Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-10-15   929  
0
Už 23 rokov uplynulo od nadobudnutia účinnosti zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý priniesol obrat do informovanosti verejnosti o činnosti orgánov verejnej správy a samosprávy na Slovensku. Pred rokom 2000 bola prax taká, že úrady sprístupňovali iba informácie označené za verejné, a všetky ostatné spadali do kategórie "diskrétne". Ani 23 rokov po prijatí zákona nie je situácia ideálna, úrady sa naďalej snažia informácie skrývať. Najčastejšie sa odvolávajú na ochranu osobných údajov, autorského zákona, obchodného tajomstva, prípadne že informáciu nemajú k dispozícii vo forme ako je požadovaná. Dnes sa budeme venovať prípadu z obce Veličná, kde sa jedna infožiadosť z r. 2018 postupne prebublala až na Najvyšší súd SR.  

Veličná je neveľká obec s 1.500 obyvateľmi v okrese Dolný Kubín. V roku 2018 sa tam začal odvíjať príbeh infožiadosti, v ktorej občcan žiadal informácie o výstavbe chodníka v obci. Peripetie tejto infožiadosti a výroky súdov rôznych inštancií sumarizuje naša chronológia.

Vyjadrenie žalovaného citované v rozhodnutí krajského súdu zo dňa 25.10.2022 však stavia prípad do trochu iného svetla. Zdá sa, ze Infožiadosť môže byť zneužitá aj na šikanovanie povinných osôb (viď náš článok Fenomén Marcel Slávik):

Žalovaný v ďalšom vyjadrení doručenom po zrušujúcom rozhodnutí Najvyššieho súdu SR uviedol, že dňa 12.10.2018 do podateľne Obce Veličná bola J.. K. F. doručená žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobode informácií ohľadom výstavby chodníka okolo štátnej cesty III. triedy a stavby účelovej komunikácie a spevnených plôch k domu smútku v Obci Veličná, čo podrobnejšie špecifikovala v samotnej žiadosti. Požadované informácie požadovala naskenované zaslať vo formáte PDF na priloženú e-mailovú adresu. Žalovaný podotkol, že ako pracovníčka spoločného stavebného úradu, ktorého členom bola do 01.10.2018 aj Obec Veličná zastrešovala agendu v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania okrem iného aj pre tieto uvedené stavby, takže mala do 01.10.2018 k dispozícii obidva spisy. V priebehu roku 2018 vystúpili zo spoločného stavebného úradu z dôvodu vysokých nákladov na činnosť tohto úradu niektoré obce a od 01.10.2018 aj Obec Veličná, ktorá si prevzala celú stavebnú agendu. Neubehlo ani 12 dní a pani K. požadovala sprístupnenie informácií ohľadom stavieb, ktorých proces povoľovania nedoriešila, a to chodníka a cesty. Informoval pani K., že sa v danej veci zatiaľ nekonalo a keďže stavebný úrad iba začína, nemá k dispozícii potrebnú techniku na splnenie jej požiadaviek.

Vzhľadom na to, že býva na prechodnej adrese v Y. W., ktorá je vzdialená 1 km od Obce Veličná a pani K. ňou denne musí prejsť, môže nahliadnuť do spisu pri osobnej návšteve. Ing. K. namiesto toho, aby využila možnosť nahliadnutia do spisu, sa obrátila na okresnú prokuratúru a okresný prokurátor si spis vyžiadal, pričom v danej veci začal konanie. Pani K. však nečakala na rozhodnutie prokurátora, ale začala proces šikanovania stavebného úradu a starostu obce, keď požiadala pána Mgr. A. blízkeho rodinného príslušníka žijúceho v A., aby sprístupnenie informácií ohľadom výstavby chodníka a komunikácie požiadal on a keďže býva v Bratislave, nebude mu môcť úrad formu elektronického skenovania odmietnuť. Pán V.. A. požiadavky pani K. neformuloval na jednej žiadosti, ale rozdelil ich do viacerých listov, ktoré s rôznymi dátumami v predvianočnom čase od 12. do 19.12. 2018 zaslal na obec.

Žalovaný podotkol, že pán A. nebol ani účastníkom konania, nemá ani tušenie o nejakom chodníku alebo o ceste a možno ani nevie, kde je Obec Veličná. Žalovaný mal za to, že zo strany pani K. a pána A. išlo o zjavnú šikanu stavebného úradu a starostu, na ktorú poukázali aj vo vyjadrení ku kasačným sťažnostiam žalobcu podaným na Krajskom súde v Žiline dňa 23.10.2019. Dňa 19.12.2018 vydal okresný prokurátor vo veci sťažovateľky Ing. K. upozornenie na odstránenie nedostatkov, v ktorom okrem iného nariadil zákonné vybavenie žiadosti sťažovateľky, kde upriamil pozornosť na § 16 zákona o slobode informácií. Stavebný úrad v danej veci konal a dňa 28.12.2018 zaslal Ing. K. a pánovi V.. A. e-mail prostredníctvom pracovníčky výstavby, pretože stavebný úrad v tom čase ešte nedisponoval e-mailovou komunikáciou. Žalovaný zdôraznil, že tento e-mail bol zaslaný nie žalovaným starostom obce, ako sa to uvádza v uznesení Najvyššieho súdu SR, ale Ing. Q. pracovníčkou výstavby. Následne boli zo strany pána V.. A. podané dve žaloby v predmetnej záležitosti, jedna sa týkala chodníka a druhá cesty, a to najskôr na Obec Veličná, neskôr boli zo strany žalobcu žaloby stiahnuté a podané na starostu obce.

Uzneseniami Krajského súdu v Žiline sp. zn. 31S/17/2019 zo dňa 19.03.2019 a sp. zn. 30S/32/2019 zo dňa 17.09.2019 boli obe konania zastavené, s tým, že na základe kasačných sťažností rozhodoval Najvyšší súd SR o tom istom predmete dvakrát. Aj táto skutočnosť svedčí o tom, že žalobca nemá v predmetnej žalobe jasno, vôbec mu nejde o podstatu veci, ale ako už žalovaný uviedol, o zjavnú šikanu stavebného úradu a starostu obce, ako aj finančné poškodenie starostu, či už v jednom alebo druhom prípade, a to na základe zosnovania dohody s pôvodnou žiadateľkou o informácie pani K., ktorá je v blízkom príbuznom vzťahu so žalobcom. Nebyť jej arogantnosti, mohla potrebné informácie získať pri návšteve stavebného úradu nahliadnutím do spisu, tak ako jej to stavebný úrad navrhoval vzhľadom na jeho vtedajšie možnosti.


Chronológia kauzy Veličná na Watson.sk
 

 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
12:34:50 Peripetie jednej Infožiadosti - prípadová štúdia Veličná [2023-10-15; 929 x]
12:34:33 Primátorovmu krúžku sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť dilemu ako zvoliť kontrolóra ktorý ich nepošle pre... [2022-06-22; 1,452 x]
12:34:33 V čestnej súťaži na hlavného kontrolóra uspel najlepší kandidát. Budúci zať p. poslankyne M.?... [2022-07-01; 2,618 x]
12:34:33 62 dní do konania komunálnych volieb a 100 dobrých dôvodov prečo nevoliť O. Kleina... [2022-07-10; 8,504 x]
12:33:37 A hét könyve: Max Gunther, Hogyan legyél szerencsés? (Bagolyvár Bp. 2016) [2022-10-31; 927 x]
12:33:17 Prejav Alberta Apponyiho k americkému obecenstvu z r. 1929 [2023-09-15; 1,023 x]
12:32:00 Az "Érsekújvári Magyarok" kiléptek anonimitásukból [2014-02-15; 3,247 x]
12:31:35 Kto sa bojí Jánosa Esterházyho? / Ki fél Esterházy Jánostól? [2011-03-16; 9,020 x]
12:31:09 Viac ako rozkradnutý inventár mestského úradu začína verejnosť zaujímať tunelovanie mestských podnik... [2014-12-21; 9,525 x]
12:30:42 Novocentrum nebude informovať o svojom hospodárení [2012-02-16; 3,628 x]
12:30:13 Toto je už dno, alebo sa dá klesnúť aj hlbšie? [2023-09-09; 1,328 x]
12:29:45 Érsekújvári szereplője is van a Rally Dakarnak / Rally Dakar má aj novozámockého účastníka [2015-01-04; 2,395 x]
12:28:50 Egy csésze kávé: Főúri esküvő a Duna mindkét partján [2014-06-17; 7,047 x]
12:28:39 Eastern Sugar. Výstava Ilony Németh v bratislavskej Kunsthalle [2018-05-02; 2,535 x]
12:28:22 G. Kovács László történész pozsonyi előadása Liszt Ferencről [2024-05-02; 314 x]
12:27:54 Ladislav Kočiš, K problematike slovensko-maďarských národnostných vzťahov v dejinách Nových Zámkov (... [2011-08-23; 6,750 x]
12:27:26 Krátka správa z mestského zastupiteľstva 24. apríla 2024 [2024-04-28; 1,311 x]
12:25:57 Kniha týždňa: Pamätná kniha národných výborov v dvojročnici 1947-1948 (1948) [2015-05-18; 2,414 x]
12:25:24 "(Ne)našiel som Ťa v telefónnom zozname..." Personálne zmeny na mestskom úrade [2015-05-27; 4,773 x]
12:24:21 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny... [2014-09-23; 10,991 x]
12:22:37 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 3,044 x]
12:22:10 V stredu bude mestské zastupiteľstvo voliť náčelníka polície aj hlavného kontrolóra [2015-03-02; 5,100 x]
12:19:52 Egy csésze kávé Botos Palival, a Guru Brothers egyik alapítójával: „Azt hiszem, hogy mi zenésznek sz... [2015-03-02; 4,050 x]
12:18:35 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,594 x]
12:18:14 Citlivosť Novozámčanov na šafárenie s ich peniazmi rastie. Dvojtisícové školenie na etiketu u bývalé... [2015-05-12; 4,818 x]
12:17:38 V Šuranoch začala vedecká historická konferencia Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938-1945... [2011-03-22; 8,195 x]
12:17:02 Novozámockí architekti protestujú proti zamýšľaným úpravám Hlavného námestia [2016-09-14; 3,287 x]
12:16:27 Ján Kollár - prorok, ktorý sa pomýlil / Egy próféta aki tévedett... [2017-05-07; 3,999 x]
12:15:46 Boj o fleky v štátnej správe kulminuje... [2016-05-08; 3,797 x]
12:14:58 Infosloboda – boj nezávislých internetových portálov proti netransparentnosti obecných samospráv - b... [2012-09-22; 2,229 x]
12:14:13 Oficiálne stanovisko futbalového klubu k zisteniam hlavného kontrolóra mesta [2018-07-02; 4,238 x]
12:13:34 Čo môžeme a čo nemôžeme očakávať ak OK Pokračujeme? Časť 2. [2018-11-01; 2,858 x]
12:12:49 Tisztelt barátom, kedves Dénes! [2018-10-31; 1,730 x]
12:11:52 Poskytujú pomoc ľuďom v núdzi. Na návšteve sociálneho centra na šurianskom Kopci [2013-04-17; 7,073 x]
12:11:45 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,596 x]
12:11:14 A zsűri meg a bunda [2012-12-04; 1,920 x]
12:10:38 Beseda o publikácii Ferenca Kovácsa „Študenti v búrke“ / Beszélgetés Kovács Ferenc "Diákok a viharba... [2012-05-07; 1,829 x]
12:09:59 Ako by sa o histórii nemalo písať... [2012-03-03; 9,528 x]
12:09:40 Máme mládežnícky parlament [2023-01-28; 1,237 x]
12:09:23 Za posledné 3 roky smerovala do novozámockého okresu štátna pomoc 6 miliónov Eur. Kto ju dostal?... [2016-06-11; 9,467 x]
12:09:20 A Magyar Szemle Csehszlovákiával foglalkozó cikkei az 1928-1944 években / Články o Československu n... [2012-05-06; 7,909 x]
12:08:41 Čo zostane z novozámockej hádzanej? / Mi marad az érsekújvári kézilabdából? [2013-06-10; 2,634 x]
12:08:01 Viceprimátor Štefánik hrá o prežitie: podarí sa trestným oznámením prekryť otázky, na ktoré verejnos... [2018-10-16; 4,665 x]
12:07:24 Otázniky okolo financovania kúpy digitálneho vysielača NZTV: Predalo Novocentrum ďalšiu nehnuteľnosť... [2013-08-15; 5,066 x]
12:06:46 Zmluvy o predaji "strašidelných domov" zverejnené! [2010-09-27; 6,408 x]
12:06:09 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,426 x]
12:05:33 Zmena dopravného značenia a obmedzenie rýchlosti pred križovatkou Dvorská-Bešeňovská [2018-12-14; 2,121 x]
12:04:56 Szurkoló újságírók [2019-05-27; 2,044 x]
12:04:19 Dokumentumfilm Magyarországról az Al Jazeera tévéadón / Dokument o Maďadrsku v televízii Al Jazeera... [2013-05-27; 1,545 x]
12:03:41 Vyhodnotenie 4. ročníka mládežníckeho futbalového turnaja Móder Cup 2013 [2013-08-13; 4,029 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x