Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  24-01-17   457  
0
Dnes predstavujeme našim čitateľom Monitorovaciu správu o stave podzemných vôd v okolí bývalej mestskej skládky na Považskej ulici. Správu si Mesto obstaráva každý rok aby ju následne skrylo na dno šuplíka. Trvalo pomerne dlho, kým sme sa k nej dostali a prvýkrát ju môžeme prezentovať na verejnosti. Pre laikov je materiál málo zrozumiteľný, ako keby ani nebol určený obyvateľom mesta a vypracovaný za ich peniaze. Nie sú vysvetlené základné pojmy, laboratórne protokoly neobsahujú porovnanie s referenčnými hodnotami, časové rady sú miesto čísiel prezentované chaotickými grafmi. Z podivnej mapky by sa obyvatelia novej štvrte za Tescom mali dovtípiť že z oblasti vysokého znečistenia  pod skládkou podzemné vody prúdia ich smerom nevedno ako rýchlo. Jediné odporúčanie autorov je pokračovať v tejto bohumilej aktivite v rovnakom rozsahu za 4000 Eur ročne... Veríme že zverejnením správa začne "pracovať", obyvatelia sa začnú pýtať a bude ešte dôvod sa k nej vrátiť.  

Monitoring skládky Nové Zámky
Objednávateľ: Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie č. 10, 940 02 Nové Zámky
Zhotoviteľ: Geodyn s.r.o, Pluhová 18, 831 03 Bratislava
Druh prác: Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
Etapa: Pravidelné monitorovanie
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Gajdoš
Riešitelia: Mgr. Martin Gajdoš, RNDr. Michal Kurkin, CSc.
Bratislava 2022

ÚVOD
Na základe Zmluvy o dielo č.OK/1808/2021, boli na lokalite „Skládka Nové Zámky“ vykonané
Charakteristika územia
Predmetné územie (skládka TKO Nové Zámky) sa nachádza v severnej časti intravilánu mesta Nové Zámky. Kartograficky je toto územie zobrazené na liste mapy M = 1:25 000, M-34-133-C-d.
Záujmové územie leží v priemyselnej časti mesta Nové Zámky. Skládka je zo severu ohraničená miestnou komunikáciou, za ktorou sa nachádza záhradkárska kolónia, trafostanica a poľnohospodársky využívané územie. Zo západu okolo priestoru skládky vedie železničná trať a nachádza sa areál Benzinolu Nové Zámky. V južnej časti skládka hraničí so záhradkami a s priestormi Kompostárne a Novozámockej uhoľnej spoločnosti. Na východnom okraji skládky sa nachádza areál spoločnosti Baltranz.
Na skládke bol, okrem komunálneho odpadu, deponovaný aj odpad z nemocnice a z priemyselných podnikov (Elektrosvit, Tešia, Novofrukt). Ročne sa deponovalo cca 58 tisíc ton odpadu.

Geologické pomery
Podľa regionálneho geomorfologického členenia Slovenska, patrí záujmové územie do Podunajskej nížiny, celku Nitrianska pahorkatina.
Skládka je umiestnená v starej ťažobnej jame bývalého hliniska. Hĺbka jamy je cca 8m, odpad má mocnosť do 16-20 m. Skládka sa vyvyšuje nad okolitý terén o cca 15 m, jej plocha je cca 6,5 ha.
Stav geologicko-prieskumných prác na skládke a jej blízkom okolí je popísaný v záverečnej správe Tischler, 1994.

Na geologickej stavbe územia sa podieľajú sedimenty kvartéru a v podloží neogénu. Z kvartérnych sedimentov majú dominantné zastúpenie fluviálne sedimenty (reprezentované pieskami, piesčitými štrkmi, štrkmi a eolickými sedimentmi -spraše). Neogénne sedimenty sú reprezentované najmä pieskami a štrkmi.
Podzemná voda je v tomto území viazaná na priepustnejšie polohy štrkov a pieskov kvartéru a neogénu. Najvýznamnejšie z hľadiska zvodnenia sú fluviálne sedimenty. Neogénne piesky a štrky tvoria druhý hydrogeologický kolektor, ktorý je od zvodnených fluviálnych pieskov a štrkov oddelený vrstvou neogénnych ílov. Prieskumnými prácami (Ulč, 1985) bolo potvrdené, že uvedené sedimenty kvartéru a neogénu sú v bezprostrednom okolí skládky hydraulicky prepojené.

Hladina podzemnej vody sa nachádza v rozmedzí hĺbok 5,3 - 7,7 m pod terénom. Hladina je voľná až slabo napätá, smer prúdenia je na JJZ a JZ.

Pre skládku nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. Inžiniersko-geologické pomery sú odvodené z iných prieskumných a hydrogeologických vrtov.

Metodika riešenia
Podzemné vody boli odobrané so začerpaním z 5 monitorovaných vrtov HP-24, HP-26, NZM-1, NZM-2 a VN27-1 (Situácia monitorovaných vrtov). Monitorovaný vrt NZM-1 bol rekonštruovaný a je využívaný ako referenčný vrt.

Analyzované boli nasledovné parametre:
pH, vodivosť, amónne ióny, CHSKcr (chemická spotreba kyslíka dvojchrómanom draselným), chloridy, sírany, dusičnany, fosforečnany, RL (rozpustné látky), NEL-uv (nepoláme extrahovateľné látky v ultrafialovej oblasti spektra), NEL-ič (nepoláme extrahovateľné látky v infračervenej oblasti spektra), kyanidy celkom, TOC (celkový organický uhlík), AOX (adsorbovateľné organické halogénzlúčeniny), As, Cd, Cr, Pb, Hg, suma PAU (polycyklické aromatické uhľovodíky).

Metódy, ktoré boli pre stanovenie jednotlivých parametrov aplikované, sú uvedené v protokole o skúške (príloha).

Pomocou vzoriek vôd z vrtov boli monitorované zmeny kvality podzemnej vody v najviac ohrozenom kolektore. Uvedené vrty sa nachádzajú v smere prúdenia podzemnej vody v tesnej blízkosti skládky. Monitorujú vodu hydraulicky prepojených zvodnených sedimentov kvartéru a neogénu do úrovne 14,0-15,0 m p.t.

VÝSLEDKY ANALÝZ PODZEMNÝCH VÔD
Výsledky analýz sú uvedené v protokoloch č.13701/2022, 13702/2022, 13703/2022, 13704/2022 a 13705/2022 (príloha) a sú prezentované aj v grafickej forme (Obr.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a sú uvedené v prílohe).
Na týchto obrázkoch sú pre porovnanie uvedené údaje z rokov 2012 - 2022 pre príslušný monitorovaný vrt. Porovnávanie bolo vykonané podľa smernice Ministerstva životného prostredia SR z 28.januára 2015 č.1/2015-7, Príloha č.12 a vo vzťahu ku referenčnému vrtu.
V tabuľke 1 sú sumárne prezentované výsledky analýz zo všetkých vrtov. Ako vyplýva z tabuľky, indikačné kritérium bolo prekročené
Intervenčné kritérium bolo prekročené
V nasledujúcej kapitole sú výsledky analýz podzemných vôd z jednotlivých vrtov popísané podrobnejšie.

VÝSLEDKY ANALÝZ Z JEDNOTLIVÝCH VRTOV
Referenčný vrt NZM-1
Vrt je situovaný na sv okraji skládky (Situácia vrtov, Obr.1). Analyzované hodnoty parametrov z tohto vrtu sú považované za fónové a hodnoty z ostatných vrtov boli porovnávané s týmito hodnotami. Stĺpec vody vo vrte dosahoval v čase odberu výšku 3,95 m. Výsledky analýzy:


Situácia monitorovaných vrtov na skládke Nové Zámky


Obr. 1 Monitorovaný vrt NZM-1


Tab.1 Výsledky analýz podzemných vôd z monitorovaných vrtov

prítomnosťou vyššieho obsahu dusičnanov, čo má následne vplyv na kvalitu podzemných vôd,
Stále platí všeobecné konštatovanie, že kvalita podzemných vôd, ktoré vstupujú do oblasti skládky je sekundárne mierne negatívne ovplyvnená.

Monitorovaný vrt HP-24
Vrt je situovaný sz od vrtu NZM-1, na okraji skládky (Situácia vrtov, Obr.2), v smere prúdenia podzemnej vody do skládky, s výškou vodného stĺpca v čase odberu 5,3 m. Z výsledkov analýz vyplýva, že


 Obr.2 Monitorovaný vrt HP-24

s predchádzajúcim monitoringom. Parameter TOC signalizuje nedostatok kyslíka vo vode,
V porovnaní s referenčným vrtom sú zvýšené hodnoty väčšiny parametrov: pH, vodivosť, RL, chloridy, sírany, AOX a TOC. Znížené hodnoty majú CHSKcr a dusičnany. Všetky parametre sú v intervale indikačné kritérium, v zmysle Prílohy č.12.
Monitorovaný vrt NZM-2
Vrt je umiestnený priamo na kontakte so skládkou a v priestore prevádzky Brantner (Situácia vrtov, Obr.3). Stĺpec vody vo vrte v čase odberu mal výšku 14,38 m. Výsledky analýz:
V porovnaní s referenčným vrtom sú hodnoty takmer všetkých parametrov vyššie (okrem dusičnanov a AOX). Z výsledkov dlhodobého monitorovania možno takmer u všetkých parametroch (okrem síranov) pozorovať v podstate klesajúci trend.
Tento vrt má dlhodobo najhoršie parametre zo všetkých monitorovaných vrtov. Je to spôsobené najmä tým, že


Obr.3 Monitorovaný vrt NZM-2
Monitorovaný vrt HP-26
Vrt sa nachádza jz od vrtu NZM-2 v smere prúdenia podzemnej vody (Situácia vrtov, Obr.4) a je situovaný na hranici dvoch environmentálnych záfažl: mestská skládka a REAL-H.M. Vodný stĺpec dosahoval v čase odberu výšku 12,4 m. Z výsledkov analýz vyplýva, že
 
 
V porovnaní s referenčným vrtom sú zvýšené hodnoty parametrov: vodivosť, CHSKcr, RL, NEL-ič, NEL-uv, TOC, AOX a amónne ióny. Zníženú hodnotu majú dusičnany, sírany a fosforečnany.
Ak porovnávame získané hodnoty s hodnotami z predchádzajúcich monitorovaní, tak väčšina parametrov vykazuje generálne klesajúci trend.

Monitorovaný vrt VN27-1
Uvedený vrt sa nachádza v jz pokračovaní od vrtu HP-26 a v smere prúdenia podzemnej vody (Situácia vrtov, Obr.5). Vodný stĺpec dosahoval v čase odberu výšku 15,35 m. Z výsledkov analýz vyplýva, že

Obr.4 Monitorovaný vrt HP-26


Obr.5 Monitorovaný vrt VN 27-1

Skládka Nové Zámky schematické znázornenie polohy monitorovaných vrtov s hodnotami podľa ID a IT
 

 

V porovnaní s referenčným vrtom sú zvýšené hodnoty parametrov: CHSKcr, amónne ióny, fosforečnany a TOC.
Na Schémach č.1, 2, 3 a 4 sú vykreslené priebehy vodivosti, rozpustených látok, chloridov a TOC podľa hodnôt z monitorovaných vrtov. Ako vidno z uvedených schém hlavný smer znečistenia sa pohybuje od vrtu NZM-2 smerom ku vrtu VN 27-1 (v smere prúdenia podzemných vôd - Schematické znázornenie oblasti vysokého znečistenia). Ak porovnáme hodnoty parametrov z vrtu HP-26 s hodnotami parametrov z vrtu VN27-1 vidno, že väčšina parametrov má nižšie hodnoty (okrem dusičnanov a fosforečnanov, oba parametre sú však v požadovanom limite podľa Prílohy č.12). Je to dôležitý fakt z toho pohľadu, že je pozorovaný klesajúci trend hodnôt parametrov od vrtu HP-26 ku vrtu VN27-1.

Na Schéme č.5 je znázornená mapa výšok vodného stĺpca podľa údajov získaných z monitorovaných vrtov. Pohyb kvapaliny je priestorovo diferencovaný. Je to dôsledok pestrého striedania rôzne priepustných sedimentov (piesčité, štrkovité, ílové a sprašové sedimenty) v priestore pod a okolo skládky.
Na Schéme č.6 sú uvedené vertikálne rezy zostavené z výsledkov merania VES. Na oboch rezoch bola detegovaná dostatočne hrubá poloha ílov. Táto poloha ílov vytvára bariéru na šírenie potenciálnych výluhov z priestoru skládky do hlbších horizontov.

ZÁVER
Na skládke Nové Zámky, bol vykonaný odber a analýza vzoriek podzemných vôd z vrtov NZM-1, NZM-2, HP-24, HP-26 a VN27-1. Výsledky analýz boli spracované a sú prezentované v protokoloch a v grafickej forme, s časovým vývojom hodnôt.
Z hľadiska hodnôt sledovaných ukazovateľov, ktoré sú uvedené v Prílohe č.12, väčšina parametrov je pod úrovňou indikačného kritéria, resp sa nachádza v intervale „indikačné kritérium - intervenčné kritérium“. Ak porovnáme chemické zloženie podzemných vôd v referenčnej oblasti s indikačnou oblasťou, tak intervenčné kritérium bolo prekročené v ukazovateľoch
 

Schéma č.1 Schematická mapa priebehu vodivosti podľa hodnôt z monitorovaných vrtov indikačná hodnota ID - 200 mS/m, intervenčná hodnota IT - 300 mS/m


Schéma č.2 Schematická mapa priebehu RL podľa hodnôt z monitorovaných vrtov indikačná hodnota ID - 2000 mg/l, intervenčná hodnota IT - 3000 mg/l


Schéma č.3 Schematická mapa priebehu chloridov podľa hodnôt z monitorovaných vrtov indikačná hodnota ID -150 mg/l, intervenčná hodnota IT - 250 mg/l


Schéma č.4 Schematická mapa priebehu TOC podľa hodnôt z monitorovaných vrtov indikačná hodnota ID -2 mg/l, intervenčná hodnota IT-5 mg/l


Schéma č.5 Mapa výšok vodného stĺpca podľa údajov z monitorovaných vrtov


Schéma č.6a Východný okraj skládky, profil je vedený od cesty na severnom okraji skládky na juh pozdĺž plota


Schéma č.6b Západný okraj skládky, profil je vedený od cesty na severnom okraji skládky na juh pozdĺž železničnej trate
Zvýšený obsah dusičnanov (95,4 mg/l) v referenčnom vrte indikuje vplyv poľnohospodárskej aktivity na kvalitu podzemných vôd. V indikačných vrtoch (HP-26, NZM-2 a VN-27/1) boli zdokumentované zvýšené obsahy dusíka vo forme amónnych iónov.
Z výsledkov analýz a rozsahu kontaminácie vyplýva
DOPORUČENIE
Mgr Martin Gajdoš
RNDR fMicdal Kurkin, CSc.
Bratislava 8.11.2022

Prílohy
 

Obr.6 Trend vývoja hodnôt pH v monitorovaných vrtoch
 

Obr.7 Trend vývoja hodnôt vodivosti v monitorovaných vrtoch
 

Obr.8 Trend vývoja hodnôt RL v monitorovaných vrtoch


Obr.9 Trend vývoja hodnôt CHSKcr v monitorovaných vrtoch
 

Obr.10 Trend vývoja hodnôt dusičnanov v monitorovaných vrtoch
 

Obr.11 Trend vývoja hodnôt chloridov v monitorovaných vrtoch
 

Obr.12 Trend vývoja hodnôt síranov v monitorovaných vrtoch
 

Obr.13 Trend vývoja hodnôt amónnych iónov v monitorovaných vrtoch
 

Obr.14 Trend vývoja hodnôt NEL-ir v monitorovaných vrtoch
 

Obr.15 Trend vývoja hodnôt NEL-uv v monitorovaných vrtoch 
 

Obr.16 Trend vývoja hodnôt AOX v monitorovaných vrtoch
 

Obr.17 Trend vývoja hodnôt TOC v monitorovaných vrtoch Literatúra
  1. Tischler O., Karoľ J., 1994: Nové Zámky - skládky TKO, Záverečná správa. Geoconsult Košice
  2. Ulč J., 1985: Nové Zámky - ochrana podzemných vôd, II.etapa, Záverečná správa Geotest Bratislava
  3. Gajdoš V. a kol, 2006, 2007: Skládka Nové Zámky, posúdenie vplyvu environmentálnej záťaže na životné prostredie, Technická správa, Geodyn Bratislava
  4. Gajdoš V. a kol. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012: Monitoring skládky Nové Zámky, Technická správa, Geodyn, Bratislava
  5. Putiška R., Kurkin M., Gajdoš M.: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021: Monitoring skládky Nové Zámky, Technická správa, Geodyn, Bratislava
  6. Smernica Ministerstva životného prostredia SR z 28.januára 2015, č. 1/2015-7 Príloha č.12
  7. Pokyn MPSPNMSR a MŽPSR č.1617/97-min, Postup pri vyhodnocovaní záväzkov podniku z hľadiska ochrany životného prostredia
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
08:23:20 Monitoring vplyvu skládky na podzemné vody Nové Zámky. Technická správa. Geodyn s.r.o. Bratislava 20... [2024-01-17; 457 x]
08:22:39 A hét könyve / Kniha týždňa: László Péter, Fehérlaposok (Určení k vyhnaniu) 2005 [2018-07-19; 7,416 x]
08:21:15 Do 200 ľudí na treťom novozámockom protestnom zhromaždení [2024-02-01; 661 x]
08:20:37 Zatrpknutí bojovníci: Petr Cibulka [2024-01-15; 441 x]
08:19:51 Zatrpknutí bojovníci. Prípad Jany Teleki [2020-08-16; 2,687 x]
08:19:13 Fraška na tému Kontrola VOS Pri Gymnáziu [2021-10-30; 1,841 x]
08:19:02 Na štvrtok zvolávajú organizátori ďalšie protestné zhromaždenie [2024-01-31; 704 x]
08:18:50 Zatrpknutí bojovníci. Prípad Juraja Draxlera [2022-04-27; 3,011 x]
08:18:01 Známy prieskumník Ivan Donoval natočil videá o dvoch strašidelných objektoch v Nových Zámkoch... [2024-02-20; 636 x]
08:17:29 Niekomu sánkovačka na umelom snehu a niekomu voda v dome po kolená. O. Klein rozdával darčeky [2024-01-11; 1,076 x]
08:16:52 Domino efekt. Po stopách jedného týždenníka [2024-03-11; 486 x]
08:16:42 Ako sa podnikalo za socializmu. Neobyčajný príbeh Františka Čubu a Agrokombinátu JZD Slušovice... [2024-01-06; 642 x]
08:16:29 Mesto skúša na obyvateľov Gogoľovej ulice ďalší fígeľ [2022-06-02; 2,066 x]
08:16:03 Privatizačný príbeh komárňanských lodeníc / A komáromi hajógyár privatizációjának története... [2023-12-15; 980 x]
08:15:43 Keď sa plnia sny... Mgr. Učeň konečne riaditeľom úradu práce [2024-01-06; 3,872 x]
08:15:32 Novým lídrom ruskej opozície je Júlia Navaľná [2024-02-27; 311 x]
08:14:41 Analýza nákupov novozámockej samosprávy v roku 2023 [2024-01-03; 996 x]
08:14:18 Ako byť aktívnym občanom v Nových Zámkoch? Diskusia v Hollywood Café v Kine Mier v stredu o 18:00... [2024-03-26; 456 x]
08:13:49 Anonymný ochranca zvierat sa pustil do antikampane proti O. Kleinovi [2024-01-02; 776 x]
08:13:25 Katarína Vadkertyová: Poľnohospodárstvo na Slovensku v rokoch 1900-1914 (1975) / Vadkerty Katalin: ... [2013-08-24; 4,445 x]
08:11:38 Kniha týždňa / A hét könyve: Szabó Imrich, Tisícročná história rodu grófov Károlyi de Nagykároly (20... [2014-03-20; 7,530 x]
08:10:38 Demokracia je aj o hľadaní kompromisov. Kompromisov s kým? [2023-12-03; 1,205 x]
08:09:04 Az Érsekújvárból 1947-ben elűzött és kitelepített lakosok névsora / Menný zoznam Novozámčanov vyhnan... [2012-11-07; 14,097 x]
08:08:20 ÉRSEKÚJVÁR Készülj fel... 2023. nov. 17-én jön a NAGY MAGYAR RETRO PARTY! [2023-10-16; 1,516 x]
08:07:43 Megemlékezés a Párkányi Csata 330. évfordulójáról Párkányban 2013.10.19 14.00 órakor a Római katolik... [2013-10-16; 2,821 x]
08:04:52 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalovaného v 2. kole [2023-05-03; 1,295 x]
08:02:49 V poradí 6. protestný míting v Nových Zámkoch v stredu 3. apríla o 18.00 na Hlavnom námestí [2024-04-01; 600 x]
08:01:55 Relácia Pod lampou s Evou Polereckou a Zsoltom SImonom [2024-03-30; 536 x]
08:00:29 Ako byť aktívnym občanom (diskusia v Nových Zámkoch) [2024-03-29; 411 x]
07:59:57 Spoznajte históriu a súčasnosť Nových Zámkov prostredníctvom jedinečnej mapy [2024-03-29; 350 x]
07:59:28 Štb v Nových Zámkoch v rokoch 1980-1990 [2024-02-21; 774 x]
07:58:58 Egy csésze kávé mai Cimlaplánya Hung Lam Dzsulia modell - a 2011-es Miss CoD győztese és a Face of A... [2016-02-13; 6,197 x]
07:58:26 Hasičský a záchranný zbor informuje [2010-10-20; 2,283 x]
07:57:55 Dôstojný priebeh pietnej spomienky na zavraždného novinára a jeho snúbenicu [2024-02-22; 538 x]
07:57:27 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 25,554 x]
07:56:55 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 258 x]
07:54:11 Zatrpknutí bojovníci - Miroslav Dolejší [2024-03-18; 320 x]
07:53:38 Ak ma zabili, je to dôkaz toho že sme silní. Nevzdávajte sa! [2024-02-18; 424 x]
07:50:44 Az Egy csésze kávé mai címlaplánya Hervay Viki, a Sk Talent U8 lánycsapatának volt tagja, a Karpátok... [2016-04-16; 4,041 x]
07:50:07 Tak predsa. Rodí sa nám priemyselný park? - alebo ako to vidím ja... [2015-11-13; 3,294 x]
07:47:34 Sprenevera, zistená na ZŠ G. Bethlena, už prekročila 110 tisíc Eur [2015-11-11; 7,055 x]
07:45:47 Zatrpknutí bojovníci - Vladimír Pavlík [2024-02-13; 609 x]
07:44:07 Tezcan: "Prečo ste 110.000 Turkom udelili občianstvo?" [2010-12-08; 4,730 x]
07:43:34 Saša Borik: Bol, či nebol komunizmus zločinecký? II. [2011-01-17; 3,446 x]
07:43:23 Dostihový deň v Šuranoch [2016-04-10; 7,401 x]
07:42:07 Po stopách kauzy podpáleného auta seredského novinára z roku 2016 [2024-02-28; 401 x]
07:41:30 Dokumenty k Přerovskej tragédii (18. jún 1945) [2013-02-07; 7,038 x]
07:39:41 5. protestný míting v Nových Zámkoch sa uskutoční v stredu 20.03.2024 o 18:00 na Hlavnom námestí... [2024-03-18; 527 x]
07:39:05 "Z bojov o južné Slovensko". Súbor spomienok z r. 1934 / "A Dél-Szlovákiáért vívott harcokról". Viss... [2013-04-05; 2,781 x]
07:37:16 Nagymagyar: szent Rita ünnepe [2020-06-07; 1,754 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x