Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-11-17   5,784  
0
Svoj volebný program predstavil O. Klein v sociálnej sieti 24. októbra. Je členený do 8 oblastí a obsahuje 73 bodov. Väčsina z nich obsahuje deklaratívne ciele bez toho, aby boli naznačené opatrenia na ich dosiahnutie. Pozornosť si zaslúži posledný odsek, ktorý predpokladá sériu stretnutí s voličmi, na ktorých sa primátor spýta občanov na ich problémy, priority, na riešenie zodpovednosti za nevýhodné zzmluvy a pod.  


Pokiaľ však neexistuje analýza ekonomickej situácie mesta, komparácia s porovnateľnými sídlami, ani  nie sú zverejnené zmluvy o nevýhodnosti ktorých by sa malo diskutovať (napr. predaje Novocentrom nehnuteľností v býv. kasárňach), dovtedy sa stretnutia primátora (ktorý má mandát 6-tisíc voličov) s náhodnými ľuďmi na náhodné témy nejavia ako produktívne.
Pre porovnanie sme v druhej časti článku uviedli aj program "Občianskeho kandidáta" (podrobnosti tu) a hľadali sme, kde sa prekrýva s programom OK.


Volebný program Otokara Kleina
A.     Nové pracovné príležitosti
A1.     hľadať a podporovať všetky investície, ktoré zabezpečia vytvorenie nových pracovných miest
A2.     aktívne podporovať malých a stredných podnikateľov zabezpečujúcich služby pre občanov mesta a regiónu
A3.     v spolupráci s agropodnikateľmi lepšie využívať prirodzené poľnohospodárske danosti nášho regiónu
A4.     hľadať a podporovať podnikateľské a rozvojové aktivity vo sfére služieb v oblasti cestovného ruchu a turizmu
A5.     viesť aktívny dialóg so zamestnávateľmi v celom regióne Nových Zámkov
A6.     zvyšovať zamestnanosť v meste efektívnym dialógom s predstaviteľmi štátnej správy a tiež na regionálnej úrovni Nitrianskeho samosprávneho kraja
A7.     aktívne spolupracovať so zástupcami Nitrianskeho samosprávneho kraja v Bruseli pri hľadaní nových investorov s cieľom zvýšiť zamestnanosť v regióne Nových Zámkov
A8.     nadviazať styk a aktívne spolupracovať so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu SARIO
A9.     vizibilita mesta navonok, intenzívne pracovať na dobrom mene Nových Zámkov, spracovať reprezentačný filmový dokument o meste Nové Zámky pre univerzálne použitie nielen v regióne Slovenska, ale napr. s pomocou europoslancov realizovať prezentáciu mesta v sídle EÚ v Bruseli
B.     Otvorená a transparentná samospráva
B1.     posilniť účasť občanov na rozhodovaní formou verejného pripomienkového konania k zásadným projektom a materiálom pred ich schválením
B2.     zverejňovať a kontrolovať plnenie lehoty 30 dní, prípadne túto lehotu skracovať a odbúravať zbytočnú byrokraciu pri bežných úkonoch
B3.     zaviesť merateľný systém spokojnosti občanov mesta
B4.     zverejňovať všetky informácie občanom v zrozumiteľnej forme, zverejňovať zápisnice z rokovania mestského zastupiteľstva v úplnej podobe a hneď
B5.     komplexný audit výkonnosti samosprávy, mestských firiem a príspevkových organizácií mesta
B6.     dňom otvorených dverí na mestskom úrade bude každý jeden pracovný deň
B7.     organizovať pravidelné informačné diskusie v mestských médiách o aktuálnych témach s možnosťou online zapojenia sa verejnosti
B8.     vytvoriť stály verejný komunikačný portál samospráva - občan
B9.     zaviesť participatívny rozpočet – možnosť občanov podieľať sa na tvorbe časti rozpočtu mesta
B10.     dbať o súlad právneho stavu Štatútu mesta a rokovacieho poriadku MsZ so Zákonom o obecnom zriadení
C.     Lepší život pre Novozámčanov Nové Zámky: mesto pre rodiny s deťmi
C1.     vznik nových zariadení pre deti do 3 rokov - detských jaslí
C2.     podpora materských centier
C3.     podpora rozšírenia tried v novozámockých materských školách a možnosť umiestnenia všetkých detí v predškolskom veku v týchto zariadeniach
C4.     získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ na opravu, zateplenie a modernizáciu materských škôl
C5.     kontinuálna modernizácia školských zariadení
C6.     nové možnosti pre mimoškolské a voľnočasové aktivity detí a mládeže
C7.     mimoriadny záujem o prírodné klenoty nášho mesta ako lesopark Berek, Zúgovské vodopády, Sihoť
C8.     väčší záujem o údržbu a udržiavanie bezpečnosti a čistoty hrádze popri rieke Nitra
D.     Nové Zámky: sociálne mesto
D1.     zriadiť službu pomoci občanom - sociálny taxík pre seniorov a zdravotne postihnutých
D2.     vytvoriť dôstojné podmienky a udržiavať systém podpory pre občanov so zdravotným postihnutím
D3.     Intenzívne sa snažiť o získavanie grantov a podpory z fondov EÚ
D4.     podporiť komunitné centrá seniorov a zdravotne postihnutých
D5.     uskutočniť výstavbu skutočne sociálnych nízkonákladových bytov
D6.     zriadiť nízkoprahové sociálne centrum pre bezdomovcov s prístupom k službám nielen počas nočných hodín v zimnom období
D7.     zabezpečenie účinného využívania kvalifikovaných terénnych sociálnych pracovníkov pre pomoc pri riešení problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva
E.     Nové Zámky: mesto športu, kultúry a zdravého životného štýlu
E1.     podporovať športové podujatia celoslovenského i európskeho významu na území mesta
E2.     podporovať činnosť spoločenských organizácií v meste
E3.     rovnomerne podporovať všetky formy umenia a kultúry
E4.     vytvoriť dostupné možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského vyžitia pre všetky generácie obyvateľov mesta
E5.     podporovať rozvoj všetkých športových odvetví a transparentne im prideľovať finančné prostriedky
E6.     budovať oddychové zóny, parky s vybavenosťou na úrovni 21. storočia - dostupná pitná voda, čisté verejné toalety aj mimo centra mesta
E7.     dobudovanie moderných detských ihrísk, športovísk a oddychových zón na sídliskách
E8.     vypracovať koncepciu pre fungovanie Termálneho kúpaliska Štrand, jeho modernizácia a zvýšenie atraktívnosti pre návštevníkov
E9.     spolupracovať s domácimi poskytovateľmi služieb a tiež so samosprávami okolitých miest, zatraktívniť a vrátiť život do centra mesta
F.     Doprava a parkovanie
F1.     vypracovať funkčný plán statickej dopravy v meste v spolupráci s expertmi na dopravu
F2.     rozšíriť, respektíve vybudovať nové parkovacie miesta v kritických oblastiach aj formou parkovania na komunikáciách a ich dočasnou zmenou na jednosmerné
F3.     vytvorenie siete záchytných parkovísk v okrajových častiach mesta pre parkovanie služobných dodávkových a nákladných vozidiel
F4.     prenájom parkovacích miest pred obytnými blokmi umožniť prioritne pre vozidlá obyvateľov formou rezidenčných kariet
F5.     každoročne viazať v rozpočte podiel zo sumy vybratej z parkovného v centrálnej mestskej zóne a z prenájmu parkovacích miest na obnovu a výstavbu nových parkovacích plôch
F6.     prioritne rekonštruovať najviac zdevastované a poškodené vozovky na území mesta
F7.     kontrolovať efektívne využívanie prostriedkov vynaložených na správu a údržbu mestských komunikácií v rámci zmluvy o poskytovaní komunálnych služieb
F8.     riešenie plynulosti premávky v kritickom úseku ciest Komárňanská - Kapisztóryho
F9.     začať okamžité rokovania so štátnymi orgánmi a regionálnou samosprávou o výstavbe obchvatu mesta
F10.     spracovať projekt nového mostu cez rieku Nitra s napojením sa na Nesvadskú cestu
F11.     obmedziť dopravu vozidiel nad 121 po miestnych komunikáciách, najmä po sídlisku juh
F12.     optimalizovať náklady a dostupnosť MHD
F13.     zrekonštruovať a vybaviť sociálnymi zariadeniami autobusovú stanicu
F14.      vyriešiť parkovanie pred Železničnou stanicou a skultivovať vzhľad jej okolia
G.     Nové Zámky: bezpečné, čisté a ekologické mesto
G1.     zriadiť viac mestskej zelene, osadiť adekvátny počet smetných nádob, zintenzívnenie čistenia verejných priestranstiev od psích exkrementov
G2.     rozšírenie a skvalitnenie bezpečnostného kamerového systému v meste s dôrazom na ochranu majetku mesta, obyvateľova zvýšenie ich bezpečnosti
G3.     zabezpečiť uzamykateľné priestory pre nádoby na zber odpadu na sídliskách
G4.     rokovať s vlastníkmi nevyužívaných priemyselných objektov o ich úprave a revitalizácii - napr. areál bývalého Elekrosvitu
G5.     využiť všetky dostupné právne prostriedky na vysporiadanie sa s „domami hrôzy" na Zerotínovej bašte a Kasárenskej ulici
G6.     využívať v najvyššej možnej miere prostriedky z rozvojových fondov a grantov na trvalo udržateľné projekty zamerané na revitalizáciu krajiny a ochranu životného prostredia
G7.     zabezpečiť pravidelné udržiavanie čistoty na hrádzi popri rieke Nitra a zvýšiť jej bezpečnosť
G8.     využiť tok rieky a mŕtveho ramena na rekreačné a športové účely
G9.     zabezpečiť pravidelnú údržbu, čistenie a vybavenie sociálnymi zariadeniami pre prirodzené rekreačné a oddychové zóny mesta
G10.     optimalizovať služby a výkony pri udržiavaní mestskej zelene, kosenia trávnatých plôch a dočisťovania mesta
H.     Čo urobím v prípade zvolenia za primátora mesta ako prvé?
H1.     Pozvem všetkých občanov mesta na verejnú diskusiu po mestských štvrtiach a opýtam sa na Vaše problémy a starosti.
H2.     Vyvolám verejnú diskusiu aj na tému, ako budeme spoločne riešiť minulosť, dlhy mesta, zodpovednosť za nevýhodné zmluvy, či budeme spoločne od vinníkov požadovať právnu, alebo len morálnu zodpovednosť.
H3.     Tiež sa Vás opýtam, čo považujete za prioritné problémy, ktoré sa musia riešiť ihneď.
H4.     Predstavím Vám moje vízie a projekty ohľadne rozvoja mestských podnikov, zveľadenia mestských majetkov, predstavím Vám možnosti využitia euro-fondov v rôznych oblastiach našej samosprávy.
H5.     Predstavím Vám víziu prosperujúceho mesta, ktoré tvorí reálne hodnoty a nikdy nespotrebuje viac, ako vytvorí. Predstavím Vám víziu otvorenej a múdrej samosprávy, založenej na vzájomnej dôvere, obetavosti, solidarite, záujmu a starostlivosti o svojich občanov.
H6.     Občania, situácia v meste je vážna a rád by som pokračoval, že nieje beznádejná, ale... Faktom je, že naše mesto je na „poprednom" mieste v rebríčku zadlženosti slovenských miest. Preto rozumné a triezve nakladanie s finančnými a materiálnymi prostriedkami mesta je prioritou číslo jedna. Tento fakt musí mať nové vedenie mesta na zreteli.

Volebný program "Občianskeho kandidáta"

A.     Organizačné zmeny

A1.     Záväzok kandidovať max. 2 volebné obdobia.
A2.     Minimálna zákonná mzda primátora a viceprimátorov. Poslanci MsZ, členovia mestskej rady a komisií pri MsZ bez nároku na odmenu
A3.     Likvidácia mestských podnikov a účasti mesta v obchodných spoločnostiach ako hlavnej formy tunelovania mesta a korumpovania poslancov
A4.     Týždenný odpočet práce zamestnancov mesta na web stránke mesta
A5.     Zverejnenie zmlúv a faktúr  mesta a mestských podnikov spred 1.1.2010
A6.     Žiadni poslanci, príbuzní ani kamaráti zamestnaní na MsÚ a mestských organizáciách
A7.     Verejné zasadania MsZ v kinosále MsKS, záznamy a zápisnice zverejňované do 24 hodín
A8.     Pravidelné stretnutia s občanmi a ich oboznamovanie s chystanými projektmi ešte pred ich predložením na rokovanie MsR a MsZ
B.     Hospodárenie s majetkom mesta
B1.     Ukončenie vydávania mestských novín "zadarmo" a vysielania mestskej televízie z daní obyvateľov
B2.     Ukončenie financovania útulku pre psy chované z daní obyvateľov
B3.     Žiadne služobné os. autá na MsÚ, v mestských organizáciách
B4.     Komerčný prenájom Hotela Korza, Kina, Domu odborov, Štrandu atď.
B5.     Ukončenie dotácií na kultúru a šport, prevzatie prevádzkovania kult. a šport. objektov. Zamestnanie správcov a sledovanie využitosti objektov
B6.     Stop na predaj mestského majetku. Stop na čerpanie nových úverov.
C.     Podpora zamestnanosti a regionálneho rozvoja
C1.     Založenie mestskej stavebnej firmy
C2.     Založenie mestskej pracovnej agentúry - racionálne využívanie verejno-prospešných prác
C3.     Ukončenie aktivít v súvislosti s Priemyselným parkom. Zriadenie inkubátora pre začínajúcich podnikateľov. Bezplatné vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo prenájom priestorov na podnikanie za symbolickú sumu
C4.     Bývalú jazdiareň prebudovať na kryté trhovisko
C5.     Poplatky na trhoviskách znížiť o polovicu. Podporovať odbyt miestnych pestovateľov, chovateľov, včelárov, atď.
C6.     Zriadenie mini-trhovísk na frekventovaných miestach v meste, ktoré by sa stali akýmisi centrami obvodov. Podporovať rozprúdenie aktivít v obvodoch - blšie trhy, kultúrne vystúpenia, šachy, atď.
D.     Podpora kultúry, športu a cestovného ruchu
D1.     Mestské informačné stredisko na stanici. Počas turistickej sezóny infoboxy v Podhájskej, Patinciach, Štúrove, Ostrihome, Komárome, Györi
D2.     Zriadenie stáleho letného pódia v meste a organizovanie priebežného kultúrneho programu
D3.     Osvetlenie staničného parkoviska na bycikle, podporiť znovusprevádzkovanie staničnej reštaurácie a kultúrneho centra
D4.     Zmeniť systém dotácií na šport a kultúru - prevziať späť zariadenia a tie prevádzkovať. Neposkytovať žiadne cash peniaze pre organizácie a kluby.
D5.     Zamestnať správcov parkov, ihrísk, budov, parkovísk.
D6.     Poplatky za letné terasy nahradiť poplatkami za ich nezriadenie.
D7.     Vrátiť Zúgov Novozámčanom. Dosiahnuť zrušenie projektu malej vodnej elektrárne na Zúgove, prípadne jeho demontáž ak medzičasom začne výstavba.
D8.     Revitalizácia autobusovej stanice a jej okolia
D9.     Sprevádzkovanie všetkých info-kioskov, odblokovanie Internetu a zapojenie do nich wifi-routrov
D10.     Mesto odkúpi a zrekonštruuje objekt býv. Sokolovne, z ktorej vytvorí kultúrno-spoločenský stánok.
D11.     Mesto v spolupráci so SPŠE zriadi programový portál na stránke mesta prístupný pre vśetkých usporiadateľov: Zverejňovanievšetkých podujatí a programov na jednom mieste
E.     Podpora školstva a znalostnej spoločnosti
E1.     V rámci podpory zamestnanosti a práce s mládežou - jasle, škôlky a školské družiny v prevádzke pre deti zamestnanych rodičov počas celých prázdnin ako platenú službu
E2.     Zaviesť nepovinné predmety v maďarskom jazyku do slovesnkých ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: maďarský jazyk a literatúra, história, zemepis. Vyrokovať to isté pre stredné školy a gymnáziá v zriaď. pôsobnosti NSK
E3.     Zaviesť transparentné meranie kvality škôl a učiteľov (Rejtingy)
E4.     Vrátenie knižnice z budovy Agrisu do budovy mestského úradu. Podpora revitalizácie knižnice - internet, kávovary, nábytok
E5.     Integrácia knižného fondu Okresného múzea do fondov Okresnej knižnice
E6.     Mesto poskytne infraštruktúru pre školské internetové projekty
E7.     Mesto začne s digitalizáciou a sprístupňovaním svojej kultúrnej pamäte. Kroniky, publikácie, týždenníky.
F.     Sociálne programy
F1.     Agentúra právnej pomoci pre obyvateľov
F2.     Zriadenie klubov pre problémovú mládež
F3.     Zriadenie útulku a rehabilitačného centra s celoročnou prevádzkou pre bezdomovcov
F4.     Ubytovacie a re-edukačné stredisko s celodenným programom pre Rómov z Murgašovej v objekte býv MŠ na Tyršovej ulici
F5.     Vytvorenie rómskej samosprávy
F6.     Ukončenie prevádzky hracích automatov v meste
F7.     Mikropôžičky pre ľudí v núdzi s možnosťou ich odpracovať
F8.     Štipendiá pre nadanú mládež zo zlých sociálnych pomerov
G.     Parkovanie
G1.     Ukončenie prevádzky parkovacích automatov. Zamestnanie správcov parkovísk. V čase mimo špičky parkovanie v centre zadarmo
G2.     V rámci riešenia problému s parkovaním - poplatky za prenájom parkovacích miest odvádzať na transparentný účel a využívať výhradne na riešenie parkovania
H.     Čistota a poriadok, boj proti vandalizmu, Metská polícia
H1.     Kniha prianí a sťažností so sledovaním stavu riešenia podnetov na stránke mesta
H2.     Zverejňovanie operačného denníku mestskej polície
2014-11-17 20:10:10 Peter Kecskés
Pan Pšenák, chcem sa len opýtať na význam 2.odseku ("Kým však....") Akosi nezapadá do kontextu. Je to niekoho vyjadrenie alebo z čoho vznikla takáto formulácia? Ďakujem
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
20:44:04 73 bodov volebného programu O. Kleina / O. Klein választási programjának 73 pontja [2014-11-17; 5,784 x]
20:43:30 Egy csésze kávé Répásy Zsolt fotóssal [2015-09-29; 4,988 x]
20:43:28 Nechcete zaplatiť, čo ste si kúpili? Vari sa toto robí? Ďalší zúfalý list subdodávateľa ktorý nedost... [2018-06-11; 3,666 x]
20:43:24 Egy csésze kávé Rosta Nikolett Napsugár újságírónővel [2014-09-09; 3,946 x]
20:43:03 A hét könyve/Kniha týždňa: Gömöry János, Emlékeim egy letűnt világról (1964) [2013-08-03; 5,762 x]
20:42:39 Článok v poslednom čísle My/Naše Novosti o trápení obyvateľov vežiaka na Nám. republiky s asociálnym... [2020-01-12; 1,668 x]
20:40:25 Kultúra betónových plotov a súkromných ulíc [2024-05-17; 653 x]
20:40:22 Az Ernő-bástya története. Bokor Klára beszélgetett Gróf Lajos helytörténésszel [2021-01-28; 1,123 x]
20:40:09 Už dva dni riešime... Zaujímavý FB príspevok z 3. februára 2022 [2022-10-07; 1,455 x]
20:39:45 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalovaného v 2. kole [2023-05-03; 1,391 x]
20:39:03 Egy Csésze Kávé: Nemere István íróval műfordítóval [2014-11-07; 2,823 x]
20:37:29 Petícia na ochranu právneho štátu na Slovensku [2023-12-10; 961 x]
20:36:58 Keď sa hlbšie klesnúť nedá: novozámocké zastupiteľstvo dnes dosiahlo dno... [2016-09-14; 5,678 x]
20:36:52 Prvoaprílové žarty si robia "sponzori" zo žiakov ZŠ už od 1. septembra [2011-09-12; 5,689 x]
20:36:50 Helytörténeti kiadványok az érsekújvári járás településeiről / Miestopisné publikácie o obciach novo... [2013-04-26; 7,335 x]
20:36:42 Cimlaplány: Vigmann Bernadett, a Miss Universe Hungary 2016-os szépségverseny résztvevője [2023-07-03; 1,459 x]
20:36:35 A hét könyve / Kniha týždňa: A komáromi nagygyűlés jegyzőkönyve. 1994. január 8. / Manifestačný míti... [2013-05-25; 6,049 x]
20:35:16 Ján Kollár - prorok, ktorý sa pomýlil / Egy próféta aki tévedett... [2017-05-07; 3,978 x]
20:35:13 Novozámocké aktivistky pozývajú na besedu o dobrovoľníctve v stredu 24.4. o 18.00 v Café Hollywood (... [2024-04-22; 471 x]
20:35:06 Nové Zámky zabudli osláviť 125. výročie založenia nemocnice, rovnako ako si nespomenuli minulý rok n... [2021-06-09; 2,644 x]
20:34:53 Az érsekújvári MKP kiáll a jelenlegi polgármester Pischinger Géza újbóli jelöltsége mellett / Novozá... [2014-10-05; 4,966 x]
20:34:19 Kto sa bojí Jánosa Esterházyho? / Ki fél Esterházy Jánostól? [2011-03-16; 9,009 x]
20:33:57 Ha Augusztus 20-án lehetett "Mamma Mia", akkor Március 15-én miért ne lehetne "Ördög tánca"? Tiszta ... [2012-03-18; 3,123 x]
20:32:23 Viceprimátor Štefánik hrá o prežitie: podarí sa trestným oznámením prekryť otázky, na ktoré verejnos... [2018-10-16; 4,631 x]
20:32:23 Cirill-Metód emlékmű után Tolerancia-koncert / Po pamätníku Cyrila-Metoda Koncert tolerancie [2011-09-10; 3,745 x]
20:31:06 Viac ako rozkradnutý inventár mestského úradu začína verejnosť zaujímať tunelovanie mestských podnik... [2014-12-21; 9,510 x]
20:29:22 Zúgov 2? Veterným elektrárňam sme zatiaľ unikli o vlások [2024-04-04; 993 x]
20:28:39 Anonymný autor STOP HAZARDU sa opäť ozval... [2022-09-26; 1,395 x]
20:27:36 Po stopách kauzy podpáleného auta seredského novinára z roku 2016 [2024-02-28; 517 x]
20:27:29 Chronológia kauzy "Stavba malej vodnej elektrárne v prírodnej lokalite Zúgov-Kaskády" [2013-03-13; 10,359 x]
20:27:15 Výsledky 2. kola prezidentských volieb v novozámockom okrese [2024-04-08; 728 x]
20:26:13 Határtalanul magyarul [2024-05-26; 202 x]
20:25:51 Firma hospodáriaca načierno na mestkej pôde z čista-jasna zaplatila nájom za posledných 6 rokov vo v... [2022-06-08; 1,722 x]
20:25:43 Milléniový model podnikania s cudzím majetkom ožíva... Kto dostane športovú halu za Euro? [2015-04-27; 4,278 x]
20:25:38 Kto zradil Rusko. Trojdielny film Marie Pevčich vyvoláva ostré spory v radoch ruskej opozície [2024-05-02; 384 x]
20:24:48 Ani Novozámčanom to nie je jedno [2024-01-18; 775 x]
20:24:23 Egy csésze kávé: Vadkerti Imrével, énekes-, színész-, előadóművésszel, a Kormorán együttes frontemb... [2013-12-10; 13,092 x]
20:24:17 Databáza novozámockých dlžníkov zdravotných poisťovní Union a Dôvera [2022-09-26; 1,583 x]
20:24:04 "Novozámocký okres po vojne: dvojnásobná úľava" [2015-05-16; 3,216 x]
20:24:02 Szlovákiai magyar adattár 1993-ból / Databáza maďarských inštitúcií na Slovensku z r. 1993 [2013-07-02; 3,913 x]
20:23:49 Kam sa podel bod D? Odhalil Anonym ďalší fígeľ v návrhu VZN o zákaze hazardu? [2023-04-25; 1,244 x]
20:22:43 Bránka zamknutá, koncert sa nekoná! Pozadie neuskutočneného koncertu Desmod+Cigánski diabli v ŠH Mil... [2013-03-21; 7,382 x]
20:22:35 Nové knihy z regiónu [2015-11-28; 2,341 x]
20:22:30 Az érsekújvári magyarságnak az idén sem sikerült méltóképpen megünnepelnie Augusztus 20-át / Ani v ... [2013-08-20; 3,831 x]
20:22:10 Kto povie STOP hazardu v Nových Zámkoch? [2019-07-07; 2,367 x]
20:21:47 Noví susedia primátorovej tety darovali mestu respirátory [2021-02-13; 1,773 x]
20:20:43 Az "Érsekújvári Magyarok" kiléptek anonimitásukból [2014-02-15; 3,226 x]
20:20:39 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,205 x]
20:20:38 Vadkerty Katalin születésnapi köszöntése [2023-04-24; 734 x]
20:20:07 Matovičova intuícia, alebo dostane nás trnavský samorast z dejinnej pasce? [2021-03-09; 2,335 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x