Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-05-16   2,125  
0
Na utorňajšie zastupiteľstvo bude predkladaná správa hlavného kontrolóra o hĺbkovej kontrole v mestskej akciovke Novocentrum. Po Hoteli Korzo (článok tu...) ide o druhú podobnú kontrolu, v ktorej Ing. Rovňaník na základe neúplnej dokumentácie rekonštruuje nezrovnalosti a krádeže v mestských podnikoch za posledné desaťročie spôsobom, aby zistenia - akokoľvek závažné - smerovali podľa možnosti do stratena. V závere materiálu je i teraz uvedených mnoho kontrolných zistení, medzi nimi jasných podvodov, krádeží a porušení zákona, ale miesto trestných oznámení si Ing. Rovňaník vystačí s krátkou štatstikou o tom, koľko parciel sa za toho-ktorého primátora z majetku Novocentra predalo... Asi tomu ani nemôže byť inak, Ing. Rovňaník vykonáva svoj úrad od 6. marca 2009 a krádežiam v mestských podnikoch svojou nečinnosťou asistoval... Celý materiál si môžete prečítať tu, v ďalšom uvádzame iba chronológu popisujúcu postupný predaj nehnuteľného majetku spoločnosti Novocentrum.  

Kontrola hospodárenia s majetkom mesta, ktorý bol vložený do obchodnej spoločnosti vrátane ďalšieho nakladania s týmto majetkom za obdobie od jej vzniku do 31.08.2020

Podľa čl. 20 ods. 1d) stanov sa pri prevode vlastníctva k nehnuteľnému majetku spoločnosti vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia, resp. súhlas jediného akcionára spoločnosti. Zároveň podľa čl. 11 ods. 7o) stanov má predstavenstvo bezodkladne informovať dozornú radu  o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu. Aj napriek tomu, že podľa čl. 10 ods. 4 stanov sa rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti majú uchovávať po celý čas jej trvania, za obdobie od r. 1996 do r. 2013 nám tieto neboli všetky predložené. Podľa vyjadrenia súčasného vedenia spoločnosti ich ani oni nemajú k dispozícii. Pokiaľ ide o zápisnice zo zasadnutí predstavenstva spoločnosti za roky 1996 – 2010 a zasadnutí dozornej rady za roky 1996 – 2013 niektoré nám boli predložené, iné nie . Aj z uvedeného dôvodu nie je možné seriózne a podrobne posúdiť postupy pri prevode majetku spoločnosti v rokoch od jej vzniku do roku 2013. Predovšetkým to platí o predajoch uskutočnených do roku 2010. Nie sú k dispozícii ani ďalšie podklady, z ktorých by bolo možné jednoznačne zistiť, či a ako v jednotlivých prípadoch prebiehal celý proces prevodu majetku ( či a ako bol vyhlásený zverejnený návrh na uzavretie zmluvy, prípadne verejná obchodná súťaž, vyhodnotenie ponúk, .....). K dispozícii boli viac, či menej len kúpno-predajné zmluvy, ktoré sa nám nakoniec podarilo získať hlavne z katastra nehnuteľnosti. Na základe týchto podkladov predkladáme chronologický prehľad jednotlivých prevodov majetku spoločnosti. Tento je rozdelený na dve časti. A to od roku 1996 do roku 2013 a od roku 2014 do roku 2018.


Hodnota základného imania spoločnosti.

Tvoril ju nehnuteľný majetok vložený do spoločnosti pri jej založení v roku 1996 v cene 1 776 760,27 € (53 533 000,- Sk). Je špecifikovaný v dodatku k zakladateľskej listine napísanej v notárskej kancelárii JUDr. Eleonory Petrovej dňa 10.5.1996, pod č. N 98/96, NZ 78/96 – viď. príloha. Celková výmera pozemkov bola 45 443m2 (na liste vlastníctve spoločnosti č. 7405 to bolo o 100 m2 menej);  primátor Ing. Ondrej Csanda

Prevody majetku spoločnosti od roku 1996 do roku 2014
 1. V roku 1997 - 1999 sa z parcely č. 6857/1 vyčlenili pozemky na garáže pre individuálnu potrebu, ktoré sa tam postavili. Výmera pozemkov sa tým znížila o cca 780 m2; primátor Ing. Ondrej Csanda; súhlas zboru akcionárov bol daný
 2. Zámenná zmluva uzavretá s Mestom Nové Zámky dňa 26.3.1998. Predmetom bola zámena pozemkov bez ďalšieho finančného vyrovnania. Spoločnosť zamenila pozemky o rozlohe 141 m2 za pozemky o rozlohe 50 m2. Výmera pozemkov sa tým znížila o 91 m2; primátor Ing. Ondrej Csanda; súhlas zboru akcionárov bol daný 
 3. Kúpna zmluva č. 6/2000/71101 uzavretá s Mestom Nové Zámky dňa 10.8.2000. Predmetom bol  prevod nehnuteľností na parcele č. 6781/1 - zastav. plocha o výmere 8 542 m2 a parcela č. 6788/1 – zastav. plocha o výmere 356 m2 (tieto boli geometrickým plánom oddelené od parcely č. 6787/1, 6788/1, 6787/5 a 6845/1). Na týchto pozemkoch sa nachádzali aj dve stavby sč. 5446 a sč. 347 ( o rozlohe 302 m2). Tento predaj sa realizoval v súvislosti s budúcou výstavbou supermarketu BILLA. Predaj sa uskutočnil na základe znaleckého posudku (pozemky) a účtovnej hodnoty stavieb vedených v účtovníctve spoločnosti ku dňu podpisu zmluvy za celkovú hodnotu 5 712 967,- Sk včítane DPH. Výmera pozemkov sa tým znížila o 8 898 m2 ;  primátor Ing. Ondrej Csanda; súhlas zboru akcionárov bol daný
 4. Kúpna zmluva zo dňa 17.12.2002 uzavretá s pánom J. Hl. a s pani A. Hl. Predmetom tejto kúpnej zmluvy bola parcela č. 6845/12 zastav. plocha o výmere 440 m2 a stavba na tejto parcele sč. 8402  (tieto boli geometrickým plánom odčlenené od parcely        č. 6845/2). Celková cena nehnuteľností bola určená dohodou v celkovej výške 1 250 000,- Sk (znalecký posudok na predmetné nehnuteľnosti bol vo výške    460 280,- Sk). Ide o nehnuteľnosti takmer na konci ul. Kasárenská, smerom           k ul. G. Bethlena.  Výmera pozemkov sa tým znížila o 440 m2; jediný akcionár primátor Ing. Ondrej Csanda; súhlas jediného akcionára nebol predložený
 5. Kúpna zmluva zo dňa 19.12.2002 uzavretá s pánom K. Hl. a s pani H. Hl.. Predmetom tejto kúpnej zmluvy bola parcela č. 6845/13 zastav. plocha o výmere 424 m2 a stavba na tejto parcele sč. 8403  (tieto boli geometrickým plánom odčlenené od parcely        č. 6845/2). Celková cena nehnuteľností bola určená dohodou v celkovej výške 1 210 000,- Sk (znalecký posudok na predmetné nehnuteľnosti bol vo výške            443 910,- Sk). Ide o nehnuteľnosti  na ul. Kasárenská, susediace z ľavej strany s vyššie uvedenými nehnuteľnosťami. Výmera pozemkov sa tým znížila o 424 m2; jediný akcionár primátor Ing. Ondrej Csanda; súhlas jediného akcionára nebol predložený
 6. Kúpna zmluva zo dňa 17.03.2003 uzavretá s pánom J. Hl. a s pani A. Hl.. Predmetom tejto kúpnej zmluvy bola parcela č. 6845/14 zastav. plocha o výmere 57 m2 a parcela č. 6845/15 zastav. plocha o výmere 67 m2 (tieto boli geometrickým plánom odčlenené od parcely č. 6845/1). Celková cena nehnuteľností bola určená dohodou v celkovej výške 210 800,- Sk (znalecký posudok na predmetné nehnuteľnosti bol vo výške       23 250,- Sk). Ide o nehnuteľnosti na rohu ulíc Kasárenská a G. Bethlena.  Výmera pozemkov sa tým znížila o 124 m2; jediný akcionár primátor Ing. Gejza Pischinger; súhlas jediného akcionára nebol predložený
 7. Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2003 uzavretá s pánom L. Fa. a s pani M. Fa.. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je parcela č. 6845/22 zastav. plocha o výmere 396 m2, stavba      s.č. 8838 postavená na parcele č. 6845/22 a pozemok parcela č. 6845/21 zastav. plocha o výmere 368 m2 (tieto boli geometrickým plánom odčlenené od parcely č. 6845/1 a 6845/2; stavba s.č. 5364 bola rozdelená na dve samostatné stavby, z toho predávaná mala s.č. 8838). Celková cena nehnuteľností bola určená dohodou v celkovej výške 1 680 000,- Sk (znalecký posudok na predmetné nehnuteľnosti bol vo výške            482 150,- Sk). Ide o nehnuteľnosti na rohu ulíc Kasárenská a Hradná. Výmera pozemkov sa tým znížila o 764 m2; jediný akcionár primátor Ing. Gejza Pischinger; súhlas jediného akcionára nebol predložený
 8. Kúpna zmluva zo dňa 03.09.2004 uzavretá s pánom K. Hl.. a s pánom A. Le.. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je parcela č. 6845/23 zastav. plocha o výmere        473 m2, parcela č. 6845/24 zastav. plocha o výmere 440 m2 a stavba s.č. 8637 postavená na parcele č. 6845/24 a pozemok (tieto boli geometrickým plánom odčlenené od parcely č. 6845/1 a 6845/2; stavba s.č. 5364 bola rozdelená na dve samostatné stavby, z toho predávaná mala s.č. 8637). Celková cena nehnuteľností bola určená dohodou v celkovej výške 2 460 000,- Sk (znalecký posudok na predmetné nehnuteľnosti bol vo výške 1 979 600,- Sk). Ide o nehnuteľnosti na konci ul. Kasárenská, smerom  k ul. Hradná.  Výmera pozemkov sa tým znížila o 913 m2; jediný akcionár primátor Ing. Gejza Pischinger; súhlas jediného akcionára nebol predložený
 9. Kúpna zmluva zo dňa 26.08.2008 uzavretá so spoločnosťou MEDIATION KMCH, s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici. Predmetom tejto kúpnej zmluvy bola parcela        č. 6857/1 zastav. plochy a nádvoria  o výmere 4 491 m2, parcela č. 6857/2 zastav. plochy a nádvoria  o výmere 844 m2 a  stavba na tejto parcele sč. 5591, parcela          č. 6857/4  ostatné plochy  o výmere 2 794 m2, parcela č. 6857/5 zastav. plochy a nádvoria  o výmere 757 m2 spolu s garážami so s.č. 5594, parcela č. 6857/6 zastav. plochy a nádvoria  o výmere 538 m2 spolu s dielňami s.č. 5595, parcela č. 6857/7 zastav. plochy a nádvoria  o výmere 1 502 m2spolu s dielňami s.č. 5593, parcela        č. 6857/8 ostatné plochy  o výmere 15 m2, parcela č. 6857/88 zastav. plochy a nádvoria  o výmere 27 m2, parcela č. 6857/90 zastav. plochy a nádvoria  o výmere      9 m2. Celková cena nehnuteľností bola určená dohodou v celkovej výške             19 209 750,- Sk Ide hlavne o pozemky a budovy nachádzajúce sa na pravo od  zdevastovanej budovy na ul. Kasárenská (niekedy tam sídlila aj MsPo) a za touto budovou. Výmera pozemkov sa tým znížila o 10 977 m2; jediný akcionár primátor Ing. Gejza Pischinger; súhlas jediného akcionára bol daný
 10. Kúpna zmluva vč. Dodatku č. 1 zo dňa 05.03.2009 a dodatku č. 2 zo dňa 18.9.2009 uzavretá so spoločnosťou BSG development, s.r.o. so sídlom v Bratislave. Predmetom tejto kúpnej zmluvy bola parcela č. 6845/26 zastav. plochy a nádvoria  o výmere 3 196 m2, parcela č. 6845/3 zastav. plochy a nádvoria  o výmere 1 110 m2 spolu s budovou s.č. 5337, parcela č. 6845/4 zastav. plochy a nádvoria  o výmere 848 m2 spolu s budovou s.č. 5365, parcela č. 6845/28 zastav. plochy a nádvoria  o výmere 4 076 m2, parcela č. 6845/27 zastav. plochy a nádvoria  o výmere 77 m2, parcela č. 6845/29 zastav. plochy a nádvoria  o výmere 701 m2 (tieto boli vytvorené geometrickým plánom z parcely č. 6845/1, 6845/3 a 6845/4). Celková cena nehnuteľností bola určená dohodou v celkovej výške 601 280,64 € (18 114 180,56 Sk). Ide hlavne o pozemky, kde sa teraz nachádza obchod LIDL a časť pozemkov na ľavo od neho. Nachádza sa tam aj „CITY BOX“. Výmera pozemkov sa tým znížila o 10 008 m2; jediný akcionár primátor Ing. Gejza Pischinger; súhlas jediného akcionára bol daný dodatočne 16.12.2009
 11. Kúpna zmluva zo dňa 30.12.2009 uzavretá so spoločnosťou BSG development, s.r.o. so sídlom v Bratislave. Predmetom tejto kúpnej zmluvy bola parcela č. 6845/40 zastav. plochy a nádvoria  o výmere 3 158 m2, (táto bola vytvorené geometrickým plánom z parcely č. 6845/1). Celková cena nehnuteľností bola určená v celkovej výške 189 732,64 € (5 715 885,51 Sk); súhlas jediného akcionára bol daný. Ako vyplynulo zo zápisnice predstavenstva spoločnosti zo dňa 11.2.2011, k tejto zmluve bol podpísaný dňa 16.2.2010 dodatok č. 1 bez súhlasu jediného akcionára. K prevodu tohto pozemku však nedošlo. Nakoniec sa od tejto zmluvy dňa 9.2.2013 odstúpilo (viď. zápisnica predstavenstva spoločnosti zo dňa 22.1.2013) Tu bolo konštatované, že so spoločnosťou BSG development, s.r.o. bola podpísaná dohoda o odstúpení
 12. Kúpna zmluva zo dňa 09.11.2011 v čítane dodatku č. 1 zo dňa 04.04.2012 uzavretá s pánom P. Hl.. Predmetom tejto kúpnej zmluvy boli 2/3 z parcely č. 6845/2 zastav. plochy a nádvoria o výmere 672 m2 a stavba na tejto parcele s.č. 5364. Celková cena nehnuteľností bola určená na základe ponuky spoločnosti na zverejnený návrh na uzavretie zmluvy vo výške 62 977 € (najvyššia cena z troch ponúk). Ide o časť budov na ul. Kasárenská. Ich súčasťou je aj národná kultúrna pamiatka. Výmera pozemkov sa tým znížila o 448 m2. V procese odpredaja tohto tzv. prebytočného majetku sa podľa dostupných predložených podkladov (Zápisnica zo zasadnutí predstavenstva spoločnosti zo dňa 11.10.2011, 2.11.2011, Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 4.11.2011 a Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.11.2011) vyskytli mnohé nezrovnalosti. Podľa zápisnice predstavenstva spoločnosti zo dňa 11.10.2011 predstavenstvo navrhlo jedinému akcionárovi schváliť odpredaj prebytočného majetku ponukovým konaním (budovu s.č. 5364 na parcele č. 6845/43 a priľahlý pozemok p.č. 6845/42 na LV č.7405) a následne pristúpiť k realizácii ponukového konania. V rámci vyhodnotenia ponukového konania, podľa zápisnice predstavenstva zo dňa 2.11.2011, z troch ponúk bola vybraná najvyššia ponuka od pána P.Hl.. Tu sa však už uvádza pozemok p.č. 6845/2 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 672 m2 a administratívna budova so s.č. 5364 postavená na tomto pozemku.    Jediný akcionár primátor Ing. Gejza Pischinger; súhlas dal dňa 4.11.2011, ale už na predaj novovytvoreného pozemku p.č. 6845/42 zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2, novovytvoreného pozemku p.č. 6845/43 o výmere 411 m2 a administratívnej budovy so súpis. číslom 5364, ktorá sa mala nachádzať na novovytvorenom pozemku s p.č. 6845/2 o výmere 268 m2 kupujúcemu P.Hl. za cenu 72 900,- €.  V tomto rozsahu bola aj uzavretá zmluva, čo vzala na vedomie aj dozorná rada spoločnosti dňa 10.11.2011. Prevod majetku sa nakoniec uskutočnil podľa dodatku č.1 k zmluve, ktorý bol podpísaný dňa 4.4.2012. Vklad do katastra bol povolený dňa 29.5.2012. Z predložených dokladov nie je možné zistiť dôvody vyššie uvedených nezrovnalostí. S nimi do istej miery súvisí aj v poradí ďalší prevod majetku spoločnosti.
 13. Kúpna zmluva zo dňa 10.04.2013 uzavretá s pánom P. Hl.. Predmetom tejto kúpnej zmluvy bola 1/3 z parcely č. 6845/2 zastav. plochy a nádvoria o výmere 672 m2 a stavba na tejto parcele s.č. 5364. Celková cena nehnuteľností bola určená dohodou v celkovej výške 29 100 €. Išlo tu o predaj národnej kultúrnej pamiatky – brány z ul. Kasárenská. Tým sa dokončil predaj majetku, ktorého prvá časť bola realizovaná dodatkom č. 1 k zmluve zo dňa 4.4.2012 (viď. uvedené vyššie). Výmera pozemkov sa tým znížila o 224 m2; jediný akcionár primátor Ing. Gejza Pischinger; súhlas jediného akcionára bol daný 20.03.2013. Tento predaj tiež sprevádzali isté nezrovnalosti. Vyplýva to aj zo zápisnice DR zo dňa 20.5.2013, kde sa v bode 5 okrem iného uvádza aj citujem: „Členom DR bola tiež poslaná fotokópia Histórie transakcií, z ktorej vyplýva realizácia transakcie v sume 29 100 euro s menom Hl. H. s dátumom podpísania 9.4.2013. Dozornej rade tiež bola predložená fotokópia listu spoločnosti Správe katastra Nové Zámky Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva .... a to zo dňa 21.3.2013 ....“. Tu je ešte nutné dodať, že podľa dátumov overovania podpisov bola zmluva zo strany spoločnosti podpísaná dňa 16.4.2013, ale zo strany kupujúceho až dňa 14.6.2013. Na predloženom rozhodnutí Správy katastra Nové Zámky o povolení vkladu zo dňa 26.6.2013 sa uvádza, že navrhovateľ doručil návrh dňa 19.4.2013. Účastníkom tejto zmluvy bolo aj Mesto Nové Zámky, ako oprávnený z vecného bremena v 2. rade. Táto informácia mala byť v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám .... zverejnená aj na webovej stránke mesta. Mesto si túto povinnosť nesplnilo.
 14. Kúpna zmluva .... a zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 30.05.2013 v čítane dodatku č. 1 zo dňa 03.09.2013 uzavreté s pánom K. Hl.. Predmetom tejto kúpnej zmluvy boli pozemky odčlenené geometrickým plánom od parcely č. 6845/1 zastavené plochy a nádvoria. Ide o výmeru 166 m2 (diel č. 1 priradený k parcele         č. 6845/44) a 237 m2 ( diel č. 2 parcela č. 6845/48). Celková cena nehnuteľností bola určená dohodou vo výške znaleckého posudku 28 000,- €. Ide o pozemky nachádzajúce sa za pozemkami 6842/2 a 6845/13 približne v strede ul. Kasárenská. Výmera pozemkov sa tým znížila o 403 m2.; jediný akcionár primátor Ing. Gejza Pischinger súhlas na prevod uvedenej nehnuteľnosti v prospech K.Hl. dal dňa 27.5.2013. Aj v tomto prípade sa vyskytli nezrovnalosti. Poukazuje na to aj DR, ktorá vo svojej zápisnici zo dňa 13.12.2013 v bode 2 uvádza citujem: „Zo zaslanej podoby kúpnej zmluvy nie je zrejmý ani dátum  jej podpísania a skutočnosť, či vôbec podpísaná bola. Ak bolo účastníkom týchto zmluvných vzťahov aj Mesto, tak je potrebné preukázať, že zmluva v súlade so zákonom nadobudla jej zverejnením účinnosť. Vysvetlenie je potrebné tiež k vzniku vecného bremena, o ktorom v RJA (rozhodnutie jediného akcionár) nebola vôbec zmienka, ...., ale predovšetkým prečo je kupujúcim iná osoba ako uvádza RJA (K.Hl.-P.Hl.)“.  Tu treba dodať, že mesto zverejnilo na svojej webovej stránke iba Zmluvu, ale dodatok č.1 nie . Táto zmluva bola na stránke mesta zverejnená dokonca 2x. Raz dňa 10.6.2013 pod značkou KZ/N/123/2013 (uvedený dátum podpisu 30.5.2013!) a potom dňa 16.7.2013 pod značkou ZVB/155/2013 (uvedený dátum podpisu 11.7.2013!!!). Na  druhej strane bola zmluva podpísaná spoločnosťou (podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov) dňa 30.5.2013. Pán P.Hl. podľa tohto podpísal zmluvu až 19.7.2013. Doklad o overení podpisu pána K.Hl. nebol k zmluve priložený. Rovnako nebol priložený ani pri dodatku č. 1 k Zmluve. Tento bol spoločnosťou podpísaný dňa 3.9.2013. Pán P.Hl. ho podpísal už 27.8.2013. Rozhodnutie povolenia v kladu bolo správou katastra Nové Zámky vydané dňa 1.8.2013 v prospech P.Hl. (diel č. 1) a K.Hl. (diel. č. 2).
 15. Kúpna zmluva zo dňa 09.10.2013 uzavretá so spoločnosťou DAMI-TZB, spol. s r.o. so sídlom v Nových Zámkoch. Predmetom tejto kúpnej zmluvy bol novovytvorený pozemok parcel. č. 6845/5 zastav. plochy a nádvoria o výmere 357 m2 so stavbou na tejto parcele s.č. 5366 a novovytvorený pozemok parcel. č. 6845/47 zastav. plochy a nádvoria o výmere 689 m2 (tieto boli vytvorené geometrickým plánom s parcely        č. 6845/1, 6845/5 a 6845/30). Celková cena nehnuteľností bola určená dohodou vo  výške znaleckého posudku 53 200,- €. Ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa neďaleko spojnice ulíc Žerotínova bašta a Hradná, zhruba oproti pravej bočnej strane pohostinstva Fajka. Predané pozemky mali výmeru 1 046 m2; jediný akcionár primátor Ing. Gejza Pischinger; súhlas jediného akcionára bol daný.

Podľa ods. 3) § 2 zákona č. 221/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  patrí aj spoločnosť Novocentrum Nové Zámky a.s. medzi povinné osoby. Z čoho vyplýva, že s účinnosťou od 1.1.2011 bola povinná zverejňovať na svojej webovej stránke zmluvy podľa § 5a ods. 2) ako aj ods. 3) (viď. aj Nariadenie vlády SR č. 498 z roku 2011). Údaje o zmluvách však na webovej stránke spoločnosti zverejnené neboli. A to aj napriek tomu, že spoločnosť mala k dispozícii už od 21.2.2011písomné právne stanovisko od právneho poradcu spoločnosti ktorý potvrdil, že aj na spoločnosť Novocentrum sa táto povinnosť vzťahuje.  Občiansky   zákonník   v § 47a) zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení,  hovorí o účinnosti po zverejnení na webovom sídle povinnej osoby: „Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je  účinná dňom  nasledujúcim po dni jej zverejnenia.“. Občiansky  zákonník s nesplnením tejto povinnosti spája nevyvrátiteľnú domnienku neuzatvorenia takejto zmluvy.

Prevody majetku spoločnosti od roku 2014 do roku 2018        
1. Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 22.09.2016 v čítane dodatku č. 1 zo dňa 22.02.2017, dodatku č. 2 zo dňa 6.3.2017  bola uzavretá so spoločnosťou LEBECO s.r.o. so sídlom v Kolárove.  Predmetom tejto kúpnej zmluvy je parcela č. 6845/30 zastav. plocha o výmere  1 198 m2, Celková cena nehnuteľností bola určená na základe ponuky spoločnosti na zverejnený návrh na uzavretie zmluvy vo výške 53 100,- € (táto sa rovná výške znaleckého posudku). Ide o časť pozemkov tvoriacich prístupovú cestu k Jazdiarni; jediný akcionár primátor PhDr. Mgr. art Otokar Klein; súhlas jediného akcionára bol daný

Časová a vecná postupnosť   prevodu  nehnuteľnosti  zapísanej v správe katastra na LV č. 7405 ako CKN parc. č. 6845/30  o celkovej výmere 1198 m2:

•     10. 01. 2014 uzatvorená  nájomná zmluva medzi prenajímateľom Novocentrum  Nové Zámky a. s. a nájomcom  LEBECO , s. r. o. Remeselnícka  4 Kolárovo   na dobu neurčitú , dohodnuté predkupné právo v prospech nájomcu – viď. príloha – co.
•    Ústna požiadavka nájomcu  LEBECO , s. r. o. o kúpu predmetného pozemku (podľa vyjadrenia predstaviteľov a.s.)
•    23. 08. 2016 objednávka č. 1/2016  zadávateľa Novocentrum Nové Zámky, a. s.   znalcovi Ing. Š. M. , na vypracovanie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti
•    31. 08. 2016 vypracovanie znaleckého posudku  číslo : 176/2016  Ing. Š. M. Hodnota podľa znaleckého posudku je 53100,- €.
•    02.09.2016 do 19.09.2016 ( podľa vyjadrenia  Novocentrum Nové Zámky, a. s.) bol zverejnený návrh na uzatvorenie zmluvy podpísaný predsedkyňou predstavenstva a.s.,  v oznamoch Televízie Nové Zámky – viď. príloha – co.    
•    09.09.2016  o 11.35 hod. prevzatá  žiadosť LEBECO, s. r. o. Kolárovo o odpredaji nehnuteľnosti na základe návrhu na uzavretie zmluvy,  za sumu 53.100 EUR, Novocentrom Nové Zámky, a. s. – viď. príloha – co.
•    20.09.2016 vyhodnotenie  návrhov na uzatvorenie zmluvy na odkúpenie nehnuteľnosti  komisiou v zložení: predsedníčka predstavenstva a  poverenou výkonnou riaditeľkou. Bol podaný len návrh od spoločnosti  LEBECO, s. r. o.
•    21.09.2016 rozhodnutie jediného akcionára Mesto Nové Zámky zast. Mgr. Art. Otokarom Kleinom, primátorom mesta o udelení súhlasu s prevodom  nehnuteľného majetku, za dohodnutú kúpnu cenu 53.100 EUR – viď. príloha – co.
•    22.09.2016 podpísaná  kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena  predávajúcim Novocentrum Nové Zámky a. s. a oprávneným z vecného bremena  Mestom Nové Zámky.  Dňa 23. 09. 2016 bola podpísaná kupujúcim a povinným z vecného bremena LEBECO s. r. o. Kolárovo – viď. zverejnenie na webovej stránke mesta 15.11.2016 pod č. KZ/N/784/2016
•    23.09.2016 príkaz  Slovenskej sporiteľni na zaplatenie kúpnej ceny 53.100 EUR – viď. príloha – co.
•    26.09.2016 zaplatenie kúpnej ceny  53.100 EUR jej pripísaním na účet predávajúceho  vo VÚB a. s. (nakoľko 23.09.2016 pripadol na piatok, pripísanie na účet predávajúceho sa zrealizovalo až 26.09.2016)
•    27.09.2016 doručenie návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva a práva zodpovedajúceho vecnému bremenu  katastru  nehnuteľností  Okresný úrad Nové Zámky katastrálny odbor ( zaevidované  pod č. j. V 6189/16 ) – viď. príloha – co.
•    25.10.2016 rozhodnutie Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor č. j. V 6189/2016-5 o prerušení  konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva evidovaný pod číslom V 6189/2016 z dôvodu  nedostatkov na strane podávajúceho (chýbalo potvrdenie o zverejnení zmluvy, geometrický plán ...)
•    08.11.2016  doručená    žiadosť o predĺženie   lehoty na  odstránenie nedostatkov  číslo konania   V 6189/2016 , Okresnému úradu Nové Zámky   katastrálny odbor
•    09.11.2016 súhlas Okresného úradu Nové Zámky katastrálny odbor s predĺžením lehoty na 30 dní  do 28.12.2016
•    20.12.2016 doručená  opätovná žiadosť o predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov č. konania V 6189/2016 Okresnému úradu  Nové Zámky katastrálny odbor
•    22.12.2016 súhlas Okresného úradu Nové Zámky katastrálny odbor s predĺžením lehoty na 30 dní ,  do 28. 01. 2017
•    26.01.2017 doručená žiadosť o predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov  číslo konania     V 6189/2016 , Okresnému úradu Nové Zámky   katastrálny odbor
•    30.01.2017 súhlas Okresného úradu Nové Zámky katastrálny odbor s predĺžením lehoty o 30 dní
•    22.02.2017 dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena s geometrickým plánom č. 93/2016 vyhotoveným dňa 12. 11. 2016 Ing. Vincentom Bujdákom - viď. zverejnenie na webovej stránke mesta 22.02.2017 pod                     č. DOD/195/2017  
•    23.02.2017 doručenie doplneného  návrhu  na povolenie vkladu vlastníckeho práva a práva zodpovedajúceho  vecnému bremenu v katastri nehnuteľností  k číslu konania V 6189/2016 – viď. príloha - co.
•    01.03.2017 rozhodnutie Okresného úradu  Nové Zámky,  katastrálny odbor č. k. V 6189/2016-16 o prerušení konania o návrh na vklad vlastníckeho práva z dôvodu nedostatkov na strane podávajúceho (chýbalo potvrdenie o zverejnení zmluvy a dodatku, dodatok bol podpísaný len splnomocnenou osobou a bolo potrebné podpisy všetkých účastníkov konania .....)   
•    06.03.2017 dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena a dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena - viď. zverejnenie na webovej stránke mesta 7.3.2017 pod č. DOD/333/2017
•    09.03.2017 doručený doplnený návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva a práva zodpovedajúceho vecnému  bremenu   v katastri nehnuteľností  č. k. V 6189/2016 obsahujúci aj potvrdenia o zverejnení zmluvy, ako aj jej oboch dodatkov. – viď. príloha - co.
•    15.3.2017 povolenie  vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, povolenie vkladu vecného bremena
•    03.03.2020 výpis z katastra nehnuteľností – výpis z listu vlastníctva  č. 14160 o vlastníctve LEBECO s. r. o. Remeselnícka  4 Kolárovo k nehnuteľnosti  parc. č. 6845/30 o výmere 1198 m2 – viď. príloha - co.  
Predstavenstvo spoločnosti Novocentrum Nové Zámky, a. s. (predošlé predstavenstvo),  dňa 31. 01. 2014 o. i. prerokovalo a schválilo  žiadosť LEBECO , s. r. o. Kolárovo o prenájom  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. území Nové Zámky , zapísanej na Správe katastra  na LV č. 7405 ako CKN parc. Č. 6845/30 o celkovej výmere 1198 m2 . Nájomná zmluva ale bola podpísaná, v rozpore so stanovami, už 10.01.2014.
     Celý proces od zámeru a následne odplatný prevod vlastníctva k predmetnej „spornej“ nehnuteľnosti je popísaný vo vyššie uvedenej  časovej a vecnej postupnosti prevodu  nehnuteľnosti  zapísanej v správe katastra na LV č. 7405 ako CKN parc. č. 6845/30.

Prevod „spornej“  nehnuteľnosti    nebol   predmetom  rokovania  predstavenstva  spoločnosti. V súlade so stanovami spoločnosti mal byť celý proces predaja prerokovaný na zasadnutiach predstavenstva a mali byť prijaté adekvátne uznesenia. Rovnako mala byť o tom bezodkladne informovaná aj dozorná rada. Dozorná rada spoločnosti sa o tom ale dozvedela až po medializácii celej problematiky v čase, keď už bol celý tento proces ukončený. Následne potom dňa 06. 06. 2017 o tom rokovala na svojom zasadnutí. Konštatovala, o. i., že jediný akcionár  Novocentra a. s. udelil súhlas na prevod tohto „sporného“ nehnuteľného majetku spoločnosti  Novocentrum  kupujúcemu – obchodnej spoločnosti Lebeco s. r. o. za dohodnutú cenu 53 100€. Ďalej konštatovala, že zápisnice predstavenstva ani v programovej časti zasadnutia, ani v obsahovej časti neobsahujú informácie o tom, že by predstavenstvo prerokovalo potrebu a spôsob predaja uvedeného pozemku. Dozorná rada tiež uviedla, že na zasadnutiach predstavenstva nebola vymenovaná žiadna vyhodnocovacia komisia súťaže a neboli stanovené ani  podmienky na jej vyhodnotenie. Napriek tomu  dňa  20. 09. 2016  zasadla „vyhodnocovacia komisia“, kde bola prítomná predsedníčka  predstavenstva a poverená výkonná riaditeľka spoločnosti.  Uvedené osoby vyhodnotili ponuku o kúpu pozemku a návrh na uzavretie zmluvy. Potom už nasledoval proces predaja „sporného“ pozemku. Ten je, ako to už bolo spomenuté, podrobne popísaný v časovej a vecnej postupnosti prevodu  nehnuteľnosti  zapísanej v správe katastra na LV č. 7405 ako CKN parc. č. 6845/30.

Na záver je možné konštatovať, že aktuálnym vlastníkom „ sporného“ pozemku je už spoločnosť  LEBECO, s.r.o. Kolárovo. Samotný predaj protizákonný nie je. Je však otázne, či spoločnosť, vzhľadom na charakter pozemku, v dostatočnej miere zvážila všetky okolnosti, správnosť a vhodnosť takéhoto predaja.  Z výpisu z LV   č. 14160 parc. č. 6845/30  je zrejmé, že vecné bremeno v prospech mesta (právo prechodu a prejazdu pešo aj motorovými vozidlami cez túto parcelu) na uvedenej parcele v súčasnosti už vyznačené je.
Rovnako je možné konštatovať, že kroky mesta a spoločnosti  Novocentrum Nové Zámky a.s. smerujúce k vysporiadaniu pozemkov pod stavbou „Národná historická pamiatka Jazdiareň – Nové Zámky“ (viď. KZ/395/2016  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 7.2.2017), ako aj kroky, ktorými sa mali riešiť aj pomerne vysoké záväzky a.s. voči spoločnosti Novovital a prístupová cesta k „Jazdiarni“ (viď. KZ/N/969/2016, ktorej predmetom bol aj už predaný pozemok parc. č. 6845/30, zverejnená na webovej stránke mesta dňa 6.2.2017 a Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. OPO/971/2016 zverejnená na webovej stránke mesta dňa 7.2.2017) boli neúčinné. Je zrejmé, že k pochybeniu (opätovnému predaju pozemku parc.  č. 6845/30) došlo nedostatočnou komunikáciou a výmenou informácií medzi príslušnými zamestnancami MsÚ a predstaviteľmi spoločnosti Novocentrum už v štádiu prípravy celého procesu. Pri podpisovaní samotnej kúpnej zmluvy  č. KZ/969/2016 zohrala potom svoju rolu aj nepozornosť jednotlivých jej aktérov, ktorí si nevšimli, že „sporný“ pozemok bol už raz „predaný“. V konečnom dôsledku bolo potrebné túto problematiku opätovne otvoriť a v rámci existujúcich možností vyriešiť.

2. Kúpna zmluva č. KZ/N/1669/2017 zo dňa 22.12.2017 bola  uzavretá s Mestom Nové Zámky. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je parcela č. 815/4 zastav. plochy a nádvoria o výmere 578 m2, parcela č. 815/6 zastav. plochy a nádvoria o výmere 299 m2, parcela č. 815/7 zastav. plochy a nádvoria o výmere 56 m2, parcela č. 6787/8 zastav. plochy a nádvoria o výmere 539 m2, parcela č. 6845/1 zastav. plochy a nádvoria o výmere 7 135 m2.  Celková cena nehnuteľností bola určená dohodou vo výške 21 846,35 € (táto sa rovná výške vzájomného zápočtu pohľadávok). Ide o všetky zvyšné pozemky spoločnosti Novocentrum Nové Zámky a.s. o výmere 8 607 m2.; jediný akcionár primátor PhDr. Mgr. art. Otokar Klein; súhlas jediného akcionára bol daný. Bola uzavretá v zmysle uznesenia č. 273/131217 časť C. Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol povolený dňa 31.1.2018.

Samotné uzavretie zmluvy do istej miery súviselo s predchádzajúcim predajom (viď. uvedené vyššie). Preto jej predchádzalo uzavretie dohody o odstúpení od Kúpnej zmluvy       č. KZ/N/969/2016 (reg. č. OPO/1670/2017) dňa 22.12.2017, dohody o odstúpení od Kúpnej zmluvy č. KZ/N/395/2016 (reg. č. OPO/1671/2017) dňa 22.12.2017. V tento istý deň bol podpísaný Dodatok č. 1 (registrovaný ako DOD/1676/2017) k dohode o započítaní vzájomných pohľadávok č. OPO/971/2016. Práve touto formou bola uhradená kúpna cena za predmet prevodu t.j. vo výške 21 846,35 €.  

Keď bol zástupcom jediného akcionára primátor Ing. Ondrej Csanda spoločnosť predala pozemky (na niektorých sa nachádzali aj stavby) o výmere cca 10 633 m2. Z toho tretím osobám (teda bez predaja Mestu Nové Zámky) o výmere 1 644 m2.

Keď bol zástupcom jediného akcionára primátor Ing. Gejza Pischinger spoločnosť predala pozemky (na niektorých sa nachádzali aj stavby) o výmere cca 24 907 m2. Všetky tieto predaje boli realizované s tretími osobami. Počas jeho funkčného obdobia došlo aj k predaju národnej kultúrnej pamiatky – brány z ul. Kasárenská!  

Keď bol zástupcom jediného akcionára primátor PhDr. Mgr. art. Otokar Klein spoločnosť predala pozemky (na niektorých sa nachádzali aj stavby) o výmere cca 9 805 m2. Z toho tretím osobám (teda bez predaja Mestu Nové Zámky) o výmere 1 198 m2.

Po vyššie uvedených prevodoch spoločnosť Novocentrum Nové Zámky a.s. už nemá žiadny nehnuteľný majetok.

Téme sme sa venovali:
 
2019-11-07   Upozornenie na porušenie zákona a pokuta pre prevádzkovateľa NZTV spoločnosť Novocentrum a.s.
2019-09-24   Podpísal primátor zmluvu na 800 tis. Eur bez verejného obstarávania a bez súhlasu zastupiteľstva?
2019-07-16   Trošičku sme to prekombinovali..., alebo záhady okolo pani Hozlárovej...
2019-03-09   Zneužívanie NZTV bude riešiť Rada pre vysielanie a retransmisiu. Príde primátorská hlásna trúba o licenciu?
2017-09-13   Niekedy sa aj realitní mágovia utnú. Cestu k Jazdiarni predalo Novocentrum omylom hneď dvakrát - Ako to vidím ja...
2017-05-14   O žobrákoch v samospráve, alebo ako posl. L. Forró lamentoval nad stavom býv. kasární, za ktorý nesie zodpovednosť aj on sám
2017-04-26   Brutálne video z dnešného zastupiteľstva: primátor s predstavenstvom Novocentra in-flagranti
2017-04-26   Primátor vie čo a prečo predáva - môžeme kľudne spávať... ako to vidím ja
2017-04-01   Podivný výpredaj mestských pozemkov pokračuje... ako to vidím ja
2016-05-01   S mestskými firmami to ide od desiatich k piatim...
2015-09-30   Správa o aktuálnom stave spoločnosti Novocentrum a.s.
2015-06-05   Pani poslankyni kvapká kohútik...
2015-05-22   Zverejnené staré zmluvy Novocentra z kauzy "Rozpredaj areálu býv. kasární v rokoch 2008-2013"
2015-02-01 Kultúrno-mediálno-informačná avantúra "Novocentrum". Odkrývanie zametených stôp
2014-11-18 Poslanec-predseda komisie pre mestské podniky a člen dozornej rady Novocentra sekundoval k utajeným predajom mestského majetku, lebo tak mu zákon kázal...
2014-08-25 V tomto volebnom období stálo "podnikanie" NZTV mesto 30 mil. korún. 6 poslancov v orgánoch a.s. k tomu robilo "křoví" za 90-180 €/mesačne...
2014-06-27 Od r. 2009 preinvestovalo vedenie mesta do vlastnej propagácie cez "noviny zadarmo" 20 miliónov korún
2013-08-15 Otázniky okolo financovania kúpy digitálneho vysielača NZTV: Predalo Novocentrum ďalšiu nehnuteľnosť?
2012-08-09   Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum II.
2012-08-03   Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum I.
2012.02.17 Novocentrum nebude informovať o svojom hospodárení
2012.02.04 Z "mačky vo vreci" predávanej Novocentrom sa vykľul "strašidelný dom"
2011.02.11 Zmeny vo vedení mestského podniku Novocentrum
2010.09.06 Nezadržateľne rastie obludná stavba, ktorú nikto nechcel
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
02:12:24 Kontrola hospodárenia s majetkom mesta v spoločnosti Novocentrum a.s. za obdobie od jej vzniku [2020-05-16; 2,125 x]
02:12:07 Zamilovanosť počas manželstva? - je ako práca v bani [2015-04-05; 3,736 x]
02:11:53 Rokovanie zastupiteľstva 4. marca 2015. Sme rukojemníkmi zmluvy s Brantnerom? [2015-03-04; 5,852 x]
02:11:11 Radnica zo svojej strany uzavrela otázku predaja starej nemocnice... [2018-12-31; 2,236 x]
02:10:35 Reakcia na FB príspevok poslanca Štefana Pivodu [2020-12-18; 1,658 x]
02:10:29 Nové Zámky o krok bližšie k Európe. Na štedrý deň primátor obedoval s bezdomovcami a ľuďmi v núdzi... [2014-12-26; 3,528 x]
02:09:58 Vyúčtovanie mestských dotácií na šport, kultúru a sociálne veci za rok 2018 [2019-05-19; 2,595 x]
02:09:56 Turczel Lajos: Érsekújvár és a Sarló [2011-05-22; 7,154 x]
02:09:24 Szabó László: Érsekújvári albumok [2013-01-28; 7,533 x]
02:08:49 Nyomtatásban is megjelentek a "Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz" konferencia anyagai / Vyšie... [2013-03-16; 2,716 x]
02:08:29 Dokážeme prinútiť mestských papalášov, aby si riadne označili svoje služobné autá? [2020-01-11; 2,488 x]
02:08:23 Kto platí za odvoz smetí zo súkromných ulíc papalášov? [2019-09-14; 2,884 x]
02:08:13 101. výročie založenia Československa [2019-10-29; 2,396 x]
02:07:35 Denný stacionár pre bezdomovcov realitou - mesto si prenajalo priestory býv. Športhotela na Sihoti, ... [2020-05-02; 2,689 x]
02:06:23 Kniha týždňa/A hét könyve: Borovszky Samu, Magyarország vármegyéi. Nyitra vármegye / Nitrianska župa... [2011-01-24; 10,478 x]
02:05:47 Začaté konkurzné konanie voči HC Nové Zámky [2019-10-08; 2,276 x]
02:05:11 Ani tretí štátny orgán v poradí nezistil porušenie zákona v prípade ilegálneho znovuotvorenia mestsk... [2023-08-24; 883 x]
02:04:34 Zodpovednosť regionálnych médií za dianie v našom meste [2022-07-30; 1,263 x]
02:04:10 Nezvyklý rozsah a formu nadobúda propagačná kampaň na Logportál / Szokatlan méreteket és formákat öl... [2012-01-12; 3,877 x]
02:03:53 Polícia v našom kraji stále funguje v režime SKUTOK SA NESTAL [2020-05-01; 2,001 x]
02:03:23 Reakcia p. F. Vrábela na článok o šurianskej konferencii [2011-03-29; 5,538 x]
02:03:20 Futbal v Nových Zámkoch bol a kým som primátorom, aj bude - sľúbil som to otcovi... postrehy z dnešn... [2018-08-01; 2,780 x]
02:03:13 Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovo... [2019-09-07; 6,865 x]
02:02:35 Kultúrno-mediálno-informačná avantúra "Novocentrum". Odkrývanie zametených stôp [2015-02-01; 3,506 x]
02:02:34 Kauza Športhotel - z chaotického predaja sa vynárajú obrysy možnej realitnej špekulácie v pozadí...... [2020-02-26; 2,619 x]
02:01:53 Kniha týždňa: Sto českých vědců v exilu Ed. Soňa Štrbáňová a Antonín Kostlán (Academia, Praha 2011)... [2022-07-15; 982 x]
02:01:08 Zbierka na nákup munície pre Ukrajinu [2024-04-21; 365 x]
02:00:34 Návrh na prerozdelenie dotácií na šport a kultúra na rok 2020 [2020-02-23; 1,280 x]
02:00:11 Hľadajme taký spôsob, Jaro, ktorý zas neovplyvní moju situáciu, veď vieš na čo myslím... Na internet... [2018-07-06; 4,165 x]
01:59:52 Čo nám píše pani Denisa... [2019-04-12; 3,110 x]
01:59:29 V stredu bude mestské zastupiteľstvo voliť náčelníka polície aj hlavného kontrolóra [2015-03-02; 5,088 x]
01:59:14 Môžeme opäť spokojne spávať. Naozaj? [2021-12-18; 1,082 x]
01:58:38 Magyar szózatok a békekonferenciához és a világ közvéleményéhez 1919-ben és a csehszlovák válaszok I... [2013-06-19; 5,334 x]
01:58:35 Popturmix: Vendégségben a Kárpát-medence Mulatós Királyánál - Mulatós Sancinál és barátainál - akikk... [2017-09-23; 5,445 x]
01:57:50 Strašidelný dom v "križovatke smrti" / Kísértet ház a halál-kereszteződésben [2011-02-14; 10,190 x]
01:57:09 List bratislavskej advokátskej kancelárie primäl primátora k činu: Po roku otáľania podpísal dohodu ... [2023-07-13; 1,380 x]
01:56:51 Felvidéki magyar autonómia-elképzelések 1993-ból / Predstavy maďarských menšinových strán o autonóm... [2013-06-30; 2,167 x]
01:56:29 Článok na AKTUALITY.SK o bizarnej stavbe Hotela Gbelce. V pozadí majú byť mnohomiliónové daňové podv... [2019-05-13; 1,836 x]
01:55:44 Primátor stupňuje tlak na Watson.sk [2021-03-17; 2,304 x]
01:55:34 Nebývalý úspech šurianskych chovateľov koní a stajne LokoTrans. Na tohoročnej bratislavskej Jarnej c... [2017-05-28; 2,827 x]
01:54:56 A hét könyve: Daniel Pipes: Összeesküvések: a paranoia évezredes története (Agave Könyvek Bp. 2007)... [2022-12-11; 751 x]
01:54:38 Kétnyelvű tájékoztatás avagy ki fizesse a kampányköltségeket? [2015-08-04; 3,413 x]
01:54:38 Stanovisko investora - firmy AMV Invest. s.r.o. ku vzniknutej situácii  [2015-03-25; 7,252 x]
01:54:09 Stav "informačného systému mesta" [2015-11-09; 2,785 x]
01:54:05 Výzva na odstránenie nehospodárneho a nezákonného nakladania s majetkom mesta Nové Zámky [2023-07-11; 1,521 x]
01:53:10 Tentoraz idem voliť EU v Nových Zámkoch [2019-02-25; 2,065 x]
01:52:52 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu II. [2022-06-07; 1,122 x]
01:52:47 Időutazás sima landolással. Az "ujvar.sk" honlap cikkeinek bibliográfiája a 2007-2010-es évekből / B... [2013-08-04; 2,901 x]
01:51:50 Chronológia prípadu Cervanová [2020-02-17; 4,407 x]
01:51:31 Posl. Garajová o watson.sk: „Píšu o nejakej intolerancii, čo absolútne nechápem... Pochybujem, že by... [2011-07-26; 3,415 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x