Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-03-04   2,820  
0

V správe o činnosti hlavného kontrolóra predkladanej Mgr. Štefanom Rovňaníkom na stredajšie zastupiteľstvo je kukučkino vajce, ktoré sa vymyká všetkému, na čo sme si od neho doteraz zvykli. Nebývalo zvykom, aby hl. kontrolór overoval vyúčtovanie dotácií, rovnako, ako ešte nikdy nekontroloval mestské podniky, priebeh verejných obstarávaní, podmienky obchodných a úverovýc zmlúv uzatváraných mestom, žiadosti na úvery ŠFRB, a mnoho iného... Vo svojej správe ani nijako nevysvetľuje čo také sa stalo pred 16. októbrom 2018, keď započala čulá korešpondencia MsÚ s hokejovým klubom vo veci dotácií, ktoré boli predtým riadne zaúčtované aj skontrolované. A prihodilo sa toto:  Otvorený list hl. kontrolórovi...  


Kontrola ukončená bez kontrolných zistení

1. Mesto - Mestský úrad, Hlavné námestie 10, Nové Zámky
Cieľ kontroly : preveriť súlad skutočného stavu s platnými právnymi predpismi a príslušnými internými normami   
Predmet kontroly : kontrola poskytnutej účelovej dotácie Občianskemu združeniu  “Hokej Nové Zámky“ za rok 2017 
Kontrolované obdobie:         10/2016 – 02/2019

Informácia o predmete kontroly :
Podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky  na I. polrok  2019, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva č. 27/101218, bola dňa 07.01.2019 so začiatkom o 10:00 hod. na základe poverenia HK č. 1/2019 začatá  kontrola v subjekte:  Mesto – Mestský úrad, Hlavné námestie 10, Nové Zámky. Nakoľko zo strany MsÚ nebola ešte ukončená administratívna finančná kontrola, bola kontrola od 10.01.2019 do 07.02.2019 dočasne prerušená. Predmetom kontroly  bola    účelová dotácia    poskytnutá  v roku  2017 Občianskemu združeniu “Hokej Nové Zámky“ (ďalej len ,,OZ Hokej NZ“).

 Úlohou bolo na základe kontroly jednotlivých dokladov zistiť ich súlad  s platnými právnymi predpismi a príslušnými internými normami. Zároveň išlo aj o preverenie správnosti postupu príslušných pracovníkov MsÚ pri celom procese poskytovania dotácie. To znamená kontrolu úplnosti žiadosti, kontrolu zmlúv o poskytnutí dotácie, kontrolu platobných príkazov, až po kontrolu správnosti zúčtovania vyplatenej dotácie. V rámci toho bolo tiež kontrolované, či bola správne a dôsledne vykonávaná finančná kontrola. A to ako základná finančná kontrola (ďalej len „ZFK“), tak aj administratívna finančná kontrola (ďalej len „AFK“), ktorú sú v zmysle zákona  č.357/2015 Z. z. povinní vykonávať určení zamestnanci mestského úradu, z ktorých jeden musí byť vedúci zamestnanec.  

Kontrola bola rozdelená do dvoch častí:
1. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov  z rozpočtu mesta
2. Zúčtovanie dotácie poskytnutej v roku 2017   
Poskytovanie  dotácií sa v roku 2017  riadilo dvoma všeobecne záväznými nariadeniami mesta Nové Zámky. Od 08.10.2016 do  30.12.2017 to bolo VZN č. 10/2016.  Dňa  31.12.2017 nadobudlo účinnosť VZN  č. 9/2017.   
Žiadateľ je povinný predložiť svoju žiadosť o poskytnutie prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Zámky ( ďalej len ,,žiadosť o dotáciu“ ) v dvoch vyhotoveniach do 31.10. bežného roka  pre nasledujúci kalendárny rok.  Písomná žiadosť  obsahuje  najmä náležitosti  uvedené  v § 7 bod 3  písm. a)  až  w) VZN. Poskytnutú dotáciu  je možné použiť iba v rámci  rozpočtového roka, v ktorom bolo poskytnutie dotácie schválené. Podmienky  zúčtovania upravuje  ustanovenie § 10  VZN.  Dotácie na realizáciu projektu/akcie/ podujatia sa zúčtovávali podľa predchádzajúceho VZN do 30 dní po ukončení termínu akcie.  Dotácia na  činnosť sa má zúčtovať  polročne, a to za prvý polrok do 31.07. príslušného roka  a za druhý polrok do 31 dní po ukončení roka.  

Zúčtovanie dotácie za rok 2017 sa podľa nového VZN č. 9/2017 účinného od 31.12.2017 pri dotácii poskytnutej na realizáciu projektu/akcie/podujatia predloží žiadateľom do 31 dní po ukončení termínu akcie. Zúčtovanie dotácie poskytnutej na činnosť alebo prevádzku predloží žiadateľ do 31 dní po skončení roka, na ktorý bola dotácia poskytnutá.
1. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov  z rozpočtu mesta
V rámci kontroly žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť a prevádzku bolo predmetom kontroly dodržiavanie § 7 VZN, jednak termín podania žiadosti, náležitosti žiadosti podľa bodu 3. uvedeného paragrafu ale aj bodu 4. Ďalej sa kontrolovala Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky podpísaná zmluvnými stranami a platobné príkazy dotácie poskytnutej mestom Nové Zámky. Následne boli predmetom kontroly  vykonané finančné kontroly podľa zákona č.357/2015.
Časová a vecná  postupnosť  kontrolovaných  dokladov - žiadosti, zmlúv, úkonov, vyjadrení    žiadateľa dotácie OZ Hokej NZ  a  mesta Nové Zámky :  

Kontrolou tejto časti neboli zistené zásadné nedostatky.  V žiadosti číslo 59860/2016 v bode 2.5. časový harmonogram uskutočňovania aktivít a činností  uvádza mesiace júl  až apríl, a že ide o 10 mesiacov.  Je zrejmé, že nedopatrením ide o nesprávne označenie tohto intervalu. V tomto prípade sa z pohľadu športových súťaží zrejme jedná  čiastočne o sezónu 2016/2017 (pre rok 2017 január až apríl) a čiastočne o sezónu 2017/2018 (pre rok 2017 júl až december). V ďalších častiach žiadosti sa však už správne uvádza finančný rozpočet na rok 2017. Odporúčame, aby sa v budúcnosti aj bod 2.5. zosúladil s touto skutočnosťou.  
2. Zúčtovanie dotácie poskytnutej v roku 2017   
Občianskemu  združeniu “Hokej Nové Zámky“ bola poukázaná dotácia na štyrikrát (spolu v objeme 154.500,00 €). Na zmluvách o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky bola vykonaná základná finančná kontrola. Tá bola vykonaná aj na platobných poukazoch.

Vyúčtovanie dotácie na činnosť bolo predkladané polročne. Dotáciu na činnosť kontrolovaný subjekt zúčtoval na dvakrát. Zúčtovanie za I. polrok predložil  28.07.2017, čo bolo v súlade s platným VZN. K zúčtovaniu dotácie bola vykonaná základná finančná kontrola v zmysle zákona č.357/2015 o finančnej kontrole (v súlade s časťou o termíne zúčtovania), a to dňa 28.07.2017. Zúčtovanie za II. polrok bolo predložené dňa 30.01.2018, čo bolo v súlade s platným VZN. Rovnako bola vykonaná ZFK (s časťou o termíne zúčtovania) dňa 30.1.2018.
Občianske združenie malo zúčtovať sumu 206.000,00 € (100%). OZ Hokej NZ  deklaroval (predložením 28 faktúr) zúčtovanie sumy celkom 209.041,39 €.  Kontrolou bolo  preukázané zúčtovanie uvedenej sumy. Z predložených faktúr bolo 10 od dodávateľa Jiskra s r.o. v celkovej suma 57.000,00 € a 16 od dodávateľa TWIN CAR s r.o. v celkovej sume 145.669,88 €.  Z predložených dokladov k zúčtovaniu dotácie môžeme konštatovať, že dotácia bola použitá iba na nákup hokejovej výstroje.

Na základe pochybností finančného odboru mesta Nové Zámky o predložených dokladoch (zdroj https://finstat.sk : spoločnosť TWIN CAR s r.o. a spoločnosť Jiskra s r.o.  mali  tržby v roku 2017 nulové) bolo občianske združenie vyzvané na doloženie opravného zúčtovania poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 s termínom citujem: ,,...najneskôr do 30.11.2018.“ Dodatočné zúčtovanie bolo predložené v stanovenom termíne. Po kontrole dokladov v dodatočnom zúčtovaní bolo finančným odborom zistené, že doklady sa netýkali Občianskeho združenia Hokej NZ , ale spoločnosti HC Nové Zámky s r.o. Následne bol finančným odborom dňa 07.12.2017 odoslaný občianskemu združeniu Návrh správy z administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby aj s opisom zistených nedostatkov. Odpoveďou občianskeho združenia bola žiadosť okrem iného aj o predĺženie lehoty na podanie námietok k zisteným nedostatkom.
Korešpondencia od 16.10.2018 :

Dodatočne občianske združenie “Hokej Nové Zámky“ doložilo na Mestský úrad Nové Zámky dňa 09.01.2019  pod číslom 486/2019  doplnenie zúčtovania ( ide v poradí o tretie zúčtovanie dotácie).  
Dotácia  bola  zdokladovaná  15 uzatvorenými  zmluvami  O výkone športovej činnosti  ich dodatkami ako aj  pokladničnými dokladmi o vyplatení odmien  hráčom. Odmeny boli vyplatené  v mesiacoch  január až  november  r. 2017 v celkovej sume 211.455,00 €.

Mesto Nové Zámky – odbor finančný preskúmal takto predložené doklady  administratívnou  finančnou  kontrolou.  Zistil, že citujem: ,,V opätovne dodatočnom zúčtovaní  nie sú zrejmé a zdokumentované toky finančných prostriedkov ako napríklad vrátenie finančných prostriedkov za dobropisované faktúry, prevod finančných prostriedkov z účtu do pokladne  a nie sú hodnoverne preukázané VPD podľa čísla pokladničného denníka.“ Ďalej konštatoval  porušenie  viacerých  všeobecne záväzných predpisov  ako aj  Zmluvy o poskytnutí  dotácie z rozpočtu  mesta  Nové Zámky. Na základe   týchto zistení  mal za to, že  toto  zúčtovanie   nie je hodnoverné a úplné.  Preto uložil subjektu   povinnosť  vrátiť poskytnutú dotáciu na účet poskytovateľa dotácie.

Občianske združenie “Hokej Nové Zámky“  vrátilo  plnú výšku poskytnutej dotácie na rok 2017  v sume  154.500,00 € . Uvedenú čiastku  dňa  05.02.2019 previedlo na účet mesta Nové Zámky, teda ešte pred ukončením AFK.

Z vykonanej kontroly  bola vyhotovená Správa z administratívnej kontroly kontrolovanej osoby číslo 19426-2012/2019/162/EK zo dňa 07.02.2019 (viď. časť znej v prílohe).

Táto správa s prílohami  bola  dňa 07.02.2019 predložená  majetkovoprávnemu odboru.  Odbor mal posúdiť,  či  tento  subjekt  svojim konaním   nenaplnil  znaky skutkovej podstaty trestného činu, priestupku, správneho deliktu. V kladnom prípade  má zvážiť a  uplatniť postup  podľa § 20 ods. 4 písm. e) zákona č. 357/2015 Z. z.

Dňa 12.02.2019 bol na MsÚ doručený od OZ „Hokej Nové Zámky“ list „Vrátenie dotácie z roku 2017 – oznámenie“ – viď. príloha. Obsahoval tiež vysvetlenie a dôvody pochybenia pri zúčtovaní dotácie.       
Zúčtovanie za OZ “Hokej Nové Zámky“  za  II. polrok bolo predložené dňa 30.01.2018. Administratívna finančná kontrola zo strany MsÚ bola zahájená v mesiaci október 2018. Návrh správy bol vyhotovený dňa 7.12.2018. Správa z administratívnej finančnej kontroly bola vyhotovená dňa 7.2.2019.  Odporúčame kontrolovanému subjektu v budúcnosti koordinovať  výkon administratívnej finančnej  kontroly tak, aby táto  bola ukončená najneskôr do termínu rokovania mestského zastupiteľstva o záverečnom účte mesta za príslušný rok.
Na záver je možné konštatovať, že základná finančná kontrola, ako aj administratívna finančná kontrola vykonaná finančným odborom MsÚ pri kontrole poskytnutej účelovej dotácie Občianskemu združeniu  “Hokej Nové Zámky“ za rok 2017   bola vykonaná v súlade so zákonom 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole ... . Výsledkom tejto kontroly bolo vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov v plnom rozsahu.

Prílohy:

Časť AFK – Opis zistených nedostatkov + Závery z AFK – co.
List „Vrátenie dotácie z roku 2017 – oznámenie“ – co.


 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
00:39:12 Správa hlavného kotrolóra o okolnostiach vrátenia dotácie hokejového klubu [2019-03-04; 2,820 x]
00:38:23 6 viet trvalo p. prednostke napísať 6 týždňov [2023-01-26; 1,812 x]
00:36:43 Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2... [2018-10-12; 12,662 x]
00:36:10 Ospravedlní sa primátor za nezverejňovanie zápisníc zo zastupiteľstiev? [2015-12-05; 4,378 x]
00:35:54 V koho mene a v koho záujme šíri bludy nový konateľ Brantnera NZ? [2015-02-20; 6,046 x]
00:35:42 Ďalších 5 mil. Sk na Logportál: zlý sen, ktorý nechce skončiť / További 5 mil. Sk a Logportál projek... [2011-10-15; 5,002 x]
00:35:34 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,201 x]
00:35:24 Koronavírus - máme to za sebou? [2020-06-01; 1,312 x]
00:35:05 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 857 x]
00:34:57 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,580 x]
00:34:50 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny... [2014-09-23; 10,968 x]
00:34:28 Vasárnapi beszélgetés Vitray Tamással Kürtön [2023-11-08; 946 x]
00:34:11 Anatómia jedného podvodu časť 5. Chronológia [2022-10-26; 1,594 x]
00:33:27 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu III. [2022-06-19; 942 x]
00:32:07 Vágovits Gyula albumai / Albumy Gyulu Vágovitsa [2013-01-30; 8,563 x]
00:30:36 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 15. mája 2023 na Okresnom súde v Nových Zám... [2023-06-10; 1,265 x]
00:29:53 Bola tancujúca policajtka vo videoklipe We Are Happy Nové Zámky falošná? [2015-02-11; 4,431 x]
00:29:43 A párkányi Mária Valéria híd korabeli fotókon / Štúrovský most Márie Valérie na starých fotografiác... [2013-10-29; 4,634 x]
00:29:14 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalobcu v 2. kole [2023-05-13; 1,081 x]
00:29:07 Keď sa hlbšie klesnúť nedá: novozámocké zastupiteľstvo dnes dosiahlo dno... [2016-09-14; 5,675 x]
00:28:32 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu IV. Šuriansky cukrovar /... [2013-09-08; 9,336 x]
00:27:48 Spýtali sme sa primátorských kandidátov... (aktualizované 11. novembra 2014) [2014-11-10; 6,313 x]
00:27:23 V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzá... [2014-02-06; 6,858 x]
00:27:00 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,409 x]
00:26:10 Egy csésze kávé: Steven Eugene Kuhn-al, amerikai háborús veteránnal [2013-12-18; 5,205 x]
00:25:29 V Nových Zámkoch práve začal skutočný zápas proti hazardu [2023-03-26; 1,602 x]
00:25:22 Novozámocké príbehy. Ako sa hrdý Novozámčan súdil o svoje 20-eurové topánky a ako to už nikdy nebude... [2023-04-19; 1,093 x]
00:24:38 Môže poslankyňa - prisťahovaná krčmárka z METEORu - nazvať svoje spustnuté mesto spustnutým?... [2021-06-18; 1,429 x]
00:24:05 Milléniový model podnikania s cudzím majetkom ožíva... Kto dostane športovú halu za Euro? [2015-04-27; 4,275 x]
00:23:54 Bemutatkozik a szőgyéni Szőlővirág népdalkör [2017-05-14; 2,881 x]
00:23:32 Hazai diák a dobogón [2011-04-14; 2,711 x]
00:23:06 Anatómia jedného podvodu časť 4. [2022-10-05; 1,903 x]
00:22:46 Словакия. Нове Замки / Fotoreportáž ruského turistu o Nových Zámkoch / Egy orosz turista képes beszá... [2013-08-23; 3,223 x]
00:22:28 Ani Novozámčanom to nie je jedno [2024-01-18; 772 x]
00:22:03 Az idén április 26-án rendezik a Komáromi Imanapot [2015-04-19; 3,118 x]
00:21:04 Sihoť - čo s ňou spravíme? [2019-07-24; 4,929 x]
00:20:52 November elsejei és halottak napi, sétával egybekötött főhajtások a hősök emléke előtt a mátyusföldi... [2023-11-08; 775 x]
00:19:05 Podarí sa radnici zmeniť zostávajúce parky na stavebné parcely pre developerov? Zajtra sledujte veľk... [2018-09-04; 3,723 x]
00:19:00 Bernolákovské polemiky I. Daniel Rapant, K pokusom o novú historicko-filozofickú koncepciu slovenské... [2013-07-18; 4,094 x]
00:18:38 Ďalšia parcela pre kamoša? [2018-11-29; 50,465 x]
00:18:17 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 980 x]
00:17:27 A ako to vidí p. Polerecká, že chce teraz pomáhať kraju spolu s tými, ktorých doteraz tak vehementne... [2017-10-27; 3,349 x]
00:17:00 Videozáznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva vo volebnom cykle r. 2010-2014 [2014-12-27; 3,602 x]
00:16:27 Ján Štark na čele združenia "Vráťme mestu život" v Šuranoch [2010-08-25; 11,246 x]
00:16:04 Novozámocký príbeh - kauza Psí útulok [2014-10-27; 6,303 x]
00:15:24 Kniha týždňa: Soňa Kovačevičová-Žuffová, Preskakovanie polienok (Logos Bratislava 2001) [2019-02-20; 2,120 x]
00:15:06 150 ľudí na mítinu proti Zúgovu. Zatiaľ to nevieme robiť, ale učíme sa.... Aktualizované [2015-03-23; 3,219 x]
00:14:57 Transparency uverejnilo rebríček transparentnosti samospráv. Ako je to s umiestnením Nových Zámkov?... [2018-10-17; 3,627 x]
00:13:24 Egy csésze kávé Nyáry Éva festőművésznővel, a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjének kitüntet... [2015-05-19; 6,604 x]
00:13:23 Želajte si niečo, dnes padajú hviezdy. Hororová búda spred maďarskej ZŠ je preč... [2021-10-18; 1,660 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x