Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-02-16   5,477  
0
V najbližších týždňoch sa bude často skloňovať zmluva s Brantnerom a jej fatálne dôsledky. Mesto, ktoré od mája r. 2014 nebolo schopné Brantneru splácať svoje záväzky, sa práve hodlá zaviazať, že ich zaplatí v r. 2015 spolu s aktuálnymi splátkami a ešte aj s úrokmi 100 tis Eur banke...
Keď sa 30. októbra 2007 otázka svojvoľne spojených tendrov dostala na rokovanie MsZ, poslanci Ing. Hudák a JUDr. Schwarz veľmi správne poukazovali na nevýhodnosť takého postupu, ktorá bola od začiatku zrejmá.  "Ak si myslí Ing. Hudák, že to tak je, jeho povinnosťou je obrátiť na orgány činné v trestnom konaní" znela replika primátora. Ani jeden z poslancov sa však nikam neobrátil a obaja na kauzu akoby zabudli. Na pozadí totiž prebiehala ešte jedna skrytá transakcia - obaja poslanci práve v tých dňoch kupovali od primátora svoje "pozemky za facku". Ich diskusné vystúpenia sa potom javia v úplne inom svetle... Primátor skutočne "pozorne počúval" a 18. decembra podpísal s nimi kúpnopredajnú zmluvu... Viď Uznesenie MsZ č. 124/161203Kúpna zmluva č. 39/2007.


22/  Informácia o stave verejného obstarávania zákazky na verejné osvetlenie, údržbu miestnych komunikácií a na zber odpadu

Spravodajca: Ing. Karol Suchan
Ing. Karol Suchan – ide o tri verejné obstarávania, ktoré vlastne prebiehajú a to zákazky na verejné osvetlenie, údržbu miestnych komunikácií a na zeber odpadu. Malo sa to uskutočniť v I. polroku, pýtal sa prečo sa to neuskutočnilo vtedy, ale prebieha to až teraz.
Primátor mesta – toto verejné obstarávanie sa rieši už tretí rok.
JUDr. Richard Schwarz – mali byť tri verejné obstarávania na odvoz smetí, na opravu ciest a tretie malo byť na verejné osvetlenie, potom čo povedal aj Ing. Suchan, vo Vestníku na verejné obstarávanie sa dočítali, že to bolo vypísané v rámci jedného verejného obstarávania. Spýtal sa, či by nebolo výhodnejšie, keby sa na každé verejné obstarávanie prihlásila iná, možno špecializovaná spoločnosť, ktorá by ponúkla potencionálne výhodnejšie ceny.
Ing. Pavol Hudák – osobne si myslí a tak to bolo aj v nomináciách poslancov do komisií na vyhodnocovanie verejných súťaží, že mali byť vypísané a dohoda bola predbežná taká, že budú vypísané tri okruhy verejných súťaží. Bolo by to jednoduchšie vyhodnocovať aj z hľadiska veľkosti verejnej súťaže, pretože si nemyslí, že na túto verejnú súťaž sa tento rok vie veľa firiem zabezpečiť. Zdá sa mu to dosť účelové vypisovať súťaž na 15 rokov za 790 mil. Sk obstarávania. Mesto by si mohlo trocha iným spôsobom zvážiť formu vypísania a keby sa to rozdelilo na tri časti, podľa jeho názoru by bola väčšia konkurencia, väčšia možnosť voľby výhodnejšieho partnera. Zopakoval, že sa mu to zdá veľmi účelové, veľmi šité na mieru z hľadiska informácií na firmu Brantner, s čím sa on osobne nemôže stotožniť a s čím nemôže súhlasiť, pretože ak je verejné obstarávanie, má byť šanca pre čo najväčší okruh uchádzačov, to je účel verejného obstarávania, čo táto vypísaná verejná súťaž neplní.
Primátor mesta - ak si myslí Ing. Hudák, že to tak je, jeho povinnosťou je obrátiť na orgány činné v trestnom konaní.
Mgr. Štefan Veršeghy – v súvislosti s tým, že víťaz bude obhospodarovať všetky tri predmety obstarávania, to je jedna z možností, že jedna z činností v ktorej nie je kvalifikovaný bude dodávaná subdodávateľským spôsobom, čo ešte navyšuje prípadné náklady.
Ing. Pavol Hudák – reagoval na poznámku p. primátora a uviedol, že ho dosť ostro odbil, podľa neho sa to ešte dá zmeniť a preto o tom rokujú, aby to posúdili v čo najširšom okruhu poslancov. Bolo to uverejnené 23. 10., skôr sa k tomu nemohol dostať a nemohol sa k tomu nejakým spôsobom o tom informovať. Povedal si svoj názor, za ktorým si stojí.
Ing. Karol Suchan – vyše hodiny sa bavili o desať a státisícoch pre športové kluby, v tomto prípade ide o vyše 940 mil. Sk, k čomu sa mestské zastupiteľstvo nemohlo nejakým spôsobom vyjadriť. Očakával, že v komisii, v ktorej je sa budú pýtať aj na jeho názor, ale nikto sa nepýtal. Je v komisii pri verejnom obstarávaní, ale jeho hlas nebude rozhodujúci pri rozhodovaní výhodnosti ponuky, budú rozhodovať zamestnanci Mestského úradu. Prečo nie sú do toho zainteresovaní aj poslanci MsZ?
Ing. Štefan Pétery – na internetovej stránke mesta je plán verejného obstarávania zákaziek na rok 2007, kde prvé tri sú verejné súťaže - nadlimitné zákazky, čo je práve verejné osvetlenie, komunikácia a odpad. Spýtal sa, kto tento plán zmenil, prečo a kedy ho zmenil.
JUDr. Richard Schwarz – podotkol, že vie, že je to už vyhlásené, ale spýtal sa, či sa nie je možné upraviť tender tak, aby boli tri podtendre. A pokiaľ by bola na tom zhoda, mohli by k tomu prijať aj uznesenie.
MUDr. Peter Hudák – v súvislosti s tendrom poznamenal, že v období, keď bola s Branosom spísaná zmluva, nebola taká veľmi dobrá spokojnosť občanov mesta z toho hľadiska, že tieto služby boli fakturované dosť vysoko, čiže odvoz smetí ľudí dosť zaťažoval finančne.  Spýtal sa, či nový tender zohľadní aj to, aký bude mať nový dopad z hľadiska finančného pre ľudí. Druhá vec je, že kapitálová účasť mesta a Brantnera je v neprospech mesta. Spýtal sa, či sa to nedá upraviť tak, keby sa tá kapitálová účasť vyrovnala na 50 a 50 %, aby to bolo operatívnejšie a aby sa kapitálová účasť mesta vyrovnala, čím by bola väčšia moc operatívneho riešenia týchto vecí. Samozrejme čistenie mesta nie je len periodickou záležitosťou, ale bývajú tam určité nároky z hľadiska časového alebo iných mimoriadnych situácií.
Ing. Pavol Hudák – podotkol, že sa pýtal na niektoré veci a bol by rád, keby mu niekto kompetentný, kto vypisoval súťaž odpovedal a nielen odignoroval bez komentára. Sú tu zástupcovia Mestského úradu, je prítomný prednosta úradu, ktorý je konateľom firmy Brantner a zatiaľ nikto z nich nereagoval na žiadny podnet, rád by počul nejaké vysvetlenie.
Ing. Karol Suchan – spýtal sa, že v prípade ak niektorý z uchádzačov si uplatní nejaké námietky, ktoré by mohli odložiť rozhodnutie o víťazovi verejného obstarávania, či máme plán B na čistenie mesta, či sa má o to kto postarať aj v prípade, ak nebude právoplatne uzavretá zmluva s nikým.
Ing. Helena Bohátová – na začiatku roka sa písali do jednotlivých komisií na verejné obstarávania, ak je to spojené dohromady, bude vytvorená nová komisia a aké bude jej zloženie. .
Ing. Štefan Pétery – súťažné podklady sú veľmi vysoko odborne spracované osobou, človekom, ktorý verejnému obstarávaniu naozaj rozumie. Avšak jedna z podmienok, myslí si, je dosť stavaná na dodávateľa, ktorý dnes tieto služby poskytuje. Tu môže hroziť to, že neúspešné subjekty v tomto verejnom obstarávaní by mohli dať námietky na Úrad pre verejné obstarávanie a túto súťaž by mohli zrušiť, takže by tu mohla nastať aj určitá kolapsová situácia. V krátkosti prečítal, čo všetko sa žiada od uchádzača aby mal, inak bude zo súťaže vylúčený: verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač mal k dispozícii minimálne 4 vozidlá s univerzálnou lisovacou nadstavbou na zber a prepravu komunálneho odpadu so 110 l, 120 l, 240 l a 1100 litrových zberných nádob, s objemom nadstavby na 20 m3 minimálne 3 ramenné nakladače na prepravu VKK, univerzálne vozidlo na letné čistenie a kropenie, atď. Sú vymenované rôzne stroje a zariadenia, pripadá mu to, ako inventúra strojov niektorej firmy a zariadení. V ďalšom je uvedené, že v prípade úspešnosti ponuky bude mať uchádzač ku dňu podpisu k dispozícii nasledovné množstvo a druh zberných nádob: 900 ks 1100 litrových, 1900 ks 110 litrových, 1000 ks 120 litrových atď. Pripadá mu to ako inventúra čohosi. Ako môže niekto iný, okrem toho poskytovateľa, ktorý dnes tieto služby poskytuje, prihlásiť do takejto súťaže a mať túto skladbu. Nazdáva sa, že je jedno aké kontajnery, aké nádoby predloží a akou technikou to bude vysýpať, mali by sme opísať službu – čo žiadame, ako zabezpečiť, ale žiadať presne takéto množstvo mechanizmov, obalov, nádob sa mu zdá trošku pritvrdé. Súťaž je vyhlásená vestníkom o verejnom obstarávaní a ak si uchádzači prečítajú tieto podmienky, predpokladá, že budú žiadosti o nápravu a budú určite aj námietky.
JUDr. Richard Schwarz – vyslovil názor, že podmienky sú vysoko profesionálne spracované, ale čo sa týka vecí, ktoré citoval ohľadne odpadu, ak by boli tri firmy - jedna firma by bola vysoko špecializovaná, veľmi dobrá a relatívne lacná pre mesto na odpad, druhá by robila len svetlo a podala by oveľa výhodnejšiu ponuku, ale nebude sa môcť zúčastniť takto vyhláseného tendra, pretože nemá v popise činnosti tie veci, ktoré hovoril Ing. Pétery z hľadiska odpadu, tzn., že spojili do jedného tendra tri osobitné činnosti, ktoré v súčasnosti vykonáva naša firma, ktorá je v Nových Zámkoch, má zmluvný vzťah, ale práve tá súťaživosť mu v tomto chýba a preto sa aj pýtal ako aj Ing. Hudák, kompetentného, lebo to sú veci, kde by mesto mohlo ušetriť desiatky miliónov, ktoré mohli dať na kultúru, na šport, na cirkev.
Primátor mesta – skonštatoval, že pozorne počúval vyjadrenia poslancov a uviedol, že všetko ide v súlade s platnou legislatívou a v záujme mesta. Teraz prebieha súťaž, ak budú námietky bude to zrejme riešiť orgán, ktorý je od toho, aby to riešil, na čo je zákon o verejnom obstarávaní. V tejto dobe vstupovať do rozbehnutej verejnej súťaže, zo zákona nie je možné.
Zdroj: Zápisnica zo zasadnutia MsZ dňa 30.10.1997
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,539 MODIFIED: 2020.03.30 22:14:01.MD5: 0879ed5acb792ff91e3ee55a53a85a4e STATUS: FALSE  This window is : x