Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-09-24   1,595  
0
V pozvánke na stredajšie zastupiteľstvo sa objavil bod programu "OVS – predaj budovy na M. R. Štefánika 13". P. primátor teda zrejme našiel záujemcu, ktorý ako jediný uchádzač získa v súťaži s lehotou 15 dní "Holotov dom" za minimálnu cenu - 289 tis. Eur (pre porovnanie - v r. 2009 bol znalecký posudok na 533 tis. Eur a dražiteľ za budovu zaplatil 1 mil. Eur). Verejnosť sa o celej veci mala dozvedieť až ex-post (materiály k jedn. bodom programu dostávajú iba poslanci, na stránke mesta sú zverejnené až po konaní zastupiteľstva). Do korupčnej machiny sa ale oprela občianska iniciatíva TO SME MY sa usporiadala flashmob - jej členovia začali čistiť fasádu budovy sťaby kontrast s tým, ako primátor nechal budovu schátrať. Objavili sa aj nápady na využitie budovy, ale nebude ľahké presvedčiť O. Kleina. Veď potom všetka jeho snaha nechať budovu schátrať a lacno predať vyjde navnivoč...  

Aktivisti z občianskej iniciatívy To sme my:


Návrh uznesenia na zastupiteľstvo 27. 09. 2023 (aby sa primátor vyhol verejnej diskusii, na stránke mesta sa zverejňuje ex  post až po uskutočnení zastupiteľstva)

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
a) spôsob prevodu nehnuteľností pozemkov parc. č. 185/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m2 a parc. č. 185/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2 vedených na LV č. 1 pre kat. úz. Nové Zámky v registri „C“ KN  a stavby polyfunkčný dom súp. č. 2951, vedený na LV č. 1 pre kat. úz. Nové Zámky umiestnenej na vyššie uvedenej parc. č. 185/1 vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky, IČO: 00309150, sídlo: Hlavné námestie č. 10, 940 02 Nové Zámky minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom, formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností pozemkov parc. č. 185/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m2 a parc. č. 185/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2 vedených na LV č. 1 pre kat. úz. Nové Zámky v registri „C“ KN  a stavby polyfunkčný dom súp. č. 2951, vedený na LV č. 1 pre kat. úz. Nové Zámky umiestnenej na vyššie uvedenej parc. č. 185/1 vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky, IČO: 00309150, sídlo: Hlavné námestie č. 10, 940 02 Nové Zámky minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom, v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvodová správa
PREDMET:        Žiadosť o schválenie podmienok OVS na predaj budovy na M. R. Štefánika 13 v Nových Zámkoch
ŽIADATEĽ:    Majetkovoprávny odbor Mestského úradu mesta Nové Zámky

Dôvod a účel žiadosti
Majetkovoprávny odbor Mestského úradu mesta Nové Zámky predkladá Mestskému zastupiteľstvu mesta Nové Zámky na schválenie podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj budovy na adresnom bode M. R. Štefánika č. 13 v Nových Zámkoch.  Predmet predaja predstavuje prebytočný majetok mesta a príjmy z prenájmu budovy sú pre mesto dlhodobo zanedbateľné a nie je pre mesto rentabilné investovať finančné prostriedky do kompletnej rekonštrukcie budovy.

Stanoviská Mestskej rady a príslušných komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve
Komisia majetkovoprávna a verejného poriadku neodporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia.  Navrhuje, aby vyraďovacia komisia MsÚ posúdila uvedenú stavbu z hľadiska či ide o neupotrebiteľný majetok vzhľadom k jeho stavu, resp. finančné možnosti mesta Nové Zámky pri náprave havarijného stavu poprípade možné spôsoby nápravy (napr. čerpanie zdrojov z plánu obnovy).
Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia.

Obchodná verejná súťaž
Verejná obchodná súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností - podmienky
Lokalita: Lokalita -  M. R. Štefánika 13 v Nových Zámkoch.
Predmet prevodu: nehnuteľností pozemkov parc. č. 185/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m2 a parc. č. 185/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2 vedených na LV č. 1 pre kat. úz. Nové Zámky v registri „C“ KN  a stavby polyfunkčný dom súp. č. 2951, vedený na LV č. 1 pre kat. úz. Nové Zámky umiestnenej na vyššie uvedenej parc. č. 185/1 vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky, IČO: 00309150, sídlo: Hlavné námestie č. 10, 940 02 Nové Zámky.
Navrhované podmienky obchodnej verejnej súťaže
Podmienky v zmysle § 281 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Prevod nehnuteľnosti sa uskutoční formou kúpnej zmluvy (ďalej aj „Návrh na uzavretie zmluvy“, aj „kúpna zmluva“)
a) Predmet záväzku:
Predaj nehnuteľností pozemkov parc. č. 185/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m2 a parc. č. 185/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2 vedených na LV č. 1 pre kat. úz. Nové Zámky v registri „C“ KN  a stavby polyfunkčný dom súp. č. 2951, vedený na LV č. 1 pre kat. úz. Nové Zámky umiestnenej na vyššie uvedenej parc. č. 185/1 vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky, IČO: 00309150, sídlo: Hlavné námestie č. 10, 940 02 Nové Zámky minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom, formou kúpnej zmluvy.
b) Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy:
V návrhu na uzavretie zmluvy musia byť uvedené nasledovné údaje a skutočnosti:
1.    kúpna cena, najmenej za cenu určenú znaleckým posudkom
2.    bankové spojenie predávajúceho: VÚB a.s. Bratislava, pobočka Nové Zámky
číslo účtu: SK25 0200 0000 0001 7482 0172,
BIC: SUBASKBX,
3.    predávajúci:                    Mesto Nové Zámky, Hlavné nám. č.10, 940 02 Nové Zámky, IČO: 00 309 150, DIČ: 2021060756, Zastúpené: PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD. primátor mesta,
4.    kupujúci                         identifikačné údaje                     
5.    doklad preukazujúci, že kupujúci uhradil zábezpeku vo výške 10 % z minimálnej ceny,
6.    všetky výdavky spojené s vkladovým konaním na Katastrálnom odbore príslušného Okresného úradu  hradí kupujúci,
7.    deň povolenia vkladu katastrálnym odborom OÚ Nové Zámky sa považuje za deň odovzdania nehnuteľnosti,
8.    zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto  zmluvy o povinne zverejňovanú zmluvu,
9.    návrh na uzavretie zmluvy musí byť navrhovateľom podpísaný,
10.    návrh zmluvy vyhotoviť v súlade s § 42 zákona č. 165/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností   v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Povinnosti kupujúceho (musia byť uvedené v návrhu na uzavretie zmluvy):
Podmienky:
- Kupujúci zaplatí kúpnu cenu najneskôr do 7 dní od zverejnenia kúpnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. Nezaplatením tejto sumy je vyhlasovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
- Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil.
- V prípade existencie dlhu voči mestu Nové Zámky, jej príspevkovým, rozpočtovým organizáciám, ako aj k spoločnosti/spoločnostiam, v ktorých je mesto Nové Zámky spoločníkom, ku dňu podania návrhu, a to akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, je navrhovateľ povinný uhradiť najneskôr v deň podania súťažného návrhu. V prípade preukázania opaku je vyhlasovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.  
c) Spôsob podávania návrhov na uzavretie zmluvy:
1.        Forma podávania návrhov je písomná a súťažné návrhy musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné odovzdať v uzavretej obálke s označením „OVS M. R. Štefánika č. 13“,
2.        obálka musí obsahovať aj sprievodný list s uvedeným telefonickým kontaktom, mailovou adresou, a adresou, na ktorej bude navrhovateľ zastihnuteľný, súhlas so spracovaním osobných údajov na účely OVS,
3.        čestné prehlásenie, že navrhovateľ nemá nedoplatky voči mestu Nové Zámky a voči organizáciám zriadeným Mestom Nové Zámky,
4.        potvrdenie o úhrade účastníckeho poplatku vo výške 33,00 €, ktorý sa záujemcom nevracia, účastnícky poplatok je potrebné  uhradiť v pokladni referátu prvého kontaktu na prízemí, prípadne na nižšie uvedený účet,
5.        priložiť avízo o zaplatení zábezpeky 10 % z minimálnej ceny,  
6.        prílohou okrem potvrdenia citovaného v bode 3 a v bode 4 tohto oznámenia musí byť aj:
a)    plná moc v prípade zastupovania;
b)    originál potvrdenia o úhrade zábezpeky.
7.        Zábezpeku je potrebné uhradiť na účet vyhlasovateľa OVS – mesta Nové Zámky, vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., pobočka Nové Zámky, IBAN: SK1102000000190174820172, BIC: SUBASKBX, VS: 2920274. Zábezpeka musí byť v plnej výške pripísaná na účet vyhlasovateľa súťaže najneskôr do: ................... Najúspešnejšiemu navrhovateľovi sa zábezpeka nevracia a bude započítaná ako zaplatená časť kúpnej ceny pri uzatváraní kúpnej zmluvy. V prípade, ak najúspešnejší navrhovateľ neuzatvorí zmluvu do 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže vlastnou vinou, resp. odstúpi od zmluvy, zábezpeka prepadne v prospech vyhlasovateľa.  Neúspešným navrhovateľom bude zábezpeka vrátená v plnej výške v termíne do 20 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže písomnou formou.
8.        Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
9.         Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v reštrukturalizácii, v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí majú voči mestu Nové Zámky, jej príspevkovým, rozpočtovým organizáciám, ako aj k spoločnosti/spoločnostiam v ktorých je mesto spoločníkom ku dňu podania návrhu akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako nevymožiteľný.
d) Lehota do ktorej podať návrh na uzavretie zmluvy:
Po vyhlásení obchodnej verejnej súťaže je lehota aspoň 15 dní na podanie návrhov na uzavretie zmluvy. (V zmysle § 9a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.)
Návrhy  je potrebné odovzdať v podateľni Mestského úradu mesta Nové Zámky, Hlavné námestie č. 10, Nové Zámky a to od ................ do ......................do 12.00 h.
Najnižšie podanie predstavuje sumu vo výške ...............,-€/m2 (minimálne  podľa znaleckého posudku)
Kritériom na výber najvhodnejšieho návrhu je:  výška kúpnej ceny.
Vyhodnotenie návrhov:
•    Miesto určené pre podávanie súťažných návrhov označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
•    Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude na zasadnutí komisie pre vyhodnotenie obchodno-verejných súťaží.
•    Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.
•    O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie návrhov.
•    Otváranie obálok sa uskutoční dňa .......... o ........ hod komisiou zriadenou pre vyhodnotenie obchodno-verejných súťaží.
•    Vyhlasovateľ úspešnému navrhovateľovi oznámi, že jeho návrh bol vybratý, najneskôr   do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia návrhov písomnou formou. OVS bude vyhodnotená najneskôr do ................
•    Ostatní účastníci súťaže, ktorí neuspeli, budú o tomto oboznámení bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže písomnou formou.

Znalecký posudokPolyfunkčná budova
 

Suterén

Prízemie

Poschodie


Chronológia prípadu Dražba Holotovho domu na Watson.sk:


 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
13:21:17 Občianska iniciatíva sa snaží zachrániť pre mesto Holotov dom. Voči kšeftárom však nemajú veľkú šanc... [2023-09-24; 1,595 x]
13:20:58 Ohňostroj nebude? [2018-10-27; 2,188 x]
13:20:03 Nové Zámky po prvom týždni v karanténe. Ako to vidím ja [2020-03-21; 2,421 x]
13:18:43 Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody Nitrianskej stolice [2011-02-19; 40,979 x]
13:07:00 Kandidáti z Nových Zámkov v predčasných parlamentných voľbách 2023 (aktualizované) [2023-09-03; 2,068 x]
13:00:37 Kniha týždňa / A hét könyve: Szabó Imrich, Tisícročná história rodu grófov Károlyi de Nagykároly (20... [2014-03-20; 7,825 x]
12:56:39 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,948 x]
12:53:17 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 990 x]
12:52:56 Kauza opatrovateľského centra na Andovskej: Spýtali sme sa umelej inteligencie čo si myslí o priebeh... [2024-07-13; 252 x]
12:48:20 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,480 x]
12:45:37 Ste už na pokraji šialenstva zo zlých správ? Niekto odviedol svoju prácu a zinkasoval za Vás svoje 4... [2024-07-12; 186 x]
12:41:41 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a poslancov zastupiteľstva NSK [2022-09-21; 2,230 x]
12:41:15 Zrekonštruovaný atletický štadión na Sihoti... [2024-06-18; 924 x]
12:26:59 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 12,131 x]
12:25:07 V primátorovom tíme kandiduje šťastlivec, ktorého mamu O.Klein náhodou vytiahol v losovaní mestských... [2022-09-21; 2,121 x]
12:24:49 Egy csésze kávé: Kadarkai Endrével, a Felvidékről indult TV-riporterrel [2014-08-18; 21,404 x]
12:24:44 Na úrade práce je dusno... [2021-01-07; 4,381 x]
12:22:18 Okresná šéfka SMERU a už len chvíľu riaditeľka úradu práce si hľadá nejakú riaditeľskú stoličku. Keb... [2020-08-20; 3,379 x]
12:21:32 Chronológia kauzy "Pozemky pre poslancov za facku" [2015-03-31; 6,649 x]
12:17:15 Zvíťazil nesprávny kandidát. Voľba riaditeľa novozámockého gymnázia sa bude opakovať [2020-01-13; 3,745 x]
12:16:32 Pred voľbami do VÚC: kto čuší, tomu kvapká... [2017-10-30; 2,561 x]
12:15:05 Extrémne predražená rekonštrukcia novozámockej jazdiarne ako príklad dobrej praxe čerpania fondov EÚ... [2021-12-30; 1,345 x]
12:10:26 A hét könyve: Szlovákia – a történelmi Felvidék műemlékeinek képes enciklopédiája (Sine Metu Komárom... [2024-07-14; 99 x]
12:09:42 To nech vás radšej ani nenapadne, pani poslankyňa! [2019-07-11; 4,547 x]
12:08:02 Ako skončila moja snaha učiť sa po maďarsky. O knihe, z ktorej sa ešte nikto po maďarsky nenaučil.... [2010-09-02; 21,813 x]
12:06:45 Ako sa podnikalo za socializmu. Neobyčajný príbeh Františka Čubu a Agrokombinátu JZD Slušovice... [2024-01-06; 804 x]
11:55:42 Volanie SOS z Hurbanova / SOS hívás Ógyalláról [2024-04-24; 970 x]
11:54:50 Az Egy csésze kávé mai címlap lánya: Szabó-Kiszai Mónika zászlós testépítő [2022-07-03; 1,828 x]
11:43:30 Az utolsó beszélgetés Aczél Györggyel (1991) [2017-09-01; 1,849 x]
11:43:23 Ad: Odpad zachytený na MVE Zúgov vypúšťaný späť do rieky [2021-10-05; 1,707 x]
11:41:51 Zatrpknutí bojovníci. Prípad Juraja Draxlera [2022-04-27; 3,309 x]
11:38:08 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 18,235 x]
11:32:36 Nová služba na Watson.sk - vyhľadávanie v smútočných oznámeniach [2017-01-25; 1,981 x]
11:22:13 Uctenie si pamiatky Jána a Martiny 21. februára 2024 o 18.00 hod. na Hlavnom námestí v NZ [2024-02-14; 773 x]
11:20:23 Sklerotická rally po dejinách pokračuje - na novozámockom cintoríne odhalili Stĺp hrdinov [2020-08-27; 1,437 x]
11:14:15 ppl. v.v. Štefan Zupko: Dni, keď z oblohy padala smrť. Bombardovanie Nových Zámkov 7. a 14. októbra ... [2013-03-10; 13,936 x]
11:07:44 Galéria umenia pozýva na výstavu Ernest Zmeták – Talianske cesty [2024-07-03; 364 x]
11:00:59 Queenmania – Peter Paul Pačut. Exkluzívny rozhovor so spevákom skupiny Queenmania v Gbelciach [2018-10-14; 2,544 x]
10:53:51 Návšteva u Vladimíra Pavlíka v Považskej Bystrici [2024-02-18; 534 x]
10:53:50 Zatrpknutí bojovníci - Vladimír Pavlík [2024-02-13; 850 x]
10:22:16 Medzi signatármi Charty77 bol aj Novozámčan [2017-03-21; 2,260 x]
10:19:48 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 3,288 x]
10:13:45 Szavazz Te is a Miss Felvidék-re! Íme a Felvidék Szépe 2016 tizenhat döntős lánya [2016-01-22; 3,697 x]
10:09:09 Osudy židovských právnikov z novozámockého regiónu v rokoch 1938-1945 [2017-06-03; 4,613 x]
10:00:23 Cimlaplány: Vigmann Bernadett, a Miss Universe Hungary 2016-os szépségverseny résztvevője [2023-07-03; 1,544 x]
09:51:09 A hét könyve / Kniha týždňa: László Péter, Fehérlaposok (Určení k vyhnaniu) 2005 [2018-07-19; 7,699 x]
09:45:24 Keď sa plnia sny... Mgr. Učeň konečne riaditeľom úradu práce [2024-01-06; 4,145 x]
09:38:41 Anatómia jedného podvodu - časť 1. [2022-09-15; 2,489 x]
09:32:58 Egy csésze kávé dr. Csabai Mátyás lemezgyűjtővel és autogramvadásszal, a Lemezbörze…plusz magazin tu... [2015-07-12; 4,968 x]
09:31:28 Ahojte, volám sa Robo a dnes som si pre Vás pripravil video... [2021-05-15; 1,897 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x