Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-05-18   2,748  
0
Ani nie deň pred konaním mestského zastupiteľstva sa dostáva poslancom do rúk podivný materiál - Stanovisko Predstavenstva Hotela Korzo. Predseda JRD, športový komentátor a právnik doliadajúci na predaj mestského majetku primátorovým kamošom prekvapivo dospeli k záveru o naliehavej potrebe predať mestský hotel. Očakávajú, že vzhľadom na epidémiu Covid je s hoteliérstvom nadlho AMEN a práve teraz ho možno predať najlacnejšie. Súčasne s tým síce navrhujú ešte aj iné "alternatívy" - od ponechania vśetkého ako je teraz, cez sociálne bývanie, sídlo prokuratúry až po domov dôchodcov, ale nenechajme sa pomýliť: materiál ktorý neobsahuje žiadne číslo ani nič čo by aj vzdialene pripomínalo ekonomickú analýzu, je len ďaľší primátorov balónik. Pokúša sa znova o to isté, ako v r. 2015. Nevyšlo to ani minulý rok - pomocou podobného mančaftu - so štadiónom J. Gancznera, možno sa to podarí teraz... Veríme, že poslanci túto hru ľahko prekuknú a vyzvú členov predstavenstva Hotela Korzo na odstúpenie, keďže zverenú úlohu nedokázali splniť - nič prekvapujúce vzhľadom na okolnosť že ide o ľudí v hoteliérstve celkom neskúsených - a  týmto zmäteným apelom sa načisto diskvalifikovali.  

K stanovisku je ako príloha pripojené trestné oznámenie dr. Borbélya z marca t. r., ktorému nemožno uprieť určitý étos. Každopádne sme radi, že k podaniu došlo a jeho autor si od p. Kádeka a spol. nenechal veci vysvetliť... (k tomu článok tu...).

S uvedeným materiálom ide do zastupiteľstva i návrh na predaj budovy býv. Agrisu Krajskej prokuratúre. Toto je veľmi zlý nápad a to zďaleka nielen preto, akú smutnú úlohu zohrala prokuratúra v uplynulých dvoch desaťročiach keď si nevšimla machinácie v mestských podnikoch, ani uplácanie poslancov sinekúrami a dotáciami.

Ďalší predaj akéhokoľvek mestského majetku - po dvoch desaťročiach kontinuálnych zlodejín - by mal byť absolútne TABU a každý, kto vystúpi s podobným návrhom, by mal byť diskvalifikovaný z ďalšieho rozhodovania o smerovaní nášho mesta...
 

 

Správa o stave účtovnej a obchodnej jednotky obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321 a návrhy na jeho riešenie
Predstavenstvo obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321, so sídlom Rákocziho č. 12, 940 02 Nové Zámky, týmto na základe v nižšie deklarovaných bodoch 1. a 4. uvedených rozhodných skutkových a právnych skutočností, a to, že:

1. Po vymenovaní a následnom ustanovení do funkcie členov predstavenstva obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a. s., IČO 34 142 321, dňa 25.5.2019, resp. dňa 10.7.2019, sme sa ako členovia predstavenstva oboznámili s materiálmi predloženými Ing. Jozefom Cserim ako výkonným riaditeľom na našu výzvu, so základnou situáciou v tejto účtovnej, resp. obchodnej jednotke, ktorú sme následne komparovali fyzickou kontrolou jednotlivých položiek hmotného investičného majetku, nehnuteľnosti a podobne, ako aj s aktuálnym stavom obsadenia zamestnaneckých miest, ich efektivity a potrebnosti pre riadnu a ekonomicky prospešnú prevádzku samotného Hotela Korzo. Rovnako sme fyzicky skontrolovali dôvodnosť ubytovávania fyzických osôb na 5. poschodí budovy Hotela Korzo, kde bolo zistené výrazné finančné poddimenzovanie ekonomickej efektivity tohto dlhodobého prenájmu v neprospech obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321, s čím bolo spojené aj značné fyzické poškodenie samotných takto dlhodobo prenajímaných izieb na 5. poschodí budovy Hotela Korzo (Príloha 2.Korzo fotodokumentácia pre stanovisko P a.s.).

2. V nadväznosti na skutočnosti vyplývajúce vyššie z bodu 1. boli zo strany predstavenstva okamžite po jeho personálnom skompletizovaní v júli 2019 prijaté racionalizačné opatrenia v personálnej oblasti (neodôvodnená prezamestnanosť), v oblasti cenovej politiky nájmu nebytových priestorov so zohľadnením aktuálnych cien energií, k realizácii ktorých bol písomne zo strany predstavenstva akciovej spoločnosti zaviazaný výkonný riaditeľ, ktorý bol súčasne opakovane predstavenstvom akciovej spoločnosti vyzývaný na deklarovanie tzv. cash-flow akciovej spoločnosti, avšak zo strany výkonného riaditeľa sa tak nestalo (napriek tomu, že na rokovaní predchádzajúceho predstavenstva to bol vždy jeden bod rokovania, túto skutočnosť sme sa dozvedeli až z dokumentov po jeho odchode). Výkonný riaditeľ bol teda opakovane predstavenstvom akciovej spoločnosti vyzývaný na deklarovanie tzv. cash-flow akciovej spoločnosti, avšak zo strany výkonného riaditeľa neboli poskytnuté informácie o platobnej neschopnosti resp. o záväzkoch bežného roka po splatnosti.

3. Rovnako v mesiaci jún 2019 bol hlavný kontrolór Mesta Nové Zámky požiadaný zo strany predstavenstva akciovej spoločnosti o súčinnosť v smere vykonania podrobnej hĺbkovej kontroly v účtovnej a obchodnej jednotke obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321,ktorú priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva podporil aj jediný akcionár spoločnosti primátor mesta, pričom hlavný kontrolór Mesta Nové Zámky po pristúpení k vykonaniu kontroly predmetnú kontrolu ukončil v kalendárnom mesiaci august 2019 a samotná kontrola bola vykonávania za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2019 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Nové Zámky č.116/050619 s tým výsledkom, že bol zistený celý rad nedostatkov evidenčného charakteru, nedostatkov manažérskeho riadenia a pochybení v personálnej i v obchodnej politike prevádzky a preto bol Ing. Cseri vyzvaný predsedom predstavenstva k sebareflexii a na vyvodenie osobnej zodpovednosti, čo sa udialo v mesiaci september 2019 s tým, že k dátumu 15.10.2019 skončil pracovný pomer Ing. Cseriho v obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321, a až v tomto časovom momente kedy odovzdával protokolárne prevádzku a svoju funkciu oznámil členom predstavenstva existenciu viacerých záväzkov po lehote splatnosti ( mzdových, daňových, odvodových, obchodných záväzkov ( v celkovom úhrne cca 54.000,- € ).

Predstavenstvo muselo v tej dobe ( október – november 2019 ) spolu s novou manažérkou riešiť exekučné konanie vedené zo strany Sociálnej poisťovne a súčasne bolo z listinných dokladov zistené, že priebežne od mesiaca apríl 2019 nie sú včas a riadne platené mzdy zamestnancom, odvody do poisťovní, preddavky na daň – tento stav bol medzitým riešený pôžičkou z peňažných prostriedkov ktorých boli uhradené záväzky voči zamestnancom s výnimkou mzdy Ing. Cseriho, všetky odvodové a daňové povinnosti. Mzda Ing. Cseriho, ktorú si sám nevyplatil (zrejme zo sebareflexných dôvodov) bola preto v tomto čase zadržaná na vykrytie škôd, ktoré zrejme presahujú hodnotu uvedenej sumy . Vzhľadom k tomu, že ani pri opakovaných stretnutiach s primátorom a predsedom predstavenstva v mesiacoch január a február 2020 nebol Ing,Cseri schopný adekvátne zdôvodniť a vysvetliť vytknuté nedostatky či už zo strany kontrolóra (uvedené v správe z kontroly) ani predstavenstva a.s.(vytknutých vyše 40 konkrétnych bodov), podal predseda predstavenstva PhDr.Borbély na základe rozhodnutia predstavenstva a.s. 17.3.2020 Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchanie trestnej činnosti (Príloha 1. Trestné oznámenie - Hotel Korzo)

4. V ďalších kalendárnych mesiacoch roka 2019 a v januári a vo februári 2020 mali zamestnanci uhradené všetky svoje mzdové nároky, ako aj boli uhradené odvodové, daňové a režijné náklady obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321, ale prevádzka hotela, segmentu nájmu nebytových priestorov a segmentu reštaurácie nebola schopná vyprodukovať dostatok voľných finančných prostriedkov na preklenutie akéhokoľvek krízového obdobia, alebo voľných finančných prostriedkov na zvýšenie preinvestovania za účelom zlepšenia kvantity a kvality ponúkaných služieb v jednotlivých segmentoch – a napokon následne uzatvorenie celej prevádzky v dôsledku nariadenia Ústredného krízového štábu na Úrade vlády SR pre opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 zapríčinilo, že prevádzka hotela a reštaurácie nevyprodukovala žiadne finančné prostriedky počnúc 13.3.2020 až dodnes ( hotel,reštaurácia - nulové služby) a segment nájmu len veľmi v obmedzenom rozsahu finančne príjmovo pokrýva režijné náklady tejto obchodnej spoločnosti – tento stav pretrváva do súčasnosti, a ako to vidno na trhu poskytovania hotelierskych a s tým súvisiacich reštauračných služieb, bude tento stav pretrvávať aj naďalej v dlhodobom horizonte bez akejkoľvek pozitívnej vízie z hľadiska zrýchleného oživenia poskytovania hotelierskych a s tým súvisiacich reštauračných služieb na Slovensku. Navyše podporné opatrenia štátu sa míňajú vďaka komplikovanej administratíve účinku a akékoľvek manažérske vstupy nedokážu kompenzovať straty kumulujúce sa v dôsledku pretrvávajúcej zastavenej činnosti, týmto navrhuje za účelom riešenia vzniknutej situácie, teda za účelom zabránenia ďalšiemu prehlbovaniu záväzkovej krízy obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321, a za účelom zabránenia vzniku ďalšej škody na strane obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321, i na strane jediného akcionára v podobe Mesta Nové Zámky nasledovné alternatívy:

1. jedinému akcionárovi obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a. s., IČO 34 142 321, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 195/N, a to Mestu Nové Zámky predaj akcií na meno vo forme zaknihovaných akcií v celkovom počte 23.464 kusov akcií na meno v menovitej hodnote každej akcie vo výške 33,19,- € formou kúpnej zmluvy, za účelom zabránenia ďalšiemu prehlbovaniu záväzkovej krízy obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321, z hľadiska rastu pasív istín a ich príslušenstva s tým, že z výťažku predaja akcií budú primárne a výlučne uhradené všetky záväzky obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321, zaevidované v účtovnej a v obchodnej evidencii tejto akciovej spoločnosti ku dňu nadobudnutia právnej účinnosti kúpnej zmluvy, ktorej predmetom prevodu budú akcie Mesta Nové Zámky ako akcie na meno vo forme zaknihovaných akcií v celkovom počte 23.464 kusov akcií na meno,

2. jedinému akcionárovi obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a. s., IČO 34 142 321, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 195/N, a to Mestu Nové Zámky, obnoviť po uvoľnení opatrení nariadených Ústredným krízovým štábom na Úrade vlády SR na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 pôvodnú prevádzkovú činnosť akciovej spoločnosti vykonávanú pred tzv. koronakrízou s tým však, že segment poskytovania hotelových služieb bude s vysokým predpokladom dlhodobo príjmovo rizikový, až absolútne stratový.

3. jedinému akcionárovi obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a. s., IČO 34 142 321, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 195/N, a to Mestu Nové Zámky, vyvolať rokovania s právnickými osobami v riadiacej, rozpočtovej alebo v inej pôsobnosti Mesta Nové Zámky za účelom lokalizácie ich činnosti do priestorov budovy Hotela Korzo, pokiaľ sú v súčasnej dobe v nevyhovujúcich priestoroch alebo v priestoroch, ktoré sú vo výpožičke alebo v nájme, čo by nesporne pomohlo aj reštauračnému segmentu akciovej spoločnosti,

4. jedinému akcionárovi obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a. s., IČO 34 142 321, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 195/N, a to Mestu Nové Zámky, vyvolať rokovania s právnickými osobami ( štátne orgány, orgány záujmovej samosprávy, podnikateľské právnické osoby ) za účelom prerokovania lokalizácie ich činnosti do priestorov budovy Hotela Korzo na báze nájomného vzťahu, čo by nesporne pomohlo aj reštauračnému segmentu akciovej spoločnosti – v tejto súvislosti navrhujeme obnoviť aj rokovania s Krajskou prokuratúrou v Nitre, ktorá už bola členmi predstavenstva v roku 2019 predrokovaná a ktorá prejavila minimálne predbežný záujem o umiestnenie svojho pracoviska Okresnej prokuratúry Nové Zámky do priestorov budovy Hotela Korzo, pretože máme za to, že revitalizácia a rekonštrukcia budovy „AGRIS“ je mimoriadne časovo a finančne náročná,

5. jedinému akcionárovi obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a. s., IČO 34 142 321, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 195/N, a to Mestu Nové Zámky, reprofilovať obchodné a podnikateľské zameranie obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a. s., IČO 34 142 321, na poskytovanie sociálnych služieb v podobe domova sociálnych služieb, čo je spojené s vypracovaním príslušnej projektovej dokumentácie a preinvestovania finančných prostriedkov akcionára za účelom realizácie tejto reprofilácie,

6. jedinému akcionárovi obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a. s., IČO 34 142 321, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 195/N, a to Mestu Nové Zámky, reprofilovať obchodné a podnikateľské zameranie obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a. s., IČO 34 142 321, na poskytovanie nájomných bytov určitého sociálneho a užívateľského štandardu, čo je rovnako spojené s vypracovaním príslušnej projektovej dokumentácie a preinvestovania finančných prostriedkov akcionára za účelom realizácie tejto reprofilácie,

7. jedinému akcionárovi obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a. s., IČO 34 142 321, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 195/N, a to Mestu Nové Zámky, reprofiláciu navrhovanú podľa bodov 5. a 6. zrealizovať nie ako akcionár obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a. s., IČO 34 142 321, ale ako vlastník stavby Hotela Korzo po jej delimitácii zo strany akciovej spoločnosti na Mesto Nové Zámky, pričom súčasťou delimitácie budovy za účelom vyššie naznačeným by bolo poskytnutie dotácie na činnosť obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a. s., IČO 34 142 321, ktorá by bola účelovo viazaná na uhradenie všetkých splatných záväzkov akciovej spoločnosti špecifikovaných v prílohe tejto listiny ( prílohu tejto listiny tvorí z účtovníctva akciovej spoločnosti vedeného kontraktačným účtovníkom vytvorený úplný prehľad pohľadávok a záväzkov obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a. s., IČO 34 142 321 k dátumu kreovania tejto listiny ), - následne akciovú spoločnosť využiť v rámci ingerencie akcionára na iné oblasti zamerania podľa potrieb Mesta Nové Zámky alebo na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva Mesta Nové Zámky v priamej príčinnej súvislosti s rozhodnutím jediného akcionára o zrušení akciovej spoločnosti, vykonať úkony smerujúce k výmazu akciovej spoločnosti z obchodného registra.
Záver: Predstavenstvo obchodnej spoločnosti Hotel Korzo, Nové Zámky, a.s., žiadame jediného akcionára ako aj MZ mesta, aby neodkladne prijalo uznesenie ako naložiť s týmto majetkom mesta, keďže nakladanie s majetkom mesta patrí do výlučnej kompetencie MZ.

V Nových Zámkoch, dňa 15.5.2020

PhDr. Ladislav Borbély, predseda predstavenstva ..........................................
 Ing. Pavol Hudák, PhD., člen predstavenstva .................................................
JUDr. Vladimír Lamačka, člen predstavenstva ..................................................
 
Prílohy: 1.Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchanie trestnej činnosti
 2. Korzo fotodokumentácia pre stanovisko P a.s
 


PhDr. Ladislav Borbély – predseda predstavenstva obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321, so sídlom Rákocziho č. 12, 940 02 Nové Zámky
 
Okresná prokuratúra Nové Zámky
Rákocziho č. 15

940 16 Nové Zámky
 

Vec: Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchanie trestného činu

Z pozície predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321, týmto uplatňujem v tejto forme koncipované oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že konaním fyzických osôb vystupujúcich v rôznych pozíciách v rámci obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321, boli naplnené znaky viacerých trestných činov, v časovom rozmedzí obdobia od 1.1.2015 do 15.10.2019, a to rôznymi čiastkovými konaniami jednotlivých osôb, ale aj spoločnými konaniami viacerých osôb, resp. aj opomenutím konania, na ktoré boli v zmysle ustanovení zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, Stanov obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321, Štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321, povinní, čím priamo alebo nepriamo spôsobili akciovej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s. a jedinému akcionárovi tejto obchodnej spoločnosti, ktorým je Mesto Nové Zámky v obchodnom podiele 1/1 k celku s objemom zaknihovaných akcií na meno v hodnote 778.770,16,- €, škodu, ktorá je pri niektorých čiastkových úkonoch a konaniach už pomerne presne vyčísliteľná a preukázateľná už existujúcimi listinnými dôkazmi a výpoveďami svedkov, a pri niektorých čiastkových úkonoch, ako aj pri celkovom posudzovaní manažérskeho, obchodného, ekonomického a účtovného vedenia obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321, preukázateľná na základe výsledkov tzv. externého auditu k zadaniu, ktorého k dnešnému dňu však záväzné rozhodnutie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti nebolo kreované.
Vyššie akcentované rozhodné skutočností sa opierajú o nasledovné:

1. Správa hlavného kontrolóra Mesta Nové Zámky z titulu vykonania hĺbkovej kontroly hospodárenia za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2019 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Nové Zámky č.116/050619 – z obsahu tejto správy je zrejmých celý rad pochybení, ktoré z hľadiska subjektívnosti konania konkrétnych fyzických osôb napĺňajú znaky viacerých trestných činov – teda príkladmo, ale nie výlučne citujúc zo správy hlavného kontrolóra „Podľa VZN 8/2008 je spoločnosť povinná odvádzať daň za ubytovanie vo výške 0,33 € za osobu a prenocovanie. Podľa tohto VZN je platiteľ dane povinný písomne oznámiť v lehote vždy do 15 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka počet prechodne ubytovaných osôb v ubytovacom zariadení v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku a počet prenocovaní týchto osôb v sledovanom období.

V roku 2018 spoločnosť svojimi oznámeniami vykázala 3 884 ubytovaných osôb a 7 287 prenocovaní. Za tieto prenocovania odviedla aj daň z ubytovania. Vo výročnej správe však spoločnosť za tento rok vykázala odlišné údaje. Počet ubytovaných 4 350 osôb a počet prenocovaní 9 417. Aj v rokoch 2015 až 2017 sa údaje v oznámeniach líšili od údajov uvedených vo výročných správach. Podľa vyjadrenia výkonného riaditeľa je to spôsobené tým, že každoročne spoločnosť poskytovala bezodplatné ubytovanie pre hráčov a funkcionárov hokejového klubu HC Nové Zámky. Malo sa tak konať na základe odporúčania jediného akcionára a s vedomím predstavenstva. Všetky ubytované osoby boli zaevidované v ubytovacom systéme HOREC s nulovou cenou. Za tieto prenocovania sa daň z ubytovania neodvádzala.„ Z tohto je zrejmé a preukázateľné, že akciovej spoločnosti týmto konaním konkrétnych osôb bola spôsobená škoda na cene za ubytovanie a jedinému akcionárovi škoda na výťažku z dane z ubytovania, a to nielen v kalendárnom roku 2018, ale ako vyplýva zo správy hlavného kontrolóra za celé kontrolované obdobie.

Zo správy hlavného kontrolóra vyplýva, že v rámci evidencie nájmu nebytových priestorov, nájmu tzv. zeleného salónika a tzv. žltého salónika, ale aj nájmu izieb v rámci hotelového segmentu v mnohých prípadoch absentujú špecifikácie typu izby (jednoposteľová, dvojposteľová, bez stravy, s polpenziou a podobne), absentujú zmluvy alebo faktúry, a platby boli realizované priamo do pokladne na recepcii hotela, čo navádza na konštatovanie, že táto neprehľadnosť sledovateľná za celé hlavným kontrolórom kontrolované obdobie mala úmyselne smerovať ku skresľovaniu údajov hospodárskej a obchodnej evidencie tak, ako to zakotvuje dikcia ustanovenia § 259 Trestného zákona, a rovnako ako aj ostatné doteraz v tomto trestnom oznámení vyššie uvedené rozhodné skutočnosti nasvedčujú podozreniu z naplnenia znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu podľa § 259 Trestného zákona vo viacčinnom súbehu s trestným činom porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 Trestného zákona. Týka sa to osôb členov predstavenstva, dozornej rady a valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, ktoré pri výkone svojej pôsobnosti mali riadiť efektívny a sine lege realizovaný obchodný chod obchodnej spoločnosti, prijímať opatrenia k tomu smerujúce a na zabránenie degresu obchodnej spoločnosti, z titulu výkonu pôsobnosti orgánu dozornej rady dôsledne a efektívne kontrolovať orgány a zložky v jej dozorujúcej pôsobnosti, čo sa však dlhodobo a opakovane nekonalo a neuskutočňovalo, čo aj napokon viedlo k tomu stavu, že v priebehu kalendárneho roka 2019 mali zamestnanci opakovane v dlhšom časovom období nevyplatené mzdy, boli neodvedené odvody do Sociálnej poisťovne, do zdravotných poisťovní – Sociálna poisťovňa si svoje oprávnené nároky uplatnila formou exekučného konania vedeného v kalendárnom roku 2019 voči akciovej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s. -, neboli v lehote splatnosti plnené daňové povinnosti akciovej spoločnosti voči štátu, neboli vymáhané pohľadávky akciovej spoločnosti voči jej dlžníkom a podobne. Tento stav bol čiastočne revidovaný až predstavenstvom kreovaným v roku 2019, kedy po prevzatí celkovej agendy od bývalého výkonného riaditeľa činného do dátumu 15.10.2019, teda od Ing. Jozefa Cseriho, sa zistil celkový rozsah ekonomických a finančných dopadov tohto niekoľkoročného degresu ekonomickej situácie akciovej spoločnosti zakrývaného skresľovaním údajov hospodárskej a obchodnej evidencie akciovej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s.. Výkonný riaditeľ Ing. Jozef Cseri na zasadnutiach predstavenstva konaných od júla 2019 do októbra 2019 neposkytol na priame dopyty členov predstavenstva ani verbálne a ani iným napríklad listinným spôsobom relevantné informácie o tzv. cash – flow akciovej spoločnosti, o záväzkoch po lehote splatnosti, až pri odovzdaní funkcie výkonného riaditeľa verbálne oznámil, že akciová spoločnosť má záväzky po lehote splatnosti z titulu miezd, zákonných odvodov a daňových povinností vo výške cca 50 tisíc eur.

V tomto smere navrhujem vyslúchnuť za účelom preukázania a zadokumentovania skutočností významných pre trestné konanie osoby pôsobiace v orgánoch akciovej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321, a to v predstavenstve, v dozornej rade a valnom zhromaždení v časovom období od 1.1.2015 do 31.12.2019, ktoré svojimi výpoveďami s určitosťou majú dispozíciu ozrejmiť vzťahové, riadiace a kontrolné mechanizmy, ktoré boli, mali byť alebo neboli aktívne v rámci výkonu manažérskeho, ekonomického, obchodného, účtovného a logistického chodu obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321, a súčasne za rovnakým účelom vyslúchnuť osobu, resp. osoby zabezpečujúce účtovnícke práce pre obchodnú spoločnosť Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321, v inkriminovanom období, kde je silná indícia, že ako odborne zdatná, resp. odborne zdatné osoby museli vedieť posúdiť obsah na spracovanie predkladaných účtovných a obchodných podkladov a z toho vyplývajúcich účtovných a daňových výstupov, teda daňových priznaní, účtovných závierok a podobne.

2. K osobe Ing. Jozef Cseri je potrebné uviesť ďalšie rozhodné skutočnosti, z ktorých je možné vyvodiť podozrenie, že táto osoba samostatným konaním alebo spoločným konaním viacerých osôb pôsobiacich v riadiacich, kontrolných orgánoch, v orgánoch vykonávajúcich pôsobnosť jediného akcionára konala tak, aby sebe alebo inému vytvorila výhodu, naturálnu alebo finančnú výhodu v podobe nezákonného obohatenia sa na úkor majetku a čistého obchodného imania obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321, či už tým, že niektoré hnuteľné veci nachádzajúce sa v evidencii majetku obchodnej spoločnosti sa fyzicky v mieste prevádzky tejto obchodnej spoločnosti nenachádzali a ani nenachádzajú – detský kútik, slnečníky 12 kusov s podstavcami ( terasa hotela je celoročne prekrytá a zastrešená a nákup slnečníkov nemá z tohto hľadiska žiadne opodstatnenie ), tzv. čierna elektronika ( počítačové zostavy, tablety, mobilný telefón ), že s nájomcami nebytových priestorov boli uzatvorené v komparácii s inými nájomcami pre obchodnú spoločnosť Hotel Korzo Nové Zámky, a.s. nevýhodné nájomné zmluvy – subjekt cestovnej kancelárie pri určitom objeme metrov štvorcových prenajatého nebytového priestoru má rovnaké nájomné ako subjekt notárskeho úradu, ktorý má v nájme nebytový priestor rozlohou prenajatých metrov štvorcových výrazne väčší, ako je tomu v prípade cestovnej kancelárie, čím akciovej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s. vznikla priama škoda na nájomnom vo výške 27.000,- € a neobstojí doterajšia argumentácia menovaného výkonného riaditeľa o cenotvorbe nájomného ad hoc dohodou, pretože pri výkone pôsobnosti osoby spravujúcej majetok iného má postupovať jednak v zmysle pokynu vlastníka majetku ( pokyn ktorý však musí existovať a musí byť preukázateľný ) a pri absencii takéhoto pokynu musí postupovať pri vynaložení všetkého úsilia v smere zhodnocovania spravovaného majetku, a to aj s cieľom dosiahnuť zisk, keďže v tomto prípade sa jedná o subjekt zapísaný v obchodnom registri ako podnikateľský subjekt, ktorého neposledným cieľom je dosahovanie zisku.
V ďalšom s poukazom na dikciu § 237, § 259 Trestného zákona uvádzam skutočnosti nasvedčujúce tomu, že Ing. Jozef Cseri konal tak, aby získal pre seba alebo pre iného neoprávnenú výhodu porušovaním povinností pri správe cudzieho majetku a súčasne skreslil údaje ekonomickej a obchodnej evidencie, a to najmä, ale nie výlučne nasledovnými konaniami:

O priebehu a o výsledku vyšetrovania oznámených skutočností si dovoľujem požiadať byť z pozície predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., IČO 34 142 321, informovaný, pričom som pripravený poskytnúť k uvedenému všetku súčinnosť.
S pozdravom

V Nových Zámkoch, dňa 17.3.2020
.................................................
PhDr. Ladislav Borbély,  predseda predstavenstva
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
00:52:24 A je to tu: primátorovi nominanti v predstavenstve Hotela Korzo sa pokúšajú o predaj hotela [2020-05-18; 2,748 x]
00:51:57 Odišiel ruský politik, ktorého na Slovensku nikto nepoznal. Vladimír Žirinovskij [2022-04-17; 1,049 x]
00:51:52 Chronológia kauzy "Stavba malej vodnej elektrárne v prírodnej lokalite Zúgov-Kaskády" [2013-03-13; 10,355 x]
00:51:18 Dostihový deň v Šuranoch [2016-04-10; 7,532 x]
00:50:48 Účasť cca 250 ľudí na odhaľovaní sochy je úspechom jej odporcov [2011-07-05; 3,276 x]
00:50:09 Avantúra s parcelou pre kamoša pri gymnáziu získava reálne obrysy. Pripraví primátor Klein obyvateľo... [2019-04-07; 5,220 x]
00:49:37 Tu kosí Mgr. Art. Otokar Klein. A tak to aj vyzerá (aktualizované) [2021-06-29; 2,062 x]
00:49:34 Formuje sa primátorská koalícia do komunálnych volieb... [2018-08-29; 4,646 x]
00:49:18 Mestský pozemok pri gymnáziu, ku ktorému nevedie žiadna cesta, si kúpila bratislavská firma, ktorá n... [2019-06-02; 2,726 x]
00:49:01 Majitelia chatiek zo zatopenej záhradkárskej oblasti Hliník píšu zúfalé listy s prosbami o pomoc... [2013-05-11; 2,945 x]
00:48:24 Kauza tzv. Holotovho domu. Mesto prehralo súd a O. Klein by chcel žalobcom odovzdať okrem 1.5 mil Eu... [2022-08-23; 1,082 x]
00:48:16 Anonymný e-mail vysvetľuje pozadie primátorovej piruety ohľadom hazardu... [2020-11-17; 3,175 x]
00:48:08 Pre veľký úspech ... zrušené! Internet v knižnici skončil, počítače putovali do skladu... [2014-09-07; 4,564 x]
00:47:47 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,221 x]
00:47:10 Pamätník intolerancie už na jar aj v Nových Zámkoch! / A nemzetiségi türelmetlenség emlékmüve tava... [2010-12-29; 10,117 x]
00:46:33 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum II. / Érsekújvári lokálpatrióták fortély... [2012-08-09; 6,572 x]
00:46:26 A hét könyve: Benjamín Labatut, Amikor nem értjük többé a világot (Open Books Bp. 2024) [2024-04-23; 217 x]
00:45:57 Sihoť - čo s ňou spravíme? [2019-07-24; 4,930 x]
00:45:50 Zrekonštruovaná jazdiareň - holostavba za takmer 3 mil. Eur, ktorej ďaľšie využitie ostáva nejasné... [2015-10-22; 4,412 x]
00:45:17 Trezor vydáva svoje tajomstvá. Zverejnené majetkové priznania funcionárov novozámockej samosprávy za... [2021-04-02; 2,287 x]
00:44:38 Ako vážne to myslí mesto s rozvojom športovísk ukazuje kauza s pokútnym predajom Športhotela na Siho... [2020-02-07; 3,231 x]
00:43:58 Novozámocké príbehy / Érsekújvári történetek: Neuskutočnená dražba Holotovho domu / A Holota-ház meg... [2015-02-27; 5,956 x]
00:43:17 A magyarországi médiaháború története [2022-12-27; 825 x]
00:42:12 Dráma v priamom prenose. Primátor sa postavil do cesty bagru na Zúgove... [2015-03-19; 4,443 x]
00:42:09 Z "mačky vo vreci" predávanej Novocentrom sa vykľul "strašidelný dom" / A Novocentrum által kínált ... [2012-02-04; 5,266 x]
00:42:07 Návrh parkovacej politiky - riešenie, ktoré veľa nerieši... [2020-02-10; 1,898 x]
00:41:38 Zasadať či nezasadať „ZADARMO“? - Ako to vidím ja [2015-08-15; 3,686 x]
00:41:34 Navaľný vracia úder. Video o Putinovom paláci za miliardu dolárov si za 30 hodín pzrelo 30 miliónov ... [2021-01-20; 1,303 x]
00:41:17 Dovoľte na slovíčko p. primátor... [2018-10-22; 3,704 x]
00:41:03 V koho mene a v koho záujme šíri bludy nový konateľ Brantnera NZ? [2015-02-20; 6,047 x]
00:40:40 Volebný program občianskeho kandidáta na primátora Nových Zámkov [2014-09-16; 6,653 x]
00:40:37 Mesto má ďalší prehratý spor. Kauza pokazenej dražby Holotovho domu z r. 2008 skončila katastrofou p... [2022-05-23; 1,989 x]
00:40:12 "Kedves Vili elvtárs!" Fábry Zoltán levele Esterházy érdekében Viliam Širokýhoz 1949. május 2-án / ... [2012-03-07; 2,373 x]
00:40:00 Odvolací orgán definitívne zastavil priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci ... [2013-09-07; 7,932 x]
00:39:29 "Kesanka kerá sprivatizuvala tabačáreň a paprikuvý mlyn..." alebo krása dialektu [2011-02-02; 2,906 x]
00:39:12 Správa hlavného kotrolóra o okolnostiach vrátenia dotácie hokejového klubu [2019-03-04; 2,820 x]
00:38:23 6 viet trvalo p. prednostke napísať 6 týždňov [2023-01-26; 1,812 x]
00:36:43 Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2... [2018-10-12; 12,662 x]
00:36:10 Ospravedlní sa primátor za nezverejňovanie zápisníc zo zastupiteľstiev? [2015-12-05; 4,378 x]
00:35:42 Ďalších 5 mil. Sk na Logportál: zlý sen, ktorý nechce skončiť / További 5 mil. Sk a Logportál projek... [2011-10-15; 5,002 x]
00:35:34 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,201 x]
00:35:24 Koronavírus - máme to za sebou? [2020-06-01; 1,312 x]
00:35:05 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 857 x]
00:34:57 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,580 x]
00:34:50 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny... [2014-09-23; 10,968 x]
00:34:28 Vasárnapi beszélgetés Vitray Tamással Kürtön [2023-11-08; 946 x]
00:34:11 Anatómia jedného podvodu časť 5. Chronológia [2022-10-26; 1,594 x]
00:33:27 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu III. [2022-06-19; 942 x]
00:32:07 Vágovits Gyula albumai / Albumy Gyulu Vágovitsa [2013-01-30; 8,563 x]
00:30:36 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 15. mája 2023 na Okresnom súde v Nových Zám... [2023-06-10; 1,265 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x