Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[91][905]
Por Datum Text  
1 2007.04.02 Na 18. zasadnutí zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja bolo na návrh poslanca NSK Petra Hudáka prijaté uznesenie o priamom predaji RD na P. Blahu - býv. budovy dielní SPŠE - podnikateľovi na vozíčku Ondrejovi Ondrušekovi za kúpnu cenu 1 900 000,- Sk. Išlo o budovu o odkúpení ktorej rokovalo novozámocké MsZ 27. 02. 2007 v záujme sprehľadnenie križovatky na ktrej došlo k smrteľnej nehode pri ktorej zomrelo dieťa. Nový majiteľ sa neúspešne pokúšal budovu predať mestu za niekoľkonásobok kúpnej ceny. Potom ako neuspel, budova v decembri 2008 opäť zmenila majiteľa.
Z rokovania MsZ NZ 27. 02. 2007 Z rokovania NSK 02. 04. 2007 Z rokovania MsZ NZ 24. 04. 2007
Watson.sk Strašidelný dom v križovatke smrti
  
2 2008.12.09 9. 12. 2008 MsZ uznesením č. 262/091208 bod. 27 schválilo odpredaj nehnuteľností na M.R.Štefánika 13 Nové Zámky ("Holotov dom") formou dražby za min. cenu 16 mil. Sk s tým, že za deň dražby bol poslancami určený deň 31. december 2008. Uvedeným predajom budovy O. Ondrušekovi mal posl. Pavol Hudák podmieňovať schválenie mestského rozpočtu zo strany Slovenskej koalície. Výška zábezpeky (8 mil. Sk) a termín dražby (na Silvestra) boli zvolené tak, aby vylúčili účasť iných záujemcov.
Uznesenie č. 262/091208 bod. 27
VZN mesta č. 3/1997 o zásadách dražby majetku mesta
  
3 2008.12.31 Uskutočnila sa dražba Holotovho domu. Dražbu viedla ved. právneho odboru MsÚ JUDr. Soókyová, osvedčoval notár JUDr. Šulai. Ako pozorovatelia sa zúčastnili poslanci JUDr. Schwarz a J. Török. Dražby sa zúčastnilo 5 záujemcov. Nehnuteľnosť vydražila fy B.D.TRADE spol. s r.o. podnikateľa O. Ondrušeka za 33 mil. Sk. Do dražby sa na popud radnice prihlásila skupina nájomníkov, ktorých zástupca L. Cs. vylicitoval cenu z pôvodných 16 mil. na neuveriteľných 33 mil. Sk, za ktorú ju O. Ondrušek napokon kúpil. L. Cs. sa mal neskôr vyjadriť, že od partnerov nemal splnomocnenie na tak vysoké licitácie, a keby mu napr. pri 32 mil. budova prischla, kvôli stratenej zábezpeke by musel spáchať samovraždu...   
4 2009.01.23 Keď úspešný dražiteľ O. Ondrušek zistil, ako draho nakúpil, snažil sa z dražby vycúvať. Zápisnicu s osvedčením o priebehu dražby vypracoval notár JUDr. Šulai 23. 01. 2009. O. Ondrušekovi sa podarilo presvedčiť ďalšich podnikateľov aby spolufinancovali kúpu. Podnikatelia Koloman Forró a Attila Süll zaplatili na účet mesta spolu 661.375,- Eur a ďalší podnikateľ p. Szabó (švagor O. Ondrušeka) 168.500 Eur. Následne O. Ondrušek urgoval na prokuratúre zápis do katastra. Po konzultácii s prokuratúrou Mesto dalo katastru pokyn na prepísanie nehnuteľnosti v prospech dražiteľa. Správa katastra na základe notárskej zápisnice zapísala nehnuteľnosť na list vlastníctva spoločnosti B. D. TRADE, s.r.o. opatrením Z 408/09.
Notárska zápisnica zo dňa 23.01.2009
  
5 2009.01.30 Bola uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti medzi Ondrejom Ondrušekom, Ing. Attilom Süllom a Mgr. Kolomanom Forróm, ktorá upravila spôsob a dôvod poskytnutia peňazí na úhradu vydraženej nehnuteľnosti.   
6 2009.02.13 Medzi Mestom z jednej strany a úspešným dražiteľom O. Ondrušekom bola spísaná Zápisnica z odovzdania a prevzatia nehnuteľností zo dňa 13. 02. 2009. V budove v tom čase sídlili firmy, ktoré si v nej od mesta prenajímali nebytové priestory.   
7 2009.03.02 2. 03. 2009 Nájomcovia podali na Okresný súd Nové Zámky žalobu na určenie neplatnosti dražby a určenie vlastníckeho práva.   
8 2009.1?.?? V priebehu roka 2009 došlo k predaji bytového domu na Várdayho ulici v Nových Zámkoch. Predávajúcim bol Ondrej Ondrušek, kupujúcim Otokar Klein. O. Ondrušek túto kúpu neskôr označil za podvodnú. V roku 2012 podal na O. Kleina trestné oznámenie. Prípad riešilo Krajské oddelenie PZ. Trestné stíhanie bolo prerušené, lebo nebolo možné viesť trestné stíhanie voči konkrétnej osobe.
Príspevok O. Ondrušeka na FB z 20. 02. 2021
  
9 2009.11.18 18. 11. 2009 MsZ prijalo v bode Rôzne Uznesenie č. 408/181109, v ktorom doporučilo primátorovi rokovať s p. Ondrejom Ondruškom, štatutárnym zástupcom B.D.TRADE, spol. s r.o. o mimosúdnom usporiadaní dražby nehnuteľnosti na Ul. M. R. Štefánika č. 13 a s ostatnými účastníkmi súdneho sporu o mimosúdnom dojednaní.
Uznesenie č. 408/181109 bod 25
  
10 2009.11.24 Na pozvanie primátora rokovali zúčastnené strany na mestskom úrade   
11 2009.12.22 22. 12. 2009 Na zadanutie MsZ bola predložená Informatívna správa o súdnom spore a výsledkoch rokovania k uzneseniu č. 408/181109
Informatívna správa Video-Ondrušek Video-Hudák Video-diskusia
  
12 2010.02.04 Článok Miliónový dražobný omyl zruinoval podnikateľa na invalidnom vozíku v My/Naše Novosti
Miliónový dražobný omyl zruinoval podnikateľa na invalidnom vozíku
  
13 2010.02.23 Neúspešný pokus Slovenskej koalície v novozámockom zastupiteľstve prijať uznesenie o mimosúdnom vyrovnaní s dražiteľom. Za hlasuje 11 členov Slovenskej koalície z 24 prítomných.
Uznesenie č. 443/230210 bod. 10
  
14 2010.03.10 Protest prokurátora Okr. prokuratúry v NZ ktorým žiada zrušiť prepis vydraženej nehnuteľnosti na dražiteľa z dôvodu, že predložená notárska zápisnica z dražby v prípade verejnej dražby organizovanou samosprávou nie je zákonným dôvodom na vklad. VZN č. 3/1997 na ktoré sa pri vypísaní dražby dražobník odvolal totiž predpokladal uzavretie kúpno-predajnej zmluvy a až následne mal byť vykonaný zápis do katastra.
Protest prokurátora
  
15 2010.04.16 Z dôvodu protestu okresného prokurátora č. Pd 13/10-11 vydala Správa katastra Nové Zámky rozhodnutie Z 426/09 zo dňa 16.04.2010, ktorým protestu vyhovela a zápis pôvodne vykonaný na na základe notárskej zápisnice zrušila s odôvodnením, že notárska zápisnica za podmienok v nej uvedených nie je vkladu schopnou listinou. Obnovila zápis vlastníctva predmetu dražby do vlastníctva Mesta Nové Zámky.
Rozhodnutie Správy katastra NZ č. Z42609
  
16 2010.04.27 27. 04. 2010 B.D. Trade oslovilo mesto s tým, aby vrátilo 33 mil. Sk z toho dôvodu, že rozhodnutie bolo zrušené   
17 2010.05.11 Vedenie mesta sa rozhodlo nevrátiť vyplatenú dražobnú cenu, namiesto toho ponúklo spoločnosti B. D. Trade, s.r.o. Kúpnu zmluvu č. 2/2010 zo dňa 11.05.2010. Tá ju odmietla podpísať, načo vedenie mesta podalo žalobu na nahradenie vôle kupujúceho sp. zn. 13C/164/2010 na Okresný súd Nové Zámky. Následne sa vedenie mesta odvolalo proti rozhodnutiu Správy katastra, ktorým vyhovelo protestu prokurátora.   
18 2010.05.26 V konaní sp. zn. 6 C 135/2010 spoločnosť B. D. Trade, spol. s r.o. žalovala Mesto Nové Zámky o zaplatenie 1.095.426,35 € s príslušenstvom. Okresný súd vyhovel petitu a 26. 05. 2010 vydal platobný rozkaz.   
19 2010.06.08 08. 06. 2010 MsZ uznesením odporúčalo primátorovi neodkladne vysporiadať vrátenú nehnuteľnosť na Ul. M. R. Štefánika 13. s firmou B.D. TRADE, s.r.o. Za hlasuje 11 členov Slovenskej koalície z 21 prítomných.
Uznesenie č. 496/080610 bod. 23
  
20 2010.06.09 V posledný deň 15 dňovej lehoty Mesto podalo odpor proti platobnému rozkazu Okresného súdu v Nových Zámkoch v konaní sp. zn. 6 C 135/2010 kde spoločnosť B. D. Trade, spol. s r.o. žalovala Mesto Nové Zámky o zaplatenie 1.095.426,35 € s príslušenstvom. Tým započal súdny spor v kauze Holotov dom.   
21 2010.11.08 Mesto sa odvolalo proti rozhodnutiu Správy katastra Nové Zámky č. Z 426/2009, ktorým vyhovela protestu prokurátora a vrátila draženú nehnuteľnosť na list vlastníctva Mesta   
22 2011.03.09 Rozhodnutie Katastrálneho úradu v Nitre č. UPo 6/2010-17/8r k: Z 426/09. Pd 13/10-11, ktorým nevyhovel odvolaniu Mesta proti rozhodnutiu Správy katastra Nové Zámky č. Z 426/2009.   
23 2011.03.16 16. 03. 2011 sa konalo pojednávanie pred Krajským súdom Nitra. Súd považoval závery prvostupňového súdu za predčasné, unáhlené, nepodložené a rozsudok v celom rozsahu zrušil. Podľa právneho názoru odvolacieho súdu, ktorý je pre prvostupňový súd záväzný, v sústave súdnych sporov, ktoré sa vedú pred Okresným súdom Nové Zámky, o tomto nároku by malo byť rozhodnuté ako poslednom.   
24 2011.04.20 Mesto Nové Zámky podalo na Správnom súde v Nitre žalobu proti rozhodnutiu správneho orgánu - Katastrálneho úradu v Nitre ktorým nevyhovelo odvolaniu Mesta Nové Zámky proti rozhodnutiu Správy katastra Nové Zámky. Č. konania 15S/8/2011.
Žaloba 15S_8_2011
  
25 2011.05.23 Dňa 23. 05. 2011 bola uzatvorená zmluva o postúpení pohľadávky medzi spoločnosťou BD TRADE spol. s r.o. a spoločnosťou SQUAM TRADE SE, ktorá sa na základe tejto zmluvy stala žalobcom v spore s Mestom. Zmluva, ktorú mesto nikdy nezverejnilo, mala obsahovať formuláciu o postúpení právoplatne vymožiteľnej pohľadávky voči obci v sume 33 mil. Sk. O. Ondrušek v rozhovore vo februári 2021 tvrdil, že firmu SQUAM TRADE SE oslovil na základe doporučenia jeho vtedajšieho kamaráta Otokara Kleina. Suma za ktorú SQUAM TRADE SE pohľadávku odkúpil nebola nikdy zverejnená.   
26 2012.09.14 Pod sp. zn. 10C197/2013 bola p. Attilom Süllom a Kolomanom Forróm podaná určovacia žaloba, ktorej petitom bolo určiť, že v prípade, ak by mesto malo vrátiť kúpnu cenu spornej nehnuteľnosti, tak suma 730 266,22 € z celkovej kúpnej ceny prislúcha práve žalobcom.   
27 2012.11.10 14. 09. 2012 Žalobca B. D. Trade spol. s r.o. požiadal o vymazanie ex offo z obchodného registra. 10. 11. 2012 bol výmaz vykonaný. Tento úkon znemožňoval, aby súd prípadne vrátil nehnuteľnosť do vlastníctva firmy, ale rovnako i hypotetickú možnosť, aby mesto vrátilo zaplatené prostriedky späť subjektom, ktoré ich zaplatili.   
28 2013.06.25 Krajský súd v Nitre - Rozsudok - odmietnutie žaloby v kauze daňových podvodov s ojazdenými autobusmi, v ktorej figuroval aj O. Ondrušek.
Rozsudok s.z. 11S/177/2011
  
29 2013.08.13 Okresný súd Nové Zámky Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
  
30 2013.09.23 Okresný súd Nové Zámky Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
  
31 2013.10.29 Okresný súd Nové Zámky Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
  
32 2013.11.22 Dom novinárov v Bratislave založili firme blízkej podsvetiu. Článok v denníku SME
Článok v denníku SME
  
33 2013.12.02 Okresný súd Nové Zámky Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
  
34 2014.01.27 Okresný súd Nové Zámky Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
  
35 2014.02.24 Okresný súd Nové Zámky Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
  
36 2014.04.07 Okresný súd Nové Zámky Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
  
37 2014.05.06 Okresný súd Nové Zámky Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
  
38 2014.08.01 Mesto Nové Zámky prípisom z 01.08.2014 označeným „Vyhlásenie“ potvrdilo sumy zaplatené dražiteľmi a uznalo svoj záväzok vysporiadať majetkové nároky žalobcov, ktoré vznikli v dôsledku dražby zo dňa 31.12.2008. Toto vysporiadanie podmienilo právoplatným a vykonateľným rozsudkom súdu, ktorým Mesto nebude zaviazané k plneniu v celkovej výške ceny vydraženej nehnuteľnosti, príp. zaviazané k vydaniu celej vydraženej nehnuteľnosti v prospech SQUAM Trade SE, ani príp. žiadnym tretím osobám.   
39 2014.09.25 Z odpovede MsÚ na infožiadosť: Na základe Vašej žiadosti Mesto Nové Zámky, ako povinná osoba podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. ... Vám zasielame nasledovné informácie: ...11. Informáciu o aktuálnom stave súdneho sporu ohľadom neúspeśnej dražby "Holotovho domu".Mestský úrad neeviduje žiaden súdny spor ohľadom neúspešnej dražby „Holotovho domu“ S pozdravom Ing. Monika Slatárovičová Sekretariát prednostu MsÚ Nové Zámky   
40 2014.09.30 Okresný súd Nové Zámky Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
  
41 2014.10.08 08.10.2014 si na kauzu spomenul dobre informovaný zdroj z okruhu MsÚ, ktorý ju vytiahol proti novozámockej Slovenskej koalícii v čase predvolebného zápasu pred komunálnymi voľbami 2014
Facebook
  
42 2014.10.31 Okresný súd Nové Zámky Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
  
43 2014.11.11 Okresný súd Nové Zámky Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
  
44 2014.12.01 Okresný súd Nové Zámky Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
Pojednávanie, 1 095 426,35 € s prísl.
  
45 2014.12.15 Otokar Klein zložil primátorský sľub na ustanovujúcom zasadnutí MsZ v Nových Zámkoch. V tomto období malo podľa svedectva jeho príspevku z 22.5. 2021 dôjsť "k prvým rokovaniam s „kupcami“ o mimosúdnej dohode. Pre komplikovanú právnu situáciu a prehnané nároky „kupcov“ na odškodné k dohode neprišlo." K rokovaniam samotným O. Klein nedostal žiadny mandát od zastupiteľstva, ani o nich zastupiteľstvo nikdy neinformoval.
FB príspevok O. Kleina z 22.5.2021
  
46 2015.02.27 Článok na Watson.sk. Novozámocké príbehy: Neuskutočnená dražba Holotovho domu...
Watson.sk Novozámocké príbehy...
  
47 2015.10.05 Primátor O. Klein podpisuje s nitrianskou advokátskou kanceláriou STOKLASA & STOKLASOVÁ s.r.o. zmluvu o poskytovaní bližšie nešpecifikovaných právnych služieb. V zmluve je uvedený jeho email ako jediný kontakt. O činnosti tejto advokátskej kancelárie primátor zastupiteľstvo nikdy neinformoval.
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
  
48 2015.11.26 Advokátska kancelária STOKLASA & STOKLASOVÁ s.r.o. Právne poradenstvo - zastúpenia v súdnych konaniach Faktúra 3 114,00 €   
49 2015.12.31 Advokátska kancelária STOKLASA & STOKLASOVÁ s.r.o. Poskytnutie právnych služieb Faktúra 2 070,00 €   
50 2016.04.11 Okresný súd Nové Zámky Pojednávanie a rozhodnutie
Pojednávanie a rozhodnutie
  
51 2016.07.12 Rozsudok krajského súdu vo veci č. sp. 15S/8/2011, ktorým iodmietol žalobu mesta na krajslý kataster.
Rozsudok_15S-8-2011
  
52 2016.09.26 Okresný súd Nové Zámky Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie Rozsudok_6C-135-2010
  
53 2016.10.07 Advokátska kancelária STOKLASA & STOKLASOVÁ s.r.o. Poskytnutie právnych služieb Faktúra 2 754,00 €   
54 2017.05.15 Advokátska kancelária STOKLASA & STOKLASOVÁ s.r.o. Poskytnutie právnych služieb Faktúra 2 592,00 €   
55 2017.07.19 Žaloba na Mesto Nové Zámky zo strany Koloman Forró, Ivekol sro. a Attila Süll o uhradenie 661.375,- Eur
Watson.sk Kostlivec v skrini zahrkotal - skončí mesto hru na schovávačku s dražiteľmi Holotovho domu?
  
56 2018.02.15 Advokátska kancelária STOKLASA & STOKLASOVÁ s.r.o. Zastupovanie v súdnom konaní Faktúra 2 108,52 €   
57 2018.02.28 Rozsudok Krajského súdu v Nitre
Watson.sk Kostlivec v skrini opäť zahrkotal a tentokrát to už nebude zadarmo...
Rozsudok Krajského súdu v Nitre
  
58 2018.02.28 Krajsky sud Nitra Verejné vyhlásenie rozsudku
Verejné vyhlásenie rozsudku Rozsudok_6Co-70-2017
  
59 2018.06.11 Bolo expresne zvolané novozámocké MsZ, ktoré prijalo uznesenie o tom, že mesto urýchlene zaplatí 701 tisíc Eur firme SQUAM TRADE za prehratý súdny spor vo veci neúspešnej dražby Holotovho domu
Watson.sk Expresné zastupiteľstvo týždeň pred exekúciou...
Návrh uznesenia
  
60 2018.07.09 K. Forró a A. Süll predložili zastupiteľstvu Návrh na vyrovnanie. Súhlasili s ukončením sporu ak mesto splatí msamotnú istinu bez úrokov z omeškania.Mgr.Kolomanovi Forró sumu 265 000,-EUR, spoločnosti IveKol, s.r.o. sumu 49.790,-EUR, Ing.Attilovi Süliovi sumu 346.585,-EUR
Watson.sk Zostávajúci dražitelia Holotovho domu ponúkajú mestu dohodu o urovnaní
  
61 2018.09.11 Okresný súd Nové Zámky Pojednávanie bez rozhodnutia
Pojednávanie bez rozhodnutia
  
62 2018.10.16 Okresný súd Nové Zámky Pojednávanie bez rozhodnutia
Pojednávanie bez rozhodnutia
  
63 2018.11.15 Okresný súd Nové Zámky Vyhlásenie rozsudku, 1.095.426,35 eur
Vyhlásenie rozsudku
  
64 2018.11.26 Advokátska kancelária STOKLASA & STOKLASOVÁ s.r.o. Poskytnutie právnych služieb Faktúra 1 584,00 €   
65 2018.11.26 Advokátska kancelária STOKLASA & STOKLASOVÁ s.r.o. Poskytnutie právnych služieb Faktúra 2 108,52 €   
66 2019.02.21 Advokátska kancelária STOKLASA & STOKLASOVÁ s.r.o. Zastupovanie mesta v súdnom konaní sp. zn. 6C/135/2010 Faktúra 2 109,23 €   
67 2020.??.?? A. Süll odkúpil pohľadávku K. Forróa voči mestu. Malo sa tak udiať za nominálnu hodnotu z r. 2009 čím K. Forró stratil veľkú časť z hodnoty svojej pohľadávky.   
68 2020.07.28 Advokátska kancelária STOKLASA & STOKLASOVÁ s.r.o. Poskytnutie právnych služieb Faktúra 2 097,46 €   
69 2020.09.28 Z odpovede MsÚ na infožiadosť: 4.Žiadam o priebežnú informáciu o stave súdneho sporu s dražiteľmi tzv. Holotovho dome na M.R.Štefánika... Povinná osoba Vám týmto sprístupňujeinformácie, ktoré mávmomente podania žiadosti kdispozícii. Kbodu č. 4:Požadovanú informáciu povinná osoba nesprístupňuje, odôvodnenie je uvedené v Rozhodnutí č. 16211-34147/2020/131/DV zo dňa 28. 09. 2020. Spozdravom JUDr.Ing. Tünde Szekeresová, v.r.prednostka MsÚ   
70 2021.05.?? Objavila sa správa o smrti podnikateľa Ondreja Ondruška. V poslednom období mal vážne zdravotné ťažkosti a okrem opatrovateľky sa s nikým nestýkal.   
71 2021.07.07 Z odpovede MsÚ na infožiadosť: 1.Žiadam o priebežnú informáciu o stave súdneho sporu s dražiteľmi tzv. Holotovho domu na M.R.Štefánika. V rámci toho žiadam o záznamy z rokovaní štatutára mesta s firmou SQUAM Trade od júna 2018, ak sa také uskutočnili.... K bodu 1. Povinnej osobe neboli doručené žiadne žiadosti ouplatnenie práv dotknutých osôb... S pozdravom JUDr.Ing. Tünde Szekeresová, v. r. prednostka MsÚ   
72 2021.09.16 Z odpovede na infožiadosť: 4. Žiadam o vyjadrenie primátora k jeho väzbám na firmu SQUAM Trade pred nástupom do funkcie primátora. Bol akoukoľvek formou v kontakte s uvedenou firmou?5. Žiadam o vyjadrenie primátora ku kauze kúpy polyfunkčného domu na Várdayho ulici medializovaného na FB stránke podnikateľa O. Ondrušeka. Sú informácie uvedené na FB pravdivé?... K bodu č. 4: Požadovanú informáciu povinná osoba nesprístupňuje, odôvodnenie je uvedené v Rozhodnutí č. 55565-32729/2021/131/DV zo dňa 16. 09. 2021.K bodu č. 5: Požadovanú informáciu povinná osoba nesprístupňuje, odôvodnenie je uvedené v Rozhodnutí č. 55565-32729/2021/131/DV zo dňa 16. 09. 2021... S pozdravom JUDr. Ing. Tünde Szekeresová, v.r. prednostka MsÚ   
73 2021.11.06 06.11.2021 bola založená BDD TRADE spol s r.o. so spoločníkmi Ing. Attila Süll a SQUAM TRADE, SE. Približne v rovnakom čase firma SQUAM TRADE, SE odstúpila od zostávajúcej časti svojej pohľadávky v spore voči mestu.   
74 2021.12.27 Na decembrové rokovanie MsZ Nové Zámky bola predložená dohoda o urovnaní s BDD TRADE spol s r.o. Návrh primátorská väčšina odmietla v podivnom hlasovaní keď prakticky hlasovala proti sebe.
Návrh dohody na urovnanie Uznesenie č. 505/271221 bod. 8 Záznam od 11:26
  
75 2022-05-23 Mesto má ďalší prehratý spor. Kauza pokazenej dražby Holotovho domu z r. 2008 skončila katastrofou pre všetkých zúčastnených okrem vymáhačskej firmy a O. Kleina
Clanok
  
76 2022-06-03 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu I.
https://watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4652Clanok
  
77 2022-06-07 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu II.
Clanok
  
78 2022.01.03 Advokátska kancelária STOKLASA & STOKLASOVÁ s.r.o Súdne konanie c/aSQUAM TRADE, sp.zn.6Co/54/2019 Faktúra 3 165,77 €   
79 2022.03.10 Z odpovede na infožiadosť: 12.Prosím o uvedenie dôvodu, prečo vedenie mesta neodporučilo poslancom odhlasovať návrh na vyrovnanie s dražiteľmi tzv. Holotovho domu na decembrovom zastupiteľstve.Prosím o poskytnutie stanoviska advokátskej kancelárie ktoré mesto v danej veci zastupuje... Kbodu č. 12:Odporúčacie právomoci vedenia mesta poslancom mestského zastupiteľstva neupravuje legislatíva aplikovateľná vrámci územnej samosprávy. Stanovisko advokátskej kancelárie Vám povinná osoba sprístupňuje v priloženom linku(vložený link na zápisnicu z MsZ 27.12.2021) Spozdravom JUDr. Ing. Tünde Szekeresová, v. r.prednostka MsÚ   
80 2022.04.22 Krajský súd Nitra, Verejné vyhlásenie rozsudku vo veci č. j. 6Co/54/2019 o zaplatenie 661.375,-
Verejné vyhlásenie rozsudku
  
81 2022.05.15 Advokátska kancelária STOKLASA & STOKLASOVÁ s.r.o. Súdne konanie c/a BDD TRADE, spol.s.r.o. sp.zn.6Co/54/2019 Faktúra na 1,062.69 Eur   
82 2022.05.18 Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie - Zmeňujúce
Rozsudok
  
83 2022.05.19 Pojednávanie na Krajskom súde v Nitre vo veci č.j. 6Co/54/2019
Pojednávanie
  
84 2022.05.22 Končí smutná kauza: Príbeh Hoklotovho domu – ako odsúdený ex-primátor zas obral mesto. Článok O. Kleina na FB
Prispevok FB
  
85 2022.06.19 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu III.
Clanok
  
86 2022.06.20 Ďalšou nášľapnou mínou je neplatná dražba. Článok v CN č. 12/2022
Článok v CN č. 12/2022
  
87 2022.08.23 Kauza tzv. Holotovho domu. Mesto prehralo súd a O. Klein by chcel žalobcom odovzdať okrem 1.5 mil Eur aj samotnú budovu. Na utorok primátor zvolal mimoriadne zastupiteľstvo...
Článok
  
88 2022.08.24 Exekúcia mestu po nezákonnej Pischingerovskej dražbe nehrozí
Clanok
  
89 2023.06.12 Rozhodnutie Okresného súdu v Nových Zámkoch
Rozhodnutie
  
90 2023.06.20 Opravné uznesenie Okresného súdu v Nových Zámkoch
Uznesenie
  
91 2023.07.18 Zmeňujúce uznesenie Okresného súdu v Nových Zámkoch
Uznesenie
  
Total 91 records.