Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-10-13   1,480  
0
Dňa 21.9.2022 sme od advokátskej kancelárie JUDr. Timoranská, JUDr. Štofková obdržali list, v ktorom v mene spoločností Limestone SK s.r.o., Limestonereal s.r.o. a p. Juraja Martinku - konateľa uvedených spoločností - žiadali pod hrozbou žaloby zverejniť vyjadrenie  a ospravedlnenie v súvislosti s tvrdeniami v článku "Anatómia jedného podvodu" uverejneného na portáli WATSON.SK dňa 15.9.2022.
V odpovedi advokátska kancelária, ktorá nás zastupuje, uviedla zákonné prekážky, ktoré nám bránili tak urobiť. Súčasne sme označili dôkazy, ktoré sme žiadateľom navrhli zverejniť na preukázanie ich tvrdení. Dňa 6.10.2022 sme dostali upresnený text vyjadrenia, ktoré na tomto mieste zverejňujeme.  

V článku: "Anatómia jedného podvodu - časť 1." zo dňa 15.09.2022 uvedeného na webovej stránke nezávislého týždenníka Watson.sk, ročník 8.(71.), (https://watson.sk/index.php?option=com content&view=article&id=4696), ktorého autorom je Oto Psenak (ďalej len „Článok“), sú uvedené skutkové tvrdenia a informácie, ktoré spoločnosť Limestone SK, s.r.o., Limestonereal sr.o., ako aj ja ako konateľ a spoločník uvedených spoločností považujem za nepravdivé, neúplné a pravdu skresľujúce. Využijúc svoje právo sa k jednotlivým tvrdeniam vyplývajúcim z obsahu článku vyjadrujem nasledovne:

1. K tvrdeniu autora:
„A keďže Limestone zhodou okolnosti práve potreboval niekam umiestniť 40 tisíc ton kontaminovanej zeminy zo stavby Strediska technicko-hygienickej údržby ZSSK na Detvianskej ulici, vyviezol ju rovno na bývalé smetisko."

uvádzam, že toto tvrdenie je nepravdivé . Autor vo svojich ďalších častiach popísanú kontaminovanú zeminu nazýva „odpadom". Pravdivou informáciou je, že sa nejedná o žiadny kontaminovaný odpad ale ide o zhodnotenú výkopovú zeminu činnosťou R5, ktorá sa po tomto zhodnotení stáva nie odpadom ale materiálom, ktorý sa ďalej používa na stavebné účely.

2.    K tvrdeniu autora:
„A potom ich spoločne a náhle osvietilo, že Mesto urýchlene potrebuje nechať nanovo skolaudovať starú skládku."

Uvádzam, že rovnako ani toto nie je pravdivý výrok, a to z toho dôvodu, že v článku popisovaná skládka nebola ešte vôbec skolaudovaná, preto nie je možné ju nanovo resp. opakovane skolaudovať, ak ešte k žiadnej kolaudácii neprišlo. Ide o situáciu, kedy stavba „Rekultivácia skládky KO" nie je ani len stavebne dokončená, nieto ešte skolaudovaná, s čím však ani spoločnosť Limestone SK, s.r.o., ani spoločnosť Limestonereal s.r.o. a ani ich konateľ Juraj Martinka nemá nič spoločné, on túto stavbu nerealizoval a nie je jej investorom.

3.    K tvrdeniu autora:
- „A ešte im p. podnikateľ oznámil, že odteraz sú mu povinní platiť presne 27 tisíc nájomného ročne."

Uvádzam, že nehnuteľnosti, na ktorých je umiestnená skládka patria spoločnosti Limestonereal s.r.o. a nakoľko je na nich umiestnená skládka, ktorá nie je vo vlastníctve vlastníka pozemku, ide teda o stavbu patriacu tretej osobe, nároky na náhradu za užívanie, alebo nájomné za užívanie nehnuteľnosti patriacej spoločnosti Limestonereal s.r.o. je zákonným nárokom, pričom náhradu za užívanie podľa mojich vedomostí si uplatnil aj iný vlastník pozemku, keďže uvedená skládka sa nenachádza len na pozemkoch spoločnosti Limestonereal.

4.    K tvrdeniu autora:
„Konkurenčná firma, ktorá sa takisto zaoberá likvidáciou stavebného odpadu ale kvôli drobnému maléru s p. primátorom je aktuálne vylúčená z jeho kombinácií, poslala prostredníctvom bratislavskej právnej kancelárie mestskému úradu list, v ktorom informovala o podvode za cca 600tisíc Eur, ktorého sa mesto stalo obeťou.

Uvádzam, že popieram akýkoľvek súvis mňa a spoločností, v ktorých som konateľom spoločníkom s vyššie uvedeným konaním a tvrdením, z uvedenej informácie neviem zistiť aký podvod má autor na mysli a kto sa ho mal dopustiť, pričom k tomuto tvrdeniu sa vyjadrujem výlučne z dôvodu, že v článku, ktorý obsahuje už vo svojom názve slovo „podvod" sú uvedené údaje o mojej obchodnej spoločnosti.

5. K tvrdeniu autora:
„Limestone si kúpil tento pozemok, ale netušil, že to nie je obyčajná orná pôda, keďže v katastri nebola o skládke ani zmienka."

Rovnako uvádzam, že ide pravdu skresľujúce informácie, ktorých nepravdivosť je zrejmá aj z verejného portálu katastra nehnuteľností, z ktorého je zrejmé, že spoločnosť Limestonereal s.r.o. kupovala nehnuteľnosti, evidované v katastri nehnuteľností ako parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha a nie ako orná pôda.

6.    K tvrdeniu a textu autora pod fotografiou vrátnice spoločnosti Bratner Nové Zámky a čerpacej stanici, s popisom: „Vpravo od hlavného vchodu do Bratnera vidíme nejaký kopec - nie je to uložený stavebný odpad?"

uvádzam, že ide opätovne o nepravdivé informácie, pretože v priamom susedstve vrátnice po pravej strane sa nachádza nehnuteľnosť patriaca spoločnosti STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.,
a to parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape, vedené na liste vlastníctva č. 4069, katastrálne územie Nové Zámky, na ktorých sa nenachádza stavebný odpad ale betónový recyklát na zhotovenie spevnených plôch na realizáciu stavby.

7.    K tvrdeniu autora:
„Nákladné auto s ďalšími 20 tonami odpadu smeruje na skládku - a to priamo cez vrátnicu Bratnera! Áno nákladiaky Limestone chodia na skládku cez areál mestskej firmy! Zdá sa, že JUDr. Valent má k tejto veci oveľa hlbší vzťah, než prezentoval na júnovom zastupiteľstve.."

Opätovne konštatujem, že ide o informácie nepravdivé, pretože na fotografii zobrazený areál vlastnícky patrí spoločnosti Limestone SK, s.r.o., tento je evidovaný na liste vlastníctva č. 13458, pričom spoločnosť Bratner Nové Zámky má na uvedených nehnuteľnostiach založený nájomný vzťah trvajúci viac než 10 rokov, pričom spoločnosť Limestone Sk s.r.o. ako prenajímateľ už do takto existujúceho vzťahu zo zákona vstúpil v dôsledku nadobudnutia nehnuteľnosti, pričom v čase založenia nájomného vzťahu JUDr. Valent konateľom spoločnosti Brantner nebol.

8. V článku je tiež zverejnená fotografia z portálu environmentálnych záťaží, ktorou autor poukazuje na skutočnosť, že sa má podľa jeho názoru jednať o ukončenú a skolaudovanú.

Takéto čiastkové informácie sú pravdu skresľujúce. Uvedený portál umožňuje zobraziť a získať úplne podrobné informácie o uvedenej skládke, pričom z ďalších informácii, ktoré sú verejne dostupné a čitateľ si ich vie na spomínanom portály dohľadať, vyplýva, že ide o skládku ,kde sa vyvážanie odpadu ukončilo v roku 1994 a rekultivácia sa začala v roku 1995, tu však nie je žiadna zmienka o tom, že by bola skládka skolaudovaná, čomu bráni, ako je uvedené vyššie , to, že je potrebné niektoré stavebné objekty, potrebné pre kolaudáciu dobudovať. Rovnako na uvedenom portály je možné zobraziť si záznamový list uvedenej skládky, kde sú dostupné ďalšie informácie o vnútornej skladbe skládky, v rámci ktorých informácii je tiež údaj o tom, že sú pochybnosti o účinnosti prekrytia uvedenej skládky. Z uvedených skutočností je zrejmé, že uvedená skládka nielenže nie je skolaudovaná ale ani práce, ktoré boli doposiaľ realizované nie sú zrejme dostatočne účinné, za čo však nesie zodpovednosť investor, prípadne zhotovitel'stavby a so mnou ako ani s mojimi spoločnosťami táto skutočnosť nemá žiaden súvis.

                                                                                                                                        Juraj Martinka
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
12:39:50 Vyjadrenie p. Juraja Martinku, konateľa Limestone SK s.r.o. a Limestonereal s.r.o. k článku Anatómia... [2022-10-13; 1,480 x]
12:39:35 Ako skončila moja snaha učiť sa po maďarsky. O knihe, z ktorej sa ešte nikto po maďarsky nenaučil.... [2010-09-02; 21,772 x]
12:39:18 Holocaust v regionálnych dokumentoch [2015-01-29; 7,755 x]
12:39:11 Словакия. Нове Замки / Fotoreportáž ruského turistu o Nových Zámkoch / Egy orosz turista képes beszá... [2013-08-23; 3,240 x]
12:39:05 Egy csésze kávé: Így láttuk a Foci VB-t... [2014-07-14; 3,618 x]
12:38:57 Vianočný výpredaj mestských nehnuteľností na Hlavnom námestí... / A Fő-téri városi ingatlanok karács... [2013-12-26; 3,466 x]
12:38:48 Újra fogadja az olvasókat a Kaláka magánkönyvtár/ Súkromná knižnica Kaláka opäť otvorená... [2012-01-20; 2,973 x]
12:37:16 V Nových Zámkoch práve začal skutočný zápas proti hazardu [2023-03-26; 1,643 x]
12:37:03 Na krídlach motýľa [2014-10-22; 3,199 x]
12:36:50 Fatimai októberi, körmenettel egybekötött imaest a csallóközi búcsújáró helyen, Dercsikán [2023-10-16; 980 x]
12:36:37 Egy csésze kávé Pintér Gyulával, az egykori érsekújvári Radio Star alapítójával [2015-10-07; 2,663 x]
12:35:26 Kniha týždňa: Matt Ridley, Jak fungují inovace (Dokořán Praha 2022) [2023-04-11; 795 x]
12:34:50 Peripetie jednej Infožiadosti - prípadová štúdia Veličná [2023-10-15; 929 x]
12:34:33 V čestnej súťaži na hlavného kontrolóra uspel najlepší kandidát. Budúci zať p. poslankyne M.?... [2022-07-01; 2,618 x]
12:34:33 62 dní do konania komunálnych volieb a 100 dobrých dôvodov prečo nevoliť O. Kleina... [2022-07-10; 8,504 x]
12:34:33 Primátorovmu krúžku sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť dilemu ako zvoliť kontrolóra ktorý ich nepošle pre... [2022-06-22; 1,452 x]
12:33:37 A hét könyve: Max Gunther, Hogyan legyél szerencsés? (Bagolyvár Bp. 2016) [2022-10-31; 927 x]
12:33:17 Prejav Alberta Apponyiho k americkému obecenstvu z r. 1929 [2023-09-15; 1,023 x]
12:32:00 Az "Érsekújvári Magyarok" kiléptek anonimitásukból [2014-02-15; 3,247 x]
12:31:35 Kto sa bojí Jánosa Esterházyho? / Ki fél Esterházy Jánostól? [2011-03-16; 9,020 x]
12:31:09 Viac ako rozkradnutý inventár mestského úradu začína verejnosť zaujímať tunelovanie mestských podnik... [2014-12-21; 9,525 x]
12:30:42 Novocentrum nebude informovať o svojom hospodárení [2012-02-16; 3,628 x]
12:30:13 Toto je už dno, alebo sa dá klesnúť aj hlbšie? [2023-09-09; 1,328 x]
12:29:45 Érsekújvári szereplője is van a Rally Dakarnak / Rally Dakar má aj novozámockého účastníka [2015-01-04; 2,395 x]
12:28:50 Egy csésze kávé: Főúri esküvő a Duna mindkét partján [2014-06-17; 7,047 x]
12:28:39 Eastern Sugar. Výstava Ilony Németh v bratislavskej Kunsthalle [2018-05-02; 2,535 x]
12:28:22 G. Kovács László történész pozsonyi előadása Liszt Ferencről [2024-05-02; 314 x]
12:27:54 Ladislav Kočiš, K problematike slovensko-maďarských národnostných vzťahov v dejinách Nových Zámkov (... [2011-08-23; 6,750 x]
12:27:26 Krátka správa z mestského zastupiteľstva 24. apríla 2024 [2024-04-28; 1,311 x]
12:25:57 Kniha týždňa: Pamätná kniha národných výborov v dvojročnici 1947-1948 (1948) [2015-05-18; 2,414 x]
12:25:24 "(Ne)našiel som Ťa v telefónnom zozname..." Personálne zmeny na mestskom úrade [2015-05-27; 4,773 x]
12:24:21 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny... [2014-09-23; 10,991 x]
12:22:37 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 3,044 x]
12:22:10 V stredu bude mestské zastupiteľstvo voliť náčelníka polície aj hlavného kontrolóra [2015-03-02; 5,100 x]
12:19:52 Egy csésze kávé Botos Palival, a Guru Brothers egyik alapítójával: „Azt hiszem, hogy mi zenésznek sz... [2015-03-02; 4,050 x]
12:18:35 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,594 x]
12:18:14 Citlivosť Novozámčanov na šafárenie s ich peniazmi rastie. Dvojtisícové školenie na etiketu u bývalé... [2015-05-12; 4,818 x]
12:17:38 V Šuranoch začala vedecká historická konferencia Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938-1945... [2011-03-22; 8,195 x]
12:17:02 Novozámockí architekti protestujú proti zamýšľaným úpravám Hlavného námestia [2016-09-14; 3,287 x]
12:16:27 Ján Kollár - prorok, ktorý sa pomýlil / Egy próféta aki tévedett... [2017-05-07; 3,999 x]
12:15:46 Boj o fleky v štátnej správe kulminuje... [2016-05-08; 3,797 x]
12:14:58 Infosloboda – boj nezávislých internetových portálov proti netransparentnosti obecných samospráv - b... [2012-09-22; 2,229 x]
12:14:13 Oficiálne stanovisko futbalového klubu k zisteniam hlavného kontrolóra mesta [2018-07-02; 4,238 x]
12:13:34 Čo môžeme a čo nemôžeme očakávať ak OK Pokračujeme? Časť 2. [2018-11-01; 2,858 x]
12:12:49 Tisztelt barátom, kedves Dénes! [2018-10-31; 1,730 x]
12:11:52 Poskytujú pomoc ľuďom v núdzi. Na návšteve sociálneho centra na šurianskom Kopci [2013-04-17; 7,073 x]
12:11:45 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,596 x]
12:11:14 A zsűri meg a bunda [2012-12-04; 1,920 x]
12:10:38 Beseda o publikácii Ferenca Kovácsa „Študenti v búrke“ / Beszélgetés Kovács Ferenc "Diákok a viharba... [2012-05-07; 1,829 x]
12:09:59 Ako by sa o histórii nemalo písať... [2012-03-03; 9,528 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x