Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  24-01-25   265  
0
2022-ben jelent meg a somorjai Fórum Inézet gondozásában Lang Tamás (szül. 1942-ben)  "A kettős kereszt árnyékában" c. könyve. A jeles érsekújvári szerző ez alkalommal a holokauszt történetét össz-Szlovákiai keretben tárgyalja, helyenként Magyarországi párhuzamokkal bővítve. A kötetben felvonultatott gazdag tárgyi anyag több évtizedes kitartó levéltári munka eredménye. Esterházy Jánossal szemben a szerző köztudottan - a szlovák historiagráfia vonalát követve - elfogult, ezúttal azonban egy rendkívül fontos dolgott tett azzal, hogy Pavol Čarnogurský-val közös fejezetben tárgyalja. Ezzel mintegy megteremtette a viszonyítási pontot amely mindeddig hiányzott. Ez mindenképpen a szerzőt dícséri és  komoly fegyverténynek tartjuk. A kötetből ma egy rövid részletet mutatunk be olvasóinknak - az Érsekújvárban és Nagysurányban 1946 augusztusában történt - úgynevezett partizán-pogromokról szóló fejeztetet. A szerző magyar nyelven elsőként írta le a történetet (Pavel Makyna 2017-es tanulmányát itt ismertettük).  A nagysurányi események

Két héttel az érsekújvári események után egy erősen nacionalista indíttatású esemény borzolta a kedélyeket Surányban. Kiváltó oka egy valótlan rémhír volt, amely szerint állítólag Érsekújvárban „lelőtték” a partizánhadnagyot, akiért a surányi Ján Mentel haladéktalanul bosszút akart állni. Augusztus 17-én az esti órákban betörte Lazar Stern házának ablakait és ajtaját, tönkretette és kifosztotta a közös zsidó konyhát, és ráadásként betörte a zsinagóga hat ablakát. Fizikailag inzultálta Eugen Kaufmant és Ella Roznerovát, valamint további zsidókat verbálisan inzultált. Az NB megállapítása alapján Ján Mentel partizán ittas állapotban volt, és közölte, hogy Érsekújvárban lelőtték had[nagy] barátjukat, […] partizánt, ezért minden zsidónak el kell hagynia Surányt.[1301] Csak másnap – augusztus 18-án – a délutáni órákban ad telefonos jelentést a rendőrség törzsőrmestere Nyitrának, és kér az ügyben további utasításokat.[1302]

Aznaptól a rendőrség az esti óráktól elrendelte a járőrözést, ami azonban nem állta útját annak, hogy a késő esti órákban egy elkövető, akinek kiléte szintén ismeretlen, František Grünwald ablakába téglát dobjon. Ugyanazon az estén Ján Mentel megtámadta Marek Weisst, és 9 napon túl gyógyuló sérülést okozott neki.
Surányban a zsidóellenes kilengések csak Ján Mentelnek a partizánkongreszszusról való hazatértét követően az ő indítványozására történtek. A kihallgatáson tartott védőbeszéd figyelemre méltó és az adott korra és környezetre jellemző. Tetteit beismeri, ezeket a következőképpen indokolja:

„[…] ő nem a zsidók ellen lép fel, hanem a magyarok és németek ellen, akik hozzájárultak 1938-ban Csehszlovákia szétveréséhez, és nagy magyarok voltak és odahaza most is csak magyarul vagy németül beszélnek” [1303]

Annak ellenére, hogy tettei az antiszemita és nacionalista motiváció kétségbevonhatatlan jeleit viselik magukon, a rendőrség rendvédelmi szervei Ján Mentel ellen ittas ság, éjszakai csendháborítás és könnyű testi sértés vétsége miatt tettek büntetőfeljelentést. Az összefüggésekből és az összefoglaló jelentés idézett szövegéből nyilvánvaló, hogy a hatóságok el akarták kerülni, hogy Ján Mentel ellen büntetőeljárást indítsanak, aki az állásfoglalásuk szerint egykori partizán és külföldi katona volt, tartalékos százados, foglalkozása szerint vendéglátós, állítólag büntetlen előéletű. Bár a rendőrség (VB) egyrészt egyértelműen megállapítja, hogy a nevezett „zsidóellenes cselekedeteket követett el Surányban”, másrészt a Belügyi Megbízotti Hivatal jelentésében hangsúlyozzák, hogy

[…] a helyi rendőrállomás fel akart lépni Ján Mentellel szemben, le akarta tartóztatni, azonban Surányban sok híve van, és a közrend még nagyobb megzavarására kerülhetne sor. Továbbá a VB Ter. Igazg-tól azt az információt és utasítást kaptuk, hogy zsidóellenes megmozdulások miatt ne tartóztassunk le partizánokat és külföldi katonákat, [csak] csak súlyos bűncselekmények esetén.” [1304]

A surányi rendőrállomás parancsnokának összefoglaló jelentése [1305] már az augusztus 5-én történt incidensekről is beszámol. Aznap ismeretlen tettesek, akik kilétét két hét múlva sem derítették ki, beverték Móric Weiss lakásának ablakait, és Ladislav Friedman lakásának ablakán szétverték a redőnyt. A jelentés nyomatékosítja, hogy aznap Ján Mentel nem volt Surányban, mert a pozsonyi partizánkongresszuson vett részt.

A surányi zsidóellenes esemény az antiszemita indíttatás jegyeit viseli magán. Nem bukkantunk olyan releváns információra, mely szerint az egykori árjásító és az eredeti zsidó tulajdonos közti konfliktusról lenne szó. Nyugtalanító a rendőrségi szervek azon gyakorlata, hogy a zsidóellenes megmozdulások esetén nem lépnek fel a partizánok és külföldi katonák ellen, akik ezáltal szabad kezet kaptak az államhatalom által nacionalista és antiszemita vágyaik kiéléséhez, amit tovább erősítettek gyakorta homályos múltjuk idején szerzett valós vagy vélt sérelmeik.

Az érsekújvári események

A Pozsonyból elharapózó első rendbontások augusztus 4-én az esti órákban érték el Érsekújvárt. A rendőrségi jelentés alapján [1306] a partizánkongresszus Pozsonyból visszatérő negyven résztvevője betért a Főtér sarkáról nyíló egyik utca kávézójába, az Ungarba, ahol hangos mulatozásba kezdtek. Az egyik résztvevő, a helyi Ján Bizoň először szóváltásba keveredett František Baniar pincérrel, ami verekedéssé fajult. Hamarosan megjött a kávézóba a tulajdonos is, František Ungár, akivel Bizoň szintén összeszólalkozott az alábbi szavakkal: „Maga is kidobott engem?”, majd tettlegesen bántalmazta.

„A zsidó tulajdonos verésébe a mulatozók csoportjából még négy férfi kapcsolódott be. A tulajdonost a kezén és a testén ütötték, az egyik résztvevő néhányszor székkel sújtott le rá, amivel súlyos sérüléseket okozott, több véraláfutást, szakított sebet a fején és kisebb horzsolásokat.”

Az orvosi látlelet alapján „[…] 8 napon túl gyógyuló sérüléseket okozott.[1307] Időközben az egyik résztvevő szétszakította a helyiség telefonkábelét, hogy a sértett ne tudjon segítséget hívni”. Ezt követően valamennyi résztvevő két csoportban átvonult a viszonylag távoli Ruža étterembe. A rendőrségi jelentés szerint

„[…] Miután innen elmentek, hamarosan összetalálkoztak Ignác Naschsal és Juraj Lampllal, mindketten izraelita hitvallásúak, akiket többször megvertek és azt kiabálták nekik: »Verjétek csak őket, ezek ámenezők.« Ezt követően visszamentek a Ruža vendéglőbe, ahol az egyik rendbontó, Ján Sombaty, kihívta a ház udvaráról az ott tartózkodó Eugen Schlesinger [1308] izraelita hitvallásút, ahol már várt rájuk Ján Závalec több férfi társaságában, […] akik ok nélkül kézzel megverték. Erre Schlesinger menekülőre fogta, miközben a rendbontók követték őt és az egyikük aztán hátulról zsebkéssel hátba szúrta Schlesingert, súlyos sérülést okozva neki. A rendbontók aztán bementek az izraelita hitvallású Eugen Stern házába is, ahol erőszakkal kivonszolták a nála vendégeskedő Ladislav Löwyt, szintén izraelita hitvallású, ahol megverték az arcát, és a csapat egyik rendbontója zsebkéssel hátba szúrta Löwyt, miközben elvette a pénztárcáját, amelyben 1700,- Kčs készpénz volt, ezt követően elmentek. Löwy sérülése súlyosabb.” [1309]

A partizánkongresszus idején kialakult helyzet a Nemzetbiztonsági Testület (NB) legfőbb operatív parancsnokainak személyes inspekcióját kívánta meg. Az NB érsek újvári parancsnokának a nyitrai területi parancsnokságnak címzett jelentése alátámasztja, hogy

„[…] ma, 1946. augusztus 6-án, 15 órától 18 óráig az érsekújvári zsidóellenes incidenssel összefüggésben Komáromból a járási székhelyre érkezett Viktory, a Belügyi Megbízotti Hivatal helyettese, alezredes, a Belügyi Megbízotti Hivatal VI. Osztályának vezetője, a Komáromi Járási Igazgatóság elnökével, Chaben kapitánnyal és a Nyitrai Kerületi Igazgatóság nyomozójával, Škapinec főtörzsőrmesterrel, akik az ügyet kivizsgálás tárgyává tették és felvették a szükséges jegyzőkönyveket.”

Az Érsekújvári Járási Nemzeti Bizottság parancsára a fő elkövetőket letartóztatták.[1310]

Az egyéb dokumentációban partizánként emlegetett személyeket, Ján Sombatyt, a Városi Hivatal alkalmazottját, Ján Terent, a vendéglő vagyonkezelőjét, František Nagyot és Ján Závalecet, a Földmérési Hivatal alkalmazottját 1311 még aznap estig letartóztatták és fegyveres kisérettel a Nyitrai Kerületi Bíróság börtönébe szállították. Mindez a Belügyi Megbízotti Hivatal magasrangú felügyelőinek távozása után másfél órával történt Érsekújvárban. Nem tudjuk, hogy ebben a felügyelet milyen szerepet játszott. A Járási Nemzeti Bizottság letartóztatási parancsa kis valószínűséggel csak az esti órákban érkezett. A valódi vagy állítólagos partizánok a többnyire vagyonkezelői gazdasági pozíciókon kívül közbiztonsági és erőszakszerezeteknél érvényesültek. Ahogy a továbbiakban Nagysurány esetén szemléltetjük, barátaik letartóztatásához nemigen fűlt a foguk. Nem tudjuk sem kizárni, sem alátámasztani, hogy a Belügyi Megbízotti Hivatal felügyelete ragaszkodott-e az elkövetők gyors letartóztatásához. Feltételezhető, hogy az ország politikai érdeke azt diktálta: ilyen kényes helyzetben, amelyről már a külföldnek is volt információja, ne essen folt az ország becsületén, s a Nemzetbiztonsági Testület szerveinek cselekedniük kellett.
Egy elkövetőt, Ján Bizoňt nem lehetett letartóztatni, mivel „[…] elutazott Simonyba. Amint visszatér Érsekújvárba, azonnal intézkedünk”.[1312]

Mindhárom letartóztatottról tudjuk, hogy Érsekújvárba az 1939–1945 között fennálló önálló Szlovákia kikiáltása után kerültek.

„[…] Ján Sombaty 1945 előtt egy évvel szülővárosában, a Selmecbányai járásban található Tópatakon lakott (1891-ig Kolpach, szlovákul: Banský Studenec, 1948-ig Kolpachy). Katona nem volt, nőtlen, Érsekújvárban a Városi Hivatal alkalmazottja; Ján Teren 1945 előtt egy évvel a Selmecbányai járásban található Kós településen lakott. Katona nem volt, nőtlen, Érsekújvárban František Nagy vendéglőjének vagyonkezelője; Ján Závalec, 1945-ig a Szobránci járásban található Inovce községben lakott. Katona nem volt, nőtlen, Érsekújvárban a Földhivatal alkalmazottja. A Nemzetbiztonsági Testület kihallgató tisztjének mindegyikük azt vallotta, hogy partizán volt. Ezen kívül szükségesnek tartották jegyzőkönyvbe venni, hogy a lehető leghatározottabban cáfolják, hogy zsidók ellen bármiféle erőszakot, rendbontást vagy más bűncselekményt elkövettek volna.”

Ugyanaznap estéjétől fogva „az ismételt és szándékos zsidóellenes incidensek korlátozása céljából” Érsekújvárban a NB helyi rendőrállomása/parancsnoksága tagjai, a NB helyi készenléti állomány tagjai és a városi rendőrség 6 tagja számára járőrözést rendeltek el.

A Belügyi Megbízotti Hivatal az érsekújvári eseményekre a VI. főosztály parancsnokának, Viktorín alezredesnek fonogrammal küldött utasításával reagál megbízotti megbízásból augusztus 7-én 17.15 órakor:
„A NB Nyitrai Területi Igazgatósága és a NB Érsekújvári Járási Igazgatósága feltétlenül akadályozza meg minden rendelkezésre álló eszközzel az érsekújvári zsidóellenes rendbontásokat, és a szükséges erőket összpontosítsa e rendbontások megelőzésére.” [1313]

Hasonló utasítást adtak ki a NB Nyitrai Területi Igazgatósága számára, ami pluszban tartalmazta, hogy „Kérjetek katonai segítséget. Erről a Nyitrai Járási Nemzeti Bizottsággal egyeztessetek.” [1314]
Az érsekújvári rendbontásokról valódi terjedelemben a letartóztatási jegyzőkönyvből [1315] és függelékéből szerezhetünk tudomást. [1316]

További károsult Vojtech Balogh (Béla) volt, aki így vallott:

„1946. augusztus 4-én kb. 21.00 órakor a Ruža vendéglőben tartózkodtam, ahol odajött hozzám két ismeretlen, állítólag partizán, akik igazoltattak. Megmutattam nekik az igazolványomat, ránéztek és megállapították, hogy visszatelepült vagyok, közben háromszor fejbevertek, mire hazamentem.” [1317]

Bernard Adler ugyanazon a helyen szemtanúja volt annak, hogy

„[…] érkezésem után 10-15 perccel láttam, hogy Sombathy volt rendőr kezet emelt Vojtech Baloghra, karon ragadta és ki akarta ráncigálni a »Ruža« étteremből. Balogh azonban kiszakította magát és leült a kertben egy székre. Mivel a kert túlságosan nagy kiterjedésű volt, Sombathy, ill. a másik partizán nem tudtak azonnal rájönni, hogy Balogh hol tartózkodik, ezért az egész étterem környékét átfésülték. Mi történt időközben, nem tudom, csak annyit láttam, hogy felemeltek a levegőbe egy széket és ezért azonnal mentem értesíteni a vendéglő tulajdonosát, hogy a kertben verekedés tört ki.”

A helyszínen tartózkodott egy további szemtanú is, Hilda Traubová a sógorával, Eugen Schlesingerrel, aki a tapasztalatait a következőképpen írta le:

„(A fürdőből hazafelé) leültünk egy asztalhoz a vendéglőben. Rögtön a nyomunkban belépett a vendéglőbe két partizán, akik közül az egyiket ismerem, mint Ján Sombaty vagy Sombathely nevezetű egykori városi rendőrt, a másik partizánt nem ismerem. A volt városi rendőr megkérdezte a sógoromtól, hogy visszatelepült-e vagy zsidó-e. Amikor a sógorom igenlő választ adott, illendően felkérte őt [a sógort], hogy menjen ki a vendéglőből. Kifelé menet a sógorom a folyosón több partizánra lett figyelmes, és ezért vissza akart fordulni. Az egyik partizán azonban hátulról megragadta őt és kifelé tuszkolta. A sógorom után mentem és láttam, hogy elkezdték őt ütlegelni az utcán, és hogy a földre lökik. Mivel láttam, hogy a sógorom bajban van, segítségért rohantam a vendéglő tulajdonosához, Kasalhoz. Amikor láttam, hogy Kasal a telefonhoz lép, visszatértem a kerthelyiségbe, hogy figyelmeztessem a társaságunk többi tagját, hogy meneküljenek, ha tudnak, mivel baj van. A társaságom nem volt a kertben, ott volt viszont Vojtech Balogh Érsek[új]várból. Baloghot megkérdezték ugyanazok a partizánok, akik kivezették a sógoromat a vendéglőből, […], hogy visszatelepült-e. Amikor Balogh válasza igenlő volt, a kisebbik partizán az aktatáskájával […] fejbe verte. Balogh megragadt egy széket és védekezni kezdett a partizánok ellen […]. A szóban forgó partizánok közül Ján Závalecot ismerem, aki, amikor beléptünk az vendéglőbe, megjegyezte: »Ők a mi embereink.«” 1318
Eugen Schlesinger szemtanú a randalírozó partizánok csapatában felismerte az imént felsoroltakon túl Ján vagy Juraj Šteso boltost is. Juraj Lamplt és Ignác Nascht a súlyos bántalmazáson kívül meg is lopták: Juraj Lampltól elvették a pénztárcáját, a katonakönyvét, külföldi katonai leszerelési igazolványát és a magánál tartott egyéb iratait. Ignác Nasch leírja, ahogy

„[…] Juraj Lampllal együtt találkoztunk egy 15-20 fős csoporttal, a többségük fehér inget viselt, amin kitüntetések voltak. A csoport elhaladt mellettünk és amikor néhány lépésre elhagytak, olyan kiáltásokat hallottam, hogy »itt jön két ámenező, verjétek meg őket!«. Ekkor 10-15 férfira figyeltünk fel magunk előtt, és ki akartunk előlük térni […] Amikor átmentünk az utca túloldalára, körbevett 10 személy […], és azzal a felkiáltással, hogy »ma meg holnap kiirtjuk az összes zsidót«, az egész testünket elkezdték verni és rugdosni. Mindeközben az egyiküknél egy kinyitott zsebkést pillantottam meg […] Odakiáltottam Lamplnak, hogy meneküljön, hogy az esetet jelentjük a NB-nél, mire a csoportból azt kiabálták, hogy »oda is elmegyünk és az NB-t is megtisztogatjuk«”. [1319]

Az érsekújvári NB-szerveknél hármuk ügye letartóztatásukkal végződött. Történetük folytatásának megismerése az igazságügy hatáskörébe tartozó anyagokban történő további levéltári kutatást igényel.

1946. augusztus 13-án Peter Michalík őrmester kezdeményezésére a helyi NB-állomáson letartóztatták Štefan Molnárt, már másodszor. Először 1945. október 5-én adták át a Járási Népbíróságnak kollaboráció [1320] és Imrédy Béla szélsőjobb pártjában, az MMP-ben kifejtett aktív tevékenység okán. Második letartóztatása idején ügyét még nem tárgyalták. Štefan Molnár 1946. augusztus 4-én heves szóváltást provokált ki Žigmund Wienerrel, akit az alábbi szavakkal fenyegetett meg: „Várjatok csak, mi lesz Pozsonyban a partizánkongresszuson! Mit tesznek veletek a partizánok, ha visszajönnek Pozsonyból. Mind mentek Palesztinába!” Štefan Molnár egy zsidóktól elkobzott pékséghez jutott Érsekújvárban, amely korábban Žigmund Wiener Július nevű fivéréé volt. A felszabadulás és Július Wiener visszatérte után azonban a pékséget elvették Štefan Molnártól és visszaszolgáltatták egykori tulajdonosának. Természetesen az egykori árjásító nem rejtette véka alá a nemtetszését és antiszemita motivációját, amikor a kivizsgálási hatóságnak bevallotta, hogy „gyűlöli a zsidókat, mert a Wienerék rosszul bánnak vele”.
 
Jegzyetek:

1301 AÚPN 46. köt., 469 bizalm., 9. dok.
1302 AÚPN, uo.
1303 AÚPN, uo.
1304 AÚPN, V/R 4 iratok., 23 lelt. szám, 497bizalm./46 kötet, 33. dok., 2, 333 bizalm./46 ref.
1305 A surányi rendőrállomás parancsnoka Čepček főtörzsőrmester volt.
1306 AÚPN, V/R 04 iratok, 23. lelt. szám, 469bizalm – 469-8bizalm./46 kötet; személy szerint köszönöm Mgr. Ján Mitáčnak, az ÚPN művelődési és oktatási projekt-koordinátorának, hogy felhívta figyelmem a fondjegyzék létére.
1307 AÚPN, ugyanott, 26/46 letartóztatási jegyzőkönyv, 1946. augusztus, 29. dok.
1308 Eugen Schlesingert kétszer hátba szúrták késsel és rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett, az orvosi látlelet szerint több mint 20 napon túl gyógyult. In: ÚPN, ugyanott, Letartózt. jegyzőkönyv 26/46, 1946. augusztus 8., 30. sorszám.
1309 Az orvosi látlelet alapján nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. In: ÚPN, az idézett helyen, Letartózt. jegyzőkönyv 26/46, 1946. augusztus 8., sorszám 30.
1310AÚPN, az idézett helyen, 378bizalm./46. dok., 1946. augusztus 6., 22. sorszám; javítások nélküli autentikus átirat.
1311 Az Ingatlan-Nyilvántartási Hivatal (a Földhivatal) korabeli megnevezése.
1312 AÚPN, az idézett helyen, 380bizalm./46. dok., 1946. augusztus 6., 17. sorszám.
1313 AÚPN, uo., fonogramos gépírásos feljegyzés, 469bizalm./46. dok., 1946. augusztus 7.; 3. dok.
1314 AÚPN, uo., fonogramos gépírásos feljegyzés, 469-1bizalm./46. dok., 1946. augusztus 7.; 15. dok.
1315 AÚPN, uo., letartózt. jegyzőkönyv 26/46, 1946 augusztus 8, 27-28. dok.
1316 AÚPN, uo., letartózt. jegyzőkönyv 26/46, 1946 augusztus 8, 24-26. dok.
1317 AÚPN, uo., letartózt. jegyzőkönyv 26/46, 1946. augusztus, 29. dok.
1318 AÚPN, uo., letartózt. jegyzőkönyv 26/46, 1946 augusztus 8, 30. dok.
1319 AÚPN, uo., letartózt. jegyzőkönyv 26/46, 1946 augusztus 8, 31. dok.


 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
08:53:20 A nagysurányi és érsekújvári ún. partizán-pogromok 1946 augusztusában [2024-01-25; 265 x]
08:52:28 Publikácie Inštitútu slavistiky Ruskej akadémie vied [2019-03-31; 2,570 x]
08:52:06 A hét könyve / Kniha týždňa: László Péter, Fehérlaposok (Určení k vyhnaniu) 2005 [2018-07-19; 7,201 x]
08:50:51 Štb v Nových Zámkoch v rokoch 1980-1990 [2024-02-21; 526 x]
08:50:45 Po stopách kauzy podpáleného auta seredského novinára z roku 2016 [2024-02-28; 103 x]
08:50:09 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 60 x]
08:49:47 Novozámocká samospráva a čierne stavby II. [2024-01-02; 623 x]
08:48:34 Trafiku nechcel a ostatným trafikantom zbytočne strpčoval život. Primátor včera odvolával posl. Balo... [2023-06-28; 2,220 x]
08:46:42 Privatizačný príbeh komárňanských lodeníc / A komáromi hajógyár privatizációjának története... [2023-12-15; 834 x]
08:46:18 Egy csésze kávé Jankai Béla előadóművésszel, zeneszerzővel [2013-09-01; 8,104 x]
08:44:30 Konkurzy a bankroty v Nových Zámkoch [2022-10-08; 1,185 x]
08:42:53 Dom za cenu panelákového bytu? [2023-11-30; 810 x]
08:41:10 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 849 x]
08:40:12 Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody Nitrianskej stolice [2011-02-19; 40,431 x]
08:39:52 Egy csésze kávé: Szász Kittivel, a világ legjobb női labdazsonglőrjével, világbajnokkal [2013-11-22; 3,488 x]
08:38:17 Nové Zámky pred 30-mi rokmi / Érsekújvár 30 évvel ezelőtt [2014-04-02; 5,040 x]
08:37:16 Zatrpknutí bojovníci: Ján Čarnogurský [2023-12-21; 806 x]
08:34:55 História sporu o Vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros / A bős-nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatos vita ... [2024-01-01; 343 x]
08:33:17 Angyel Miklós: Udvard nevezetességei (1994) [2013-10-20; 4,566 x]
08:31:21 Nebojte sa p. Učeň, všetko bude OK! Terapeutické video z ordinácie doktora Kleina [2022-09-30; 2,905 x]
08:30:19 Niekomu sánkovačka na umelom snehu a niekomu voda v dome po kolená. O. Klein rozdával darčeky [2024-01-11; 1,006 x]
08:29:52 Aktuálny vývoj v oblasti trafík (aktualizované) [2024-02-08; 699 x]
08:29:09 V čom je význam novozámockých protestov? [2024-01-27; 393 x]
08:26:42 Ani Novozámčanom to nie je jedno [2024-01-18; 679 x]
08:25:10 Ako rýchlo devalvuje cena Pro Urbe? [2020-09-16; 3,412 x]
08:23:39 Do 200 ľudí na treťom novozámockom protestnom zhromaždení [2024-02-01; 548 x]
08:22:06 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,223 x]
08:21:56 Pred 70-mi rokmi bola podpísaná Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [2016-02-27; 8,351 x]
08:07:49 Megújult a tardoskeddi tájház [2010-08-31; 2,956 x]
08:02:02 Analýza nákupov novozámockej samosprávy v roku 2023 [2024-01-03; 935 x]
07:58:07 Zoznam rodín presídlených z Maďarska do Nových Zámkov v r. 1947 / Magyarországról az 1947. év folya... [2012-11-18; 9,126 x]
07:44:25 Egy csésze kávé Juhász Katalin íróval, költővel, szerkesztővel [2014-10-30; 3,070 x]
07:14:23 Nagymagyar: szent Rita ünnepe [2020-06-07; 1,700 x]
07:10:39 ÉRSEKÚJVÁR Készülj fel... 2023. nov. 17-én jön a NAGY MAGYAR RETRO PARTY! [2023-10-16; 1,442 x]
07:09:00 Dôstojný priebeh pietnej spomienky na zavraždného novinára a jeho snúbenicu [2024-02-22; 350 x]
07:00:40 Tezcan: "Prečo ste 110.000 Turkom udelili občianstvo?" [2010-12-08; 4,721 x]
07:00:23 Ak ma zabili, je to dôkaz toho že sme silní. Nevzdávajte sa! [2024-02-18; 263 x]
06:54:17 Spravodajstvo o pripravovanom referende v Kolárove na stránkach týždenníka MY/Naše Novosti [2012-01-16; 2,850 x]
06:52:00 Finále privatizačného príbehu a.s. Elektrosvit Nové Zámky [2013-05-27; 10,106 x]
06:50:32 Zápisnica z návštevy ved. odboru živ. prostredia OÚ na novozámockej mestskej skládke dňa 15.02.2022... [2022-10-06; 1,279 x]
06:40:18 Zoznam občanov pochovaných na náklady mesta od roku 2015 [2024-02-11; 765 x]
06:39:21 Mesto skúša na obyvateľov Gogoľovej ulice ďalší fígeľ [2022-06-02; 2,036 x]
06:22:48 Autor týždňa: Nassim Nicholas Taleb (nar. 1960) [2024-02-26; 74 x]
06:14:30 Náročný 14 hodinový rokovací maratón. Primátorský krúžok sa cíti byť ukrivdený kritikou na facebooku... [2019-03-20; 4,419 x]
06:11:51 "Kesanka kerá sprivatizuvala tabačáreň a paprikuvý mlyn..." alebo krása dialektu [2011-02-02; 2,734 x]
06:03:20 62 dní do konania komunálnych volieb a 100 dobrých dôvodov prečo nevoliť O. Kleina... [2022-07-10; 8,397 x]
05:53:42 Pred rokom bola na náš portál podaná žaloba p. Martinku a fy Limestone v kauze Mestská skládka... [2023-12-27; 429 x]
04:21:30 Článok na AKTUALITY.SK o bizarnej stavbe Hotela Gbelce. V pozadí majú byť mnohomiliónové daňové podv... [2019-05-13; 1,787 x]
04:21:25 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 25,024 x]
04:03:37 Obrat v kauze Zúgov: Primátorovi nedovolili skolaudovať pomocnú stavbu elektrárne na Zúgove [2021-07-16; 2,047 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x