Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-07-02   4,238  
0
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola prerokovaná správa hlavného kontrolóra o vyúčtovaní dotácií poskytnutých FKM. V správe sa hovorí o nezrovnlostiach, ktoré futbalový klub vo svojom stanovisku z 2. júla popiera. Žiaľ kľúčové zistenie poprieť nevedel: Futbalový klub mesta Nové Zámky je dlhodobo v nepriaznivej finančnej situácii. Opodstatnené sú nároky niektorých bývalých, či súčasných hráčov, trénerov ako aj dodávateľov a inštitúcií. Z nášho pohľadu je na činnosti tohoto občianskeho združenia pochybné i to, že nezverejňuje svoje výročné správy ani výsledky hospodárenia, pritom je každoročne dotované z mestského rozpočtu desiatkami tisíc Eur. Nikto nevie zistiť koľko z peňazí šlo na mládežnícky futbal, napriek tomu peniaze pravidelne putujú do klubu, v správnej rade ktorej konšpiruje podľa nepotvrdených správ až 5 členov  zastupiteľstva na čele s primátorom...  

Správa hlavného kontrolóra: II. Futbalový klub mesta Nové Zámky

Dotácia pre toto občianske združenie pozostáva v podstate z dvoch foriem. Prvá časť dotácie vo výške 78.500,00 € je klasickou dotáciou na činnosť, ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom. Druhá časť vychádza zo zmluvy o nájme nehnuteľnosti č.8A/2009  (predmetom  zmluvy je  areál futbalového štadióna L. Gancznera) medzi  mestom  a  FKM. Na základe tejto zmluvy poskytuje mesto klubu dotáciu  na prevádzku futbalového štadióna vo výške 23. 249,00 €/rok. Okrem toho mu poskytuje aj čiastku vo výške ročného nájomného t.j. 9.114,00 €, čo sa vzájomne započítava. Vyúčtovanie dotácie bolo predkladané polročne. Zvlášť za činnosť a zvlášť za prevádzku futbalového štadióna.

Dotácia na prevádzku futbalového štadióna  bola zúčtovaná až  na štyrikrát . Za prvý  polrok 2017, za druhý polrok 2017 a doplnením chýbajúcich dokladov  dňa 05.03.2018 a  20.03.2018.  Kontrolou   bolo   zistené, že  napriek    pravidelnému   príjmu  (od  mesta)   na prevádzkové náklady,  sa  opakovalo oneskorené uhrádzanie faktúr od dodávateľov energií    (na faktúrach figuruje upomienka  už aj s úrokom z omeškania platby).  Po vyúčtovaní dotácie na prevádzkové náklady  finančný odbor vyhotovil návrh správy z Administratívnej kontroly, kde sa o. i. uvádza nedostatok „ nepredložené úhrady faktúr za stavebné práce„. Tieto  úhrady  predložené neboli, k zúčtovaniu boli doložené ďalšie nové doklady. Faktúry vystavené dodávateľom  sú pri tom už vystavené v mesiaci  marec 2017.  Ale až 28.08.2017 FKM  žiada o dotáciu na stavebné práce z dôvodu  tzv.  havarijného stavu, pritom zmluva z roku 2009 v článku 4 bod 1 uvádza  povinnosť nájomcu „bez zbytočného  odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv“.

Dotáciu na činnosť ( poskytnutá dotácia 78 500,00 €) kontrolovaný subjekt zúčtoval na trikrát. Zúčtovanie za I. polrok predložil až 02.08.2018, čo bolo v rozpore s platným VZN. Rovnako neskoro predložil aj zúčtovanie za II. polrok (dňa 19.02.2018,  pritom  termín bol  do 31.01.2018). Dodatočne potom doložil ešte dňa 05.03.2018 doplnenie zúčtovania, obsahujúce doklady, ktoré však v plnom rozsahu stále všetky nespĺňali preukázateľnosť. Predovšetkým išlo o nedostatočné preukázanie opodstatnenia vyplatených odmien hráčom a trénerom.
FKM mal zúčtovať sumu 104.666,67 € (100%). Deklaroval zúčtovanie sumy celkom 111 711,50 €.  Kontrolou bolo  preukázané zúčtovanie (akceptovateľné pri zúčtovaní tej časti dotácie, ktoré  poskytlo mesto)  v sume  83.049,63 € (aj  po zohľadnení nami vyžiadaných a následne  dodatočne zaslaných trénerských zmlúv emailom, čo predstavuje čiastku 6 450,00 €). Z uvedeného vyplýva, že pred zaslaním vyžiadaných zmlúv, do zúčtovania dotácie 78 500,00 € chýbala čiastka 1 900,37 € (78500,00 - 76599,63). Na toto FKM v administratívnej kontrole nebol upozornený.    

Vzhľadom na problémy, ktoré mal FKM pri zúčtovaní poskytnutých dotácií, ako aj z dôvodu rôznych nedostatkov zistených pri kontrole predložených dokladov (chýbajúce zmluvy s hráčmi a trénermi, úhrada ich odmien cez VPD, ktoré nemali často všetky náležitosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve, uhrádzanie odmien hráčom bez zmluvy, resp. v rozpore s § 47 ods. 6 zákona č.440/2015 Z. z. o športe, ...) sme si od FKM vyžiadali aj knihu faktúr, bankové výpisy a pokladničnú knihu. Nakoľko príjem z verejných prostriedkov v roku 2017 u nich presiahol 100 tis. €, sú povinný mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom. Z uvedeného dôvodu sme tieto podklady od nich tiež žiadali. Nakoľko, však požiadali  Daňový úrad Nové Zámky o odklad do 30.06.2018, neboli tieto podklady ešte hotové. Naviac, pani účtovníčka sa vyjadrila v tom zmysle, že ešte neobdržala ani všetky podklady od štatutára klubu, preto nemá  vykonanú ani inventarizáciu jednotlivých účtov.

K zúčtovaniu  dotácie na činnosť v sume 78 500,00 €  boli  predložené   aj  Zmluvy  o amatérskom vykonávaní športu  (ďalej len ,,ZAVŠ“).  Kontrolou  bolo zistené, že  niektoré dohodnuté a vyplatené  odmeny hráčov   sú nad  rámec § 47 ods. 6 zákona č.440/2015 Z. z. o športe ktorý,  znie : „Ak je zmluva o amatérskom vykonávaní športu odplatná, športovec vykonáva šport ako inú samostatnú zárobkovú činnosť. Výška odmeny športovca nesmie byť vyššia, ako je minimálna mzda“.  Minimálna mzda v r. 2017  bola  vo výške 435,00 €/mesiac. Vzhľadom na uvedené zákonné ustanovenie neboli akceptované  odmeny pre hráčov,  vyplatené nad rámec  zákona. Ďalej bolo zistené, že ZAVŠ s jedným hráčom  bola uzatvorená  dňa 11.09.2017 s odkazom, že „zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.03.2017“.  V zmluve sa  FKM  zaväzuje vyplácať hráčovi odmenu vo výške 600,00 € mesačne. Odmena je splatná do 20-teho dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom pre FKM zabezpečoval výkon svojej činnosti. K zúčtovaniu boli doložené  VPD o náhradách a prémiách vyplatené   tomuto hráčovi za mesiac  január až  jún 2017 v celkovej sume 4 000,00 €.  Vzhľadom na uvedené,  takto vyplatené odmeny a prémie neboli do zúčtovania dotácie poskytnuté mestom (78 500,00 €)  akceptované.
Pri kontrole  vyplácania náhrad  bolo zistené, že niektoré  náhrady za apríl 2017  boli vyplácané v mesiaci august, niektoré náhrady za mesiac máj 2017 boli vyplácané v októbri  a niektoré náhrady za mesiac august aj v mesiaci november 2017. Všetky náhrady boli vyplácané v hotovosti  len v jednom prípade bol realizovaný priamy vklad na účet hráča.

K zúčtovaniu boli doložené  VPD o odmenách hráčov a trénerov, ku ktorým v 10-tich  prípadoch nebola doložená  zmluva. Z  tohto dôvodu tieto platby neboli uznané ako oprávnené.  Boli aj také prípady pri trénerských zmluvách, že   absentovala  suma odmeny (mesačného paušálneho príspevku, ktorý mal  byť  splatný vždy do posledného dňa nasledujúceho mesiaca).  I napriek tejto skutočnosti  boli priložené VPD o odmenách  trénerov, ktoré nemali podložené podpísanými zmluvami. Na základe rokovania  so štatutárnym zástupcom FKM  dňa 23.05.2018 na ÚHK bolo     emailom  doručených sedem  zmlúv   o spolupráci a výkone trénerskej činnosti. Päť zmlúv  bolo duplicitných t. j.  tieto zmluvy boli pôvodne doložené k zúčtovaniu, no neobsahovali dohodnutú náhradu (odmenu).  V zmluvách   takto dodatočne   zaslaných  už odmena bola uvedená.  Dve  zmluvy s trénermi  boli nové t. j. neboli súčasťou  pôvodného zúčtovania. Aj takto zaslané zmluvy  boli dodatočne  akceptované do zúčtovania.

V roku 2017  vykonávali trénerskú činnosť  12 tréneri,  z ktorých v štyroch prípadoch  neboli zmluvy  s trénerom doložené. Podľa uzavretých zmlúv FKM dĺžil trénerom k 31.12.2017 sumu cca 8 300,00 €. Na druhej strane, trénerom u ktorých zmluvy predložené neboli  FKM vyplatil náhrady (odmeny) vo výške cca 6 000,00 € .
    Pri kontrole  VPD ako i zmlúv  s hráčmi  boli  vizuálnou komparáciou  zistené značné  rozdiely v podpisoch  na týchto dokladoch. Na tomto základe  vznikli isté pochybnosti o pravosti podpisov na niektorých predložených zmluvách. Pri overovaní podpisov na zmluvách s vybranými piatimi hráčmi nám všetci potvrdili, že oni tieto zmluvy nepodpisovali. Z toho vyplýva, že minimálne v týchto prípadoch boli zmluvy vyhotovené  iba účelovo resp. dodatočne, t. j. bez originálneho – vlastného podpisu oprávnenej osoby. V jednom prípade dokonca bývalý hráč prezentoval stanovisko, že predmetnú čiastku, uvedenú na VPD č.217150279 zo dňa 04.05.2017 so sumou 350,00 €,   neprebral.    

Všetky odmeny a prémie vyplatené hráčom v kontrolovanom období, na ktoré boli vystavené VPD  boli zaevidované v pokladničnej knihe. V  niektorých  prípadoch  evidencia v pokladničnej  knihe  sa  nezhodovala  so sumou  na VPD  napr.  dňa 09.06.2017  náhrady  za apríl pokladničná kniha uvádza sumu  804,00 €  a predložené zúčtovanie FKM sumu 670,00 €; dňa  01.08.2017  pri náhrade za apríl v sume 200,00 €  pokladničná kniha uvádza iné meno, ako je predložené v zúčtovaní.  
Z predloženej pokladničnej knihy  bolo zistené, že v knihe  boli zaevidované  zostatky v záporných hodnotách  až v sume  - 11 096,00 €  ( napr. dňa 17.07.2017 ). Tieto  záporné  hodnoty boli evidované aj v dlhšom časovom období, a to od  21.05.2017 až do  28.09.2017. V pokladni nemôže byť zostatok finančných prostriedkov mínusový. Ak sa v pokladni nenachádzajú peniaze, nie je možné z nej niečo uhrádzať. Napriek tomu úhrady boli vykonávané (napr: VPD 217150400 zo dňa 16.06.2017 na sumu 350,00 €; VPD zo dňa 06.09.2017  suma 1 683,00 €, č. v pokl. knihe 217150548) Ak sa tak stalo, a v hotovosti sa úhrady vykonávali, potom FKM nemal správne zaevidované a zaúčtované všetky príjmy. Minimálne tu došlo k porušenia § 7 a  § 8 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Opis zistených nedostatkov :

1.    FKM  mal  zúčtovať  sumu  104 666,67 €  (100%) . Deklaroval  zúčtovanie   sumy 111 711,50 €.  Kontrolou bolo  preukázané zúčtovanie dotácie (akceptovateľné pri zúčtovaní tej časti dotácie, ktorú  poskytlo mesto)  v sume  83 049,63 € (aj  po zohľadnení nami vyžiadaných a následne  dodatočne zaslaných trénerských zmlúv emailom, čo predstavuje čiastku 6 450,00 €). Z uvedeného vyplýva, že pred zaslaním vyžiadaných zmlúv do zúčtovania dotácie 78 500,00 € chýbala čiastka 1 900,37 € (78500-76599,63). Na toto FKM v administratívnej kontrole nebol upozornený.

2.    Kontrolou nebol  uznaný  VPD zo dňa 10.08.2017 v sume 100,00 €, ktorá mala byť vyplatená masérovi. K VPD nebol doložený doklad z elektronickej pokladne, ani PPD. Doklad nebol číselne označený. Pri vystavených VPD sa tento nedostatok opakoval viackrát (VPD z 13.11.2017, LED žiarovky, suma 279,20;  VPD z 03.08.2017, náhrady hráčovi za jún,  suma 150,00 €)

3.    Vyššie uvedené nedostatky  v zmluvách neboli  vytknuté  v ZFK  ani v Návrhu správy z AFK. Chýba tiež preukázanie doručenia Návrhu správy žiadateľovi dotácie.

Návrh odporúčaní, opatrení kontrolného orgánu:

1.    Aktualizovať vzorovú žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Nové Zámky na intranete mesta tak, aby  chronologicky obsahovala všetky  požadované  náležitosti v zmysle § 7 odsek 3 VZN č. 9/2017 uvedenými  pod písm. a) až w) ako aj kolónku  na vyjadrenie v zmysle ods. 4.   
2.    Prijať opatrenie, aby sa pri neúplných žiadostiach o dotáciu dôsledne písomne postupovalo v zmysle § 8 VZN č. 9/2017.
3.    Prijať opatrenie, aby sa v žiadostiach a následne aj v podpísaných zmluvách správne rozlišovalo, či ide o dotáciu na činnosť, či prevádzku, alebo ide o dotáciu na akciu,  podujatie, prípadne, že ide o projekt ohraničený časovým intervalom (nie ročným). Výsledkom by malo byť jednoznačné určenie, či je možné žiadateľovi dať dotáciu maximálne do výšky 85%, alebo iba do výšky 75% oprávnených výdavkov.    
4.    Prijať opatrenie, aby sa administratívna finančná kontrola robila dôsledne. Pri   zistených nedostatkov postupovať v súlade s ods. 3) § 22 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole .... (najprv návrh správy, až potom samotná správa).  
5.    Prijať opatrenia - metodické usmernenie, návod, či pomôcku na jednoznačné usmernenie procesu zúčtovania dotácie pre subjekt, ktorý je povinný dotáciu zúčtovať (spôsob výpočtu minimálnej výšky výdavkov pri zúčtovaní dotácie, aké doklady sú akceptovateľné, aké náležitosti musia mať, akceptovateľnosť dokladov z pohľadu časového, ....).
6.    Prijať opatrenie, ktorým sa jednoznačne určí kedy a v akom rozsahu sa budú akceptovať výdavky na služobné cesty vykonané súkromným motorovým vozidlom, ako aj výdavky na súkromné telefóny, pokiaľ sú hradené z poskytnutej dotácie.
7.    Ak sa výdavok odvíja od zmluvy, prijať opatrenie, ktorým sa zabezpečí predkladanie príslušných zmlúv (nájomných, pracovných, hráčskych, ....).
8.    V nadväznosti na vyššie uvedený popis, odporúčame, aby príslušný odbor MsÚ vykonal  kontrolu na mieste a žiadal, aby FKM racionálne zdôvodnil a vysvetlil nezrovnalosti popísané v texte (zúčtovanie dotácie aj platbami vyplácanými v hotovosti z pokladne s mínusovým zostatkom, vyplácanie finančných čiastok hráčom a trénerom bez právneho titulu, ...).  
   
Námietky kontrolovaného subjektu: Námietky boli podané listom zo dňa 08.06.2018 (viď. príloha č. l ). Námietky boli bezpredmetné, preto neboli akceptované, okrem lehôt na prijatie opatrení a predloženia písomného zoznamu splnených opatrení (viď. príloha č. 2).
 


Informácia o predmete kontroly:

Podľa schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva č.314/110618, bola dňa 13.06.2018 so začiatkom o 14:00 hod. na základe poverenia HK č. 11/2018 začatá  kontrola v subjekte:  Mesto – Mestský úrad, Hlavné námestie 10, Nové Zámky. Predmetom kontroly bola kontrola dodržiavania príslušného všeobecne záväzného nariadenia v súvislosti so zúčtovaním pridelených dotácií Futbalovému klubu mesta Nové Zámky s rozpočtom mesta za roky 2017 a 2018 v zmysle uznesenia zo dňa 11.06.2018. Nakoľko zúčtovanie dotácie FKM za rok 2017 už raz bolo kontrolované pri kontrole vybraných účelových dotácií poskytnutých v roku 2017, ide tu v podstate o duplicitnú kontrolu.
 Úlohou bolo na základe kontroly jednotlivých dokladov zistiť ich súlad  s platnými právnymi predpismi a príslušnými internými normami. Zároveň išlo aj o preverenie správnosti postupu príslušných pracovníkov MsÚ pri celom procese poskytovania a zúčtovania dotácií. To znamená kontrolu úplnosti žiadostí, kontrolu zmlúv o poskytnutí dotácií, kontrolu platobných príkazov, až po kontrolu správnosti zúčtovania vyplatených dotácií.
Kontrola bola rozdelená do dvoch častí:
I. Spisový obal Futbalového klubu mesta Nové Zámky ( ďalej len „FKM“)  za rok 2017
II. Spisový obal Futbalového klubu mesta Nové Zámky ( ďalej len „FKM“)  za rok 2018
Poskytovanie  dotácií sa v roku 2017  riadilo dvoma všeobecne záväznými nariadeniami mesta Nové Zámky. Od 08.10.2016 do  30.12.2017 to bolo VZN č. 10/2016.  Dňa  31.12.2017 nadobudlo účinnosť VZN  č. 9/2017.   
Žiadateľ je povinný predložiť svoju žiadosť o poskytnutie prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Zámky ( ďalej len ,,žiadosť o dotáciu“ ) v dvoch vyhotoveniach do 31.10. bežného roka  pre nasledujúci kalendárny rok.  Písomná žiadosť  obsahuje  najmä náležitosti  uvedené  v § 7 bod 3  písm. a)  až  w) VZN. Poskytnutú dotáciu  je možné použiť iba v rámci  rozpočtového roka, v ktorom bolo poskytnutie dotácie schválené. Podmienky  zúčtovania upravuje  ustanovenie § 10  VZN.  Dotácie na realizáciu projektu/akcie/ podujatia sa zúčtovávali podľa predchádzajúceho VZN do 30 dní po ukončení termínu akcie.  Dotácie na  činnosť sa mali zúčtovať  polročne, a to za prvý polrok do 31.07. príslušného roka  a za druhý polrok do 31 dní po ukončení roka.  
Zúčtovanie dotácie za rok 2017 sa podľa nového VZN č.9/2017 účinného od 31.12.2017 pri dotácii poskytnutej na realizáciu projektu / akcie / podujatia predloží žiadateľom do 31 dní po ukončení termínu akcie. Zúčtovanie dotácie poskytnutej na činnosť alebo prevádzku predloží žiadateľ do 31 dní po skončení roka, na ktorý bola dotácia poskytnutá.

I. Futbalový klub mesta Nové Zámky -  rok 2017

Prvá žiadosť o poskytnutie prostriedkov z rozpočtu mesta na rok 2017 bola podaná dňa 28.10.2016. Občianske združenie v nej uvádza požadovanú sumu dotácie 150 000,00 €. Uznesením MsZ č. 146/150217  bola schválená výška dotácie  v sume  36 000,00 € a ďalším uznesením č MsZ č.160/260417 v sume 13 000,00 €.

Dňa 31.08.2017 FKM žiadalo navýšiť dotáciu na činnosť pre obdobie roku 2017 o sumu 35 000,00 €. Následne uznesením  MsZ č. 223/190917 bola schválená pre FKM dotácia vo výške  29 500,00 €.
Občianske združenie  FKM dostalo na rok 2017  dotáciu na činnosť  vo výške 78.500,00 €.
Vyúčtovanie dotácie na činnosť bolo predkladané polročne. Dotáciu na činnosť kontrolovaný subjekt zúčtoval na trikrát. Zúčtovanie za I. polrok predložil až 02.08.2018, čo bolo v rozpore s platným VZN. Rovnako neskoro predložil aj zúčtovanie za II. polrok (dňa 19.02.2018,  pritom  termín bol  do 31.01.2018), čo bolo rovnako v rozpore s platným VZN. Dodatočne potom doložil ešte dňa 05.03.2018 doplnenie zúčtovania, obsahujúce doklady, ktoré však v plnom rozsahu stále všetky nespĺňali preukázateľnosť. Predovšetkým išlo o nedostatočné preukázanie opodstatnenia vyplatených odmien hráčom a trénerom.
FKM mal zúčtovať sumu 104.666,67 € (100%). Deklaroval zúčtovanie sumy celkom 111 711,50 €.  Kontrolou bolo  preukázané zúčtovanie 76 599,63 €.   Po zohľadnení vyžiadaných a následne  dodatočne zaslaných trénerských zmlúv emailom (čo predstavuje čiastku 6 450,00 €) bolo akceptované zúčtovanie dotácie v sume  83.049,63 €.  Z uvedeného vyplýva, že pred zaslaním  vyžiadaných zmlúv (v máji 2018), do zúčtovania dotácie 78 500,00 € chýbala čiastka 1 900,37 € (78500,00 - 76599,63). Na toto FKM v administratívnej kontrole nebol upozornený.    

Vzhľadom na problémy, ktoré mal FKM pri zúčtovaní poskytnutých dotácií, ako aj z dôvodu rôznych nedostatkov zistených pri kontrole predložených dokladov (chýbajúce zmluvy s hráčmi a trénermi, úhrada ich odmien výdavkovým pokladničným dokladom (ďalej len ,,VPD“), ktoré nemali často všetky náležitosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve, uhrádzanie odmien hráčom bez zmluvy, resp. v rozpore s § 47 ods. 6 zákona č.440/2015 Z. z. o športe, ...) sme si od FKM vyžiadali okrem chýbajúcich dokladov aj knihu faktúr, bankové výpisy a pokladničnú knihu a inventarizáciu účtov.
Nakoľko, však  občianske združenie FKM požiadalo  Daňový úrad Nové Zámky o odklad do 30.06.2018, nebola podľa pani účtovníčky inventarizácia jednotlivých účtov ešte vykonaná.
K zúčtovaniu  dotácie na činnosť v sume 78 500,00 €  boli  predložené   aj  Zmluvy  o amatérskom vykonávaní športu  (ďalej len ,,ZAVŠ“).  Kontrolou  bolo zistené, že  niektoré dohodnuté a vyplatené  odmeny hráčov   sú nad  rámec § 47 ods. 6 zákona č.440/2015 Z. z. o športe ktorý,  znie : „Ak je zmluva o amatérskom vykonávaní športu odplatná, športovec vykonáva šport ako inú samostatnú zárobkovú činnosť. Výška odmeny športovca nesmie byť vyššia, ako je minimálna mzda“.  Minimálna mzda v r. 2017  bola  vo výške 435,00 €/mesiac. Vzhľadom na uvedené zákonné ustanovenie neboli akceptované  odmeny pre hráčov,  vyplatené nad rámec  zákona. Ďalej bolo zistené, že ZAVŠ s jedným hráčom  bola uzatvorená  dňa 11.09.2017 s odkazom, že „zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.03.2017“.  V zmluve sa  FKM  zaväzuje vyplácať hráčovi odmenu vo výške 600,00 € mesačne. Odmena je splatná do 20-teho dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom pre FKM zabezpečoval výkon svojej činnosti. K zúčtovaniu boli doložené  VPD o náhradách a prémiách vyplatené   tomuto hráčovi za mesiac  január až  jún 2017 v celkovej sume 4 000,00 €.  
Takto vyplatené odmeny a prémie boli akceptované finančným odborom MsÚ, ale vzhľadom na uvedené,  neboli do zúčtovania dotácie poskytnuté mestom (78 500,00 €) nami akceptované. Pri kontrole  vyplácania náhrad  bolo zistené, že všetky náhrady boli vyplácané v hotovosti,   len v jednom prípade bol realizovaný priamy vklad na účet hráča.

K zúčtovaniu boli doložené  VPD o odmenách hráčov a trénerov, ku ktorým v 10-tich  prípadoch nebola doložená  zmluva. Z  tohto dôvodu tieto platby neboli našou kontrolou uznané ako oprávnené.  Boli aj také prípady pri trénerských zmluvách, že   absentovala  suma odmeny (mesačného paušálneho príspevku, ktorý mal  byť  splatný vždy do posledného dňa nasledujúceho mesiaca).  I napriek tejto skutočnosti  boli priložené VPD o odmenách  trénerov, ktoré nemali podložené podpísanými zmluvami. Na základe rokovania so štatutárnym zástupcom FKM  dňa 23.05.2018 bolo na ÚHK  emailom  doručených sedem  zmlúv   o spolupráci a výkone trénerskej činnosti. Päť zmlúv  bolo duplicitných (t. j.  zmluvy boli doložené k zúčtovaniu, no neobsahovali dohodnutú náhradu).  V zmluvách   dodatočne   zaslaných  už odmena bola uvedená.  Dve  zmluvy s trénermi  boli nové t. j. neboli súčasťou  pôvodného zúčtovania. Aj takto zaslané zmluvy  boli dodatočne  akceptované do zúčtovania.   

V roku 2017  vykonávali trénerskú činnosť  12 tréneri,  z ktorých v štyroch prípadoch  neboli zmluvy  s trénerom doložené. Podľa uzavretých zmlúv FKM dĺžil trénerom k 31.12.2017 sumu cca 8 300,00 €. Na druhej strane, trénerom u ktorých zmluvy predložené neboli  FKM vyplatil náhrady (odmeny) vo výške cca 6 000,00 € .
     Všetky odmeny a prémie vyplatené hráčom v kontrolovanom období, na ktoré boli vystavené VPD  boli zaevidované v pokladničnej knihe. V  niektorých  prípadoch  evidencia v pokladničnej  knihe  sa  nezhodovala  so sumou  na VPD  napr.  dňa 09.06.2017  náhrady  za apríl pokladničná kniha uvádza sumu  804,00 €  a predložené zúčtovanie FKM sumu 670,00 €; dňa  01.08.2017  VPD  pri náhrade za apríl v sume 200,00 €  pokladničná kniha uvádza iné meno, ako je predložené v zúčtovaní.  
II. Futbalový klub mesta Nové Zámky -  rok 2018

Na rok 2018 požiadalo občianske združenie FKM o o poskytnutie prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Zámky  na prevádzku a činnosť vo výške 187 500,00 €. Návrh komisie na schválenie dotácie vo výške 36 000,00 € bol schválený Uznesením MsZ č.281/280218 v bode E/ prerozdelenie finančných prostriedkov na účelové dotácie na rok 2018 pre oblasť športu.
Zúčtovanie dotácie za rok 2018 sa riadi podľa nového VZN č.9/2017 účinného od 31.12.2017. Pri dotácii poskytnutej na činnosť alebo prevádzku predloží žiadateľ zúčtovanie do 31 dní po skončení roka, na ktorý bola dotácia poskytnutá. To znamená, že dotácia na rok 2018 má byť zúčtovaná do 31.01.2019.

Opis zistených nedostatkov :

1. FKM  mal  zúčtovať  sumu  104 666,67 €  (100%) . Deklaroval  zúčtovanie   sumy 111 711,50 €.  Kontrolou bolo  preukázané zúčtovanie 76599,63 €.   Po zohľadnení nami  vyžiadaných  a  následne   dodatočne  zaslaných  trénerských  zmlúv  emailom (v sume 6 450,00 €), bolo akceptované zúčtovanie dotácie v sume  83.049,63 €.  Z uvedeného vyplýva, že pred zaslaním vyžiadaných zmlúv, do zúčtovania dotácie 78 500,00 € chýbala čiastka 1 900,37 € (78500,00 - 76599,63). Na toto FKM v administratívnej kontrole nebol upozornený.
    
2. Kontrolou nebol  uznaný  VPD zo dňa 10.08.2017 v sume 100,00 €, ktorá mala byť vyplatená masérovi. K VPD nebol doložený doklad z elektronickej pokladne, ani PPD. Doklad nebol číselne označený. Neočíslovanie vystavených VPD sa opakovalo viackrát (VPD z 13.11.2017, LED žiarovky, suma 279,20;  VPD z 03.08.2017, náhrady hráčovi za jún,  suma 150,00 €). Pritom zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta v článku 3 v bode 3.2 uvádza: ,,Účtovné doklady musia mať náležitosti, ktoré určuje zákon č.431/2002 Z. z.  o účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom.“  
3. Vyššie uvedené nedostatky  v zmluvách neboli  vytknuté  v ZFK  ani v Návrhu správy z AFK. Chýba tiež preukázanie doručenia Návrhu správy žiadateľovi o poskytnutie prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Zámky.
 


Stanovisko futbalového klubu - Oficiálne stanovisko k nepravdivým a zavádzajúcim tvrdeniam hlavného kontrolóra mesta (02. júl 2018)

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27.06.2018 bola hlavným kontrolórom mesta Nové Zámky Ing. Štefanom Rovňaníkom predložená "Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky za obdobie od 01.04.2018 do 20.06.2018". V časti týkajúcej sa FKM Nové Zámky boli uvedené absolútne nepravdivé tvrdenia, neodborné a zavádzajúce závery.  Nakoľko boli závažným spôsobom ohrozené česť a meno nášho subjektu rozhodli sme sa zaujať toto stanovisko.

1. Kontrolór vo svojej správe uvádza nasledovné: "V jednom prípade dokonca hráč prezentoval stanovisko, že predmetnú čiastku uvedenú na VPD č. 21750279 zo dňa 04.05.2017 so sumou 350,-Eur, neprebral."  
Vyjadrenie: Jedná sa o úhradu náhrad za výkon športovej činnosti v mesiaci marec 2017, ktorá bola bývalému hráčovi M. L. v sume 350,-Eur riadne vyplatená do vlastných rúk dňa 04.05.2017, čo vlastnoručným podpisom aj potvrdil. Podľa tvrdenia hráča, nikdy nerozprával s kontrolórom, nikdy sa ho nikto nedotazoval na akúkoľvek platbu, osobu s priezviskom Rovňaník nepozná a nikdy sa s ním osobne nestretol, nevie o koho sa jedná (!!!). Prevzatie uvedenej sumy v plnom rozsahu potvrdzuje.   
2. Kontrolór vo svojej správe spochybňuje reálne vykonanie úhrad prostredníctvom výdavkových pokladničných dokladov č. 21715400 zo dňa 16.06.2017 na sumu 350,-Eur a č. 217150548 zo dňa 06.09.2017 na sumu 1.683,-Eur.
Vyjadrenie: Jedná sa o úhradu náhrad za výkon športovej činnosti v mesiaci apríl 2017, ktorá bola bývalému hráčovi M. L. v sume 350,-Eur riadne vyplatená do vlastných rúk dňa 16.06.2017, čo vlastnoručným podpisom aj potvrdil. Podľa tvrdenia hráča, nikdy nerozprával s kontrolórom, nikdy sa ho nikto nedotazoval na akúkoľvek platbu, osobu s priezviskom Rovňaník nepozná a nikdy sa s ním osobne nestretol, nevie o koho sa jedná (!!!). Prevzatie uvedenej sumy v plnom rozsahu potvrdzuje.
V súvislosti s úhradou vo výške 1.683,-Eur zo dňa 06.09.2017 sa jedná o úhradu faktúry za prepravu hráčov, ktorá bola priamym hotovostným vkladom vložená v uvedený deň na bankový účet vykonávateľa dopravy (!!!). Následne bola táto platba štandardnou účtovnou operáciou (MD, účet 321 - dodávatelia) zaevidovaná na VPD 217150548. Natíska sa otázka, či kontrolór vôbec rozumie jednoduchým procesom v rámci vedenia účtovníctva. Prepravca v plnom rozsahu potvrdzuje prijatie predmetnej sumy.    
3. Kontrolór vo svojej správe uvádza nasledovné: "Pri kontrole VPD ako i zmlúv s hráčmi boli vizuálnou komparáciou zistené značné rozdiely v podpisoch na týchto dokladoch. Na tomto základe vznikli isté pochybnosti o pravosti podpisov na niektorých predložených zmluvách. Pri overovaní podpisov na zmluvách s vybranými piatimi hráčmi nám všetci potvrdili, že oni tieto zmluvy nepodpisovali. Z toho vyplýva, že minimálne v týchto prípadoch boli zmluvy vyhotovené iba účelovo resp. dodatočne, t. j. bez originálneho – vlastného podpisu oprávnenej osoby."
Vyjadrenie: Zmluvný vzťah je základnou ochranou hráča. Jej uzatvorenie je elementárne v jeho záujme a získava tým primárny prostriedok k dodržiavaniu práv hráča. Na zimnom sústredení v mesiaci január 2017 dokonca hráči podpisovali aj tzv. Štatút hráča, internú smernicu, v ktorej sú vymedzené ich práva a povinnosti. Niektorí hráči mali platné a uzavreté kontrakty ešte z obdobia prvého polroku 2016, resp. roku 2015. Po príchode hráčov inej štátnej príslušnosti bola nevyhnutnou súčasťou pre získanie ich pracovného povolenia zmluva o výkone športu, ktorá sa v kontrolovanom období dokonca predkladala aj na útvar cudzineckej polície (!!!). Žiadna z predložených zmlúv teda nebola vyhotovená účelovo, ani dodatočne, či bez originálneho podpisu. Podľa našich vedomostí nie je hlavný kontrolór zapísaný v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR, odvetvie písmoznalectvo, rovnako nedisponuje ani certifikátom, resp. osvedčením o absolvovaní kurzu základov grafológie. Prostriedky vizuálnej komparácie doporučujeme kontrolórovi aplikovať pri výbere veľkosti a stavu ovocia, či zeleniny kupovanej pre vlastnú konzumáciu.    

Na základe predloženia takejto zavádzajúcej a klamlivej správy, prostredníctvom ktorej bola v očiach verejnosti diskreditovaná naša organizácia, máme legitímny dôvod klásť si nasledujúce otázky:

1. Boli absolútne nepravdivé tvrdenia, neodborné a zavádzajúce závery hlavného kontrolóra naplnením skutkovej podstaty spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a trestného činu ohovárania ? Ak bola jeho správa plná klamstiev, výmyslov a neodbornosti dôvodom neudelenia dotácie, spôsobil našej organizácii úmyselným konaním škodu ?      
2. Konal kontrolór na objednávku ? Malo byť cieľom pokusu o diskreditáciu našej organizácie odpútanie pozornosti od merita problému ? Je meritom problému neexistencia finančných prostriedkov pre účely financovania športu, resp. neschopnosť a nevôľa vygenerovať ich ? Z akého dôvodu neboli schválené prostriedky ďalším vrcholovým kolektívnym športom (hádzaná, hokej), ak to doposiaľ bolo niekoľko volebných období zaužívanou praxou ?
3. Bola kontrola vykonaná v súlade so zákonom o obecnom zriadení, resp. zákonom o finančnej kontole ? Ak nie, bol to úmysel, či opäť následok neodbornosti ? Je takéto konanie naplnením skutkovej podstaty spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa ?
4. Z akého dôvodu si kontrolór nevyžiadal od kontrolovaného subjektu základné normatívne akty ako Stanovy FKM, Štatút hráča, či Internú smernicu o vyplácaní náhrad, ktoré majú bezprostrený vyplyv na finančné toky plynúce do a z klubu ? Bol to úmysel, či opäť následok neodbornosti ?
5. Je bežnou pracovnou metódou hlavného kontrolóra prenášať jeho domnienky a neodborné závery na papier ? Dopustil sa už v minulosti obdobného konania, jedná sa o recidívu ? Má byť toto jeho pracovnou metódou, je v súlade so zákonom ? S akým zámerom tak koná ?
6. Jednou z hlavných pracovných náplní činnosti kontrolóra má byť kontrola hospodárnosti a efektívnosti nakladania s verejnými prostriedkami. Prečo sa už niekoľko rokov nezaoberá problematikou prerozdeľovania finančných prostriedkov mesta do športu ? Je dlhodobo aplikovaný postup založený na nejednoznačných faktoroch v súlade so zákonom ? Je spôsob prideľovania dotácíí vychádzajúci z rozsahu mládežníckej základne až príliš transparentný a spravodlivý ? Komu momentálny stav nadmieru vyhovuje a koho naopak neprimerane diskriminuje ?
7. Jednou z hlavných pracovných náplní činnosti kontrolóra má byť kontrola hospodárnosti a efektívnosti nakladania s majetkom mesta. Akým spôsobom a či vôbec, počas svojich dvoch funkčných období, niekedy vykonal kontrolu stavu štadiónov na Sihoti, resp. L. Gancznera, ktoré sú majetkom mesta ? Bola, resp. stále je na týchto miestach ohrozovaná bezpečnosť, či zdravie občanov ? Má v tejto súvislosti vedomosť o rozhodnutiach Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z minulých období ?     
8. Vyzývame kontrolóra, aby zákonným a odborným spôsobom vykonal analýzu príjmovej a výdavkovej časti nášho klubu. Odporúčame sa zamerať na vyčíslenie percentuálneho podielu z finančných prostriedkov poskytnutých dotáciou mesta, ktoré boli použité na fungovanie 12 mládežníckych družstiev, poplatky riadiacemu orgánu, či prepravu hráčov, taktiež komparáciu príjmov - výdavkov. Nech zároveň vykoná relevantné porovnanie s inými športovými subjektami na území mesta. Na základe takto získaných poznatkov sa môže posúdiť dôvodnosť a objem poskytnutia verejných finančných prostriedkov našej organizácii.
 
Futbalový klub mesta Nové Zámky je dlhodobo v nepriaznivej finančnej situácii. Opodstatnené sú nároky niektorých bývalých, či súčasných hráčov, trénerov ako aj dodávateľov a inštitúcií.
S plnou vážnosťou však oznamujeme našim priaznivcom, sponzorom, podporovateľom, hráčom, trénerom, rodičom i poslancom MsZ, že v náväznosti na kontrolované obdobie sa v našom subjekte nikdy nekradlo, nepodvádzalo, nedefraudovalo. Všetky finančné prostriedky plynúce do klubu boli a sú v plnom rozsahu používané výlučne pre zabezpečenie výkonu športovej činnosti našich členov.  
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
12:14:13 Oficiálne stanovisko futbalového klubu k zisteniam hlavného kontrolóra mesta [2018-07-02; 4,238 x]
12:13:34 Čo môžeme a čo nemôžeme očakávať ak OK Pokračujeme? Časť 2. [2018-11-01; 2,858 x]
12:12:49 Tisztelt barátom, kedves Dénes! [2018-10-31; 1,730 x]
12:11:52 Poskytujú pomoc ľuďom v núdzi. Na návšteve sociálneho centra na šurianskom Kopci [2013-04-17; 7,073 x]
12:11:45 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,596 x]
12:11:14 A zsűri meg a bunda [2012-12-04; 1,920 x]
12:10:38 Beseda o publikácii Ferenca Kovácsa „Študenti v búrke“ / Beszélgetés Kovács Ferenc "Diákok a viharba... [2012-05-07; 1,829 x]
12:09:59 Ako by sa o histórii nemalo písať... [2012-03-03; 9,528 x]
12:09:40 Máme mládežnícky parlament [2023-01-28; 1,237 x]
12:09:23 Za posledné 3 roky smerovala do novozámockého okresu štátna pomoc 6 miliónov Eur. Kto ju dostal?... [2016-06-11; 9,467 x]
12:09:20 A Magyar Szemle Csehszlovákiával foglalkozó cikkei az 1928-1944 években / Články o Československu n... [2012-05-06; 7,909 x]
12:08:41 Čo zostane z novozámockej hádzanej? / Mi marad az érsekújvári kézilabdából? [2013-06-10; 2,634 x]
12:08:01 Viceprimátor Štefánik hrá o prežitie: podarí sa trestným oznámením prekryť otázky, na ktoré verejnos... [2018-10-16; 4,665 x]
12:07:24 Otázniky okolo financovania kúpy digitálneho vysielača NZTV: Predalo Novocentrum ďalšiu nehnuteľnosť... [2013-08-15; 5,066 x]
12:06:46 Zmluvy o predaji "strašidelných domov" zverejnené! [2010-09-27; 6,408 x]
12:06:09 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,426 x]
12:05:33 Zmena dopravného značenia a obmedzenie rýchlosti pred križovatkou Dvorská-Bešeňovská [2018-12-14; 2,121 x]
12:04:56 Szurkoló újságírók [2019-05-27; 2,044 x]
12:04:19 Dokumentumfilm Magyarországról az Al Jazeera tévéadón / Dokument o Maďadrsku v televízii Al Jazeera... [2013-05-27; 1,545 x]
12:03:41 Vyhodnotenie 4. ročníka mládežníckeho futbalového turnaja Móder Cup 2013 [2013-08-13; 4,029 x]
12:03:03 Bránka zamknutá, koncert sa nekoná! Pozadie neuskutočneného koncertu Desmod+Cigánski diabli v ŠH Mil... [2013-03-21; 7,408 x]
12:02:23 Nedorozumenie s kosením sa vysvetlilo. Je to OK. Pre severný Balkán určite... [2021-07-03; 1,650 x]
12:01:44 Smutné naťahovačky nad hrobmi obetí 1. svetovej vojny... [2013-05-27; 5,222 x]
12:01:37 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,088 x]
12:01:07 Podarí sa radnici zmeniť zostávajúce parky na stavebné parcely pre developerov? Zajtra sledujte veľk... [2018-09-04; 3,742 x]
12:00:27 A hét könyve / Kniha týždňa: A komáromi nagygyűlés jegyzőkönyve. 1994. január 8. / Manifestačný míti... [2013-05-25; 6,107 x]
11:59:48 Osud "strašidelných domov" jednou z tém predvolebnej kampane v komunálnych voľbách v Nových Zámkoch... [2010-09-26; 6,764 x]
11:59:10 Týždenná smrtnosť v Nových Zámkoch počas 3. vlny pandémie Koronavírusu [2022-01-07; 1,701 x]
11:58:28 Halušky v pohostinstve „U Šimunka“ [2011-06-08; 2,301 x]
11:57:49 Správne konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci neposkytovania informácií bolo zastaven... [2013-07-16; 3,404 x]
11:57:10 Účasť cca 250 ľudí na odhaľovaní sochy je úspechom jej odporcov [2011-07-05; 3,300 x]
11:56:32 T. G. Masaryk (7. 3.1850 – 14. 9.1937) v historickej chronológii na watson.sk / T. G. Masaryk a wats... [2013-03-10; 7,399 x]
11:55:12 Letisztult már... [2012-11-05; 2,998 x]
11:54:30 V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzá... [2014-02-06; 6,876 x]
11:54:23 ppl. v.v. Štefan Zupko: Dni, keď z oblohy padala smrť. Bombardovanie Nových Zámkov 7. a 14. októbra ... [2013-03-10; 13,897 x]
11:53:49 Baumaxu sa netešia všetci rovnako - obyvatelia z okolia si začínajú uvedomovať negatívne dopady na i... [2013-07-23; 3,039 x]
11:53:08 Pre veľký úspech ... zrušené! Internet v knižnici skončil, počítače putovali do skladu... [2014-09-07; 4,581 x]
11:52:28 Správa hl. kontrolóra o výsledku kontroly oprávnenosti vyradenia majetku mesta za takmer 60 tis. Eu... [2015-02-25; 6,100 x]
11:51:48 Kiállítás a Párkányi csata és Esztergom visszafoglalásának 330. évfordulója alkalmából [2013-09-22; 2,824 x]
11:51:23 Kto platí za odvoz smetí zo súkromných ulíc papalášov? [2019-09-14; 2,894 x]
11:51:04 Veľmi nezvyčajný krok. Spoznali sme meno budúcej primátorky už rok pred voľbami? [2021-11-13; 2,142 x]
11:50:13 Želajte si niečo, dnes padajú hviezdy. Hororová búda spred maďarskej ZŠ je preč... [2021-10-18; 1,683 x]
11:49:21 Škandalózna prax podvojných pozvánok na MsZ, keď verejnosť nemá prístup k prerokovávaným materiálom,... [2019-03-03; 2,331 x]
11:48:20 Kniha týždňa / A hét könyve: Rudo Brtáň, Živé roky 1.- 4. (2000,2010) [2014-01-05; 7,269 x]
11:47:27 Kultúra betónových plotov a súkromných ulíc [2024-05-17; 744 x]
11:47:26 Posl. Garajová o watson.sk: „Píšu o nejakej intolerancii, čo absolútne nechápem... Pochybujem, že by... [2011-07-26; 3,459 x]
11:46:07 Volebný program občianskeho kandidáta na primátora Nových Zámkov [2014-09-16; 6,675 x]
11:45:14 Érintés a mi dalunk [2021-03-22; 1,327 x]
11:44:29 Poplašná správa je realitou - okresná šéfka Smeru vyhrala výberové konanie na riaditeľku knižnice. M... [2020-08-24; 2,509 x]
11:44:24 Katarína Habovštiaková: Ideové, spoločenské a jazykové základy Bernolákovej spisovnej slovenčiny (1... [2012-10-08; 4,155 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x