Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-05-13   1,081  
0
V pondelok 15. mája sa o 9.00  na Okresnom súde v Nových Zámkoch č. dv. 33/3. posch. uskutoční prvé pojednávanie vo veci žaloby o ochranu osobnosti, kde je náš portál žalovaný v súvislosti s uverejnením článku Anatómia jedného podvodu 1, Po duplike žalovaného z 28. februára (doručenej súdu 15. marca) bola 22. marca poslaná súdu záverečná replika Žalobcu, čím sa uzavrelo druhé kolo vzájomných vyjadrení pred prvým pojednávaním.  


Vyjadrenie žalobcu k vyjadreniu žalovaného zo dňa 28.2.2023

V uvedenej právnej veci bolo žalobcovi doručené vyjadrenie žalovaného spolu s návrhmi na doplnenie dokazovania, ku ktorému podaniu sa žalobca v zmysle výzvy súdu vyjadruje týmto podaním nasledovne:

Žalobca podal žalobu, v ktorej sa podrobne a konkrétne vyjadril k tvrdeniam , ktoré sa ho dotýkajú a sú zároveň podľa jeho tvrdení nepravdivé. Rovnako podrobne sa následne vyjadril k vyjadreniu žalovaného aj svojim podaním zo dňa 20.1.2023, pričom na svoje podania uvedené vyššie v rámci tohto vyjadrenia aj poukazuje, keď má za to, že zo strany žalovaného neboli k podanej žalobe stále predložené dôkazy, preukazujúce pravdivosť tvrdení žalovaného a žalovaný ani nepredkladá vyjadrenia , ktoré by priamo súviseli so žalobou a s konkrétnymi
pôvodnými tvrdeniami, ktoré žalobca namieta.

Vyjadrenia žalovaného sa opakujú a uberajú smerom, ktorý by sa mohol dotýkať Mesta Nové Zámky, prípadne iných subjektov, na činnosť ktorých žalovaný poukazuje, avšak s právami žalobcu, ktorých ochrany sa touto žalobou domáha , nemajú už takmer nič spoločné. Žalovaný sa snaží vtiahnuť žalobcu do komunálnych roztržiek, vo svojich vyjadreniach sa koncentruje na samotnú skládku , na environmentálny dopad na životné prostredie, na dôvody, prečo stavba mesta nebola skolaudovaná, pričom pozornosť v tomto konaní je potrebné venovať tomu, čoho sa žalobca svojou žalobou domáha.

Dávam do pozornosti návrhy žalovaného na doplnenie dokazovania, ktoré nasvedčujú práve tvrdeniu žalobcu o tom, že žalovaný svojimi vyjadreniami vôbec nesleduje predmet konania, pretože inak by sám musel usúdiť, že okolnosti kontroly na mestskej skládke, okolnosti rokovaní na zastupiteľstve, prešetrovanie oprávnenia na prevádzkovanie recyklačného strediska alebo kontraktačný proces žalobcu pri kúpe pozemku nedajú odpoveď na to, či sú tvrdenia žalovaného pravdivé alebo nie. Je potrebné si uvedomiť, že žalobca kúpil kúpnou zmluvou uzavretou so súkromnou osobou nehnuteľnosť, v súvislosti s tým nemal žiadne záväzky voči verejnému sektoru a nie on zodpovedá za stav skládky z pohľadu jej právneho usporiadania.

V úvode vyjadrenia žalovaný namieta štruktúru podania žalobcu, keď uvádza že odpovede nie sú zotriedené a prelínajú sa. Odhliadnuc od toho, že je mierne povedané nemiestne a nekompetentné vyjadrovať sa k formálnemu štýlu podania protistrany, žalobca uvádza, že jeho podanie obsahovo zodpovedá tvrdeniam žalobcu, vyjadruje sa ním k veci samej a žalovaný sa bude zrejme musieť zmieriť s tým, že štruktúra podaní žalobcu je iná ako štruktúra podaní žalovaného alebo iná, ako si ju žalovaný predstavuje.

Bez ohľadu na uvedené žalobca uvádza, že vyjadrenia žalovaného sa dotýkajú v každom bode mestskej skládky, hoci vždy z iného pohľadu, preto aj reakcia žalobcu na jednotlivé body a vyjadrenia žalovaného sa prelína. Je však potrebné poukázať na skutočnosť, že v podanej žalobe sa žalobca podrobne vyjadril ku každému tvrdeniu, ktoré sa uvádzalo v spornom článku žalovaného a ktoré sa ho určitým spôsobom mohlo dotýkať. Následné vyjadrenia žalovaného sa aj vo vzťahu k jednotlivým tvrdeniam v podstate zhodovali, pričom kým žalobcovi ide v tejto veci o to, aby bolo jeho meno očistené a nebolo spájané so žiadnymi protizákonnými aktivitami, ktoré žalovaný uvádza v článku, obrana žalovaného sa koncentruje na samotnú právnu analýzu a povahy skládky z pohľadu dopadu na životné prostredie a tiež z pohľadu povinností, ktoré majiteľ skládky vo vzťahu k skládke mal. Preto ani v tomto štádiu už nepovažujem za potrebné opakovane uvádzať tie isté skutočnosti k jednotlivým tvrdeniam , poukazujem na predchádzajúce vyjadrenie, ktorého sa pridržiavam, rovnako ako sa pridržiavam obsahu podanej žaloby.

K návrhom na vykonanie dokazovania listinami, ktoré by mal predložiť žalobca , tento uvádza, že predmetom konania sú tvrdenia žalovaného, uvedené v konkrétnom článku , každé jedno z tvrdení sa priamo alebo nepriamo dotýka žalobcu a kúpy pozemku, v tomto kontexte však niet dôvodu na to, aby žalovaný predkladal súkromnoprávne listiny s tretími osobami , ktoré listiny s vecou nemajú nič spoločné, ich predmetom sú aj skutočnosti, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva a nedajú odpoveď na žiadnu z otázok, ktoré sú predmetom konania. Preto odporúčam vrátiť sa k obsahu podanej žaloby a k tvrdeniam ,ktoré žalobca namieta ako nepravdivé.

Pokiaľ ide o ostatné dôkazy , ich vykonanie ponechávame na úvahu súdu, avšak navrhujem ich vykonanie zvážiť aj vzhľadom na predmet konania ako aj vzhľadom na hospodárnosť konania.

Nie je totiž zrejmé, aký vplyv by mohla mať napríklad monitorovacia správa alebo výsluch pracovníčky mestského úradu na pravdivosť tvrdení žalovaného.

Navrhujem preto, aby pred vykonaním tohto dokazovania žalovaný ozrejmil, aké konkrétne skutočnosti vo väzbe na tvrdenia uvedené v žalobe majú byť tým – ktorým dôkazom preukázané a ku ktorému konkrétnemu tvrdeniu podľa žaloby by mali mať vzťah.

Žalovaný si zrejme neuvedomuje, že predmetom konania nie je ani legalizácia skládky ani správnosť postupov mesta a mestského kontrolóra , ale skutočnosť, že žalovaný spája žalobcu s akýmsi podvodom za 600 tisíc Eur a tento podvod mal súvisieť s kúpou pozemku , pričom vyjadrenia žalovaného sú zásahom do práv žalobcu.

V rámci dokazovania žalobca navrhuje vypočuť strany sporu a autora článku Ota Pšenáka.

Okrem toho pokiaľ ide o preukázanie hroziacej ujmy na jeho strane navrhuje vypočuť konateľa spoločnosti  ONYX s.r.o. Ladislava Pásztora, účasť ktorého na pojednávanie v termíne, ktorý určí súd, zabezpečí.

Z pohľadu ochrany dobrého mena žalobcu ako fyzickej osoby nenavrhuje zatiaľ vypočuť žiadnu osobu, pretože ako sám uvádza, je otcom dvoch malých detí, ktoré nie je možné vypočuť a týmto podaním sleduje do budúcna ochranu svojho dobrého mena práve pred týmito deťmi do budúcna.

Zároveň uvádzam, že podmienkou toho, aby sa žalobca úspešne domáhal ochrany pred zásahom do jeho osobnostných práv nemusí byť už existujúca reálna ujma, postačuje ak reálne vznik ujmy hrozí.

Žalobca zároveň zotrváva na tom právnom názore, že dôkazné bremeno zaťažuje žalovaného a žalovaný musí preukázať, že tvrdenia, ktoré zasiahli do osobnostných práv žalobcu alebo do práv na ochranu dobrého meno jeho právnických osôb sú pravdivé. Takýto názor vyplýva z viacerých rozhodnutí súdov, ako na to žalobca poukazoval už v predchádzajúcom podaní.

Obdobne sa napríklad v rozsudku Krajského súdu v Nitre spis.zn. 5Co/255/2013 uvádza nasledovné:“ Žalovaný musí dokázať, že jeho tvrdenie je pravdivé, avšak v priebehu súdneho konania nedokáže pravdivosť tvrdení, znamená to, že platí opak a ide teda o tvrdenie nepravdivé. Je na pôvodcovi zásahu do práva na ochranu osobnosti, aby preukázal, že k zásahu došlo podľa práva, t. j. že tu existovala konkrétna okolnosť, ktorá podľa právneho poriadku vylučuje neoprávnenosť zásahu (NS ČR z 27. 09. 2000, sp. zn. 30 Cdo 964/2000) “

Žalobca je teda toho názoru, že žalovaný pravdivosť tvrdení doposiaľ nepreukázal a m á za to, že jeho žaloba je teda dôvodná, pričom v rozsahu, v akom dôkazné bremeno zaťažuje žalobcu, svoje tvrdenia o nepravdivosti vyjadrení žalovaného aj preukázal.

Žalobca teda navrhuje, aby súd žalobe vyhovel a rozhodol v zmysle petitu podanej žaloby.

V Nových Zámkoch, dňa 22.3.2023
.......................................................
Juraj Martinka
Limestone SK, s.r.o.
Limestonereal s.r.o.
všetci v zastúpení
Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o.
JUDr. Tatiana Timoranská, advokát

Chronológia kauzy ilegálneho znovuotvorenia rekultivovanej mestskej skládky v Nových Zámkoch.na Watson.sk:


 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
00:29:14 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalobcu v 2. kole [2023-05-13; 1,081 x]
00:29:07 Keď sa hlbšie klesnúť nedá: novozámocké zastupiteľstvo dnes dosiahlo dno... [2016-09-14; 5,675 x]
00:28:32 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu IV. Šuriansky cukrovar /... [2013-09-08; 9,336 x]
00:27:48 Spýtali sme sa primátorských kandidátov... (aktualizované 11. novembra 2014) [2014-11-10; 6,313 x]
00:27:23 V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzá... [2014-02-06; 6,858 x]
00:27:00 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,409 x]
00:26:10 Egy csésze kávé: Steven Eugene Kuhn-al, amerikai háborús veteránnal [2013-12-18; 5,205 x]
00:25:29 V Nových Zámkoch práve začal skutočný zápas proti hazardu [2023-03-26; 1,602 x]
00:25:22 Novozámocké príbehy. Ako sa hrdý Novozámčan súdil o svoje 20-eurové topánky a ako to už nikdy nebude... [2023-04-19; 1,093 x]
00:24:38 Môže poslankyňa - prisťahovaná krčmárka z METEORu - nazvať svoje spustnuté mesto spustnutým?... [2021-06-18; 1,429 x]
00:24:05 Milléniový model podnikania s cudzím majetkom ožíva... Kto dostane športovú halu za Euro? [2015-04-27; 4,275 x]
00:23:54 Bemutatkozik a szőgyéni Szőlővirág népdalkör [2017-05-14; 2,881 x]
00:23:32 Hazai diák a dobogón [2011-04-14; 2,711 x]
00:23:06 Anatómia jedného podvodu časť 4. [2022-10-05; 1,903 x]
00:22:46 Словакия. Нове Замки / Fotoreportáž ruského turistu o Nových Zámkoch / Egy orosz turista képes beszá... [2013-08-23; 3,223 x]
00:22:28 Ani Novozámčanom to nie je jedno [2024-01-18; 772 x]
00:22:03 Az idén április 26-án rendezik a Komáromi Imanapot [2015-04-19; 3,118 x]
00:21:04 Sihoť - čo s ňou spravíme? [2019-07-24; 4,929 x]
00:20:52 November elsejei és halottak napi, sétával egybekötött főhajtások a hősök emléke előtt a mátyusföldi... [2023-11-08; 775 x]
00:19:05 Podarí sa radnici zmeniť zostávajúce parky na stavebné parcely pre developerov? Zajtra sledujte veľk... [2018-09-04; 3,723 x]
00:19:00 Bernolákovské polemiky I. Daniel Rapant, K pokusom o novú historicko-filozofickú koncepciu slovenské... [2013-07-18; 4,094 x]
00:18:56 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 856 x]
00:18:38 Ďalšia parcela pre kamoša? [2018-11-29; 50,465 x]
00:18:17 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 980 x]
00:17:27 A ako to vidí p. Polerecká, že chce teraz pomáhať kraju spolu s tými, ktorých doteraz tak vehementne... [2017-10-27; 3,349 x]
00:17:00 Videozáznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva vo volebnom cykle r. 2010-2014 [2014-12-27; 3,602 x]
00:16:27 Ján Štark na čele združenia "Vráťme mestu život" v Šuranoch [2010-08-25; 11,246 x]
00:16:04 Novozámocký príbeh - kauza Psí útulok [2014-10-27; 6,303 x]
00:15:24 Kniha týždňa: Soňa Kovačevičová-Žuffová, Preskakovanie polienok (Logos Bratislava 2001) [2019-02-20; 2,120 x]
00:15:06 150 ľudí na mítinu proti Zúgovu. Zatiaľ to nevieme robiť, ale učíme sa.... Aktualizované [2015-03-23; 3,219 x]
00:15:02 Vágovits Gyula albumai / Albumy Gyulu Vágovitsa [2013-01-30; 8,562 x]
00:14:57 Transparency uverejnilo rebríček transparentnosti samospráv. Ako je to s umiestnením Nových Zámkov?... [2018-10-17; 3,627 x]
00:13:24 Egy csésze kávé Nyáry Éva festőművésznővel, a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjének kitüntet... [2015-05-19; 6,604 x]
00:13:23 Želajte si niečo, dnes padajú hviezdy. Hororová búda spred maďarskej ZŠ je preč... [2021-10-18; 1,660 x]
00:13:11 Humoristické a satirické časopisy I. Začiatky [2022-02-20; 1,030 x]
00:13:03 Miben látom a meggyengült magyar képviselet okait Érsekújvárban [2010-11-30; 3,978 x]
00:12:16 Dôvod pochváliť samosprávu: Mestský úrad začal pracovať s podnetmi občanov zadávaných cez portál Od... [2014-06-15; 4,609 x]
00:11:52 Anatómia jedného podvodu - časť 2. [2022-09-18; 1,731 x]
00:11:51 Primátorov biznis s poslancami [2023-09-24; 1,455 x]
00:11:29 Kniha týždňa: Pamätná kniha národných výborov v dvojročnici 1947-1948 (1948) [2015-05-18; 2,397 x]
00:11:20 Ako chutia kompromisy? Sebadeštrukčné hry v opozičných radoch novozámockého zastupiteľstva...... [2023-12-18; 1,420 x]
00:10:55 Egy csésze kávé: Így láttuk a Foci VB-t... [2014-07-14; 3,597 x]
00:10:44 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,559 x]
00:10:25 Odišiel ruský politik, ktorého na Slovensku nikto nepoznal. Vladimír Žirinovskij [2022-04-17; 1,048 x]
00:10:06 Mierový pochod aj v Nových Zámkoch [2023-02-23; 1,174 x]
00:10:04 Dohoda s Brantnerom o splátkovom kalendári je v skutočnosti financovaním jeho pohľadávky cez bankový... [2015-02-11; 4,433 x]
00:09:56 Primátor Štúrova Ján Oravec bude mať vyzývateľa v osobe Dušana Csekesa [2010-09-04; 4,715 x]
00:09:40 "Novozámocký okres po vojne: dvojnásobná úľava" [2015-05-16; 3,206 x]
00:08:55 Primátor Klein si kruto zahral s drobnými subdodávateľmi rekonštrukcie kina Mier. Nedostali zaplaten... [2018-06-07; 7,089 x]
00:08:42 Egy csésze kávé Pintér Gyulával, az egykori érsekújvári Radio Star alapítójával [2015-10-07; 2,658 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x