Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  24-02-26   232  
0
Nassim Taleb je libanonsko-americký esejista, vedec a bývalý obchodník s akciami. Je známy najmä svojimi prácami o pravdepodobnosti, neistote a náhodnosti vrátane vplyvu vysoko nepravdepodobných udalostí. Jeho najznámejšia teória "Čiernej labuťe" je o extrémnom vplyve zriedkavých a nepredvídateľných udalostí a o snahe ľudí spätne racionalizovať tieto udalosti. Vo svojich knihách sa zaoberá témami neistoty, náhodnosti a neporiadku a navrhuje, ako profitovať z určitého stupňa nestability a stresu v prípadoch keď zlyhávajú štandardné štatistické metódy  neschopné predpovedať udalosti typu čierna labuť.  

Aká je optimálna životná a obchodná stratégia podľa Taleba?
 
 1. Prijať neistotu a premenlivosť: Akceptovať že život je vo svojej podstate nepredvídateľný, a pripraviť sa na to. Vyhnúť sa prílišnému spoliehaniu na prediktívne modely, ktoré predpokladajú, že minulosť predpovedá budúcnosť.
 2. Budovať odolnosť voči krehkosti ("antifragilitu"): Vytvárať systémy, podniky a osobné životy spůsobom, aby profitovali zo stresu, chaosu a neistoty, namiesto toho, aby sa ich snažili predvídať alebo sa im vyhnúť.
 3. Zapojiť sa do hry. Podielať sa na rizikách aj výnosoch. Tým sa zosúladia stimuly a zlepší sa spoľahlivosť rozhodnutí.
 4. Minimalizovať zraniteľnosť čiernymi labuťami: Vyhýbať sa situáciám, v ktorých možno utrpieť nezvratné škody. Využívať stratégie typu "barbell", ktorá zahŕňa kombináciu extrémneho zabezpečenia voči strate a riziku na jednej strane s extrémnym vyhľadávaním rizika na strane druhej.
 5. Maximalizovať šancu na úžitok z príchodu čiernych labutí: Pozicionovať sa tak, aby sme mohli mať prospech z neočakávaných udalostí. Angažovať sa v podnikoch, v ktorých je potenciálny zisk výrazne väčší ako nevýhody.
 6. Praktizovať Via Negativa: Zlepšovať situácie a systémy skôr odstraňovaním vecí než pridávaním nových prvkov, pričom sa zamerať skůr na znižovanie škůd než získavanie výhod.
 7. Rešpektovať tradície a heuristiku: Vážiť si poznatky a postupy, ktoré sa osvedčili v minulosti, lebo môžu byť odolnejšie voči neistotám života ako moderné teórie a techniky.

Tieto stratégie odrážajú Talebovu filozofiu, že vo svete, ktorému dominuje neznáme a nepredvídateľné, by sa mal človek zamerať na to, aby sa stal odolným a pružným namiesto toho, aby sa snažil predvídať a kontrolovať každý výsledok.

Akými príbehmi ilustruje Taleb svoje odporúčania?

Nassim Nicholas Taleb svoje odporúčania pre optimálnu životnú a podnikateľskú stratégiu ilustruje prostredníctvom príbehov a anekdot, ktoré poukazujú na jeho zásady v praxi. Tu je niekoľko príkladov, ktoré odrážajú každé z jeho kľúčových odporúčaní:
 
 1. Prijať neistotu a premenlivosť: Taleb rozoberá omyl predpovede prostredníctvom príbehu o moriakovi. Moriak je každý deň kŕmený gazdom, čo ho vedie k záveru, že je to priateľ a živiteľ. Prichádza však Deň vďakyvzdania a všetky očakávania moriaka sa dramaticky zvrátia. To ilustruje problém používania minulých údajov na predpovedanie budúcich udalostí. Tento príbeh zdôrazňuje nebezpečenstvo predpokladania stability a bezpečnosti na základe historických trendov.
 2. Budovanie pružnosti (antifragility): Taleb ako metaforu mýtickú bytosť Hydru. Keď Hydre odrežeme jednu hlavu, na jej mieste dorastú ďalšie dve, čím sa pri každom pokuse o poškodenie stáva silnejšou. To ilustruje koncept antifragility - ťaží a silnie z otrasov, nestability alebo útokov
 3. Byť účastným hry: Taleb hovorí o rozdiele medzi taxikárom a zamestnancom. Taxikár, ktorý zarába na základe počtu jázd alebo kvality služieb, ide s kožou na trh a je trvale v hre, priamo pociťuje vplyv svojho konania. Naproti tomu zamestnanec s fixným platom nemusí niesť dôsledky svojho výkonu rovnakým spôsobom. To zdôrazňuje význam osobnej zainteresovanosti na svojom konaní pre zodpovednejšie a efektívnejšie rozhodovanie.
 4. Minimalizovať straty z čiernych labutí: Na príklade bankovej krízy z roku 2008 Taleb ilustruje, ako boli finančné inštitúcie s vysokou mierou zadlženia zraniteľné voči nepredvídaným zmenám na trhu, na rozdiel od jednotlivcov alebo subjektov s konzervatívnejšou finančnou pozíciou. Tento príbeh poukazuje na nebezpečenstvo vysokej expozície voči negatívnym udalostiam a na dôležitosť udržiavania rezervy alebo zabezpečenia proti katastrofickým stratám.
 5. Maximalizovať prínosy z čiernych labutí: Taleb často uvádza príklad investícií do rizikového kapitálu, kde väčšina investícií môže zlyhať, ale jedna úspešná stávka na spoločnosť, ako je Google alebo Facebook, môže viac ako kompenzovať všetky ostatné straty. Táto stratégia vystavovania sa oblastiam s výrazným potenciálom rastu, aj keď je pravdepodobnosť úspechu nízka, stelesňuje princíp profitovania z pozitívnych čiernych labutí.
 6. Praktizovať Via Negativa (dosahovať dobré veci odstraňovaním zlých): Túto koncepciu ilustruje na diskusii o lekárskych zásahoch, pričom tvrdí, že odstránenie škodlivých látok alebo návykov (ako napríklad skoncovanie s fajčením) je často prospešnejšie ako pridávanie nových liečebných postupov alebo liekov. Tento princíp sa dá aplikovať aj mimo zdravotníctva, pričom naznačuje, že v podnikaní a živote vedie odstránenie negatív (napríklad zbytočných dlhov alebo toxických vzťahov) často k lepším výsledkom ako pridávanie nových vlastností.
 7. Rešpekt voči tradícii a heuristike: Taleb zdôrazňuje múdrosť tradičných stravovacích zákonov, ako sú kóšer alebo halal, ktoré sa dodržiavajú po stáročia bez jasného pochopenia ich prínosu. Moderná veda začala chápať dôvody, ktoré stoja za niektorými z týchto praktík (napríklad vyhýbanie sa určitým potenciálne škodlivým potravinám), a ukazuje, že časom overené heuristiky a tradície môžu niesť implicitné znalosti, ktoré chránia pred určitými rizikami.

Tieto príbehy ilustrujú, ako možno Talebove zásady uplatniť v rôznych kontextoch, a nabádajú k prehodnoteniu toho, ako vnímame riziko, odmenu a rozhodovanie v nepredvídateľnom svete.

Ako pracuje Taleb s paradoxom?
 
Nicholas Taleb vo svojich prácach často používa paradoxy, aby poukázal na zložitosť a rozporuplnosť, ktoré sú spojené s chápaním rizika, neistoty a rozhodovania. Jeho prístup často stavia zaužívané múdrosti na hlavu a ukazuje, že to, čo sa bežne považuje za správne, môže viesť k významným nedorozumeniam alebo chybným krokom, najmä v kontexte prostredí s vysokými stávkami, ako sú financie a globálne udalosti. Tu je niekoľko spôsobov, ako Taleb pracuje s paradoxmi a prezentuje múdrosť, ktorá sa môže zdať v rozpore s typickými výsledkami alebo očakávaniami:
 
 1. Paradox čiernej labute: Talebov koncept čiernej labute je sám o sebe paradoxom: udalosti, ktoré sú nepredvídateľné a zriedkavé, môžu mať najvýznamnejší vplyv na naše životy a systémy. To spochybňuje zaužívanú múdrosť, že najdôležitejšie udalosti možno predvídať a pripraviť sa na ne na základe historických údajov. Namiesto toho Taleb tvrdí, že by sme sa mali zamerať na budovanie robustnosti a odolnosti voči neočakávaným udalostiam, a nie na snahu ich predvídať.
 2. Paradox antifragility: Myšlienka antifragility je v rozpore s tradičným názorom, že systémy a ľudia by sa mali snažiť byť len robustné alebo odolné (odolávať šokom bez toho, aby sa zmenili). Taleb navrhuje, že v skutočnosti je lepšie byť antifragilný: prosperovať a silnieť tvárou v tvár stresorom a šokom. Je to kontraintuitívne, pretože zvyčajne sa snažíme minimalizovať stres a zmeny, ale Taleb ukazuje, že prijatie nestability môže viesť k lepším výsledkom.
 3. Paradox účasti na hre: Taleb upozorňuje na paradox, že v mnohých moderných systémoch, najmä vo financiách, tí, ktorí prijímajú rozhodnutia, často nemajú skutočný záujem na výsledku. Konvenčná múdrosť by mohla naznačovať, že profesionáli sú objektívni a nezaujatí. Taleb však tvrdí, že bez účasti na hre alebo bez osobného vystavenia riziku nemusia títo rozhodovatelia konať v najlepšom záujme zainteresovaných strán, čo vedie k systémovej nestabilite.
 4. Paradox Via Negativa: Tento princíp naznačuje, že odčítanie (odstraňovanie škodlivých prvkov) je často prospešnejšie ako pridávanie (pridávanie nových prvkov). Je to paradoxné, pretože bežným prístupom v osobnom aj profesionálnom živote je hľadanie riešení prostredníctvom pridávania - viac technológií, viac liekov, viac politík. Taleb ukazuje, že to môže viesť k neželaným komplikáciám a že múdrosť často spočíva v jednoduchosti a redukcii.
 5. Múdrosť nevedieť: Taleb často zdôrazňuje, že je dôležité uvedomiť si, čo nevieme, a zachovať si určitú mieru skepticizmu voči odborným predpovediam a modelom. To je v rozpore so spoločenským dôrazom na odbornosť a hromadenie väčšieho množstva informácií ako neodmysliteľne cenných. Taleb tvrdí, že uvedomenie si obmedzenosti našich vedomostí a nepredvídateľnosti sveta môže viesť k lepším stratégiám rozhodovania.

Prácou s týmito paradoxmi Taleb nabáda čitateľov, aby spochybnili hlboko zakorenené predpoklady a zvážili, že múdrosť a efektívna stratégia môžu často spočívať v opačnom smere, ako sú bežné postupy a presvedčenia. Jeho práca nabáda k prehodnoteniu rizika, odmien a spôsobov, akými sa pohybujeme v zásadne neistom svete.

Ako sa Taleb stavia k dolovaniu znalostí z historických dát?

Prístup Nassima Nicholasa Taleba k dolovaniu znalostí z údajov z minulosti je hlboko prepojený s jeho skepticizmom voči tradičným štatistickým metódam a dôrazom na obmedzenia používania historických údajov na predpovedanie budúcich udalostí. Jeho názory na túto tému sú do veľkej miery podložené jeho širšími zásadami týkajúcimi sa neistoty, pravdepodobnosti a povahy udalostí typu "čierna labuť". Tu je zhrnutie toho, ako Taleb pristupuje k získavaniu poznatkov z údajov z minulosti:
 1. Pozor na nadmerné prispôsobovanie: Taleb varuje pred tendenciou vytvárať príliš zložité modely, ktoré dokonale zodpovedajú minulým údajom, ale nedokážu presne predpovedať budúce výsledky. Dôvodom je, že minulé údaje môžu obsahovať náhodný šum a modely, ktoré sa príliš prispôsobujú tomuto šumu, budú na nových údajoch fungovať zle. Obhajuje jednoduchšie modely, ktoré zachytávajú základnú štruktúru bez nadmerného prispôsobovania sa špecifikám historických údajov.
 2. Spochybnite predikčnú silu historických údajov: Je veľmi kritický k spoliehaniu sa na historické údaje pri predpovedaní zriedkavých, vplyvných udalostí (čiernych labutí). Taleb tvrdí, že to, že sa niečo v minulosti nikdy nestalo, neznamená, že je to nemožné alebo dokonca nepravdepodobné. Preto, hoci historické údaje môžu poskytnúť poznatky, nemali by sme im slepo dôverovať pri predpovedaní extrémnych udalostí.
 3. Pochopenie oblasti: Taleb zdôrazňuje dôležitosť doménových znalostí a intuície vyvinutej na základe skúseností. Je presvedčený, že pochopenie kontextu, v ktorom údaje existujú, je kľúčové pre ich správnu interpretáciu a správne predpovede.To je v súlade s jeho širším názorom, že nie všetky riziká a príležitosti sa dajú kvantifikovať výlučne prostredníctvom analýzy údajov.
 4. Používajte pravdepodobnostné myslenie: Namiesto hľadania istoty Taleb odporúča prijať pravdepodobnostný prístup k rozhodovaniu na základe údajov z minulosti. To zahŕňa zvažovanie celého radu možných výsledkov a s nimi spojených pravdepodobností namiesto vsádzania na jediný očakávaný scenár.
 5. Zameranie na robustnosť a antifragilitu:Taleb navrhuje, aby sa údaje z minulosti nepoužívali na predpovedanie budúcnosti, ale na zvýšenie robustnosti alebo antifragility systémov.To znamená navrhovať systémy, stratégie a rozhodnutia, ktoré sa zlepšujú alebo zostávajú stabilné pri rôznych budúcich scenároch, najmä tých, ktoré neboli predvídané minulými trendmi.
 6. Praktizujte Via Negativa pri interpretácii údajov: V súlade so svojou filozofiou via negativa (zameranie sa na to, čo odstrániť, a nie na to, čo pridať) Taleb odporúča byť opatrný pri vyvodzovaní záverov z minulých údajov. Naznačuje, že odstránenie škodlivých predsudkov, zbytočných zložitostí a nepodložených predpokladov môže viesť k jasnejším a užitočnejším poznatkom.

Ako sa Taleb stavia k znižovaniu komplexity a zjednodušovaniu?

Zjednodušenie zohráva v Talebovej filozofii kľúčovú úlohu. Tvrdí, že zníženie zložitosti, vyhýbanie sa zbytočným závislostiam a zameranie sa na jednoduché, priamočiare stratégie môže viesť k lepším výsledkom.V kontexte údajov to znamená uprednostňovanie jednoduchších modelov, ktoré budú s väčšou pravdepodobnosťou odolné v rôznych budúcich podmienkach, pred zložitými modelmi, ktoré môžu dobre fungovať na základe minulých údajov, ale zlyhajú za nepredvídaných okolností.Celkovo možno povedať, že Talebov prístup k získavaniu poznatkov z minulých údajov charakterizuje opatrnosť, skepsa voči prílišnému spoliehaniu sa na historické trendy a zameranie sa na vytváranie systémov a stratégií, ktoré sú odolné voči neznámej a nepredvídateľnej povahe budúcnosti.

Ako boli Talebove práce prijímané?

Talebove práce boli prijaté so zmiešanými reakciami. Na jednej strane mnohí čitatelia a odborníci z rôznych oblastí považujú jeho myšlienky o neistote, riziku a náhodnosti za hlboko zasväcujúce. Jeho koncepty udalostí typu čierna labuť a antifragility významne ovplyvnili oblasti, ako sú ekonómia, financie, riadenie rizík a strategické plánovanie. K jeho popularite prispela aj jeho schopnosť spájať poznatky z rôznych odborov a pútavý štýl písania.Na druhej strane niektorí kritici tvrdia, že jeho písanie môže byť konfrontačné a odmietajúce opačné názory.Niektorí akademici a odborníci, najmä z oblasti štatistiky, ekonómie a financií, kritizovali Taleba za prílišné zjednodušovanie zložitých konceptov a za jeho ostrú kritiku používania Gaussových zvonových kriviek a tradičných metód hodnotenia rizika.

Sú aj autori, ktorí nesúhlasia s Talebovým prístupom?

Niektorí štatistici a ekonómovia tvrdia, že Taleb podceňuje užitočnosť a použiteľnosť tradičných štatistických metód a modelov. Tvrdia, že Taleb síce poukazuje na opodstatnené obmedzenia týchto modelov, ale jeho kritika môže byť v určitých súvislostiach príliš široká a odmietajúca ich hodnotu.Iní považujú jeho štýl komunikácie za polarizujúci alebo jeho argumenty za trochu prehnané.
 
Článok bol spracovaný aj s využitím ChatGPT4.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
04:39:29 Autor týždňa: Nassim Nicholas Taleb (nar. 1960) [2024-02-26; 232 x]
04:38:56 Dva roky ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine... [2024-02-24; 307 x]
04:38:24 Čím viac hláv, tým menej kapusty, alebo načo platíme za právne služby nitrianskej firme? [2016-10-13; 4,022 x]
04:36:41 A ako to vidí p. Polerecká, že chce teraz pomáhať kraju spolu s tými, ktorých doteraz tak vehementne... [2017-10-27; 3,307 x]
04:36:07 Za slušné Slovensko môžeme urobiť najviac, ak budeme pracovať za slušné Nové Zámky. Nedozrel čas, ab... [2018-03-15; 5,750 x]
04:35:31 Správy zo zastupiteľstva - reformní poslanci zablokovali zvýšenie poplatkov a predaje majetku bez sú... [2020-08-06; 2,555 x]
04:34:57 Mestský kontrolór si zažiadal o prémie. Vari si nezaslúži 8.000 Eur za to všetko, čo nerobí?... [2018-02-25; 3,737 x]
04:34:23 Spomínate si ešte na cyklochodník, ktorý mesto muselo zaplatiť, hoci nemuselo? Vysvitlo, že v skutoč... [2018-08-01; 2,798 x]
04:33:49 Chýbali "chorobní" diskutéri, padli všetky zábrany... Alebo ako to vidím ja. [2016-09-15; 3,923 x]
04:33:14 Niekedy sa aj realitní mágovia utnú. Cestu k Jazdiarni predalo Novocentrum omylom hneď dvakrát - A... [2017-09-13; 4,490 x]
04:32:38 A hét könyve: Vigh Károly, A 19. század szlovák hírlaptörténete (1945) [2019-02-03; 1,461 x]
04:32:01 Ad neuskutočnené zastupiteľstvo: 12 poslancov by predsa len rado prediskutovalo niektoré návrhy...... [2019-02-02; 2,296 x]
04:31:52 Humoristické a satirické časopisy I. Začiatky [2022-02-20; 992 x]
04:31:25 Bibliotéka Kaláka - Aktuális könyvjegyzék / Aktualizovaný zoznam kníh [2012-09-18; 51,817 x]
04:30:50 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta je nám zrejme ukradnutý, alebo takto to vidím ja... [2015-11-04; 10,105 x]
04:30:14 Tajomstvo prázdnej budovy býv. Hypernovy v Nových Zámkoch [2021-05-22; 2,980 x]
04:29:39 Ján Samuel-Szabó - Novozámčan v kresle ministra kirgizskej a neskôr maďarskej vlády / Samuel-Sza... [2011-02-06; 3,028 x]
04:29:03 Pred 70-mi rokmi bola podpísaná Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [2016-02-27; 8,509 x]
04:27:50 Podporuje primátor gambling? [2019-09-18; 2,940 x]
04:27:12 Magyar szózatok a békekonferenciához és a világ közvéleményéhez 1919-ben és a csehszlovák válaszok I... [2013-06-19; 5,318 x]
04:26:32 Martin Výžinkár zasahuje. Zakúsiac nečinnosť miestnych funkcionárov sa obrátil na kraj [2018-10-10; 4,369 x]
04:25:50 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,007 x]
04:25:09 A hét könyve: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I.-VII. (B... [2020-12-18; 1,375 x]
04:24:28 A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki Vadkerty Katalint [2018-08-20; 1,752 x]
04:23:50 Anatómia jedného podvodu časť 5. Chronológia [2022-10-26; 1,573 x]
04:23:14 Krátke úvahy nad rozpočtom 2020 [2019-11-26; 2,707 x]
04:22:36 Kniha týždňa/A hét könyve: Lingea konverzácia slovensko-maďarská, Lingea magyar-szlovák társalgás... [2018-05-06; 2,331 x]
04:21:56 Správy z októbrového zastupiteľstva (29.10.) [2019-11-01; 3,054 x]
04:21:17 Krátke úvahy nad rozpočtom 2021... [2020-12-03; 1,596 x]
04:20:38 Hoci mesto prevádzkuje dve reštaurácie, jedlo si objednáva z firmy p. viceprimátora... [2019-05-19; 3,399 x]
04:19:58 Obrat v kauze Zúgov: Primátorovi nedovolili skolaudovať pomocnú stavbu elektrárne na Zúgove [2021-07-16; 2,077 x]
04:19:20 Čo Vám vaši krajskí poslanci zabudli povedať: do konca septembra sa môžete uchádzať o dotácie NSK... [2020-08-07; 1,814 x]
04:18:41 Krátka správa zo zasadnutia zastupiteľstva... [2020-12-17; 1,931 x]
04:16:12 Nové Zámky v radostnom očakávaní klobáskového festivalu... [2013-10-08; 2,451 x]
04:14:58 6. Novozámocká súťaž vo výrobe klobás 6.11.2010 / 6. Érsekújvári kolbászfesztivál [2010-10-27; 2,399 x]
04:13:50 Az érsekújvári Czuczor Gergely Irodalmi és Kulturális Napok története / História literárno-kultúrnyc... [2013-01-05; 7,722 x]
04:13:11 Menoslov zosnulých, ktorých popol bol uložený do spoločného hrobu na novozámockom cintoríne / Az érs... [2017-02-15; 4,155 x]
04:12:33 Kam sa stráca majetok Hotela Korzo a.s.? Otvorený list kontrolórovi mesta Nové Zámky... [2021-07-08; 2,625 x]
04:11:55 Krátka správa zo zastupiteľstva... [2020-11-26; 2,078 x]
04:11:14 Világutazó rovatom újabb vendége: Erika Valkovičová fotográfus [2022-07-23; 1,313 x]
04:10:34 Po ovocí ich spoznáte... Predalo mesto pozemky za štvrtinovú cenu? [2020-10-27; 1,863 x]
04:09:57 Egy csésze kávé Zolcer Jánossal [2020-11-22; 3,142 x]
04:09:17 Len včera uverejnili zmluvu a dnes sa na cintoríne už bagrovalo... [2020-09-22; 1,951 x]
04:08:37 14 hodinový rokovací maratón mestského zastupiteľstva - miesto v dozornej rade Hotela Korzo už nikt... [2019-09-05; 3,732 x]
04:07:50 62 dní do konania komunálnych volieb a 100 dobrých dôvodov prečo nevoliť O. Kleina... [2022-07-10; 8,430 x]
04:06:58 Náročný 14 hodinový rokovací maratón. Primátorský krúžok sa cíti byť ukrivdený kritikou na facebooku... [2019-03-20; 4,431 x]
04:06:08 Po výrube stromov v areáli i mimo areálu starej nemocnice zostala holá pláň... [2019-02-24; 2,767 x]
04:05:38 Korene kauzy ilegálneho znovuotvorenia zrekultivovanej mestskej skládky siahajú až do roku 2019 [2023-01-19; 1,220 x]
04:05:15 Konkurzy a bankroty v Nových Zámkoch [2022-10-08; 1,214 x]
04:04:56 Ako radnica potajomky obstarala pokračovanie lúpežnej zmluvy s Brantnerom [2022-12-16; 1,305 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x