Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-02-26   1,290  
0
29.03.2021 sa uskutočnilo zasadanie Pracovnej skupiny, ktorú zriadilo mestské zastupiteľstvo dňa 16. 12. 2020 pre riešenie komunálnych služieb po skončení zmluvy s Brantnerom k 31.12.2022. Na decembrovom zastupiteľstve 14. 12. 2022 sa potom poslanci dozvedeli, že obstarávanie už prebehlo a to práve na základe rokovaní Pracovnej skupiny. Poslanec Balogh sa ďalších 6 týždňov snažil dostať k zápisniciam. V januári ich napokon od p. prednostky dostal vo forme akýchsi zhrnutí. Z rokovaní však existujú zvukové záznamy, prepis prvého dnes začíname zverejňovať. Nezrozumiteľné miesta sú označené xxx, hoci v podstate je nezrozumiteľný celý postup.  

Nijako nejde pochopiť prečo mali zamestnanci MsÚ akoby strašne naponáhlo, prečo nevypracovali žiadne porovnanie s nákladmi iných samospráv, prečo nepredložili analýzu hospodárenia Brantner NZ a Brantner Kolta v ktorých je Mesto spoločníkom a prečo sa snažili utajiť sumár spracovaný zo zverejnených faktúr fy Brantner. Pritom Brantner mal byť jedným, a ako neskôr vysvitlo, bol jediným uchádzačom... V tomto formáte a z týchto podkladov Pracovná skupina nemohla nič posúdiť ani navrhnúť a jej členovia si ani nemysleli žeby mali mandát o niečom rozhodnúť. Predpokladali že návrh pôjde pred zastupiteľstvo, to sa však - zrejme z obavy pred veľkým apetítom niektorých členov primátorského krúžku - nestalo a primátor rovno vypísal verejné obsarávania na 18 mil. Eur hoci vo svojej právomoci môže rozhodovať do výšky max. 3.000 Eur.

Nižšie prinášame prepis z prvého stretnutia Pracovnej skupiny dňa 29. 03. 2021, ktorého zápisnicu poskytla p. prednostka v tejto forme...

Prednostka T. Szekeresová: xxx a keď toto všetko budeme vedieť, tak potom by sme na ďalšom pracovnom stretnutí mohli začať riešiť budúcnosť. Čo chceme v týchto troch oblastiach v budúcnosti dosiahnuť. Takže preto vás poprosím, keby sme sa mohli tak dohodnúť že najprv pôjdu prezentácie, budú prezentovať osobitne jednotlivé činnosti kolegovia z nášho odborného útvaru, keď skončí prezentácia tak dáme priestor na diskusiu, ukončíme diskusiu, zase pôjde druhá prezentácia, diskusia a tak. Na záver si povieme čo pripravíme na ďalšie stretnutie a kedy sa tretneme. Takže takto si myslím že by sme mohli dnešné pracovné stretnutie zrealizovať. Tak teraz na úvod hneď poprosím kolegynku, pani inžinierku Alakszovú, ktorá bude prezentovať odpadové hospodárstvo. Ešte organizačne by som vás poprosila, že toto stretnutie plánujeme na hodinu, max. hodinu a pol, dobre? Nech sa páči, ďakujem pekne.

Ing. Barbara Minčič Alakszová, referentka kom. odbor MsÚ: Takže prejdeme si z čoho sa nám skladá odpadové hospodárstvo mesta NZ. Zabezpečenie jednotlivých komunálnych služieb je tvorené z viacerých položiek ako môžete vidieť. Obsahuje to zber komunálneho odpadu, kbv-čka, to je kolektívna bytová výstavba, ibv-čka - individuálna bytová výstavba, zber bioodpadu, komunálneho odpadu podnikateľov, zber odpadu z cintorína, manipulácia s krytmi xxx, zber malých smetných nádob, dočisťovanie priestorov okolo kontajnerov, objemový odpad, prepravu z prekládky odpadu dodaného občanmi, to je vlastne odpad ktorý je dodaný občanmi na túto prekládkovú stanicu, dočisťovanie xxx odpadu, prevádzka prekládkovej stanice, zberového dvora, xxx.

Toto všetko je vlastne tvorené zmluvou s terajším dodávateľom, a potom je zmluva ktorá rieši skládkovanie alebo teda xxx odpadu a za uloženie na skládke je poplatok zo zákona.
Teraz si bližšie pozrieme každú tú jednu položku, dobre. Zber komunálnych odpadov pri kolektívnej bytovej výstavbe.

Ako postupujeme pri kalkulácii. Počíta sa počet zberných návod, frekvencia vývozu a príslušná cena za vývoz.
Aby sme si vedeli predstaviť, v tom vývoze vlastne prichádzajú v jednom HEPI kdv-čka, idvč-ka, už sú tam reálne náklady na pohonné hmoty, jednotlivé opravy, výmeny, údržba dezinfekcia týchto nádob, spravidla 2x do roka alebo na požiadanie počas kovidu sme dávali viackrát a samotná preprava na skládku.
Kbv-čka sú vlastne 1.100 litrové nádoby pri činžiakoch, sú tam rôzne frekkvencie odvozov, 1x,2x,3x týždenne. Je to najčastejšie raz iba pri jednej nádobe.

Toto som dala v princípe za mesiac, aby ste si vedeli predstaviť asi koľko vývozov je to mesačne. Tieto počty kusov nám cca zostávajú rovnaké, pri týchto činžiakoch, tam sa to až tak veľmi nemení. 1x týždenne, vidíte tam 61, 2x týždenne ich je najviac a v princípe toto všetko vyjde mesačne 5.354 vývozov iba 1100 litrových nádob. Každá frekvencia má inú sadzbu, čiže tam sa to počíta podľa poplatku čo je príslušná cena za vývoz.

Takisto je to zber komunálneho odpadu z IBVčiek. Tam je to jednoducšie, máme tam 120-litrové nádoby, v princípe spôsob ten istý, počet nádob, frekbvencia zvozu, príslušenstvo na xxx. Teraz sme zaviedli nový systém, čiže tam je to tiež rozdelené na 1x-2x týždenne. Sledujte - mám 1950 nádob týždenne a dvojtýždenne tam má 1800 nádob.

Zber bioodpadu. Veľmi podobný, 2x mesačne, to znamená každý nepárny týďeň 120-litrové nádoby, týchto nádob mám 3.700 ks za mesiac 7.400 vývozov. Ešte by som možno xxx tam zber bio prebehol xxx.

Komunálny odpad podnikatelia. Podnikatelia u nás majú množstvový zber, to znamená podnikateľ príde vyberie si, čo potrebuje na tento zber, či chce 120 alebo 240 litrovú nádobu, takisto si určí frekvenciu vývozu. V princípe som to zhrnula aby ste videli  xxx oboch vývozov za mesiac môže byť z  v tých 120 , 240 litrových nádobách, stále tam vzorec zostáva rovnaký - príslušná cena za vývoz, ktorá prislúcha vlastne frekvencii odvozu.

Potom máme zber komunálneho odpadu z cintorína ktorý sa xxx nachádza. Na cintoríne máme 1,5 m3 nádoby, táto cena závisí od počtu zvozov. Je to veľmi rôzne podľa obdobia, hlavne teda samozrejme cez sviatky, cez dušičky a takto sú vlastne tie vývozy naakumulované.

Potom máme ďalej manipuláciu s krytmi. Tuto je určená xxx cena za mesiac, táto cena na základe počtu krytov, ktoré vlastne v meste teda sú, ďalej máme zber xxx tam rozlišujeme na takisto na malé smetné nádoby na smeti a malé smetné nádoby na psie exkrementy. Malé smetné nádoby na zmesový odpad, tých je 355 po celom meste, sú zbierané od pondelka do piatku každý deň, plus v centre je 78 ks nádob ktoré sa zbierajú ešte v sobotu. Čiže na 7.416 vývozov mesačne.

Plus psie exkrementy tých máme teraz 42, zbierajú sa kaďú sobotu to znamená 168 vývozov k tomu je treba stále pripočítať sáčky ktoré sú dodávané ku každej tejto nádobe počas toho zberu 50ks xxx
Dočisťovanie xxx - to je xxx objemný odpad okolo kontejnerov ktorý sa vypočítava podľa toho koľko zhruba za 8 hodín robí pracovník má harmonogram ktorý prechádza každý od pondelka do piatku. Je tam cena za traktor počet hodín a cena za toho pracovníka, ktorý nakladá ten odpad.

Preprava do Kolty. Toto je položka ktorá v princípe vychádza z toho, že na prekládku prinesú občania takisto svoj objemný odpad, a tento odpad sa musí nejako z tej kopy sa dostať do kontajnerov ktoré sa vozia na Koltu, preto je tam tam tá manipulácia nakladača a počet kilometrov na Koltu.

Ďalej xxx nezákonných odpadov. To sú skrátka čierne skládky, závisí od toho či to dočisťujeme my teda zamestnanci z mesta a či sú to iba malé skládky ktoré sa iba vyzbierajú ručne tam sa objednávajú veľkokapacitné kontajnery tam je tá cena iba kilometrovným na ten kontajner, v prípade veľkých skládok kde nie je možné ručné zbieranie xxx po sebe a kde je komplet všetko nahádzané sú to tony odpadov tak tam si vlastne objednávajú aj nejaké mechanizmy xxx.

Ďalej prevádzka prekládkovej stanice a zberového dvora. Prekládková stanica na Považskej xxx dala som cenu za mesiac, pri prekládkovej je tam akurát to že sa tam faktúruje vlastne od júna do októbra, pričom Zberový dvor je určený iba pre občanov mesta sa faktúruje kompletný celý rok čiže je to služba pre občanov, zatiaľ
čo na predkládkovej stanici je to vymedzené a v tom mesiaci tam dovážajú aj z okolitých dedín xxx prerozdeľuje na jednotlivé obce.

Jarné a jesenné upratovanie. xxx tam sa objednávajú kontajnery, preto sa počíta počet kontajnerov na príslušné kilometrovné na príslušnú adresu a pri individuálnom zdroji rodinných domoch tam je to teraz tak, že niekoľko hodín je ten kontajner na tom stanovišti  xxx a plus požiadavka veľkokapacitných kontajnerov xxx na základe hmotnosti.

To všetko doteraz xxx bolo na princípe zmuvnom o zabezpečení komunálnych služieb a potom xxx nám padá ešte zmluva xxx je to princíp skládka. Je to xxx o platbe zo zákona za úložné na skládke ktoré platíme zo zákona o skládke. Na základe xxx našli sme skládku teda príslušná cena teda príslušná cena na hmotu to znamená podľa toho koľko - čím viac vyvezieme na skládku tým viac platíme. Takisto to platí xxx na skládke odpadov. Je určený na základe úrovne vytriedenia a takisto nám bol určený. Tento poplatok zo zákona sa aj pri tej úrovni triedenia v princípe zvyšuje každým rokom. Čiže doteraz sme platili 11 Eur a teraz xxx už platíme 15 Eur.

Dobre. Toto sú teda náklady za rok 2020 ktoré vlastne boli faktúrované, alebo teda vyplatené, môžete si ich pozrieť ja neviem máme to aj v grafe. Môžeme sa k tomu vrátiť, takto to bude rýchlejšie vysvetlenie asi čoho je najviac je tak to úložné na Koltu - úložné spolu spoplatkom je to spolu 35% z tej celkovej sumy, ten 1 milión 689 tisíc. Potom nám tam cca rovnaké percentá pôjde zber od obyvateľov z rodinných domov, od obyvateľov z činžiakov, potom je to ooo sú to podnikatelia pokiaľ sa dobre pamätám, zber bioodpadu, potom sú tie menšie položky, to vychádza cca rovnako tam je od jarné upratovanie xxx dočisťovanie cintorín, jarné upratovanie jesenné upratovanie tie sú vlastne okolo 1 percenta alebo pod percento a xxx nula celá niečo. Takže takto, neviem či sa chcete vrátiť.

Z pléna: Áno chceme.

Diskusia:

posl. E. Polerecká
: Ja by som mala takú otázku či máme aj nejaký údaj o produkcii odpadu napr. zmesový komunálny odpad na obyvateľa - nejaké množstvo, alebo produkciu zeleného odpadu na obyvateľa

Alakszová: Mám to hore, samozrejme xxx mám prehľad triedeného odpadu, to sú každoročné štatistiky ktoré xxx sa nám našťastie znižuje z roka na rok xxx aj triedený odpad len stále to nie je úplne ideálne ale aspoň xx klesá. Viem vám presne doniesť keď potrebujete štatistiku.

Polerecká: To by bolo dobre vedieť.

Mgr. Monika Kutenyicsová, ved. kom. odboru MsÚ: Možno ešte jeden dôležitý údaj v tomto ohľade, že miera vytriedenia aj za minulý rok, čiže za rok 2020, bol nad 50%, ak si dobre pamätám 50.75% aj predtým rok sme boli nad 50%, čiže úroveň vytriedenia aj za rok 2020 nad 50%.

posl. P. Hudák: Zmesný odpad koľko bola cena za minulý rok?  585 tisíc 15 Eur za tonu, že?

Alakszová: na tento rok a minulý rok bolo 11.

Hudák: to znamená 58 tisíc ton...

posl. Pivoda: to nie, to je iba polatok, tam sú dva poplatky: jeden štátu a druhý za skládkovanie

Alakszová: toto je vlastne xxx tonáž na skládke, to je teraz čo platíme na Kolte, to je príslušná cena ktorú platíme na tú tonu sme zisťovali okolité skládky, tak patríme medzi xxx veľmi dobre máme cenu nastavenú a tá druhá je zo zákona, to je vlastne pre všetky subjekty rovnaké xxx

posl. P. Hudák: Ja by som sa chcel spýtať či nový prepočet 585 tisíc to bola suma delene 11, to som sa chcel, to mi Pišta hovoril že to nie je dobre, tam je to ináč. To by bolo najlepšie prepočítať koľko je tá, tam by ste mali presne koľko je tá xxx

Alakszová: tak my sme to tam dali, viete že skládkovné spolu...

P. Hudák: jasné, ja sa len pýtam pre informáciu...

Alakszová: jasné, ale dá sa to...

Prednostka: pýtajte sa nech sa páči

Pivoda: Ja by sa chcel spýtať: prvá vec, či by sme mohli dostať túto prezentáciu aby sme si to vedeli prejsť aj v kľude, lebo toto bolo dosť rýchle...

Prednostka: no ja by som bola toho názoru, je to interná prezentácia, viete, tieto údaje sú no pracne vyhotovené z faktúr (ktoré sú verejné - pozn. watson.sk), takže bola by som rada, keby mohjla zostať tu, aby náhodou nebola zneužitá, prípadne zas neviem ako bude ďalej  že sa bude obstarávať aby tam niekto nemal náskok, prístup k podkladom. Toto je pre pre vás, pre pracovnú skupinu poviem úprimne, vyslovene vyhotovené, najradšej by som bola rada, keby ste si poznamenali, prípadne sa pýtali. Lebo to je súčasnosť, áno? Toto sa tu teraz takto deje. 

Pivoda: Áno ale tak rýchlo a  ja chápem že máme málo času, ale keď si to prebereme veľmi v rýchlosti, tak  človek sa nevie nad tým tak zamyslieť ako keď sa vie na to lepšie pozrieť a zamyslieť...

Alakszová:  ale pýtajte sa kľudne..

Z pléna: veď tam nie je nič, nie sú tam žiadne jednotkové ceny, nič...

Alakszová:  alebo takto: môžete sa kľudne pýtať... toto je tá kolektívna, čiže to sú činžiaky hej? Takže kľudne.  Ja som to povedala rýchlo, to je ... neviem, k tomuto niečo máte?

Hlas z pléna: .Tak veľmi ťažko je z tohoto nejakú analytiku k tomuto si sami pre seba vytvoriť na základe  takýchto xxx

Pednostka: Našou ambíciou je dneska, aby ste vôbec videli, že z čoho sa vôbec skladá odpadové hospodárstvo, lebo to nie je že to auto čo vidíme že ide a zbiera. Takže preto sme si dovolili najprv vás informovať o tom, že čo sú teda jednotlivé činnosti ktoré tá zmluva obsahuje a ktoré xxx mali by sme si povedať čo s nimi bude ďalej.

Hlas z pléna: Keby sme sa teda vrátili k tomu teda  že koľko peňazí stojí napríklad ako čo štátu platíme za skládkovanie  pri súčasnej separácii povedzme v tej tabuľke koľko z tých 1 milióna 600 tisíc koľko je...

Prednostka: ten poplatok?

Z pléna: ... tá suma ktorú platíme tým že je ako fixne stanovené že koľko ton krát...

Pivoda: ... 14 tisíc krát 11 Eur to bolo tento rok

Polerecká: v 588 tisícoch je to zahrnuté,  čiže úložné a poplatok. 

Z pléna: Dobre, ale úložné je jedna suma a poplatok je druhá suma, nie?

Ing. Velecký, ved. ekonomického odboruz MsÚ: Niečo vyśe 14 tisíc krát jedenásť ... krát 15 krát 15 to je poplatok.

Pivoda: Čiže 150. Čiže zhruba 400 tisíc platíme  za skládkovanie na Kolte. 430 dajme tomu... Iba na zamyslenie, lebo ja som na tým zymýšlal už dávnejšie, keby sme dokázali iba 1000 ton z tých 14 tisíc čo minulý rok bol odpad na území mesta, 1000 ton ušetriť...

Alakszová:  ...pán poslanec takže za poplatok sme za vlaňajší rok zaplatili 133.280 Eur

Pivoda: ... že keby sme dokázali nájsť spôsob ako motivovať viac obyvateľov aby triedili - a teraz poviem príklad - minulý rok sme ako mesto odovzdali o 14 tisíc ton odpadu, z toho keby sme 1000 ton, čiže 10 percent ešte dokázali navýšiť tú separáciu tak by sme ušetrili zhruba 50 tisíc. A teraz hovorím veľmi veľmi v hrubom. Takže tých 50 tisíc čo sa nevieme zhodnúť či zvýšiť poplatok nezvýšiť poplatok tak myslím si že stálo by zato keby sme sa v budúcnosti zamysleli, či nedokážeme nájsť nejaký spôsob ako aj toto dosiahnuť lepšie aby množstvo odpadu bolo znížené.

Alakszová:  O to sa snažíme celý čas, však ako aj z ekologického hľadiska samozrejme, preto aj tá frekvencia xxx čo sme zaviedli teraz pri rodinných domoch. S tým máme denno-denne strašne veľa problémov, lebo ľudia... Pri osobách keď im začnem hovoriť, že treba triediť odpad aby aj ekologické hľadisko sledovali lebo všetko to vlastne ide na skládku a podobne, tak  ťažko to vysvetliť, ale väčšina nie je ochotná to urobiť.

Kutenyicsová: Ja len doplním kolegyňu, lebo veľmi významný faktor nastane od 1.7. tento rok, lebo ten spôsob systému jak sme išli vlani a čo som v rade aj teraz pri presune rozpočtu aj vysvetľovala, že od 1.7. chceme zaviesť proste adresný systém kuchynského odpadu, to znamená, že každý jeden rodinný dom bude mať svoj kýblik a svoj sáčok a proste a týždenne raz proste bude vykladať ten kuchynský odpad.
Je všeobecne známe a štúdie hovoria, že 30% kuchynského odpadu máme teraz v komunálnom odpade, áno? Čiže to by sa malo rapídne znížiť ten komunálny odpad. Čiže toto bude ďalší krok k tomu, aby sme zvýšili mieru separácie a znížili ten komunálny odpad.

Pivoda: V ideálnom prípade. Dúfajme že...

Kutenyicsová: Viete my máme z toho pilotu ako údaje takže boli sme fakt veľmi milo prekvapení a dokonca aj teraz sme, lebo teraz prebieha ten systém tak že rozdistribuovali sme ľuďom tie biologicky rozložiteľné sáčky a nosia to na zberový dvor. Takže je to tam, aj keď to musia nosiť xxx ale proste je o to záujem, Takže keď to bude proste pri každom jednom dome a pri každom jednom činžiaku ďalší separák na kuchynský odpad, tak si myslím že ľudia to využívajú.

Velecký: Ja by som k tomu chcel ešte xxx v súvislosti s poplatkami,  že separácia kuchynského odpadu je drahšia ako likvidácia zmesového odpadu, čiže prakticky sa nám zníži zmesový komunálny odpad, navýši sa nám povedzme táto časť, ale táto časť je drahšia, jak tá v zmesovom komunálnom odpade. Takže treba ľuďom povedať že čím viac triediš, tým lepšie, ale čo sa z hľadiska poplatkov týka, tak vlastne nezískavame...

Pivoda: Ak môžem reagovať, pretože  ja som nehovoril iba o kuchynskom odpade, ale celkovo, lebo keď sa zamyslíme nad tým, že niekto hodí nestlačenú PET fľašu do kontajnera a hodí ich tam stovky, tak v podstate ten kontajner sa naplní a v podstate treba jho čistiť. Potom, ako riešime s p. Kutenyicsovou, treba navýšiť frekvenciu odvozov atď. takže nezávisí to iba od kuchybnského dopadu, ale celkovo od vytriedeného odpadu.

Velecký: Ja len preto hovorím,  lebo tento odpad, čo vy hovoríte zato neplatíme.

Pivoda: Neplatíme v tom prípade, keď je vytriedený. Lebo keď je v zmesovom, tak áno.

Velecký: Ale to je zasa tá najľahšia komodita.

Pivoda: Ale to bol iba jeden príklad.

Kutenyicsová: Ale zas od budúceho roku majú byť PETky zálohované a treba aby tie fľaše neboli zvlášť. Na to bude špeciálny kód, na základe ktorého sa budú identifikovať tie vlastné. Ja si teda myslím, že ak sa to zavedie xxx a od budúceho roku budú PETky zálohované, tak to bude významný faktor, lebo už v tých plastoch PETky nebudú, lebo každý si bude chcieť nejako xxx proste za tie fľaše.

Polerecká: Môžem sa ešte opýtať? Trošku mimo xxx ale v súvislosti s touto témou: Budeme sa o týchto otázkach baviť aj v súvislosti so spoločnosťou Bratner? Pretože akokoľvek sa tvárime že nie, ale Mesto Nové Zámky je, aj keď menšinovým, ale spoločníkom tejto spoločnosti a poťažme táto spoločnosť je podieľnikom v spoločnosti Brantner Kolta. Takže to sú myslím si také veci ktoré by sme mali...
Pred 15-mi rokmi Mesto vložilo nie malý majetok  do tejto spoločnosti  a dodneska pokiaľ vidíme čo v tej spoločnosti je, tak sú tam tie budovy, tie pozemky, tie majetky, ktoré tam Mesto Nové Zámky vložilo. Prišli nejaké dividendy, to si viem dohľadať, ale v podstate keď sa tu bavíme o týchto veciach, tak  podľa mňa by bolo namieste,  mať aj nejakú primeranú analýzu tohoto spoločného podniku. Pretože my tu ideme súťažiť niečo, na čo máme tu vytvorený spoločný podnik.  Iné by bolo keby sme tu mali nejakého...

Prednostka:  Ale tak musíme súťažiť

Polerecká: Tak musíme súťažiť, ale vlastne predurčujeme nejakým spôsobom, dá sa povedať, už víťaza  tej súťaže...

Prednostka:  Keď prídeme, keď prídeme  k tomu, že budúcnosť, tak môžeme sa baviť na túto tému...

Polerecká: A prídeme k tomu? Ja sa len na to pýtam, či k tomu prídeme

Prednostka:  Tak na to som vám povedala, že potom máme ďalšie stretnutie xxx

Hudák: xxx spýtať, kedy má byť vyhlásená verejná súťaž aby sme tieto veci mohli xxx

Z pléna: V tomto roku

Prednostka:  V tomto roku, my by sme chceli xxx

Hudák: To znamená že podľa toho si musíme nastaviť sedenie...

Z pléna:  ... témy jednotlivých sedení, lebo toto je všeobecný úvod...

Prednostka: ... to som chcela na záver xxx lebo sa musíte oboznámiť s tým, že o čom sa máme vlastne rozprávať xxx lebo keď nevieme súčasnosť, veľmi ťažko sa vieme rozhodovať o budúcnosti. A keďže je to veľmi rozsiahla téma, preto  dneska chceme sa venovať súčasnosti, teraz si povieme, že nabudúce kto čo pripraví, aj to som hovorila, že kto s čím ešte príde čo pripravíme a zasa sa môžeme posunúť ďalej, že aby sme stále neboli na tom istom mieste.

Z pléna:  ... Dobre

Prednostka: To sme len chceli, aby sme naozaj prišli k záveru, no. ...ktoré už nám umožnia vyhlásiť verejné obstarávanie koncom roku. Dobre?

Z pléna:  ... Jasné

Prednostka: Dobre? Takže toto si môžeme povedať na záver. Tak môžeme uzatvoriť túto tému, alebo máme eśte nejaké otázky. Takže máme niečo, alebo uzatvoríme? Dobre, takže xxx nech sa páči, vypočujeme si tú časť, ktorá sa týka verejného osvetlenia.
 

Časová značka  26:22 zvukového záznamu

Pokračovanie nasleduje.
 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
23:08:29 Prepis zvukového záznamu z rokovania Pracovnej skupiny na smerovanie komunálnych služieb zo dňa 29.0... [2023-02-26; 1,290 x]
23:07:27 Trafiku nechcel a ostatným trafikantom zbytočne strpčoval život. Primátor včera odvolával posl. Balo... [2023-06-28; 2,266 x]
23:04:41 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,483 x]
23:04:27 Pedagógovia zo ZŠ na ul. G. Bethlena presadzujú tradičné hodnoty. Azda len nechcú rozpútať vojnu?... [2023-08-06; 1,332 x]
23:04:10 Ako chutia kompromisy? Sebadeštrukčné hry v opozičných radoch novozámockého zastupiteľstva...... [2023-12-18; 1,368 x]
23:02:48 Kríza inštitúcií, alebo ako sa kompetentní schovávajú medzi paragrafmi [2017-07-12; 3,149 x]
23:01:16 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,634 x]
23:00:14 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,024 x]
22:58:29 Ako rýchlo devalvuje cena Pro Urbe? [2020-09-16; 3,538 x]
22:52:47 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 3,896 x]
22:52:04 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 380 x]
22:41:34 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,024 x]
22:40:31 Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody Nitrianskej stolice [2011-02-19; 40,624 x]
22:27:46 Archív okresných novín Chýrnik od r. 2008 [2013-04-13; 7,567 x]
22:27:14 Ak ma zabili, je to dôkaz toho že sme silní. Nevzdávajte sa! [2024-02-18; 419 x]
22:27:08 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,474 x]
22:27:00 Egy csésze kávé... Telek Lajos rovata a Watson.sk-n [2013-11-18; 14,707 x]
22:26:10 Bibliotéka Kaláka - Aktuális könyvjegyzék / Aktualizovaný zoznam kníh [2012-09-18; 51,819 x]
22:25:39 A teljes Holbay László életmű a Watson.sk-n [2013-01-13; 126,354 x]
22:24:59 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,147 x]
22:24:01 Pázmány Péter Gimnázium évkönyvei, közlönyei és értesítői / Ročenky, výročné správy a oznamy novozám... [2013-01-27; 7,019 x]
22:23:54 Novozámocký hokej v problémoch a čo všetko s tým súvisí... [2024-03-02; 1,220 x]
22:23:48 Známy prieskumník Ivan Donoval natočil videá o dvoch strašidelných objektoch v Nových Zámkoch... [2024-02-20; 630 x]
22:23:42 Novozámocký týždenník Slobodný občan (1990) / Szabad Polgár c. érsekújvári hetilap (1990)... [2013-09-26; 6,858 x]
22:22:58 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 253 x]
22:10:33 Ján Tibenský, Historická podmienenosť a spoločenská báza vzniku bernolákovského hnutia [2012-01-08; 10,001 x]
22:06:14 Egy csésze kávé Fekete Gáborral a Skorpió együttes dobosával [2021-03-28; 4,392 x]
22:03:10 25. marca 1945 - začiatok Bratislavsko-brnenskej operácie (1. časť) [2011-03-19; 3,766 x]
21:58:59 Kauza rekonštrukcie Kina Mier. Správa hlavnéhio kontrolóra o dodržiavaní Zmluvy medzi Mestom Nové Zá... [2018-06-22; 3,710 x]
21:44:58 Egy csésze kávé: Vadkerti Imrével, énekes-, színész-, előadóművésszel, a Kormorán együttes frontemb... [2013-12-10; 12,968 x]
21:41:23 6. novozámocký protestný míting [2024-04-08; 415 x]
21:39:57 Výsledky 2. kola prezidentských volieb v novozámockom okrese [2024-04-08; 539 x]
21:38:07 A tardoskeddi Fehér Akác asszonykórus tíz éve (1994-2004) [2013-10-29; 7,652 x]
21:37:45 Zúgov 2? Veterným elektrárňam sme zatiaľ unikli o vlások [2024-04-04; 715 x]
21:36:53 Osudy židovských právnikov z novozámockého regiónu v rokoch 1938-1945 [2017-06-03; 4,434 x]
21:22:17 Chronológia prípadu Cervanová [2020-02-17; 4,318 x]
21:21:14 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,403 x]
21:15:11 Prejavy na podporu RTVS a slobody slova na 5. protestnom zhromaždení v Nových Zámkoch [2024-03-21; 647 x]
20:48:40 Fenomén Július Satinský. Rozhovor s Luciou Satinskou pre portál "Nové Zámky a okolie/Érsekújvár és ... [2011-03-18; 5,365 x]
20:48:34 Rukoväť pre výber kandidátov do komunálnych volieb v Nových Zámkoch [2018-11-04; 6,806 x]
20:48:09 Zatrpknutí bojovníci - Miroslav Dolejší [2024-03-18; 315 x]
20:48:03 Ako byť aktívnym občanom (diskusia v Nových Zámkoch) [2024-03-29; 401 x]
20:47:18 Michal Matunák, Nové Zámky pod tureckým panstvom (1663—1685) [2013-09-18; 11,053 x]
20:47:10 Obrat v kauze Zúgov: Primátorovi nedovolili skolaudovať pomocnú stavbu elektrárne na Zúgove [2021-07-16; 2,081 x]
20:47:03 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,162 x]
20:46:38 Strana SMER-SD zorganizovala v Nových Zámkoch Celoslovenské oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda... [2023-07-06; 1,539 x]
20:46:21 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 25,544 x]
20:46:07 Navaľný vracia úder. Video o Putinovom paláci za miliardu dolárov si za 30 hodín pzrelo 30 miliónov ... [2021-01-20; 1,285 x]
20:45:29 Štb v Nových Zámkoch v rokoch 1980-1990 [2024-02-21; 768 x]
20:45:24 Dva roky ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine... [2024-02-24; 313 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x