Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-06-06   3,631  
0
Na 11. júna primátor zvoláva mimoriadne zastupiteľstvo kvôli Rozsudku odvolacieho senátu krajského súdu vo veci neplatnej dražby Holotovho domu. Hra na schovávačku sa pomaly končí a nádeje, že mesto môže byť súčasne majiteľom nehnuteľnosti i disponovať peniazmi z jej predaja sa ukázali ako plané. 9 rokov hry na nechápavých nás bude stáť milión Eur a samozrejme budeme musieť vrátiť i pôvodný milión. Rozsudok je datovaný posledným februárovým dňom a bude zaujímavé zistiť, prečo mesto otáľalo s jeho zverejnením.  


Aktuálny rozsudok uznáva zatiaľ len pohľadávky jedného z dražiteľov, resp. jeho nástupcu, ale v rovnakom duchu zrejme uspejú i zostávajúci dvaja dražitelia domáhajúci sa vrátenia druhej polovice kúpnej ceny.

Predpokladáme, že takto krátko pred voľbami všetci funkcionári i poslanci budú hľadať vinníka za stratený milión čo najďalej a nakoniec sa všetci zhodnú, že na vine je predchádzajúce vedenie mesta... A ešte všetci, čo ho  podporovali - dodajme, lebo len vďaka nim tu máme lúpežnú zmluvu s Brantnerom, prehajdákané  kasárne,  množstvo káuz podobných dražbe Holotovho domu... A nezabúdajme ani na zásluhy Slovenskej koalície, ktorá mala v poslednom pischingerovskom období dokonca väčšinu v zastupiteľstve a nesie aj väčšinovú zodpovednosť za vtedajšie avantúry - stačí si spomenúť na Zúgov...
 
Mnohí si už ani za svet nespomenú, či bývalého primátora priamo podporovali, alebo s ním iba robili biznisy, žmúrili oči výmenou za parcely, dotácie, fleky v orgánoch mestských firiem a podobne. Pre nich dovoľte uviesť malú mnemotechnickú pomôcku:

https://watson.sk/images/028_karticka.jpg
Takto vyzeral Pischingerov tím v r. 2014...
 
 
 


A takto jeho volebný leták v r. 2006...
 


Téme sme sa venovali v článkoch:
2017-12-08   Kostlivec v skrini zahrkotal - skončí mesto hru na schovávačku s dražiteľmi Holotovho domu?
2016-10-13   Čím viac hláv, tým menej kapusty, alebo načo platíme za právne služby nitrianskej firme?
2016-09-25   "Bankrot sa nekoná." Naozaj nie?
2015-02-27   Novozámocké príbehy / Érsekújvári történetek: Neuskutočnená dražba Holotovho domu / A Holota-ház meghiúsult árverése...
 
 

Rozsudok v právnej veci sp. zn. 6 C/135/2010
SQUAM TRADE SE c/a Mesto Nové Zámky


 

NÁVRH UZNESENIA
 
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
 
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 6Co/70/2017 - 768 zo dňa 28.02.2018 v právnej veci žalobcu: SQUAM TRADE SE, so sídlom: Mickiewiczova 2, Bratislava, IČO: 46081969, proti žalovanému: Mesto Nové Zámky o zaplatenie 1.095.426,35  s  9 % úrokom z omeškania zo sumy 265.551,35 eura od 02. 01. 2009 zo sumy 168.500 eur od 02. 02. 2009, zo sumy 265.000 eur od 02. 02. 2009, zo sumy 24.895 eur od 02. 02. 2009, zo sumy 346.585 eur od 02. 02. 2009, zo sumy 24.895 eur od 02. 02. 2009 do zaplatenia, z titulu vydania bezdôvodného obohatenia, ktorým potvrdil rozsudok Okresného súdu Nové Zámky sp. zn. 6C/135/2010 zo dňa 26.10.2016, v rozsahu uloženej povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 434.051,35 eur s 5 % úrokom z omeškania zo sumy 265.551,35 eur od 02.01.2009 do zaplatenia a s 9 % úrokom z omeškania zo sumy 168.500 eur od 02.02.2009 do zaplatenia a to do 15 dní od právoplatnosti rozsudku, t.j. celkom sumu vo výške 701.370,29 eur pričom úroky z omeškania tvoria k 11.06.2018 sumu 267.318,94 eur.
 
Dôvodová správa

PREDMET:                        Oznámenie o výsledku súdneho konania sp. zn. 6 C/135/2010   
 
ŽIADATEĽ:                         Majetkovoprávny odbor MsÚ mesta Nové Zámky
 
 
Odôvodnenie
 
Spoločnosť BD TRADE spol. s r.o. sa v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Zámky č. 3/1997 o zásadách dražby majetku mesta zo dňa 01. 07. 2007 a uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Nové Zámky zo dňa 09. 12. 2008 č. 262/091208, ktorým bol odpredaj predmetných nehnuteľností schválený formou dražby za minimálnu cenu 531.102,70 eura a cenu za vyhotovenie energetického certifikátu so stanovením dražobnej zábezpeky vo výške 265.551,35 eura, zúčastnila verejnej dražby konanej dňa 31. 12. 2008 v zasadačke Mestského úradu v Nových Zámkoch, Hlavné nám. 10..  Spoločnosť BD TRADE spol. s r.o. najvyšším podaním vydražila bytový dom súp. č. 2951 vrátane parc. registra „E“ č. 266/5, nachádzajúcej sa v Nových Zámkoch, na ul. M. R. Štefánika č. 13, zapísanom na LV č. 12161 kat. úz. Nové Zámky za sumu 33.000.000,- Sk, t. j. 1.095.399,32 eura.
 
Na základe výsledku vykonanej dražby mala byť medzi mestom a spoločnosťou BD TRADE spol. s r.o. uzatvorená kúpna zmluva, na základe ktorej mala spoločnosť BD TRADE spol. s r.o. nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam. K podpisu kúpnej zmluvy však neprišlo. Následne Správa katastra Nové Zámky na základe notárskej zápisnice povolila zápis vlastníckeho práva k sporom dotknutým nehnuteľnostiam v prospech BD TRADE spol. s r.o. záznamom č. Z 426/09, avšak na základe protestu prokurátora zo dňa 10. 03. 2010 vyhovela tomuto protestu a rozhodnutím zo dňa 16. 04. 2010 zápis vlastníckeho práva v prospech žalobcu zrušila a ako vlastník nehnuteľností je naďalej vedené mesto Nové Zámky. Následne bola dňa 23. 05. 2011 uzatvorená zmluva o postúpení pohľadávky medzi spoločnosťou BD TRADE spol. s r.o. a spoločnosťou SQUAM TRADE SE, ktorá sa na základe tejto zmluvy stala žalobcom v spore. Spoločnosť BD TRADE spol. s r.o. bola vymazaná z obchodného registra dňom 10. 11. 2012.
 
Okresný, ako aj Krajský súd potvrdili, že predmetná dražba nebola vykonaná v súlade so zákonom, resp. nezodpovedala pojmu dražby vymedzenému ust. § 2 písm. a) zák. č. 257/2002 Z. z., pričom  účelom dražby podľa tohto zákona je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva, ktorý sa spája s okamihom jej úspešného zavŕšenia a teda fázy vydraženia veci s tým, že v tejto súvislosti zákonodarca zvolil koncept nadobudnutia vlastníckeho práva formou jeho prechodu v prospech vydražiteľa a to na základe právnej skutočnosti, ktorou je udelenie príklepu licitátora. Koncept prechodu má tak zásadné právne následky, ktoré sa spájajú predovšetkým s nadobudnutím práva k veci, ktorá je predmetom dražby vydražiteľom a to v zmysle konštitutívneho nadobudnutia práva už okamihom príklepu s jeho následným (prípadným) deklaratórnym evidovaním v príslušnom registri vlastníckych a iných práv, viažucich sa podľa povahy draženej veci k jednotlivým majetkovým substrátom. Koncept prechodu práva je založený na tzv. konštitutívnej a zloženej právnej skutočnosti, ktorú by mal predstavovať práve príklep udelený licitátorom, podmienený nadväzujúcim uhradením ceny dosiahnutej vydražením.
 
Mesto Nové Zámky však vykonalo dražbu výlučne na základe VZN č. 3/1997 o zásadách dražby majetku mesta a uznesenia Mestského zastupiteľstva Nové Zámky zo dňa 09. 12. 2008 č. 262/091208 a tak zvolilo nadobudnutie vlastníckeho práva v prospech vydražiteľa nie udelením príklepu licitátora, ale až na základe inej právnej skutočnosti, a to uzatvorenia kúpnej zmluvy s vydražiteľom a jej následného zavkladovania do katastra nehnuteľností.
 
Súd ďalej poukázal na skutočnosť, že aj keby došlo k platnému prevodu vlastníckeho práva, došlo by tým k porušeniu ust. § 16 ods. 3 zák. č. 182/1993 Z. z. zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, podľa ktorého nájomca nebytového priestoru, vlastníci a nájomcovia bytov v dome majú právo na prednostný prevod nebytového priestoru do vlastníctva v zákonom stanovenom poradí. V danom prípade v čase odovzdania a prebratia vydražených nehnuteľností v predmetom bytovom dome, ktorý je fakticky nebytovým domom, malo prenajatých nebytové priestory 12 nájomcov, ktorí k nim majú predkupné právo, z ktorého dôvodu by išlo o právny úkon relatívne neplatný podľa § 40a OZ.
 
Súdy konštatujú, že prijatím a nevrátením kúpnej ceny za vydražené nehnuteľnosti (pričom neprišlo k prevodu vlastníckeho práva) došlo na strane mesta k vzniku bezdôvodného obohatenia v zmysle § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka spočívajúceho v majetkovom prospechu získaného plnením bez právneho dôvodu, ktorý je povinné spoločnosti SQUAM TRADE SE v zmysle § 456 OZ vydať.
 
Súd prvej inštancie (Okresný súd Nové Zámky) bude v zmysle rozhodnutia Krajského súdu Nitra znovu rozhodovať o nepriznanom  uplatnenom nároku vo výške 661 375 eur.
 
Mesto Nové Zámky je v katastri nehnuteľností vedené ako vlastník sporom dotknutých vydražených nehnuteľností, keďže vydražiteľ nepristúpil k akceptácii návrhu kúpnej zmluvy č. 2/2010 zo dňa 11. 05. 2010 a teda v zmysle odôvodnenia rozsudku Krajského súdu zostane jej vlastníkom a môže s ňou nakladať.
 
 


 

 
 
 

 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
02:15:57 Kostlivec v skrini opäť zahrkotal a tentokrát to už nebude zadarmo... [2018-06-06; 3,631 x]
02:15:54 Oslavy Cyrila a Metoda v Nových Zámkoch ukončila búrka [2013-07-05; 4,783 x]
02:15:41 Rozhovor s kapelou 3+2, nekorunovanými kráľmi svadobného rocku zo Srbska [2018-10-15; 2,749 x]
02:15:14 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 757 x]
02:14:45 A Komáromi Imanapok emlékezete / Z histórie komárňanských modlitebných dní [2015-01-18; 3,759 x]
02:14:34 Képtelen történetek Érsekújvárból / Hlúpe historky z Nových Zámkov [2016-09-24; 2,729 x]
02:14:08 To je hrozne, že Klein a všetkých 25 poslancov toto robí s nami... Z listu anonyma [2017-12-12; 3,798 x]
02:13:34 Kniha týždňa: L. Vochmina, I. Osipova, Russkij klass, učebnica ruštiny pre začiatočníkov (2010)... [2018-09-21; 1,815 x]
02:12:58 Kostlivec v skrini zahrkotal - skončí mesto hru na schovávačku s dražiteľmi Holotovho domu? [2017-12-08; 5,096 x]
02:12:34 Primátor si nespomína, kto mu staval bazén v čase keď podpisoval zmluvu na rekonštrukciu jazdiarne.... [2023-01-19; 1,460 x]
02:12:24 Kontrola hospodárenia s majetkom mesta v spoločnosti Novocentrum a.s. za obdobie od jej vzniku [2020-05-16; 2,125 x]
02:12:07 Zamilovanosť počas manželstva? - je ako práca v bani [2015-04-05; 3,736 x]
02:11:53 Rokovanie zastupiteľstva 4. marca 2015. Sme rukojemníkmi zmluvy s Brantnerom? [2015-03-04; 5,852 x]
02:11:11 Radnica zo svojej strany uzavrela otázku predaja starej nemocnice... [2018-12-31; 2,236 x]
02:10:35 Reakcia na FB príspevok poslanca Štefana Pivodu [2020-12-18; 1,658 x]
02:10:29 Nové Zámky o krok bližšie k Európe. Na štedrý deň primátor obedoval s bezdomovcami a ľuďmi v núdzi... [2014-12-26; 3,528 x]
02:09:58 Vyúčtovanie mestských dotácií na šport, kultúru a sociálne veci za rok 2018 [2019-05-19; 2,595 x]
02:09:56 Turczel Lajos: Érsekújvár és a Sarló [2011-05-22; 7,154 x]
02:09:24 Szabó László: Érsekújvári albumok [2013-01-28; 7,533 x]
02:08:49 Nyomtatásban is megjelentek a "Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz" konferencia anyagai / Vyšie... [2013-03-16; 2,716 x]
02:08:29 Dokážeme prinútiť mestských papalášov, aby si riadne označili svoje služobné autá? [2020-01-11; 2,488 x]
02:08:23 Kto platí za odvoz smetí zo súkromných ulíc papalášov? [2019-09-14; 2,884 x]
02:08:13 101. výročie založenia Československa [2019-10-29; 2,396 x]
02:07:35 Denný stacionár pre bezdomovcov realitou - mesto si prenajalo priestory býv. Športhotela na Sihoti, ... [2020-05-02; 2,689 x]
02:06:23 Kniha týždňa/A hét könyve: Borovszky Samu, Magyarország vármegyéi. Nyitra vármegye / Nitrianska župa... [2011-01-24; 10,478 x]
02:05:47 Začaté konkurzné konanie voči HC Nové Zámky [2019-10-08; 2,276 x]
02:05:11 Ani tretí štátny orgán v poradí nezistil porušenie zákona v prípade ilegálneho znovuotvorenia mestsk... [2023-08-24; 883 x]
02:04:34 Zodpovednosť regionálnych médií za dianie v našom meste [2022-07-30; 1,263 x]
02:04:10 Nezvyklý rozsah a formu nadobúda propagačná kampaň na Logportál / Szokatlan méreteket és formákat öl... [2012-01-12; 3,877 x]
02:03:53 Polícia v našom kraji stále funguje v režime SKUTOK SA NESTAL [2020-05-01; 2,001 x]
02:03:23 Reakcia p. F. Vrábela na článok o šurianskej konferencii [2011-03-29; 5,538 x]
02:03:20 Futbal v Nových Zámkoch bol a kým som primátorom, aj bude - sľúbil som to otcovi... postrehy z dnešn... [2018-08-01; 2,780 x]
02:03:13 Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovo... [2019-09-07; 6,865 x]
02:02:35 Kultúrno-mediálno-informačná avantúra "Novocentrum". Odkrývanie zametených stôp [2015-02-01; 3,506 x]
02:02:34 Kauza Športhotel - z chaotického predaja sa vynárajú obrysy možnej realitnej špekulácie v pozadí...... [2020-02-26; 2,619 x]
02:01:53 Kniha týždňa: Sto českých vědců v exilu Ed. Soňa Štrbáňová a Antonín Kostlán (Academia, Praha 2011)... [2022-07-15; 982 x]
02:01:08 Zbierka na nákup munície pre Ukrajinu [2024-04-21; 365 x]
02:00:34 Návrh na prerozdelenie dotácií na šport a kultúra na rok 2020 [2020-02-23; 1,280 x]
02:00:11 Hľadajme taký spôsob, Jaro, ktorý zas neovplyvní moju situáciu, veď vieš na čo myslím... Na internet... [2018-07-06; 4,165 x]
01:59:52 Čo nám píše pani Denisa... [2019-04-12; 3,110 x]
01:59:29 V stredu bude mestské zastupiteľstvo voliť náčelníka polície aj hlavného kontrolóra [2015-03-02; 5,088 x]
01:59:14 Môžeme opäť spokojne spávať. Naozaj? [2021-12-18; 1,082 x]
01:58:38 Magyar szózatok a békekonferenciához és a világ közvéleményéhez 1919-ben és a csehszlovák válaszok I... [2013-06-19; 5,334 x]
01:58:35 Popturmix: Vendégségben a Kárpát-medence Mulatós Királyánál - Mulatós Sancinál és barátainál - akikk... [2017-09-23; 5,445 x]
01:57:50 Strašidelný dom v "križovatke smrti" / Kísértet ház a halál-kereszteződésben [2011-02-14; 10,190 x]
01:57:09 List bratislavskej advokátskej kancelárie primäl primátora k činu: Po roku otáľania podpísal dohodu ... [2023-07-13; 1,380 x]
01:56:51 Felvidéki magyar autonómia-elképzelések 1993-ból / Predstavy maďarských menšinových strán o autonóm... [2013-06-30; 2,167 x]
01:56:29 Článok na AKTUALITY.SK o bizarnej stavbe Hotela Gbelce. V pozadí majú byť mnohomiliónové daňové podv... [2019-05-13; 1,836 x]
01:55:44 Primátor stupňuje tlak na Watson.sk [2021-03-17; 2,304 x]
01:55:34 Nebývalý úspech šurianskych chovateľov koní a stajne LokoTrans. Na tohoročnej bratislavskej Jarnej c... [2017-05-28; 2,827 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x