Úvod / Nyitóoldal
   
 
Admin  10-12-29   10,117  
0
Ani Nové Zámky sa zrejme nevyhnú komárňanskému scenáru a tiež dostanú  svoje súsošie Cyrila a Metoda - pamätník národnostnej nevraživosti a neúcty. Na rozdiel od Komárna a na rozdiel od iných sôch v meste  sa však na tento "dar" skladáme všetci a to rovnými 100,- Sk na hlavu. Darovali nám ho totiž naši vlastní poslanci z našich vlastných peňazí.A jelek szerint Érsekújvár sem tud kitérni a révkomáromi rossz példa elöl és egy saját Cirill-Metód szoborral állít emlékművet a nemzetiségi türelmetlenségnek és tiszteletlenségnek. S teszi ezt - Komáromtól,  de minden más érsekújvári köztéri szobortól éltérően - saját pénzén. Pontosan 100,- Sk-nak megfelelő adójával támogatja fejenként e projektet városunk minden egyes polgára...  

Ani Nové Zámky sa zrejme nevyhnú komárňanskému scenáru a tiež dostanú  svoje súsošie Cyrila a Metoda - pomník národnostnej nevraživosti a neúcty. Na rozdiel od Komárna a na rozdiel od iných sôch v meste  sa však na tento "dar" skladáme všetci a to rovnými 100,- Sk na hlavu. Darovali nám ho totiž naši vlastní poslanci z našich vlastných peňazí.
Pre poučenie  skúsime v stručnosti zrekapitulovať históriu tejto kauzy, v ktorej samotní svätí Cyril a Metod hrajú celkom okrajovú úlohu (ostatne nielen v nej). Tzv. Cyrilo-metódska tradícia - jeden z národnobuditeľských mýtov 19. storočia - mala byť protiváhou svätoštefanskému kultu a na ňom spočívajúcej tisícročnej uhorskej štátnosti. Určitú pozitívnu úlohu zohrala, keď sa ju pápež Ján Pavol II.  rozhodol utilizovať v zápase s komunizmom. V roku 1980 vyhlásil gréckych vierozvestcov za spolupatrónov Európy, rok 1985 rokom Matky Božej a jubilejným rokom sv. Cyrila a sv. Metoda. Na 1100. výročie smrti sv. Metoda sa 7. 7. 1985 na Velehrade uskutočnila 250 tisícová púť, ktorá bola najmasovejšou cirkevnou akciou počas komunistického režimu v Československu.
Dnes sa však píše rok 2011 a v kontexte Nových Zámkov - multietnického mesta - je  súsošie Cyrila a Metoda predovšetkým pamätníkom popierania vlastnej histórie, národnostnej nespolupráce a intolerancie.  Ako Daniela Kapitáňová v súvislosti s podobným pamätníkom v Komárne už napísala (*), to čo sa oficiálne predkladá ako pomník Cyrila a Metoda je v skutočnosti manifestáciou "A just bude po našom!".  To všetko sprevádzané deklaráciami o ústretovom správaní a bezproblémovom spolunažívaní - ktorých dvojtvárnosť (sv. Cyril by povedal ЛИЦЕМЕРИЕ) je immanentným a azda najodpudzujúcejším rysom  politizovania ľudí typu posl. Garajovej a spol. ...
Ale vráťme sa o niekoľko rokov späť, lebo príbeh novozámockého súsošia CaM začal ešte 16. mája 2006 na zasadnutí mestského zastupiteľstva počas diskusie venovanej umiestneniu celkom inej sochy.
Ing. Helena Bohátová – nenamieta, čo sa týka významu osoby L. Kassáka pre umelecký svet a tak isto alternatíva busty neprichádza do úvahy, ale podľa nej, tam kde je to v návrhu navrhnuté, myslia si, že to nie je celkom vhodné.
Ing. Alexander Andruškó – uviedol, že Lajosa Kassáka poznali nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, jeho formát je svetový a zaslúži si umiestnenie sochy v Banskobystrickej ulici. Prikláňa sa k tomu, aby sa držali tohto návrhu.
PhDr. Juraj Kisely – poznamenal, že nikto tu nespochybňuje veľkosť Lajosa Kassáka, ale je mu ľúto, že to prechádza do národnostnej polohy a z vonka počúva, že Nové Zámky sú už mestom sôch.
Ing. Jozef Török – myslí si, že toto mesto si zaslúži ešte viac sôch a zveľadenie mesta, keďže mesto bolo pred tým aj zbombardované. Určite nemožno povedať, že je mesto sôch, veď aj v iných mestách majú sochy.
Primátor mesta – privítal by, keby bolo v meste viac sôch. Treba si uvedomiť, že tu niekto navrhuje niečo zadarmo a nič za to nechce. Podľa neho by bolo krásne, keby sme boli mestom sôch, aj by to privítal.
Nevinná poznámka posl. Töröka o tom, že si mesto zaslúži „ešte viac sôch“ neostala nepovšimnutá a už 4. júla 2006 na zasadnutí MsZ odznel návrh, ktorý aj odštartoval celú kauzu:
PaedDr. Jana Garajová – Dala návrh – čo sa týka vystúpenia Ing. Töröka na niektorom z predošlých zastupiteľstiev, tak hovoril o tom, že je jeho túžbou a myslí si, že aj záujmom nás mnohých, umiestniť súsošie spolupatrónov Európy Cyrila a Metoda v meste Nové Zámky. Osobnosti Cyrila a Metoda z rozhodnutia pápeža Jána Pavla II. boli vyhlásené za svätých a spolupatrónov, sú nositeľmi vzdelanosti. Myslí si, že tam, kde pred tým stála socha A. Bernoláka by to bolo veľmi vhodné, že snáď by stálo za to, s touto myšlienkou sa zaoberať. Pokiaľ sa pamätá, ušetrili sa nejaké peniaze zo súsošia legionárov, napríklad aj tie by mohli tvoriť základňu. Myslí si, že by tu mohol byť aj obojstranný kladný názor na tomto zastupiteľstve.
Ďalej uviedla, že ...  po nedeľňajšej návšteve v Nitre, nielen ona, ale aj jej kolegyne, usúdili, že Nové Zámky prekročili Nitru a že naše mesto je krajšie, čo je naozaj veľmi chvályhodné a myslí si, že sa tu všetci cítia lepšie, pokiaľ by nedochádzalo k takým situáciám, ktorá bola 16. júna. Vie, že všetci jej môžu oponovať a povedia, že každá politická strana má nárok usporiadať míting na námestí, to je pravda, samozrejme proti tomu by nič nemohla mať. Žiadna z politických strán, ktorá robila míting nezaujala námestie na 24 hodín alebo na 18 hodín, to je jedna z vecí a žiadna z politických strán, ktorá robila predvolebný míting neútočila prostredníctvom moderátora na celistvosť Slovenskej rebuliky a nepodnecovala v ľuďoch iredentistické myšlienky, tak ako to bolo tu. Lebo keď moderátor osloví občanov Nových Zámkov, kde podľa štatistiky je 30 % občanov maďarskej národnosti a 70 % slovenskej národnosti a osloví ich, aby vítali v Maďarsku, nemyslí si, že toto je spôsob, ako propagovať spolužitie dvoch národností v našom meste, kde za ani v tých vypätejších rokoch nedochádzalo k nejakým problémom. Už o symboloch cudzieho štátu, ktoré si váži, tak ako si váži aj symboly Slovenskej republiky, by sa tiež dalo pochybovať, a čo sa jej najviac dotklo boli mapky Veľkého Uhorska. Či sa predávali alebo rozdávali, to nevie posúdiť, ale videla ich na vlastné oči. Hovorí to preto, aby tí, ktorých sa to týka vedeli, že nepadlo to dobre a neprispieva to k spolužitiu ľudí v meste Nové Zámky. Na záver dodala, že ak sa robili tak odsúdené stretnutia Slovákov na južnom Slovensku, robili sa v Šuranoch, nikdy nie v Nových Zámkoch, aby nedochádzalo k nejakému podnecovaniu spolužitia ľudí.
26. septembra 2006 téma opäť rezonovala až bol pamätník presadený do mestského rozpočtu.
PaedDr. Jana Garajová – pripomenula, že na poslednom zasadnutí zastupiteľstva vyšla s návrhom osadenia sochy súsošia sv. Cyrila a Metoda. Navrhla, aby sa k tomu teraz vyjadrili. Myslí si, že by to patrilo k zvýšeniu historickej hodnoty nášho mesta.
Bolo prijaté uznesenie MsZ č. 668/260906 o zaradenie do rozpočtu na r. 2007-2009 osadenia súsošia sv. Cyrila a Metoda na miesto, kde stála socha A. Bernoláka.
17. januára 2008 sa súsošie Cyrila a Metoda prvýkrát objavilo aj číselne kvantifikované sumou 4 mil. Sk v rozpočte mesta v kapitole "Rozvojové programy".  Zápisnica zo 17. marca 2008  dáva obraz o úsilí a argumentoch, ktoré boli potrebné nato, aby sa vo veci začalo konať...
PhDr. Jana Garajová – požiadala prednostu Mestského úradu, aby začal konať vo veci  realizácie súsošia Cyrila a Metoda, aby do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva prebehlo verejné obstarávanie zhotoviteľa diela. Ponuka by mala obsahovať cenu diela, vizualizáciu diela a termín dodania. Ak chceme podať ďalšie projekty na získanie nejakých ďalších finančných prostriedkov, potrebujú k tomu aj nejaké podklady. Upozornila mestské zastupiteľstvo, že minulý rok bolo vyčlenených 1,250 mil. Sk na toto súsošie, ale napriek jej iniciatíve nenašla nikoho na mestskom úrade, kto by v tejto veci bol oprávnený konať, preto si myslí, že zrejme toto bude ten najsprávnejší postup....
PhDr. Jana Garajová – zopakovala svoj návrh a uviedla, že nie je spokojná s odpoveďou, požiadala, aby o návrhu bolo hlasované. Ak to nemôže byť do najbližšieho zasadnutia MsZ, tak predpokladá, že do 30. júna verejné obstarávanie na súsošie Cyrila a Metoda môže prebehnúť. Spýtala sa primátora pre koho bol postavený pomník obetiam komunizmu.
Primátor mesta – odpovedal, že podľa jeho informácií obetiam komunizmu.
PaedDr. Jana Garajová – spýtala sa, či bol postavený obetiam komunizmu maďarskej národnosti alebo pre obyvateľov mesta Nové Zámky. Pretože časť z peňazí, ktorá bola určená na súsošie Cyrila a Metoda bola, po vzájomnej dohode, určená na úpravu tohto okolia. Preto predpokladá, že mohli byť poslanci MsZ za slovenskú koalíciu informovaní, že pomník bude odhalený, ale dozvedieť sa to z televízie, sa jej zdá veľmi neférové. Preto sa čuduje, keď medzi sebou hovoria o určitej dôvere...
Následne poprosila, aby bolo hlasované o jej podanom návrhu ... poslanci pristúpili k hlasovaniu: Hlasovaním č. 29 - prítomných 25, „za“ – 15 „proti“ - 0, „zdržali sa“ – 2 poslanci MsZ návrh PaedDr. Garajovej schválili a prijali: Uznesenie č. 188/310308 Realizácia súsošia Cyrila a Metoda

Mestské zastupiteľstvo A/  žiada prednostu Mestského úradu, aby začal konať vo veci realizácie súsošia Cyrila a Metoda, aby do 30. júna 2008 prebehlo verejné obstarávanie zhotoviteľa diela. Ponuka musí obsahovať cenu diela, vizualizáciu a termín dodania.
Ing. Ladislav Marenčák – faktická poznámka – mal poznámku k vystúpeniu p. Garovej a uviedol, že vzhľadom na to, čo bolo povedané ohľadne odhalenia pamätníka to považuje vzhľadom na obete komunizmu za nedôstojné.
Mgr. Štefan Veršeghy – faktická poznámka – smerovala k odpovedi p. prednostu, uviedol, že je zrejmé, že každé VO  je termínované, rozpočet je týždenný, preto nevidí problém, aby bolo termínované výberové konanie na dielo Cyrila a Metoda stanovené tak, aby sa stihol 30. jún. Všelijaké kľučkovanie tu považuje za úplne scestné.
Dňa 26. mája 2009  poslanci SK  presadili do programu rokovania MsZ „Stanovenie súťažných podmienok na stvárnenie sochy Cyrila a Metoda“ a  prekonali tým určitý "dešpekt, s ktorým sa tento návrh zakaždým stretne u určitých ľudí na Mestskom úradu a u niektorých aj v zastupiteľstve".
Ing. Karol Suchan – k tejto téme uviedol, že minulý rok boli tiež schválené prostriedky na vytvorenie súsošia Cyrila a Metoda, mali prisľúbené prostriedky z mimo mestských zdrojov, konkrétne od predsedu vlády, od podpredsedov vlády, ministra kultúry, predsedu Národnej rady, ale každému z nich chýbal projekt, ktorý nemali schválený a nebola vyhlásená verejná súťaž, ktorá by tento projekt vyprodukovala. Z toho dôvodu dal  msz na schválenie súťažné podmienky verejnej súťaže na stvárnenie súsošia Cyrila a Metoda. ...
MVDr. Tibor Pischinger – faktická poznámka – spýtal sa p. Suchana v akej cene by bolo toto súsošie, mali by byť určené nejaké hranice.
Ing. Karol Suchan – myslí si, že špecifikácia súsošia - výška, materiál a podstavec určí cenu vyhotovenia, ktorú sa dozvedia od súťažiaci, ktorí vedia povedať aj cenu, o ktorej oni nemajú momentálne predstavu.
Ing. arch. Ladislav Laurinec, vedúci odboru územného rozvoja a architektúry – obstaranie takéhoto súsošia je vážnym spoločenským, kultúrnym i politickým aktom a zasluhuje si vážnejšiu prípravu. Každopádne si žiada preskúmať lokality, ktoré by prichádzali do úvahy na tento účel, žiada sa túto prípravu urobiť kvalifikovane. Možno povedať, že táto časť úlohy je dosť podstatnou časťou realizácie takéhoto diela a nebolo by žiadúce, keby to bolo výsledkom nežiadúcej improvizácie. Myslí si, že treba si to premyslieť a keď sa rozhoduje o tejto záležitosti, treba úlohu formulovať adekvátne a ťažisko serióznej prípravy posunúť do zárodočného štádia, lebo sa rozhoduje o osude  niečoho, čo je skutočne významnou udalosťou v našom meste.
PaedDr. Jana Garajová – faktická poznámka – pripomenula, že s týmto návrhom vyšla ešte v predchádzajúcom zastupiteľstve, pomaly sa končí druhé volebné obdobie a myslí si, že času na rozmýšľanie bolo dosť. Uviedla, že nebude komentovať to, s akým dešpektom sa tento návrh zakaždým stretne u určitých ľudí na Mestskom úradu a u niektorých aj v zastupiteľstve. Myslí si, že keby sa pristupovalo zo strany mesta seriózne, adekvátne, tak by to už bolo dávne prerokované. Na komisii o tom hovorili v auguste a odvtedy sa neudialo nič, mali už dávno konať. Na margo uvedeného dodala, že nedávno prebehli oslavy 90. výročia narodenia M. R. Štefánika a takmer v každom meste je busta, alebo socha, v našom meste je však len ulica.
Mgr. Štefan Veršeghy – myslí si, že tu nežiadúco improvizuje Mestský úrad. Už vyše dva roky na každom zasadnutí zastupiteľstva hovoria o súsoší Cyrila a Metoda, ktoré by malo oslavovať ich príchod. Asi keby mali stavať súsošie, ktoré by oslavovalo ich odchod, tak by to tu už stálo.
Ing. Karol Suchan – k pripomienkam p. Laurinca uviedol, že má k dispozícii 10 stranový elaborát, vypracovaný v júli 2008, ktorým sa zaoberala aj súťažná porota v zložení  Margita Berényiová, Jana Garajová, Mária Malperová, Margita Hrabovská, Janka Šimunková, Peter Plichta, Vojtech Magyar, Monika Nováková, Gertrúda Pischingerová. Na tomto stretnutí sa zúčastnil aj on, kde materiály boli vysoko hodnotené, myslí si, že pojednávajú kompletne o všetkom, čo treba, obsahujú aj súťažné podklady, je to prešpekulované do najmenších detailov, sú priložené aj tri možné návrhy zhotovenia podľa dobových obrázkov. Vyše roka sa s tým zaoberali, myslí si, že táto tematika je dopodrobna prebratá a  nemôže nikto tvrdiť, že je to improvizácia.
JUDr. Richard Schwarz – faktická poznámka – Cyril a Metod sú dejatelia, ktorí poznačili históriu a v každom prípade si myslí, že majú svoje miesto. Vo viacerých rozpočtoch uvolnili nejaké prostriedky a nikdy sa to neuskutočnilo. Nevie prečo to riešia tak, ako sa to nedá urobiť a nie ako sa to dá urobiť. Má pocit, akoby sa niektorí jeho kolegovia sa  k tomu stavali, ako k otázke pamätnej tabule legionárov. Myslí si, že Cyril a Metod majú svoje miesto a jednoznačne by o tom vôbec nemali diskutovať v takejto forme. Navrhol ukončiť k tomuto bodu rozpravu, poprosil o tomto návrhu hlasovať... Nasledovalo hlasovanie o predloženom návrhu Ing. Suchana.
Hlasovaním č. 51 - prítomných 24, „za“ – 22, „proti“ - 0, „zdržal sa“ – 0, poslanci MsZ návrh schválili a prijali: Uznesenie č. 347\260509  Stanovenie súťažných podmienok verejnej súťaže na stvárnenie súsošia sv. Cyrila a Metoda Mestské zastupiteľstvo A/  s ch v a ľ u j e súťažné podmienky verejnej súťaže na stvárnenie súsošia sv. Cyrila a Metoda v meste Nové Zámky nasledovne: materiál: bronz, výška súsošia: 210 cm, umiestnenie: Hlavné námestie pred farský kostol sv. kríža na zelený ostrovček, podstavec: v nadzemnej výške 1 m obložený mramorom, termín ukončenia súťaže: 21. 9. 2009. Ostatné podmienky podľa záverov súťažnej poroty.
Na základe uvedeného uznesenia MsZ č. 347\260509 mestský úrad začal konať a pripravil nízkoprahové verejné obstarávanie na dodávku stavebných prác a vyhotovenie súsošia sv. Cyrila a Metoda. Výzvy na predloženie cenových ponúk zaslal nasledovným uchádzačom: akad. sochár Jozef Kliský Veľké Lovce, Tibor Szilágyi Nové Zámky, Mgr. Art. Martin Pokorný Nové Zámky, Mgr. Art. Roman Hrčka Nové Zámky, akad. sochár Juraj Meliš Bratislava, Mgr. Art. Peter Pohánka Bratislava.
Ponuky prišli od Tibora Szilágyiho (265.550,- €), Romana Hrčku (111.133,22 €) a Petra Pohanku (44.811,- €). Komisia poslancov MsZ si jednotlivé návrhy nechala odprezentovať dňa 28.9.2009. Ako víťaznú vyhodnotila ponuku Mgr. Art. Romana Hrčku z Nových Zámkov.
Zmluva o vytvorení diela bola podpísaná 15.02.2010 s termínom odovzdania diela do 22.10.2010,  dodatok ku zmluve z dôvodu úrazu autora posunul odovzdanie diela na 29.10.2010. V súčasnosti stále prebiehajú rokovania o bezplatnej výpožičke pozemku (socha by mala byť umiestnená na pozemku patriacom reholi Františkánov pri františkánskom kláštore - pred budovou býv. múzea). K osadeniu sochy je potrebné aj ukončenie stavebného konania, nakoľko časť podstavca je zapustená do zeme. Podľa vyjadrenia Mgr. Hrčku je socha odliata a v súčasnosti prebiehajú zváračské práce, on sám odhaduje termín jej odhalenia na február-marec 2011.
Takto sa teda odvíjali dejstvá nášho príbehu - minimálne tie verejné, zachované v zápisniciach zo zasadaní MsZ. Dobre vidieť, že v niektorých etapách - typicky pri koncoročnom schvaľovaní rozpočtu mesta -  sa socha  stala predmetom určiteho "výmenného obchodu" a jej realizácia pokračovala aj s podporou niektorých poslancov SMK. Žiada sa tiež poznamenať, že autor víťazného návrhu Roman Hrčka je talentovaný mladý umelec,  pedagóg bratislavskej školy úžitkového výtvarníctva a aktérom tejto nevábnej kauzy sa stal takpovediac hrou osudu.
Dokumentácia:
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie zo dňa 15. 02. 2010 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Dodatok zo dňa 12. 10. 2010 č. 1/2010 k zmluve o vytvorení diela 1, 2
Žiadosť o súhlas s umiestnením súsošia sv. Cyrila a Metoda adresovaná provinciálnemu ministrovi Rehole menších bratov Františkánov v Bratislave 1, 2, 3, 4
Vizualizácia súsošia Cyrila a Metoda - hlinený model v mierke 1:1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

* Dana Kapitáňová, Ich Komárno a môj Trianon, OS Revue otvorenej spoločnosti, 3-4/2005 publikované tiež In:  Slovenská otázka dnes, Ed. László Szigeti,  Kalligram Bratislava 2007, s. 394
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
00:47:10 Pamätník intolerancie už na jar aj v Nových Zámkoch! / A nemzetiségi türelmetlenség emlékmüve tava... [2010-12-29; 10,117 x]
00:46:33 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum II. / Érsekújvári lokálpatrióták fortély... [2012-08-09; 6,572 x]
00:46:26 A hét könyve: Benjamín Labatut, Amikor nem értjük többé a világot (Open Books Bp. 2024) [2024-04-23; 217 x]
00:45:57 Sihoť - čo s ňou spravíme? [2019-07-24; 4,930 x]
00:45:50 Zrekonštruovaná jazdiareň - holostavba za takmer 3 mil. Eur, ktorej ďaľšie využitie ostáva nejasné... [2015-10-22; 4,412 x]
00:45:17 Trezor vydáva svoje tajomstvá. Zverejnené majetkové priznania funcionárov novozámockej samosprávy za... [2021-04-02; 2,287 x]
00:44:38 Ako vážne to myslí mesto s rozvojom športovísk ukazuje kauza s pokútnym predajom Športhotela na Siho... [2020-02-07; 3,231 x]
00:43:58 Novozámocké príbehy / Érsekújvári történetek: Neuskutočnená dražba Holotovho domu / A Holota-ház meg... [2015-02-27; 5,956 x]
00:43:17 A magyarországi médiaháború története [2022-12-27; 825 x]
00:42:12 Dráma v priamom prenose. Primátor sa postavil do cesty bagru na Zúgove... [2015-03-19; 4,443 x]
00:42:09 Z "mačky vo vreci" predávanej Novocentrom sa vykľul "strašidelný dom" / A Novocentrum által kínált ... [2012-02-04; 5,266 x]
00:42:07 Návrh parkovacej politiky - riešenie, ktoré veľa nerieši... [2020-02-10; 1,898 x]
00:41:38 Zasadať či nezasadať „ZADARMO“? - Ako to vidím ja [2015-08-15; 3,686 x]
00:41:34 Navaľný vracia úder. Video o Putinovom paláci za miliardu dolárov si za 30 hodín pzrelo 30 miliónov ... [2021-01-20; 1,303 x]
00:41:17 Dovoľte na slovíčko p. primátor... [2018-10-22; 3,704 x]
00:41:03 V koho mene a v koho záujme šíri bludy nový konateľ Brantnera NZ? [2015-02-20; 6,047 x]
00:40:40 Volebný program občianskeho kandidáta na primátora Nových Zámkov [2014-09-16; 6,653 x]
00:40:37 Mesto má ďalší prehratý spor. Kauza pokazenej dražby Holotovho domu z r. 2008 skončila katastrofou p... [2022-05-23; 1,989 x]
00:40:12 "Kedves Vili elvtárs!" Fábry Zoltán levele Esterházy érdekében Viliam Širokýhoz 1949. május 2-án / ... [2012-03-07; 2,373 x]
00:40:00 Odvolací orgán definitívne zastavil priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci ... [2013-09-07; 7,932 x]
00:39:29 "Kesanka kerá sprivatizuvala tabačáreň a paprikuvý mlyn..." alebo krása dialektu [2011-02-02; 2,906 x]
00:39:12 Správa hlavného kotrolóra o okolnostiach vrátenia dotácie hokejového klubu [2019-03-04; 2,820 x]
00:38:23 6 viet trvalo p. prednostke napísať 6 týždňov [2023-01-26; 1,812 x]
00:36:43 Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2... [2018-10-12; 12,662 x]
00:36:10 Ospravedlní sa primátor za nezverejňovanie zápisníc zo zastupiteľstiev? [2015-12-05; 4,378 x]
00:35:42 Ďalších 5 mil. Sk na Logportál: zlý sen, ktorý nechce skončiť / További 5 mil. Sk a Logportál projek... [2011-10-15; 5,002 x]
00:35:34 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,201 x]
00:35:24 Koronavírus - máme to za sebou? [2020-06-01; 1,312 x]
00:35:05 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 857 x]
00:34:57 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,580 x]
00:34:50 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny... [2014-09-23; 10,968 x]
00:34:28 Vasárnapi beszélgetés Vitray Tamással Kürtön [2023-11-08; 946 x]
00:34:11 Anatómia jedného podvodu časť 5. Chronológia [2022-10-26; 1,594 x]
00:33:27 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu III. [2022-06-19; 942 x]
00:32:07 Vágovits Gyula albumai / Albumy Gyulu Vágovitsa [2013-01-30; 8,563 x]
00:30:36 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 15. mája 2023 na Okresnom súde v Nových Zám... [2023-06-10; 1,265 x]
00:29:53 Bola tancujúca policajtka vo videoklipe We Are Happy Nové Zámky falošná? [2015-02-11; 4,431 x]
00:29:43 A párkányi Mária Valéria híd korabeli fotókon / Štúrovský most Márie Valérie na starých fotografiác... [2013-10-29; 4,634 x]
00:29:14 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalobcu v 2. kole [2023-05-13; 1,081 x]
00:29:07 Keď sa hlbšie klesnúť nedá: novozámocké zastupiteľstvo dnes dosiahlo dno... [2016-09-14; 5,675 x]
00:28:32 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu IV. Šuriansky cukrovar /... [2013-09-08; 9,336 x]
00:27:48 Spýtali sme sa primátorských kandidátov... (aktualizované 11. novembra 2014) [2014-11-10; 6,313 x]
00:27:23 V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzá... [2014-02-06; 6,858 x]
00:27:00 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,409 x]
00:26:10 Egy csésze kávé: Steven Eugene Kuhn-al, amerikai háborús veteránnal [2013-12-18; 5,205 x]
00:25:29 V Nových Zámkoch práve začal skutočný zápas proti hazardu [2023-03-26; 1,602 x]
00:25:22 Novozámocké príbehy. Ako sa hrdý Novozámčan súdil o svoje 20-eurové topánky a ako to už nikdy nebude... [2023-04-19; 1,093 x]
00:24:38 Môže poslankyňa - prisťahovaná krčmárka z METEORu - nazvať svoje spustnuté mesto spustnutým?... [2021-06-18; 1,429 x]
00:24:05 Milléniový model podnikania s cudzím majetkom ožíva... Kto dostane športovú halu za Euro? [2015-04-27; 4,275 x]
00:23:54 Bemutatkozik a szőgyéni Szőlővirág népdalkör [2017-05-14; 2,881 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x