Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-11-01   1,114  
0
02. októbra skončilo dokazovanie v kauze Mestská skládka. Nie celkom štandardne. Po dokončení výsluchu strán a otázkach a vyjadreniach fy Limestone to nabralo pomerne hektický priebeh. Watson sa začal pýtať, ale ako vysvitlo, pýtal sa zle - na veci nesúvisiace s predmetom konania a pani sudkyňa to napokon musela ukončiť. A keď jeho právny zástupca nedokázal dostatočne obhájiť dôvod navrhovaných dôkazov a svedkov, p. sudkyňa skoncentrujúc konanie ukončila dokazovanie. Zato máme teraz v súdnej zápisnici čierne na bielom aj to že žalovaný je udavač-smoliar. Všetky udania, s ktorými mal začať ešte v januári 2022 - trištvrte roka pred tým, než sa o kauze dozvedel, príslušné orgány odmietli. Kruh sa uzavrel a my sme sa pri prezentovaní kauzy zrejme fatálne zmýlili. Ibaže by sme nechtiac zdokumentovali rozvrat inštitúcií na Slovensku. V reťazci ich zlyhaní by bolo potom rozhodnutie nezávislého súdu iba organickou koncovkou. Ale nepredbiehajme udalosti. Vyhlásenie rozsudku sa udialo až 31. 10. 2023 a budeme ho prezentovať v inom dieli našej ságy...  

V ďalšom uvádzame prepis nahrávky pojednávania. Nezrozumiteľné texty sú označené xxx. Pokračovacím znamienkom na konci vety "..." sú označené miesta kde bol rečník prerušený a nedokončil vetu. Zvýraznené texty sú prezaté zo zápisnice a tá je v materiáli citovaná v úplnosti.

Použité skratky:
S. Sudkyňa okresného súdu v NZ Mgr. Kornélia Harcsová
A. Právna zástupkyňa žalobcu JUDr. Tatiana Timoranská, AK Timoranská&Štofková, s.r.o.
M. Žalobca Juraj Martinka, LimestoneSK a LimetoneReal s.r.o.
P.  Žalovaný Oto Pšenák, Dataplan, s. r. o.
Č. Právny zástupca žalovaného JUDr. Maroš Čelár, AK Ivan Syrový, s.r.o.
 1. Sudkyňa (diktuje do spisu): Žalobca: Juraj Martinka a spol. Žalovaný: Dataplan, s. r. o. o ochranu osobnosti fyzickej osoby o ochranu dobrej povesti právnickej osoby Pojednávať sa začalo o 08:30 hod. Na začiatku pojednávania boli prítomní: 1. žalobca v 1) až v 3) rade - osobne zástupca za AK Timoranská&Štofková, s.r.o. – JUDr. Tatiana Timoranská - osobne splnomocnenie zo dňa 2. žalovaný Ing. Oto Pšenák - osobne zástupca za AK Ivan Syrový, s.r.o. – JUDr. Maroš Čelár – osobne splnomocnenie zo dňa.
 2. A: Môžem poprosiť, už aj v minulej zápisnici to bolo, ja som neni Ing., to je naša druhá konateľka
 3. S. Pred začatím pojednávania súd konštatuje, že bola zachovaná päťdňová lehota v zmysle § 178 ods. 2/ CSP na prípravu pojednávania.
  Pojednávanie sa zaznamenáva s využitím technického zariadenia určeného na zaznamenávanie zvuku podľa § 175 ods. 1/ CSP s poukazom na § 98 ods. 1/ CSP. Bude vyhotovená zápisnica pre obe strany. Po vyvolaní veci sa zisťuje, že sa dostavili strany sporu. PZ žalovaného uvádza, že žalovaný si bude vyhotovovať zvukový záznam z pojednávania.
  Oboznamujú sa výsledky doterajšieho dokazovania, a to: podanie PZ žalovaného z 20.06.2023 spolu s prílohami, vyjadrenie PZ žalobcu z 23.06.2023 spolu s prílohami, záznam o kontrole Ministerstva životného SR č. OOH-01-01/2023, návrh na opravu znenia zápisnice PZ žalovaného.

  Pán žalovaný podal návrh na opravu zápisnice, v ktorom žiada aby súd kompletne premenil zápisnicu na poslednom pojednávaní kde sa meritórne pojednávalo a to z 15.05.2023, pretože podľa žalovaného táto protokolácia nevystihuje to a nevystihuje pocity žalovaného. K tomuto súd uvádza nasledovné skutočnosti: Podľa par. 99 CSP sa vyhotovuje zápisnica o procesných úkonoch ak to súd považuje za vhodné a účelné spisuje sa o procesných úkonoch aj zápisnica. V zápisnici sa označí prejednávaná vec, uvedú sa prítomní, opíše sa priebeh procesného úkonu a uvedie sa podstatný obsah prednesov a výroky rozhodnutia. Čo sa týka spravovacieho poriadku a to Zák. č. 543/2005 Z. z. podľa par. 52 ods. 5 spravidla sa zapíše alebo nadiktuje len podstatný obsah výpovedí a prednesov ak predpisy o konaní xxx neustanovujú inak. Ak je to dôležité na posúdenie veci, zapíšu sa odpovede vyslúchaných osôb doslovne. Prípadne sa v zápisnici uvedú otázky a jednotlivé odpovede k nim. Takže toto podanie zo strany PZ žalovaného súd považuje nie za opravu zápisnice, ale za vyjadrenie k tomu, čo teda už vypovedal p. žalovaný na pojednávaní, takže o tomto už nebude ani rozhodovať. Pretože ak teda nie je to podstatné aby sa vôbec vyhotovovala zápisnica z pojednávania, keďže existuje zvukový záznam je zaznamenaný kompletne celý priebeh pojednávania. Dobre, týmto sme skončili, ďalej nech sa páči máte k tomu ešte niečo, predložili ste nejaký dôkaz?
 4. A. Nie, my sme predložili dôkazy ktoré sa nám priebežne podarilo zabezpečiť, xxx stále s tými otázkami, či je alebo nie je kontaminovaný odpad, alebo teda v akom stave je skládka. K tomu sme...
 5. S. Keď nič iné nechcete, môžeme pristúpiť k pokračovaniu vo výsluchu žalovaného, nechcete sa už k tomu vyjadriť?
 6. A. Nie ....
 7. S. Chcete sa ešte niečo  vyjadriť?
 8. Č. Nie, môžeme pokračovať...
 9. S. Dobre takže sme skončili k tvdeniu č. 4, skončili sme pri tvrdení č. 5.
 10. S. Bolo pristúpené k výsluchu žalovaného: Ing. Oto Pšenák, nar. xxxxx, bytom Nové Zámky, xxxxx, ktorý uvádza: Môžete sa mi vyjadriť k tomu tvrdeniu č. 5 p. žalovaný?
 11. P. Áno, k napadnutému tvrdeniu č. 5 by som chcel povedať o tom, že žalovaný predložil dôkaz o tom, že pod skládkou sú nielen parcely označené ako ostatná plocha, ale aj parcely označené ako orná pôda. Podľa žalobcu ide o parcely vzdialené od skládky asi 300m a nemajú súvis s predmetným článkom, naopak ja sa domnievam, že uvedené parcely sa nachádzajú pod skládkou, teda súvisia s článkom. Táto otázka bola dôležitá hlavne v čase, keď žalobca tvrdil, že nemá vedomosť o tom, že ide o skládku, ale potom ako uviedol vo svojoim vyjadrení že túto informáciu od začiatku mal k dispozícii, len nemal možnosť ako overiť majiteľa skládky, tak táto otázka ustupuje do úzadia, lebo vedel o tom že ide o skládku, nezávisle od doho čo bolo zapísané v katastri. Tiež sa domnievame, že žalobca stále nepreukázal, ako mohlo poškodiť nesprávne označenie v článku jeho osobu, keď od začiatku vedel že je to skládka.
 12. S. K tvrdeniu č. 5 uvádzam: Žalovaný predložil dôkaz, že pod skládkou sa nachádzajú parcely, ktoré sú zapísané aj ako orná pôda. Žalobca tvrdil, že nevie, že sa jedná o skládku, potom tvrdil, že vedel, že ide o skládku, takže neviem ako mohlo prísť k poškodeniu dobrého mena žalobcu. K tvrdeniu č. 6 nech sa páči. Vpravo od hlavného vchodu do Brantnera vidíme  nejaký kopec, pomlčka, nie je to uložený stavebný odpad? K tomuto tvrdeniu sa prosím vyjadrite.
 13. P. Áno, žalobca tu uvádza že susedný pozemok spoločnosť STAVMAT pôvodne nadobudla od neho, to ale nijako nevysvetľuje ako sa táto veta žalobcu týka. Bola v článku uvedená vo forme otázky a týkala sa odpadu skladovanom na cudzom majetku. Nijako to nesúvisí so žalobcom, ani ho to s ním nijako nespája a podľa mojej mienky nemôže spôsobiť žiadnu ujmu.
 14. S. Môžete sa prosím potom vyjadriť že prečo v tomto kontexte potom bola k článku pripojená táto fotografia keď sa to netýka žalobcu? Tak potom načo ste tam pripájali tú fotografiu?
 15. P. Tá fotografia bola urobená pred vchodom do areálu do firmy Brantner, čo je mestská firma v podnájme u žalobcu a pôvodne tie pozemky ktoré žalobca nadobudol pod smetiskom zahŕňali aj túto parcelu vedľa. Zdalo sa, že je to súčasťou toho areálu, o tom, že to nepatrí v tom čase žalobcovi som nemal vedomosť.
 16. S. Takže zdalo sa, že tieto pozemky patria...
 17. P. ... že ide o jeden ucelený súbor
 18. S. Komu patria tieto pozemky? Lebo to som nepostrehla.
 19. P. Už vieme, že tieto pozemky žalobca medzičasom predal. Firme STAVMAT.
 20. S. Pred chvíľou ste niečo iné povedali. "Zdalo sa, že pozemky patria" komu?
 21. P. Žalobcovi. Ale ten ich medzičasom predal.
 22. M. Predtým pol roka...
 23. S. Pán žalobca, ja som vám teraz nedala slovo, takže poprosím nevyjadrujte sa. Budete mať aj vy priestor, aby ste sa k tomu vyjadrili.
 24. S. K tvrdeniu č. 6 uvádzam: Žalobca uviedol, že susedný pozemok nadobudla spoločnosť Stavmat, toto nesúvisí so žalobcom, ani ho s tým nespája. Na otázku súdu, na čo potom bola pripojená k článku táto fotografia s komentárom, keď nesúvisela so žalobcom, žalovaný uvádza: fotografia bola urobená pred areálom Brantner, pôvodne pozemky zahŕňali aj tento areál a zdalo sa, že pozemky patria žalobcovi, ale ten ich medzitým predal. Môžete sa vyjadriť prosím aj k tvrdeniu č. 7?
 25. P. V tvrdení č.7 žalobca rozporuje, že nákladné autá, ktoré vyvážali materiál na skládku, fyzicky prechádzali cez areál mestskej firmy Brantner Nové Zámky, ktorá je u žalobcu v podnájme.
 26. S. Žaloca to kde rozporoval, prepáčte?
 27. P. Toto je zmysel jeho bodu 7.
 28. S. Prosím vás nevykladajte mi tvrdenia žalobcu. Povedzte mi konkrétne čo hovoríte. Ktoré, čo namietate?
 29. P. V podstate tuto rozoberáme otázku či mal Brantner niečo sp...
 30. S. Prečítajte mi to prosím vás zo zápisnice?
 31. P. Zo zápisnice?
 32. S. Áno, alebo teda z tvrdenia čo mi teraz hovoríte
 33. P. Myslíte z článku?
 34. S. Povedali ste žalobca rozporoval. Žalobca rozporuje to znamená že rozporuje.
 35. P. Áno. Rozporuje to, či mal Brantner niečo spoločné s vyvážaním odpadu na skládku.
 36. S. Kde to je?
 37. P. To je v podstate 7. bod v žalobe."Tvrdenie 7prezentované v článku pod fotografiou: Nákladné auto s ďalšíími 20 tonami odpadu smeruje na skládku, atď.
 38. S. Čo žalobca rozporuje, ešte raz?
 39. P. Žalobca rozporuje, že v článku bolo uvedené, alebo on mal taký dojem, že firma Brantner má niečo spoločné s vyvážaním materiálu na skládku. V podstate v článku sa tvrdí že tento materiál ktorý sa vyvážal na skládku, fyzicky prechádzal cez areál mestskej firmy Brantner, ktorá je u žalobcu v podnájme. Žalobca mal mať dojem, že pisateľ článku poukazoval na nejaké jeho výhody, uvádza tiež že vrátnicu spravuje žalobca a rovnako otváranie brány zabezpečuje svojimi zamestnancami. A tá časť, ktorá je prenajatá spoločnosti Brantner je oplotená a žalobca vstupuje na skládku cez vlastný pozemok. Tvrdenia žalobcu navrhujeme súdu overiť vykonaním navrhovaných dôkazov. Autor v čase prípravy článku, to zn. 15. septembra 2022 bol prítomný na mieste, rozprával som sa s vrátnikom a tento vrátnik bol, alebo sa javil byť, zamestnancom fy Brantner NZ.
 40. S. Aj ste sa ho spýtali, že či je zamestnanec teda Brantneru. Sa javil byť?
 41. P. Mal na sebe zelenú ...
 42. S. Dobre, tak sa javil byť. Takže takto to zaprotokolujeme.  Javil sa byť zamestnancom Brantnera.
 43. P. Mal na sebe zelenú rovnošatu zamestnancov Brantnera.
 44. S. A čo vám ten vrátnik povedal?
 45. P. Rozprávali sme sa práve  o tom susednom pozemku a vrátnik tiež nevedel že medzičasom to už nie je pozemok v držbe firmy Limestone.
 46. S. Takže vrátnik nevedel, že firma Limestone to už ne...
 47. P. ...to už predala. Tam som sa ho pýtal že táto kopa tu je v podstate čo zač a on nato, že to je pozemok fy Limestone.
 48. S. Takže vy ste si to z iného zdroja neoverovali, len o tohto pámna vrátnika ste sa pýtali.
 49. P. Tu nešlo o žiadne tvrdenie, bola to fotografia z miesta a s komentárom že na tej fotografii je kopa niečoho čo sa javí ako stavebný odpad. Toto bolo v článku...
 50. S. V článku je napísané: "Nákladné auto s dalšími 20 tonami odpadu smeruje na skládku. A to priamo cez vrátnicu Brantnera. Áno, nákladiaky Limestone chodia na skládku cez areál mestskej firmy.
 51. P. Áno, toto je v článku
 52. S. A k tomuto sa ako vyjadríte?
 53. P. Že si myslím, že toto je pravdivé tvrdenie.
 54. S. Takže pravdivé tvrdenie? Takže nákladiaky chodia na skládku cez areál mestskej firmy.
 55. P. Áno, presne.
 56. S. Ešte niečo k tomu?
 57. P. Nie.
 58. S. Ďakujem sadnite si. K tvrdeniu č. 7 uvádzam: Žalobca rozporuje, že v článku bolo uvedené, že firma Brantner má niečo spoločné s vyvážaním odpadu a tvrdil, že spravuje vrátnicu. Autor prípravy článku bol prítomný na mieste a rozprával sa s vrátnikom, ktorý sa javil byť zamestnancom firmy Brantner, pretože mal na sebe zelenú uniformu a rozprávali sme sa o susednom pozemku a vrátnik povedal, že to patrí Limestonu a nevedel o tom, že Limestone predal už tento pozemok. Tieto tvrdenia sú pravdivé, pretože nákladiaky Limestone chodia na skládku cez areál mestskej firmy Brantner. Pani právna zástupkyňa, máte nejaké otázky na žalovaného?
 59. A. Ešte tam bola jedna otázka, tá osmička, dávam do pozornosti. Tá sa týka toho obrázku z enviromentálneho portálu kde teda žalobca viac menej namietal...
 60. S. Viete lebo ja teraz tu nemám osmičku
 61. A. Osmička je v žalobe že...
 62. S. Môžete sa k tejto fotografii ešte vyjadriť? To je táto fotografia
 63. P. Domnievam sa, že tento snímok z enviroportálu s článkom súvisí, bol v ňom umiestnený oprávnene a ilustroval fakt, že ide o mestskú skládku ktorá je zrekultivovaná a je dohľadateľná vo verejných registroch. Autor netvrdil že ide o skolaudovanú skládku a domnievam sa, že žalobca nemohol publikáciou snímku z verejného registra utrpieť žiadnu ujmu na dobrom mene ani v očiach odbornej ani v očiach laickej verejnosti.
 64. S. Ešte niečo k tomu?
 65. P. V podstate v tom bode 8 žaloby sú dedukcie, ktoré nemajú oporu v článku.
 66. S. K bodu 8, t. j. z fotografie z portálu environmentálnych záťaží, tak táto fotografia s článkom súvisí, bola oprávnene umiestnená k článku a autor netvrdil, že ide o skolaudovanú skládku a nechápe ako môže žalobca utrpieť ujmu uverejnením tejto fotografie. K bode 8 nie sú uvedené dedukcie, ktoré nemajú oporu v článku. [0:21:26] Máte prosím vás otázky na žalovaného?
 67. A. Áno, ja by som sa chcela žalovaného spýtať. Článok sa volá anatómia jedného podvodu. Kto teda sa mal dopustiť podvodu a na kom? Na čo ste chcel poukázať ž ekto sa dopustil podvodu?
 68. S. Pán žalovaný?
 69. P. Áno, rozumiem otázke. Ak dovolíte - tento prípad obsahuje rôzne nezrovnalosti a pochybenia tak orgánov štátnej správy ako aj samosprávy ako aj firmy Limestone. Ja som tých pochybností, alebo pochybení napočítal veľa, skúsme si tie najzrejmejšie tu zrekapitulovať. Takže za prvé, je tu Rozhodnutie Odboru životného prostredia Obvodného úradu z roku 1995 o rekultivácii skládky. Tam má investor - Mesto Nové Zámky - vykonať 4 stavebné objekty s lehotou do roku 2005.
 70. A. Ale ja vám skočím do odpovede ak dovolíte, lebo mňa to až tak hlboko nezaujíma, skôr to evokuje otázku prečo ste to takto podrobne nenapísal v tom článku teda? Tak ako ste teraz začal.
 71. P. Ten článok bol o zasadnutí mestského zastupiteľstva kde nič z tohoto takto neodznelo.
 72. A. Ale v článku sa spomínajú len spoločnosti môjho klienta. Preto sa pýtam ešte raz. Podľa vás mal sa môj klient dopustiť nejakého podvodného konania? Skúste takto. Lebo čo bolo pred 20-mi rokmi, viete... nerozpísal ste to do článku, mohol ste to rozpísať.
 73. P. Nie, nie, nie, týchto pochybení je strašne veľa. Len som začal chronologicky...
 74. S. Môžete prosím odpovedať na otázku? Otázka bola: článok sa volá anatómia jedného podvodu. Kto sa mal dopustiť podvodu a na čom?
 75. P. Článok nehovorí o tom, kto sa mal dopustiť podvodu, článok hovorí o tom, že tu dochádza k manipulácii na uzavretej mestskej skládke a rôzni účastníci konajú spôsobom, ktorý sa zdá byť zameraný na uvedenie verejnosti aj poslancov do omylu v snahe získať vlastný prospech. Toto je definícia slova podvod, preto som použil - v názve článku slovo podvod. Článok nehovorí nič  o tom, že firma Limestone spáchala podvod, článok hovorí o tom, že dochádza k nejakej činnosti, ktorá je - tam je použité slovo podivný - takže podivná.
 76. S. Kto mal uviesť verejnosť aj mestské zastupiteľstvo do omylu? Niekto mal uviesť do omylu.
 77. P. Áno sled udalostí ako nasledovali za sebou vykazuje mnohé pochybenia zo strany všetkých tých troch strán, ako som spomínal. Ak dovolíte, ja ich predsa len zosumarizujem, aby sme vedeli o čom hovoríme.
 78. A. Toto pojednávanie neriadim, takže...
 79. P. Takže za prvé, máme tru stavebné povolenie na rekultiváciu skládky...
 80. S. Zaprotokolujem čo ste povedali...
 81. A. Ja som odpoveď na otázku dostala, takže tie ďalšie súvislosti mňa nezaujímajú
 82. S. Potom sa môžete k tomu zvyjadriť. Na otázky PZ žalobcov, žalovaný uvádza: Článok sa volal „anatómia jedného podvodu“, kto sa mal dopustiť podvodu a na čom k tomuto žalovaný uvádza, že tento prípad obsahuje pochybenia štátnej správy, samosprávy ako aj žalobcu, článok bol o zasadnutí mestského zastupiteľstva, článok nehovorí, kto sa mal dopustiť podvodu, ale hovorí o manipulácii na mestskej skládke, ktorá mala byť zrekultivovaná ešte podľa rozhodnutia z roku 1995 do roku 2005. Verejnosť aj mestské zastupiteľstvo sa mali dozvedieť, že niekto ich chce uviesť do omylu.  Stále som sa nedozvedela, že kto to bol ten niekto? Odpovedali ste na moju otázku,  alebo odpovedali ste nato? Alebo som to ja nepostrehla?
 83. P. V tom článku je viac faktov, ktoré hovoria o pochybeniach rôznych strán.
 84. S. V článku je viac faktov, ktoré hovoria o pochybeniach viacerých strán.
 85. P. Ak sa pani právna zástupkyňa pýtala konkrétne na firmu Limestone, v čom pochybila táto strana, domnievam sa, že pochybila, keď začala s vyvážaním materiálu...
 86. S. Limestone pochybil, aj keď začal s navážaním materiálu
 87. P. bez požiadania stavebného úradu ...
 88. S. bez povolenia stavebného úradu
 89. P. ... o povolenie terénnych úprav v zmysle par. 71 odsek 1 písm. a stavebného zákona.
 90. S. A toto máte uvedené v tom článku?
 91. P. Článok necituje zákon, článok sa podivuje nad tým, že niekto začal...
 92. S. xxx citujeme, my sme sa pýtali jednu otázku a teraz mi citujete zákon, ktorý teda v tom článku nie je uvedený vôbec.
 93. P. Nie
 94. S. Prosím vás vráťme sa k tej poslednej otázke lebo potom
 95. A. Tak ja mám ďalšiu otázku xxx...
 96. S. ... takto budeme odpovedať na jednu otázku a vy mi tu budete zase hovoriť celú chronológiu od začiatku a nebudete odpovedať na otázky právneho zástupcu žalobcu. Lebo takto znela otázka. Poprosím vás odpovedať na otázku, keď neviete odpovedať, alebo nebudete odpovedať aj to mi povedzte. Ďakujem. Dobre ešte...
 97. A. Áno na doplnenie dve otázky mám len. Teraz z čoho usudzujete, že je potrebné také povolenie ako ste teraz uviedol mať, k tomu nejaký odborný... lebo môj klien hovorí že žiadne povolenie nepotrebuje. A pokiaľ by to bola aj pravda, ako mohla, tým že on nemal prípadne nejaké stavebné povolenie ktoré ani nepotrebuje, vzniknúť škoda vo výške 600 tisíc Eur. Ako súvisí to, že on si prípadne nezabezpečil administratívne povolenie so škodou za 600 tisíc Eur. Aký to má súvis?
 98. P. Tá škoda 600 tis. Eur spomínaná advokátskou kanceláriou...
 99. A. Aj hovorte akou advokátskou kanceláriou, aby to nebodaj nebolo že našou
 100. P. Nie, advokátskou kanceláriou zastupujúcou firmu Prospect - Legato sa myslím volá - takže tých 600 tisíc Eur je spomínaných ako úložné ktoré malo inkasovať mesto ako majiteľ skládky a miesto toho to úložné inkasoval niekto iný, v tomto prípade žalobca, ktorý bez povolenia stavebného úradu a bez súhlasu majiteľa skládky začal s vyvážaním - že vraj - zhodnoteného materiálu.
 101. A. A z čoho usudzujete že bral úložné žalobca? Kde ste sa k tomu dopracovali že zobral 600 tisíc úložné?
 102. P. Žalobca nerozporoval že išlo o odplatné plnenie keď ukladal tento materiál, ako aj uvedená advokátska kancelária tvrdila, žalobce mal na svojej stránke cenník, kde uvádza cenu za uloženie m3 tohoto typu odpadu myslím 18 Eur/m3
 103. M. za tonu
 104. P. za tonu, ospravedlňujem sa a táto suma bola uvedená v materiáli advokátskej kancelárie.
 105. S. Na ďalšiu otázku PZ, z čoho usudzuje žalovaný, že je potrebné toto povolenie pri predchádzajúcej otázke a ako mohla mestu vzniknúť škoda 600000 eur, žalovaný uvádza: Škoda 600000 eur bola spísaná AK zastupujúcou firmou PROSPECT, malo sa jednať o úložné, ktoré malo inkasovať mesto, ako majiteľ skládky a túto sumu inkasoval žalobca. Žalobca začal akože vyvádzať akože stavebný materiál a nerozporoval, že išlo o odplatné plnenie. AK tvrdila, že žalobca má na svojej stránke cenník, kde uvádza cenu za uloženie tonu odpadu 18 eur.
 106. A. Pani sudkyňa nemám viac otázok, lebo môj klient hovorí, že sa otázkami dostávame mimo tému ale že on by sa chcel vyjadriť.
 107. P. Ešte pardon, k prvej časti tej otázky keby som mohol odpovedať, k tomu že prečo si myslím že stavebný úrad mal povoliť uvedené vyvážanie materiálu.
 108. S. K otázke, prečo by mal stavebný úrad povoliť vývoz materiálu uvádza žalovaný:
 109. P.  Podľa stavebného zákona § 71 povolenie stavebného úradu vyžadujú vyžadujú aj terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia, alebo odtokové pomery.
 110. S. Podľa § 71 zákona, povolenie vyžadujú terénne úpravy. A vy ste vedeli že žalobca nemá povolenie?! A na otázku súdu či žalovaný vedel o tom, či má žalobca povolenie
 111. P. Na zasadnutí zastupiteľstva o ktorom článok referoval takáto informácia neodznela, preto som sa domnieval, že žalobca nedisponuje takýmto povolením.
 112. S. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva takáto informácia neodznela, preto som sa domnieval, že žalobca takýmto povolením disponuje.
 113. A. Poslednú otázku mám predsa len.
 114. S. Nech sa páči.
 115. A. Ja sa ešte chcem spýtať takú vec. Ste novinár...
 116. P. Som informatik...
 117. A. ... informatik. Nech sa páči. Podľa vášho názoru čo si myslel čitateľ keď si prečítal tento článok v súvislosti s tým nadpisom a firmami, ktoré sú tam spomenuté, s kým si spojil možný podvod? Bežný čitateľ. S ktorým subjektom?
 118. P. Keďže išlo o vyvážanie na mestskú skládku firmou Limestonereal, aktéri boli nasledovní: Mesto Nové Zámky v sosobe svojho štatutára, mestská firma Brantner, ktorá mala za úlohu strážiť vstup na smetisko v osobe svojho štatutára JUDr. Valenta, firma Limestone, ktorá bez povolenia stavebného úradu, bez súhlasu majiteľa skládky a bez vedomia Okresného úradu - Odboru životného prostredia, ktoré vydalo stavebné povolenie s termínom 2005. Na túto nedokončenú stavbu začala vyvážať materiál.
 119. A. Ďakujem.
 120. P. Takže tieto subjekty sa zúčastňovali transakcie.
 121. S. Na otázku PZ žalobcu, keďže ste novinár, čo si mal myslieť bežný čitateľ, keď si prečítal váš článok, žalovaný uvádza: Nie som novinár, ale informatik a aktérmi tohto článku boli Mesto Nové Zámky, firma Brantner, ktorá mala strážiť chod na skládku, Limestone, ktorá bez súhlasu majiteľa skládky, začala vyvážať odpad a bez súhlasu Okresného úradu a bez Stavebného úradu. Ešte máte otázky?
 122. A. Nemám
 123. S. Checete sa vyjadriť k tomuto?
 124. M. Musím.
 125. S. Nemáte otázku na žalovaného?
 126. A. Otázku nie, vyjadriť by sme sa chceli.
 127. S. (k PZ žalovaného) Máte otázku na svojho klienta?
 128. Č. Áno, radi by sme položili pár otázok žalovanému.
 129. S. Nech sa páči p. právny zástupca, klaďte otázky svojmu klientovi.
 130. Č. Viete nám v stučnosti predstaviť váš portál Watson.sk
 131. P. Je to miestny portál ktorý existuje asi 13 rokov, venuje sa miestnym téma v záujme informovania verejnosti a lepšej kontroly verejných funkcionárov.
 132. S. Na otázky PZ žalovaného, žalovaný uvádza: Portál Watson je miestny portál, ktorý sa venuje miestnymi témami, za účelom informovania verejnosti a kontroly. Ďalšia otázka
 133. Č. P. žalovaný viete uviesť aké sú príjmy tohto portálu?
 134. S. Ako to súvisí s týmto? S predmetom konania, aké sú príjmy portálu. My tu nerozoberáme žiadne majetkové príjmy ani nič. K čomu smeruje takáto otázka?
 135. Č. To iba celkovo k dokresleniu toho, že aký dosah má tento portál na informovanosť a či je to väčší portál, alebo menší.
 136. S. Aké sú príjmy ma nezaujíma. Ďalšiu otázku prosím.
 137. Č. Kedy vyšiel a o čom presne bol článok "anatómia jedného podvodu časť 1"? Viete uviesť presne dátum kedy to bolo zverejnené?
 138. P. Áno, článok vyšiel 15. septembra 2022 a referoval o rokovaní júnovéjho zastupiteľstva ktoré sa konalo 30. júna 2022.
 139. S. referoval o čom?
 140. P. O rokovaní júnového mestského zastupiteľstva ktoré sa konalo 30. júna 2022.
 141. S. Takže o tomto bol článok. Máte eśte otázku?
 142. Č. Áno, v prípade, p. žalovaný, ak by ste nemal úplnú istotu že tieto informácike ktoré uverejňujete sú pravdivé, zverejňovali by ste ich?
 143. S. To je kapciózna otázka, musíte ju postaviť nejakým iiným spôsobom.
 144. Č. Spýtam sa teda inak
 145. S. Alebo vám ju hneď zamietnem.
 146. Č. Ak teda vy na vašom portáli uverejňujete nejak tieto informácie, ako postupujete pri písaní článkov a celkove pri zbere zdrojov?
 147. A. Ja namietam túto otázku, pretože predmetom konania je jeden konkrétny článok, nič iné.  Ja si dovolím namietať túto otázku.
 148. S. Ja ju zatiaľ pripustím. Ako sa dostávate k nejakým informáciám?
 149. P. V článkoch sa snažíme pravdivo zrkadliť dianie.
 150. S. Nie, konkrétna otázka znela: Ako sa dostávate k informáciám? Prosím vás nerozprávajte tu litánie, ale odpovedzte na otázku.
 151. P. K informáciám sa dostávam zo záznamov zo zastupiteľstiev, z infožiadostí ktoré posielam v rámci prípravy článkov a z ostatných dostupných podkladov ktoré na zastupiteľstvá sú predkladané.
 152. S. Článok, ktorý je predmetom konania vyšiel dňa 15.09.2022 a referoval o rokovaní mestského zastupiteľstva zo dňa 13.06.2022. Informácie, ktoré uverejňujem, čerpám zo záznamov z mestského zastupiteľstva, z info žiadostí a z podkladov, ktoré sú uverejnené k zasadnutiam mestského zastupiteľstva. Máte ešte otázky?
 153. Č. Na pána žalovaného by to bolo všetko, ale potom by som pár otázok rád položil aj p. žalobcovi.
 154. S. Nech sa páči p. žalobca, môžete sa vyjadriť. Predstúpil žalobca, ktorý uvádza:
 155. M.Chcel by som sa k tomuto odbornejšie vyjadriť, lebo to čo hovoril p. Pšenák nedáva žiadny zmysel. Ideme odzadu. Neviem prečo Brantner by mal mať povinnosť strážiť môj majetok. Ale dobre, v poriadku. Spomínate stavebné povolenie, že som nemal na ukladanie materiálu na vlastnom pozemku - a podotýkam materiálu - neviem aký zákon mi nariaďuje pýtať stavebné povolenie na ukladanie materiálu na svoj vlastný pozemok. Ale keď už spomínate stavebné povolenie, tak stavebné povolenie na túto skládku je platné od 1995. Ktokoľvek kúpi pozemok, kúpi ho aj so stavebným povolením, ale je úplne nepodstatné čo toto hovorím, lebo ja na ukladanie materiálu nepotrebujem povolenie na vlastnom pozemku. Ďalej
 156. S. Počkajte chvíľočku. K veci sa chcem odbornejšie vyjadriť. Neviem, prečo by mala firma Brantner povinnosť strážiť majiteľa pozemku. Neviem aký zákon mi nariaďuje mať povoelnie aby som na vlastný pozemok vyvážal stavebný materiál.  Čo sa týka stavebného povolenia na skládku toto je platné od roku 1995. Môžeme pokračovať.
 157. M. Čo sa týka ešte raz toho povolenia na ten materiál, tri inštitúcie na ktoré nás pán informátor udal, kde nám ukázali udanie, ale nie informácie, ale udanie - nežiadali ste info, ale udanie, tvrdo ste nás udali, môžem ich aj vymenovať keď si želáte. Je to Odborný úrad životného prostredia Nové Zámky, ktorý dal záver že nedošlo k porušeniu a na skládku sa neukladá odpad, ale zhodnotený materiál činnosťou R5. Odbor životného prostredia dal záver že nedošlo k porušeniu a na skládku sa neukladá odpad, ale zhodnotený materiál činnosťou R5, materiál a nie odpad, ako stále spomínate, alebo "že vraj" dávate do uvodzoviek, dal záver že nedošlo k porušeniu žiadneho zákona o stavebnom odpade. Toto sa vám nepáčilo, tak ste udali na Inšpekciu životného prostredia do Bratislavy Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky, na Inšpekciu Ministertsva životného prostredia, ktorá prišla, vykonala kontrolu na mieste, vykonala aj kontrolu aj na úrade životného prostredia v Nových Zámkoch. Na základe infožiadosti sme si vypýtali záver tejto kontroly, lebo boli aj u nás na skládke, volali nám, takže sme vedeli že sa niečo takéto deje. Po ukončení tejto kontroly, nakoľko my sme boli udaní, sme si vypýtali  na základe infožiadosti zákona o informáciách, kde došlo, že takisto nebol porušený žiadny zákon o odpadoch. Všetky tieto veci sme doručili súdu. Tretie udanie, ktoré ste udali, ste udali na životné prostredie krajské  do Nitry, to je krajský úrad životného prostredia v Nitre, Slovenská  inšpekcia životného prostredia Nitra, pardon, ktoré došlo a opätovne skontrolovalo fyzicky aj papierovo všetky... a jej záver sme doručili súdu, samozrejme bez nálezu. Všetko v súlade so zákonom o odpadoch. Zakže stále nevieme, odkiaľ ste čerpali, keď stále upodozrievate, alebo tvrdíte, že my sme porušili dokonca niekoľko vecí, čo ste pred chvíľkou spomenuli. Ale okej, môžeme ísť dalej.
  Čo sa týka kontextu, resp. fotky z enviroportálu, by som chcel podoktnúť, že vy ste síce ukázali fotku z enviroportálu, ale to, že ako sa dá ďalej rozkliknúť ste neukázali, kde je uvedené, že skládka nie je uzavretá, resp. nie je dokončená. Je uzavrená a nikdy sa nedostavala. Podotýkam preto, lebo na mestskom zastupiteľstve, kde ste sa teraz odvolali, že vy čerpáte iba zo zastupiteľstva, náś zamestnanec presne vysvetlil situáciu, že prečo vôbec došlo k tomu, že sme my navrhli mestu, že skládku uzavreme. Kde teda náš zamestnanec povedal, že na základe prvého udania, keď prišiel p. Kosztolányi na skládku, kde sme my ukladali materiál, nám povedal, že tá kopa zeme - minule som to povedal na zasadnutí - len tej skládke pomôže, nakoľko je tá skládka zerodovaná vplyvom abrázie krytu, ktorá sa stenčuje po rokoch, vznikli trhliny, cez ktoré prší do telesa skládky, tie stromy, ktoré sú na tej skládke ju erodujú koreňmi a dochádza k znečisteniu spodných vôd, preto on navrhol, aby sa tá skládka nanovo prekryla, aby sa zabránilo tomuto. [0:55:39] My sme toto ponúkli mestu ako symbiózu na tom, že my vlastníme pozemky, dáme skládku aj na ich pozemku - lebo skládka sa rozdeľuje na našich pozemkoch a na mestských, že dáme dopopy aj ich teleso skládky do poriadku za to, že my tam budeme ukladať materiál. Vždy len materiál, nikdy nie odpad, p. Pšenák, takže to sú dosť dôležité veci: odpad a materiál. Neviem či to zapíšeme?
 158. S. Zapíšeme.  Žalovaný tvrdí, že žalobca porušil niekoľko vecí, ale neviem z čoho žalovaný čerpal. Čo sa týka fotky z enviroportálu, žalovaný ukázal len časť tejto fotky, nie celú, kde je uvedené, že skládka nie je ešte ukončená. Okrem toho môj zamestnanec uviedol na zasadnutí MZ, na základe udania prišiel pán Kostoláni prezrieť tú kopu a konštatoval, že skládka je erodovaná, vznikli trhliny, pričom presakuje dažďová voda do spodnej vody a takto dochádza k znečisťovaniu, tak zamestnanec môj navrhol, že nie len časť skládky, ktorá leží na mojich pozemok, ale aj zvyšnú časť na ostatných pozemkoch. A akým spôsobom?
 159. M. Tak že dali sme na ňu vypracovať projekt od odbornej firmy, sú tri také na Slovensku, ktoré sa zaoberajú uzatváraním, ale to som už minule ...
 160. S. Áno to ste už spomínali, Deponia.sk...
 161. M. Áno vraciam sa zbytočne k tomu, ale musel som...
 162. S. A už sa tento projekt vyhotovil?
 163. M. Áno, on je už dávno vyhotovený aj sa už prevádzkuje nakoľko v čase od posledného pojednávania Mesto už uzavrelo s nami zmluvu na základe poverenia zastupiteľstva. Máme už oficiálnu zmluvu od Mesta, kde nás týmto poverilo na 10 rokov.
 164. S. Takže to hneď aj zapíšeme.  Dám do poriadku a skolaudujem ju. Firma Depónia SK už vyhotovila projekt a na základe tohto projektu sme s mestom uzavreli zmluvu o uzatvorení a skolaudovaní skládky.
 165. M. Kde by som chcel podotknúť ďalšie klamstvo p. Pšenáka kde tvrdil, že skládky sa nemusia kolaudovať.
 166. S. čím by som chcel vyvrátiť tvrdenie žalovaného, že skládky sa nemusia skolaudovať.
 167. M. Ospravedlním sa, skočím späť, lebo som prehliadol jednu vec, to je k tomu že Mesto vznikla škoda 600 tisíc Euro.
 168. S. K otázke, že mestu vznikla škoda 600 000 eur
 169. M. Mesto... vy p. Pšenák stále spomínate náš cenník. Ale obrazne povedané porovnávate hrušky s jablkami. Pretože v tom cenníku sú ceny za odpad. Ja to stále hovorím že veľmi dôležité je odpad a materiál.
 170. S. žalovaný stále spomína odpad, a náš cenník,
 171. M. my sme ukladali materiál, ktorý zhodnotila na zákazke Železníc SR firma Bidelnica s.r.o.
 172. S. my sme ukladali na pozemok materiál, ktorý zhodnotila firma Bidelnica, s.r.o., na zákazke ŽSR, 
 173. M. zhodnotenie R5-R12 sú to činnosti, ktoré vyplývajú z povolení životného prostredia na zhodnocovanie stavebných odpadov
 174. S. zhodnotenie R5 – R12, je zhodnotenie podľa určitého predpisu zhodnocovania stavebného odpadu.
 175. S. Firma Bidelnica, a p. Pšenák sa nemôže tváriť že  o tomto nevedel, lebo už v prvom vystúpení, alebo už pri prvej kontrole to pán Kosztolányi spomína, takže nemôže povedať že o tom nevedel, nakoľko už na zastupiteľstve už tento záver figuroval. Tým pádom sme my ukladali na našich pozemkoch materiál. kde sú ceny diametrálne-diametrálne odlišné. Dokonca ho tam vozila firma Bidelnica vlastnými autami. Spomínam to preto, lebo sa dostaneme k článku
 176. S. Už pri prvej kontrole to pán Kostoláni spomína, takže nemôže tvrdiť žalovaný, že o tom nevedel. Na zastupiteľstve tento záver už existoval, takže sme na pozemok ukladali nie odpad, ale materiál a vozila ho firma Bidelnica vlastnými autami. Takže to neboli nákladiaky Limestone?
 177. M. Nie. on to len odfotil - idem už postupne k tomu. Odzadu idem aby to malo hlavu aj pätu.
 178. S. Takže kontinuálne prejdime prosím xxx
 179. M. Áno, akurát sme teraz pritom. Auto s nákladom. No, ja na tejto fotografii, ako všetci, vidíte auto, nedá sa z neho určiť či je to moje auto, ale ja priznám že je, lebo ja to vidím...
 180. S. Ja sa úprimne priznám že nič nevidím lebo tá fotografia je tak čierna že...
 181. M. Áno ale ja vidím to auto a poznám tú korbu a priznávam, že je moje to auto.
 182. S. Všetci vidia, ja to tam nevidím...
 183. M. Ja by som sa chcel p. Pšenáka spýtať že či má rentgenové oči keď  vidí cez centimeter  hrubý plech že to auto je naložené - lebo ja to nevidím - a dokonca odpadom. Keď toto dokážete vy určiť tak klobúk dolu pred vami.
 184. S. Nie je tá fotografia nejak lepšie...
 185. M. Možno tu to máte lepšie p. sudkyňa
 186. S. Dajte mi to prosím vás... Ja tam teda nič nevidím. Ja tam vidím jedno čierne niečo čo môže byť...
 187. M. Tu je lepšie.
 188. S. Aha tak tu už vidím.
 189. M. Takže vidíme len auto zozadu, ktoré priznávam - keby som nechcem tak ani nepoviem - chcel by som sa spýtať či cez centimeter hrubú korbu vy dokážete prerentgenovať očami a zistiť dokonca, že to je odpad, lebo to ako neodborne vzdelaný člavek z odpadov nemáte šancu rozlíšiť či je niečo odpad alebo materiál. Na to sú študovaní ľudia,
 190. S. Neviem či žalovaý vidí z tejto fotky že auto je naložené, dokonca je naložené odpadom. Pretože je to oceľová železná centimeter hrubá korba.
 191. M. Dokonca možno ešte aj viac ako centimeter. Ale nepodstatné či niekto presvieti centimeter alebo tak... Chcel by som podotknúť že keby si p. autor článku v tom čase otvoril úplne jednoduchú internetovú stránku, kde tvrdí že je informatik, volá sa mapky GKÚ a spolohoval sa na nej - spomínam to preto lebo v jednom z jeho článkov boli presne spomenuté mapky GKÚ kde monitoroval náš pozemok z dronu, takže on vie veľmi dobre čo sú mapky GKÚ - alebo si to u niekoho objednal, viete v ktorom článku p. Pšenák, že? Kde ste analyzovali naše vlastnícke pomery na skládke... môžem vám ten článok aj vytiahnuť - možnože z vrtulníku, ja neviem ako ste sa tam dostali, ale nepodstatné, preto spomínam to GKÚ len, lebo viete čo sú mapky GKÚ, alebo ten ktorý to pre vás robil - by zistil, že celý areál je vo vlastníctve spoločnosti Limestone SK. Naša flotila má dopravných prostriedkov má cez 20 strojov a automobilov. Ktoré každý deň vchádzajú a parkujú u nás. Samozrejme aj dovážajú odpad, ja netvrdím že nedovážajú, nakoľko máme zriadený reckylačný dvor oficiálny na našich pozemkoch - ktorý mžete dohľadať keď chcete - donesiem potvrdenie, ale to už asi viete - na ktorom môžeme uskladňovať odpad, ktorý následne premieňame činnosťou R5-R12 na materiál a opätovne ho zapracováme do stavieb vzniknutý materiál. Takže keď p. Pšenák rozpráva že je informatik a všetko si z relevantných zdrojov zisťuje, myslím že tento zdroj je úplne plne dostupný a vy ste veľmi IT zdatný človek.
 192. S. Neviem, či žalovaný vidí z tejto fotky, že auto je naložené dokonca, že je naložené s odpadom, pretože to je oceľová centimeter hrubá korba. Ak by si žalovaný otvoril stránku MapkyGKÚ, pretože žalovaný monitoroval náš pozemok z dronu, alebo si to objednal, vyzistil, že celý objekt patrí Limestone, ktoré má a vlastní viac ako 20 dopravných prostriedkov, ktoré prevážajú aj odpad, pretože máme aj zriadený oficiálny recyklačný dvor, kde môžeme uskladňovať odpad a tento zhodnocovať na stavebný materiál. Tento zdroj je verejne dostupný a keď žalovaný tvrdil, že je informatik, tak takúto informáciu vie ľahko dohľadať.
 193. M. Čo sa týka fotky s reckylátom, ktorý je materiál, na pozemku, sa ani nevyjadrujem, lebo tiež keby použil mapky GKÚ a lokalizoval sa, tak vám plus-mínus na 3m ukážu kde ste.
 194. S. Toto myslíte? Zomletý stavebný odpad?
 195. M. Áno. To je materiál. Volá sa to že betónový recyklát.
 196. S. Ja čítam čo tam je napísané pán žalobca.
 197. M. No áno on tam napísal že to je odpad.
 198. S. Takže o tomto sa bavíme?
 199. M. Áno chcel by som to opraviť. Na fotke vidíme betónový recyklát, výrobok už. Niekoľkokrát som žiadal cez listy poslancom aj vám, že vás pozývam na miesto kde by som to vám všetko odprezentoval. Aby nevznikali dezinformácie, cez denník Castrum Novum som xxx odkázal, kde som požiadal o vyjadrenia, aby som sa vedel brániť. Nakoľko neumožňuje pod svojimi článkami diskusiu. Možno že by sme predišli tomuto súdnemu sporu. Toľko k tomu obrázku a samozrejme k tomu pozemku keby si to zistil cez tie mapky GKÚ zisti by, že ja ten pozemok ani nevlastním, a ten materiál ani nie je môj. Nakoľko som mu ho pred pol rokom predal.  Čo sa týka zamestnanca Brantneru a jeho vyjadrovania, k tomu sa vôbec nevyjadrujem, ale ak toto sú zdroje informácií tak potom pán boh nás ochraňuj. A to je posledné. To som k tomu, že sa rozprával so zamestnancom a čo sa týka zelenej bundy, viete, ja poznám veľmi veľa zamestnancov, ktorý používajú rôzne bundy a to neznamená že je hovorca Brantneru. 
 200. S. Z fotky pod ktorou je napísané „ žiadna zemina, je to zomletý stavený odpad“ uvádzam, že to je betónový recyklát, je to už výrobou, niekoľkokrát som chcel poslancov MZ ako aj žalovaného pozvať na miesto samé, aj cez denník Castrum Novum som odkázal žalovanému, aby sa prišiel pozrieť na miesto samé, pretože neumožňuje pod svojím článkom diskusiu a možno by sme predišli tomuto sporu. Navyše ani ten pozemok nevlastním, ani materiál nie je môj. Čo sa týka zamestnancov, čo nosia zelené bundy, poznám viacero takých čo nosia takéto bundy, to neznamená že sú zamestnancami Brantnera, dokonca ich hovorcami. [1:11:37]
 201. M. Posledná vec,ktorá bola prvá uvedená bola orná pôda. Tú ornú pôdu nespomínam zbytočne, možno sa to verejnosti, ktorá nemá odborné vedomosti, zdá byť blbosť, ale orná pôda je veľmi dôležitá z toho dôvodu, že na ňu platia úplne iné ochrany ako na pozemky, ktoré sú už ostatné plochy. Ja som kupoval tento pozemok, ako ostatnú plochu. Nikdy nie ako ornú pôdu. A keby toto bola orná pôda p. Pšenák, tak ja na ňu nemôžem nikdy uložiť svoj materiál, lebo by som na to potreboval povolenie z pôdneho fondu, z pôdneho a lesného tuším, na okresnom úrade ho tu máme, ktorý by mi musel dať povolenie a dokonca tú pôdu by som musel vyňať. Lebo vy na ornú pôdu nemôžete ukladať nič, lebo tá má úplne iné priority ochrany. Preto to spomínam, že orná pôda je veľmi dôležitá, že ste to tam písali a preto to považujem za dezinformáciu a žiadame vás aby ste sa ospravedlnili za to, lebo kto tomu rozumie, tak vie že to je nemožné aby som na ňu ja vedel odkladať. Takže to nie je len akože nejaká blbosť a ona že je 300 m od nás, lebo je to presne vyše 300m, ktorú vlastní tá pani Jitka, však vy to máte zmapované, ona je v Čechách, mesto jej platí aj nájom, tak to je pozostatok ešte z čias 1967-ho roku, kedy vlastne úrad sa nepýtal nikoho, vyhĺbili jamu, resp. jama tam vznikla po tehelni, oni vyťažili hlinu a mesto rozhodlo že tu budeme mať skládku tak to začali zavážať. Ale nevysporiadali sa tie pozemky ale my ich máme vysporiadané, sú to ostatná plocha. A ja keď som to kupoval, v žiadnom zázname nebolo, že je skládka, ale ja som nikdy ani nepovedal p. Pšenák, že neni skládka. Ja som tvrdil vždy, že som nevedel že to je skládka komunálneho odpadu. To je veľký rozdiel. Lebo odpadov máme niekoľko druhov a ja som zlikvidoval na pozemkoch, ktoré som predal Stavmatu - to som tu už aj minule spomínal, ja to len v skratke poviem, skládku na rozlohe 1.6 ha som zlikvidoval. To znamená, pretriedil, gumy a veci na ktoré nemám ja povolenie som odovzdal Bratneru, lebo Brantner vlastní povolenia aj na zhodnocovanie nebezpečných odpadov, do čoho pneumatiky spadajú, ja som zlikvidoval stavebnú suť, zrecykloval som ju a predal som ju spolu s pozemkom. Keby ste sazúčastnil stretnuti a vysvetlil vám to, tak by ste tu možno že neboli. Takže toľko k tomu nákupu a k tomu všetkému. Akože sme zistili že na tom mestskom pozemku teda na mestskej skládke je komunálny, to ja neviem zlikvidovať. Ale z orto-foto máp vám viem dať, že keď sme to kupovali, tak skládka mala o 1.6 ha viac a tých 1.6 ha som zlikvidoval ja. Zhodnotil, následne spevnil celú plochu a stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť minulý týždeň Stavmatu. A idú sa tam dávať veľké stavebniny. Takže preto by som vás chcel požiadať o ospravedlnenie [1:15:26]. Alebo preto sme vás žiadali o úplné bezodplatné - žiadnu ujmu si - len sa ospravedlňujete za dezinformácie. To je vśetko
 202. S. To, že to bola orná pôda nespomínam zbytočne, je to veľmi dôležitá vec, pretože orná pôda má iné ochrany ako ostatné plochy a ja som pozemok kupoval ako ostatné plochy. Na ornú pôdu nemožno uložiť žiadny stavebný materiál, musel by som ju dať vyňať z pôdneho fondu, preto sa jednalo o dezinformáciu zo strany žalovaného, kto tomu rozumiem vie, že to nie je blbosť. Mesto si pozemky pod skládkou nevysporiadalo, stále tam vlastnia nejaké FO časti skládky, ale v žiadnom zázname nebolo, že je to skládka TKO, ja som zlikvidoval skládku na rozlohe 1,60 ha a predal spolu s pozemkom, mal so na to aj stavebné povolenie, teraz ho vydali, ale čo sa týka tohto pozemku, skládku TKO neviem zlikvidovať, preto som to riešil s mestom a preto žiadam o ospravedlnenie za dezinformácie, ktoré žalovaný uviedol vo svojom článku. Nech sa páčo otázky na žalobcu.
 203. Č. P. Žalobca, sledujete portál Watson.sk? Viete o čom je tento portál? Vedeli ste...
 204. S. Vôbec vás nepočujem. Sledujete portál aký?
 205. Č. Portál Watson.sk, viete o čom je tento portál? Vedeli ste o jeho existencii pred uverejnením článku? A ako ste sa dozvedel o inkriminovanom článku “Anatómia jedného podvodu časť 1” ?
 206. M. Nie nesledoval som ho, a dozvedel som sa tak, že mi ho poslali priatelia že o nás píše p. Pšenák. Na čo sme reagovali s mojhou právnou zástupkyňou, kde sme ich požiadali o ospravedlnenie, nakoľko z 11 bodov bolo 11 klamstiev. Ktoré sme podrobne popísali.
 207. Č. Aký bol právny titul vyvážania materiálu na uzavretú mestskú skládku? Prečo ste začali s navážaním materiálu bez požiadania stavebného úradu o povolenie terénnych úprav? V zmysle §71 ods.1 písm. a) Stavebného zákona na terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, sa musí žiadať povolenie stavebného úradu. Požiadal ste o také povolenie?
 208. M. Ja som na to odpovedal vo svojich vyjadreniach, že neni na to potrebné. Lebo vy si to pletiete. My neupravujeme trvale, ale dočasne som si uložil materiál. Vy keď vlastníte svoj pozemok a idete si naňho odložiť materiál, nepotrebujete naňho stavebné povolenie. Ale mám zato, p. advokát, že je to momentálne táto otázka úplne nezmyselná, lebo sme dostali poverenie od Mesta aby sme to robili, tým pádom my vlastne pokračujeme v stavebnom povolení Mesta. Táto otázka už dneska nemá žiadny zmysel, nakoľko sme s Mestom  podpísali dohodu o dokončení, takže my už ideme v ich stavebnom povolení. Predtým sme si ukladali materiál a ja som sa minule vyjadril na prvom zasadnutí, že tento nápad o tejto symbióze vznikol na podnet pána  Kosztolányiho. Kde my sme vlastne zistili, že tým, že to Mestu spravíme, vieme zarobiť nejaké peniaze. My sme súkromná spoločnosť ktorá podniká a cieľom podnikania je vytvárať zisk. Takže neviem či to asi niekoho trápi že vytvárame zisk. Ale keby sme mali taký zisk ako spomína p. Pšenák, 600 tisíc, tak skáčeme od radosti, lebo to by bol veľmi krásny zisk.
 209. S. Právny titul na navážanie materiálu bol taký, ako som už odpovedal predtým, že som neupravoval trvalý terén, ale som len dočasne ukladal materiál na svoj pozemok, na čo som nepotreboval povolenie. Medzitým však došlo k uzavretiu zmluvy s mestom a podľa ich stavebného povolenia vykonávam naďalej činnosť a navážať som začal na podnet pána Kostolániho, keď som zistil, že sa na tom dá niečo zarobiť a naša firma je obchodná firma, ak by som mal mať z toho zisk 600000 eur, tak by som skákal od radosti.
 210. Č. Prečo ste si nevyžiadali súhlas majiteľa skládky?
 211. M. Pán advokát, vy do dnešného dňa, čo sa ináč čudujem, nemáte ani informácie, že kde som ja vôbec ukladal ten materiál. Lebo pozemok má tvar rohlíku. A ten pozemok nie je 100% zastavaný, resp. založený mestskou skládkou. Ten pozemok mal aj veľmi veľa voľných plôch. A odkiaľ vy viete, že ja som to vôbec ukladal na to teleso skládky a čo keď som to ukladal na tie voľné plochy. Toto nikoho nikdy nenapadllo, ja som to už raz spomínal v liste poslancom, že nikto sa z vás neprišiel ani raz pozrieť že o čom rozprávate. Všetci ste našli nejaký - alebo p. Pšenák a opozícia momentálne - kde nás zapojili do nejakej spolupráce s koalíciou mestskou, pritom ona nám poslala prvý výhražný list a žiadala o odstránenie, o čom sú aj dôkazy, ale to nie je predmetom tohto sporu. Ale vy viete p. advokát kde som to vôbec ukladal? Keď sa ma takúto otázku pýtate?
 212. Č. Vy mne neklaďte otázky, ja sa pýtam vás.
 213. M. Ale ja teda tvrdím že som to možno neukladal, nie že možno, príklad keď som to neukladal, tak aké povolenbie som si mal pýtať? Keď to ukladám na svoj pozemok. Ono - Mesto - zabralo aj moje voľné pozemky? Ja nemám právo podľa Ústavy SR vlastniť a robiť si s tým svojim majetkom svoje veci? Takže to je moja odpoveď pre vás.
 214. S. Ďalšia otázka p. právny zástupca?
 215. Č. Na základe akého projektu alebo dokumentácie ste vývoz na skládku uskutočňovali?
 216. M. Pred chvíľkou som vám na to odpovedal. Na základe práva vlastniť a používať svoj majetok.
 217. S. Ďalšia otázka? [1:26:17]
 218. Č. Akú časť materiálu ste zo skládky spätne odviezol na iné stavby? Máte povolenie na prevádzkovanie dočasného úložiska materiálu na skládke?
 219. M. Stále sa pýtame na to isté. Na toto nepotrebujete mať žiadne povolenie a cez 7 tisíc ton som spätne použil na stavbách. Alebo sme odpredali, alebo sme darovali našim blízkym partnerom, ktorí si došli a zobrali si zeminu a momentálne čaká cez 20 tisíc ton materiálu, ktorý pôjde na vybudovanie cyklotrasy Kolárovo-Nesvady. Aj to som už uviedol v článku, že je tak p. Pšenák?
 220. Č. Dobre, posuňme sa trošku ďalej.
 221. S. xxx zaprotokolujeme a potom sa môžeme posúvať, dobre? Na otázku, prečo si nevyžiadal súhlas majiteľa skládky, žalobca uvádza, tak žalovaný a ani jeho PZ nemajú informácie o tom, kam so materiál ukladal, pretože môj pozemok má tvar rohlíka a na celom pozemku nie je skládka, takže ja som si materiál ukladal na tú časť pozemku svojho, kde skládka nie je.
 222. M.Podotýkam že aj, nepoviem že len. Aby som neklamal.
 223. S.Takto mesto by malo nárok aj na moje vlastné pozemky a zobrať moje vlastné pozemky a vyvážal som na skládku na základe práva vlastníctva majetku a práva používať svoj vlastný majetok. Cez 7000 ton materiálu som použil, predal, daroval a 20000 ton čaká na cyklotrasu Kolárovo – Nesvady. Na ďalšiu otázku PZ žalovaného. Nech sa páči. Počúvajte, pán žalobca.
 224. Č. Kde bolo miesto fy Limestone v dodávateľskej štruktúre projektu ŽSSK? S kým mal Limestone uzavterú zmluvu? Kde bolo miesto fy Bidelnica v dodávateľskom reťazci? Kde je miesto  fy SQZ, s.r.o. pre ktorú boli spracované laboratórne vzorky ktoré ste predložil pri kontrole?
 225. A. Namietam túto otázku pani sudkyňa, pertože toto pojednávanie, alebo toto konanie nemôže byť zneužívané na to, aby si získaval žalovaný informácie pre prípadne svoje iné aktivity. Ani jedna z týchto otázok sa žiadnym spôsobom nedotýka obsahu článku a celkovo namietam otázky na základe ktorých by sa mohli ťahať nejaké informácie od žalobcu v rámci obchodných aktivít, alebo jeho obchodných aktivít, ktoré nesúvisia s predmetom konania.
 226. M. Ale môžem odpovedať
 227. A. Načo by si odpovedal?
 228. S. Ešte som to ani nezaprotokovala, takže chvíľu vydržte, buďte taký láskavý. Na ďalšiu otázku PZ žalovaného, kde mala miesto firma Limestone v obchodnoprávnych vzťahoch s firmou Bidelnica, s firmou... to ani neviem čo je  tá druhá firma
 229. M. To je generálny dodávateľ
 230. S. firmou čo?
 231. Č. SQZ s.r.o.
 232. S. A toto je čo za firmu? Toto som ešte nepočula...
 233. M. To je generálny dodávateľ
 234. S. Ale pán žalobca, ja sa teraz pýtam PZ žalovaného.
 235. P. (hlási sa o slovo)
 236. S. Nie, ja sa pýtam právneho zástupcu. Pán právny zástupca poprosím vás, keď sa vás pýtam, tak mi odpovedzte. A keď nemáte ani šajnu, a to vám hovorí len váš klient, tak potom o čom, o čom ... toto v článku takáto firma  vôbec nie je, alebo mi ukážte kde je takéto niečo v článku.
 237. Č. My nechceme nejakým spôsobom tu získavať nejaké informácie v prospech žalovaného, len  proste chceme sa dostať teda k tomu, na čo som sa konkrétne pýtal. Určite to neslúži na to, že by sme nejakým spôsobom zneužiť niečo...
 238. A. xxx dobre, ale kde xxx
 239. S. Pán právny zástupca s kým komunikujete? Lebo na mňa ste sa ani nepozreli, rozprávate sa so svojim klientom a hovoríte niečo čo ja vôbec nepočujem.
 240. Č. No ja vlastne...
 241. S. S kým ste teraz komunikovali sa pýtam?
 242. Č. No to čo vlastne právna zástupkyňa namietala, som na to reagoval.
 243. S. s firmou SQZ, PZ žalobcu namieta túto otázku, pretože má slúžiť na získavanie informácii žalovaného pre jeho ďalšie články a nemá nič spoločné s predmetom konania. Na to bolo vyhlásené U Z N E S E N I E
  Súd otázku PZ žalovaného n e p r i p ú š ť a.
  Ďalšia otázka. Ale obchodno-právne vzťahy nechajte tak, pretože ani jednu nepripustím, to vám teraz už hovorím. Pretože to nemá nijaký vplyv na to, čo tam je. Nech sa páči.
 244. Č. Dohoda fy Limestonereal s Mestom bola podpísaná 10. júla 2023. Vy ste však výkopovú zeminu začal vyvážať už niekedy v januári 2022.
 245. S. Ani takáto otázka ma nezaujíma, pretože neviem čo chcete z 10. 07. 2023 keď sa bavíme o článku z 15. 9. 2022? Vysvetlenie neskôr pol roka, alebo skoro rok po článku, neviem aké, čo chcete...
 246. Č. Myslím že to tu dnes aj odznelo na dnešnom pojednávaní ak si dobre spomínam od žalobcu táto skutočnosť, že od konania posledného pojednávania 15. mája do dnešného dňa došlo k podpisu tejto zmluvy. že to súvisí. Bolo to myslím aj spomenuté dnes tu.
 247. M. Môžem na to odpovedať...
 248. S. Potom prečo sa pýtate, keď už viete, že bola podpísaná zmluva. Alebo čo sa pýtate?
 249. Č. No toto konkrétne a teda že prečo a na základe čoho výkopovú zeminu začal navážať už niekedy v januári 2022, ak...
 250. A. Vy sa pýtate tú istú otázku
 251. M. To nebola výkopová zemina
 252. S. Ale čo je to výkopová zemina a prečo v januári 2022? O čom teraz hovoríme? Lebo ja neviem o čom hovoríme.
 253. M. Ja viem o čom hovoríme.
 254. S. Vysvetlite mi to prosím vás.
 255. Č. P. Žalobca rozumie otázke
 256. S. Ale keď ja jej nebudem vedieť rozumieť, tak ani nebudem vedieť riadne zaprotokolovať. Prosím vysvetlite čoho sa týka táto otázka. Ktorého tvrdenia v článku.
 257. Č. Toto je vo všeobecnosti, nie je to k žiadnemu z týchto tvrdení.
 258. S. Vo všeobecnosti sa pýtate teda čo?
 259. To, že výkopovú zeminu začal p. žalobca vyvážať niekedy v januári 2022, ale zmluva bola podpísaná až 10. júla 2023. Tak ja sa vlastne pýtam na základe čoho túto zeminu vyvážal keď zmluva bola podpísaná až neskôr.
 260. M. Môžem?
 261. A. Ale to bola celkom iná zmluva, nie o možnosti vyvážania
 262. S. No nech sa páči ... a potom xxx či je to otázka ktorá súvisí s vecou alebo nie
 263. M. Vy sa to ešte aj zle pýtate, lebo vy ste sa mali spýtať otázku, že na základe čoho som si to dovolil spraviť. To chcete vedieť, tak?
 264. Č. Na základe čoho, to sa pýtam.
 265. M. Na základe toho, čo som vám už pred chvíľkou odpovedal, vy ste to počúvali, že neviete, či som to neukladal len na svoj pozemok. A nie na to teleso. Keď už tak. A druhá vec, že de-jure neexistuje tá skládka, ona nikde nie je ani zapísaná. To že sa pozriete na nejaký kopec a vy poviete p. Pšenák že to je skládka a ja poviem, že to je kopec na sánkovanie, tak ja som sa dopustil nejakého... počkajte to som už povedal xxx nejako úplnú blbosť, ale aj to je odpoveď, neni?... Len ideme úplne mimo, lebo vy neviete p. advokát kde som to ukladal na tom pozemku.
 266. S. Stále sa točíme... Prosím vás predmetom sporu je ochrana osobnosti, nie koľko sa vyviezlo odpadu, aký to bol odpad, toto vôbec nemusíme v tomto konaní riešiť, pretože toto je otázxxx na xxx. Pán právny zástupca ja zase komunikujem s vami a vy veľmi drzo sa obrátite na svojho klienta...
 267. Č. Prepáčte, ja sa ospravedlňujem
 268. S. ... a vôbec ma nepočúvate. Takže ja teda ďalšie tieto Súd ďalšie otázky PZ žalovaného ohľadne vývozu na skládku nepripúšťa. K veci. Ochrana osobnosti je predmetom tohto konania. Takže nech sa páči k tejto otázke na žalobcu otázky. Ak ich neviete položiť, tak ich nech ich dá váš klient. Nech sa páči p. Pšenák, postavte sa a klaďte žalobcovi otázky keď ich váš právny zástupca nevie sformulovať. Sám od seba.
 269. P. Dovoľte sa teda spýtať či žalujete aj firmu Prospect ktorá je autorom listu z ktorého článok vychádza.
 270. S. Ako súvisí táto otázka s prípadom?
 271. M. Ale odpoviem
 272. A. neodpovieš, lebo xxx
 273. S. O akom liste sa bavíme treaz?
 274. P. O liste ktorý bol podkladom pre článok.
 275. S. Aký list to bol, to bol list firmy Prospect?
 276. P. List advokátskej kancelárie firmy Prospect
 277. P. Takže firma Prospect? Prečo sa do toho teraz zamotáva firma Prospect, nerozumiem.
 278. M. To je prapôvod
 279. P. Článok v septembri hovorí o dvoch veciach. Hovorí o zastupiuteľstve v júni a o následnom liste-výzve, ktorý advokátska kancelária firmy Prospect poslala primátorovi o tom, že došlo k podvodu.
 280. S. Ktoré bolo vašim podkladom pre napísanie článku.
 281. P. Z ktorého som čerpal...
 282. S. To ste teda povedali na minulom pojednávaní, naprv že áno a potom váš právny zástupca vo svojom elaboráte šesť či osem stranovom mi napísal, že vy ste to tak nemysleli. Takže teda čerpali ste z toho listu, alebo nie?
 283. P. Samozrejme áno, čerpal som z toho listu a moja otázka smeruje k tomu, že firma Prospect resp. právnická kancelária je primárnym zdrojom tých informácií, či žalujete aj tento primárny zdroj z ktorého xxx
 284. M. Budem. Nemám xxx ale budem
 285. S. Nie je to predmetom konania že či tu prebieha aj iné konanie o ocharne osobnosti. Ďalšia otázka
 286. Od 31. januára 2023 ste držiteľom povolenia na ďalšiu recyklačnú stanicu na rovnakom mieste...
 287. S. Pán žalovaný, ešte raz, predmetom konania je ochrana osobnosti a nie koho a čoho je držiteľom od roku 2023. Aký to má súvis s vašim článkom zo septembra 2022. Pretože vy ste mi aj na minulom pojednávaní hovorili, že vy ste potom niečo vysvetľovali v nejakých ďalších článkoch, ale ani tie ďalśie články sa nevzťahujú na toto konanie. Len tento jeden článok. Takže vás poprosím aby ste sa mi vyjadrovali a otázky kládli k predmetu konania pretože iné otázky nie sú tieto ... čo sa týka ochrany osobnosti podľa par. 11 Občianskeho zákonníka relevantné k tomuto konaniu.
 288. P. Rozumiem. Táto otázka smeruje k tomu, že kam plánujete tento zhodnotený materiál vyvážať a či budete pokračovať...
 289. S. Ale toto  tiež sa netýka tohto ako kam plánuje
 290. A. Okrem toho sú to súkromno-právne...
 291. S. Áno, vy sa vypytujete teraz žalobcu, aké obchodné aktivity bude mať v tomto roku. Čo sa nás z tohto týka?
 292. P. Vo vzťahu k skládke
 293. A. Toto je jeho súkromný xxx
 294. S. Nie, vy ste napísali článok Anatómia jedného podvodu. Takže poprosím vás k tomuto článku máte otázky na žalobcu, tak nech sa páči. K článku.
 295. P. Rozumiem. Dovoľte ďalšiu otázku, spolupracoval ste Vy alebo vaši zástupcovia s hlavným kontrolórom, alebo JUDr. Valentom pri spracovaní ich správ pre mestské zastupiteľstvo?
 296. M. Nie
 297. P. Ďalšia otázka: Bránil vám ktokoľvek spomedzi funkcionárov mesta, alebo zamestnancov fy Brantner vo vyvážaní materiálu na skládku?
 298. M. Však na to som odpovedal vo vyjadrení, že kde má povinnosť Brantner strážiť môj súkromný majetok? Odpoveď je nie určite. Prečo by som to aj mal s ním komunikovať?
 299. S. Vo vyvážaní odpadu, hovoríte? Prosím vás odpovedajte na otázku ktorá je postavená.
 300. P. Vo vyvážaní materiáluj na skládku sa pýtam.
 301. S. Vy ste povedali vo vyvážaní odpadu.
 302. P. Otázka znie: Bránil vám ktokoľvek spomedzi funkcionárov mesta, alebo zamestnancov fy Brantner vo vyvážaní materiálu na skládku?
 303. M. Nie p. Pšenák, nebránil. A ani nemá dôvod prečo, lebo v mojom areáli 3,5 ha má Brantner vyčlenené zhruba 1,2 ha. ktoré má samostatne oplotené. A ja som na skládku chodil úplne inou cestou. Tak prečo by mi v tom mali stále brániť? Prečo píšete v tom článku o nich, že p. Valent má v tom dokonca zabraňovať? Toto nechápem kde ste na to vôbec došli na takúto že náplň práce firmy Brantner, ktorá je súkromná spoločnosť, vyhrala tender na skládkovanie mestského komunálneho odpadu, má strážiť či sa Martinka nedostane na mestskú skládku. Veď to je smiešna otázka, ale odpovedal som vám.
 304. P. Ďakujem. Ďalšia otázka: Od kedy do kedy sa vyvážal, resp. stále vyváža materiál na skládku a aká o tom existuje evidencia?
 305. A. Ja namietam p. sudkyňa tieto otázky, pretože predmetom konania sú nejaké tvrdenia, kde žalovaný by mal preukázať ich pravdivosť, pokiaľ nevie preukázať pravdivosť tvrdení, treba z toho vyvodiť určitý záver. Žiadna z týchto otázok nesmeruje k tomu, žeby sa snažil žalovaný preukázať pravdivosť vlastných tvrdení. Stále sa bavíme o úplne - síce možno súvisisacich otázkach - ale predmetom konania nie je otázka oprávnenosti, alebo neoprávnenosti podnikania žalobcu, predmetom konania je zistiť či tvrdenia ktoré uviedol žalovaný v článku sú alebo nie sú pravdivé. A túto skutočnosť mal preukázať a dôkazné bremeno mal niesť žalovaný. Všetko ostatné sa už týka ďalších aktivít žalobcu, ktoré... My nemáme preskúmavať všetky oprávnenia žalobcu a všetky jeho podnikateľské aktivity. My máme preskúmavať pravdivosť alebo nepravdivosť konkrétnych tvrdení ktoré sa nachádzajú v článku. Pretože takto bude mať p. žalovaný - veľa ho bude zaujímať, lebo ho možno veľa vecí zaujíma, tak sa bude pýtať dokedy?
  S. Žalobca nespolupracoval s kontrolórom alebo s pánom Valentom a nikto mu nebránil s vyvážaním stavebného materiálu na svoj pozemok. Brantner má svoju osobitnú plochu oplotenú, neviem, čo by mal kontrolovať Brantner, čo ja robím na svojom pozemku. Ďalšiu otázku žalovaného odkedy vyváža žalobca materiál na skládku a či má na to nejaké povolenie, namieta PZ žalobcu, s tým, že žalovaný sa nesnaží preukázať pravdivosť svojich tvrdení, ale snaží sa preskúmať podnikateľskú činnosť žalobcu. Na to bolo vyhlásené U Z N E S E N I E
  Súd otázky žalovaného n e p r i p ú š ť a. 
  Otázku ktorá sa týka predmetu konania. Pán žalovaný, ešte raz, lebo už ... sa dostaňme prosím vás k veci. Nech sa páči.
 306. P. Dovoľte sa spýtať otázku, či viete preukázať aká časť odpadu zo stavby železníc prešla recykláciou R5?
 307. M. Celá
 308. A. Tiež namietam túto otázku, nesúvisí s predmetom konania.
 309. M. Ale celá a výsledok toho je záverečná xxx.
 310. A. xxx nemôžeš odpovedať xxx bude sa pýtať donemoty xxx si rozmysli.
 311. S. Celá časť odpadu ŽSR prešla recykláciu. Môžete sa spýtať ďalšiu otázku.
 312. P. Dovoľte sa spýtať ďalšiu otázku...
 313. S. K veci
 314. P. Áno. Namietate, že v článku sa uvádza, že ide o kontaminovanú zeminu. Viete preukázať že kontaminovaná zemina popísaná v záverečnej správe z inžiniesrko-geologického prieskumu stavby nebola súčasťou tých 40 tisíc ton, ktoré ste vyviezol...
 315. M. Áno p. Pšenák...
 316. A. Ale namietam túto otázku z toho dôvodu že nie my máme preukázať že nebola, žalovaný má preukázať že bola kontaminovaná.
 317. M. Ale vieme, však na základe troch udaní, ktoré ste udali, tak tie inštitúcie to uviedli p. Pšenák. Jak sa môžete toto spýtať však tu sú tri závery...
 318. A. Odhliadnuc od toho, nie my máme preukázať. Dôkazné bremeno je na žalovanom, aby preukázal pravdivosť svojich tvrdení.
 319. S. Na ďalšiu otázku žalovaného, či vie žalobca preukázať, že kontaminovaná zemina, nebola kontaminovaná, žalobca uvádza, že to vykonal 3 rôznych kontrol. Ešte jedna takáto otázka a už vám nepripustím žiadnu ďalšiu otázku. Pýtajte sa prosím vás ktorá sa týka článku a ochrany osobnosti. Takže ako vy preukazujete že tá zemina bola kontaminovaná?
 320. P. Rozumiem...
 321. S. P. Žalovaný, ako vy preukazujete že tá zemina bola kontaminovaná?
 322. P. Preukazujeme to dôkazom zo záverečnej správy z inžiniersko-geologického prieskumu, kde je uvedené, že jedna zo vzoriek je kontaminovaná ropnými produktami a preukazujeme to dôkazom, ktorý predložil žalobca o laboratórnych skúškach, kde v jednej z tých skúšok je povedané, že ide...
 323. S. Odkiaľ, aká skúška, povedzte mi konkrétne čo máte! Aká je to skúška?
 324. P. Medzi dôkazmi, ktoré žalobca vložil do spisu,
 325. S. Áno
 326. P. sú dva protokoly o skúškach.
 327. S. Ktorý protokol, o ktorom sa teraz rozprávame?
 328. P. Teraz sa bavíme o prvom z tých protokolov
 329. S. My sa tu nebavíme, my sa tu rozprávame
 330. P. prepáčte, rozprávame sa. Laboratórium Eurofins vykonal tieto skúšky
 331. S. Počkajte musím si takýto dôkaz nalistovať (dlho listuje v spise) keď teda máte
 332. M. Myslíte ten z roku 2014?
 333. P. Nie, nie, nie. Toto je váš... vaše laboratórne skúšky
 334. S. Už mi tu povedzte, že ktoré to je, lebo ja tu listujem, tu mám jedno...[1:48:14]
 335. P. Môžete to nájsť asi tak, že žalobca sa vyjadroval 25. 01. 2023 a k tomuto vyjadreniu priložil dôkazy.
 336. A.Takto to vyzerá (ukazuje svoju kópiu)
 337. S. Toto myslíte, ano?
 338. P. Áno, sú dve tieto skúšky
 339. S. Tak  mi povedzte teraz o ktorom sa bavíme. Z ktorého z ktorého teda, o ktorom sa rozprávame. O 02-ke? To sú dva rovnaké.
 340. P. Nie sú celkom rovnaké. Ak si všimnete, prvý má...
 341. S. Ale aj číslo je to isté. ,,,
 342. A. 51-02 a 52-02 neni rovnaké...
 343. S. Aha 52-02...
 344. P. Pozrite si prosím na druhej strane...
 345. S. Ale aj dátum je ten istý...
 346. P. Áno, to sú dve skúšky...
 347. S. Dátum je ten istý. Dátum vystavenia protokolu 15.22, 15.22
 348. P. Z dvoch vzoriek vytvorili dva protokoly. A všimnite si prosím...
 349. S. Ktorý protokol teraz hovoríte?
 350. P. Ten ktorý má uvedené Výsledky meraní...
 351. S. Číslo? 6551/02 a 6552/02
 352. A. Obidva sú 02
 353. P. 6551-02. Tam si všimnite prosím výsledky meraní. Je to tam uvedené v texte na 2. strane - keď to otočíte tam myslím to bude v tom texte.  Je tam napísané: Výsledky meraní nasledovných ukazovateľov analyzovanej vzorky odpadu nie sú v súlade s povolenými hodnotami pre odpad prijateľný na skládky odpadov. A ďalej je vysvetlené že prečo - "v natívnej vzorke je prekročená povolená hodnota pre parameter: celkový organický uhlík". Tento parameter znamená znečistenie napr. ropnými látkami. Takže toto je jeden z dvoch dôkazov, resp. protokolov, ktorý predložil vlastne žalobca. Ale v skutočnosti to hovorí o tom, že táto vzorka nie je v súlade s povolenými hodnotami pre odpad prijateľný na skládku odpadov.
 354. M. P. Pšenák, hovorí vám xxx?
 355. A: Toto kto dával?
 356. M. To sú úplne dve veci xxx
 357. S. To odkiaľ máte že organický, čo to je? 
 358. M. Uhlík
 359. P. Organický uhlík
 360. S. A to je tam napísané niekde že to je, že to je nejaká čo to je za látka, že to.. to kde to je?
 361. P. Nie, nie, organický uhlík je všeobecne ...
 362. S. To máte len z Internetu tiež túto informáciu čo je organický uhlík
 363. P. Uhlík organického pôvodu...
 364. S. Ale myslím že organický uhlík tu nemáme žiadne predmet konania o organickom uhlíku, resp. ja som xxx niečo  nenašla
 365. S. Organický uhlík je podľa žalovaného ropa. Dobre tak si môžme, nahoďme si do internetového vyhľadávača čo je to organický uhlík aby sme aj my boli xxx
 366. A. Predložili xxx ďalšie potvrdenia xxx
 367. S. Aby sme boli, aby zistili že čo to je, že či to je ropa. Čo je to organický uhlík v pôde (sudkyňa vyhľadáva heslo na internete)
 368. P. Resp. či je to kontaminované...
 369. M. Môžem?
 370. S. (číta z obrazovky) Organický uhlík je mierou množstva organických zlúčenín  vo vzorke
 371. M. Fotosyntézou
 372. S. Áno, zlúčeniny obsahujúce xxx môžu byť rozpustené, alebo  byť prítomné ako nerozpustený materiál alebo kvapalina... čo to je. Organické, to ešte aj vo vode to môže byť. Poďme dole. Tvorí základný kameň všetkých organických zlúčenín a všetkých živých organizmov. Takže to je podľa vás ropa.
 373. P. Napríklad, môžu to byť PBC byfenily, môžu to byť rôzne...
 374. S. Organický uhlík podľa internetu nie sú žiadne bifenyly, ale to je... ešte raz to...
 375. M. Fotosyntézou vzniká...
 376. S. Je to, je mierou množstva organických zlúčenín vo vzorke vody alebo pôdy. To je celkový organický uhlík TOC. Podľa internetu, podľa Googla, to je normnálny prehliadač ktorý je... celkový organický... parameter prítomný v danom množstve...
 377. P. Áno a tu sa v tom laboratórnom protokole sa hovorí, že nie je v súlade s povolenými hodnotami pre ukladanie na skládku
 378. M. Môžem vám odpovedať?
 379. S. To je v jednom, a v tom druhom protokole?
 380. P. To sú dve vzorky, jedna vzorka je v súlade a druhá vzorka nie je v súlade.
 381. A. Ako viem, že ktorá vzorka sa týka...
 382. M. Môžem odpovedať p. sudkyňa?
 383. S. Áno
 384. M. Pán Pšenák toto nie je záver, že to je nebezpečný odpad. Neviem prečo sa to pýtate. Lebo vaša otázka znie, či to je nebezpečný odpad alebo ste písali, že je to je nebezpečný odpad kontaminovaný ropnými látkami. A nie, vy ste predložili jedno meranie z roku 2014, pamätáte si naňho?  Vy ste našli, ale to je úplne na inej strane. Však tie železnice vlastnia neviem či 60 alebo 70 ha v Zámkoch plochy. Tu sa stavia na rozlohe nejakých 3 hektárov a vy ste vzali 2014 nejaké meranie kde stoja rušne a tie ste použili prvý krát proti mne. Že to je nebezpečný odpad. Keď sme Vám vysvetlili, že to je úplne na inej strane, tak ste našli organický uhlík, ktorý tvrdím že vzniká fotosyntézou, aktivitou rastlín, tak čo to má spoločné, v čom je to nebepečné? Možno že to je len mimo normy, ale neni to kategorizované. Však p. Pšenák tri orgány na Slovensku najväčšie, ktoré sa zaoberajú týmto, dali záver že je to v poriadku všetko. Keď vy v tom vidíte niečo iné, tak ja už potom neviem že čo mám povedať.
 385. S. Na otázku žalovaného ako vie vysvetliť žalobca, že to bol, že sa jedná o nie kontaminovaný odpad, keď v závere zo skúšky č. AR-22-KT-006551-02 je uvedené, že prekročená povolená hodnota pre celkový organický uhlík, čo je podľa žalovaného ropa a znečisťovanie ropnými látkami, ale v druhej vzorke a v druhom protokole o skúške č . AR-22-KT-006552-02 už táto látka uvedená nie je, žalobca uvádza, že žalovaný použil nejakú skúšku z roku 2014 a ŽSR majú územie 60-70 ha, a to chce žalovaný použiť proti žalobcovi, pričom organický uhlík je látka vznikajúca v organických látkach fotosyntézou. Máte ďalšiu otázku p. Žalovaný?
 386. P. Áno, dovoľte položiť ďalšiu otázku. V žalobe namietate že nazývam ten materiál odpadom. Vysvetlite, prečo by sa odpad, ktorý prejde recykláciou, nesmel ďalej volať odpadom. Vo vami predkladanom dôkaze - Správe hlavného kontrolóra - je vyvážaný materiál ukladaný na skládku nazývaný odpadom. Vo vašom cenníku kde ponúkate za 18 Eur za tonu uloženie - je to takisto v kolónke odpad. Kde má takáto vaša požiadavka nazývať to len a výhradne zhodnoteným materiálom oporu v zákone o odpadoch? [1:57:18]
 387. Pán Pšenák, ja som to pred chvíľkou spomínal, aj minule. R5 až R12 je činnosť kde sa každý odpad musí zhodnotiť týmito zarideniami, na ktoré vydáva MŽP buď cez okresné úrady, alebo cez krajské úrady  pri množstve nad 50 tis. ton ročne to vydáva ministerstvo životného prostredia a volá sa EIA xxx. Vy viete o tom, že to aj máme, tým pádom nás poverilo, alebo resp. dalo nám odbornú spôsobilosť premieňať odpad na materiál. Podľa akého zákona to si naštudujte vy, ja vám nemusím vysvetliť, alebo nie je mojou povinnosťou vysvetlovať ten zákon, ale znovu sa odvolávam na záver troch inštitúcií, ktoré toto na Slovensku majú kontrolovať, že bez nálezu, p. Pšenák. My sa stále dokola...
 388. A. Miesto článku ideme do tvojich oprávnení...
 389. M. Dobre, odpovedal som.
 390. S. Na otázku, prečo v článku hlavného kontrola sa spomína odpad vyvážaný na skládku a žalobca tvrdí, že to nie je odpad, žalobca uvádza, že každý odpad sa musí zhodnotiť a R5 až R12, pričom na základe povolenia Ministerstva životného prostredia, má firma oprávnenie takýto odpad zhodnocovať a ako už tu trikrát odznelo na pojednávaní, mám potvrdenie z troch rôznych inštitúcii, že sa nejednalo o odpad a zákone nie je mojou povinnosťou vysvetľovať. Máte ešte otázku?
 391. P. Áno, dovoľte položiť otázku. Upozornila vás niektorá z tých kontrôl, ktoré ste spomínal...
 392. S. To je kapciózna otázka, lebo na to sa dá odpovedať len áno alebo nie. Preformulujte prosím otázku
 393. P. V hociktorej z kontrôl, ktoré ste uviedol ako dôkazy, prípadne v rokovaní s mestom, odznela niekedy informácia o tom, že ste vývozom materiálu na skládku zasiahol do procesu rekultivácie existujúcej skládky odpadov v rozpore s doteraz schváleným projektom?
 394. A. nerozumiem ani otázke, ani neviem ako by sa dala zodpovedať.
 395. M. Pán Pšenák, keby ste ma počúvali a keby ste si prečítali závery spoločnosti Depónia SK kde sa uvádza, že skládka je v dôsledku abrázie, t.zn. zmršťovania sa krytu poškodená - tak ako ma mohli oni upozorniť, že niečo tým spôsobujem, keď som to len zabránil presakovaniu? Takže nikto ma nemal na to upozorniť, lebo táto otázka nedáva zmysel. Neviem. Oni nie sú odborne zdatní, Preto som si ja našiel odborne zdatnú firmu, aby to ona riešila.. Ja si p. Pšenák pripadám, ako keby ste bol vyšetrovateľ. Vy od nás xxx s tým článkom vážne.
 396. S. Máte ešte otázky ktoré sa neopakujú?
 397. P. Áno, dovoľte položiť ďalšiu otázku.
 398. S. Najprv ju položte a potom posúdim, či je vhodná alebo nie.
 399. P. Áno rozumiem. Odporúčania na prekrytie skládky vývozovou zeminou na prípravu kolaudácie a obstaranie príslušného projektu...
 400. S. To nemá nič spoločné s článkom, či odporúča alebo neodporúča, on nemusí s tou skládkou nič robiť. Poďme ďalej.
 401. P. Ešte dovoľte to prečítať celé, lebo podľa mňa to má priamy súvis s nami. Podľa žalobcu mal tieto návrhy dostať z Odboru životného prostredia počas kontroly 15. februára od jeho vedúceho Ing. Kostolányiho. Existuje nejaký záznam o tom, že by vás p. Ing. Kosztolányi...
 402. M. Pán Pšenák, ja som nepovedal, že p. Kosztolányi navrhol čo s tým treba spraviť. P. Kosztolányi navrhol, aby sme si najali odbornú firmu, ktorá uzavrie a dokončí túto skládku, už nepleťte prosím vás veci, však mne pripadá že vy vôbec nepripravený chodíte na tieto súdy...  (na pozadí sudkyňa diktuje text z predchádzajúcich častí do zápisu. Z tohoto diktovania na pozadí sa v zápisnici objavia tieto dve vety: V žiadnej z výsledkov kontrol neodznela informácia o tom, že som zasiahol do rekultivácie skládky. Pán Kostoláni navrhol, aby sme si najali odbornú firmu.)
 403. P. Rozumiem. A tento návrh je niekde...
 404. M. On len hodnotil, p. Kosztolányi na náleze, že tá skládka je...
 405. S. Ani pán Kosztolányi nie je predmetom konania. Poďte ďalej.
 406. P. Ale tento nález existuje niekde?
 407. S. Pán Kosztolányi nie je predmetom konania.
 408. A. Vy ste písali niečo vo svojich novinách, vy ste si mali tieto veci zistiť.
 409. P. Je predložený dôkaz, ktorý sa opiera o zistenie p. Kosztolányiho..
 410. S. Ktorý dôkaz?
 411. P. Je to kontrola Odboru životného prostredia z februára 2023 ospravedlňujem sa z februára 2022
 412. S. Dobre. A teraz čo s tým.
 413. P. P. žalobca sa opakovane odvoláva...
 414. S. Takže vy máte túto informáciu o tejto kontrole.
 415. P. Áno, a pán...
 416. S. To je veľmi pekné. Poďme ďalej. Ďalšiu otázku p. Pšenák (p. sudkyňa sa usmieva)
 417. P. Áno rozumiem, p. sudkyňa. Ideme na ďalšiu otázku.
 418. S. Ale k veci, nie k tomu čo je kontrola a neviem čo. K veci čo ste napísali. Čo vy tvrdíte že je pravda, tak to sa spýtajte žalobcu, že čo podľa neho nie je pravda.
 419. P. P. žalobca namietal, že v článku spochybňujeme ideu kolaudovať skládku uzavretú pred 30-mi rokmi. Pozná p. žalobca nejaký precedens, kde by sa takáto skládka uzavretá pred ...
 420. S. P. žalobca nie je právnik, on nepotrebuje žiadbny precedensy poznávať. Precedensy sú tu pre súd. Súd musí používať judikatúru. Pre vás tiež nie. Pre strany sporu precedensy nie sú podstatné. Súd musí poznať právo.
 421. P. P. žalobca sa opakovane odvolával na to, že skládka nie je zapísaná na Liste vlastníctva.
 422. S. A je zapísaná? Ukážte mi to prosím vás kde je to?
 423. P. Moja otázka smeruje k tomu, či p. žalobca pozná iné podobné skládky ktoré sú zapísané?
 424. S. Na otázku žalovaného, či žalobca pozná iné skládky, ktoré by boli zapísané na LV.
 425. P. Z toho obdobia
 426. S. ...ktoré by boli zapísané na LV. Na to bolo vyhlásené U Z N E S E N I E
  Súd túto otázku žalovaného n e p r i p ú š ť a. Táto nemá nič spoločné s predmetom konania. Iné skládky nás nezaujímajú. My riešime tu ochranu osobnosti. Riešime tu váš článok. Nie žiadne iné skládky. Riešime tu tvrdenia, ktoré ste písali vo vašom článku. Poprosím vás k týmto tvrdeniam klaďte otázky na žalobcu. Pretože ďalšie otázky nepripustím p. žalovaný už som to povedala aj pred chvíločkou. Ktoré sa netýkajú predmetu konania.
 427. Dovoľte položiť ďalšiu otázku pre p. žalobcu. Aký je rozdiel z hľadiska vás ako vlastníka pozemku medzi tým, ak je cudzia skládka ležiaca na vašich pozemkoch skolaudovaná, alebo nie je?
 428. A. P. sudkyňa ja opakujem svoje predchádzajúce námietky, toto konanie by nemalo byť o tom, aby si (začína sa diktát p. sudkyne na pozadí) získal žalovaný informácie pre svoje  iné prípadné články. Meritum tohoto konania vyplýva z obsahu článku.
 429. S. Akou skládkou p. žalovaný?
 430. M. že aký by bol rozdiel keby bola skolaudovaná.(pokračuje diktát na pozadí: rozdiel medzi skolaudovanou a neskolaudovanou skládkou...)
 431. P. z hľadiska vlastníka pozemku..
 432. A. Ako táto otázka bude viesť k  pravdivosti, alebo nepravdivosti vašich tvrdení? Odpoveď na túto otázku pravdivosť ktorého tvrdenie preukáže p. Pšenák?
 433. A. Či na ňu odpovie žalobca tak, alebo onak, preukáže sa pravdivosť ktorého tvrdenia?
 434. P. Druhého. Kde rozporujete, či túto skládku treba skolaudovať alebo nie.
 435. M. Môžem na ňu odpovedať.
 436. A. A to tým že odpovie či treba alebo netreba...
 437. P. Nie, či preňho ako vlastníka má táto otázka akúkoľvek relevanciu.
 438. M. Môžem odpovedať.
 439. A. Ako pre vlastníka... nemá to žiadny zmysel, ale...
 440. M. Že keby bola skolaudovaná, tak sa zrodí stavba. Odpoveď je tá, že kolaudáciou vznikne de-jure stavba. Tým pádom...
 441. S. Otázka PZ žalovaného, aký je rozdiel medzi skolaudovanou a neskolaudovanou skládkou z hľadiska vlastníka skládky a pozemku, túto otázku namieta PZ žalobcu, že sa netýka predmetu konania. Žalobca uvádza, že s kolaudáciou vznikne stavba, takáto stavbe de iure neexistuje. Ďalšia otázka.
 442. M. (k právnej zástupkyni) Nie? A. A čo to má aký význam? M. No že tá stavba bude xxx de jure neexistuje.
 443. P. Vysvetlite prosím aké poškodenie dobrého mena vám môže spôsobiť veta, ktorú rozporujete: "Mesto urýchlene potrebuje nechať nanovo skolaudovať starú skládku"
 444. M. No obviňuje ma celkovo celý ten článok, v ktorom nie je jedna...
 445. P. Táto konkrétna veta
 446. M. No v tom, že ja mám zato, že akokeby ja som ovplyvnil mesto, že nanovo potrebujeme dať niečo skolaudovať. Však je to klamstvo. Stavba nikdy nebola skolaudovaná.
 447. P. V predchádzajúcej odpovedi...
 448. M. Mali by ste sa zato ospravedlniť p. Pšenák, lebo klamete, že nanovo. Stavba nikdy skolaudovaná nebola. A vykresľiuje ma, že sme si vymysleli obchod
 449. S. Na otázku žalovaného, ako zasahuje do dobrého mena žalobcu tvrdenie, že mesto potrebuje nanovo skolaudovať skládku, žalobca uvádza, že ho vykresľuje, že si vymyslel obchod a že by chcel ovplyvniť mesto, že by potreboval skolaudovať skládku. Máte tú otázku prosím ďalšiu? Alebo nemáte?
 450. P. Dovoľte k tvrdeniu č. 3 položiť otázku. Týka sa to nájomného od mesta. Moja otázka na p. žalobcu je , či má vedomosť o tom, že dostávali nájom majitelia parciel pod skládkou a či ho dostával predchádzajúci majiteľ od koho on tie parcely kupoval.
 451. S. To k čomu vedie toto tvrdenie.
 452. P. V bode 3 žaloby p. žalobca rozporuje, či jeho požiadavka na nájomné, resp. ako ponuka neplatiť mestu nájomné je zákonným nárokom.
 453. S. "A ešte im p. podnikateľ oznámil, že odterza sú mu povinní platiť presne 27 tisíc Eur nájomného ročne." A k tomuto máte aku otázku?
 454. P. Či iní majitelia parciel...
 455. S. Iní majiteľ sa tu nepýta. Podnikateľ oznámil, že jemu sú povinní. To ste si mali vy zistiť p. Pšenák, že komu platí mesto z podkladov, ktoré mesto má, že komu platí nájomné. Takže takáto otázka je podľa mňa veľmi irelevantná.
 456. P. Rozumiem, a  táto otázka pokračovala, či dostával nájomné predchádzajúci majiteľ, od koho p. žalobca kúpil tieto pozemky.. [2:10:21]
 457. S. K čomu je, k čomu toto speje? Vy máte dokázať, že mu aj platia nájomné 27 tisíc. Keď to tvrdíte. Už neviem ako vám to mám vysvetliť, že žaluje ochranu osobnosti podľa par. 11 Občianskeho zákonníka. Vy sa stále pýtate informácie o niekom inom a nie konkrétne, snažte sa vyvrátiť tvrdenia, ktoré sú vo vašom článku, ktoré rozporuje žalobca. Poprosím vás nech tie otázky smerujú k vyvráteniu tých vašich tvrdení, ktoré v článku sú uvedené. Alebo na potvrdenie. To znamená že teda, ak máte niečo čo je podklad že sú povinní že mesto je povinné platiť p. žalobcovi 27 tisíc nájomného? K tomu smerovala otázka, či toto hociktorý z iných nájomníkov takýmto spôsobom...
 458. S. Ale to je jedno, či hociktorý iný platí, ja sa pýtam, či platí žalobca?
 459. A. To má úplne iný zmysel
 460. S. Či viete, či to platí žalobca? (hluk) Poprosím vás pani prrávna zástupkyňa aj pán žalobca! (stíšia sa, p. sudkyňa pokračuje smerom k žalovanému) Či teda to viete iste potvrdiť, nie jeho sa pýtajte, ale či vy máte, konkrétne by mala vaša otázka znieť: Keď vy pýtate 27 tisíc, či viete že sused pýta 30 tisíc.
 461. P. Rozumiem.
 462. S. Takže nech sa páči, klaďte podľa tohto otázku.
 463. Rozumiem, takže ja by som prešiel k tej ďalšej...
 464. S. Prosím vás klaďte podľa tohto otázku k bodu č. 3. Máte vedomosť že niekto iní platí niekomu menej inému mesto platí za tú skládku?
 465. P. Áno
 466. S. Áno?
 467. P. Hm.
 468. S. A to ste sa prečo spýtali pána žalobcu?
 469. P. Lebo p. žalobca má iné informácie ako ja.
 470. A. Ale potom je to v poriadku však prečo by neplatili jemu, keď xxx
 471. M. xxx platí, však ja to nerozporujem.
 472. S. Keď zostávame na takejto hranici úvah, z ktorých má súd nepoužiteľné informácie a nepoužiteľné skutkové tvrdenia sú pre súd úplne irelevantné. Pretože súd musí vychádzať z konkrétnych informácií a konkrétnych dôkazov a nie z toho čo jedna babka povedala s prepáčením, keď už sa musím vyjadriť a keď váš p. právny zástupca nie je schopný klásť otázky žalobcovi týkajúceho sa predmetu konania. Keď ani vy p. žalobca napriek tomu, že máte právného zástupcu, vás nevie poučiť aké otázky máte klásť, tak je to na to súd, aby musel, žiaľ už nič iné súdu nezostáva, le musí vás poučiť o tom, aké otázky máte klásť. A vás ešte raz upozorňujem, že toto je posledná otázka, ktorá sa netýkala veci. Pripustím len otázku, ktorá sa bude týkať veci. Ostatné otázky vám budem zamietať.
 473. P. Rozumiem. Dovoľte ďalšiu otázku. Na základe čoho ste navrhli mestu platiť ročné nájomné pre vás ako majiteľa skládky, resp. pozemkov pod skládkou, keď zákon o odpadoch počíta len s jednorázovou úhradou.
 474. M. Môžem odpovedať?
 475. S. Áno
 476. M. P. Pšenák, zase pletiete dva zákony. Vy platiete zákon, kde jednorázovou úhradou sa vyplatí majiteľovi pozemkov, keď odmietne spolupracovať s kolaudáciou. Zase ste si to nenaštudovali presne čo tvrdíte. Lebo môže sa stať taká vec, že je skládka na cudzích pozemkoch. Čo je aj teraz. Mesto ju chce skolaudovať. Ja odmietnem a budem tvrdiť že chcem za to 100 tisíc ročne. A neuznám ani súdnoznalecký posudok, mimochodom odpovedám vám na otázku, že 27 tisíc je súdnoznalecký posudok od akreditovaného znalca, ktorý na základe bonity a územného kvádru vypočítal ročný nájom. A jednorázová náhrada je za vecné bremeno...
 477. S. Takže na základe znaleckého posudku...
 478. M. Áno, od akreditovaného...
 479. S. Takže môžeme uzavrieť.
 480. M. Ale pán Pšenák mi pripadá p. sudkyňa ako keby sa narodil dneska, lebo to všetko odznelo od p. Kutenyicsovej na zastupiteľstve! Vy sa pýtate veci, ktoré vy už dávno viete, však ste o nich písali. Prečo sa to pýtate?
 481. S. Na základe čoho navrhoval žalobca nájomné, na základe znaleckého posudku, ale to odznelo od pani Kuteničovej na zastupiteľstve. Aké máte ďalšie návrhy na dokazovanie, žiadali ste svedka  Pásztora...
 482. A. Nie netreba na výsluch žiadnych svedkov aj v zmysle  odkazu na ďalšiu judikatúru, ktorú sme priebežne predkladali si myslíme, že...
 483. S. PZ žalobcu uvádza, že nemá ďalšie návrhy na doplnenia dokazovania, nežiada výsluch svedka, ktorého uviedol v žalobe... (v zápise sa táto veta nachádza až za nasledovnými tromi záznamami)
 484. A. Nie v žalobe, asi po predbežnom prejednaní sporu, tam som čakala, že ako to dopadne a myslela som teda že po tom predbežnom navrhnem, ale predbežnom  xxx neuskutočnila, po predbežnom prejednaní sporu sa mi zdá xxx ale tak hovorím nexxx predvolať žiadnych svedkov.
 485. S. (listuje v spise) Nech sa páči p. právny zástupca žalovaného sa vyjadrite k tomu, na základe čoho žiadate tieto dôkazy, ktoré ste písomne doručili súdu.
 486. P. Prepáčte, zbytok otázok môžem položiť?
 487. S. Ešte stále máte otázky?
 488. P. Áno, mali by sme ešte otázky.
 489. S. Dobre tak xxx
 490. P. Dovoľte mi položiť otázku. Za akú sumu ste kupoval pozemky pod rekultivovanou skládkou za ktoré ste chcel... následne pýtať ročné nájomné 27 tisíc Eur?
 491. M. Však to sú informácie moje firemné. P. Pšenák však to sú obchodné tajomstvá.
 492. S. Za akú sumu kupoval pozemok, uvádza žalobca, že to sú jeho interné informácie.
 493. P. Vo verejnej listine v Registri účtovných závierok je uvedené, že firma Limestonereal..
 494. S. Verejná listina Účtovné uzávierky, ani nákup skládky ani žiadneho pozemku sa nás tu netýka momentálne.
 495. P. je tam uvedené, že tieto pozemky nadobudol Limestonereal za 8.900 Eur.
 496. A. A keby aj, ako to súvisí xxx
 497. P. Následne ročné nájomné vo výške 27 tisíc Eur
 498. A. A čo? xxx
 499. M. Neviete čítať potom účtovnú závierku, lebo ten pozemok sa diametrálne... vysokonásobne viac.
 500. S. Žalovaný uvádza, že tieto informácie z účtovnej závierky.
 501. M. Keď si súd žiada, viem predložiť súdu nákup. Aby som len dokázal že klame.
 502. S. xxx p. žalobca, toto nie je predmet konania, ani vaše účtovníctvo, nerozoberáme xxx tu žiaden majetok...
 503. P. Rozumiem.
 504. S. Nerozumiete p. Pšenák, pretože ja už... odsek Na to bolo vyhlásené UZNESENIE Súd ďalšie otázky žalovaného n e p r i p ú š ť a. Pretože stále sa pýtate niečo, čo je obchodná činnosť žalobcu a jeho firiem, to znamená že s týmto nemajú nič spoločné.  Keby ste sa pýtali k predmetu konania, tak vám tieto otázky súd pripustí. Ale tieto nie. Alebo ste ich mali sformulovať písomne a tak by vám žalobca odpovedal na otázky ktoré boli písomne sformulované. Ktoré sa týkajú. Teraz keď sa váš právny zástupca vyjadrí k tomu, že čo sú tieto  návrhy na doplnenie dokazovania. 1 až 7, 1 ať 5, 1 až 8.
 505. Č. V našom návrhu na doplnenie dokazovania 28. februára 2023 na predloženie dôkazy, ktoré sú v tomto podaní uvedené.
 506. S. Ja som sa pýtala, že načo majú tieto dôkazy slúžiť? Viem čo ste navrhli, mám ich pred sebou a mám ich preštudované. Ale vy asi nemáte, lebo zase sa pýtate svojho klienta. Pán právny zástupca, ako ste si dovolili takto prísť na dnešné pojednávanie, že sa mi neviete vyjadriť ani k tomu, čo ste sám predložil? Tak nech sa mi prosím vyjadrite k čomu majú byť tieto dôkazy vykonané.
 507. Č. Majú preukázať pravdivosť tvrdení ktoré...
 508. S. Čo? "Subdodávateľské zmluvy na základe..."
 509. Č. Máme za to, že to súvisí s predmetom konania
 510. S. "... ktorých sa fy LimestoneSK/Limestone Reál zúčastňujú na projekte Strediska technicko-hygienickej údržby ŽSSK v Nových Zámkoch" Subdodávateľské ktoré zmluvy sa týkajú podnikateľskej činnosti. Aký to má spolok a aký to má dosah na tento spor? Vstaňte prosím!
 511. Č. Taký vlastne, že to má preukázať pravdivosť tvrdení, ktoré v článku prezentoval...
 512. S. S kým si to rozprávate?
 513. Č. ... p. žalovaný vo svojiom článku
 514. S. Zase so svojim klientom, alebo so mnou?
 515. Č. S vami, s vami.
 516. S. Dobre, to som rada. Takže k čomu to má slúžiť?
 517. Č. K preukázaniu pravdivosti toho čo p. žalovaný uverejnil
 518. S. Ale ktorého tvrdenia, čoho, ktorého tvrdenia?
 519. Č. ... je vlastne pravda.
 520. S. Čoho, ktorého tvrdenia to má byť preukázať?
 521. Č. Tých informácií ktoré v článku p. žalovaný...
 522. S. Ktoré konkrétne, je tu rozporovaných 8 informácií
 523. Č. zverejnil
 524. S. Ktoré? A načo majú byť subdodávateľské zmluvy. Čo majú tieto subdodávateľské zmluvy preukazovať? Čo majú preukazovať?
 525. P. Dovolíte?
 526. S. Nie! Váš právny zástupca je na to, aby vás zastupoval! A keď on povedal a napísal súdu na 2-ch stranách aké dôkazy majú byť vykonané, tak tieto dôkazy má odôvodniť, že na preukázanie čoho majú dôkazy slúžiť. Pretože súd vedie konanie hospodárne. To znamená, že keď sa tieto dôkazy netýkajú veci, tak nie je dôvod aby súd takéto dôkazy vykonával. K čomu majú slúžiť tieto... Komu?
 527. Č. Máme za to, že tieto všetky dôkazy sa týkajú prejednávanej veci.
 528. S. A čo majú preukazovať?
 529. Č. Ako som uviedol, pravdivosť konkrétnych tých tvrdení, ktoré žalovaný uverejnil.
 530. S. Na základe čoho má žalobca predložiť svoje súkromné dodávateľské zmluvy. Čoho sa majú týkať? ... Dobre. Nájomnú a kúpno-predajnú zmluvu so spoločnosťou NÚS. Taká sa tu vôbec nevyskytuje v člańku. Čoho sa má týkať? Viete sa mi k tomu vyjadriť?
 531. P. Dovoľte sa k tomu vyjadriť
 532. S. Na to máte právneho zástupcu, aby vás v konaní o ochrane osobnosti zastupoval. keďže nemáte ukončené právnické vzdelanie a zákon, Civilný sporový poriadok obligatórne nariaďuje povinné zastúpenie v tomto spore. Takže keď vám váš právny zástupca nevie poskytnúť, tak to mám zato, že toto zastupovanie neviem či je odborne spôsobilé. Keď predložíte dôkazy a neviete k čomu majú byť.
 533. P. Dovoľte vysvetliť
 534. S. neviem, či vás takýto advokát, či môžem zobrať takéto zastupovanie že je spôsobilé na zastupovanie v konaní o ochrane osobnosti. K čomu má byť predložená kúpno-predajná zmluva týkajúca sa pozemkov pod skládkou. Čo má toto preukazovať? Kúpno-predajná zmluva pod skládkou.
 535. M. To nie je pod skládkou
 536. A. Pani sudkyňa, my máme stále podozrenie, že...
 537. S. ... predložiť platnú nájomnú zmluvu s fy Brantner s.r.o.
 538. A. ... že niekto má snahu zneužiť podklady ktoré...
 539. S. Pani právna zástupkyňa počkajte prosím nech sa vy... keď p. právny zástupca nevie, k čomu majú byť tie dôkazy, čo majú preukazovať, tak neviem kto mi tu môže povedať. Každoročné monitorovacie správy o správe komunálneho odpadu... to čo má zmysel, načo má predložiť a kto to má predložiť? Mesto Nové Zámky? Mesto Nové Zámky nie je stranou sporu! Na základe čoho má súd uložiť tretej strane takúto povinnosť?
 540. Č. Odovzdáme písomne ak je to možné
 541. S. Už ste to odovzdali.
 542. Č. Bližšie odôviodnenie
 543. S. Už ste to odovzdali, preto sa vás pýtam čomu majú byť tieto dôkazy byť teda... a načo mám vypočúvať konateľa spoločnosti Brantner JUDr. Valenta, nejakého riaditeľa Magulu firmy Brantner, máme pána Kosztolányiho vypočúvať, jakxxx a ešte máme primátora vypočúvať, prednostku mestského úradu, vedúcu odboru komunálnych služieb a hlavného kontrolóra, v čom?
 544. Č. Ak dovolíte, k tomu by sme bližśie zdôvodnenie zaslali, k tomu to podaniu.
 545. S. Žiadne bližšie zdôvodnenie, toto ste žiadali ako výsluch svedkov, ale k čomu majú byť vypočutí?
 546. Č. K predloženým dôkazom zo strany žalobcu
 547. S. ...na rozpory medzi vyjadreniami svedkov a vyjadreniami žalobcu? (diktuje do zápisnice) Uvádza že návrhy na doplnenie dokazovania - píšeme - že návrhy na doplnenie dokazovania, ktoré boli  predložené dňa 9. 3. 2023 nevie k čomu majú byť tieto dôkazy vykonané. Na preukázanie informácií v článku, tvrdí, ale ich bližšie odôvodnenie predloží súdu písomne. Ja vás chcem upozorniť na par. 153 a154 CSP a to na sudcovskú koncentráciu konania, takže tieto dôkazy ste mali právo navrhnúť, ale máte mi aj povedať, k čomu majú slúžiť tieto dôkazy.
 548. Č. Samozrejme koncentrácia konania je nám známa, ale ak dovolíte, tak by sme sa potom k tomu ešte podrobnejšie vyjadrili písomne. Žiadne ďalšie dôkazy nebudeme navrhovať.
 549. S. Žiadne ďalšie dôkazy nenavrhujeme a k týmto, ktoré sme navrhli písomne sa ešte raz písomne vyjadríme. Súd poučuje PZ žalovaného podľa ust. § 153 CSP o ktorom bol poučený aj na prvom pojednávaní. Na to bolo vyhlásené U Z N E S E N I E  Súd návrhy na doplnenie dokazovania z a m i e t a. (Diktovanie do zápisnice pokračuje, ale vo finálnej verzii zápisnice sa to nenachádza) Vzhľadom na to, že žalovaný sa nevie vyjadriť a jeho právny zástupca, ktorý je povinný ho zastupovať v takomto konaní k otázkam a dvom stranám dôkazov a k siedmym svedkom ktorí majú byť predvolaní a k čomu a k akým skutočnostiam majú byť vypočutý, tak tieto navrhované dôkazy súd nepripustil.PZ žalobcu nemá ďalšie návrhy na doplnenie dokazovania. Na to bolo vyhlásené U Z N E S E N I E Súd vyhlasuje dokazovanie za s k o n č e n é . Aký je váš záverečný návrh, pani právna zástupkyňa?
 550. A. Záverečná reč myslíte xxx?
 551. S. Áno
 552. A. Vážený súd, žalobca sa v tomto konaní domáha ochrany pred neoprávnenými zásahmi do sféry svojich osobnostných práv a tiež ochrany, do ochrany pred zásahmi do dobrej povesti jeho právnických osôb.  K týmto zásahom malo prísť k zverejnením informácií v článku, ktorý zverejnil žalovaný. Žalobca z uvedeného článku vyzdvihol 8 základných nepravdivých tvrdení, avšak je potrebné uviesť, že celý článok vrátane jeho názvu sa viedol v duchu, že žalobca a jeho právnické osoby mali participovať na podvode za 600.000 eur. V končenom dôsledku to dnes takto žalovaný na pojednávaní neozrejmil. Poukazujúc na ustálenú rozhodovaciu prax v otázkach ochrany osobnosti a ochrany dobrého mena právnickej osoby, máme za to, že povinnosťou žalobcu bolo len preukázať, že k zverejneniu informácii o ktorých tvrdí, že sú nepravdivé, prišlo. Z rozhodnutí súdov na ktoré žalobca v priebehu konania poukázal, vyplýva, že všetka ťarcha dôkazov následne padá na žalovaného, ktorý musí preukázať, že jeho vyjadrenia sú pravdivé. Ak pravdivosť svojich vyjadrení žalovaný nevie preukázať, potom treba prisvedčiť žalobcovi, že boli o ňom zverejnené nepravdivé informácie, pravdu skresľujúce informácie, alebo informácie s ironickým podtónom, pričom každý čitateľ z takto zverejneného článku mohol nadobudnúť dojem, že to bol práve žalobca, ktorý sa mal dopustiť podvodu. Poukazujúc na všetky písomné vyjadrenia žiadame, aby súd žalobe vyhovel. Domnievame sa, že ospravedlnenie ktoré požaduje žalobca je tou najmenšou formou, ako môže žalovaný odstrániť následky zverejnenia nepravdivých informácii, z toho dôvodu navrhujeme žalobe vyhovieť a priznať žalobcovi náhradu trov konania v rozsahu 100 %.

  (pre úplnosť uvádzame aj rovnaký text ako je s miernymi odchýlkami zaznamenaný v zápisnici)

  Vážený súd, žalobca sa v tomto konaní domáha ochrany pred neoprávnenými zásahmi do sféry svojich osobnostných práv a tiež ochrany do ochrany zásahov do svojich práv. K týmto zásahom malo prísť k zverejnením informácii v článku, ktorý zverejnil žalovaný. Žalobca z uvedeného článku vyzdvihol 8 základných nepravdivých tvrdení, avšak je potrebné uviesť, že celý článok vrátené jeho názvu sa viezol v duchu, že žalobca a jeho právnické osoby mali participovať na podvode za 600000 eur. V končenom dôsledku to dnes takto žalovaný na pojednávaní neozrejmil. Poukazujúc na ustálené rozhodujúc prax ochrany osobnosti a ochrany dobrého meno právnickej osoby má za to, že povinnosťou žalobcu bolo len preukázať, že k zverejneniu informácii o ktorých tvrdí, že sú nepravdivé prišlo. Z rozhodnutí súdov na ktoré žalobca poukázal, vyplýva, že všetka ťarcha žalobcov následne padá na žalovaného, ktorý musí preukázať, že jeho vyjadrenia sú pravdivé a pravdivosť svojich vyjadrení žalovaný nevie preukázať, potom treba prisvedčiť žalobcovi, že boli o ňom zverejnené nepravdivé informácie, pravdu skresľujúce informácie, alebo informácie s ironickým podtónom, pričom každý čitateľ z takto zverejneného článku mohol nadobudnúť dojem, že to bol práve žalobca, že sa mal dopustiť podvodu. Z poukazom na všetky písomne vyjadrenia žiadame, aby súd žalobe vyhovel. Domnievame sa, že ospravedlnenie je najmenšou formou, ako môže žalovaný odstrániť následky zverejnenie nepravdivých informácii, z toho dôvodu žiadame žalobe vyhovieť a priznať žalobcovi náhradu trov konania v rozsahu 100 %.
 553. S. Aký je váš záverečný návrh, nech sa páči
 554. Č. Vážený súd, bolo tu identifikovaných celkovo 8 výrokov článku žalovaného, v ktorých malo dôjsť k porušeniu jeho práv, pričom súčasne ku každému uviedol svoje vlastné tvrdenie. Žalovaný vo svojom vyjadrení z 10.01.2023 reagoval na všetky namietané výroky a na podporu svojich tvrdení pripojil 10 dôkazov. Postupne sa vyjadrím k tvrdeniam, ktoré boli namietané zo strany žalobcu.
  K tomu kto vyprodukoval kauzu.
  K vete z článku: "žalobca vzhľadom na kauzu, ktorú žalovaný vyprodukoval svojim článkom, mieni dosiahnuť výlučne to, aby ochránil svoje meno a svojich spoločností. Žalobca neurobil nič iné to, že kúpil nehnuteľnosť proti vôli iných podnikateľov ako to vyplýva z príloh priložených k vyjadreniu žalovaného".  K tomuto uvádzame, že kauzu nevyprodukoval žalovaný svojim článok, ale žalobca tým, žezačal vyvážať materiál na zrekultivovanú mestskú skládku bez súhlasu jej majiteľa. skládku a pokračoval vo vyvážaní až do októbra 2023 hoci vo februári 2023 už preukázateľne vedel, že ide o zrekultivovanú a monitorovanú skládku TKO Mesta Nové Zámky.
  Z predložených dôkazov nijak nevyplýva, že kúpil nehnuteľnosť proti vôli niektorých iných podnikateľov a najmä z nich nevyplýva, že išlo o verejnú informáciu a napr. bolo mesto o predaji pozemku pod mestskou skládkou informované. To, že kauzu nevytvoril žalovaný ilustruje aj úryvok z diskusie mestského zastupiteľstva.
 555. S. Pán právny zástupca, prepáčte že vám do toho skáčem, ale v zaverečnej reči by ste mal zhrnúť vaše návrhy a povedať ako chcete aby súd vo veci rozhodol.  A nie vyjadrovať sa k jednotlivým tvrdeniam žalobcu aj žalovaného. 
 556. Č. Vážený súd, máme za to, že žalobca nijakým spôsobom v priebehu tohto konania nepreukázal skutočnosť, že informácie, ktorú zverejnil žalovaný, sú nepravdivé alebo akokoľvek zavádzajúce. Rovnako taktiež s poukazom na naše predchádzajúce vyjadrenia zaslané súdu máme za to, že v konaní o ochranu osobnosti a ochranu dobrej povesti právnickej osoby, vzhľadom už súdu predloženú judikatúru, zaťažuje výlučne osobu žalobcu a nie žalovaného, ako to predostrela strana žalobcu. Dovolím si rovnako ďalej odkázať súd aj na naše ďalšie predchádzajúce vyjadrenia, zaslané súdu či už písomne alebo prednesov na doterajśích pojednávaniach. V tejto súvislosti chcem uviesť, že pán žalovaný by v žiadnom prípade, ak by si nebol na 100% istý pravdivosťou svojich tvrdení, tieto informácie by verejne nezverejňoval a neriskoval by tak tým jednak prípadné právne následky a takisto aj dobrú povesť svojho portálu Watson.sk, ktorý existuje od augusta 2010. Tento portál pravidelne informuje verejnosť o veľkých kauzách v novozámockej samospráve už celých 13 rokov. Pričom doposiaľ nikdy  žalovaný nečelil žiadnej žalobe v súvislosti so svojou činnosťou, resp. činnosťou portálu Watson.sk. A tento prípad je prvým prípadom v histórii tohto portálu, kedy čelí obdobnej žalobe. Nakoľko žalovaný vždy pri publikácii svojich článkov vychádza z overených zdrojov a tvrdení, rovnako tak postupoval aj v tomto prípade, pričom všetky uverejnené tvrdenia sú pravdivé a explicitne ani nedokazovali priamo na stranu žalobcu. Ak sa nejakým spôsobom žalobca alebo jeho spoločnosti cítia byť dotknuté prezentovanými tvrdeniami, ide výslovne iba o dojem žalobcu, nebolo v žiadnom prípade úmyslom žalobcu očierniť alebo akokoľvek poškodiť dobré meno či už p. žalobcu, dobrú povesť jeho firiem, alebo zasiahnuť do jeho osobnostných práv. Na základe uvedeného máme za to, že žaloba žalobcu je v celom rozsahu nedôvodná a preto súdu navrhujeme, aby konajúci súd predmetnú žalobu v celom rozsahu zamietol ako nedôvodnú a zároveň zaviazal žalobcu na náhradu trov konania v plnom rozsahu. Ďakujem pekne.

  (pre úplnosť uvádzame aj rovnaký text ako je skomolene zaznamenaný v zápisnici)
   
 557. Vážený súd, bolo tu identifikovaných celkovo 8 výrokov článku žalovaného, v ktorých malo dôjsť k porušeniu jeho práv, pričom súčasne ku každému uviedol svoje vlastné tvrdenie. Žalovaný vo svojom vyjadrení z 10.01.2023 reagoval na všetky namietané výroky a na podporu svojich tvrdení pripojil 10 dôkazov. K postupne sa vyjadrím k tvrdeniam, ktoré boli namietané zo strany žalobcu. K tomuto vyprodukoval kauzu.
  K vete článku: žalobca vzhľadom na kauzu, ktorú vyprodukoval kauzu, mieni vyprodukovať to, aby ochránil svoje meno a svojich spoločností, žalobca neurobil nič iné to, že kúpil nehnuteľnosť od iných podnikateľov a toto vyplýva z príloh priložených žalovaným, k tomuto uvádzame, že kauzu nevyprodukoval žalovaný svojim článok, ale tým, že žalobca začal vyvážať skládku a pokračoval až do februára 2023 a už preukázateľne vedel, že ide o zrekultivovanú skládku Mesta Nové Zámky. Z predložených dôkazov nijak nevyplýva, že kúpil nehnuteľnosť proti vôli niektorých iných podnikateľov a najmä z nich nevyplýva, že išlo o verejnú informáciu a napr. bolo mesto o predaji mestskou skládkou informované. To, že kauzu nevytvoril žalovaný ilustruje aj úryvok z diskusie mestského zastupiteľstva. Máme za to, že žalobca nijakým spôsobom v priebehu tohto konania nepreukázal skutočnosť, že informácie, ktorú zverejnil žalovaný, sú nepravdivé alebo akokoľvek zavádzajúce. Rovnako taktiež s poukazom na naše predchádzajúce vyjadrenia zaslané súdu máme za to, že v konaní o ochranu osobnosti a ochranu právnickej osobnosti vzhľadom už súdu predloženú judikatúru zaťažuje výlučne osobu žalobcu a nie žalovaného ako to predostrela strana žalobcu. Dovolím si rovnako súd odkázať aj na naše ďalšie vyjadrenia, zaslané písomne alebo prednesov na pojednávaniach. Chcem uviesť, že by pán žalovaný ak by si nebol 100 % istý s pravdivosťou týchto informácii, tak by tieto informácie nezverejňoval a neriskoval by tým dobrú povesť portálu Watson.sk, ktorý existuje od augusta 2010. Tento portál pravidelne informuje verejnosť o kauzách Novozámockého okresu, pričom doposiaľ žalovaný nikdy nečelil žiadne žalobe v súvislosti so svojou činnosťou a tento prípad je prvým prípadom v histórii tohto portálu, nakoľko žalovaný vždy pri publikácii svojich článkov vychádza z overených zdrojov a tvrdení, rovnako postupoval aj v tomto prípade, pričom všetky uverejnené tvrdenia sú pravdivé a ani nedokazovali priamo na stranu žalobcu. Ak sa nejakým spôsobom žalobca alebo jeho spoločnosti cítia byť dotknuté prezentovanými tvrdeniami, ide iba o dojem žalobcu, nebolo v žiadnom úmysle žalovaného akokoľvek očierniť alebo poškodiť dobré meno žalobcu, dobrú povesť jeho firiem alebo zasiahnuť do jeho osobnostných práv. Na základe uvedeného máme za to, že žaloba žalobcu je v celom rozsahu nedôvodná a preto súdu navrhujeme, aby konajúci súd predmetnú žalobu v celom rozsahu zamietol ako nedôvodnú a zároveň zaviazal žalobcu na náhradu trov konania v plnom rozsahu.
 558. S. Na to bolo vyhlásené U Z N E S E N I E Súd dnešné pojednávanie odročuje na deň 31.10.2023 o 12:45 hod, č. dv. 46/4. posch. za účelom vyhlásenia rozsudku vo veci samej. Zápisnica skončená a podpísaná o 11:30 hod. Sudkyňa Zapisovateľka
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
11:28:55 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 02. októbra 2023 na Okresnom súde v Nových ... [2023-11-01; 1,114 x]
11:27:59 Brantner nebude informovať o svojom hospodárení [2012-02-09; 5,391 x]
11:27:47 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,757 x]
11:26:46 Projekt "Pražské jaro 1968" Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (2008) [2015-06-18; 5,192 x]
11:26:36 Pred 35 rokmi žili Nové Zámky v očakávaní prvého supermarketu [2011-02-08; 4,224 x]
11:24:44 Vec: Žiadosť o okamžité skončenie pracovného pomeru s Bc. Robertom Juríkom [2014-07-19; 10,038 x]
11:24:10 Zatrpknutí bojovníci - Vladimír Pavlík [2024-02-13; 774 x]
11:23:27 Aký primátor, také cyklotrasy... [2023-08-30; 1,482 x]
11:22:55 Neprepadnúť konšpiračným teóriám... [2024-06-10; 322 x]
11:21:59 Kniha týždňa: Ivana Havranová, Som Jozef Majský (Marenčin PT Brat. 2013) [2024-06-16; 108 x]
11:21:52 Zomrela ruská speváčka a sexsymbol Zhanna Friske (40) [2015-06-18; 6,345 x]
11:19:30 Egy csésze kávé JUDr. Nagy Dávid jogásszal, érsekújvári városi képviselővel, a Felvidéki Labdarúgó E... [2015-06-07; 5,532 x]
11:16:35 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 996 x]
11:14:41 A felvidéki magyar katolikus hívők küzdelme az önálló magyar püspökségért / Zápas maďarských katolík... [2014-12-30; 4,079 x]
11:14:38 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 3,043 x]
11:11:51 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 12,055 x]
11:08:16 Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Nových Zámkoch [2024-06-10; 470 x]
11:07:05 Začne rekonštrukcia hororového domu na Hradnej ulici [2024-05-25; 1,139 x]
11:07:03 Nebojte sa p. Učeň, všetko bude OK! Terapeutické video z ordinácie doktora Kleina [2022-09-30; 3,204 x]
11:05:03 Majetkové priznania prokurátorov Okresnej pokuratúry v Nových Zámkoch [2021-03-14; 2,954 x]
11:02:55 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 3,109 x]
11:01:47 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,847 x]
10:57:30 Pozor na nekalé obchodné praktiky spoločnosti UPC Slovensko ! [2011-02-06; 18,956 x]
10:56:22 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,197 x]
10:53:50 Kto zradil Rusko. Trojdielny film Marie Pevčich vyvoláva ostré spory v radoch ruskej opozície [2024-05-02; 469 x]
10:37:20 Po stopách kauzy Stacho vs. Klub Strážov [2024-02-19; 586 x]
10:34:34 Jódová profilaxia pre prípad jadrovej havárie [2023-08-20; 876 x]
10:17:50 Mesto má novú kronikárku a Matica sa zubami-nechtami drží budovy, ktorú dostala do daru a na údržbu ... [2023-05-26; 1,208 x]
10:11:30 Miloš Majko: Putin stvoril nové symboly Ukrajiny [2023-08-05; 757 x]
09:25:36 Egy csésze kávé: Csukás Lászlóval - búvár-, fotós-, és filmessel [2014-01-21; 5,351 x]
09:24:47 25. marca 1945 - začiatok Bratislavsko-brnenskej operácie (1. časť) [2011-03-19; 3,805 x]
09:19:14 Múltbéli érsekújvári kezdeményezések, szervezkedések: Iródia, 1983 [2017-12-27; 3,245 x]
09:12:28 Ako skončila moja snaha učiť sa po maďarsky. O knihe, z ktorej sa ešte nikto po maďarsky nenaučil.... [2010-09-02; 21,771 x]
09:03:17 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,647 x]
09:00:16 Pred 70-mi rokmi bola podpísaná Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [2016-02-27; 8,657 x]
08:47:11 Bibliografia článkov z denníka Demokratickej strany ČAS z r. 1945-1946 [2014-06-22; 7,438 x]
08:25:09 Az Egy csésze kávé mai címlap lánya: Szabó-Kiszai Mónika zászlós testépítő [2022-07-03; 1,700 x]
07:47:13 Na Ukrajine odštartoval Zelenského projekt Sociálny výťah [2019-05-28; 1,754 x]
07:25:10 Ako sa nestať kolóniou Západu... [2024-05-30; 561 x]
07:25:08 Egy csésze kávé mai cimlaplánya Szabó Noemi világbajnok testépítő [2020-04-02; 3,721 x]
07:25:06 G. Kovács László történész pozsonyi előadása Liszt Ferencről [2024-05-02; 312 x]
07:24:56 Čoho sa bojím a koho nenávidím. Manifest Alexeja Navaľného [2023-08-17; 858 x]
07:24:54 Az Egy csésze kávé mai címlaplánya Nagy Viktória, a Felvidék Szépe 2016 első udvarhölgye és a Miss G... [2016-05-10; 5,490 x]
07:24:51 Relácia Pod lampou s Evou Polereckou a Zsoltom SImonom [2024-03-30; 756 x]
07:23:44 Beszámoló és fotók Nagyszombati 11.születésnapi szentmise és baráti találkozó Farkas Zsolt szőgyéni ... [2024-05-26; 265 x]
07:23:41 Finále privatizačného príbehu a.s. Elektrosvit Nové Zámky [2013-05-27; 10,218 x]
07:23:39 Novozámocké aktivistky pozývajú na besedu o dobrovoľníctve v stredu 24.4. o 18.00 v Café Hollywood (... [2024-04-22; 548 x]
07:23:22 6. novozámocký protestný míting [2024-04-08; 660 x]
07:23:20 Cesta konopí. Výstava v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch [2024-05-26; 281 x]
07:23:18 Výsledky 2. kola prezidentských volieb v novozámockom okrese [2024-04-08; 781 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x