Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-06-10   1,265  
0
15. mája sa uskutočnilo prvé pojednávanie na Okresnom súde v Nových Zámkoch vo veci Žaloby na náš portál kvôli článku "Aantómia jedného podvodu 1.". V trvaní takmer troch hodín prebehol výsluch Žalobcu a prvá časť výsluchu Žalovaného. Prepis zvukovej nahrávky uverejňujeme čo najpodrobnejšie, aby si čitateľ mohol urobiť obraz rovnako ako jediná účastníčka, ktorá bola za verejnosť prítomná na pojednávaní. Hrubo vyznačené texty sú súčasťou zápisnice. Nasledujúce pojednávanie je vytýčené na 10. júla 2023 o 09:00 hod, č. dv. 33/3. posch.  

Od časovej značky [0:09:41]. Nezrozumiteľné texty sú označené xxx. Pokračovacím znamienkom "..." sú označené miesta kde bol rečník prerušený a nedokončil vetu.
 1. Sudkyňa (diktuje do spisu): 15.05.2023 Vec  4C/126/2022 žalobca v 1. rade osobne konateľ žalobcu v 2. a 3. rade osobne, za AK Timoranská&Štofková je prítomná JUDr. Timoranská, za žalovaného je prítomný Ing. Oto Pšenák, za AK Ing. Ivan Syrový sro. je prítomný JUDr. Čelár.
  Pred začatím pojednávania súd konštatuje, že bola zachovaná päťdňová lehota v zmysle § 178 ods. 2/ CSP na prípravu pojednávania.
  Pojednávanie sa zaznamenáva s využitím technického zariadenia určeného na zaznamenávanie zvuku podľa § 175 ods. 1/ CSP s poukazom na § 98 ods. 1/ CSP.
 2. Sudkyňa: Bude vyhotovená zápisnica pre strany?
 3. Sporové strany: Áno poprosíme.
 4. Sudkyňa (diktuje do spisu): Bude vyhotovená zápisnica pre obe strany. Po vyvolaní veci sa zisťuje, že sa dostavili strany sporu. Z výpisu z OR súd zisťuje, že od 04.04.2023 je spoločníkom a konateľom žalovaného Ing. Oto Pšenák a môže konať v mene spoločnosti samostatne.
 5. Sudkyňa: Chcem sa spýtať, odkedy sme mali predbežné prejednanie sporu, či náhodou nedošlo k nejakej mimosúdnej dohode.
 6. Sporové strany: Nie
 7. Sudkyňa (diktuje do spisu): Strany uvádzajú, že od predbežného prejednania sporu k mimosúdnej dohode medzi nimi neprišlo.
 8. Sudkyňa: Otváram pojednávanie v právnej veci žalobcov Juraj Martinka a spol. proti žalovanému Dataplan o ochranu osobnosti fyzickej osoby a o ochranu dobrej povesti právnickej osoby.
 9. Sudkyňa (diktuje do spisu): Sudkyňa otvorila pojednávanie v zmysle § 180 CSP.Oboznamujú sa výsledky doterajšieho dokazovania, a to: žaloba, splnomocnenie, článok z internetového portálu Watson, výpis z LV č. 13458 pre kat. úz. Nové Zámky, výpis z LV č. 14869 pre kat. úz. Nové Zámky, žiadosť o uverejnenie vyjadrenia PZ žalobcov, uznesenie, poučenie, vyjadrenie PZ žalovaného z 09.01.2023 spolu s prílohami, uznesenie z 10.01.2023, vyjadrenie PZ žalobcov z 23.01.2023 spolu s prílohami, doplnenie vyjadrenia z 02.03.2023, vyjadrenie PZ žalovaného z 09.03.2023, vyjadrenie PZ žalobcu z 22.03.2023, vyjadrenie PZ žalovaného z 24.03.2023, vyjadrenie PZ žalobcu z 02.05.2023.
 10. Sudkyňa: V zmysle §153 CSP vás poučujem o tom, že strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla predložiť už skôr, ak by konala  starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky procesného útoku a procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadeneie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalšich úkonov súdu. V zmysle §154 CSP vás poučujem o zákonnej koncentrácii konania v zmysle ktorej prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým dokazovanie končí.
 11. Sudkyňa (diktuje do spisu): Predstúpil práv. zást. žalobcu: JUDr. Ing. Tatiana Timoranská, ktorý uvádza:
 12. Sudkyňa: Nech sa páči p. právna zástupkyňa.
 13. Advokátka Limestone: Vážený súd, žalobcovia  si podali žalobu ktorou sa bránia voči skutočnostiam uvedeným v internetovom médiu, kde boli uvedené skutočnosti, ktoré sa priamo dotýkali žalobcu a zároveň boli nepravdivé. Na toto žalobca reagoval podaním žaloby, v ktorej podrobne popísal jednotlivé tvrdenia. Z článku si vybral tvrdenia, ktoré sa ho priamo dotýkali a zároveň spĺňali z jeho pohľadu kritérium nepravdivosti. V priebehiu ďalšieho konania žalobcovia následne reagovali na priebežné vyjadrenia žalovaných. V tejto chvíli nepovažujem za úplne hospodárne, aby som všetky vyjadrenia opakovala, alebo čítala preto v tomto rozsahu na ne poukazujem. Domnievam sa, že povinnosťou žalobcu v rámci procených povinností bolo preukázať, že došlo k zverejneniu informácií v médiách, ktoré informácie on považoval za nepravdivé a vo svojej žalobe aj vysvetlil, v čom ich nepravdivosť spočíva.  Z hľadiska predmetu konania je potom  na mieste hodnotiť otázku dokazovania, kde žalobca poukázal na viacero rozhodnutí súdov rôznych inštancií, z ktorých ale vyplýva vždy rovnaký záver o tom, že dôkaz pravdy je na strane žalovaného. Žalobca sa domnieva, že nad rámec svojich procesných povinností on, hneď v prvej reakcii na vyjadrenie žalovaného predložil dôkazy ktoré on považoval  za podstatné z hľadiska predmetu konania. Dokonca v poslednom vyjadrení predložil odkaz na rozhodnutie Ústavného súdu, z ktorého vyplýva, že trend v žalobách podobného charakteru sa vyvíja v tom zmysle,  že diflamačné účinky žalobca nie je povinný preukazovať. Je tomu tak zjavne z dôvodu, že je veľmi ťažko preukázať veľmi subjektívne pocity žalobcu, ktorý sa cíti byť dotknutý nepravdivými informáciami. Preto tento trend teda zdieľame a domnievame sa, že takéto rozhodnutie je správne a to platí aj na tento prípad. Preto si myslím že žalobca naplnil svoje procesné povinnosti vyplývajúce z  CSP pokiaľ tvrdil podstatné skutočnosti a teda v rámci možností a predmetu konania tie preukázal.
  Pokiaľ ide o návrhy na vykonanie dokazovania, žalobca poukazuje na ním predložené listiny  a navrhuje výsluch žalobcu a teraz už aj zástupcu žalovaného ktorý je zároveň aj autorom článku. K ostatným návrhom na doplnenie dokazovania ktoré predložil žalovaný sa žalobca vyjadril, v myslím že predposlednom svojom vyjadrení. V prvom rade uvádzam, že je potrebné vypočuť žalovaného a opýtať sa ho, k čomu majú ním navrhované dôkazy smerovať, pretože je jednoznačné, že ani jeden z dôkazov, ktoré navrhoval žalovaný vykonať, nezodpovie otázku pravdivosti alebo nepravdivosti tvrdení. Domnievam sa, že súd by mal v tomto smere postupovať hospodárne a obozretne v tom zmysle, aby sa toto konanie zbytočne neuberalo smerom, ktorý možno pomôže žalovanému, ktorý zrejme niekomu nadŕža v rámci komunálnej politiky - nie celkom sa k tomu viem vyjadriť, pretože som absolútne pasívna v komunálnej politike, ale všetky dôkazy ktoré boli navrhnuté smerujú k tomu, že sa má riešiť otázka nejakých možno zanedbaných povinností zo strany mesta, ale nie otázka taká,  čo má s týmto spoločné žalobca a ako za nejakú situáciu na meste v tejto súvislosti  žalobca zodpovedá. Z týchto všetkých dôvodou ja navrhujem, aby súd návrhy na vykonanie dokazovania navrhnuté žalovaným, a to predovšetkým súkromno-právne listiny žalobcu, ale teda všetky dôkazy ktoré boli navrhnuté v podaní zamietnuť ako nehospodárne a nesúvisiace s vecou, prípadne nech by sa žalovaný ku každému jednému vyjadril s ktorým tvrdením a aký súvis takýto dôkaz má. [0:19:56]
 14. Sudkyňa (diktuje do spisu): Žalobca sa svojou žalobou bráni proti skutočnostiam, ktoré boli uverejnené na internetovom médiu a žiada, aby tvrdenia, ktoré sa žalobu dotýkali, boli zo strany žalovaného satisfkaciované. Nepovažujem za dôležité, aby som všetky svoje vyjadrenia prednášala na pojednávaní z dôvodu hospodárnosti konania a poukazujem na všetky písomné podania, ktoré sme do spisu doložili.
  Žalobca tvrdí, že v médiách uverejnenia vyjadrenia, považuje za nepravdivé a poukazuje na rozhodnutia súdu, z ktorých vyplýva rovnaký záver o tom, že dôkaz pravdy je na strane žalovaného. Odkazuje na rozhodnutie ÚS SR v zmysle, ktorého je trend žaloba o ochranu osobnosti a ochranu dobrého mena právnickej osoby, v práve v tejto skutočnosti a žalobca nie je povinný tieto dôkazy preukazovať. Žalobca naplnil procesné povinnosti tým, že podal žalobu a žiadal o ospravedlnenie.
  Žiadam, aby bol vypočutý žalobca ako aj zást. žalovaného.
  Žiadam ďalej, aby súd od žalovaného zistil k čomu majú slúžiť dôkazy, ktoré navrhol, pretože súd má konať hospodárne, aby sa konanie nezahlcovalo dôkazmi, ktoré s vecou nesúvisia. Z toho dôvodu žiadam, tieto dôkazy navrhnuté žalovaným zamietnuť, mám za to, že sa netykajú predmetnej veci, ale témou komunálnej politiky, ktorá na súd nepatrí.

  Bolo pristúpené k výsluchu žalobca v 1) rade: Juraj Martinka, nar. 25.09.1982, bytom Nové Zámky, Bešeňovská cesta 7696/47, ktorý uvádza:
 15. Sudkyňa: Nech sa pán žalobca, prosím vyjadrite sa k tejto žalobe, z akého dôvodu ste ju podávali, aké ste videli zásahy do svojho dobrého mena najprv ako fyzická osoba a následne prosím ako konateľ spoločnosti  žalobcu v 2. rade Limestone SK a žalobcu v 3. rade Limestonereal s.r.o.
 16. p. Martinka: No vzhľadom na to, že tých 11 vecí ani jedna z nich nie je pravda čo sme aj dokázali, tak preto sme zažalovali za ospravedlnenie a to na všetky tri na mňa ako fyzickú osobu, aj mňa ako konateľa. To je asi všetko.
 17. Sudkyňa: K tej fyzickej osobe...
 18. p. Martinka: Robím to hlavne kvôli svojim deťom že raz bude niekto ukazovať že som spáchal nejaký podvod za 600 tisíc a tak, čo je úplný nezmysel.
 19. Sudkyňa (diktuje do spisu): 11 vecí na mňa napísali, ani jedna z nich nie je pravdivá. Čo sa týka mojej žaloby ako fyzickej osoby, robím to hlavne kvôli mojím deťom, pretože, aby niekto poukazoval na to, že som spravil nejaký podvod, je úplný nezmysel, ako to bude vyzerať pred deťmi. A čo sa týka...
 20. Sudkyňa p. právna zástupkyňa poprosím ás nechajte aby som vypočula žalobcu...
 21. Advokátka Limestone: Isteže
 22. Sudkyňa: Čo sa týka Vás ako konateľa spoločnosti ako žalobcu v 2. a 3. rade ako sa mi vyjadrujete k tejto žalobe. Ako sa dotkol tento článok žalobcov v 2. a 3. rade, ako právnickej osoby.
 23. p. Martinka: Môže to narušiť naše firemné vzťahy s  firmami, ktoré k nám nosia odpad, a z toho dôvodu že môžeme byť pre nich nedôveryhodní z toho dôvodu že nejaký kontaminovaný "odpad" ukladáme na skládku a zase všetkých tých 11 vecí ktoré sú totálny výmysel, čo sme aj dokázali, aj sme to nemuseli, myslím že by to mal dokázať pán žalovaný, ale dokázali sme to všetkými dôkazmi, že ani jedna z tých vecí nie je pravdivá. Preto žiadame o ospravedlnenie, aby sa to zverejnilo a tým sa to uzavrelo. Nežiadame žiadnu finančnú ujmu ani nič ale čisto ide nám len o ospravedlnenie.
 24. Sudkyňa: Po uverejnení predmetného článku ste mali nejakú odozvu?
 25. p. Martinka: Áno.
 26. Sudkyňa: Akú?
 27. p. Martinka: Volal mi jeden náš partner, že čo to je je, akože čoho sa to jedná, tak som mu vysvetlil a ešte pár ľudí sa ma pýtalo v meste že čo to znamená, atakďalej. Akože k tomu všetko čo sa vyjadroval.
 28. Sudkyňa: Mali ste aj iné negatívne odozvy?
 29. p. Martinka: Iba tie čo sa ma ľudia pýtali v meste že čo to akože znamená, a či to je vážne akože kontaminované a tieto veci, lebo na to sú ľudia asi dosť citliví. Takisto ešte aj s tým spájaním mňa s Brantnerom a čo tam bolo to poklepanie na ten kameň stavebný čo absolútne nemá súvislosť so mnou. Tak aj to sa ma pýtali či robíme pre Brantnera atakďalej.
 30. Sudkyňa: Mohli by ste uviesť na pravú mieru teda tieto tvrdenia?
 31. p. Martinka: Akože konkrétne?
 32. Sudkyňa: Áno.
 33. p. Martinka: Akože konkrétne kto sa ma na to pýtal?
 34. Sudkyňa: Nie, konkrétne čo považujete za nepravdivé v týchto tvrdeniach.
 35. p. Martinka: Každú jednu z tých 11 považujem za nepravdivé. (k advokátke) Kde to začína? No že kontaminovaná zemina, čo nie je pravda, čo sme dokázali rozborom aktuálnym z miesta kde sa to tam uskladňovalo. Druhá vec, že ... nanovo skolaudovať skládku... Na skládku je vydané územné rozhodnutie, kde sa uvádza, že sú to stavebné objekty. Podľa stavebného zákona každý stavebný objekt sa na Slovensku musí skolaudovať. To mňa neosvietilo, ale to mi povedal na kontrole pán Kosztolányi, čo je šéf životného prostredia, že tá skládka oficiálne ani neexistuje, ona sa nachádza len v zozname enviromentálnych záťaží, nakoľko ju predošlé vedenie mesta neskolaudovalo. Na základe nedokončenia stavebného objektu Rigol odvodňovací. Keď sa dokončí, tak sa dá skládka oficiálne skolaudovať a zapísať na List vlastníctva. To je záer šéfa životného prostredia. Nakoľko životné prostredie vydalo územné rozhodnutie združené so stavebným povolením na zahájenie prác uzavretia tejto skládky. Takže mňa neosvietilo, lebo tu sa píše, že ma osvietilo a som si to vymyslel, takže toľko k tomu.
 36. Sudkyňa: To sú prvé dva výroky.
 37. p. Martinka: Môžem tretí?  Že som im oznámil že sú mi povinní platiť 27 tisíc nájomné. Keď mesto tvrdí že sa nachádza na mojom pozemku ich stavba, tak zo zákona sú povinní platiť nájomné, nakoľko platia aj dvom ďalším majiteľom pozemkov, na ktorých sa nachádza skládka - nájomné za xxx ročne. 27 tisíc vychádza zo znaleckého posudku, ktorý sme dali spraviť aktuálne. Skládku vlastním 3 roky a ešte ani raz som si nevypýtal nájomné od mesta.
 38. Sudkyňa: Budete si ho pýtať?
 39. p. Martinka: Momentálne nie. Nakoľko sme mestu predložili Návrh na uzatvorenie skládky ktorú pri zisťovaní udania zistil p. Kosztolányi že skládka sa nachádza v dezolátnom stave, podotýkam tá skládka, ktorá sa nenachádza na pozemkoch našich, ale na mestských a na tých ďalších dvoch pozemkoch, resp. padon troch, lebo aj jedna právnická firma tam vlastní pozemok, keď povedal že skládka sa nachádza v dezolátnom stave, sú na nej stromy o priemere cez 25 cm, čo nesmie byť, niekoľkokrát som tam volal poslancov na stretnutie, mailom, ani jeden mi nikdy neodpísal, aby vôbec videli, že je nutné s tou skládkou niečo robiť. Ďalej som chcel ukázať, že tú spomínanú zeminu., za ktorú je vlastne celý tento problém, keď si predstavíte pozemok, skládka z neho zaberá zhruba 60%, my sme tú zeminu ukladali prevažne na pozemkoch ktoré sú po okrajoch a keď prišiel p. Kosztolányi na kontrolu, tak povedal, aby sme prikryli aj skládku, nakoľko to tej skládke len pomôže, lebo na základe toho - abrázie sa to volá, t.zn. že zvetrávaním prikrytia vniká dažďová voda do telesa skládky. Kde nám odporučil, aspoň svoju časť skládky prekryť, dať si na to spraviť projekt od akreditovanej firmy - tri firmy na Slovensku sa zaoberajú uzatváraním skládok, oslovili sme jednu z nich, volá sa Depónia SK, ktorá prišla, zamerala skládku, navrhla riešenie. Na základe tohto riešenia sme predložili mestu návrh na oficiálne skolaudovanie skládky a ukončenie tohto problému.
 40. Sudkyňa: Vaša firma je majiteľom skládky?
 41. p. Martinka: Nie, majiteľom pozemku. Skládka neexistuje oficiálne. Ona sa nachádza že vraj v meste v investíciách ako ekonomicky otvorená. Ona je len na enviromentálnom portáli, je dokonca vedená ako narušená že má naruśenú prikrývku.
 42. Sudkyňa: Môžem sa potom spýtať z akého dôvodu máte Vy skolaudovať predmetnú skládku ak nie ste jej majiteľom?
 43. p. Martinka: Na základe dohody s mestom o tom, že my sa zaoberáme činnosťou uskladňovania zrecyklovaných materiálov a pomohlo by nám to vyrieśiť tento spor tak, že my tú zeminu, ktorú uskladňujeme, by sme s ňou prykryli celé teleso skládky a v symbióze s mestom by sme to skolaudovali, samozrejme my na tom vykážeme zisk. Čo je právo každej firmy vytvárať zisk. Povinnosťou. Tento nápad vznikol pri šetrení tohto problému, kde sme teda mestu navrhli tých 10 rokov.
 44. Sudkyňa: Dobre toto teraz zaprotokolujeme, zatiaľ sa prosím posaďte.
 45. Sudkyňa (diktuje do spisu): Ako konateľ žalobcov v 2)a v 3) rade sa vyjadrujem k predmetnej žalobe tak, že obsah článku môže narušiť vzťahy s firmami, ktoré nosia pre nás odpad, lebo tam bolo napísané, že nosia kontaminovaný odpad na skládku. Žiadam len ospravedlnenie, aby sa to uzavrelo, nežiadam žiadnu finančnú ujmu. Po uverejnení článku mi volal jeden partner a pár ľudí v meste sa ma pýtalo, čo to znamená, že či to je vážne kontaminovaná zemina, ktorú nanášame, navyše ma spájajú s firmou Brantner, čo sa ma vôbec netýka.
  Každé jedno z 11 tvrdení považujem za nepravdivé, vyjadrím sa ku každému osobitne.
 46. K tvrdeniu č. 1 uvádzam: nie je pravda, že zemina nie je kontaminovaná, dokázal som to s rozborom, ktoré sme doložili do spisu.
 47. K tvrdeniu č. 2 uvádzam: na novo skolaudovať sa predmetný pozemok nedá, pretože podľa územného rozhodnutia Mesta Nové Zámky, sú to stavebné objekty a skládka oficiálne neexistuje, pretože nie je zapísaná na LV, eviduje sa len environmentálna záťaž. Vôbec nič ma neosvietilo, nič som si nevymyslel, tieto fakty vyplývajú z predložených dôkazov.
 48. K tvrdeniu č. 3 uvádzam: ohľadne povinnosti mesta platiť nájomné 27000 eur ročne, ak mesto tvrdí, že stavba je na jeho pozemku, tak je povinné platiť nájomné. Výška tohto nájomného bola stanovená na základe ZP, ktorý sme dali vypracovať. Mesto platí nájomné ďalším firmám za skládku na jeho pozemku. Predmetné pozemky vlastným 3 roky, ani raz som si nevypýtal nájomné a nebudem si ho uplatňovať, predložil som návrh Mestu Nové Zámky na uzatvorenie skládky. Po tom čo som jednal s Ing. Kostolányi z OÚ Nové Zámky bolo zistené, že skládka je v dezolátnom stave a leží nie len na mojom pozemku, ale aj na pozemku iných firiem, sú tam náletové dreviny 25 cm a je nutné so skládkou niečo robiť. Cca na 60 % môjho pozemku je skládka, zeminu sme ukladali po jeho krajoch, ale po návšteve Ing. Kostolányiho, že by mala byť prekrytá naša časť pozemku, t. j. skládky a má sa vyhotoviť projekt...
 49. Sudkyňa: Môžete mi prosím Vás ešte raz ozrejmiť ten projekt, pretože som nepostrehla presne ako ste nám to povedali. Ten projekt ste si dal vypracovať vy...
 50. p. Martinka: Áno, stál 11 tisíc Eur
 51. Sudkyňa: Limetone SK alebo Limestone...
 52. p. Martinka: Limestonereal ho dalo vypracovať firme Deponia SK na základe oprávenní na uzatváranie takýchto skládok, kde tá firma stanovila v akom dezolátnom stave sa nachádza časť skládky ktorú videla neodkrytú a navrhla riešenie. Toto riešenie bolo poslané všetkým poslancom a Mestu, dokonca aj s našim mailom na ktorý nikto nereagoval. Opätovne - asi 2x som pozýval všetkých poslancov, hlavne ktorý s tým majú nejaký problém, aby sa zúčastnili stretnutia na skládke, nikto sa neozval.
 53. Sudkyňa: Ani mesto?
 54. p. Martinka: Mesto nás vyzvalo, ku dňu kedy bolo podané udanie, na okamžité zastavenie ukladania zeminy, načo my sme prišli - to sa bude týkať ďalších bodov, a ukázali sme mestu List vlastníctva, lebo mesto ani nevedelo že my vlastníme pozemky pod skládkou. A tak vlastne začal tento problém, udaním, že vraj  ukladáme na mestský pozemok zeminu. Keď sme prišli do mesta na výzvu, tak sme ukázali...
 55. Sudkyňa: To bolo aké udanie?
 56. p. Martinka: To ja neviem kto, ale na mestskú políciu niekto, alebo aj na Okresný úrad životného prostredia bolo udanie aj na mesto, načo nás pani Kutenyicsová vyzvala, aby sme sa urýchlene dostavili na mesto, kde sme došli s listom vlastníctva kde to všetci začali študovať, že jak je to možné, že vlastníme pozemky pod skládkou. A tak.
 57. Sudkyňa: Ďakujem zatiaľ.
 58. Sudkyňa (diktuje do spisu): Dal som vypracovať projekt vyhľadali sme firmu DeponiaSK, ktoré je z jednou z troch firmou, ktorá sa zaoberá predmetnou problematikou, prišli zástupcovia z tejto firmy, zamerali riešenie a predložili návrh na skolaudovanie skládky, toto stanovisko si dal vypracovať žalobca v 3) rade, cena prevýšila 11000 eur. Následne bolo stanovisku zaslané Mestu Nové Zámky, ako aj všetkým poslancom, žiadal som o stretnutie na skládke, ale nikto na moju žiadosť nereagoval. Ja a moje firmy sme majiteľmi pozemku, ale nie skládky. Dohodli sme sa s mestom, že dáme skládku skolaudovať a zeminu, ktorú na skládke uskladňujeme, by prekryla skládku, preto sme dohodli s mestom takúto dohodu po dobu 10 rokov a naša firma by si vytvorila zisk, čo je predmetom nášho podnikania.
  Celá vec začala tým, že niekto podal na mestskú políciu alebo na OÚ-Životné prostredie udanie, že sa vyváža kontaminovaná zemina na mestské pozemky, preto som dostal z mesta výzvu, aby som sa dostavil spolu s LV a vtedy mesto zistilo, že som majiteľom týchto pozemkov. [0:49:17]
 59. Sudkyňa: Môžeme prosím Vás pokračovať ďalej? K tvrdeniu č.4
 60. p. Martinka: K tomuto ani neviem čo mám dodať, keďže ani jedna z mojich firiem po dobu 15 rokov čo podnikám nerobila pre Nové Zámky možno zákazku vyššiu ako 5000 Euro, vôbec nesúťažíme o žadne mestské zákazky, takže neviem čím som tým mohol ísť proti firme, ktorá ide proti mne a ktorá tvrdí že vznikol podvod za 600 tisíc Euro, toto je jeden z dôvodov, čo ma úplne irituje, že ako vôbec došli na tých 600 tisíc. neviem čo k tomu mám ešte dodať iba jedine to, že -  a to sa asi netýka tohto sporu - že táto firma si pletie hrušky s jablkami, nakoľko my sme neuskladňovali stavebný odpad, ale stavebný materiál ktorý bol zistený kontrolou Životného prostredia na stavbe železníc, neviem ako sa volá tá stavba, ale tá z ktorej bola táto zemina, kde bolo dokázané, že zemina sa pretvárala z odpadu na materiál už priamo na mieste a volajú sa tieto činnosti R5 až R12, to sa volá zhodnocovanie stavebného odpadu a keď sa zhodnotí týmito strojmi táto zemina, ktorá je v tej chvíli odpad, tak po zhodnotení týmto strojom sa stáva materiálom, tým pádom nepodlieha zákonu o odpadoch. Takže v tomto 4. článku je úplný nezmysel popísaný. Čo sme takisto poslali vsetkým poslancom, takisto sme ich aj žiadali, že im to vieme aj vysvetliť, nikto sa neozval. Ani tá firma dokonca nezareagovala, kde sme jej odkázali, že si pletie hrušky s jablkami. V úvodzovkách.
 61. p. Martinka: Môžem 5-ku?
 62. Sudkyňa: Áno môžte.
 63. p. Martinka: Že sme si kúpili pozemok, ale netušili sme, že to nie je obyčajná orná pôda. Tiež tomu nerozumiem, jedná sa o čistý nezmysel, nakoľko my sme kupovali pozemky, ktoré sú v katastri evidované ako ostatná plocha a sú C-čkové parcely, takže ďalšia lož. Spomínam to preto lebo na ornej pôde sa nemôže uskladňovať materiál bez povolenia Pôdneho fondu.
 64. p. Martinka: Idem ďalej?
 65. Sudkyňa: Môžte áno.
 66. p. Martinka: 6-ka: Prezentované články s fotografiou vrátnice spoločnosti Brantner a ČPC s popisom vpravo - autor odfotil kopu na pozemku ktorý vôbec nemá nič spoločné s touto skládkou. Po prvé sa nejedná ani o náš pozemok - jedná sa o pozemok spoločnosti STAVMAT IN a po druhé odfotil kopu, ktorú nazval odpadom ale tá kopa je zrecyklovaný betónový recyklát. Ktorý absolútne nemá nič spoločné ani so železnicou ani so skládkou. Jedná sa o materiál ktorý bude použitý na výstavbu stavebnín STAVMAT IN.
 67. Sudkyňa: A tento betónový recyklát nie je uskladnený na tej skládke?
 68. p. Martinka: Nie nie nie. Na tejto skládke, keď ste toto už otvorili, my sme kúpili tieto pozemky aj s pozemkom, ktorý pán odfotil, kde vlastne - je to čierno-bielo, ten betónový recyklát, a tým aj odpoviem na jeden bod, kde tvrdia, že som nevedel, že kupujem smetisko.  Kde som ja  ...
 69. p. advokátka Limestone: ... to je ten text ktorý začína "JUDr. Valentovi"...
 70. p. Martinka: p. sudkyňa môžem sa napiť, lebo celý týždeň som mal horúčku...
 71. Sudkyňa: nech sa páči, sadnite si prosím zatiaľ.
 72. Sudkyňa (diktuje do spisu): K tvrdeniu č. 4 uvádzam: ani jedna z mojich firiem nerobila pre mesto nad 5000 eur, nezúčastňujeme sa verejných súťaží, neviem, aký podvod som mohol urobiť za 600000 eur. Konkurenčná firma si pletie hrušky s jablkami, pretože mi uskladňujeme stavebný materiál a nie stavebný odpad zo železníc, je to zemina, ktorá sa pretvárala priamo na mieste s procesom R5 až R12 a po zhodnotení sa stáva stavebným materiálom, takže my sme už zo železníc odvádzali stavebný materiál a nie odpad. Aj toto sme zaslali poslancom, ale nikto sa neozval, ani konkurenčná firma.
 73. K tvrdeniu č. 5 uvádzam: k tomuto tvrdeniu vôbec nerozumiem, jedná sa o čistý nezmysel, nekupoval som žiadnu ornú pôdu, pretože na ornej pôde sa nemôže uskladňovať stavebný materiál, kupoval som na LV zapísané par. reg. C ako ostatná plocha.
 74. K tvrdeniu č. 6 uvádzam: ku ktorému predkladám aj fotografiu založenú v spise na čl. 24 a komentár autora pod fotografiou uvádzam, že autor odfotil kopu na pozemku, odfotil betónový recyklát, ktorý nie je uskladnený na skládke a nemá žiadnu spojitosť s vývozom zeminy.
 75. Sudkyňa: Chcete k tejto 6-ke ešte niečo doplniť, alebo môžeme pokračovať?
 76. p. Martinka: Môžme doplniť jednu vec, ktorá bude odpoveďou aj na ďalšie veci, len sa to týka toho, že my sme  kúpili pozemok riadne od právnej firmy, tá ho oficiálne predávala niekoľko rokov, časť z toho pozemku predala asi pred 5-mi rokmi firme TPD Rent a túto časť, ktorú všetci nazývajú smetiskom, sme my kúpili v roku tuším 2021 potom, čo sme v r. 219 kúpili od firmy NUS formou nájomnej zmluvy s opciou odkupu areál, ktorý je nepravdivo nazývaný v ďalšom  bode, že patrí fy Brantner. Preto to spomínam, lebo my sme nekúpili so žiadnym špekulatívnym zámerom pýtať nájomné od mesta, podotýkam mesto si mohlo kúpiť ten pozemok za sumu 150 tisíc, ešte raz túto sumu zopakujem. Bolo mi vyčítané že som nevedel že tam je skládka. Chcem povedať pred všetkými tu, že je niekoľko druhov skládok, napr. skládka stavebného odpadu, skládka komunálneho odpadu, skládka XY odpadov, nás sa týkajú len tieto dve, nakoľko na parcele, ktorú odfotil autor článku, kde je spomínaný betónový recyklát, je parcela, ktorá bola súčasťou smetiska, alebo toho areálu, ktorý sa v Zámkoch nazýva smetisko, ale na tejto konkrétnej časti skládky sa nachádzalo smetisko stavebného odpadu, ktoré naša firma má oprávnenie zhodnotiť, čo sme aj urobili. Vyrezali sme všetky náletové dreviny, odpad z tohto sme odovzdali firme Brantner, máme o tom aj potvrdenia vo forme bločkov, dokonca sme to aj dokumentovali, lebo sme očakávali možno v budúcnosti takýto problém, ďalej pod stromami sa našiel stavebný odpad v objeme cez 5000 ton, betónu a staré tehly čo po dlhšiu tam obyvatelia Nových Zámkov vyvážali. Ten sme následne zdrvili z čoho nám vznikol krásy materiál - betónový recyklát, následne sme pozemok rozparcelovali a predali sme časť, ktorá je asi 1/4 celej kúpy pozemku za 5x väčšiu sumu. Spomínam to preto, že to bol náš cieľ a preto sme to robili, môžeme to dokázať aj v účtovníctve že za koľko sme to predali STAVMATU. A tento materiál si firma STAVMAT kúpila už s tým, že ho bude zapracovávať. Zhodou okolností tento týždeň by mala mať vydané stavebné povolenie, právoplatné. Stavebné už má vydané dlhšiu dobu.
  Tým som odpovedal aj na otázku, ktorú mi niekoľkokrát vyčítali, že som nevedel že kupujem smetisko.
 77. p. Martinka: Zapíšete?
 78. Sudkyňa (diktuje do spisu):  Pozemok sme kúpili od právnej firmy, ktorá časť predala aj firme TPD Rent a túto časť, čo nazývajú smetisko, sme kúpili v roku 2021 po tom, čo sme odkúpili už v roku 2019 celý areál. Aj mesto malo možnosť, tento pozemok kúpiť za 150000 eur, ale nekúpilo. Vyčítajú mi, že som nevedel, že sa jedná o skládku. Z fotky vidieť, že je to súčasť areálu, na ktorom sa nachádza skládka stavebného odpadu. Túto skládku sme s povolením zlikvidovali. Stavebný odpad sme zrekultivovali a zdrvili, vyrezali dreviny, jednalo sa o stavebný odpad v objeme cca 5000 ton, ktorý sme spracovali, následne sme pozemok rozparcelovali a predali jeho časť aj spolu so stavebným recyklátom, z čoho naša firma produkuje zisk, pretože sme to predali za päťkrát vyššiu cenu a firma STAVMAT to kúpila za účelom ďalšieho spracovania.
 79. Sudkyňa: Môžeme pokračovať prosím tvrdením č.7, ďakujem.
 80. p. Martinka: Áno. Tvrdenie č. 7 je takisto veľké klamstvo, nakoľko autor článku tvrdí že naše autá prechádzajú cez areál fy Brantner. Takisto je to veľká neznalosť autora, predtým ako vydá takýto článok si vôbec overiť - čo v dnešnej dobe je veľmi ľahké napr. cez mapky GKÚ - komu pozemok patrí. A nespájať ma s firmou Brantner, s ktorou mám vzťah, ktorý som prebral po firme NUS, na základe nájomnej zmluvy, ktorá tam je už , neviem či pred začiatkom môjho podnikania, čo je vyše 15 rokov a spájať ma s p. Valentom to už vôbec neviem ako, keď  ešte firma NUS uzatvárala s Brantnerom nájomnú zmluvu, tak p. Valent tam ešte ani nebol. Takže zase úplné klamstvo.
 81. K tomu Brantnerovi je to všetko, lebo my sme nechodili cez ich areál, oni mali vyčlenenú časť pozemku, v našom areáli a majú právo chodiť po prístupovej ceste. Vrátnica má 2 vchody, takže ani to nie je pravda, stačí si to len pozrieť, jeden vchod je náš, druhý vchod je pre zákazníkov firmy Brantner, ktorý tam chodia odnášať flašky, papier a odpad zo stromov. Oni využívajú časť kde je váha. Váha je takisto moja, takže si tam vážime aj my, aby sa náhodou niekto nechytil tohoto, prenajímame im to, ale my máme takisto právo hádam na svojej váhe sa odvážiť. Takže toľko úplne k tomuto bodu.
 82. Sudkyňa (diktuje do spisu): K tvrdeniu č. 7 uvádzam: je to veľké klamstvo, pretože autor článku tvrdí, že naše autá prechádzajú cez areál firmy Brantner, neviem prečo ma spájajú s firmou Brantner, keď som preberal pozemky od firmy NUS, tak už táto firma mala s Brantnerom uzavretú nájomnú zmluvu a vtedy Valent tam ešte ani nebol. Nechodia naše autá cez ich areál, pretože aby som to objasnil, firma Brantner má vyčlenenú časť pozemku a samotný areál má dva vchody, z ktorého jeden vchod je s váhou využíva ho firma Brantner, v prípade potreby váhy aj naše firmy a druhý vchod využívame len my, ale v každom prípade je to urobené cez nájomnú zmluvu. [01:10:19]
  Sudkyňa: Chcete ešte k tomu povedať niečo prosím?
 83. p. Martinka: K tomuto nie, ešte ten posledný bod.
 84. Sudkyňa: Áno nech sa páči.
 85. p. Martinka: Posledný bod je o stránke internetového portálu enviromentálnych záťaží, kde je presne spomenuté táto skládka, kto je pôvodcom tejto skládky, ale čo je najdôležitejšia vec, čo je spomenuté, je, že na portáli enviromentálnych záťaží je spomenuté, že záznamový list skládky, kde sú dostupné ďalšie informácie o telese skládky, v rámci informácií je tiež údaj o tom, že sú pochybnosti o účinnosti prekrytia uvedenej skládky. Táto vec je neovplyvniteľná z našej časti, ale potvrdzuje nález p. Kosztolányiho, takisto nález fy Deponia SK, že so skládkou je nutné začať niečo robiť, v najbližšej dobe. Toľko k tým enviromentálnym záťažiam.
  A ešte by som chcel dodať poslednú vec, že my sme si, my časť skládky ktorú som spomínal, v predošlom článku, ktorý sme predali firme STAVMAT IN a zostatok skládky, ktorý sme chceli, alebo v uvodzovkách skládky, hlavne pozemkov, sme chceli využívať na dočasné uskladnenie zeminy, ktorú môže v budúcnosti byť potrebné niekde zapracovávať. Chcel by som podotkúť, že časť z tejto zeminy, ktorú sme odniesli zo železníc, bola už zapracovaná na určité stavby, čo vieme dokázať aj vážnymi lístkami a odvozom, ale chcel by som tiež podotknúť, začiatok výstavby cyklotrasy v Kolárove, kde firma Eurovia a niekoľko ďalších firiem, ktoré súťažia, tento týždeň bude rozhodnuté kto to vyhrá, si zazmluvnili 27 tisíc ton tejto zeminy, ktorú chcú použiť na výstavbu cyklotrasy. Viem vám to aj dokázať, takže takisto to ukazuje len náš zámer, že využívame tie pozemky, ktoré vlastníme, aj na dočasné, ale v rámci tejto symbiózy, ktorá vznikla na základe toho - ja som sa nikdy nezaujímal o to, či mesto má skolaudovanú skládku, alebo nemá. Vôbec nebol môj zámer, dokonca som to - akože vôbec sme to ani neriešili, ale náš spôsob podnikania spočíva v tom, že vykúpime, resp. vyfaktúrujeme určitým firmám peniaze - Eurá za to, že uskladníme im niečo a potom hľadáme zasa firmy ktoré zase potrebujú väčśie obnosy zeminy, ktoré im následne predávame.  Ato je naša forma podnikania v odpadovom hospodárstve... Spomenul som jednu najznámejšiu, ale je ich asi päť, ktoré śuťažia o predĺženie cyklotrasy pri Kolárove.
 86. Sudkyňa: Ešte ste sa mi nevyjadrili k samotnému názvu predmetného článku.
 87. p. Martinka: O tom podvode? No však to nás strašne uráža, lebo aj keď tam nie je možno priamo spojené že ja som ten podvod spáchal, ale v neznámej osobe, takisto aj firma, ktorá poslala do mesta akože názor nejakej právnej kancelárie z Bratislavy, tak aj autor tohto článku dá nadpis, že anatómia podvodu, kde podľa mňa každému normálne rozmyšľajúcemu človeku  vyplýva a píše tam nonstop o mne a o mojich firmách, že asi ja som strojca toho podvodu, kde som zarobil 600 tisíc Euro. Rád by som ich zarobil v tejto chvíli len na tomto počíňaní - ukladaní tej zeminy. Autor sa niekoľko násobne mýli, čo sme nikomu nepreukázali, lebo znovu podotýkam, že firma si pletie materiál s odpadom, takisto pán autor článku si to veľmi pletie, nemá naštudovanú vôbec túto tematiku, že darmo máte na internetovej stránke 18 Eur za tonu odpadu, keď vy materiál uskladňujete niekoľko násobne lacnejšie. Nakoľko celá tá ziskovosť spočíva hlavne v tom zhodnotení toho odpadu. To je cvlastne gro, na čom vlastne zarábajú stavebné firmy, ktoré a venujú odpadu.
 88. Sudkyňa: Bolo na vašu firmu alebo na vás osobne podané trestné oznámenie za nejaký podvod?
 89. p. Martinka: Vieto čo, bol som na polícii vypočúvaný , kde mi došlo predvolanie na enviromentálnu políciu do Nitry, kde chceli vidieť moje záznamy, niekto to tam udal, kde som vysvetlil vec, kde som im ukázal list vlastníctva a sám osobne som ich prosil, aby to začali riešiť, kde povedali že oni si len skontrolovali majetko-právny..., preštudoval si to a napísal, že on s tým, že toto je rozpor na súd, lebo neukladáme odpad a ukladáme ho na vlastný pozemok. Bolo to len preverovanie, tak ako aj tento týždeň, teda minulý týždeň nás preverovali zase za udanie že sme na jednej stavbe vyklčovali stromy, tak polícia len vypýtala - tentokrát mailom - si vypýtala len povolenia a nedali žiadny záznam.
 90. Sudkyňa: To znamená, že nezačalo trestné stíhanie?
 91. p. Martinka: Nič, nič, zasmial sa ten vyšetrovateľ,  povedal, že oni musia preverovať každé udanie.
 92. Sudkyňa (diktuje do spisu): K tvrdeniu č. 8 uvádzam: na stránke environmentálnych záťaží je spomenutá stránka, aj to kto je pôvodcom a zo záznamného listu skládky vyplýva, že sú tam údaje o tom, že sú pochybnosti o prekrytosti skládky a je nutné so skládkou niečo robiť v blízkej dobe. Na zostatku pozemkov sme chceli uskladniť zeminu, čo sme mali zo železníc, časť zeminy už bola zapracovaná na stavby, pretože ako už som uviedol, my sme túto zeminu odvážali ako stavebný materiál, nie ako stavebný odpad. Tieto skutočnosti vieme preukázať. Niekoľko firiem začína budovať cyklotrasu v Kolárove, jedna z nich si objednala 27 ton tejto zeminy.
  Nikdy som sa nezaujímal o to, či má mesto skolaudovanú skládku, mojím podnikaním je naskladnenie stavebného materiálu a následne jeho predaj na stavby a recyklovanie stavebného odpadu.
  K samotnému názvu článku uvádzam, že autor dal článku takýto názov, z tohto názvu každému napadne, že ja som strojca verejného podvodu, na ktorom som zarobil 600000 eur, lebo v článku sa spomína moje meno a moje firmy, mám taký dojem, že autor si pletie odpad so stavebným materiálom. Každému kto si tento článok prečítal a napadne ho, že ja som prostredníctvom mojich firiem, urobil nejaký podvod. Je pravdou, že som bol na polícii, pretože bolo nejaké udanie, kde som celú vec vysvetlil a vôbec nebolo vznesené obvinenie, bolo to len preverovanie. Už som bol aj inokedy na polícii, kvôli takémuto udaniu a nikdy nebolo vznesené obvinenie voči mne alebo voči mojej firme. Podstatou môjho podnikania je zhodnotenie odpad, pretože stavebný odpad a stavebný materiál majú rôznu cenu uskladnenia. Naša firma sa zaoberá hlavne zhodnoteným stavebného odpadu.
 93. p. Martinka: Môžem ešte poslednú vec?
 94. Sudkyňa: Áno?
 95. p. Martinka: Pani sudkyňa, ešte by som chcel dodať jedniu vec, že autor článku dodal do článku potvrdenie o uskladnení odpadu. Preto ma táto vec napadla, aby si zase neplietli úplne dve rozličné veci, lebo takisto to svedčí o neznalosti v tematike...
 96. Sudkyňa: Prepáčte, do článku dal potvrdenie, alebo do spisu ?
 97. p. Martinka: No dal článok a v ňom ako prílohu dal potvrdenie, ktoré vydala naša firma na uskladnenie materiálu, ktoré má kódové označenie 170904, ale spomínam to preto...
 98. Sudkyňa: Prosím vás, viete mi povedať ktoré je to potvrdenie?
 99. p. Martinka: To je v pokračovaní tohto článku, len hneď vám poviem že prečo vám to hovorím, netýka sa to tejto žaloby, len chcem povedať aby to nepoužívala strana pána žalovaného proti mne, lebo toto potvrdenie, ktoré...
 100. Sudkyňa: Prepáčte pán žalobca, keď neviem o čom rozprávame, zatiaľ neviem sa k tomu vôbec vyjadriť.
 101. Advokátka Limestone: Máš to tu? Kde to bolo?
 102. p. Martinka: Nie, ale vysvetlím že prečo to len hovorím, lebo ...
 103. Advokátka Limestone: Povedz mi...
 104. p. Martinka: To je v druhom pokračovaní. To je potvrdenie firmy, ktorá zhotovuje tú stavbu na stanici,
 105. Sudkyňa: Bolo to nejaké potvrdenie, ktoré bolo založené do spisu?
 106. Advokátka Limestone: Nie xxx
 107. Sudkyňa: ... vr ámci nejakého vyjadrenia žalobcu, alebo obrany žalovaného?
 108. Advokátka Limestone: Vysvetlím. Tento článok Anatómia jedného podvodu časť 1. mal svoje pokračovanie - časť druhá, časť tretia atakďalej a pokračoval ten článok, my sme sa už ďalej nezaoberali touto témou, v podstate sme sa obmedzili na podanie žaloby k tej prvej ćasti článku. Pravdepodobne hovorí žalobca o potvrdení, ktoré ...
 109. Sudkyňa: Toto, o prijatí odpadu? To myslíte?
 110. p. Martinka: Môžem sa pozrieť? Áno to je ono.
 111. Sudkyňa: Teraz už viem o čom sa rozprávame. Ďakujem.
 112. p. Martinka: Môžem pokračovať? Spomínam túto vec z dôvodu toho, aby to nebolo použité proti mne, kde to chcem vysvetliť, že zhotoviteľ tohto odpadu nie je ani firma Limestonereal, alebo Limestone SK, jeho zhotoviteľom je firma Galatostav Nové Zámky, alebo neviem presne jeho názov - Tomáš Galamboš firma Galatostav, ktorý pravdepodobne vykonával nejakú prácu pre Metrostav, a jemu vznikol pri jeho činnosti, pravdepodobne búracej, tento odpad, ktorý priniesla firma Galatostav k nám, ako bežný zákazník, ktorých denne je niekoľko, a uskladnila ho v našom areáli, nie na skládke, spomínanej, za ktorú máme tento spor, ale v našom areáli, ktorý vlastní firma Limestone SK...
 113. Sudkyňa: Dobre takže priviezla ho táto firma na Váš pozemok...
 114. p. Martinka: Áno do nášho areálu, kde vlastne my vykupujeme stavebný odpad označenie 170904
 115. Sudkyňa: Ale nie ako...
 116. p. Martinka: Vôbec to nesúvisí...
 117. Sudkyňa: Ale nie na pozemok, na ktorom sa nachádza skládka
 118. p. Martinka: Nie v žiadnom prípade. Na pozemok na ktorý je oficiálne vydané od Okresného úradu životného prostredia povolenie na recyklačný dvor, na ktorom sa zhodnocujú odpady, toto označenie 170904 sú zmiešané stavebné odpady. Podotýkam ešte raz, absolútne to nemá nič spoločné so zeminou, ani s týmto článkom, tak neviem, je to úplný... proste vytrhnuté z kontextu úplne odinakadiaľ a naša firma dala potvrdenie na základe toho, že dovozca tohto odpadu musí vždy uviesť, kde vznikol tento odpad. Tak my sme vydali potvrdenie a a a tak to vzniklo. Takže toto vôbec nemá nič spoločné so skládkou, teda s mestskou skládkou. A jedná sa o 97 ton stavebného - nejaké tehly a betónu, z toho že tam búrali nejaké budovy a v tých časoch ešte ani nezačal odvoz zeminy, lebo odvoz zeminy začal až vo februári 2022.
 119. Advokátka Limestone: Myslím že vyjadrovali sme sa k tomuto potvrdeniu  už v niektorej xxx
 120. p. Martinka: Preto som to musel spomenúť. A posledná vec je, ešte raz opakujem, že nežiadam žiadnu finančnú ujmu, žiadam iba ospravedlnenie za veci, ktoré som si myslím, že dosť dôveryhodne vyvrátil. Žiadam to preto, aby nikto nemohol proti mne, ale resp. proti mojim deťom raz v budúcnosti povedať, že váš otec zarobil na podvode xy peňazí, nazvime to 600 tisíc, a viem to z dôvodu takého, lebo moji blízki priatelia v Nových Zámkoch, keď robili jednu väčšiu stavbu, tak práve ich deťom v škole - takisto autor písal o tejto problematike - bolo ich deťom od iných detí spomínané to, že vaši rodičia sa zaoberajú nejakou nekalou činnosťou, atď, atď. Hlavný dôvod je toto. Nejde mi o až tak o nejaké iné - o moje osobné - keby som bol bezdetný, tak to vôbec neriešim. Hodím nad tým rukou, a neriešim to.
 121. Sudkyňa: Ešte niečo?
 122. p. Martinka: To je všetko.
 123. Sudkyňa (diktuje do spisu): Autor článku predložil do spisu potvrdenie, ktoré sa nachádza na čl. 68, čo by som chcel uviesť na pravú mieru. V tomto prípade, nebola zhotoviteľom odpadu moja osoba, ani jedna z mojich firiem, zhotoviteľom odpadu bola iná firma, tam vznikol odpad, asi o objeme 97 ton, ktorú priviezla táto firma na môj pozemok, ktorý je oficiálne evidovaný ako recyklačný dvor s povolením, nemá to žiadny súvis so zeminou, ktorá sa vyvážala zo železníc, tento odpad sa nevyviezol na pozemok, na ktorom je skládka, ale museli sme tejto firme vydať oficiálne potvrdenie o prijatí odpadu, pretože to zákon vyžaduje. Zeminu zo železníc sme začali vyvážať až vo februári 2022.
 124. Záverom chcem uviesť, ešte toľko, že nežiadam finančnú ujmu, len ospravedlnenie na veci, ktoré som vyvrátil a aby nikto nemohol povedať o mne, že ja a moje firmy sme zarobili 600000 eur na podvode. Keby som nemal deti, tak by som možno túto vec ani neriešil, ale priateľovým deťom sa stalo, že v škole spolužiaci im hovorili, že jeho rodičia sa zaoberajú nekalou činnosťou a nechcem, aby sa to stalo aj mojím deťom.
 125. Predstúpil práv. zást. žalovaného: JUDr. Maroš Čelár, ktorý uvádza:
 126. Advokát Dataplan: Vážený súd, s podobnou žalobou aj naďalej v plnom rozsahu nesúhlasíme. Máme za to, že všetky tvrdenia tak ako ich prezentoval a zverejnil môj klient, teda žalovaný, sú pravdivé, čo sa budeme snažiť aj v priebehu tohto súdneho pojednávania aj dokázať.
  Ak by žalovaný nemal úplnú istotu, že tieto informácie sú pravdivé, tak by si ich nedovolil zverejniť a určite by tým neriskoval dobrú povesť portálu a takisto by ani neriskoval možné tretsnoprávne následky, ktorým by sa žalovaný mohol vystaviť. Čo sa týka jednotlivých tvrdení, ktoré pán žalobca, teda ktoré namieta, k týmto sme sa podrobne vyjadrili v našom vyadrení zo dňa 28. februára 2023, v plnom rozsahu odkazujem na toto naše vyjadrenie, pre hospodárnosť nebudem toto opätovne čítať a opakovať, je to založené v súdnom spise. Takže len tu dovolím na to poukázať.
  Opakovane ďalej protistrana spochybňuje otázku dôkazného bremena na čej tej ktorej strane má spočívať. K tomuto sme sa tiež vyjadrili že dôkazné bremeno zaťažuje predovšetkým žalobcu. A k tomuto sme sa tiež písomne vyjadrili, uviedli sme niekoľko judikátov, opätovne si dovoľujem na toto naše vyjadrenie v celom rozsahu poukázať, nebudem ho zbytočne opakovať. A takisto pokiaľ ide o návrhy na vykonanie dokazovania, tak opätovne si dovolím poukázať na naše podanie zo dňa 28. februára 2023, kde teda opätovne v plnej miere zotrvávame na všetkých navrhnutých dôkazoch tak, ako sme tieto súdu predložili a dovolím si ešte doplniť návrhy pre súd na doplnenie dokazovania. Budú dva, konkrétne by sme chceli navrhnúť doplniť dokazovanie prizvaním súdneho znalca pre zistenie, či materiál ktorý bol ukladaný na skládku v priebehu roka 2022 bol odpad alebo nebol odpad a či tento  spôsob ako toto zisťoval bol  správny zo strany Odboru životného prostredia Okresného úradu...
 127. Sudkyňa: Prosím vás, akého znalca žiadate aby bol zavolaný?
 128. Advokát Dataplan: Znalca pre zistenie, či materiál ukladaný bol alebo nebol odpad
 129. Sudkyňa: Prosím vás konkrétne meno. Znalec je veľmi široký pojem.
 130. Advokát Dataplan: Z odboru ktorý sa zaoberá odpadmi, nemáme nejaké konkrétne meno, ktoré by sme súdu navrhli
 131. Sudkyňa: Súd nemá k dispozícii znalca nejakého konkrétneho z odboru Odpadov, je potrebné špecifikovať ak žiadate predvolať nejakého svedka koho má súd predvolať aj s jeho iniciálmi a aj s jeho...
 132. Advokát Dataplan: Máme za to, že Register súdnych znalcov je ...
 133. Sudkyňa: ...alebo zabezpečiť jeho účasť na pojednávaní.
 134. Advokát Dataplan: ... verejný....  (ku klientovi:) vieme zabezpečiť?
 135. O. Pšenák: súkromný znalecký posudok? Vyjadríme sa k tomu
 136. Advokát Dataplan: ... prípadne by sme sa vedeli ešte vyjadriť k tomu, k vyhotoveniu súkromného znaleckého posudku, že vieme si aj my prípadne zabezpečiť...
 137. Sudkyňa: Pán právny zástupca, teraz ste žiadali, aby súd prizval na výsluch znalca a teraz žiadate vyhotoviť znalecký posudok. To sú dve rôzne veci. Poprosím vás skompletizujte sa a povedzte rovno súdu čo žiadate.
 138. Advokát Dataplan: ... tak my ho vlastne vyhotovíme - súkromný znalecký posudok, ktorý potom následne predložíme súdu.
 139. Sudkyňa: Znalecký posudok k čomu?
 140. Advokát Dataplan: K tejto otázke ktorú som uviedol.
 141. Sudkyňa: K akej otázke?
 142. Advokát Dataplan: Či bol materiál...
 143. Sudkyňa: Predmetom konanie je ochrana osobnosti a ochrana dobrého mena právnickej osoby. Súd sa nezaoberá témou stavebného odpadu.
 144. Advokát Dataplan: Mám zato, že toto súvisí s touto problematikou ktorú tu dnes prejednávame.
 145. Sudkyňa: Ako to súvisí s danou problematikou?
 146. O. Pšenák: Prvý bol...
 147. Advokát Dataplan: Presne tak, ide o prvý bod.
 148. Sudkyňa: A k čomu sa má tento znalec vyjadriť?
 149. Advokát Dataplan: Či bol alebo nebol tento materiál vôbec odpadom.
 150. Sudkyňa: Ktorý materiál?
 151. Advokát Dataplan: Ktorý bol ukladaný na skládku v priebehu roka 2022. A takisto - bolo to tu už dnes raz spomenuté, chceli by sme vykonať dôkaz spočívajúci vo vykonaní dotazu na Policajný zbor a Ministerstvo životného prostredia v súvislosti s podaniami ktoré boli podané na žalobcu. Bohužiaľ čo sa týka trestného stíhania, nemám presnú spisovú značku, avšak čo sa týka Ministerstva životného prostredia, vieme potom prípadne aj doložiť presnú spisovú značku konkrétnu tohto konania, ktoré sa tohto dotýka. To sa týka návrhu na vykonanie dokazovania a teda záverom pokiaľ mám zhrnúť s poukazom na všetky naše podania a to aj teda vzhľadom na naše vyjadrenia, navrhujeme súdu, aby tento návrh v celom rozsahu zamietol ako nedôvodný. Ďakujem.
 152. Sudkyňa (diktuje do spisu): Všetky tvrdenie, ktoré zverejnil žalovaný, sú pravdivé, ani by si nedovolil uverejniť niečo čo nie je pravdivé a ani by si nedovolil niečo také uverejniť a vystaviť sa trestnoprávnemu postihu. Poukazujeme na naše písomné vyjadrenia vo veci.
  Trváme na tom, že dôkazné bremeno je na strane žalobcu, on musí preukazovať svoje tvrdenia. Zotrvávame aj na návrhoch na doplnenie dokazovania, ktoré sme doložili do spisu a hlavne dôkazov z 28.02.2023, ktoré boli doručené tunajšiemu súdu 09.03.2023.
  Okrem toho žiadame, aby súd vypočul znalca, ktorý by sa mal vyjadriť, či bol materiál odpadom alebo nie, alebo nariadiť znalecké dokazovanie na túto problematiku.
  Žiadame, aby sú urobil dotaz na políciu ako aj na Ministerstvo životného prostredia, aké podania boli urobené.
  [01:43:16]
 153. Sudkyňa: Môžem vás poprosiť pán právny zástupca, aby ste mi uviedli k čomu majú byť predložené dôkazy, ktoré ste podali vo svojom podaní z 9. 3. 2023 1 až 7 a potom v bodoch 1 až 5 a 1 až 8.
 154. Advokát Dataplan: Vážený súd, k tomuto sa podrobnejšie v priebehu svôjho výsluchu samozrejme vyjadrí môj klient. Následne potom keď bude vypočutý sa podrobne potom...
 155. Sudkyňa: Pán právny zástupca, klient sa môže vyjadriť ku skutkovým okolnostiam, k otázke dôkazov má sa vyjadriť jeho právny zástupca.
 156. Advokát Dataplan: Mám zato, že všetky dôkazy tak ako boli navrhnuté sa ...
 157. Sudkyňa: Vstaňte prosím.
 158. Advokát Dataplan: ... týkajú skutkových okolností a teda aj toho, že všetky tvrdenia ktoré prezentoval a aj zverejnil žalobca na svojom internetovom portáli sú pravdivé.
 159. Sudkyňa (diktuje do spisu):K dôkazom, ktoré navrhujeme vykonať sa vyjadrí žalovaný, sú to dôkazy skutkovým tvrdeniam, ktoré tvrdí žalovaný, že sú pravdivé.
  Bolo pristúpené k výsluchu žalovaného: Ing. Oto Pšenák, nar. 19 03.1965, bytom Nové Zámky, Podhájska 4355/8, ktorý uvádza:
 160. Sudkyňa: Nech sa páči.
 161. O. Pšenák: Volám sa Oto Pšenák, asi od roku 2010 prevádzkujem resp. redigujem webovú stránku Nové Zámky a okolie Érsekújvár és Vidéke na adrese Watson.sk. Tento web sa venuje regionálnemu spravodajstvu a osvetľuje dianie v samospráve v bližšom aj širšom regióne. Článok o ktorý tu ide, bol zverejnený 15. septembra 2022 a v článku sa hovorí o dianí na  mestskom zastupiteľstve, ktoré prebehlo 30. júna 2022. Sme jediné médium, ktoré sa venuje tejto záležitosti, keďže za tie tri mesiace sa nikde nič o tom neobjavilo. Význam tohoto a ďalších podobných článkov je v tom, aby verejnosť mohla kontrolovať funkcionárov samosprávy. Prioritne sa nezaoberáme súkromným biznisom, p. Martinku som nikdy predtým nestretol, nemám najmenší záujem ho poškodiť najmä nie jnepravdivými výrokmi, ktorých som si nie vedomý. Ďakujem to je všetko.
 162. Sudkyňa: A to je všetko?
 163. O. Pšenák: To je všetko.
 164. Sudkyňa: Však váš právny zástupca povedal, že sa budete vyjadrovať ku skutkovým tvrdeniam.
 165. O. Pšenák: V prípade otázok samozrejme môžem...
 166. Sudkyňa: Aj budete musieť. Nech sa páči zatiaľ si sadnite a potom sa mi vyjadríte ku skutkovým okolnostiam. Je povinný sa vyjadriť ten koho sa dotýkajú podľa par. 150 CSP. Má súd túto povinnosť.
 167. O. Pšenák: Áno rozumiem.
 168. Sudkyňa (diktuje do spisu): Od roku 2010 prevádzkujem stránku Nové Zámky a okolie. Venujem sa dianiu mestu a okoliu. Dňa 15.09.2022 vyšiel článok a hovorí sa v ňom o dianí na Mestskom zastupiteľstve Nové Zámky zo dňa 30.06.2022. Sme jediné médium, ktoré sa venuje tejto oblasti. Význam je v tom, aby verejnosť mohla sledovať činnosť mesta správy. Pána Martinku som nikdy nevidel, ani som sa nechcel miešať do jeho podnikateľských činností.
 169. Sudkyňa: Môžem vás poprosiť teda od začiatku - od toho názvu, na základe čoho ste dospeli k názvu svojho článku "Anatómia jedného podvodu" a na základe čoho ste vy písali skutočnosti ktoré sú v článku uvedené.
 170. O. Pšenák: Žaloba rozporuje 8 výrokov v článku a názov článku. Názov v postate odzrkadľuje podstatu a o čo tam vlastne ide. A ide tam o podivnú dohodu  v rámci ktorej by mesto malo zapožičať smetisko, uzavreté pred takmer 30-mi rokmi a asi 6 týždňov po vypracovaní tejto dohody, ktorá doteraz ale nie je podpísaná podľa mojich znalostí, asi 6 týždňov potom bol Mestu a všetkým poslancom adresovaný list firmy Prospect v ktorom advokátska kancelária vysvetľovala pozadie tejto dohody. Informoval som vo svojiom článku, že tento list - táto výzva primátorovi nepodpisovať dohodu - hovorí o tom, že hodnota uloženia materiálu na skládku mala dosahovať spomínaných 600 tisíc Eur. Ja som tieto informácie používal z vyjadrenia tejto advokátskej kancelárie a informoval som verejnosť o tomto liste, ktorý obdržal primátor a všetci poslanci mestského zastupiteľstva.
 171. Sudkyňa: Odkiaľ ste zobrali slovo "podvod". Ako ste mali preukázanú túto skutočnosť, že sa jednalo o podvod.
 172. O. Pšenák: V liste sa písalo o tom, že mesto je touto dohodou poškodené o uvedenú sumu, z toho mi vychádzalo, že aktéri v podstate uvedením verejnosti, resp. poslancov do omylu, poškodzujú mesto o uvedenú sumu. Pre tento pojem "uvedenie do omylu so snahou získať neuoprávnenú výhodu" som použil...
 173. Sudkyňa: Aké ste mali ešte podklady okrem toho jedného listu advokátskej kancelárie?
 174. O. Pšenák: Mal som k dispozícii záznam z rokovania zastupiteľstva, na ktorom vystúpil zástupca spoločnosti Limestone, mal som k dispozícii fotky ktoré som sám osobne na smetisku vyhotovil, z ktorých bolo zrejmé, že na mestskej skládke vyrástla ďalšia uložená zemina. Podotýkam, že toto sa dialo v septembri 2022, 3 mesiace po rokovaní zastupiteľstva a 9 mesiacov po začatí vyvážania materiálu na bývalú mestskú skládku.
 175. Sudkyňa: Mali ste k dispozícii list vlastníctva  a presné vyčlenenie podľa geometrického plánu ktorý pozemok patrí žalobcovi a jeho firme?
 176. O. Pšenák: V materiáloch zastupiteľstva boli uvedené parcelné čísla. Bývalá mestská skládka leží na cca 4 hektároch alebo možno viac plochy, je tam množstvo parciel a množstvo majiteľov, niektoré z týchto parciel firma Limestone kúpila, niektoré iné nie, skládka ako taká je jeden celok a na túto skládku sa začalo bez súhlasu držiteľa skládky vyvážať v januári 2022, resp. to sú znalosti ktoré mám. Časť týchto parciel je označená v katastri ako ostatná plocha, časť z týchto parciel je označená ako orná pôda  a pre každého okoloidúceho je zrejmé, že ide o zrekultivovanú skládku. To znamená že nejde ani o ostatnú plochu, nejde ani o ornú pôdu, ide o skládku ktorá je zrekultivovaná a rovnako ako na ornú pôdu ani na skládku nemožno nič vyvážať ani uskladňovať ani ju nijako používať.
 177. Sudkyňa: Na predmetných listoch vlastníctva bolo napísané že sa jedná o skládku?
 178. O. Pšenák: Toto bude jedna z otázok ktoré by sme chceli položiť  žalovanému...
 179. Sudkyňa: Vy ste žalovaný v súdnom konaní...
 180. O. Pšenák: ... prepáčte - žalobcovi. Skládky nie sú typicky z toho obdobia uvádzané na listoch vlastníctva. Zákon o odpadoch pozná vlastný informačný systém a ten sa volá Register enviromentálnych záťaží.
 181. Sudkyňa: V tom svojom článku ste prečo nespomenuli túto druhú firmu? Tú druhú firmu, na základe ktorej bol vyhotovený list tej advokátskej kancelárie, ktorý bol podstatným podkladom pre napísanie vášho článku.
 182. O. Pšenák: Určite to tam je. Dovoľte citovať z daného článku: "A dozvedeli sa to aj ostatní" - v zmysle o čo v tejto veci v skutočnosti ide - "A dozvedeli sa to aj ostatní ale z celkom nečakaného zdroja. Konkurenčná firma, ktorá sa takisto zaoberá likvidáciou stavebného odpadu, atď. atď. informovala o podvode za cca 600 tisíc Eur" ktorého sa mesto stalo obeťou".
 183. Sudkyňa: Mestu Nové Zámky vznikla nejaká ujma vo výške 600 tisíc Eur? Nejakým podvodom ktorý vykonal p. žalobca a jeho firmy?
 184. O. Pšenák: Nie, o tom...
 185. Sudkyňa: ...takže mestu nevznikla žiadna škoda 600 tisíc Eur.
 186. O. Pšenák: Toto nie je momentálne ešte uzavretá otázka. Správa hlavného kontrolóra, ktorá sa snažila ju zodpovedať, bola odmietnutá poslancami. Bude sa o tom rokovať na najbližsom zastupiteľstve znova.
 187. Sudkyňa: Takže ešte táto otázka nie je uzavretá, napriek tomu ste vy napísali, že mesto malo prísť o 600 tisíc Eur, mesto sa stalo obeťou podvodu za 600 tisíc, ktorého sa mala dopustiť nejaká firma.
 188. O. Pšenák: Nie firma, ja som tvrdil, že advokátska kancelária...
 189. Sudkyňa: Advokátska kancelária spôsobila tento podvod?
 190. O. Pšenák: Nie, poslala výzvu primátorovi, kde sa toto tvrdí.
 191. Sudkyňa: A to ako nejaká advokátska kancelária k tomu prišla, že pošle primátorovi takýto list?
 192. O. Pšenák: V podstate firmy pôosobiace v odpadovom hospodárstve poznajú hodnotu uloženia odpadu, recyklovaného materiálu a podobne. V rámci tejto dohody sa mala zapožičať uzavretá skládka, čo sa nám zdalo byť veľmi podivné, malo sa na ňu uložiť...
 193. Sudkyňa: Komu sa to zdalo byť veľmi podivné?
 194. O. Pšenák: Mne.
 195. Sudkyňa: Aha, vám.
 196. O. Pšenák: Áno, mne sa to zdalo byť veľmi podivné...
 197. Sudkyňa: Zdalo sa vám podivné teraz čo?
 198. O. Pšenák: Žeby sa skládka uzavretá pred 30-mi rokmi, na ktorú sa bez vedomia...
 199. Sudkyňa: Počkajte chvíľu. Nechcem aby som nadiktovala niečo čo ste nepovedali.
 200. O. Pšenák: Áno, rozumiem.
 201. Sudkyňa: Áno?
 202. O. Pšenák: Skládka uzavretá pred 30-rokmi, na ktorú sa bez súhlasu držiteľa naviezol odpad, resp. materiál v rozsahu 40 tisíc ton, ex post zapožičala danému podnikateľovi a mesto neinkasovalo úložné podľa odhadu uvedenej právnickej kancelárie vo výške 600 tisíc Eur.
 203. Sudkyňa: Tú sumu 600 tisíc Eur ste mali odkiaľ?
 204. O. Pšenák: Je to v podstate v danej výzve a táto suma...
 205. Sudkyňa: Takže jediným vašim podkladom bola táto výzva? A ešte aj to zastupiteľstvo. Mali ste ešte niečo iné?
 206. O. Pšenák: Na zastupiteľstve toto opakovane odznelo, ja som informoval verejnosť o skutočnostiach, ktoré odzneli na zastupiteľstve a boli obsiahnuté v tejto výzve.
 207. Sudkyňa: Overovali ste si u tej advokátskej kancelárie odkiaľ čerpala táto advokátska kancelária svoje informácie, ktoré uviedla do výzvy?
 208. O. Pšenák: Myslím že v tej výzve je to priamo napísané, čerpali z webovej stránky Žalobcu.
 209. Sudkyňa: Moja otázka znela inak. Ja som sa pýtala, či ste si to vy overili u tej advokátskej kancelárie z čoho čerpali pri písaní tejto výzvy.
 210. O. Pšenák: Skutočnosti uvedené v tejto výzve som spätne nijakým spôsobom nezisťoval ani neoveroval.
 211. Sudkyňa: Dobre sadnite si prosím.
 212. Sudkyňa (diktuje do spisu): Názov článku odzrkadľuje o čo ide - o podivnú dohodu, ktorou by mesto započítalo smetisko, asi 6 týždňov po vypracovaní dohody s mestom prišiel list od firmy PROSPECT v ktorom advokátska kancelária vysvetľovala pozadie celej tejto veci. Podvod bol vtom, že v liste sa písalo o tom, že mesto je poškodené o sumu 600000 eur, a to uvedením poslancov do omylu, čo je uvedené v poslednom odseku článku „konkurenčná firma ...poslala prostredníctvom Bratislavskej právnej kancelárie mestskému úradu list, v ktorom informovala o podvode za cca 600000 eur, ktorého sa mesto stalo obeťou.. „. Okrem tohto listu z právnickej kancelária a informácií z mestského zastupiteľstva a fotiek, ktoré som si sám vyhotovil na smetisku, z iných podkladov som nečerpal. V materiály mestského zastupiteľstva, boli uvedené parcelné čísla, bývala mestská skládka leží na viacerých parcelách, ale skládka je jeden celok. Bez súhlasu majiteľa skládky, nemožno na ňu vyvážať odpad. Chcem podotknúť, že toto sa dialo 3 mesiace po zasadnutí mestského zastupiteľstva a 9 mesiacov po začatí vývozu odpadu. Bez súhlasu držiteľa nevyvážal odpad, resp. materiál v objeme 40000 ton a mesto ex post zapožičalo danému podnikateľovi túto skládku a mesto neinkasovalo úložné vo výške 600000 eur. Skutočnosti, ktoré boli uvedené v predmetnej advokátskej kancelárie, som nezisťoval a ani nepreveroval. Považoval som to za reálny podklad, ako aj zápisnicu zo zasadnutia z mestského zastupiteľstva. Na predmetnú skládku sa začal vyvážať odpad a pre každého okoloidúceho je jasné, že sa jedná, že ide o odpad. Či je tam uvedené, že je to skládka, to som sa chcel ja spýtať žalobcu. Neviem, či mestu vznikla škoda v sume 60000 eur v konaní žalobcov, pretože vec stále nie je uzavretá. Zdalo sa mi podivné, že by skládka uzavretá pred 30 rokmi, na ktorú sa vyvážal odpad, by mala byť znovu otvorená, aj že advokátska kancelária poslala primátorovi list.
 213. Sudkyňa: Môžete sa mi vyjadriť k tvrdeniam, ktoré sú uvedené v žalobe?
 214. O. Pšenák: Áno, vážený súd, v žalobe je uvedených celkom 8 tvrdení, ktoré sú rozporované.
  K 1. tvrdeniu či išlo o odpad, alebo zhodnotený materiál, poťažmo kontaminovaný odpad, uvádzam:  Do spisu sme dodali dôkazy 1 až 4, medzi nimi Potvrdenie od žalobcu o tom, že prijal odpad na Považskú 24,  Projekt o nakladaní s odpadom z uvedenej stavby odkiaľ tento odpad pochádzal, Prílohu Projektu nakladania s odpadmi z tejto stavby, kde je uvedená tabuľka odpadov a priložili sme aj dôkaz č. 4 Záverečnú správu z inžiniesrko-geologického prieskumu z danej stavby, ktorá na str. 34 potrdzuje znečistenie zeminy ropnými produktami.
  K tomuto bodu žalobca predložil vlastné dôkazy, za prvé Povolenie Okresného úradu na prevádzkovanie recyklačného strediska, za druhé Zápisnicu z kontroly Odboru životného prostredia Okresného úradu zo dňa 15. februára 2022, za tretie Ptotokoly o skúške spoločnosti EUFins v počte 2ks a správu hlavného kontrolóra predloženú na mestské zastupiteľstvo 1. marca 2023. Tento posledný dôkaz bol dodaný dodatočne.
  K tomuto bodu navrhuje žalovaný vykonanie ďalších listinných dôkazov, a to predovšetkým: predložiť subdodávateľské zmluvy, na základe ktorých sa firma Limestone ...
 215. Sudkyňa: Prosím vás, vyjadrite sa meritórne k tomu, čo je v žalobe a necitujte mi prosím návrhy na doplnenie dokazovania, pretože k tým sa vyjadríme neskôr.
 216. O. Pšenák: Áno, rozumiem.
 217. Sudkyňa: Toto je tvrdenie "Keďže Limestone zhodou okolností práve potreboval niekam umiestniť 40 tisíc ton kontaminovanej zeminy zo stavby strediska technicko-hygienickej údržby ZSSK na Detvianskej ulici, vyviezol ju rovno na bývalé smetisko" K tomuto sa prosím vyjadrite.
 218. O. Pšenák: Dovoľte k rozporovanému tvrdeniu uviesť, že žalobca nerozporuje samotný fakt ilegálneho znovuotvorenia dávno uzavretej a zrekultivovanej skládky, len druh materiálu ktorý tam naviezol. Domnievame sa, že sme boli v práve používať výrazy odpad a kontaminovaná zemina, keďže žalobca nedoložil, že medzi naložením odpadu na nákladné autá na stavenisku a jej vysypaním zhruba o 1km ďalej na bývalej skládke na Považskej ulici, došlo k nejakému zhodnoteniu činnosťou R5, čo je recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov. Zo spôsobu uloženia ani nevyplýva, že by navezený materiál bolo možné spätne oddeliť od pôvodnej skládky a znova použiť. Ako dôkazy sme predložili 4 dôkazy ktoré som už citoval a takisto navrhujeme doplnenie dokazovania v bodoch, ktoré som citoval.
 219. Sudkyňa: Ďakujem zatiaľ, posaďte sa.
 220. Sudkyňa (diktuje do spisu, priebežne sa dohľadávajú a identifikujú príslušné dôkazy v súdnom spise): K tvrdeniu č. 1 uvádzam, že išlo o odpad, čo som preukázal dôkazmi pripojenými k môjmu vyjadreniu, a to potvrdením o prijatí odpadu čl. 68 ako aj projektom o nakladaní s odpadom z čl. 69 a prílohou k tomuto projektu a záverečnou správou inžinierskogeologického prieskumu. Jedná sa o jednu stranu, a to stranu č. 34 zo správy, ktorá nebola doložená do spisu v celom rozsahu, ale len jedná strana a je založená na str. č. 81 spisu. [02:20:26]
 221. Na otázku súdu, ako vedel žalovaný, že ide o ten istý odpad, žalovaný uvádza, že k tomu to návrhu navrhuje ďalšie dôkazy. Žalobca nerozporuje znovuotvorenie bývalej skládky, len formu odpadu, ale nepreukázal, že tam odpad nevyvážal a o aký odpad ide.
 222. O. Pšenák: K bodu 2 ktorý žalobca rozporuje, uvádzam nasledovné:
  Ide o tvrdenie, či skládku treba novo skolaudovať. K tomuto bodu sme predložili ako dôkaz prepis diskusie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva 30.6.2022 kde sme označili farebne odseky ktoré sa týkajú tejto otázky a na tomto zastupiteľstve neodzneli žiadne relevantné dôvody, ktoré by vysvetľovali, prečo by sa zrekultivovná a uzatvorená skládka z roku 1994-1995 - uzavretá v tomto období, mala dnes kolaudovať. Domnievame sa, že žalobca otázku kolaudácie nemá riešiť, keďže nie je držiteľom tejto skládky, a jeho pozíciu voči tejto skládke určuje zákon o  odpadoch. Tu žiadne povinnosti typu starať sa o skládku, zisťovať jej stav, navrhovať kolaudáciu, zaobstarávať projekty, nič také zákon nepozná a jemu neukladá.
  Takisto máme priparvené...
 223. Sudkyňa: Môžete mi prosím povedať prečo ste napísali "Spoločne ich náhle osvietilo"?
 224. O. Pšenák: Tento návrh na novú kolaudáciu, resp. na kolaudáciu nemá ako keby pôvodcu. 
 225. Sudkyňa: Ešte raz, tomu nerozumiem teraz čo ste povedali.
 226. O. Pšenák: Nikto sa nechce priznať odkiaľ sa tento návrh zobral. Existuje niekoľko dokumentov, ktoré o tom hovoria, Existuje správa firmy Deponia, ktorá tu bola spomínaná, ktorá hovorí že sa tak deje na žiadosť Žalobcu a Okresného úradu.
 227. Sudkyňa: To máte tiež  overené alebo to máte tiež len z takýchto zdrojov aké ste dotreraz používali?
 228. O. Pšenák: Je to zo správy, štúdie firmy Deponia. Priamo je tu ako v úvode oznámené že...
 229. Sudkyňa: Takže žalobca by mal skolaudovať tú skládku...
 230. O. Pšenák: Píše sa tu...
 231. Sudkyňa: ...žalobca by to mal robiť? Nerozumiem, čo mi týmto chcete teraz povedať... Prosím Vás jasne a zrozumiteľne ozrejmite súdu Vaše výklady, inak ich nebudem vedieť použiť.
 232. O. Pšenák: Rozporujeme, resp. článok rozporuje, že žalobca sa mal interesovať do otázky kolaudácie skládky.
 233. Sudkyňa: ...a na základe čoho? Teraz ste pred chvíľou povedali, že nemá žiadne povinnosti.
 234. O. Pšenák: Nemá takéto povinnosti uložené zákonom o odpadoch,  napriek tomu sa jeho angažmá prejavuje v niekoľkých dokumentoch. Predovšetkým v správe firmy Deponia...
 235. Sudkyňa: ...ktorú tiež nemáme
 236. O. Pšenák: ...ktorú máme priloženú ... neviem či ju žiadateľ prikladal...
 237. Sudkyňa: pani právna zástupkyňa poprosím vás trošku úcty voči súdu, ďakujem
 238. Advokátka Limestone: Ospravedlňujem sa, nechcelo to byť neúctivé, rozprávame sa k tomu,
 239. Sudkyňa: ... ale treba vypočuť aj žalovaného. Aj žalovaný dal priestor žalobcovi
 240. Advokátka Limestone: Ospravedlňujem sa
 241. Sudkyňa: Ku ktorému, ktorý dôkaz mi to teraz...
 242. O. Pšenák: Toto asi nie je medzi dôkazmi, my sme toto nepredkladali. Je to štúdia, ktorú spomínal p. žalobca.
 243. Sudkyňa: Pán žalobca predkladal tiež nejaké dôkazy, keď mi niečo citujete prosím zo spisu, tak mi jasne a zrozumiteľne povedzte že čo citujete.
 244. O. Pšenák: Nie, toto nie je citát zo spisu, toto je citát z dokumentu ktorý p. žalobca spomínal vo svojom expozé. A chcem tým len povedať, že otázka kto inicioval kolaudáciu, nie je doteraz zrejmá. Firma Deponia tvrdí, že štúdiu vypracovala na základe požiadavky Okresného úradu v Nových Zámkoch Odboru starostlivosti o životné prostredie a objednávateľa štúdie Limestonereal. Toto tvrdí tá firmy, ktorá tú štúdiu vypracovala. O tom, že by Okresný úrad v tejto veci akokoľvek niečo žiadal, nie je žiadny iný doklad a nie je to ani v zápisnici zo šetrenia Okresného úradu na mieste.
 245. Sudkyňa: Ďakujem, poprosím zatiaľ si sadnite, nadiktujem toto vaśe vyjadrenie.
 246. Sudkyňa (diktuje do spisu): K tvrdeniu č. 2 uvádzam, že skládku je potrebné na novo skolaudovať. Som čerpal z prepisu záznamu z mestského zastupiteľstva, kde však neodzneli žiadne relevantné dôvody, prečo by sa zrekultivovaná skládka mala skolaudovať. Žalobca nemá čo riešiť kolaudáciu, nemá žiadne zákonne povinnosti, ale nikto sa nechcel priznať, kto to navrhol, tak som zo štúdie firmy Bepónia usúdil, že to bolo na žiadosť žalobcu a Okresného úradu - odbor životného prostredia, žalobca sa mal informovať a zaujímať o skládku, napriek tomu, že to nemá uložené ani zákonom, ani nejakým iným predpisom.
 247. Sudkyňa: A tento dokument ste mali k dispozícii už vtedy, keď ste písali článok?
 248. O. Pšenák: Áno
 249. Sudkyňa (diktuje do spisu): Čerpal som z dokumentu, ktorý som uviedol a mal som ho k dispozícii k napísaniu článku.
 250. Sudkyňa: Poprosím Vás prejdime k tvrdeniu číslo 3.
 251. O. Pšenák: Tvrdenie 3 sa týka otázky či mesto má platiť nájomné, resp. môj článok spochybňuje to, či mesto má platiť žalobcovi.
  Zákon o odpadoch stanovuje rozsah práv vlastníka územia pod skládkou nasledovne: §19a Zákona o odpadoch hovorí o tom, že  Vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza skládka odpadov, ktorý je dotknutý rozhodnutím o zriadení skládky vydaným podľa príslušného paragrafu, má právo na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku od prevádzkovateľa skládky odpadov; toto právo zaniká, ak ho vlastník pozemku neuplatní u prevádzkovateľa skládky odpadov do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia o zriadení skládky.
  Ak medzi vlastníkom pozemku a prevádzkovateľom skládky odpadov nedôjde k dohode o výške jednorazovej náhrady alebo k dohode o inom spôsobe náhrady za obmedzenie užívania pozemku, rozhodne o výške jednorazovej náhrady súd; návrh na súd je oprávnený podať ktorýkoľvek z nich do jedného roka odo dňa uplatnenia práva vlastníka pozemku na túto náhradu u prevádzkovateľa skládky odpadov.
  Domnievam sa, že žalobca nemá žiadny právny základ, ma základe ktorého by mal dostávať ročné nájomné za tieto svoje parcely pod mestskou skládkou.
 252. Sudkyňa: V článku je napísané "Ešte im podnikateľ oznámil že sú povinní platiť 27 tisíc nájomné"
 253. O. Pšenák: Áno, toto je voľný prepis textu, ktorý odznel na zastupiteľstve myslím od p. Kutenyicsovej.
 254. Sudkyňa: Ale vy ste sa pod ním podpísali autorsky, to ste necitovali z mestského zastupiteľstva, alebo sa mýlim?
 255. O. Pšenák: Pozrieme sa, veta začína...
 256. Sudkyňa: Áno, počúvam vašu odpoveď...
 257. O. Pšenák: Tá veta v článku je napísaná v úvodnej kapitole, ktorá zhrňuje o čom bola reč na zastupiteľstve a tam zhruba táto informácia odznela v tomto rozsahu. Že teda podnikateľ vyviezol 40 tisíc ton zeminy zo stavby technicko-hygienickej údržby ZSSK na Detvianskej ulici, vyviezol to na bývalé smetisko a až potom ex-post ako Komunálny odbor MsÚ začal s ním komunikovať - pozvali ho - a od nich, t.j. od mesta sa mal podnikateľ dozvedieť, že na pozemku ktorý kúpil je skládka a tie tisíce ton odpadu vyváža na bývalé smetisko a nie napríklad na ornú pôdu. Zdôrazňujem slovo "napríklad"...
 258. Sudkyňa: Ale nie o tom sa teraz bavíme. "A ešte im pán podnikateľ oznámil že odteraz sú mu povinní platiť presne 27 tisíc nájomného ročne.
 259. O. Pšenák: Áno. A toto úradníčky zobrali za hotovú vec a ďalej operovali s týmto nájomným ako s argumentom.
 260. Sudkyňa: Takže je to citácia z mestského zastupiteľstva...
 261. O. Pšenák: No v podstate mestské zastupiteľstvo má o tomto relatívne rozsiahlu diskusiu, ktorú som tiež priložil myslím ako dôkaz,
 262. Sudkyňa:  Môžete mi prosím Vás zosdpovedať k tomuto čo sa vrátim, jednou vetou, či to bola teda citácia?
 263. O. Pšenák: Nebola to citácia ale môžem Vám odcitovať - je to rozsiahlejśí text priamo zo zastupiteľstva aby ste mohla posúdiť či sa to odlišuje od tohto...
 264. Sudkyňa: Ja som si to prečítala, ďakujem vám veľmi pekne.
 265. Sudkyňa (diktuje do spisu): K  tvrdeniu č. 3 uvádzam nasledovné, článok spochybňuje, že mesto má platiť žalobcovi 27000 eur nájomné ročne, pretože podľa zákona o odpadoch, konkrétne § 19a predmetného zákona sa domnievam, že žalobca nemá právny základ na nájomné. Ďalej uvádzam, že je to presný opis zo zasadnutia mestského zastupiteľstva. Na otázku súdu, či je to citácia, uvádzam, že to nebola presná citácia.
 266. Sudkyňa: Poďme teraz prosím k tvrdenieu číslo 4.
 267. O. Pšenák:  V bode 4 žalobca rozporuje list od fy Prospect, o ktorom som informoval vo svojom článku a z jeho vyjadrenia nie je zrejmé, či je problém v tom, že som list nesprávne interpretoval, alebo skutočnosti v ňom uvedené nie sú pravdivé. V každom prípade ide zrejme o spor dvoch firiem a môj článok v tomto nehrá žiadnu úlohu. Ako dôkaz som uviedol dôkaz č. 8 to je samotný list, ktorí dostali všetci poslanci a primátor 18. júla 2022.
 268. Sudkyňa: Aj tu hovoríte o podvode za 600 tisíc ktorého sa mesto stalo obeťou.
 269. O. Pšenák:  Nehovorím to ja, hovorí to ten list - výzva tej advokátskej kancelárie ktorá zastupuje Prospect.
 270. Sudkyňa: Povedzte mi prosím vás, kde je zrejmé z toho článku, že to hovorí ten list?
 271. O. Pšenák:  Je to v podstate odsek ktorý začína: "A dozvedeli sa to aj ostatní, ale z celkom nečakaného zdroja. Konkurenčná firma, ktorá sa takisto zaoberá likvidáciou stavebného odpadu, atď. atď. poslala prostredníctvom bratislavskejprávnej kancelárie mestskému úradu list, v ktorom informovala o podvode za cca 600 tisíc Eur, ktorého sa mesto stalo obeťou". To znamená, že ja vyslovene píšem  o tom, že toto je...
 272. Sudkyňa: Áno, a potom ďalej prosím čítajte čo tam je napísané.
 273. O. Pšenák: JUDr. Závodského táto informácia nijako zvlášť neprekvapila ani nepotešila. Nezdá sa, že by sa hrnul do vymáhania 600-tisícového skládkovného.
 274. Sudkyňa: Od koho sa mal hrnúť, prosím? O koho mal to skládkovné JUDr. Závodský vymáhať pre mesto?
 275. O. Pšenák: V zmysle toho listu-výzvy od advokátskej kancelárie úložné má platiť pôvodca toho materiálu, resp. odpadu. Ale prosím pochopte, že ja nie som fórum, ktoré by malo rozhodovať. Ja len informujem. Čitatelia si majú vytvoriť vlastnú mienku, ja nie som na strane jedného ani na strane druhého, mapujem situáciu a informujem o nej.
 276. Sudkyňa: Pripojili ste k tomu článku aj ten list, tej advokátskej kancelárie?
 277. O. Pšenák: Áno, k článku je pripojený...
 278. Sudkyňa: Kde?
 279. O. Pšenák: ... možno nie k tejto časti 1, ale v nejakom pokračovaní o dva dni,  je chronológia a v tej chronológii je aj tento list.
 280. Sudkyňa: Je tam celý list uverejnený?
 281. O. Pšenák: Áno je to v chronológii uvedené na jednom riadku k príslušnému dátumu a keď na to kliknete, tak sa vám to otvorí.
 282. Sudkyňa: To znamená, že nebolo v tomto článku uverejnené, ale nasledovne ste niečio napísali a k tomu bol pripojený tento list?
 283. O. Pšenák: Áno, toto je článok zo septembra, výzva prišla v júli, článok prvýkrát hovoril o tomto probléme - nazvime ho tak - hovoril v podstate všeobecne o tom, čo sa dialo na zastupitľstve 30. júna plus informoval o obsahu tohoto listu. V ďalšom pokračovaní tohoto článku sa aj samotný tento list už dával k dispozícii čitateľom. Ako aj všetky ostatné materály, ktoré jednak poskytol žalobca na to mestské zastupiteľstvo, jednak sa ich podarilo získať cez infožiadosti.
 284. Sudkyňa: A ten nasledujúci článok kedy vyšiel? [02:42:50]
 285. O. Pšenák: Áno, myslím si že zhruba 19. septembra, to znamená že tie články išli za sebou rad za radom, lebo to bol veľký materiál, spracovával som ho postupne. V jednom z tých ďalších článkov je aj prepis z toho zastupit...
 286. Sudkyňa: Môžete sa vyjadriť k tomu, že prečo sa mal JUDr. Závodský hrnúť do vymáhania skládkovného?
 287. O. Pšenák: Ak je to tak, že z tejto výzvy sa oni prvý krát dozvedeli, že mesto má právo na úložné, tak v podstate prirodzeným záujmom a obyvateľov malo byť získať to úložné do mestskej pokladnice. Keďže išlo o navážanie odpadu, alebo materiálu na mestskú skládku. To znamená že oni boli tí, ktorí boli oprávnení inkasovať úložné na túto skládku. Že koho konkrétne mal osloviť, to som ja sanmozrejme neriešil, či to mala byť fy Metrostav ako generálny dodávateľ stavby, alebo Limestone jednej alebo druhý, to takto ďaleko to článok neskúmal túto vec.
 288. Sudkyňa: Túto firmu Metrostav ste tu uvádzali niekde?
 289. O. Pšenák: Metrostav je generálny dodávateľ stavby
 290. Sudkyňa: A mali ste to tu niekde uvedené?
 291. O. Pšenák: V tom článku myslím to nebolo, objavilo sa to až neskôr v chronológii, kde boli aj dokumenty od fy Metrostav. Napríklad práve to potvrdenie o uložení odpadu. ... Ale ak sekundu ešte chvíľu... na tej fotke  - nie je to tam uvedené slovne - ale na tej fotke samozrejme sú - to poklepanie základného kameňa - toto je o projekte firmy Metrostav. 17. septembra 2022.
 292. Sudkyňa: Ale tu nie je napísané že Metrostav?
 293. O. Pšenák: Nie, nie je, ako v tomto článku je veľmi - povedal by som - vzdialený hráč - tento článok sa v zásade zaoberá dvomi vecami, zasadnutím mestského zastupiteľstva a listom-výzvou bratislavskej advokátskej kancelárie.
 294. Sudkyňa: Budem diktovať, sadnite si.
 295. Sudkyňa (diktuje do spisu): K tvrdeniu č. 4 uvádzam: že list firmy PROSPECT v zmysle výzvy advokátskej kancelárie, mal úložné platiť žalobca. Chcem, ale podotknúť, že som len informoval v článku o skutočnostiach, tieto som si neoveroval, informoval som o obsahu listu advokátskej kancelárie, ktorý som však článku nepripojil, pretože by to bol rozsiahly materiál, list som pripojil až k nasledujúcemu článku asi z 19.09.2023. Posledný odsek tohto článku, kde je uvedené že „JUDr. Závodckého táto informácia nijako zvlášť neprekvapila, ani nepotešila - nezdá sa, že by sa hrnul do vymáhania 600000cého skládkovného..“, tak v tomto uvádza, že ak to bolo tak, že sa dozvedeli, že mesto má nárok na úložné, tak malo mesto získať tieto prostriedky, do pokladnice mesta a že ktorá firma to mala platiť či Limestone, či Metro Stav, to v článku uvedené nebolo, firma Metro Stav sa v článku ani nespomína, to bol len vzdialený hráč, pretože ja som bral len podklady z mestského zastupiteľstva a z listu AK. To že sa jedná o firmu Metro stav je zrejmé z fotky čl. 22. kde je pod fotkou napísané, že 17.09.2021 poklepali základný kameň, ale firma Metro Stav nie je uvedená v tomto popisu k fotke.
 296. Sudkyňa: Čo sa týka tvrdení 5,6,7 a 8 tieto - budeme pokračovať na ďalšom pojednávaní vzhľadom na to, že už som mala mať vytýčené ďalšie pojednávanie  o 11-tej hodine a máme dosť veľké meškanie.
 297. Sudkyňa (diktuje do spisu): Súd s poukazom na skutočnosť, že mal ďalšiu právnu vec vytýčenú na 11:00 hod., bude pokračovať vo výsluchu strán na budúcom pojednávaní.
  Na to bolo vyhlásené
 298. Sudkyňa: Žiaľ pán žalobca, ja tiež mám dovolenku a tiež mám dosť termínov, vaša právna zástupkyňa má žiaľ dovolenku, na 15-ho mam ďalší voľný termín (listuje v diári) ...
 299. p. Martinka: ... to nebolo...
 300. Sudkyňa: ...19-teho pojednávam celý deň jednu vec...
 301. Advokátka Limestone: ... to bolo len skonštatované...
 302. Sudkyňa: ... 29. mám niečo - BSM-ku na celý deň, neviem sa rozthať...
 303. Advokátka Limestone: ... to je zbytočné sa s tým zaoberať, lebo vôbec to nebolo tak...
 304. Advokát Dataplan: to je v poriadku
 305. Sudkyňa (diktuje do spisu): ... UZNESENIE.
  Súd dnešné pojednávanie odročuje na deň 10.07.2023 o 09:00 hod, č. dv. 33/3. posch. s tým, že prítomné strany ako aj ich práv. zást. berú termín pojednávania na vedomie, predvolanie nedostanú.
 306. Sudkyňa:  Iné dôkazy súd zatiaľ nebude vykonávať vzhľadom na to, že sme nedopočuli a neboli ani otázky ani na jednu ani na druhú stranu stavané, to znamená že budeme potom pokračovať aj v kladení otázok.
 307. Sudkyňa (diktuje do spisu): Zápisnica skončená a podpísaná o 11:50 hod [02:53:30]Chronológia kauzy ilegálneho znovuotvorenia rekultivovanej mestskej skládky v Nových Zámkoch.na Watson.sk:


 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
00:30:36 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 15. mája 2023 na Okresnom súde v Nových Zám... [2023-06-10; 1,265 x]
00:29:53 Bola tancujúca policajtka vo videoklipe We Are Happy Nové Zámky falošná? [2015-02-11; 4,431 x]
00:29:43 A párkányi Mária Valéria híd korabeli fotókon / Štúrovský most Márie Valérie na starých fotografiác... [2013-10-29; 4,634 x]
00:29:14 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalobcu v 2. kole [2023-05-13; 1,081 x]
00:29:07 Keď sa hlbšie klesnúť nedá: novozámocké zastupiteľstvo dnes dosiahlo dno... [2016-09-14; 5,675 x]
00:28:32 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu IV. Šuriansky cukrovar /... [2013-09-08; 9,336 x]
00:27:48 Spýtali sme sa primátorských kandidátov... (aktualizované 11. novembra 2014) [2014-11-10; 6,313 x]
00:27:23 V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzá... [2014-02-06; 6,858 x]
00:27:00 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,409 x]
00:26:10 Egy csésze kávé: Steven Eugene Kuhn-al, amerikai háborús veteránnal [2013-12-18; 5,205 x]
00:25:29 V Nových Zámkoch práve začal skutočný zápas proti hazardu [2023-03-26; 1,602 x]
00:25:22 Novozámocké príbehy. Ako sa hrdý Novozámčan súdil o svoje 20-eurové topánky a ako to už nikdy nebude... [2023-04-19; 1,093 x]
00:24:38 Môže poslankyňa - prisťahovaná krčmárka z METEORu - nazvať svoje spustnuté mesto spustnutým?... [2021-06-18; 1,429 x]
00:24:05 Milléniový model podnikania s cudzím majetkom ožíva... Kto dostane športovú halu za Euro? [2015-04-27; 4,275 x]
00:23:54 Bemutatkozik a szőgyéni Szőlővirág népdalkör [2017-05-14; 2,881 x]
00:23:32 Hazai diák a dobogón [2011-04-14; 2,711 x]
00:23:06 Anatómia jedného podvodu časť 4. [2022-10-05; 1,903 x]
00:22:46 Словакия. Нове Замки / Fotoreportáž ruského turistu o Nových Zámkoch / Egy orosz turista képes beszá... [2013-08-23; 3,223 x]
00:22:28 Ani Novozámčanom to nie je jedno [2024-01-18; 772 x]
00:22:03 Az idén április 26-án rendezik a Komáromi Imanapot [2015-04-19; 3,118 x]
00:21:04 Sihoť - čo s ňou spravíme? [2019-07-24; 4,929 x]
00:20:52 November elsejei és halottak napi, sétával egybekötött főhajtások a hősök emléke előtt a mátyusföldi... [2023-11-08; 775 x]
00:19:05 Podarí sa radnici zmeniť zostávajúce parky na stavebné parcely pre developerov? Zajtra sledujte veľk... [2018-09-04; 3,723 x]
00:19:00 Bernolákovské polemiky I. Daniel Rapant, K pokusom o novú historicko-filozofickú koncepciu slovenské... [2013-07-18; 4,094 x]
00:18:56 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 856 x]
00:18:38 Ďalšia parcela pre kamoša? [2018-11-29; 50,465 x]
00:18:17 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 980 x]
00:17:27 A ako to vidí p. Polerecká, že chce teraz pomáhať kraju spolu s tými, ktorých doteraz tak vehementne... [2017-10-27; 3,349 x]
00:17:00 Videozáznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva vo volebnom cykle r. 2010-2014 [2014-12-27; 3,602 x]
00:16:27 Ján Štark na čele združenia "Vráťme mestu život" v Šuranoch [2010-08-25; 11,246 x]
00:16:04 Novozámocký príbeh - kauza Psí útulok [2014-10-27; 6,303 x]
00:15:24 Kniha týždňa: Soňa Kovačevičová-Žuffová, Preskakovanie polienok (Logos Bratislava 2001) [2019-02-20; 2,120 x]
00:15:06 150 ľudí na mítinu proti Zúgovu. Zatiaľ to nevieme robiť, ale učíme sa.... Aktualizované [2015-03-23; 3,219 x]
00:15:02 Vágovits Gyula albumai / Albumy Gyulu Vágovitsa [2013-01-30; 8,562 x]
00:14:57 Transparency uverejnilo rebríček transparentnosti samospráv. Ako je to s umiestnením Nových Zámkov?... [2018-10-17; 3,627 x]
00:13:24 Egy csésze kávé Nyáry Éva festőművésznővel, a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjének kitüntet... [2015-05-19; 6,604 x]
00:13:23 Želajte si niečo, dnes padajú hviezdy. Hororová búda spred maďarskej ZŠ je preč... [2021-10-18; 1,660 x]
00:13:11 Humoristické a satirické časopisy I. Začiatky [2022-02-20; 1,030 x]
00:13:03 Miben látom a meggyengült magyar képviselet okait Érsekújvárban [2010-11-30; 3,978 x]
00:12:16 Dôvod pochváliť samosprávu: Mestský úrad začal pracovať s podnetmi občanov zadávaných cez portál Od... [2014-06-15; 4,609 x]
00:11:52 Anatómia jedného podvodu - časť 2. [2022-09-18; 1,731 x]
00:11:51 Primátorov biznis s poslancami [2023-09-24; 1,455 x]
00:11:29 Kniha týždňa: Pamätná kniha národných výborov v dvojročnici 1947-1948 (1948) [2015-05-18; 2,397 x]
00:11:20 Ako chutia kompromisy? Sebadeštrukčné hry v opozičných radoch novozámockého zastupiteľstva...... [2023-12-18; 1,420 x]
00:10:55 Egy csésze kávé: Így láttuk a Foci VB-t... [2014-07-14; 3,597 x]
00:10:44 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,559 x]
00:10:25 Odišiel ruský politik, ktorého na Slovensku nikto nepoznal. Vladimír Žirinovskij [2022-04-17; 1,048 x]
00:10:06 Mierový pochod aj v Nových Zámkoch [2023-02-23; 1,174 x]
00:10:04 Dohoda s Brantnerom o splátkovom kalendári je v skutočnosti financovaním jeho pohľadávky cez bankový... [2015-02-11; 4,433 x]
00:09:56 Primátor Štúrova Ján Oravec bude mať vyzývateľa v osobe Dušana Csekesa [2010-09-04; 4,715 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x