaplatenú kúpnu cenu. Informujte prosím o stave súdnych sporov s Mestom a o aktuálnej výške žalovanej čiastky (zaplatená kúpna cena bola myslím 33 miliónov korún)
4. Mohli by ste zverejniť položkovitý rozpočet Vašej primátorskej kampane 2014?

Vďaka za Váš čas a úsilie v našej spoločnej snahe o transparentné mesto!


Pavla Vrchotu sme sa spýtali:

Vážený pán kandidát, dovoľte využiť túto príležitosť a požiadať o vyhlásenie/komentár k nasledovným otázkam:

1. Kedysi ste si kúpil 5 árovú parcelu  za novou nemocnicou na rohu Cintorínskej a Andovskej ulice. Následne ste s Mestom uzatvoril zámennú zmluvu (schválené na zastupiteľstve 2. 12. 2008), ktorou ste si zadovážil vyše 7 árovú parcelu na Cisárskej bašte, medzi Vunarom a parkom A. Bernoláka (za rozdiel ste zaplatil 1.800,- Sk/m2) - ide o miesto na ktorom práve teraz stojí dodávka s Vašimi billboardmi. Považujete za etické, keď mesto prichádza o najlukratívnejšie parcely roztodivnými zámennými zmluvami ? (viď aj podobná trojvýmena v rámci kauzy s "Mýtnou bránou")
Svoju parcelu, ktorú som kúpil v roku 2008 za nemocnicou, potrebuje mesto na plánovaný hlavný ťah Nitra – Kolárovo (viď. Územný plán mesta Nové Zámky). Pri Bernolákovom parku, kde teraz stála moja dodávka s bilbordom, som už vtedy vlastnil parcelu č. 641. Mestský úrad som preto požiadal o zámenu pozemku. Ani vtedy nefungovalo MsZ a nevedeli sa dohodnúť, ale za zámenu týchto pozemkov zahlasovali všetci jednohlasne, aj slovenskí aj maďarskí poslanci. Týmto mesto neprišlo o lukratívnu parcelu, nakoľko to bol pozemok v tvare trojuholníka, ale až spojením týchto dvoch parciel vznikol vhodný pozemok na podnikateľskú činnosť. Keby to v Nových Zámkoch fungovalo tak ako má, už by sa na tomto pozemku staval, alebo už aj fungoval dom pre seniorov, ktorý mesto veľmi potrebuje, nakoľko nemá kapacity pre seniorov, ktorí potrebujú opatrovateľskú starostlivosť. Mesto získalo moju pôvodnú parcelu na riešenie dopravnej situácie a nemuselo túto parcelu vykúpiť. Je len škoda, že plánovaný hlavný ťah Nitra – Kolárovo sa zatiaľ nezačal budovať a naše mesto má problémy s dopravou. A za súčasného vedenia sa to tak ľahko ani nezmení.
2. Mohli by ste zverejniť položkovitý rozpočet Vašej primátorskej kampane 2014?
Položkovitý zoznam mojej kampane zverejním až po voľbách, keď budem mať čas jednotlivé položky zosumarizovať, ale môžem Vás ubezpečiť, že celú kampaň som si hradil zo svojich financií, bez sponzorov a darov, a tým pádom nie som nikomu zaviazaný a nikomu nič nemusím vracať. Keby som bol zvolený, budem všetky záležitosti mesta riešiť podľa môjho najlepšieho svedomia a nebudem nikým ovplyvňovaný. Toto môže povedať málokto.


2015-01-12 15:31:26 jan
Dobry den,
kedy sa dozvieme od kadidatov kolko ich stala kampan????? CI to uz nikoho nezaujima. Vidim ze tu sa len nieco zacne a vysledok ziadny
2014-11-13 08:18:15 ZOLI
pan frantisek vy skade viete kto koho tlaci podla vasich nazorov asi vas tlaci ale niekde inde :P
2014-11-12 20:11:12 František
Vážení diskutujúci (podaktorí). Ste z pánoa Kleina asi úplne hotoví. Tak ho voľte a lajkujte na Fajsbúku. Ja osobne na hercovi Smerákovi nič extra nevidím. Je to o 20 rokov mladší Pischinger. Úprimne, to už radšej toho súčasného. Poznáme ho, vieme čo je zač a tiež ho kedysi podporoval ten pán podnikateľ čo teraz tlačí Kleina. Nepotrebujeme nového dravca ktorý bude kŕmiť svojich (nových) mecenášov.
2014-11-12 18:57:35 komentator
zmazte tie smeracke agitacne komenty. nechceme v meste smeracku bolsevicku mafiu.
(kez uz mazete, upravujete, neuverejnujete moje kometare)
2014-11-12 10:36:59 ZOLI
VOLIM TO CO JE PRE MESTO TO NAJ A MYSLIM ZE AJ KAZDY CO NORMALNE ROZMYSLA OK JE SPRAVNA VOLBA.
2014-11-12 06:19:05 iny peter
> radi odpovieme, transparentnosť je pre nás najdôležitejšia . Naozaj? :lol:
2014-11-11 20:21:30 Milos
Volim slusnost a zdravy rozum Otakara Kleina
2014-11-11 11:01:58 Mária Hosszú
pokračovanie:
Súhlas s nakladaním s majetkom štátu podľa tohto zákona je možné udeliť len vtedy, ak správca dodržal všetky podmienky ustanovené zákonom a osobitnými zákonmi vzťahujúcimi sa na nakladanie s majetkom štátu.
Ak pri prevode majetku štátu na iné osoby boli porušené ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, je štát oprávnený podať návrh na určenie neplatnosti prevodu vlastníctva.
Po vykonaných kontrolách Ministerstva vnútra SR, Ministerstva financií SR a Najvyššieho kontrolného úradu SR žiadne porušenia týkajúce sa správy majetku štátu zistené neboli.
K bodu 2: Položkovitý odpočet kampane bude zverejnený po jej ukončení. T.č. ešte nie sú všetky aktivity kampane ukončené.
2014-11-11 11:01:21 Mária Hosszú
pokračovanie:
Prevod vlastníctva:
Rodinné domy vo vlastníctve štátu užívané na bývanie je správca pri prevode vlastníctva povinný prednostne ponúknuť doterajšiemu nájomcovi; ak je vo vlastníctve štátu aj pozemok zastavaný týmto rodinným domom a priľahlá zastavaná plocha a nádvorie určené na spoločné užívanie s týmto rodinným domom, vzťahuje sa táto povinnosť aj na tieto pozemky. Podotýkam, že na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádzajú nehnuteľné veci štátu, sa vyžaduje súhlas ministerstva vnútra a ministerstva financií.
Povinnosť ponúknuť prebytočný majetok štátu štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám sa nevzťahuje na prevod pozemku vo vlastníctve štátu, zastavaného stavbou vo vlastníctve budúceho nadobúdateľa alebo v správe budúceho nadobúdateľa, vrátane priľahlej zastavanej plochy a nádvoria, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s touto stavbou,
2014-11-11 11:00:30 Mária Hosszú
Ako zdôvodnenie uvádzam:
Majetok štátu, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, sa považuje za prebytočný majetok štátu. Správca je povinný s prebytočným majetkom štátu naložiť bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou v súlade so zákonom a je povinný k rozhodnutiu pripojiť doklad o tom, ako bolo naložené s prebytočným majetkom štátu.
Správca je povinný prebytočný majetok štátu písomne ponúknuť tým štátnym rozpočtovým organizáciám alebo štátnym príspevkovým organizáciám v regióne, v ktorom sa tento prebytočný majetok štátu nachádza a ktorým by tento majetok mohol účelne slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním.
Spoločnosť bola v r. 2011 vlastníkom nehnuteľnosti vrátane pozemku a v tomto prípade sa jednalo o priľahlú plochu a nádvorie v minimálnom rozsahu m2, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s touto stavbou.
2014-11-11 10:23:54 peter
Ak dobre viem, tak kandidujú ešte štyria na post primátora, okrem oslovených. Preto verím, že autor týchto otázok osloví aj ďalších kandidátov a nebude ich diskriminovať od položení takýchto "príjemných" otázok. A pán Pšenák, mohli by ste zverejniť rozpočet Vašej webstránky od jeho založenia, a uviesť v akom vzťahu ste s kultúrnymi inštitúciami mesta? Len aby to bolo transparentné.
---
[Admin]Samozrejme Pter, radi odpovieme, transparentnosť je pre nás najdôležitejšia. Aj preto by sme Vás poprosili položiť Vaše otázky ešte raz a neanonymne.
2014-11-11 05:27:12 Ja
Tisztelt Mérnök Úr , köszönjük a jobbító szándékkal feltett , jogos kérdéseket ! Tevékeny városvezetést kérő , felelősen gondolkodó , ködösítés helyett igazságfeltárást váró lakosok várják az Ön egyenes kérdéseire a polgármester-jelöltek egyenes válaszait !
2014-11-10 21:20:13 Moravík Ladislav
Zrejme neodpovie nikto, pretože ľudí viac zaujíma kto urobí najdlhšiu klobásku v meste, či zaspieva najkrajšie áriu.
Takýmto občanom je radosť vládnuť. :-)
2014-11-10 21:07:56 František
Myslím, že nikto. Ak aj áno, tak riadne vyhýbavo s citáciou typu "nedošlo k porušeniu zákona", "nebolo preukázané...", alebo "nevznikla nijaká škoda" a pod.
2014-11-10 19:51:06 Milan
Som zvedavý kto odpovie ??
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
00:27:48 Spýtali sme sa primátorských kandidátov... (aktualizované 11. novembra 2014) [2014-11-10; 6,313 x]
00:27:23 V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzá... [2014-02-06; 6,858 x]
00:27:00 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,409 x]
00:26:10 Egy csésze kávé: Steven Eugene Kuhn-al, amerikai háborús veteránnal [2013-12-18; 5,205 x]
00:25:29 V Nových Zámkoch práve začal skutočný zápas proti hazardu [2023-03-26; 1,602 x]
00:25:22 Novozámocké príbehy. Ako sa hrdý Novozámčan súdil o svoje 20-eurové topánky a ako to už nikdy nebude... [2023-04-19; 1,093 x]
00:24:38 Môže poslankyňa - prisťahovaná krčmárka z METEORu - nazvať svoje spustnuté mesto spustnutým?... [2021-06-18; 1,429 x]
00:24:05 Milléniový model podnikania s cudzím majetkom ožíva... Kto dostane športovú halu za Euro? [2015-04-27; 4,275 x]
00:23:54 Bemutatkozik a szőgyéni Szőlővirág népdalkör [2017-05-14; 2,881 x]
00:23:32 Hazai diák a dobogón [2011-04-14; 2,711 x]
00:23:06 Anatómia jedného podvodu časť 4. [2022-10-05; 1,903 x]
00:22:46 Словакия. Нове Замки / Fotoreportáž ruského turistu o Nových Zámkoch / Egy orosz turista képes beszá... [2013-08-23; 3,223 x]
00:22:28 Ani Novozámčanom to nie je jedno [2024-01-18; 772 x]
00:22:03 Az idén április 26-án rendezik a Komáromi Imanapot [2015-04-19; 3,118 x]
00:21:04 Sihoť - čo s ňou spravíme? [2019-07-24; 4,929 x]
00:20:52 November elsejei és halottak napi, sétával egybekötött főhajtások a hősök emléke előtt a mátyusföldi... [2023-11-08; 775 x]
00:19:05 Podarí sa radnici zmeniť zostávajúce parky na stavebné parcely pre developerov? Zajtra sledujte veľk... [2018-09-04; 3,723 x]
00:19:00 Bernolákovské polemiky I. Daniel Rapant, K pokusom o novú historicko-filozofickú koncepciu slovenské... [2013-07-18; 4,094 x]
00:18:56 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 856 x]
00:18:38 Ďalšia parcela pre kamoša? [2018-11-29; 50,465 x]
00:18:17 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 980 x]
00:17:27 A ako to vidí p. Polerecká, že chce teraz pomáhať kraju spolu s tými, ktorých doteraz tak vehementne... [2017-10-27; 3,349 x]
00:17:00 Videozáznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva vo volebnom cykle r. 2010-2014 [2014-12-27; 3,602 x]
00:16:27 Ján Štark na čele združenia "Vráťme mestu život" v Šuranoch [2010-08-25; 11,246 x]
00:16:04 Novozámocký príbeh - kauza Psí útulok [2014-10-27; 6,303 x]
00:15:24 Kniha týždňa: Soňa Kovačevičová-Žuffová, Preskakovanie polienok (Logos Bratislava 2001) [2019-02-20; 2,120 x]
00:15:06 150 ľudí na mítinu proti Zúgovu. Zatiaľ to nevieme robiť, ale učíme sa.... Aktualizované [2015-03-23; 3,219 x]
00:15:02 Vágovits Gyula albumai / Albumy Gyulu Vágovitsa [2013-01-30; 8,562 x]
00:14:57 Transparency uverejnilo rebríček transparentnosti samospráv. Ako je to s umiestnením Nových Zámkov?... [2018-10-17; 3,627 x]
00:13:24 Egy csésze kávé Nyáry Éva festőművésznővel, a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjének kitüntet... [2015-05-19; 6,604 x]
00:13:23 Želajte si niečo, dnes padajú hviezdy. Hororová búda spred maďarskej ZŠ je preč... [2021-10-18; 1,660 x]
00:13:11 Humoristické a satirické časopisy I. Začiatky [2022-02-20; 1,030 x]
00:13:03 Miben látom a meggyengült magyar képviselet okait Érsekújvárban [2010-11-30; 3,978 x]
00:12:16 Dôvod pochváliť samosprávu: Mestský úrad začal pracovať s podnetmi občanov zadávaných cez portál Od... [2014-06-15; 4,609 x]
00:11:52 Anatómia jedného podvodu - časť 2. [2022-09-18; 1,731 x]
00:11:51 Primátorov biznis s poslancami [2023-09-24; 1,455 x]
00:11:29 Kniha týždňa: Pamätná kniha národných výborov v dvojročnici 1947-1948 (1948) [2015-05-18; 2,397 x]
00:11:20 Ako chutia kompromisy? Sebadeštrukčné hry v opozičných radoch novozámockého zastupiteľstva...... [2023-12-18; 1,420 x]
00:10:55 Egy csésze kávé: Így láttuk a Foci VB-t... [2014-07-14; 3,597 x]
00:10:44 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,559 x]
00:10:25 Odišiel ruský politik, ktorého na Slovensku nikto nepoznal. Vladimír Žirinovskij [2022-04-17; 1,048 x]
00:10:06 Mierový pochod aj v Nových Zámkoch [2023-02-23; 1,174 x]
00:10:04 Dohoda s Brantnerom o splátkovom kalendári je v skutočnosti financovaním jeho pohľadávky cez bankový... [2015-02-11; 4,433 x]
00:09:56 Primátor Štúrova Ján Oravec bude mať vyzývateľa v osobe Dušana Csekesa [2010-09-04; 4,715 x]
00:09:40 "Novozámocký okres po vojne: dvojnásobná úľava" [2015-05-16; 3,206 x]
00:08:55 Primátor Klein si kruto zahral s drobnými subdodávateľmi rekonštrukcie kina Mier. Nedostali zaplaten... [2018-06-07; 7,089 x]
00:08:42 Egy csésze kávé Pintér Gyulával, az egykori érsekújvári Radio Star alapítójával [2015-10-07; 2,658 x]
00:07:29 Vodný zdroj pri Šamoríne opäť ohrozený [2023-09-01; 979 x]
00:05:41 A teljes Holbay László életmű a Watson.sk-n [2013-01-13; 126,437 x]
00:05:34 Katarína Vadkertyová: Poľnohospodárstvo na Slovensku v rokoch 1900-1914 (1975) / Vadkerty Katalin: ... [2013-08-24; 4,484 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x