Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-10-23   2,326  
0
Pred niekoľkými dňami sme pochválili poslanca MsZ Dema za to, že svojou neúčasťou na zastupiteľstve pomohol nasmerovať reflektory na primátorove odmeny vyplácané v čase pandémie. Tento nenápadný poslanec, ktorý na zastupiteľstvách takmer neprehovorí do mikrofónu, však svojou neúčaťou preškrtol aj avantúru so Sihoťou, ktorú p. Klein a Borbély pečú už niekoľko rokov. Všetko bolo tentokrát pripravené tak, aby poslušných 13 gombíkov znenazdajky odhlasovalo projektový zámer. Skôr, než sa k nemu ktokoľvek stihne vyjadriť a než sa niekto vôbec stihne spýtať koľko to celé má vlastne stáť. O peniazoch projektový zámer totiž cudne mlčí.  

Pischingerovsko-Kleinovský pamätníček víta návštevníkov Sihote. Dobré dve desaťročia novozámocké rodiny s malými deťmi absolvujú nedeľné prechádzky medzi takýmito kulisami.
 


Aj keby si niekto nevšimol nápis, ľahko sa dovtípi kto je tu generálnym sponzorom...
Na jednej z tribún prebieha rekonštrukcia, ktorú si O. Klein objednal 30. septembra u firmy Onyx s.r.o. za 216 tis. EurŠporthotel na Sihoti, ktorý O. Klein pred 3-mi rokmi nechal predať šurianskej firme, následne si ho od nej prenajal na stacionár pre bezdomovcov. V súčasnosti zatvorený. Ďalší pamätníček Kleinovsko-Borbélyovského stragického plánovania.Jedna z chátrajúcich budov areálu. Všimnite si odkvapovú rúru - kde sme už niečo podobné videli? (Článok tu...) Charakteristická vizitka mesta o ktoré sa stará O. Klein.
 

 
Do rôznych projektov a štúdií ohľadom Sihote sa za posledných 6 rokov investovalo 25 tisíc Eur. Bez akejkoľvek spoločenskej diskusie a dosiahnutého konsenzu si tandem Klein-Borbély ide svoje.

 
Dnes bolo na Sihoti rušno, boli tu detičky z mnohých civilizovaných miest SR. Po zorientovaní sa v chátrajúcom areáli začali riešiť problém kde sa tu dá kúpiť malinovka alebo čaj, nebodaj sa vycikať. Elementárne veci nevieme vyriešiť, zato o psychedelické projekty na UEFA štadióny pre 4700 divákov s vlastným televíznym štúdiom a VIP tribúnou pre 100 ľudí nie je núdza.
 


Dôvodová správa pripravená pre mestské zastupiteľstvo je maximálne stručná. Rovnako ako projektový zámer samotný, neobsahuje žiadne časové ani finančné rámce...

Hlavným cieľom mesta Nové Zámky je vytvoriť na Sihoti mestský multifunkčný športový areál pre šport, oddych a priestory pre športovcov ako i služby doplnkového charakteru.
Návrh zastavovacej štúdie rieši prestavbu súčasného areálu tak, že sa uvažuje s rozšírenou atletickou dráhou zo šesť  na osem dráh. Hlavnou časťou riešenia je návrh hlavnej tribúny, rekonštrukcie hlavnej tribúny, ako i návrh nových tribún po celom obvode hlavného ihriska s využitím úpravy jestvujúcich valov s prestrešením a umiestnením mnohých funkcií vo vnútorných priestoroch areálu (hlavne hygienické a sociálne priestory pre návštevníkov, zdravotná služba a bufety ako i sklady pre prevádzku štadióna). Areál bude dotvorený novými spevnenými plochami ako i výsadbou zelene. Pre potreby parkovania sa navrhujú nové parkovacie plochy podľa potreby hlavne pre hráčov, VIP a média a tiež pre návštevníkov športových podujatí ( bez zásahu do zelenej plochy).
Prestavba štadióna predstavuje stavebnotechnické úpravy podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 2 s kapacitou 4 700 divákov.
Vzhľadom na rozsiahlu investíciu prestavby je navrhovaná etapizácia výstavby nasledovne:
1.    ETAPA :
•    rekonštrukcia atletickej dráhy, rozšírenie počtu dráh zo 6 na 8 dráh, výmena povrchu atletickej dráhy a priľahlých atletických disciplín
•    riešenie hlavného ihriska, automatické zavlažovanie
•    rekonštrukcia jestvujúcej tribúny pre 800 divákov
•    prislúchajúce inžinierske siete
2.     ETAPA:
•    výstavba hlavnej tribúny o kapacite 1500 divákov
•    úprava jestvujúcich valov na prírodné tribúny na sedenie s prestrešením plachtovou konštrukciou o kapacite 2 400 miest
•    spevnené plochy a chodníky
•    oplotenie areálu s vybudovaním brán a turniketov
•    sociálne zariadenia pre divákov ( WC, bufety, zdravotnícke miesta a pod.)
•    prislúchajúce inžinierske siete
3.    ETAPA:
•    tréningové ihrisko o rozmeroch 68 x 105 m s prírodnou trávou ( zavlažovanie)
•    tréningové ihrisko pre mládež o rozmeroch 35 x 85 m s umelou trávou  
•    výstavba peších prepojovacích lávok cez rieku Nitru k sprístupneniu navrhovaných veľkokapacitných parkovísk ZP1-300 PM, ZP2- 1000 PM
4.    ETAPA:
•    rekonštrukcia športového hotela na kapacitu 54 lôžok
•    výstavba telocvične s ihriskom  40 x 20 m s tribúnou 250 – 500 divákov
•    spevnené plochy
•    prislúchajúce inžinierske siete
5.    ETAPA:
•    osvetlenie hlavného ihriska s prírodnou trávou a tréningového ihriska s umelou trávou
•    prislúchajúce inžinierske siete

 


Samotný projekt vypracovala firma JHA, s.r.o., Nitra nasledovne (krátené):

1.Identifikačné údaje stavby a investora
Stavba: Zmena zastavovacej štúdie - Mestský multifunkčný športový areál (zapracovanie požadovaných zmien do zastavovacej štúdie)
Miesto: Nové Zámky -Sihoť, Tyršova ul.
Objednávateľ: Mesto Nové Zámky
2.Identifikačné údaje projektanta
Projektant: JHA, s.r.o., Župné námestie 7, 94901Nitra Autor návrhu: Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.
Dátum: 10/2021
3.    Vymedzenie lokality
Areál futbalového štadióna sa nachádza vo východnej časti mestaNové Zámkyv lokalite Sihoť so vstupom z Tyršovej ulice.
4.    Údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou
Podľa Územného plánu mesta sa predmetný pozemok nachádza v lokalite funkčne určenej na športovú a rekreačnú vybavenosť.
5.    Urbanistické začlenenie stavby do územia
Hlavným cieľom návrhu je vytvoriť mestský multifunkčný športový areál pre šport, oddych a priestory športovcov ako i služby doplnkového charakteru. K tomu smeruje i predložený návrh. V návrhu sú vytvorené predpoklady pre umiestnenie zariadení požadované v investičnom zámere objednávateľa.
Návrh rieši prestavbu súčasného areálu tak, aby bola zachovaná atletická dráha s možnosťou jej rozšírenia. Hlavnou časťou riešenia je návrh hlavnej tribúny,rekonštrukcie jestvujúcej tribúny ako i návrh nových tribún po celom obvode hlavného ihriska s využitím úpravy jestvujúcich valov s prestrešením a umiestnením mnohých funkcii vo vnútorných priestoroch areálu (hlavne hygienické a sociálne priestory pre návštevníkov, zdravotná služba a bufety ako i sklady pre prevádzku štadióna).Areál bude dotvorený novými spevnenými plochami ako i výsadbou zelene. Pre potreby parkovania sa navrhujú nové parkovacie plochy hlavne pre hráčov,VIP a médiá a tiež pre návštevníkov športových podujatí.
Celkové riešenie je znázornené v grafickej časti.
6.    Architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie a dispozičné usporiadanie
Prestavba štadióna predstavuje stavebnotechnické úpravy podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 2 s kapacitou 4700 divákov. Navrhuje sa šesť prestrešených tribún slúžiacich pre futbala atletiku. Západná tribúna je navrhovaná ako nová multifukčná a bude zabezpečovať potreby a požiadavky UEFA s umiestením šatní a hygienických zariadení pre hráčov, šatne rozhodcov, miestnosť delegátov, ošetrovňu pre hráčov a účastníkov stretnutia, miestnosť dopingovej kontroly, priestory pre VIP hostí a zástupcov médií, priestory pre divákov,
kaviareň s celoročnou prevádzkou, šatne a priestory pre atletický klub a spoločné priestory pre rehabilitáciu športovcov.Jestvujúca východná tribúna sa navrhuje rekonštruovať pre potreby areálu.Ostatné štyri tribúny v severnej a južnej časti vzniknú stavebnou úpravou jestvujúcich valov s prestrešením.
Vo vnútornom areáli vo východnej, južnej, severnej časti hracej plochy budú umiestnené hygienické zariadenia, bufety, ošetrovne pre divákov. Na základe požiadavky futbalového klubu sú v areáli navrhované dvetréningové ihriská, a to jedno ihrisko rozmeru 68x105 m s prírodným povrchom a druhé s umelým povrchom o rozmere 35x85 m. Pre hlavné ihrisko a ihrisko tréningové s prírodným povrchom štúdia sa uvažuje s umelým osvetlením.
Štúdia vonkajšieho areálu navrhuje objekt G telocvičňu s ihriskom 40x20 m a tribúnu pre 250 divákov.Obsahuje aj šatne a základne pre kancelárie pre športovú činnosť. V tejto časti areálu sa uvažuje aj s novým športovým hotelom s54 lôžkami. Staré objekty šatní futbalového zväzu a jestvujúceho hotela navrhujeme asanovať. Pre potreby telocvične príde k zbúraniu časti objektu šatni gymnastického klubu cca 6 m, pre vytvorenie vstupu. Zrušené prevádzky budú nahradené v novom objekte G.
Areál slúži nielen pre futbalový klub, ale i atletický klub. Je tu atletická dráha 6 dráh na ovále a 8 dráh na 100 m. V zastavovacej štúdii sa na základe požiadavky atletického klubu uvažuje s rekonštrukciou oválu jeho rozšírením na 8 dráh. Projekt zabezpečuje Mesto s Atletickým klubom.
Vo vonkajšej časti areálu sa uvažuje s úpravou plochy terajšej zelene .V časti pri ramene rieky Nitry sa uvažuje s novými sadovými úpravami s parkom.
Súčasťou prestavby bude aj rekonštrukcia a vybudovanie nových parkovísk.
Riešenie jednotlivých objektov bude predmetom ďalšieho stupňa PD.
6.1.    Prehľad východiskových podkladov
Ako podklad pre spracovanie zastavovacej štúdii boli použité:
-mapový podklad(katastrálna mapa, technická mapa)
-tvaromiestna obhliadka -požiadavky objednávateľa
-Smernica UEFA pre infraštruktúru štadiónov (UEFA 2018)
6.2.    Základné kapacitné ukazovatele
Plocha riešeného areálu(vnútorného-oplotený) ........... 44 620 m2
Celkový počet sediacich divákov ........... 4 700 divákov
Z toho tribúna  A 1500, B 600, C 600, D 800, E 600, F 600 sedadiel
Počet miest pre fanúšikov hostí samostatne oddelených so samostatným vstupom, WC a občerstvením  min. 5% ...........  235 miest
Potreba miest pre TP 5 promile ........... 23 miest
Návrh parkovacích miestv areáli ...........  72 miest
z toho osobné auta ...........  70 miest
VIP ...........  50 miest
Činovníci stretnutia ...........  12 miest
Zamestnanci ...........  8 miest
Autobusy  ...........  2 miesta
Parkovacia plocha pre TV a prenosové vozy  ...........  200 m2
Návrh parkovacích miest mimo areálu  ...........  93 miest
Priestory VIP na hlavnej tribúne - počet miest na tribúne  ...........  100
...
Objekt G - Telocvičňa(športová hala), šatne, kancelárie, tribúna pre 250-500 div.
Telocvičňa (športová hala) je navrhovaná tak, aby s jestvujúcim hotelom tvorila jeden architektonický celok. Majitelia hotela majú v budúcnosti záujem hotel rekonštruovať a prestavať pre nové potreby .
Športová hala bude mať vstup pre divákov,športovcov,vstupnú halu, zázemie pre športovcov,ihrisko40x20 m a tribúnu.
Objekt H -  Športový hotel -rekonštrukcia a prestavba
Športový hotel bude rekonštruovaný a prestavaný pre nové potreby a požiadavky. Bude poskytovať ubytovanie pre 54 návštevníkov, so vstupnou halou, lobby barom, reštauráciou s kuchyňou, fitnes, herňu a iné aktivity.
Na 2.-3-NP je nožné prepojiť vizuálne hotel so športovou halou.
Hygienické zariadenia, bufety a zdravotná služba pre 4700 divákov
(rozložené rovnomerne pod tribúnami a vedľa tribún podľa počtu divákov).
Pre potreby divákov budú zabezpečené jednotlivé prevádzky. Tieto budú umiestnené pod a v blízkosti upravených valov s prestrešením, tak aby bol zabezpečený každý sektor potrebnou kapacitou jednotlivých zariadení.
Pre každý sektor bude 1- 2 bufety, dostatočný počet hygienických zariadení, v rámci štadióna 1 ošetrovňa a priestory pre 1. pomoc v každom sektore
7.    Priestory na parkovanie
Pre potreby hráčov návrh rieši parkovanie pre 2 autobusy, 10 parkovacích miest pre účastníkov stretnutia, 50 VIP parkovacích miest ,6 parkovacích miest pre zamestnancov. Návrh rieši aj plochu 200 m2 pre TV a prenosové vozy. Parkovacie miesta pre divákov a hostí sú navrhované mimo areálu.
8.    Spevnené plochy a parkoviská
Pre potreby FKM sa vybudujú nové spevnené plochy a chodníky okolo tribún pre zabezpečenie funkčnej a bezpečnej prevádzky futbalových zápasov. Upravia sa jestvujúce a vybudujú nové parkovacie plochy .
9.    Úprava zemných valov a nekrytých tribún na sedenie a státie
Pre celkovú prestavbuštadiónaje potrebné vybudovať ďalšie stavebné objekty,a to prekryté tribúny, ktoré budú vybudované stavebnou úpravou jestvujúcich zemných valov pre účely tribún s prekrytím.
10.    Oplotenie,brány, turnikety a vlajkosláva
Oplotenie bude vybudované v prvej časti nové po celom obvode tribún štadióna, tak aby sa vytvorili jednotlivé zóny pre vstup divákov k tribúnam. V rámci oplotenia budú riešené aj bezpečnostné brány buď otvárané alebo zásuvné podľa situácie v priestore. Brány budú široké 4500 mm. V rámci oplotenia budú osadené turnikety s elektronickým čítacím zariadením. Počet turniketov pre vstupy sa navrhuje v počte 9turniketov(cca jeden na 500 divákov) a 1 čítacie zariadenie, a to: 8 turniketov pre domácich, 1 turniket pre hostí a čítacie zariadenie pre hráčov, VIP a média.
Na viditeľnom mieste v severozápadnom rohu ihriska bude osadená vlajkosláva pozostávajúca z piatich stožiarov.
11.    Informačné LED obrazovky
V štúdii pre potreby informovania o skóre ako i o sponzoroch a ďalších informáciách a zábavu sú navrhované dve informačné zariadenia s umiestnením na protiľahlých stranách upravených valov na tribúny medzi BC-EF. Tieto budú zavesené na oceľovej konštrukcii. Konkrétne umiestnenie informačných zariadené bude predmetom ďalších stupňov PD.
12.    Návrh novej hlavnej tribúny „A“
Hlavná tribúna „A“ bude obsahovať všetky priestory pre zabezpečenie futbalových zápasov v zmysle smernice SFZ o infraštruktúre štadiónov 2018.
Hlavná tribúna je rozdelená na dve zóny, a to pre divákov a hráčov,VIP, média.
Diváci sú rozdelení na dva sektory so samostatnými vstupmi.Hráči, VIP a média majú vyčlenený samostatný vstup do budovy a na tribúnu.
Tribúna bude obsahovať:
- šatne hráčov a iné priestory pre družstvá(sprchy a WC, priestor maséra, priestor trénera) -miestnosti delegátov(šatňa rozhodcov,miestnosť delegátov)
-ošetrovňa pre hráčov a účastníkov stretnutia
-miestnosť dopingovej kontroly
-priestory pre VIP
-priestory pre zástupcov médií
-plocha pre hlavnú kameru na tribúne
-plocha pre ofsajdové kamery
-priestor pre médiá, televízne štúdio
-priestory pre potreby atletického klubu -priestory spoločnej rehabilitácie športovcov
Lavičky náhradníkov
Lavičky náhradníkov budú umiestnené v strede tribúny pre domácich a hostí min. 5 m od postrannej čiary a vzdialené od seba min. 10 m. Lavičky budú kryté akrylátom s kapacitou 13-16 miest.
13.    Návrh hlavnej hracej plochy a tréningových ihrísk
Hlavná hracia plocha o rozmeroch 68x105 m bude nanovo obnovená a bude realizovaná drenáž ihriska, samotná trávnatá plocha- prírodný trávnik, automatické zavlažovanie ihriska, prípadne vyhrievanie ihriska.
Návrh rieši aj umiestnenie osvetľovacích stožiarov pre hlavné ihrisko.
V rámci návrhu sa uvažuje s dvomi tréningovými ihriskami. Jedno o rozmere hracej plochy 68x105 m a jedno pre žiakov o rozmere 35x85 m. Jedno tréningové ihrisko o rozmere 68x105 m bude s povrchom prírodného trávnika, s drenážou a automatickým zavlažovaním a osvetlením. Druhé bude s umelým trávnikom.
14.    Návrh nových tribún „B,C,D,E,F“
Tribúny B,C,D,E,F sú navrhnuté stavebnou úpravou jestvujúcich zemných valov s betónovými stupňami pre stojacich divákov. Tieto valy sa upravia na tribúny s oceľovým prestrešením s využitím textilných plácht. Tribúny sú navrhnuté ako 5 radové.
Prístup do prvého najvyššieho radu je navrhovanýbetónovým dvojramenným schodiskom z okolitého chodníka. (Viď. Schéma riešenia v SS). Sedačky tribún budú plastové typové na kovovej konštrukcii.
Súčasťou tribún sú zábradlia pred prvým radom sedačiek, okolo schodísk, na bokoch tribúny a výplňová stena za posledným radom sedačiek. Tribúny sú navrhnuté so zastrešením technickými plachtami. Nosná konštrukcia zastrešenia je tvorená pozinkovanými oceľovými profilmi so zakriveným tvarom. Konštrukcia tribúny je montovaná v moduloch 6000 mm.
15.    Údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia
15.1.Požiadavky stavby na dopravné napojenie vrátane parkovania
Areál je napojený na miestne komunikácie mesta cez ulicu Tyršovú.
Navrhujú sa aj pešie prepojenia cez rameno rieky Nitry, a to lávkami zo severnej a východnej strany areálu.
...
15.2. Areálové rozvody vody, kanál, elektrina, slaboprúd
Jednotlivé rozvody a napojenie na verejnú sieť budú riešené v ďalšom stupni PD.
16.    Údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov a návrh na zriadenie ochranného pásma
Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.
17.    Dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, dotknuté pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny
Pri prestavbe futbalového štadióna budú dodržané ochranné pásma jestvujúcich a navrhovaných verejných inžinierskych sieti. V areáli štadióna sa nenachádzajú ochranné územia ani pamiatková zóna.
18.    Údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany
So stavbami civilnej obrany sa neuvažuje.
19.    Úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenané
Bude predmetom riešenia ďalších stupňov projektovej dokumentácie.
20.    Rozsah a usporiadanie staveniska
Bude predmetom riešenia ďalších stupňov projektovej dokumentácie.
21.    Protipožiarna bezpečnosť stavieb
Bude predmetom riešenia ďalších stupňov projektovej dokumentácie.
22.    Etapy výstavby
Vzhľadom na rozsiahlu investíciu prestavby je navrhovaná etapizácia výstavby nasledovne:
1.    Etapa obsahuje nasledovné celky:
-Rekonštrukcia atletickej dráhy, navrhuje sa zväčšenie počtu dráh zo 6 dráh na 8 a výmena povrchu atletickej dráhy a priľahlých atletických disciplín
-    Riešenie nového trávniky na hlavnom ihrisku a automatické zavlažovanie,
-Rekonštrukcia jestvujúcej tribúny pre 800 divákov
-Prislúchajúce inžinierske siete
2.    Etapa obsahuje nasledovné celky:
-Výstavba hlavnej tribúny o kapacite 1500 divákov
-Úprava jestvujúcich valov na prírodné tribúny na sedenie s prestrešením plachtovou
konštrukciou o kapacite 2400 divákov
-Spevnené plochy a chodníky
-Oplotenie areálu s vybudovaním brán a turniketov
-Sociálne zariadenia pre divákov ( WC, bufety, zdravotnícke miesta a pod.)
-    Prislúchajúce inžinierske siete
3.    Etapa obsahuje nasledovné celky:
-Tréningové ihrisko o rozmeroch 68x105 m s prírodnou trávou( oddrenážovanie, zavlažovanie)
-Tréningové ihrisko pre mládež o rozmeroch 35x85 m s umelou trávou( oddrenážovanie)
-    Výstavba peších prepojovacích lávok cez rieku Nitra k sprístupneniu navrhovaných veľkokapacitných parkovísk ZP1-300 PM, ZP2-1000 PM
-Prislúchajúce inžinierske siete
4.    Etapa obsahuje nasledovné celky:
-Rekonštrukcia športového hotela na kapacitu 54 lôžok -Výstavba telocvične s ihriskom 40x20 m s tribúnou pre 250-500 divákov -Spevnené plochy -Prislúchajúce inžinierske siete
5.    Etapa obsahuje nasledovné celky
-Osvetlenie hlavného ihriska s prírodnou trávou a tréningového ihriska s prírodnou trávou -Prislúchajúce inžinierske siete


K projektovému zámeru boli priložené nasledovné obrázky:
 

Téme sme sa venovali:

2020-05-02   Denný stacionár pre bezdomovcov realitou - mesto si prenajalo priestory býv. Športhotela na Sihoti, ktorý pred tromi mesiacmi predalo súkromnej firme...
2020-02-26   Kauza Športhotel - z chaotického predaja sa vynárajú obrysy možnej realitnej špekulácie v pozadí...
2020-02-07   Ako vážne to myslí mesto s rozvojom športovísk ukazuje kauza s pokútnym predajom Športhotela na Sihoti...
2019-08-12   Novozámčania odkazujú primátorovi a posl. Borbélyovi: Nedovolíme, aby ste predali štadión L. Gancznera!
2019-08-07   Ak Vám nie je ľahostajný osud novozámockých štadiónov, príďte vyjadriť svoj názor na Hlavné námestie v nedeľu o 18:00
2019-07-24   Sihoť - čo s ňou spravíme?
2019-04-01   Nebezpečné barbarstvo, alebo Pozor na aktivistov! Ani sa nenazdáte a spília vám stromček-dva...
2019-02-24   Po výrube stromov v areáli i mimo areálu starej nemocnice zostala holá pláň...
18-07-23   Futbalové A-mužstvo sa rozutekalo, funkcionári sa okydávajú špinou. Na toto šli státisíce z našich daní?
2018-07-02   Oficiálne stanovisko futbalového klubu k zisteniam hlavného kontrolóra mesta
2018-06-05   Zúfalé pomery na novozámockých štadiónoch... A peniaze pritom vyhadzujeme von oknom
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
17:43:35 Šťastnou náhodou sa pánom Kleinovi a Borbélyovi opäť nepodarilo presadiť avantúru. OZ Za Nové Zámky ... [2021-10-23; 2,326 x]
17:41:52 Primátor stupňuje tlak na Watson.sk [2021-03-17; 2,281 x]
17:41:26 Poslanec Borbély v konflikte záujmov? [2020-08-03; 2,490 x]
17:38:50 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,209 x]
17:37:03 Exekúcia mestu po nezákonnej Pischingerovskej dražbe nehrozí [2022-08-24; 1,377 x]
17:34:17 Zostávajúci dražitelia Holotovho domu ponúkajú mestu dohodu o urovnaní. Žiaľ ich situácia nie je dob... [2018-07-10; 2,764 x]
17:32:52 Ruské protivojnové pesničky posledného roka [2023-03-04; 1,093 x]
17:32:06 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,186 x]
17:31:41 Výzva poslancom mestského zastupiteľstva, alebo ako to vidím ja... [2015-06-23; 4,367 x]
17:29:58 Občan všeličo vidí a všeličo si pamätá - alebo ako to vidím ja... [2016-07-15; 3,998 x]
17:24:31 List bratislavskej advokátskej kancelárie primäl primátora k činu: Po roku otáľania podpísal dohodu ... [2023-07-13; 1,340 x]
17:23:25 Finále privatizačného príbehu a.s. Elektrosvit Nové Zámky [2013-05-27; 10,151 x]
17:22:14 Konečne sa podarilo zvýšiť plat primátora - alebo ako to vidím ja... [2016-06-15; 5,709 x]
17:19:23 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu I. Elektrosvit / Az érse... [2013-06-09; 6,562 x]
17:18:47 Ešte chvíľku strpenia ... a opravíme chodníky. Radnica na Facebooku - alebo ako to vidím ja... [2016-05-12; 4,577 x]
17:15:41 Ahojte, volám sa Robo a dnes som si pre Vás pripravil video... [2021-05-15; 1,828 x]
17:14:19 Dostihový deň v Šuranoch - Výborné kone, jazdci i divácka kulisa [2016-05-08; 4,001 x]
17:14:08 Za 3 roky využilo osobný bankrot 433 Novozámčanov [2020-06-07; 3,408 x]
17:13:09 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu II. Elitex Šurany / Az é... [2013-06-11; 8,620 x]
17:12:34 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu III. JCP Štúrovo / Az ér... [2013-06-24; 6,323 x]
17:11:29 Pani poslankyni kvapká kohútik... [2015-06-05; 5,704 x]
17:09:47 Anonymný autor STOP HAZARDU sa opäť ozval... [2022-09-26; 1,359 x]
17:09:34 A hét könyve / Kniha týždňa: Csak áltunk és sírtunk. Az elsö bécsi döntés a kortársak szemével (2018... [2018-11-24; 2,354 x]
17:08:57 Vo veci trestného oznámenia viceprimátora Štefánika: výsluch skončil, otázniky zostávajú...... [2018-11-20; 4,255 x]
17:07:42 Mám pocit, že teraz nastalo obdobie, keď treba tvrdým a radikálnym spôsobom premeniť aj vizualizáciu... [2018-11-19; 3,483 x]
17:04:30 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,568 x]
17:03:34 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,157 x]
17:01:55 Kniha týždňa / A hét könye: Agneša Kalinová, Mojich 7 životov. V rozhovore s Janou Juráňovou... [2012-07-07; 5,766 x]
17:00:32 Riaditeľ Novovitalu si z peňazí daňových poplatníkov kúpil teréniak ako sa patrí... [2019-06-28; 3,657 x]
16:58:39 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu III. [2022-06-19; 937 x]
16:54:46 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 2,863 x]
16:54:31 Hlavnému kontrolórovi sa kauzu mestskej skládky nepodarilo zamiesť pod koberec... [2023-03-06; 1,410 x]
16:54:28 Kniha týždňa: Sto českých vědců v exilu Ed. Soňa Štrbáňová a Antonín Kostlán (Academia, Praha 2011)... [2022-07-15; 952 x]
16:53:48 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu IV. Šuriansky cukrovar /... [2013-09-08; 9,306 x]
16:53:08 150 ľudí na mítinu proti Zúgovu. Zatiaľ to nevieme robiť, ale učíme sa.... Aktualizované [2015-03-23; 3,199 x]
16:52:26 Hodil by sa priestor pre ľudí v ťažkej situácii... [2020-04-15; 1,656 x]
16:51:42 Čo nám píše pani Denisa... [2019-04-12; 3,081 x]
16:51:00 Kontrola hospodárenia s majetkom mesta v spoločnosti Novocentrum a.s. za obdobie od jej vzniku [2020-05-16; 2,098 x]
16:50:16 Stav "informačného systému mesta" [2015-11-09; 2,769 x]
16:48:44 Podpísal primátor zmluvu na 800 tis. Eur bez verejného obstarávania a bez súhlasu zastupiteľstva?... [2019-09-24; 3,996 x]
16:46:49 Žaloba na Watson.sk za článok Anatómia jedného podvodu 1 [2023-01-10; 1,777 x]
16:45:31 Petíciu proti výstavbe denného stacionáru na Bratislavskej ceste podpísalo za týždeň takmer 2600 obč... [2019-04-05; 2,476 x]
16:44:49 Mesto nepatrí vyvoleným a zmluvy sa majú dodržiavať... [2021-05-16; 1,970 x]
16:44:10 Návrh parkovacej politiky - riešenie, ktoré veľa nerieši... [2020-02-10; 1,884 x]
16:43:43 Egy csésze kávé virtuális szépségverseny: Dubay Adrienn fotómodell [2016-08-06; 5,915 x]
16:43:28 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu II. [2022-06-07; 1,075 x]
16:41:56 Lukratívny byt s terasou, ktorý viceprimátor vehementne zapieral, sa konečne priznal k svojmu majite... [2019-06-12; 4,800 x]
16:41:13 Bola tancujúca policajtka vo videoklipe We Are Happy Nové Zámky falošná? [2015-02-11; 4,410 x]
16:40:27 Trezor vydáva svoje tajomstvá. Zverejnené majetkové priznania funcionárov novozámockej samosprávy za... [2021-04-02; 2,253 x]
16:39:42 Novozámčania odkazujú primátorovi a posl. Borbélyovi: Nedovolíme, aby ste predali štadión L. Ganczne... [2019-08-12; 4,092 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x