Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[80][824][367][379][11244][23345][6010][595][2596][2468][833][175][36][93][41][1349][1253][14966][8594][46][846][4274][270][87][74][23][105][84][75][75][905][44][841][756][125][135][1629][8724][635][68][658][2][587][119][434][127]
Por Datum Text  
1 1943.12.01 Div. gen. Sergej Ingr a div. gen. Rudolf Viest poslali správu prezidentovi Edvardovi Benešovi o situácii na Slovensku, osobitne v ozbrojených zložkách a politike. Podľa správy sú tieto zložky ochotné plniť rozkazy vlády a prezidenta. Zároveň súhlasia s memorandom z 10. februára 1943, ktoré poslali slovenskí ilegálni činitelia prezidentovi Benešovi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
2 1943.12.01 Šéf Abwehru admirál Wilhelm Canaris sa stretol so slovenským vojenským atašé v Berlíne gen. Antonom Malárom. Za prítomnosti nemeckého generála pri slovenskom ministerstve národnej obrany genpor. Fritza Schliepera rokovali o slovenských požiadavkách pri ďalšom použití slovenskej 1. pešej divízie na východnom fronte. Podlá nich sa divízia mala naďalej použiť ako zaisťovacia, mala byť materiálne a personálne doplnená a potom použitá na neslovanskom bojisku, napr. v severnom Taliansku v blízkosti slovenskej stavebnej brigády.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
3 1943.12.01 Na Teheránskej konferencii predstaviteľov troch spojeneckých veľmocí (Spojených štátov amerických, ZSSR a Veľkej Británie) bola podpísaná deklarácia o spoločných akciách vo vojne proti Nemecku a povojnovej spolupráci troch veľmocí.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
4 1943.12.01 Duczynska Ilona Károlyi Mihályhoz (London, 1943. december 1.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 855. (p. 780), Doc. 855.
  
5 1943.12.01 Rádiogram so zprávou čs. zpravodajského dôverníka o stave odbojového hnutia na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 30. (p. 123), Doc. 30.
  
6 1943.12.02 1943, prosinec 2. Ankara. — Československý zpravodaj v Ankaře M. Hanák zaslal do Londýna zprávy A. Brabce, získané z protektorátního ministerstva vnitra o persekuci rodinných příslušníků, členů československé londýnské emigrace, jména popravených československých důstojníků a sdélení o totálním nasazení ročníku 1924 na nucené práce do Německa.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 536 (p. 743), Doc. 536
  
7 1943.12.02 Philip Price Károlyi Mihálynéhoz (H. n., 1943. december 2.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 856. (p. 782), Doc. 856.
  
8 1943.12.03 Likvidujeme následky okupace a války. Z řeči na aktivu předsedů pražských závodních organisací KSČ ve Slovanském domě v Praze 3. prosince 1943
Klement Gottwald, Spisy XII. 1945-1946, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 601
  
9 1943.12.03 3 декабря 1943 г., Тегеран.— Телеграмма президента Чехословакии Э. Бенеша председателю правительства Я. Шрамеку и министру иностранных дел Я. Масарику о беседах с заместителем народного комиссара иностранных дел СССР А. Е. Корнейчуком
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: март 1939 г.-декабрь 1943 г., M. Наука 1981 Doc. 322 (p. 392), Doc. 322
  
10 1943.12.06 Записка профессора М.А. Сиринова К.Е. Ворошилову о неприемлемости текста С.В. Михалкова и Г. Эль-Регистана для Гимна Советского Союза
Фонд А. Н. Яковлева, Документы российских архивов об истории создания Государственного гимна СССР. 1943–1946 гг. Документ №7
  
11 1943.12.07 Genpor. Fritz Schlieper navštívil ministra národnej obrany gen. Ferdinanda Čatloša. Informoval ho o rokovaní vo veci 1. pešej divízie v Hlavnom stane, kde síce berú ohľad na slovenské požiadavky súvisiace s 1. pešou divíziou, ale „nateraz je situácia taká, že nemecké velenie nemôže uvoľniť ani jedného chlapa na východnom fronte“, a teda 1. pešia divízia musí zatiaľ plniť „svoju pomerne ľahkú úlohu na pobreží“. Len čo to však bojová situácia dovolí, „bude 1. pešia divízia vytiahnutá z terajšieho zasadenia a presunutá na západ alebo do Talianska“. Potom oznámil očakávanie nemeckého velenia, že Slovensko prispeje k spoločnému boju čo najväčším stavom technickej brigády a doplnením početných stavov 1. pešej divízie, „aby tieto jednotky mohli stopercentne splniť svoju úlohu“, ale aj očakávanie, že sa prísne zakročí proti tým dôstojníkom 1. pešej divízie, ktorí zlyhali.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
12 1943.12.08 Plk. Heliodor Pika predložil svoj všeobecný náčrt povstania na Slovensku genpor. Georgijovi Sergejevičovi Žukovovi, splnomocnencovi sovietskej vlády pre zahraničné vojenské formácie na území ZSSR, v ktorom uviedol dve alternatívy začiatku povstania, načasovaného buď na blízkosť Červenej armády, alebo na nemecké obsadenie Slovenska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
13 1943.12.08 Сообщение начальника ГУЛАГа В.Г. Наседкина наркому внутренних дел Л.П. Берии о завершении расселения карачаевцев в Джамбульской и Южно-Казахстанской областях Казахской ССР и во Фрунзенской области Киргизской ССР
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №535
  
14 1943.12.08 8 декабря 1943 г., Лондон.— Сообщение ТАСС о просмотре советских фил мов в чехословацком Обществе экономических и культурных связей с СССР
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: март 1939 г.-декабрь 1943 г., M. Наука 1981 Doc. 323 (p. 394), Doc. 323
  
15 1943.12.09 Operačné oddelenie Veliteľského štábu Oberkommando der Wehrmacht (OKW) oznámilo nemeckému generálovi pri slovenskom ministerstve národnej obrany stanovisko k požiadavkám slovenskej vlády, tlmočeným gen. Augustínom Malárom 1. decembra 1943 o použití slovenskej 1. pešej divízie. Divízia sa mala naďalej použiť ako zabezpečovacia, a hneď ako situácia dovolí, mala byť stiahnutá z dovtedajšieho nasadenia. OKW zamýšľalo doplniť divíziu na zaisťovacie a stavebné úlohy, preložiť ju a podľa situácie opätovne spojiť s jej odlúčenými časťami.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
16 1943.12.10 Ministerstvo národnej obrany poverilo Veliteľstvo brannej výchovy, aby zorganizovalo Stráž obrany štítu (SOŠ), ktorá mu bola súčasne podriadená.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
17 1943.12.10 Запрос начальника Отдела трудовых и спецпоселений НКВД КазССР М.И. Субботина начальнику Отдела трудовых и спецпоселений НКВД СССР К.И. Жилову о спецпереселенцах-карачаевцах
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №536
  
18 1943.12.10 Veesenmayer jelentése Magyarország politikai helyzetéről és javaslatai új magyar kormány kinevezésére
Dokumentumok a XX. század történetéhez. Szerk. Gál Vilmos, Tar Attila Árpád, Nemzeti Tankönyvkiadó 2001 Dokument No. VI/9
  
19 1943.12.11 Plk. Heliodor Pika zaslal do Londýna návrh na rozšírenie a novú organizáciu československých vojenských jednotiek v ZSSR, vychádzajúci zo správy splnomocnenca sovietskej vlády gen. štátnej bezpečnosti Georgijovi Sergejevičovi Žukovovi, že v najbližšom čase bude uvoľnených asi 1 800 slovenských zajatcov pre čs. jednotky. V návrhu sa prvýkrát objavila zmienka o organizácii novej čs. brigády (paradesantnej).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
20 1943.12.11 Справка Управления кадров ЦК ВКП(б) «О Майском И.М.»
Фонд А. Н. Яковлева, Материалы к биографии И.М. Майского (Ляховецкого). 1924–1960 гг. Документ №6
  
21 1943.12.11 Jednota dělnictva a národní fronty zárukou budoucnosti. Z novinového komentáře k projevu na schůzi závodní odborové organisace Českomoravských strojíren v Praze-Libni 11. prosince 1943
Klement Gottwald, Spisy XII. 1945-1946, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 602
  
22 1943.12.12 V Moskve podpisujú E. BENEŠ a J. STALIN Zmluvu o priateľstve a povojnovej spolupráci medzi ZSSR a ČSR, v ktorej je zmienka o plánovanom povojnovom odsune nemeckého a maďarského obyvateľstva z Československa.
L. Kočiš: Nové Zámky v minulosti a súčasnosti
  
23 1943.12.12 Заключение договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Чехословакией.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
24 1943.12.12 Prezident Československej republiky Edvard Beneš podpísal v Moskve Zmluvu o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československom a Sovietskym zväzom s platnosťou na 20 rokov. Zmluva garantovala obnovenie československého štátu a legalizovala budúcu sovietsku zahraničnú politiku v stredoeurópskom priestore. Nadväzovala na predchádzajúcu dohodu o spoločnom boji proti nacistickému Nemecku z 18. júla 1941, ako aj na zvláštnu vojenskú dohodu z 27. septembra 1941, ktorá upravovala vzájomný vzťah medzi československým vojskom v ZSSR a sovietskym vojenským velením. Obe strany zaväzovala k vzájomnej pomoci vo vojne proti Nemecku a jeho spojencom aj v prípade nového „ťaženia na východ“. Zmluvné strany sa dohodli na úzkej priateľskej spolupráci po obnovení mieru a rozvíjaní hospodárskych stykov. K výmene ratifikačných listín zmluvy došlo v Moskve 22. decembra.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
25 1943.12.12 december 12. A Szovjetunió és a csehszlovák emigráns kormány (E. Benes) barátsági, segélynyújtási és a háború utánra szóló együttműködési szerződést köt Moszkvában. (A szerződés kimondja, hogy a bécsi döntés érvénytelen.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
26 1943.12.12 — A budapesti Nemzeti Szinház Kamaraszínháza bemutatja Zilahy Lajos Fatornyok című színdarabját.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
27 1943.12.12 Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
Za svobodu českého a slovenského národa. Sborník dokumentů k dějinám KSČ v letech 1938 - 1945 a k IX., X. a XI. svazku Spisů Klementa Gottwalda, 1956 Dokument No. 1055
  
28 1943.12.12 12 декабря 1943 г., Москва.— Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Республикой
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: март 1939 г.-декабрь 1943 г., M. Наука 1981 Doc. 324 (p. 394), Doc. 324
  
29 1943.12.12 12 декабря 1943 г., Москва.— Речь Председателя Президиума Верховного Совета М. И. Калинина во время подписания советско-чехословацкого договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: март 1939 г.-декабрь 1943 г., M. Наука 1981 Doc. 325 (p. 397), Doc. 325
  
30 1943.12.12 12 декабря 1943 г., Москва.— Речь президента Чехословакии Э. Бенеша во время подписания советско-чехословацкого договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: март 1939 г.-декабрь 1943 г., M. Наука 1981 Doc. 326 (p. 398), Doc. 326
  
31 1943.12.13 13. - 20. december. V Moskve Edvard Beneš a Klement Gottwald prerokovali politické a vojenské otázky protifašistického boja slovenského a českého ľudu v období do oslobodenia Československej republiky, ústavnoprávne opatrenia v prechodnom období, vytvorenie dočasných orgánov moci a verejnej správy po oslobodení a ich kompetencie. Okrem slovenskej otázky došlo medzi nimi k dohode.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
32 1943.12.13 Československá Štátna rada v Londýne schválila československo-sovietsku zmluvu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
33 1943.12.13 Докладная записка заместителя начальника Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД А.Н. Карамышева начальнику ГУЛАГа НКВД В.Г. Наседкину о расселении карачаевцев в Южно-Казахстанской области Казахской ССР
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №537
  
34 1943.12.13 Záznam členů delegace moskevského vedení KSČ o jednání s presidentem Benešem
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 2
  
35 1943.12.14 Moskevská jednání, Beneš - Molotov (1).Záznam J. Smutného o rozhovoru E. Beneše s V.M. Molotovem 14.prosince 1943.
Moskevská jednání, Beneš - Molotov (1)
  
36 1943.12.14 Memorandum o transferu Němců a Maďarů z ČSR.Memorandum československé vlády spojeneckým velmocím o transferu Němců a Maďarů z Československa, 14. prosince 1943.
Memorandum o transferu Němců a Maďarů z ČSR
  
37 1943.12.14 december 14. A Honvéd Vezérkar Főnökének Bírósága megkezdi az 1942. januári újvidéki vérengzés főbűnösei perének tárgyalását. (A szabadlábon védekező vádlottak — Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagy. Grassy József vezérőrnagy. Deák László ezredes. Zöldy Márton csendőrszázados — Németországba szöknek; a bíróság nem hoz ítéletet.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
38 1943.12.14 Москва, 14 декабря 1943 г., Памятная записка президента Чехословакии Э. Бенеша народному комиссару иностранных дел СССР В.М. Молотову о выселении части населения Чехословакии.В памятной записке отображены следующие вопросы: - выселение немцев из Чехословакии;- организация жизни «карпаторусского (украинского)» национального меньшинства в Чехословакии;- права национальных меньшинств, децентрализация и организация местного самоуправления в Чехословакии;- собственность немецкого и венгерского населения;- критерии выявления пособников бывшего фашистского режима и военных преступников;- репатриация «соотечественников из Вены, Австрии и, возможно, и из Югославии»;- «организация пограничного населения в соответствии с требованием военной, полицейской и таможенной службы»;- «перемещение мадьярского населения из Словакии и Подкарпатской Руси»;- обмен населением.
Венгерское национальное меньшинство в Чехословакии в контексте межгосударственных отношений Документы и материалы 1944-1951 гг. (М. РОССПЭН, 2017) Doc. 01
  
39 1943.12.14 14 декабря 1943 г., Москва.— Из передовой статьи газеты «Правда» — «Растет и крепнет дружба народов СССР и Чехословакии»
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г. г., M. Наука 1983 Doc. 1 (p. 10), Doc. 1
  
40 1943.12.15 15 декабря 1943 г., Лондон.— Резолюция Государственного совета Чехословакии в связи с заключением советско-чехословацкого Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 2 (p. 13), Doc. 2
  
41 1943.12.15 15 декабря 1943 г., Словакия.— Статья словацкой газеты «Оглас» в связи с заключением советско-чехословацкого Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 3 (p. 14), Doc. 3
  
42 1943.12.16 Moskevská jednání, Beneš - Molotov (2).Záznam J. Smutného o rozhovoru E. Beneše s V.M. Molotovem 16.prosince 1943.
Moskevská jednání, Beneš - Molotov (2)
  
43 1943.12.16 Návrhy moskevského vedení KSČ presidentu Benešovi předložené Kl. Gottwaldem při jednáních v Moskvě
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 1
  
44 1943.12.16 Střežte naše spojenectví se sovětským svazem. Projev na závěrečném zasedání 1. sjezdu Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po politických obětech nacismu a fašismu ve Slovanském domě v Praze 16. prosince 1943
Klement Gottwald, Spisy XII. 1945-1946, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 603
  
45 1943.12.16 16 декабря 1943 г., Москва.— Из записи о переговорах президента Чехословакии Э. Бенеша с представителями Заграничного руководства КИЧ по вопросу об использовании чехословацких воинских частей на заключительном этапе войны
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 4 (p. 14), Doc. 4
  
46 1943.12.16 16 декабря 1943 г., Москва.— Из записи беседы К. Готвальда с президентом Чехословакии Э. Бенешем по вопросам дальнейшего развития национальноосвободительного движения в стране и послевоенного устройства Чехословакии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 5 (p. 16), Doc. 5
  
47 1943.12.18 18 декабря 1943 г., Москва.— Из записи начальника Военной канцелярии президента Чехословакии А. Гасала о переговорах президента Чехословакии Э. Бенеша с уполномоченным СНК СССР по организации чехословацких воинских частей на территории СССР Г. С. Жуковым
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 6 (p. 18), Doc. 6
  
48 1943.12.19 Jászi Oszkár és Vámbéry Rusztem távirata Károlyi Mihályhoz (New York, 1943. december 19.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 857. (p. 783), Doc. 857.
  
49 1943.12.20 Delegácia slovenských vojakov (pplk. Viliam Lichner, npor. Karol Chovanec a por. Emil Čaplovič), ktorí sa v októbri 1943 dostali pri Melitopole do zajatia alebo prešli na stranu Červenej armády, rokovala s Edvardom Benešom, ktorý bol na oficiálnej návšteve v Moskve.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
50 1943.12.20 Москва, 20 декабря 1943 г., Проект вербального протокола по итогам обмена мнениями между Э. Бенешем и В.М. Молотовым 14 и 16 декабря 1943 г. и 18 декабря 1943 г. между Э. Бенешем, председателем Совета народных комиссаров СССР И.В. Сталиным и В.М. Молотовым.В проекте отображены следующие вопросы:- договор между СССР и Чехословакией от 12 декабря 1943 г.;- советско-чехословацкое военное и экономическое сотрудничество;- «обмен мнениями о Германии и Венгрии после войны»;- Мюнхенский пакт;- выселение немцев и венгров;- отношение Великобритании и США к «решению выселить из Чехословакии население меньшинств»;- «беседа об отношениях к определенным странам» (Австрия, Румыния, Югославия, Франция, Польша);- предложения Чехословакии по условиям перемирия (установления контроля над домюнхенской территорией Чехословакии, участие чехословацкой армии в оккупации Германии и Венгрии, «выселение немецкого и венгерского населения»),
Венгерское национальное меньшинство в Чехословакии в контексте межгосударственных отношений Документы и материалы 1944-1951 гг. (М. РОССПЭН, 2017) Doc. 02
  
51 1943.12.20 Duczynska Ilona Károlyi Mihálynéhoz (London, 1943. december 20.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 858. (p. 783), Doc. 858.
  
52 1943.12.21 1943, december 21. Banská Štiavnica. - Leták ilegálnej KSS s výzvou na sabotáže a do boja proti fašizmu
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
53 1943.12.21 Dopis Kl. Gottwalda čs. komunistickým pracovníkům ve Velké Británii
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 3
  
54 1943.12.21 Dopis československým komunistickým pracovníkům v Anglii
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 537
  
55 1943.12.21 21 декабря 1943 г., Словакия.— Обращение КПС «К словацкому трудовому народу»
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 7 (p. 21), Doc. 7
  
56 1943.12.21 21 декабря 1943 г., Москва, Кремль—Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом Суворова 2 степени полковника Свободы Людвика Ивановича
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 8 (p. 22), Doc. 8
  
57 1943.12.22 Snem Slovenskej republiky (SR) prijal zákon 171/1943 SI. z. O zmenách v samospráve obcí. Podľa neho samosprávu obcí a miest mali vykonávať obecné výbory a starostovia. Členov výborov a ich náhradníkov vymenovala pre hlavné mesto SR Bratislavu vláda SR. V obciach, ktoré boli sídlom okresného úradu, ich vymenoval župan, v ostatných obciach okresný náčelník. Výbory mali pôsobnosť dovtedajších obecných zastupiteľstiev. Členstvo v nich bolo občianskou povinnosťou a bez zákonného dôvodu ho členovia nemohli odmietnuť.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
58 1943.12.22 22 декабря 1943 г., Москва.— Радиотелеграмма президента Чехословакии Э. Бенеша Министерству иностранных дел Чехословакии о результатах переговоров в Москве
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 9 (p. 22), Doc. 9
  
59 1943.12.22 22 декабря 1943 г., Киев.— Письмо командира 1-й отдельной чехословацкой бригады в СССР Л. Свободы жителям Киева в связи с его освобождением от немецко-фашистских оккупантов
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 10 (p. 23), Doc. 10
  
60 1943.12.23 Записка Главного управление контрразведки «Смерш» И.В. Сталину о восприятии Государственного гимна в РККА
Фонд А. Н. Яковлева, Документы российских архивов об истории создания Государственного гимна СССР. 1943–1946 гг. Документ №9
  
61 1943.12.23 Из стенограммы выступления Г.А. Эль-Регистана на совещании редакторов и переводчиков издательства литературы на иностранных языках
Фонд А. Н. Яковлева, Документы российских архивов об истории создания Государственного гимна СССР. 1943–1946 гг. Документ №8
  
62 1943.12.23 Спецсообщение В.С. Абакумова И.В. Сталину о реакции военнослужащих на новый государственный гимн СССР
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1381
  
63 1943.12.24 24 декабря 1943 г., Действующая армия.— Письмо Военного совета 1-го Украинского фронта командиру 1-й отдельной чехословацкой бригады в СССР Л. Свободе с поздравлением по случаю награждения офицеров и солдат бригады орденами и медалями СССР
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 11 (p. 24), Doc. 11
  
64 1943.12.25 Bola podpísaná takzvaná Vianočná dohoda medzi jednotlivými opozičnými skupinami na Slovensku o vytvorení Slovenskej národnej rady. Tá mala po vypuknutí povstania prevziať moc na Slovensku.   
65 1943.12.25 Harold J. Laski Károlyi Mihálynéhoz (Little Bardfield, Essex, 1943. december 25.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 859. (p. 784), Doc. 859.
  
66 1943.12.26 1943, december 26. Moskva. - Rozhlasový prejav Klementa Gottwalda o význame podpísania Československo-sovietskej zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi ČSR a ZSSR, vysielaný v českom vysielaní moskovského rozhlasu
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
67 1943.12.26 Naše národní a státní loď našla bezpečný přístav. Projev v českém vysílání moskevského rozhlasu 26. prosince 1943
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 538
  
68 1943.12.26 Jászi Oszkár Károlyi Mihályhoz (Oberlin, 1943. december 26.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 860. (p. 784), Doc. 860.
  
69 1943.12.26 26 декабря 1943 г., Москва.— Выступление К. Готвальда «Наш национальный государственный корабль нашел надежную гавань» в передаче Московского радио на Чехословакию........»
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: март 1939 г.-декабрь 1943 г., M. Наука 1981 Doc. 327 (p. 398), Doc. 327
  
70 1943.12.27 Указ ПВС СССР «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №538
  
71 1943.12.28 Постановление СНК № 1432/425сс о выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №539
  
72 1943.12.28 Спецсообщение Л.П. Берии И.В. Сталину об аресте лиц, сотрудничавших с немецкими оккупационными властями
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1382
  
73 1943.12.28 Károlyi Mihály a Bolíviai Szabad Magyarokhoz (London, 1943. december 28.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 861. (p. 786), Doc. 861.
  
74 1943.12.28 A Reuters hírügynökség Károlyi Mihályhoz (London, 1943. december 28.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 862. (p. 786), Doc. 862.
  
75 1943.12.28 28 декабря 1943 г., Киев.— Из статьи в газете «Радяньска УкраТна» «Сыновья Словакии — друзья Украины»
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 12 (p. 25), Doc. 12
  
76 1943.12.29 V Usmani (dnes Ruská federácia) sa uskutočnil slávnostný akt podpísania a schválenia Prevolania k slovenskému národu a k slovenskej armáde, v ktorom signatári vyjadrili svoje odhodlanie bojovať so zbraňou v ruke za novú Československú republiku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
77 1943.12.29 Из письма педагога В.Л. в Совет Народных Комиссаров СССР с критикой текста Гимна Советского Союза
Фонд А. Н. Яковлева, Документы российских архивов об истории создания Государственного гимна СССР. 1943–1946 гг. Документ №11
  
78 1943.12.29 Из письма А.И.Иванова в Совет Народных Комиссаров СССР с критикой текста Гимна Советского Союза
Фонд А. Н. Яковлева, Документы российских архивов об истории создания Государственного гимна СССР. 1943–1946 гг. Документ №10
  
79 1943.12.29 Manifest slovenských vojáků, kteří přešli k Rudé armádě
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 4
  
80 1943.12.29 Manifest slovenských vojakov, ktorí prešli k sovietskej armáde
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 33. (p. 127), Doc. 33.
  
81 1943.12.29 29 декабря 1943 г., Усмань.— Из обращения словацких солдат и офицеров, перешедших на сторону Красной Армии, к словакам и словачкам, к военнослужащим словацкой армии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 13 (p. 27), Doc. 13
  
82 1943.12.30 30 декабря 1943 г., Москва.— Запись Чехословацкой военной миссии в СССР о переговорах чехословацких военных представителей с командующим Московским военным округом П. А. Артемьевым о помощи советских военных органов в формировании 2-й отдельной чехословацкой бригады в СССР
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 14 (p. 29), Doc. 14
  
83 1943.12.31 Справка о реализации скота и зерна, оставшегося в Карачаевской области после выселения карачаевцев
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №542
  
84 1943.12.31 Приказ войскам НКВД, участвовавшим в операции по КАССР об окончании операции и задачах войск
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №541
  
85 1943.12.31 Отчет заместителя оперначальника Черноземельского района Южной группы войск Маликова начальнику Южной группы войск Калмыцкой АССР И.С. Шередеге «О проведении чекистско-войсковой операции по Черноземельному району Калмыцкой АССР за период с 28 по 30 декабря 1943 г.»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №540
  
86 1943.12.31 Vánoční dohoda11 o Slovenské národní radě
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 5
  
87 1944.??.?? Bez místa, [1944]. Zpráva pripravená Setonem-Watsonem o dějinách československo-sovětských vztahů od první světové války do podepsání československo-sovětské spojenecké smlouvy 12. prosince 1943.
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
88 1944.??.?? 1944, september 2. Banská Bystrica. -Vyhlásenie Komunistickej strany Slovenska orientujúce všetky zložky národa na aktívnu účasť v ozbrojenom protifašistickom boji
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
89 1944.??.?? az év folyamán december 16-ig Megjelenik Lukács György írástudók felelőssége (Moszkva) című tanulmánykötete; Szabó Dezső A bölcsőtől Budapestig című önéletrajzi műve; Tersánszky Józsi Jenő Új legenda című regénye; Tamási Áron A legényfa kivirágzik című elbeszéléskötete. — Németh László megírja Emberi színjáték című színdarabját.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
90 1944.??.?? [Budapest], 1944. Adatok Bácska és a 4 bácskai törvényhatósági jogú város lakosságának nemzetiségi összetételéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.31 (p. 502), Doc. III.31
  
91 1944.01.?? 1944, január-február. - Obežník V. ilegálneho ústredného vedenia KSS o zásadách organizačného systému ilegálnej straníckej organizácie a organizácie rudých gárd
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
92 1944.01.?? 1944, [január] . - Článok o otázkach kádrovej politiky komunistickej strany, uverejnený v ilegálnom časopise Hlas ľudu
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
93 1944.01.?? 1944, január. - Prevolanie ilegálneho ústredného vedenia KSČ k československému ľudu, aby prešiel do aktívneho boja proti fašistickému Nemecku
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
94 1944.01.?? Január. Ilegálna Slovenská národná rada zaslala Edvardovi Benešovi a československej vláde do Londýna text Vianočnej dohody.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
95 1944.01.?? Január - apríl. Piate ilegálne ústredné vedenie Komunistickej strany Slovenska vydalo inštrukcie, ktoré určovali zásady organizačného systému ilegálnych straníckych organizácií, budovanie revolučných národných výborov a formovanie bojových skupín.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
96 1944.01.?? Přichází čas k úderu! Illegální „Rudé právo, počátkem ledna 1944
Za svobodu českého a slovenského národa. Sborník dokumentů k dějinám KSČ v letech 1938 - 1945 a k IX., X. a XI. svazku Spisů Klementa Gottwalda, 1956 Dokument No. 1056
  
97 1944.01.?? Károlyi Mihály Radó Zoltánhoz (London, 1944. január)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 869. (p. 791), Doc. 869.
  
98 1944.01.?? jan.—marec 1944 Obežník 2/44 ústredného ilegálneho vedenia KSS
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 42. (p. 147), Doc. 42.
  
99 1944.01.?? prvá pol. jan. 1944 Zpráva H. E. Ludina o situácii na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 573. (p. 932), Doc. 573.
  
100 1944.01.0? Výzva ilegálního ÚV KSČ Přichází čas k úderu!11
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 6
  
101 1944.01.01 Funkciu generálneho inšpektora slovenskej armády začal vykonávať gen. I. tr. (od 1. marca vo výslužbe) Anton Pulanich.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
102 1944.01.01 Náčelníkom Vojenskej správy Ministerstva národnej obrany v Bratislave (po evakuácii od druhej polovice mája v Trenčianskych Tepliciach) sa stal plukovník Pavol Kuna. Túto funkciu vykonával do 23. (30.) augusta 1944 a spolupracoval s ilegálnym Vojenským ústredím.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
103 1944.01.01 Veliteľstvo Civilnej protileteckej ochrany bolo premiestnené z Bratislavy do Banskej Bystrice.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
104 1944.01.01 Из письма в Совет Народных Комиссаров СССР с критикой текста Гимна Советского Союза
Фонд А. Н. Яковлева, Документы российских архивов об истории создания Государственного гимна СССР. 1943–1946 гг. Документ №12
  
105 1944.01.01 Письмо сотрудника системы лагерей Г. Покровского руководству ГУЛАГа НКВД СССР о работе северных лагерей в 1941–1943 гг.
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №665
  
106 1944.01.01 Interview v Československých listoch s L. Novomeským a J. Ursínym
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 570. (p. 921), Doc. 570.
  
107 1944.01.01 Sa narodil Ján Čarnogurský   
108 1944.01.02 Донесение заместителя наркома внутренних дел В.В. Чернышева наркому внутренних дел Л.П. Берии о ходе подготовки к приему и расселению спецпереселенцев (калмыков) в Красноярском и Алтайском краях, Омской и Новосибирской областях
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №543
  
109 1944.01.02 Из отчета Комплексной экспедиции Наркомата рыбной промышленности СССР по обследованию нерестовых водоемов в дельтах рек Сырдарьи и Амударьи. — О состоянии опресненных нерестилищ Аральского моря и перспективах рыбохозяйственной мелиорации в связи с ирригационным строительством
Фонд А. Н. Яковлева, Экономическая политика в СССР Документ №1152
  
110 1944.01.02 Radó Zoltán Károlyi Mihályhoz (London, 1944. január 2.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 864. (p. 788), Doc. 864.
  
111 1944.01.03 1944, január 3. Modra. - Pravidelná mesačná správa okresného úradu o činnosti komunistov v decembri 1943, zaslané prezídiu Župného úradu v Bratislave
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
112 1944.01.03 Náčelník československej vojenskej misie v ZSSR brig. gen. Heliodor Pika zaslal ministrovi národnej obrany československej exilovej vlády div. gen. Sergejovi Ingrovi do Londýna depešu so správou o rokovaní prezidenta Edvarda Beneša s predstaviteľmi ZSSR o vojenských otázkach v decembri 1943.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
113 1944.01.03 Докладная записка наркома внутренних дел Л.П. Берии И.В. Сталину и В.М. Молотову о мероприятиях по переселению лиц калмыцкой национальности в восточные районы СССР
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №544
  
114 1944.01.03 Спецсообщение Л.П. Берии И.В. Сталину и В.М. Молотову о проведении операции по перенаселению лиц калмыцкой национальности
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1383
  
115 1944.01.03 Depeša H. Piku so zprávou o rokovaní E. Beneša so sovietskymi predstavitelmi o vojenských otázkach
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 34. (p. 131), Doc. 34.
  
116 1944.01.03 Záznam vedúceho úradníka pohotovostnej skupiny H s rozborom situácie v štátnom aparáte slovenského štátu
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 571. (p. 927), Doc. 571.
  
117 1944.01.03 3 января 1944 г., Действующая армия.— Телеграмма командующего войсками 1-го Украинского фронта Н. Ф. Ватутина заместителю командира 1-й отдельной чехословацкой бригады в СССР В. Пршикрылу
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 19 (p. 36), Doc. 19
  
118 1944.01.03 3 января 1944 г., Москва.— Директива Генерального штаба Красной Армии о сформировании Отдельной чехословацкой воздушно-десантной бригады в СССР
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 20 (p. 37), Doc. 20
  
119 1944.01.03 3 января 1944 г., Москва.— Депеша Чехословацкой военной миссии в СССР министру национальной обороны Чехословакии С. Ингру о формировании чехословацких воинских частей в СССР
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 21 (p. 38), Doc. 21
  
120 1944.01.04 V priestore Belaja Cerkev (dnes Ukrajina) sa úspešne skončili boje 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
121 1944.01.04 Károlyi Mihály távirata Vámbéry Rusztemhez (London, 1944 január 4.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 865. (p. 788), Doc. 865.
  
122 1944.01.04 4 января 1944 г., Москва, Кремль.— Из Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении 1-й отдельной чехословацкой бригады
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 22 (p. 39), Doc. 22
  
123 1944.01.05 K vyznamenání první samostatné Čs. brigády za bojové zásluhy při osvobození mésta Bělaja Cerkov. Komentář v českém vysílání moskevského rozhlasu 5. ledna 1944
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 539
  
124 1944.01.05 5 января 1944 г., Москва.— Выступление К- Готвальда по Московскому радио в связи с награждением 1-й отдельной чехословацкой бригады в СССР орденом Богдана Хмельницкого 1 степени
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 23 (p. 39), Doc. 23
  
125 1944.01.06 Úvodník časopisu Za svobodné Československo11 k překročení státních hranic čs. jednotkami
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 2. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 139
  
126 1944.01.06 6 января 1944 г., Москва.— Телеграмма К. Готвальда, Я- Швермы и В. Конецкого командиру 1-й отдельной чехословацкой бригады в СССР Л. Свободе в связи с награждением бригады орденом Богдана Хмельницкого 1 степени
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 24 (p. 42), Doc. 24
  
127 1944.01.07 Najvyššia rada obrany štátu pod predsedníctvom prezidenta Jozefa Tisa sa uzniesla vojensky opevniť severovýchodné hranice Slovenskej republiky v Karpatoch proti útočiacej Červenej armáde.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
128 1944.01.07 Najvyššia rada obrany štátu (NROŠ) SR vyjadrila súhlas s náborom dobrovoľníkov z občanov Slovenskej republiky nemeckej národnosti do Waffen-SS. Nábor sa mal uskutočniť orgánmi MNO, ktoré malo poskytovať i povolenie na odchod do služby v zahraničí.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
129 1944.01.07 Приказ народного комиссара внутренних дел СССР № 0013 «Об организации специального Черногорского лагеря в Красноярском крае»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №546
  
130 1944.01.07 Приказ народного комиссара внутренних дел СССР № 0015 «Об организации Управления НКВД по Астраханской области»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №545
  
131 1944.01.07 7 января 1944 г., Лондон.— Депеша министра национальной обороны Чехословакии С. Ингра начальнику Чехословацкой военной миссии в СССР Г. Пике о присылке донесений о военном и экономическом положении Советского Союза
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 25 (p. 42), Doc. 25
  
132 1944.01.07 7 января 1944 г., Белоруссия.— Характеристика словацкого партизана В. Бахраты, сражавшегося в партизанском отряде имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 26 (p. 43), Doc. 26
  
133 1944.01.08 Gen. Ferdinand Čatloš odovzdal nemeckému vyslancovi na Slovensku Hansovi E. Ludinovi Memorandum slovenského ministra národnej obrany (podľa prísľubu, ktorý mu dal na porade ešte 27. septembra 1943), určené pre náčelníka Oberkommando der Wehrmacht (OKW) a náčelníka spravodajskej služby, v ktorom zhrnul možnosti a vlastné predpoklady na spoluprácu medzi ním vrátane slovenského Ministerstva národnej obrany (MNO) a nemeckým generálom pri slovenskom MNO. Memorandum malo zvaliť vinu za zlyhanie dvoch slovenských divízií na východnom fronte na nemecké vojenské miesta.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
134 1944.01.08 Predseda vlády Slovenskej republiky Vojtech Tuka si vyžiadal rozhovor s nemeckým vyslancom Hansom E. Ludinom o slovenskej brigáde v Taliansku, ktorá bola z pôvodného miesta v blízkosti Rimini premiestnená bez súhlasu slovenského velenia do blízkosti frontu. Tuka tlmočil názor Najvyššej rady obrany štátu (NROŠ) v budúcnosti nerobiť takéto podstatné zmeny bez predbežnej dohody, ako aj rozhodnutie NROŠ opevniť slovenský úsek Karpát.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
135 1944.01.08 Спецсообщение Л.П. Берии И.В. Сталину, В.М. Молотову об "очистке" освобожденных от противника территорий
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1384
  
136 1944.01.08 8 января 1944 г., Лондон.— Запись Министерства иностранных дел Чехословакии о телеграмме посла Чехословакии в СССР 3. Фнрлингера правительству Чехословакии по вопросу о переходе солдат и офицеров 1-й словацкой пехотной дивизии на сторону Красной Армии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 27 (p. 43), Doc. 27
  
137 1944.01.08 8 января 1944 г., Действующая армия.— Письмо Военного совета 1-го Украинского фронта командиру 1-й отдельной чехословацкой бригады в СССР Л. Свободе в связи с награждением бригады орденом Богдана Хмельницкого 1 степени
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 28 (p. 44), Doc. 28
  
138 1944.01.09 Do Jefremova v Tulskej oblasti (dnes Ruská federácia) prišla skupina slovenských vojakov, bývalých príslušníkov 1. pešej divízie slovenskej armády, ktorí koncom októbra 1943 padli do zajatia Červenej armády a potom boli v zajateckom tábore v Usmani (pri Voroneži). V skupine malo byť 2 028 osôb.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
139 1944.01.10 Situačná zpráva H. E. Ludina s návrhmi, ako upevniť ľudácky štátny aparát
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 572. (p. 930), Doc. 572.
  
140 1944.01.11 Заявление Советского правительства о советско-польских отноше ниях.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
141 1944.01.11 Prezident Edvard Beneš referoval na mimoriadnom zasadaní československej vlády v Londýne o výsledkoch moskovských rokovaní v decembri 1943.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
142 1944.01.11 Depeša dr. J. Kopeckého so stanoviskom slovenských nekomunistických skupín k odkazom E. Beneša
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 35. (p. 132), Doc. 35.
  
143 1944.01.11 11 января 1944 г., Чикаго.— Статья Б. Врбенского в газете «Нова доба» о значении советско-чехословацкого Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 29 (p. 45), Doc. 29
  
144 1944.01.12 Na schôdzi Štátnej rady v Londýne podal minister František Némec správu o založení organizácie United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA - Správa Spojených národov pre pomoc a obnovu) a čs. účasti v nej.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
145 1944.01.12 január 12. Az angol kormány üzenete Barcza György volt londoni követen keresztül. (Ha Magyarország fegyveresen szembeszáll a Vörös Hadsereggel, a németekkel azonos elbánásban fog részesülni.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
146 1944.01.12 Depeša dr. J. Kopeckého s odkazom skupiny slovenských agrárnikov k otázke samobytného slovenského národa
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 36. (p. 135), Doc. 36.
  
147 1944.01.13 Rozkaz o spolupráci čs. osvětových důstojníků při ustavování národních výborů na osvobozeném území
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 2. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 140
  
148 1944.01.14 Gen. Ferdinand Čatloš zaslal nemeckému generálovi pri slovenskom ministerstve národnej obrany genpor. Fritzovi Schlieperovi prípis, v ktorom mu oznámil a zdôvodnil potrebu vybudovania opevnení na slovenskom úseku Karpát. Prvá polovica januára. Veliteľ spojovacej čaty Leteckej školy v Banskej Bystrici npor. letectva Pavol Ondrejovič zveril štábnemu rotmajstrovi (šrtm.) letectva Miroslavovi Zolvíkovi obsluhu vysielačky, pomocou ktorej sa udržiavalo spojenie ilegálneho vojenského odboja s čs. vládou v Londýne.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
149 1944.01.14 A Manchester Guardian szerkesztőjének távirata Károlyi Mihályhoz (Manchester, 1944. január 14.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 866. (p. 789), Doc. 866.
  
150 1944.01.15 O nutnosti aktivisace boje na domácí frontě
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 540
  
151 1944.01.17 Rádiotelegrafické inštrukcie S. Ingra R. Viestovi o rozvíjaní miestnych útočných operácií
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 453. (p. 715), Doc. 453.
  
152 1944.01.18 Сведения о прибытии эшелонов с калмыками-спецпереселенцами в Красноярский край
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №547
  
153 1944.01.18 Záznam A. Henckeho o rozhovore s M. Černákom
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 37. (p. 136), Doc. 37.
  
154 1944.01.18 18 января 1944 г., Лондон.— Выступление посла СССР при союзных правительствах в Лондоне В. 3. Лебедева при вручении им верительных грамот ... президенту Чехословакии Э. Бенешу, опубликованное в газете «Чехословак»
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 30 (p. 46), Doc. 30
  
155 1944.01.18 18 января 1944 г., Лондон.— Выступление президента Чехословакии Э. Бенеша при вручении ему верительных грамот послом СССР при союзных правительствах в Лондоне В. 3. Лебедевым, опубликованное в газете «Чехо- ... словак»
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 31 (p. 46), Doc. 31
  
156 1944.01.19 Nemecký vojenský atašé predpoludním navštívil ministra národnej obrany gen. I. tr. Ferdinanda Čatloša vo veci použitia slovenskej technickej brigády a zámerov sledovaných s plánovaným opevnením severovýchodných hraníc Slovenska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
157 1944.01.19 19. a 24. 1. 1944 Cirkulárna depeša o výsledkoch moskovských rokovaní E. Beneša
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 39. (p. 141), Doc. 39.
  
158 1944.01.19 Depeša dr. J. Kopeckého so zprávou E. Beneša o výsledku moskovských rokovaní
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 38. (p. 137), Doc. 38.
  
159 1944.01.19 19 января 1944 г., Лондон.— Из депеши президента Чехословакии Э. Бенеша представителям движения Сопротивления в Словакии об итогах переговоров в Москве
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 32 (p. 47), Doc. 32
  
160 1944.01.20 V Jefremove sa začala výstavba 2. československej paradesantnej brigády, ktorej 70 % tvorili bývalí vojaci slovenskej armády. Do polovice apríla 1944 tu vykonala aj výcvik a bojovú prípravu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
161 1944.01.20 Z dôvernej zprávy F. Uhlíra o Čs. strane národnosocialistickej na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 574. (p. 934), Doc. 574.
  
162 1944.01.22 V Turčianskom Sv. Martine začalo svoju činnosť Slovenské komorné divadlo ako vzorová scéna Ústredia slovenských ochotníckych divadiel (ÚSOD). Profesionálne činoherné divadlo v Martine otvorilo svoju činnosť slávnostnou premiérou hry Filip II. v réžii Andreja Bagara. Vzniku divadla predchádzala vyše storočná tradícia ochotníckeho divadla v Martine. Iniciatívu na založenie divadla vyvinuli miestni ochotníci združení v Slovenskom spevokole, Matica slovenská a príslušníci ÚSOD v súvislosti s prípravami rozhlasového vysielania z Martina. Divadlo sa utvorilo bez štátnej koncesie. Pracovalo na základe stanov ÚSOD ako neoficiálne, ideovo progresívne divadlo. Priestory na scénu našli v budove Národného domu v Martine. Prvým riaditeľom a dramaturgom bol Ján Marták, režisérom A. Bagar. Súbor činohry tvorili vyspelí ochotníci, z ktorých sa mnohí výrazne zapísali do dejín slovenského divadelníctva. Medzi významné postavy martinského súboru patrili Naďa Hejná, Eugen Medek, Rudolf Látka, Viera Kubenková, Ctibor Filčík. V divadle našli prácu absolventi Štátneho konzervatória z Bratislavy Kristián Hynek, B. Valášková a ďalší. Hra, ktorú divadlo uviedlo na slávnostnom otvorení, sa nedočkala repríz. V máji 1944 bol z Martina vypovedaný aj režisér A. Bagar. Súbor však naštudoval aj ďalšie inscenácie, medzi nimi boli napr. Gajdoš Filúz, ukážky zo svetovej dramatickej tvorby Aimée, Neznámy a Prúd.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
163 1944.01.25 Ministerstvo národnej obrany vyjadrilo súhlas s dobrovoľným vstupom občanov Slovenskej republiky nemeckej národnosti, ktorí vykonávali činnú vojenskú službu v slovenskej armáde, do Waffen-SS. Išlo o dôstojníkov, rotmajstrov a príslušníkov mužstva, ktorým sa mala služba vo Waffen-SS započítať do výkonu vojenskej prezenčnej služby.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
164 1944.01.25 Budapest, 1944. február 25. A Miniszterelnökség II. osztályának feljegyzése arról, hogy a dél-erdélyi román egyetemi oktatók magyar—román megegyezést sürgetnek
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.62 (p. 391), Doc. II.62
  
165 1944.01.25 Zpráva štábu partizánskeho hnutia pri Vojenskej rade 1. UF o partizánskom hnutí v Československu, zaslaná Kl. Gottwaldovi a J. Dimitrovovl
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 575. (p. 938), Doc. 575.
  
166 1944.01.26 [Londýn], 1944, 26. ledna. Zpráva připravená Setonem-Watsonem o konverzaci s Edvardem Benešem týkající se Benešových dojmů z jeho cesty do Sovětského svazu a jeho diskuse se Stalinem
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
167 1944.01.26 Vzniklo Veliteľstvo opevňovacích prác. Jeho veliteľ plk. gšt. Rudolf Pilfousek, bývalý veliteľ Zaisťovacej divízie, bol poverený začať s prácami pri opevňovaní severovýchodných hraníc Slovenska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
168 1944.01.26 Спецсообщение Л.П. Берии И.В. Сталину, В.М. Молотову, Г.М. Маленкову о результатах "чистки" освобожденной территории Латвии
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1385
  
169 1944.01.26 Organisování partyzánského hnutí společným úkolem všech složek národního odboje Komentář v tajné české vysílačce „Za národní osvobození 26. ledna 1944
Za svobodu českého a slovenského národa. Sborník dokumentů k dějinám KSČ v letech 1938 - 1945 a k IX., X. a XI. svazku Spisů Klementa Gottwalda, 1956 Dokument No. 1057
  
170 1944.01.26 [?], 1944. február 26. Helyzetjelentés Románia kül- és belpolitikájáról, valamint a magyar kisebbséggel szembeni retorziók erősödéséről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.63 (p. 392), Doc. II.63
  
171 1944.01.26 Jászi Oszkár, Vámbéry Rusztem és Fényes László távirata Károlyi Mihályhoz (New York, 1944. január 26.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 867. (p. 789), Doc. 867.
  
172 1944.01.27 Snem Slovenskej republiky odhlasoval zákon o prísnejšom trestaní činov spáchaných v súvislosti s leteckými útokmi a s vojnou alebo evakuáciou.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
173 1944.01.27 Z Londýna na Slovensko bol odoslaný odkaz prezidenta Československej republiky Edvarda Beneša slovenským vojakom a odbojovým skupinám, ktorý upozorňoval na možnosť okupácie Slovenska a z toho vyplývajúce dôsledky a opatrenia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
174 1944.01.27 január 27. A Vörös Hadsereg felszabadítja Leningrádot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
175 1944.01.27 Докладная записка заместителя наркома внутренних дел В.В. Чернышева и начальника ГУЛАГа В.Г. Наседкина наркому внутренних дел Л.П. Берии о расселении спецпереселенцев-калмыков
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №548
  
176 1944.01.28 28 января 1944 г., Лондон.— Из статьи в газете «Чехословак» о проведенном Обществом культурных и экономических связей с СССР траурном заседании чехов и словаков в Лондоне в связи с 20-летием со дня кончины В. И. Ленина
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 33 (p. 50), Doc. 33
  
177 1944.01.29 Запрос УНКВД КазССР в НКВД СССР о спецпереселенцах-карачаевцах
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №549
  
178 1944.01.29 Rádiogram so zprávou slovenskej nekomunistickej odbojovej skupiny
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 40. (p. 144), Doc. 40.
  
179 1944.01.30 Slovenské divadlo v Prešove začalo svoju činnosť otváracou premiérou, hrou Ferka Urbánka Škriatok. V rokoch 1943 - 1945 bol riaditeľom divadla Andrej Chmelko.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
180 1944.01.30 január 30. A Szabad Szó élére szerkesztő bizottságot állítanak. (Főszerkesztő: Bajcsy-Zsilinszky Endre, felelős szerkesztő; Szabó Pál. a szerkesztő bizottság tagjai: Darvas József. Erdei Ferenc, Illyés Gyula. Nagy István és Veress Péter.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
181 1944.01.30 Hitler beszéde arról, hogy miért folyik a háború.
Dokumentumok a XX. század történetéhez. Szerk. Gál Vilmos, Tar Attila Árpád, Nemzeti Tankönyvkiadó 2001 Dokument No. V/10
  
182 1944.01.31 Постановление ГОКО № 5074сс «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской ССР»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №551
  
183 1944.01.31 Постановление ГОКО № 5073сс «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской ССР»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №550
  
184 1944.01.31 Andrássy Gyuláné Károlyi Mihálynéhoz (Budapest, 1944. január 31.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 868. (p. 789), Doc. 868.
  
185 1944.01.31 Radó Zoltán Károlyi Mihályhoz (London, 1944. január 31.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 870. (p. 792), Doc. 870.
  
186 1944.02.?? 1944, [február-apríl]. - Obežník V. ilegálneho ústredného vedenia KSS o organizovaní a úlohách národnorevolučných výborov v jednotlivých fázach národnooslobodzovacieho boja a o úlohách miestnych straníckych vedúcich pri ich utváraní
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
187 1944.02.?? 1944, [február-marec] . - Obežník V. ilegálneho ústredného vedenia KSS o dopĺňaní a stabilizovaní straníckych kádrov, vytváraní národnorevolučných výborov a o formovaní bojových skupín
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
188 1944.02.?? Február. Pplk. gšt. Ján Golian vypracoval prvý koncept plánu povstania, ktorého východiskom bolo územie v trojuholníku Brezno Banská Bystrica - Zvolen.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
189 1944.02.?? Návrh programu Národního bloku pracujícího lidu měst i venkova, vypracovaný představiteli KSČ ve Velké Británii
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 8
  
190 1944.02.?? febr.—apríl 1944 Obežník 3/44 ústredného ilegálneho vedenia KSS
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 43. (p. 148), Doc. 43.
  
191 1944.02.?? Zo zprávy o vzniku a bojovej činnosti I. Štefánikovej partizánskej brigády (P. A. Veličko)
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 579. (p. 999), Doc. 579.
  
192 1944.02.?? Zo zprávy o bojovej činnosti partizánskej brigády Jánošík (E. Bielik)
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 580. (p. 1018), Doc. 580.
  
193 1944.02.01 Принятие Верховным Советом СССР закона о предоставлении союзным республикам полномочий в области внешних сношений и о преобразовании в связи с этим Народного комиссариата иностранных дел из общесоюзного в союзно-республиканский.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
194 1944.02.01 Vo Velkej Británii bola vybraná skupina pilotov, zložená z 13 dôstojníkov a 8 rotmajstrov pod velením škpt. František Fajtla, ktorá odišla do ZSSR.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
195 1944.02.01 Из письма майора медицинской службы Вольского в Совет Народных Комиссаров СССР с критикой музыки Гимна Советского Союза
Фонд А. Н. Яковлева, Документы российских архивов об истории создания Государственного гимна СССР. 1943–1946 гг. Документ №13
  
196 1944.02.01 Спецсообщение В.С. Абакумова И.В. Сталину об армии крайовой
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1386
  
197 1944.02.01 Článek V. Kopeckého o otázce poměrů Čechů a Slováků
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 7
  
198 1944.02.01 O některých otázkách politického vedení národního boje
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 541
  
199 1944.02.01 Článok Československých listov „Znovu o Češích a Slovácích“
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 44. (p. 149), Doc. 44.
  
200 1944.02.01 1 февраля 1944 г., Прага.— Из информационного сообщения Главного управления германской тайной государственной полиции в Праге Центральному управлению в Берлине о ликвидации в районе Бероун партизанской группы, с. состоявшей из чешских коммунистов и советских военнопленных
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 34 (p. 51), Doc. 34
  
201 1944.02.02 Справка о количестве расселенных спецпереселенцев-калмыков
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №552
  
202 1944.02.02 Lugosi Béla távirata Károlyi Mihályhoz (Los Angeles, 1944. február 2.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 871. (p. 793), Doc. 871.
  
203 1944.02.02 Depeša H. Píkovi so zprávou o inštrukciách pre prípad okupácie Slovenska, zaslaných slovenským odbojovým skupinám
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 45. (p. 154), Doc. 45.
  
204 1944.02.02 2 февраля 1944 г., Лондон.— Из записи Министерства иностранных дел Чехословакии о депеше посла Чехословакии в СССР 3. Фнрлингера в связи с посещением группой чехословацких официальных лиц 1-й отдельной чехословацкой бригады
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 35 (p. 53), Doc. 35
  
205 1944.02.03 V československej (čs.) Štátnej rade v Londýne vystúpil Edvard Beneš s prejavom, v ktorom vyzval čs. ľud na organizovanie aktívneho ozbrojeného boja. Hmlisto sa vyjadril aj o potrebe niektorých dočasných politických a hospodárskych opatrení na Slovensku a Karpatskej Ukrajine.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
206 1944.02.03 Z posolstva E. Beneša v plenárnom zasadnutí Štátnej rady
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 46. (p. 156), Doc. 46.
  
207 1944.02.04 Prezident Slovenskej republiky Jozef Tiso vymenoval nových profesorov Právnickej fakulty Slovenskej univerzity Juraja Rajca a Ferdinanda Ďurčanského.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
208 1944.02.04 Справка о политико-моральном состоянии войск, расквартированных в Чечено-Ингушской АССР
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №553
  
209 1944.02.04 Kolozsvár, 1944. március 4. A kolozsvári rendőrkapitányság jelentése a Belügyminisztériumnak a város magyar egyetemistái és a román görög katolikus papnövendékek közötti verekedésről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.64 (p. 396), Doc. II.64
  
210 1944.02.04 Károlyi Mihály és felesége távirata Terebessy Jánoshoz (London, 1944. február 4.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 872. (p. 793), Doc. 872.
  
211 1944.02.05 Zpráva dr. G. Husáka o prípravách, priebehu a výsledkoch Slovenského národného povstania
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 576. (p. 944), Doc. 576.
  
212 1944.02.06 Esterházy János: „A reciprocitással szemben az egyén és a nemzet istentől rendelt örök jogát hangoztatom..."
Magyar Hírlap, 1944. február 6.; Esterházy János, A kisebbségi kérdés. Válogatott írások, beszédek, interjúk. Szerk. Molnár Imre. Ister Bp. 2000 doc38
  
213 1944.02.06 Budapest, 1944. március 6. Búza Lászlónak, a kolozsvári egyetem rektorának jelentése a hallgatók rokonszenvtüntetéséről a brassói magyar konzulátus bántalmazott tisztviselője mellett
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.65 (p. 398), Doc. II.65
  
214 1944.02.07 február 7. A Honvéd Vezérkar Főnökének különbírósága Székesfehérvárott halálra Ítéli Pataki Lászlót. Szekeres Sándort, Szirmai Hédit és Tonhauser Pált, a Békepárt tagjait, kommunista szervezkedésért. (Az ítéleteket végrehajtják.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
215 1944.02.07 Михалков — Сталину о посылке ему стихотворения «Быль для детей»
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №297
  
216 1944.02.07 Спецсообщение Л.П. Берии И.В. Сталину о формировании 1-й Румынской пехотной дивизии
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1387
  
217 1944.02.07 Spomienka M. Lisického na let do Moskvy v auguste 1944
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 585. (p. 1076), Doc. 585.
  
218 1944.02.09 1944, február 9. Skalica. - Výňatok z pravidelnej mesačnej správy Okresného úradu v Skalici z hľadiska činnosti komunistov, zaslaná prezídiu Župného úradu v Bratislave
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
219 1944.02.09 Do boje, do útoku! Komentář v českém vysílání moskevského rozhlasu 9. února 1944
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 542
  
220 1944.02.10 10 февраля 1944 г., Москва.— Информация ТАСС об открытии в Лондоне чехословацким Обществом культурных и экономических связей с СССР выставки «СССР и Чехословакия в войне»
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 36 (p. 55), Doc. 36
  
221 1944.02.11 február 11. Kállay miniszterelnök fogadja Bajcsy-Zsilinszky Endrét, Tombor Jenőt és Barankovics Istvánt. (Bírálják a kormányt a jobboldalnak tett engedményekért. Bajcsy-Zsilinszky figyelmezteti a miniszterelnököt egy német megszállás veszélyére.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
222 1944.02.12 Horthy levele Hitlerhez, amelyben kéri a magyar csapatok visszarendelését a Kárpátok vonalához.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
223 1944.02.12 Róbert Vansittart Károlyi Mihálynéhoz (Denham, 1944. február 12.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 873. (p. 794), Doc. 873.
  
224 1944.02.13 február 13. A Magyar Parasztszövetség földmunkás szakosztályának országos kongresszusa Vésztőn (Békés vm.).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
225 1944.02.14 Справка заместителя начальника 2-го оперативного сектора Е.Л. Татузова о выделяемом на проведение операции и наличном составе оперативных работников НКВД—НКГБ
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №554
  
226 1944.02.15 V Starom Smokovci zomrel Vladimír Makovický (*26. 4. 1862, Ružomberok), finančník, podnikateľ.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
227 1944.02.15 pred 15. 2. 1944 Obežník 1/44 ústredného ilegálneho vedenia KSS
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 41. (p. 145), Doc. 41.
  
228 1944.02.15 15 февраля 1944 г., Лондон.— Инструкции министра национальной обороны Чехословакии С. Ингра начальнику Чехословацкой военной миссии в СССР Г. Пике в связи с предстоящим митингом воинов-славян в Москве
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 37 (p. 56), Doc. 37
  
229 1944.02.16 Budapest, 1944. március 16. Jelentés a kolozsvári egyetemi hallgatók tüntetésének hatásáról Dél-Erdélyben és Bukarestben
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.66 (p. 399), Doc. II.66
  
230 1944.02.16 T. S. Eliot Károlyi Mihálynéhoz (London, 1944. február 16.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 874. (p. 794), Doc. 874.
  
231 1944.02.17 Телеграмма наркома внутренних дел Л.П. Берии И.В. Сталину о подготовке операции по переселению чеченцев и ингушей
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №555
  
232 1944.02.17 Телеграмма Л.П. Берии И.В. Сталину о подготовке операции по выселению чеченцев и ингушей
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1388
  
233 1944.02.19 Chargé d affaires Svätej stolice v Slovenskej republike Giuseppe Burzio informoval kardinála Luigiho Maglioneho o situácii Židov na Slovensku. Ich postavenie v telegrame charakterizoval ako stále neisté a ťažké, „nie je však pravda, že by im bezprostredne hrozili ďalšie deportácie“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
234 1944.02.19 Rezolúcia Štátnej rady k zpráve F. Uhlíra o skúsenostiach z pobytu vládnej delegácie v SSSR a na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 577. (p. 976), Doc. 577.
  
235 1944.02.19 19 февраля 1944 г., Лондон.— Письмо учащихся чехословацкой государственной средней школы в Великобритании министру просвещения Чехословацкого правительства с просьбой организовать в школе изучение русского языка
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 38 (p. 57), Doc. 38
  
236 1944.02.21 Приказ внутренних войск НКВД СССР № 009 «О случаях незаконных присвоений изъятого имущества и разглашения государственной и военной тайны в период проводимой операции в Карачае и Калмыкии»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №556
  
237 1944.02.21 Zo zprávy plk. VI. Prikryla o bojovej činnosti 2. čs. paradesantnej brigády na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 578. (p. 977), Doc. 578.
  
238 1944.02.22 Телеграмма наркома внутренних дел Л.П. Берии И.В. Сталину о подготовке операции по переселению чеченцев и ингушей
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №557
  
239 1944.02.22 Elisabeth Barker Károlyi Mihálynéhoz (London, 1944. február 22.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 875. (p. 795), Doc. 875.
  
240 1944.02.23 Сталин И.В., Приказ Верховного Главнокомандующего 23 февраля 1944 года № 16
Сталин И.В. Cочинения, Том 15: 1941 -1945. Москва, ОГИЗ, 1953 Doc. 586
  
241 1944.02.23 Minister zahraničných vecí Jan Masaryk podal na schôdzi Štátnej rady v Londýne správu o rokovaniach, ktoré viedol v Spojených štátoch amerických o povojnovej hospodárskej pomoci Československu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
242 1944.02.23 Телеграмма наркома внутренних дел Л.П. Берии И.В. Сталину о начале операции по переселению чеченцев и ингушей
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №558
  
243 1944.02.23 23 февраля 1944 г., Лондон,—Приветствие редакции газеты «Ческословенске листы» митингу воинов-славян в Москве
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 39 (p. 58), Doc. 39
  
244 1944.02.23 Не позднее 23 февраля 1944 г., Лондон.— Послание председателя чехословацкого Общества культурных и экономических связей с СССР П. Максы председателю Всесоюзного общества культурной связи с заграницей В. С. Кеменову в связи с 26-й годовщиной Красной Армии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 40 (p. 58), Doc. 40
  
245 1944.02.23 Не позднее 23 февраля 1944 г., Лондон.— Приветствие Комитета чехословацкой молодежи в Лондоне Всеславянскому комитету в связи с 26-й годовщиной Красной Армии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 41 (p. 59), Doc. 41
  
246 1944.02.24 Prezident Edvard Beneš informoval sovietskeho vyslanca Viktora Zacharoviča Lebedeva o prianí čs. vlády uzavrieť dohodu so ZSSR o správe oslobodeného územia Československa. 29. február - 1. marec. Do Bratislavy prišiel z poverenia príslušných zložiek OKW (Oberkommando der Wehrmacht) viceadmirál Leopold Búrkner, aby namieste prešetril situáciu v súčinnosti nemeckého generála pri slovenskom ministerstve národnej obrany genpor. Fritza Schliepera a najmä jeho nezrovnalosti s gen. Ferdinandom Čatlošom. Nezistil závažné dôvody, pre ktoré by mal byť Schlieper na slovenskú žiadosť odvolaný z funkcie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
247 1944.02.24 Телеграмма наркома внутренних дел Л.П. Берии И.В. Сталину о целесообразности операции по переселению балкарцев
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №561
  
248 1944.02.24 Телеграмма наркома внутренних дел Л.П. Берии И.В. Сталину о ходе операции по переселению чеченцев и ингушей
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №560
  
249 1944.02.24 Докладная записка заместителя наркома внутренних дел В.В. Чернышева заместителю председателя СНК В.М. Молотову о целесообразности депортации калмыков из Ростовской в Омскую область
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №559
  
250 1944.02.24 24 февраля 1944 г., Лондон,— Радиотелеграмма посла СССР при союзных правительствах в Лондоне В. 3. Лебедева в Народный комиссариат иностралных дел СССР по вопросу о подготовке соглашения об устройстве администрации в Чехословакии при вступлении Красной Армии на чехословацкую территорию
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 42 (p. 60), Doc. 42
  
251 1944.02.24 24 февраля 1944 г., Москва.— Обращение митинга славян-воинов
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 44 (p. 61), Doc. 44
  
252 1944.02.25 25 февраля 1944 г., Москва.— Из статьи в газете «Правда» о выступлении командира 1-й отдельной чехословацкой бригады Л. Свободы на митинге славян-воинов
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 43 (p. 60), Doc. 43
  
253 1944.02.26 Телеграмма наркома внутренних дел Л.П. Берии И.В. Сталину о ходе операции по выселению чеченцев и ингушей
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №562
  
254 1944.02.26 Feljegyzés a Führer és Antonescu marsall asztali beszélgetéséről a klessheimi kastélyban, 1944. február 26-án Jelen van: a birodalmi külügyminiszter
Ránki György, Hitler hatvannyolc tárgyalása I-II. (1983), Dok. 51
  
255 1944.02.26 Zpráva Šrobárovej skupiny E. Benešovi s návrhom vo veci Ústredného revolučného výboru
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 47. (p. 160), Doc. 47.
  
256 1944.02.27 Обращение Д.П. Пюрвеева в СНК СССР к И.В. Сталину о тяжелом положении калмыков в Сибири
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №563
  
257 1944.02.27 Feljegyzés a Führer és Antonescu marsall megbeszéléséről a klessheimi kastélyban, 1944. február 27-én, délelőtt Jelen van: a birodalmi külügyminiszter
Ránki György, Hitler hatvannyolc tárgyalása I-II. (1983), Dok. 52
  
258 1944.02.27 Feljegyzés a Führer és Antonescu marsall megbeszéléséről a klessheimi kastélyban, 1944. február 27-én, délután Jelen van: a birodalmi külügyminiszter
Ránki György, Hitler hatvannyolc tárgyalása I-II. (1983), Dok. 53
  
259 1944.02.27 Rezoluce z konference čs. soc. demokratických funkcionářů v zahraničí
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 9
  
260 1944.02.28 Приказ НКВД № 00186с/с «О мероприятиях по выселению из Кабардино-Балкарской АССР балкарского населения»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №565
  
261 1944.02.28 Приказ народного комиссара внутренних дел СССР № 00193 «О мероприятиях в связи с окончанием операции по выселению чеченцев и ингушей»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №564
  
262 1944.02.28 Z projevu ministra J. Slávika ve Státní radě o osnově dekretu o národních výborech
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 10
  
263 1944.02.28 Róbert Vansittart Károlyi Mihálynéhoz (Denham, 1944. február 28.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 876. (p. 796), Doc. 876.
  
264 1944.02.29 Esterházy János: Hinnünk kell az ember magasabb rendeltetésében. Beszéd a pártvezetőség előtt
Magyar Hírlap, 1944. február 29.; Esterházy János, A kisebbségi kérdés. Válogatott írások, beszédek, interjúk. Szerk. Molnár Imre. Ister Bp. 2000 doc39
  
265 1944.02.29 Телеграмма наркома внутренних дел Л.П. Берии И.В. Сталину о завершении операции по выселению чеченцев и ингушей
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №566
  
266 1944.02.29 29 февраля 1944 г., Москва.— Радиотелеграмма Народного комиссариата иностранных дел СССР послу СССР при союзных правительствах в Лондоне В. 3. Лебедеву
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 45 (p. 64), Doc. 45
  
267 1944.03.?? 1944, [marec-apríl]. - Výzva Československých vojakov v ZSSR slovenskému ľudu, aby sa všetkými prostriedkami zapojil do spoločného boja proti Hitlerovi, za oslobodenie Československa spod fašistickej nadvlády
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
268 1944.03.?? március vége A Vörös Hadsereg (az 1. Ukrán Front egységei) elfoglalják Kolomeát és Csernovicot (ezzel a Kárpátok közvetlen előterébe jutnak).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
269 1944.03.?? — A Békepárt megbízottai kapcsolatba lépnek a Szakasits Árpád köré tömörült baloldali szociáldemokratákkal. (Megállapodnak a szorosabb együttműködésben, valamint az összes náciellenes erőket tömörítő szervezet létrehozásában.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
270 1944.03.?? Článek ilegálního Předvoje o úloze dělnické třídy v národně osvobozeneckém boji
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 14
  
271 1944.03.?? marec 1944 Zpráva člena slovenskej nekomunistickej konšpiratívnej skupiny o situácii na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 55. (p. 181), Doc. 55.
  
272 1944.03.?? Zo zprávy o bojovej činnosti Gottwaldovej partizánskej brigády (V. A. Kvitinskij)
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 582. (p. 1034), Doc. 582.
  
273 1944.03.01 Сообщение Информбюро НКИД СССР о переговорах между предста вителем правительства Финляндии Ю. К. Паасикпвп в советским посланником в Стокгольме А. М. Коллонтай об условиях, на которых Советское правительство готово вести с Финляндией переговоры о прекращении военных действий.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
274 1944.03.01 V Londýne dostali správu zo Slovenska, v ktorej sa hovorilo, že jadrom zjednocovacieho procesu odboja na Slovensku sa stala skupina Jána Ursínyho a Jozefa Lettricha a „komunisti“. Podlá správy oznámenie o texte Vianočnej dohody nemohlo byť konkrétnejšie, lebo komunisti žiadali úplnú diskrétnosť a takisto si neželali spoluprácu s odbojovou skupinou Flóra. •
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
275 1944.03.01 Zástupca ministra zahraničných vecí ZSSR Andrej Januvarievič Vyšinskij prijal gen. Antona Flasala-Nižborského, gen. Heliodora Piku a Zdenka Fierlingera, ktorí ho požiadali, aby informoval príslušné sovietske miesta o aktivizácii odbojových síl na Slovensku a v českých krajinách, ako aj o sovietsku pomoc vo vysielaní paradesantných oddielov vrátane oddielov československých.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
276 1944.03.01 március 1. Megjelenik a Békepárt lapja, a Béke és Szabadság. (Szerkesztő: Ságvári Endre.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
277 1944.03.01 Справка Управления делами СНК СССР В.М. Молотову о поступивших письмах в связи с опубликованием Гимна Советского Союза
Фонд А. Н. Яковлева, Документы российских архивов об истории создания Государственного гимна СССР. 1943–1946 гг. Документ №14
  
278 1944.03.01 Из письма ведущих медицинских научных работников И.В. Сталину с просьбой об освобождении профессора Л.А. Зильбера
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1389
  
279 1944.03.01 Feljegyzés a Führer és Mandics horvát miniszterelnök megbeszéléséről a klessheimi kastélyban, 1944. március 1-én Jelen van: a birodalmi külügyminiszter, Perics horvát külügyminiszter és Keitel vezértábornagy
Ránki György, Hitler hatvannyolc tárgyalása I-II. (1983), Dok. 54
  
280 1944.03.01 Depeša dr. J. Kopeckého so zprávou o „vianočnej dohode“
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 48. (p. 166), Doc. 48.
  
281 1944.03.02 Československý veľvyslanec v Moskve Zdenék Fierlinger v budove veľvyslanectva usporiadal večeru, na ktorú pozval genplk. Filipa Ivanoviča Golikova, genpor. Petra Maximoviča Fokina, Vladimíra Nikolajeviča Jevstignejeva, komisára štátnej bezpečnosti gen. Georgija Sergejeviča Žukova, div. gen. Antona Hasala-Nižborského a brig. gen. Heliodora Piku. Účastníci večere prerokovali otázky materiálnej a personálnej pomoci vojenskej akcii na území Slovenska, otázky organizácie čs. vojenských jednotiek na území ZSSR, vyššieho veliteľstva, jeho označenia a doplnenia dôstojníckeho zboru.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
282 1944.03.02 Ilegálna Slovenská národná rada (SNR) prijala uznesenie, v ktorom požadovala od Edvarda Beneša a vlády záruky, že v novej republike bude rešpektovaný rovnocenný pomer medzi SNR a českými krajinami, že SNR bude naďalej autonómnou vládou a že armáda bude organizovaná na princípe rovnoprávnosti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
283 1944.03.02 Záznam o rokovaní čs. a sovietskych vojenských predstaviteľov
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 49. (p. 168), Doc. 49.
  
284 1944.03.03 Brig. gen. Ludvík Svoboda zaslal gen. Georgijovi Sergejevičovi Žukovovi žiadosť, aby bola 1. čs. samostatná brigáda presunutá do obvodu Rovno (dnes Ukrajina), keďže odtiaľ je najlepší smer k hraniciam Československa, na oslobodení ktorého sa chcú čs. vojaci zúčastniť.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
285 1944.03.03 Edvard Beneš ratifikoval v Londýne Dohodu o správe Spojených národov pre pomoc a obnovu (UNRRA), podpísanú 19. novembra 1943 vo Washingtone. 10. marca. Slovenská delegácia v zložení plk. gšt. Rudolf Pilfousek, plk. gšt. Viliam Talský, plk. gšt. Eugen Janeček sa v Budapešti zúčastnila na rozhovoroch s maďarskými vojenskými činiteľmi o koordinovaní spolupráce pri budovaní opevnení v Karpatoch, o styku a spojení medzi slovenskými a maďarskými opevneniami.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
286 1944.03.03 po 3. 3. 1944 Výklad k dotazu V. Šrobára o voľbe termínu povstania
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 50. (p. 171), Doc. 50.
  
287 1944.03.03 3 марта 1944 г., Лондон.— Запись Министерства иностранных дел Чехословакии с изложением депеши посла Чехословакии в СССР 3. Фирлингера президенту Чехословакии Э. Бенешу о переговорах с советскими военными представителями
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 46 (p. 64), Doc. 46
  
288 1944.03.04 március 4. A Vörös Hadsereg megindítja a támadást Ukrajna teljes felszabadításáért.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
289 1944.03.05 Постановление ГОКО № 5309сс о выселении балкарцев из Кабардино-Балкарской АССР
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №568
  
290 1944.03.05 Докладная записка командующего внутренними войскаит по Галанчожскому району М.М. Гвишиани заместителю наркома внутренних дел А.Н. Аполлонову о результатах операции по переселению чеченцев и ингушей по Галанчожскому району ЧИАССР
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №567
  
291 1944.03.06 1944, marec 6. Modra. - Pravidelná mesačná správa Okresného úradu v Modre o politickej situácii s uvedením činnosti komunistickej strany, zaslaná prezídiu Župného úradu v Bratislave
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
292 1944.03.07 7 — 11 марта Восстановление дипломатических отношений между СССР и Италией.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
293 1944.03.07 Докладная записка заместителя наркома внутренних дел В.В. Чернышева наркому внутренних дел Л.П. Берии о принятых мерах по выполнению постановления ГОКО №5309сс о выселении балкарцев из Кабардино-Балкарской АССР
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №571
  
294 1944.03.07 Представление наркома внутренних дел Л.П. Берии председателю ГКО И.В. Сталину о награждении участников операции по выселению чеченцев и ингушей
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №570
  
295 1944.03.07 Указ ПВС СССР «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном устройстве ее территории»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №569
  
296 1944.03.08 Z projevu j. Valo ve Státní radě o charakteru a složení národních výborů
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 11
  
297 1944.03.08 8 марта 1944 г., Действующая армия.— Письмо командира 1-й отдельной чехословацкой бригады Л. Свободы командующему 40-й армией Ф. Ф. Жмаченко в связи с перемещением бригады на другой участок фронта
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 47 (p. 65), Doc. 47
  
298 1944.03.1? Polovica marca - polovica apríla. Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky pripravilo rozkazy na mobilizáciu záložníkov (dôstojníkov, poddôstojníkov i mužstva, nástupné ročníky 1937 - 1938), koní a motorových vozidiel na cvičenie v zbrani bez udania dĺžky cvičenia. Novopostavené jednotky mali poslať na výcvik do východnej časti štátu. Dôstojníci mali nastúpiť 27. marca, poddôstojníci 3. apríla, mužstvo nástupného ročníka 1938 12. apríla, mužstvo nástupného ročníka 1937 o päť dní neskôr - 17. apríla, kone 18. apríla. Pôvodne sa rátalo s nástupom asi 12 000 vojakov, poddôstojníkov a dôstojníkov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
299 1944.03.11 Докладная записка наркома внутренних дел Л.П. Берии И.В. Сталину об окончании операции по выселению балкарцев из Кабардино-Балкарской АССР
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №574
  
300 1944.03.11 Из распоряжения № 5473-рс СНК СССР о переселении колхозников из горных районов Дагестана на земли, освободившиеся после выселения чеченцев из Ауховского района
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №573
  
301 1944.03.11 Распоряжение СНК № 5475рс о выселении калмыков из Ростовской в Омскую область
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №572
  
302 1944.03.11 A Német Biztonságügyi Hivatal memorandumtervezete Magyarország bekebelezésének lehetőségeiről
Dokumentumok a XX. század történetéhez. Szerk. Gál Vilmos, Tar Attila Árpád, Nemzeti Tankönyvkiadó 2001 Dokument No. VI/10
  
303 1944.03.12 Na základe moskovských rokovaní Edvarda Beneša s moskovským vedením Komunistickej strany Československa vydala čes7 32 koslovenská vláda v Londýne výzvu k českému a slovenskému ľudu do boja proti okupantom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
304 1944.03.12 Директива штаба Грозненской дивизии ВВ НКВД командирам частей Грозненской дивизии «О методах борьбы с бандитизмом в пунктах дислокации частей дивизии и изъятию спецконтингента, подлежащего переселению»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №575
  
305 1944.03.12 Provolání čs. vlády k českému a slovenskému lidu
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 12
  
306 1944.03.13 Из постановления СНК ДАССР и Бюро обкома ВКП(б) № 186/341
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №576
  
307 1944.03.13 Arad, 1944. április 13. Parcher Félix aradi magyar konzul jelentése a magyar Külügyminisztériumnak, személyi törzslapok rendszeresítéséről Aradon
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.67 (p. 400), Doc. II.67
  
308 1944.03.14 1944, marec 14. Moskva. - Prejav M. Čulena na zhromaždení Československých občanov v Moskve o nastávajúcej dobe rozhodného boja proti fašizmu
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
309 1944.03.14 V Bratislave otvorili výstavu súčasnej slovenskej duchovnej tvorby, ktorá bilancovala obdobie od vzniku slovenského štátu do roku 1944. 15. marca. Podľa pravidelnej polročnej správy nemeckého generála pri slovenskom ministerstve národnej obrany (MNO) genpor. Fritza Schliepera celková sila slovenskej brannej moci predstavovala 56 350 osôb. Z toho v Poľnej armáde bolo 10 950, v Zápoľnej armáde 28 000, v letectve 9 900, v Pracovnom zbore MNO 7 500 vojakov. Celkové straty od 26. júna 1941 do 30. septembra 1943 boli 1 096 mŕtvych, 2 824 ranených a 532 nezvestných, od 1. októbra 1943 do 20. marca 1944 boli 83 mŕtvych, 145 ranených a 2 185 nezvestných.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
310 1944.03.14 Československí vojenskí a politickí činitelia v Londýne (gen. Miroslav, vlastným menom Bedŕich Neumann, plk. Jaroslav Sázavský, pplk. Hynek Souhrada) rokovali s predstaviteľmi Velkej Británie (pplk. Perkins a plk. Keswick) o otázkach pomoci v prípade povstania na čs. území. Polovica marca. Minister národnej obrany Slovenskej republiky gen. I. tr. Ferdinand Čatloš prostredníctvom nemeckého generála pri slovenskom ministerstve národnej obrany Fritza Schliepera žiadal o pridelenie jedného nemeckého dôstojníka ako poradcu na opevňovacie práce, ktorý by mal preskúmať otázky opevnenia v Karpatoch, najmä na slovensko-madärských hraniciach, a podať návrhy na vzájomnú dohodu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
311 1944.03.14 Приказ народного комиссара внутренних дел СССР № 00276 «О выселении калмыков из Ростовской области в Омскую область»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №577
  
312 1944.03.14 Nastala chvíle ozbrojeného vystoupení. Projev na shromáždění československých občanů v Moskvě 14. března 1944
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 543
  
313 1944.03.14 Depeša s memorandom ,,zástupcov Považia”
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 51. (p. 173), Doc. 51.
  
314 1944.03.15 március 15. Londonban megalakul az antifasiszta magyar emigránsok szervezete, az Angliai Magyar Tanács. (Vezetője Károlyi Mihály gr.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
315 1944.03.15 Lugosi Béla távirata Károlyi Mihályhoz (Los Angeles, 1944. március 15.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 877. (p. 796), Doc. 877.
  
316 1944.03.15 Záznam o rokovaní čs. a britských predstaviteľov o vojenskej pomoci v prípade povstania na čs. území
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 52. (p. 174), Doc. 52.
  
317 1944.03.15 15 марта 1944 г., Москва.— Из статьи газеты «Известия» о радиомитинге чехословацких граждан, находящихся в СССР
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 48 (p. 66), Doc. 48
  
318 1944.03.16 Выписка из протокола заседаний Грозненского обкома ВКП(б)
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №578
  
319 1944.03.16 Feljegyzés a Führer és a bolgár régenstanács tagjainak megbeszéléséről a klessheimi kastélyban, 1944. március 16-án, vacsora után Jelen van: a birodalmi külügyminiszter, Keitel vezértábornagy, Jodl tábornok
Ránki György, Hitler hatvannyolc tárgyalása I-II. (1983), Dok. 55
  
320 1944.03.17 Отклонение правительством Финляндии советских условий переговоров о прекращении военных действий.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
321 1944.03.17 március 17. Az ellenzéki pártok képviselői ismét figyelmeztetik Kállay miniszterelnököt a német megszállás veszélyére, és felajánlják pártjaik támogatását az ellenálláshoz.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
322 1944.03.17 Справка заместителя начальника 3-го управления НКГБ А.П. Волкова и начальника Отдела перевозок НКВД Д.В. Аркадьева заместителю начальника ГУЛАГа П.И. Мальцеву о ходе перевозок вайнахов и балкарцев
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №579
  
323 1944.03.17 Спецсообщение Л.П. Берии И.В. Сталину и В.М. Молотову о задержании немецких агентов-парашютистов с приложением сводки
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1390
  
324 1944.03.17 Feljegyzés a Führer és a bolgár régenstanács tagjai, Cirill herceg, Filov Őnagyméltósága és Mihov tábornok megbeszéléséről a klessheimi kastélyban, 1944. március 17-én, délelőtt Jelen van: a birodalmi külügyminiszter, Keitel vezértábornagy
Ránki György, Hitler hatvannyolc tárgyalása I-II. (1983), Dok. 56
  
325 1944.03.18 18. - 21. marec. Skupina odbojových dôstojníkov oznámila cez Švajčiarsko do Londýna, že na Slovensku vytvorili jednotné ilegálne Vojenské ústredie (pplk. gšt. Ján Golian, pplk. Mikuláš Ferjenčík, pplk. Dezider Kišš, pplk. Mirko Vesel) a žiadali čs. vládu, resp. hlavného veliteľa čs. armády Edvarda Beneša o vymenovanie jej veliteľa. Sami navrhovali gen. II. tr. Štefana Jurecha.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
326 1944.03.18 március 18. Horthy kormányzót Klessheimben fogadja A. Hitler kancellár. (Közli, hogy elhatározta Magyarország megszállását.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
327 1944.03.18 — A nyugati határon felsorakozott német csapatok az esti órákban megindulnak Magyarországra.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
328 1944.03.18 Zo zprávy o bojovej činnosti 1. partizánskej brigády J. V. Stalina (A. S. Jegorov)
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 581. (p. 1025), Doc. 581.
  
329 1944.03.19 Maďarsko je vojensky okupované nemeckou armádou   
330 1944.03.19 Németország megszállja Magyarországot.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
331 1944.03.19 Hermann A. Krumey és Dieter Wisliceny megjelenik a Pesti Izraelita Hitköz­ség Síp utcai irodaházában, s másnapra gyűlést hívnak össze.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
332 1944.03.19 március 19. A német csapatok megszállják Magyarországot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
333 1944.03.19 — A. Hitler kancellár Edmund Veesenmayert nevezi ki Magyarország teljhatalmú birodalmi biztosává.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
334 1944.03.19 — A Belügyminisztérium Hain Péter irányításával (együttműködve a német megszállókkal) megkezdi a baloldali és ellenzéki politikusok tömeges letartóztatását. (Március—április folyamán mintegy 3000 személyt vesznek őrizetbe.)— A belügyminiszter gyűléstilalmat rendel el. (Március 31.: a gyűléstilalmat feloldják.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
335 1944.03.19 — A Békepárt röplapja a németek elleni fegyveres harcra szólítja fel az ország lakosságát.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
336 1944.03.20 Krumey és Wisliceny közlik a zsidóság vezetőivel, hogy ezentúl a magyaror­szági zsidóság ügyei a németek hatáskörébe tartoznak.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
337 1944.03.20 1944, marec 20. Podbrezová. - Výňatok z hlásania Žandárskej stanica v Podbrezová j o rozširovaní ilegálnych letákov v Podbrezovakých železiarňach, zaslaného Okrasnému súdu v Brezne nad Hronom
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
338 1944.03.20 Ministerstvo národnej obrany (MNO) Slovenskej republiky zriadilo špeciálnu inštitúciu na sledovanie vojenskej a politickej situácie na východnom Slovensku, exponovaný spravodajský orgán pod velením plk. Eugena Janečka.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
339 1944.03.20 március 20. A Szent-Györgyi Albert körül tömörülő antifasiszta értelmiségiek titkos szervezkedésbe kezdenek. (A nyár folyamán fegyverraktárt és kiképző helyet létesítenek, kapcsolatba lépnek más ellenálló csoportokkal.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
340 1944.03.20 Рапорт начальника Отдела перевозок НКВД Д.В. Аркадьева наркому внутренних дел Л.П. Берии о транспортировке вайнахов
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №580
  
341 1944.03.20 Szombathelyi Ferenc vezérezredesnek, a honvéd vezérkar főnökének feljegyzése a német főhadiszálláson, Klessheimben történt tárgyalásról
Dokumentumok a XX. század történetéhez. Szerk. Gál Vilmos, Tar Attila Árpád, Nemzeti Tankönyvkiadó 2001 Dokument No. VI/11
  
342 1944.03.21 Megalakul a nyolctagú Központi Zsidó Tanács, vezetője Stern Samu, a Pesti Izraelita Hitközség vezetője.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
343 1944.03.21 V Bratislave zomrel Ľudovít Okánik (*15. 8. 1869, Skalica), verejný činiteľ, spisovateľ, cirkevný hodnostár, senátor za Republikánsku stranu zemedelského a maloroľníckeho ľudu. V slovenskom spoločensko-politickom živote pôsobil viac než 40 rokov. Po ukončení štúdií v Ostrihome a Pešti bol roku 1891 vysvätený za kňaza a stal sa kaplánom, od roku 1899 pôsobil ako farár-dekan v rodnej Skalici. Po vzniku Česko-slovenskej republiky bol prvým slovenským županom Nitrianskej župy. Neskôr sa stal kanonikom v Bratislave, kde bol v rokoch 1923 - 1929 aj starostom mesta.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
344 1944.03.21 Доклад начальника конвойных войск НКВД В.М. Бочкова наркому внутренних дел Л.П. Берии о транспортировке вайнахов
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №581
  
345 1944.03.21 Feljegyzések Magyarország megszállásáról (1944. március 21.) Hóman Bálint feljegyzése a német megszállásról
Dokumentumok a XX. század történetéhez. Szerk. Gál Vilmos, Tar Attila Árpád, Nemzeti Tankönyvkiadó 2001 Dokument No. VI/12a)
  
346 1944.03.21 Feljegyzések Magyarország megszállásáról (1944. március 21.) Adolf Hitler megbízása dr. Edmund Veesenmayer számára.
Dokumentumok a XX. század történetéhez. Szerk. Gál Vilmos, Tar Attila Árpád, Nemzeti Tankönyvkiadó 2001 Dokument No. VI/12b)
  
347 1944.03.21 Feljegyzések Magyarország megszállásáról (1944. március 21.) Az ország német megszállásának hivatalos bejelentése.
Dokumentumok a XX. század történetéhez. Szerk. Gál Vilmos, Tar Attila Árpád, Nemzeti Tankönyvkiadó 2001 Dokument No. VI/12c)
  
348 1944.03.21 Projev V. Noska k otázce národních výborů v plénu St. rady
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 13
  
349 1944.03.21 Intimát so zprávou o prípravách na vytvorenie ilegálneho vojenského ústredia na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 53. (p. 175), Doc. 53.
  
350 1944.03.22 Sztójay Döme alakít kormányt.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
351 1944.03.22 március 22. Négyszáz magyar, szerb, szlovák és román kommunista fogoly fegyveres kitörése a sátoraljaújhelyi (Zemplén vm.) börtönből. (A kitörés nem sikerül, a benne résztvevők nagy részét lelövik.) — A kormányzó Sztójay Döme altábornagyot, berlini magyar követet nevezi ki miniszterelnökké. Miniszterek: belügy: Jaross Andor; földművelésügy: Jurcsek Béla; honvédelem: Csatay Lajos; igazságügy: Antal István; iparügy: Szász Lajos; kereskedelemés közlekedésügy: Kunder Antal; külügy: Sztójay Döme miniszterelnök; pénzügy: Reményi-Schneller Lajos; vallásés közoktatásügy: Antal István igazságügyminiszter; a miniszterelnök helyettesítésével megbízott tárca nélküli miniszter: Rátz Jenő; tárca nélküli közellátásügyi miniszter: Jurcsek Béla.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
352 1944.03.22 Bányai János távirata Károlyi Mihályhoz (Detroit, 1944. március 22.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 878. (p. 797), Doc. 878.
  
353 1944.03.22 22 марта 1944 г., Ровно.—Телеграмма командира 2-й отдельной чехословацкой воздушно-десантной бригады в СССР В. Пршикрыла Верховному главнокомандующему Вооруженными силами СССР И. В. Сталину о сборе военнослужащими бригады средств на постройку самолета «Вечная дружба» для Красной Армии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 49 (p. 67), Doc. 49
  
354 1944.03.23 A Központi Zsidó Tanács felhívást bocsát ki a magyarországi zsidókhoz.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
355 1944.03.23 Edvard Beneš poveril dočasným vedením vojenského odboja na Slovensku pplk. gšt. Jána Goliana, náčelníka štábu Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici. J. Golian sústredil okolo seba spoľahlivých spolupracovníkov a utvoril Vojenské ústredie (VÚ), ktoré sa stalo hlavným orgánom vojenských príprav ozbrojeného povstania.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
356 1944.03.23 Minister národnej obrany div. gen. Sergej Ingr odoslal na Slovensko smernice, v ktorých sa okrem iného uvádzalo, že slovenské vojenské velenie malo na rozkaz na povstanie vyhlásiť svoje jednotky za súčasť československej armády. V súčinnosti s obyvateľstvom sa tieto jednotky mali zmocniť všetkých zbraní a vojensky dôležitých zariadení v posádkach. Podľa výzbrojných možností mali doplniť počty jednotiek.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
357 1944.03.23 Feljegyzés a Führer és Antoneseu marsall megbeszéléséről a klessheimi kastélyban, 1944. március 23-án
Ránki György, Hitler hatvannyolc tárgyalása I-II. (1983), Dok. 57
  
358 1944.03.24 Roosevelt elnök figyelmezteti a magyar hatóságokat a kegyetlen zsidóellenes intézkedések következményeire.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
359 1944.03.24 Belügyi államtitkárrá nevezik ki Baky Lászlót.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
360 1944.03.24 Antonescu a klessheimi kastélyban, 1944. március 24-én Jelen van: a birodalmi külügyminiszter, Mihai Antonescu miniszterelnök-helyettes, Keitel vezértábornagy és Steflea tábornok
Ránki György, Hitler hatvannyolc tárgyalása I-II. (1983), Dok. 58
  
361 1944.03.26 26. - 27. marec. Ilegálni pracovníci v spolupráci s vojakmi trebišovskej posádky vybrali v noci z 26. na 27. marca zbrane z rotného zbrojného skladu (5 ľahkých guľometov, 20 plných zásobníkov, 2 pušky a iný materiál). Vojaci-dezertéri Michal Kudzej, Ján Ušala a Ján Špak natrvalo zostali v hanušovskej partizánskej skupine (neskoršej jednotke Capajev). 31. marec Guvernér Slovenskej národnej banky (SNB) Imrich Karvaš na základe evakuačných plánov dal preniesť archívy a ústrednú učtáreň SNB do Rajeckých Teplíc.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
362 1944.03.26 Nemecký generál pri slovenskom ministerstve národnej obrany genpor. Fritz Schlieper zaslal náčelníkovi OKW (Oberkommando der Wehrmacht) pravidelnú polročnú správu o činnosti za obdobie od 1. októbra 1943 do 31. marca 1944. Rozoberal v nej problémy slovenskej armády a upozornil na narastajúce nepriateľstvo voči Nemcom v dôstojníckom zbore slovenskej armády.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
363 1944.03.28 Betiltják a Kisgazdapártot és a Szociáldemokrata Pártot.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
364 1944.03.28 március 28. A belügyminiszter betiltja a Szociáldemokrata Pártot, a Független Kisgazdapártot és a Parasztszövetséget; a szakszervezetek élére kormánybiztost nevez ki.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
365 1944.03.28 Директива штаба Грозненской дивизии ВВ НКВД командирам частей Грозненской дивизии о борьбе с бандитизмом в Чечне
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №582
  
366 1944.03.29 A Minisztertanács ülésén a zsidókérdés megoldásával foglalkoznak, több ren­delettervezetet is megszavaznak.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
367 1944.03.29 Komoly Ottó, a Magyar Cionista Szövetség elnökének találkozója Mester Miklóssal.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
368 1944.03.29 március 29. Közzéteszik az 1200. 1210, 1220. 1230 és 1240 1944. számú kormányrendeleteket. (Megtiltja, hogy zsidók háztartásában nem zsidót alkalmazzanak ; megszünteti a zsidók sajtó, színművészeti. Filmművészeti kamarai tagságát; megtiltja, hogy zsidók állami hivatalt töltsenek be; elrendeli, hogy a zsidók megkülönböztető sárga csillagot viseljenek.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
369 1944.03.29 — Közzéteszik az 1310/1944. számú kormányrendeletet. (Eltiltja külföldi rádióadások meghallgatását; a rendeletet megszegők 6 hónapig tartó elzárással büntethetők.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
370 1944.03.29 Anne Frank naplójából: Élet a németek által megszállt Hollandiában
Dokumentumok a XX. század történetéhez. Szerk. Gál Vilmos, Tar Attila Árpád, Nemzeti Tankönyvkiadó 2001 Dokument No. V/9
  
371 1944.03.29 Depeša dr. J. Kopeckému s od po vedou E. Beneša na zprávy zo Slovenska
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 54. (p. 177), Doc. 54.
  
372 1944.03.31 Megjelennek a kormány 1200, 1210, 1220, 1230 és 1240/1944. M. E. kor­mányrendeletei, amelyek megtiltják nem zsidó alkalmazását zsidó háztartásban, eltiltják őket a közszolgálattól és az ügyvédi hivatástól, megszüntetik a zsidók saj­tó- és művészeti kamarai tagságát, kötelezővé teszik a zsidó tulajdonban lévő gép­járművek bejelentését, végül elrendelik a sárga csillag kötelező viselését. Ez utóbbi alól mentesülnek az arany és két ezüst Vitézségi Eremmel kitüntetettek, továbbá a 75 százalékos hadirokkantak,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
373 1944.04.?? Esterházy János: Húsvéti gondolatok
Magyar Hírlap, 1944. április, húsvéti szám; Esterházy János, A kisebbségi kérdés. Válogatott írások, beszédek, interjúk. Szerk. Molnár Imre. Ister Bp. 2000 doc40
  
374 1944.04.?? április közepe A Békepárt megbízásából Kádár János Jugoszláviába indul, hogy kapcsolatot teremtsen a partizánokkal. (Útközben mint katonaszökevényt elfogják és börtönbe zárják; 1944 novemberében sikerül megszöknie.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
375 1944.04.?? Článek ilegálního Předvoje o řešení otázky poměru Čechů a Slováků
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 18
  
376 1944.04.?? Usnesení z dubnového zasedání illegálního vedení komunistické strany Československa Illegální „Rudé právo, koncem dubna 1944
Za svobodu českého a slovenského národa. Sborník dokumentů k dějinám KSČ v letech 1938 - 1945 a k IX., X. a XI. svazku Spisů Klementa Gottwalda, 1956 Dokument No. 1058
  
377 1944.04.?? Károlyi Mihály távirata Vámbéry Rusztemhez (London, 1944. április)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 890. (p. 806), Doc. 890.
  
378 1944.04.?? Zo zprávy o bojovej činnosti partizánskej brigády Jána Nálepku (M. Sečanský)
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 583. (p. 1058), Doc. 583.
  
379 1944.04.?? Апрель 1944 г., Словакия.— Из статьи «Веление времени», опубликованной в словацкой газете «Яношик». призывающей словацкий народ к борьбе против немецко-фашистских захватчиков и их пособников
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 56 (p. 73), Doc. 56
  
380 1944.04.?? Апрель 1944 г., Карпаты.— Обращение Командования Красной Армии к словацкому народу с призывом усилить борьбу против немецко-фашистских захватчиков
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 57 (p. 74), Doc. 57
  
381 1944.04.01 április 1. A honvédelmi miniszter elrendeli a katonai szolgálatra alkalmatlan 1920— 1923. között született férfiak közérdekű munkaszolgálatra való behívását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
382 1944.04.02 Az amerikai légierő először bombázza Budapestet.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
383 1944.04.02 Заявление Советского правительства в связи с вступлением совет ских войск на территорию Румынии.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
384 1944.04.02 V Prešove zomrel Mikuláš Moyzes (*6. 12. 1872, Zvolenská Slatina), hudobný skladateľ, pedagóg. Jeho skladateľská činnosť bola spočiatku zameraná na tvorbu pre organ a chrámovú hudbu. Z organových skladieb významnejšia je Slávnostná omša C dur (1906) a ľudovejšie ladená Omša d mol (1929). V zborovej tvorbe dominujú Tri ženské zbory so sprievodom orchestra (1944) a Abendlied (1913). Prostredníctvom syna Alexandra sa zoznámil s pražským hudobným životom. Po roku 1918 sa zameral na slovenské a maďarské piesne. Diela komponované pod týmto vplyvom často využívajú slovenské folklórne prvky, napr. balady Ctibor (1920, 1944), Na stráži (1923) a i. Významná bola jeho komorná tvorba. Najznámejšou orchestrálnou skladbou je Malá vrchárska symfónia (1936), v ktorej sa spojila vlastná invencia s vplyvom romantickej českej hudby. Pri úpravách ľudových piesní uplatnil klasickú prostotu s jemným zmyslom pre tonálne osobitosti. Významné sú úpravy ľudových piesní, z ktorých prvé vyšli pod názvom Veniec národných piesní (1905), ale i Deväť šarišských ľudových piesní pre mužský zbor (1929) a i. Pedagogické poznatky publikoval v Škole pre organ (1913,1942).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
385 1944.04.02 Károlyi Mihály távirata a montevideói Hungria Libre-hez (London, 1944. április 2.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 879. (p. 797), Doc. 879.
  
386 1944.04.03 április 3. Az első angol bombatámadás Budapest, főleg Csepel és Pesterzsébet nagyüzemei ellen. (Ezt követően rendszeressé válnak a bombázások.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
387 1944.04.04 A keresztény egyházak közbenjárására a keresztény felekezetek lelkipásztorai, szerzetesei, diakónusai, diakonisszái is mentesülnek a sárga csillag viselése alól.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
388 1944.04.04 Žandári zatkli v Dvorníkoch pri Krupine organizátora partizánskeho hnutia, komunistu Ladislava Exnára.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
389 1944.04.04 Intimát s výňatkami zo zpráv došlých zo Slovenska a odoslaných na Slovensko
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 56. (p. 187), Doc. 56.
  
390 1944.04.05 Megjelenik a honvédelmi minisztérium 26 666/1944. sz. rendelete, amely megtiltja a zsidóknak a katonai egyenruha viselését.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
391 1944.04.05 Miniszterelnöki rendelet a sárga csillag viselése alóli mentességről.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
392 1944.04.05 A Zsidó Tanácsnak 500 elrekvirált lakás kulcsát kell leadnia a főváros lakáshi­vatalában.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
393 1944.04.05 Kasztner Rezső és Joel Brand találkozása Wisliccnyvel.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
394 1944.04.05 április 5. Közzéteszik az 1160/1944. számú kormányrendeletet légoltalmi kormánybiztosság létesítéséről. (Elrendelik Budapest kiürítését.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
395 1944.04.05 Инструкция о порядке ссылки членов семей оуновцев и активных повстанцев в отдаленные районы Союза ССР
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №583
  
396 1944.04.05 Záznam hlásenia H. E. Ludina o situácii na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 57. (p. 189), Doc. 57.
  
397 1944.04.06 A Központi Zsidó Tanács engedelmességre és nyugalomra inti a magyaror­szági zsidóságot.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
398 1944.04.06 Az Országos Magyar Sajtókamara törli tagjai sorából a zsidó újságírókat,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
399 1944.04.06 1944, apríl 6. Krupina. - Správa okresného žandárskeho veliteľstva o zatknutí Ladislava Exnára, zaslaná Ústredni štátnej bezpečnosti v Bratislave
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
400 1944.04.07 "Osvienčimský protokol" spísaný slov. Židmi R. Vrbom a A. Wetzlerom po ich úteku z Osvienčimu   
401 1944.04.07 Baky László elnökletével értekezlet a belügyminisztériumban a zsidó gyűjtő-táborok felállításáról. Baky ismerteti a deportáció megkezdését,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
402 1944.04.07 Alfréd Wetzler a Rudolf Vŕba (Rosenberg) utiekli z koncentračného tábora v Osvienčime. Po príchode na Slovensko podali podrobnú hodnovernú správu o situácii v tábore.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
403 1944.04.07 Директивное указание НКВД СССР № 130 об оформлении материалов о ссылке членов семей оуновцев и повстанцев
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №585
  
404 1944.04.07 Справка Отдела спецпоселений НКВД СССР об окончании работ по переселению чеченцев, ингушей и балкарцев с Северного Кавказа в Киргизскую ССР
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №584
  
405 1944.04.08 Указ ПВС № 117/6 «О переселении балкарцев, проживающих в Кабардино-Балкарской АССР, и о переименовании Кабардино-Балкарской АССР в Кабардинскую АССР»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №586
  
406 1944.04.09 Hitler és Speer birodalmi munkaügyi miniszter megállapodása arról, hogy 100 ezer magyar munkaszolgálatost igényelnek.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
407 1944.04.09 V medzištátnom futbalovom zápase v Chorvátsku podľahla slovenská reprezentácia 7 : 3. Všetky slovenské góly dal útočník Športového klubu Bratislava Ján Arpáš.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
408 1944.04.09 Rudá armáda na hranicích Československa. Projev v českém vysílání moskevského rozhlasu 9. dubna 1944
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 544
  
409 1944.04.09 9 апреля 1944 г., Москва.— Директива Генерального штаба Красной Армии о мероприятиях по обеспечению чехословацких военных формирований офицерскими кадрами
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 50 (p. 67), Doc. 50
  
410 1944.04.1? Usnesení ze zasedání ilegálního Ústředního výboru KSČ
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 17
  
411 1944.04.10 Po dohode medzi vládou ZSSR a československou exilovou vládou Ľudový komisariát obrany a Generálny štáb Červenej armády vydali memorandum o organizačných opatreniach na vznik 1. čs. armádneho zboru v ZSSR.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
412 1944.04.10 10 апреля 1944 г., Москва,—Директива Генерального штаба Красной Армии по вопросу о формировании 1-го армейского чехословацкого корпуса
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 51 (p. 68), Doc. 51
  
413 1944.04.10 10 апреля 1944 г., Лондон.— Письмо советника посольства СССР при союзных правительствах в Лондоне В. А. Валькова во Всесоюзное общество культурной связи с заграницей о деятельности чехословацкого Общества культурных и экономических связей с СССР в Лондоне
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 52 (p. 69), Doc. 52
  
414 1944.04.11 Endre Lászlót nevezik ki a belügyminisztérium államtitkárává, s egyben meg­bízzák a zsidókérdés intézésével.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
415 1944.04.11 Донесение заместителя наркома государственной безопасности Б.З. Кобулова наркому внутренних дел Л.П. Берии
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №587
  
416 1944.04.12 Предъявление Советским правительством правительству Румынии условий перемирия.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
417 1944.04.12 Спецсообщение В.Н. Меркулова И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П.Берии об отношении правительств Англии и США к вопросу о гражданской администрации во Франции
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1391
  
418 1944.04.12 Из доклада наркома внутренних дел Грузинской ССР Г.Т. Каранадзе наркому внутренних дел СССР Л.П. Берии
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №666
  
419 1944.04.13 Установление дипломатических отношений между СССР и Новой Зеландией.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
420 1944.04.13 13. - 14. apríl. Na základe žiadosti veliteľa divízie plk. Karola Pekníka po rozkaze nemeckého velenia o nasadení jednotiek 1. pešej divízie v priestore Tiraspola (dnešné Moldavsko) minister národnej obrany gen. Ferdinand Čatloš intervenoval u nemeckého generála pri slovenskom ministerstve národnej obrany vo veci frontového nasadenia 1. pešej divízie. F. Čatloš žiadal Oberkommando der Wehrmacht a Oberkommando des Heeres, aby 1. pešia divízia podľa predchádzajúcich prísľubov nebola použitá v boji.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
421 1944.04.13 Приказ народного комиссара внутренних дел СССР и народного комиссара государственной безопасности СССР № 00419/00137 «О мероприятиях по очистке территории Крымской АССР от антисоветских элементов»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №588
  
422 1944.04.13 Károlyi Mihály Jászi Oszkárhoz és Vámbéry Rusztemhez (London, 1944. április 13.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 880. (p. 798), Doc. 880.
  
423 1944.04.14 A zsidók gyógyszertári jogosítványainak visszavonása.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
424 1944.04.14 1944, apríl 14. Moskva. - Návrhy na niektoré opatrenia v oslobodených územiach Československa, vypracované predstaviteľmi zahraničného byra KSČ v Moskve
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
425 1944.04.14 Návrhy na některá opatření v osvobozených územích Československé republiky, vypracované představiteli moskevského vedení KSČ
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 15
  
426 1944.04.14 Katané neujdou odplatě
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 545
  
427 1944.04.15 Tájékoztatásügyi kormánybiztossá nevezik ki Kolosváry-Borcsa Mihályt.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
428 1944.04.15 A Magyar Zsidókérdés-kutató Intézet szervezeti szabályzatának elfogadása. Ünnepélyesen megnyitják az intézet székházát (Vörösmarty tér 4.).
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
429 1944.04.15 április 15. A belügyminiszter feloszlatja a Független Magyar Szocialista Pártot, a Független Magyar Polgári Pártot (Kossuth Párt), a Polgári Szabadságpártot, a Nemzeti Tábor—Magyar Szociális Népmozgalom szervezetet.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
430 1944.04.15 Инструкция-указание о порядке производства выселения семей активных участников ОУН и УПА
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №589
  
431 1944.04.15 Справка об отправленном спецконтингенте из западных областей Украины
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №667
  
432 1944.04.16 Megjelenik a kormány 1600/1944. M. E. rendelete, amely elrendeli a zsidók vagyonának kötelező bejelentését és zár alá vételét.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
433 1944.04.16 Megindul az északkelet-magyarországi és a kárpátaljai zsidóság gettósítása.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
434 1944.04.16 Заявление правительства СССР о политическом положении Италии.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
435 1944.04.16 Provolání čs. vlády k tvoření národních výborů
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 16
  
436 1944.04.17 április 17. Az I. magyar hadsereg támadást indit a Dnyeszter és a Prut között. (Egy hónap alatt összeomlik, több mint 1500 ember elpusztul.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
437 1944.04.18 18 — 23 апреля Установление дипломатических отношений между СССР и датским Советом свободы.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
438 1944.04.18 Спецсообщение Л.П. Берии и В.Н. Меркулова И.В. Сталину о радиоперехвате и дешифровке переписки на немецких линиях связи София - Будапешт, София - Вена т др.
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1392
  
439 1944.04.18 Károlyi Mihály Barta Lajoshoz (London, 1944. április 18.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 881. (p. 799), Doc. 881.
  
440 1944.04.18 Moholy-Nagy László Károlyi Mihályhoz (Chicago, 1944. április 18.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 882. (p. 799), Doc. 882.
  
441 1944.04.19 A Sztójay-kormány új Zsidó Tanácsot állít fel.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
442 1944.04.20 A zsidók rádióinak elkobzása,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
443 1944.04.20 Československá exilová vláda v Londýne vydala vyhlášku o trvaní stavu brannej pohotovosti štátu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
444 1944.04.20 Jászi Oszkár távirata Károlyi Mihályhoz (Oberlin, 1944. április 20.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 883. (p. 801), Doc. 883.
  
445 1944.04.21 A zsidó tulajdonú üzletek bezárása.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
446 1944.04.21 Спецсообщение Л.П. Берии И.В. Сталину, В.М. Молотову, Г.М. Маленкову, А.И. Микояну о продовольственном положении в Свердловской области
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №1393
  
447 1944.04.21 21 апреля 1944 г., Москва.— Статья 3. Неедлы в газете «Правда» о концерте чешской музыки
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 53 (p. 71), Doc. 53
  
448 1944.04.22 Заявление правительства СССР о советско-финляпдеких отношениях.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
449 1944.04.23 A zsidók élelmiszer-ellátását korlátozó rendelet megjelenése,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
450 1944.04.23 V rámci Matice slovenskej sa vytvoril Sociologický odbor, ktorého predsedom sa stal Imrich Karvaš.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
451 1944.04.23 Bít se až do úplného osvobození republiky! Projev k vojákům s. čs. paradesantní brigády v SSSR v Jefremově 23. dubna 1944
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 546
  
452 1944.04.24 A belügyminiszter több zsidó egyesületet feloszlat.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
453 1944.04.24 Iványi-Grünwald Béla és Révai András Károlyi Mihályhoz (London, 1944. április 24.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 884. (p. 802), Doc. 884.
  
454 1944.04.25 Megjelenik a kormány 1540/1944. M. E. rendelete, amely megtiltja a zsidók értelmiségi munkakörben való alkalmazását.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
455 1944.04.25 Két auschwitzi fogoly (Rudolf Vrba és Josef Lanik) tájékoztatja a szlovák zsi­dóság vezetőit a megsemmisítőtáborról,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
456 1944.04.25 25 апреля 1944 г., Лондон.— Телеграмма посла СССР при союзных правительствах в Лондоне В. 3. Лебедева Народному комиссариату иностранных дел СССР...................
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 54 (p. 72), Doc. 54
  
457 1944.04.26 Közzéteszik az 1610/1944. sz. kormányrendeletet, amely elrendeli a zsidók kényszerlakhelyrc történő telepítését.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
458 1944.04.26 A Minisztertanács hozzájárul 50 ezer munkaszolgálatos Németországba tör­ténő kiküldéséhez.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
459 1944.04.26 április 26. Közzéteszik az 1610/1944. számú kormányrendeletet. (Elrendeli a zsidók lakásának igénybevételét; a zsidókat kényszerlakhely kijelölésével összeköltözteti.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
460 1944.04.27 Snem Slovenskej republiky prijal zákon o povinnom policajnom prihlásení sa. Zákon nadobudol platnosť na území Šarišsko-zemplínskej župy 15. mája 1944 a na ostatnom území Slovenska 1. júna 1944.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
461 1944.04.27 Na porade ilegálnej Slovenskej národnej rady a predstaviteľov odbojových skupín dostal pplk. gšt. Ján Golian poverenie na prípravu vojenského plánu povstania.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
462 1944.04.27 Révai András Károlyi Mihályhoz (London, 1944. április 27.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 885. (p. 802), Doc. 885.
  
463 1944.04.28 A kistarcsai intcrnálótáborból elindul az első szerelvény Auschwitzba,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
464 1944.04.28 Freiberger (Futó) Erzsébet Károlyi Mihálynéhoz (London, 1944. április 28.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 886. (p. 803), Doc. 886.
  
465 1944.04.28 Göndör Ferenc Károlyi Mihályhoz (New York, 1944. április 28.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 887. (p. 803), Doc. 887.
  
466 1944.04.29 április 29. Közzéteszik a 10 750/1944. számú kormányrendeletet. (Elrendeli a teljes sajtócenzúrát.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
467 1944.04.29 1. Máj ve znamení šturmu. Komentář v českém vysílání moskevského rozhlasu 29. dubna 1944
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 547
  
468 1944.04.29 Kárász Győző Károlyi Mihályhoz (Algír, 1944. április 29.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 888. (p. 804), Doc. 888.
  
469 1944.04.30 Megjelenik a kormány 10 800/1944. M. E. rendelete, amely tartalmazza a be­tiltott magyar és külföldi zsidó szerzők neveit. A pótlistát a 11 300/1944. M. E. rendelet tartalmazza, amely június 25-én jelent meg.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
470 1944.04.30 Buday György Károlyi Mihályhoz (London, 1944. április 30.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 889. (p. 805), Doc. 889.
  
471 1944.04.30 30 апреля 1944 г. Бельке Угерске.— Из обращения нелегального бюллетеня КПС «Словацкий партизан» к солдатам и офицерам словацкой армии с призывом оказывать помощь Красной Армии в борьбе против фашистских захватчиков
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 55 (p. 73), Doc. 55
  
472 1944.05.?? Az ún. Auschwitzi jegyzőkönyvet terjeszteni kezdik Budapesten,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
473 1944.05.?? Máj. V špeciálnej škole Ukrajinského štábu partizánskeho hnutia (UŠPH) pri Kyjeve sa začal výcvik partizánskych organizátorských skupín určených na vysadenie na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
474 1944.05.?? május közepe Megalakul a Magyar Front, valamennyi, a németekkel szemben álló politikai erő szervezete.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
475 1944.05.?? Výzva k opětovnému vytvoření jednotného celonárodního orgánu národně osvobozeneckého boje
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 22
  
476 1944.05.?? Požadavky pracujících na úpravu poměrů v osvobozené republice, přetištěné v Předvoji
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 23
  
477 1944.05.?? Za širokou frontu národně osvobozovacího boje Viliam Široký — moták poslaný z bratislavského vězení illegálnímu ÚV KSS v roce 1944
Za svobodu českého a slovenského národa. Sborník dokumentů k dějinám KSČ v letech 1938 - 1945 a k IX., X. a XI. svazku Spisů Klementa Gottwalda, 1956 Dokument No. 1064
  
478 1944.05.?? Vydávat či nevydávat tisk ? Illegální „Rudé právo, květen 1944
Za svobodu českého a slovenského národa. Sborník dokumentů k dějinám KSČ v letech 1938 - 1945 a k IX., X. a XI. svazku Spisů Klementa Gottwalda, 1956 Dokument No. 1063
  
479 1944.05.?? Nový mezník na cestě vztahů mezi SSSR a ČSR Illegální „Rudé právo, květen 1944
Za svobodu českého a slovenského národa. Sborník dokumentů k dějinám KSČ v letech 1938 - 1945 a k IX., X. a XI. svazku Spisů Klementa Gottwalda, 1956 Dokument No. 1062
  
480 1944.05.?? Jednotu! Jednotu! Jednotu! Illegální „Rudé právo, květen 1944
Za svobodu českého a slovenského národa. Sborník dokumentů k dějinám KSČ v letech 1938 - 1945 a k IX., X. a XI. svazku Spisů Klementa Gottwalda, 1956 Dokument No. 1061
  
481 1944.05.?? Май 1944 г., Гомельская область.— Из наградного листа В. Сенько — разведчика партизанской бригады Гомельской области
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 64 (p. 82), Doc. 64
  
482 1944.05.?? Май 1944 г. Брезовице над Торнсой.— Приветствие словацкой газеты «Правда» воинам чехословацких воинских частей в СССР
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 65 (p. 83), Doc. 65
  
483 1944.05.01 1944, máj 1. Moskva - Londýn. - Prevolanie politických predstaviteľov Komunistickej strany Československa, sociálnodemokratickej a národnosocialistickej emigrácie v zahraničí k Prvému máju
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
484 1944.05.01 Сталин И.В., Приказ Верховного Главнокомандующего 1 мая 1944 года № 70
Сталин И.В. Cочинения, Том 15: 1941 -1945. Москва, ОГИЗ, 1953 Doc. 587
  
485 1944.05.01 Справка наркома внутренних дел Л.П. Берии на имя И.В. Сталина о бывших польских гражданах
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №668
  
486 1944.05.01 Z článku J. Švermy Naše dělnictvo v boji za národní svobodu11
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 19
  
487 1944.05.01 Všemu československému pracujícímu lidu! „Československé listy z 1. května 1944
Za svobodu českého a slovenského národa. Sborník dokumentů k dějinám KSČ v letech 1938 - 1945 a k IX., X. a XI. svazku Spisů Klementa Gottwalda, 1956 Dokument No. 1059
  
488 1944.05.01 1 мая 1944 г., Москва.— Из сообщения газеты «Правда» о пресс-конференции в Народном комиссариате иностранных дел СССР в связи с подготовкой Соглашения об отношениях между Советским Главнокомандующим и Чехословацкой администрацией после вступления советских войск на территорию Чехословакии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 58 (p. 75), Doc. 58
  
489 1944.05.02 Megjelenik a belügyminiszter 444/1944. B. M. rendelete, amely megtiltja a
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
490 1944.05.02 zsidók számára a nyilvános fürdők látogatását,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
491 1944.05.02 1944, máj 2. Trnava. - Pravidelné mesačné hlásanie Okresného úradu v Trnava o politickej situácii s údajom o rozširovaní ilegálnych letákov, zaslané prezídiu župného úradu v Bratislave
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
492 1944.05.02 O společném májovém projevu národního odboje. Projev v českém vysílání moskevského rozhlasu dne 2. května 1944
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 548
  
493 1944.05.03 Észak-Erdély zsidóságának gettósítása.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
494 1944.05.03 Vo verejnom vyhlásení vláda Slovenskej republiky (SR) deklarovala svoje jedinečné právo uzatvárať medzinárodné dohody o Slovensku a jeho území, ktoré má právo schvaľovať iba Snem SR.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
495 1944.05.03 V ZSSR vznikla 128. čs. samostatná letecká stíhacia peruť.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
496 1944.05.03 Справка начальника IV отделения Отдела спецпоселений НКВД СССР В.Ф. Угарова о количестве скота и зерна, принятого от переселенцев из бывшей ЧИАССР
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №590
  
497 1944.05.03 Ignotus Pál és társai Károlyi Mihályhoz (London, 1944. május 3.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 891. (p. 807), Doc. 891.
  
498 1944.05.03 Intimát so zprávami o situácii na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 58. (p. 191), Doc. 58.
  
499 1944.05.04 A magyar csendőrség és az Eichmann vezette Sonderkommando konferenciá­ja Bécsben a magyarországi deportálások menetrendjéről,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
500 1944.05.04 Stav slovenskej Technickej brigády v Taliansku doplnil transport zo Slovenska. Tvorili ho dvaja dôstojníci, 845 vojakov a poddôstojníkov a sedem vagónov materiálu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
501 1944.05.06 Megjelenik a kultuszminiszter 8700/1944. V. K. M. rendelete, amely megtiltja
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
502 1944.05.06 a zsidó tanulók számára az iskolai egyenruhák viselését,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
503 1944.05.06 V Nitre sa konalo celoslovenské valné zhromaždenie Matice slovenskej, ktorá tým oslávila 25. výročie svojho obnovenia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
504 1944.05.08 Endre László hivatalosan is kinevezi az új Központi Zsidó Tanács tagjait,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
505 1944.05.08 Установление дипломатических и консульских отношений между СССР и Коста-Рикой.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
506 1944.05.08 Подписание в Лондоне советско-чехословацкого соглашения об отношениях между советским главнокомандующим и чехословацкой администрацией после вступления советских войск на территорию Чехословакии.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
507 1944.05.08 Medzi vládou ZSSR a československou (čs.) vládou bola v Londýne podpísaná československo-sovietska dohoda o správe oslobodeného územia po vstupe sovietskych vôjsk na územie Československa. Dohoda obsahovala aj ustanovenie týkajúce sa vstupu čs. vojska na územie Česko-Slovenskej republiky. V článku 3 o pomere medzi čs. správou a sovietskym hlavným veliteľom po vstupe sovietskych vôjsk na čs. územie sa uvádzalo, že čs. vojsko, ktoré pri vstupe spojeneckých armád bude v ich zväzku, použijú ihneď na čs. území.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
508 1944.05.08 Československo-sovětská dohoda o správě osvobozeného území republiky
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 20
  
509 1944.05.08 Bányai János távirata Károlyi Mihályhoz (Detroit, 1944. május 8.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 892. (p. 807), Doc. 892.
  
510 1944.05.08 Čs.-sovietska dohoda o správe oslobodeného čs. územia
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 59. (p. 192), Doc. 59.
  
511 1944.05.08 8 мая 1944 г., Москва.— Соглашение об отношениях между Советским Главнокомандующим и Чехословацкой администрацией после вступления советских войск на территорию Чехословакии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 59 (p. 78), Doc. 59
  
512 1944.05.1? pol. mája 1944 Dotazy a pokyny F. Moravca zpravodajským agentom „Zdene” a „Hele”, zaslané rádiotelegraficky na Slovensko
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 63. (p. 197), Doc. 63.
  
513 1944.05.10 Письмо наркома внутренних дел Л.П. Берии И.В. Сталину о целесообразности депортации крымских татар в Узбекистан
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №591
  
514 1944.05.10 Vámbéry Rusztem távirata Károlyi Mihályhoz (New York, 1944. május 10.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 893. (p. 808), Doc. 893.
  
515 1944.05.11 Pápež Pius XII. vymenoval nitrianskeho sídelného biskupa Karola Kmeťka za arcibiskupa ad personám.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
516 1944.05.11 Snem Slovenskej republiky prijal zákon číslo 50 o ochrane osobnej slobody, domového pokoja, ich dočasnom obmedzení, ako aj iných práv a slobôd.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
517 1944.05.11 Постановление ГОКО № 5859сс «О крымских татарах»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №592
  
518 1944.05.11 Указания-разнарядка заместителя наркома внутренних дел СССР В.В. Чернышева наркому внутренних дел УССР В.С. Рясному о количестве населения Западной Украины, подлежащего выселению
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №593
  
519 1944.05.11 Москва, 11 мая 1944 г., Перечень вопросов, направленный отделом специальных заданий Генерального штаба Красной Армии в Институт этнографии АН СССР для составления краткого этнографического очерка о народах Чехословакии.Перечень содержит следующие разделы:- «краткие исторические сведения о народах Чехословакии»;- «образование Чехословакии, как самостоятельного государства»;- «этнографические границы народов, населяющих Чехословакию».
Венгерское национальное меньшинство в Чехословакии в контексте межгосударственных отношений Документы и материалы 1944-1951 гг. (М. РОССПЭН, 2017) Doc. 03
  
520 1944.05.11 Nová sovětsko-československá smlouva. Komentář v českém vysílání moskevského rozhlasu 11. května 1944
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 549
  
521 1944.05.11 Intimát so zprávami zo Slovenska
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 60. (p. 194), Doc. 60.
  
522 1944.05.12 V Nových Zámkoch boli miestni židia sústredení do geta v centre mesta. Židov privezených z okolia Nových Zámkov, Galanty, Šale a okolitých obcí zavreli v priestoroch Parnej tehelne Somu Grünfelda. Likvidácia geta a presun novozámockých židov do Grünfeldovej tehelne sa uskutočňovali 6. a 7. júna 1944. Po krátkom pobyte ich opäť odviezli, dvomi transportmi 12. a 15. júna 1944. Do vagónov naložili z Nových Zámkov a okolia celkom 4843 židov.
Érsekújvárott a helyi zsidókat a belvárosban létrehozott gettóban koncentrálták, míg Érsekújvár, Galánta és Vágsellye környéke különböző településeinek zsidóit a Grünfeld Soma-fele gőztéglagyárban tartották fogva. A zsidók elhurcolása a Grünfeld-féle téglagyárba 1944. június 6-án és 7-én történt. Innen június 11-én, és 12-én szállították el őket. A deportáló transzportok június 12-én, illetve 15-én indultak el. Az Érsekújvárról és környékéről elhurcolt zsidók száma 4843 volt.
Strba Sándor, Lang Tamás, Az érsekújvári zsidók története, Kalligram 2004, 145 o. / Tomáš Lang, Sándor Štrba, Holokaust na južnosm Slovensku, Kalligram 2006, str. 197
  
523 1944.05.12 Megjelenik a kultuszminiszter 8960/1944. V. K. M. rendelete, amely meg­vonja a zsidóktól az iskola, tanfolyam vagy tanulóotthon fenntartására vonatkozó engedélyt.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
524 1944.05.12 Prezident Slovenskej republiky (SR) Jozef Tiso vykonal návštevu u Adolfa Hitlera v Klessheime pri Mníchove. V rozhovore na poslednej návšteve v Hitlerovom hlavnom stane prezident SR položil otázku možnosti separátneho mieru, čím sondoval politické vyhliadky slovenského štátu. A. Hitler v odpovedi pripustil túto možnosť, ale až vtedy, keď spojenecké vojská po očakávanom vylodení v západnej Európe utrpia zdrvujúcu porážku, na základe ktorej bude môcť Nemecko diktovať podmienky separátneho mieru. Po vylodení Spojencov a po otvorení druhého frontu 6. júna 1944 boli tieto nádeje viac než nereálne.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
525 1944.05.12 Feljegyzés a Führer és Tiso szlovák államelnök megbeszéléséről, 1944. május 12-én, a klessheimi kastélyban, 11:40-től 13:00-ig Jelen van: a birodalmi külügyminiszter, Tuka szlovák miniszterelnök
Ránki György, Hitler hatvannyolc tárgyalása I-II. (1983) Dok. 59
  
526 1944.05.12 Feljegyzés a Führer katonai helyzetmegbeszéléséről, Tiso szlovák államelnök, Tuka szlovák miniszterelnök, Gašpar és Černák követek, a birodalmi külügyminiszter és valamennyi, a helyzetmegbeszélésen máskor is jelenlevő német úr részvételével, a klessheimi kastélyban, 1944. május 12-én, 1620-tól 176-ig
Ránki György, Hitler hatvannyolc tárgyalása I-II. (1983) Dok. 60
  
527 1944.05.12 Feljegyzés a Führer és Tiso szlovák államelnök megbeszéléséről a klessheimi kastélyban, 1944. május 12-én, 176-tól 18ó-ig Jelen van: a birodalmi külügyminiszter, Keitel vezértábornagy és Ludin követ, továbbá Tuka szlovák miniszterelnök, Čatlos hadügyminiszter, Gašpar és Černák követek
Ránki György, Hitler hatvannyolc tárgyalása I-II. (1983) Dok. 61
  
528 1944.05.12 Rádiogram so zprávami J. Krátkeho o protifašistickom odboji na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 61. (p. 195), Doc. 61.
  
529 1944.05.13 Обращение правительств СССР, США и Англии к Венгрии, Румынии, Болгарии и Финляндии с предложением прекратить войну на стороне Германии.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
530 1944.05.14 Z územia južného Slovenska pričleneného k Maďarsku sa začali deportácie židovského obyvateľstva. Do 10. júla 1944 bolo z celého Maďarska deportovaných 437 402 Židov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
531 1944.05.14 Rádiogram so zprávami J. Krátkeho o vojenskej situácii a protifašistickom hnutí na Slovensku a o otázkach rádiového spojenia
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 62. (p. 195), Doc. 62.
  
532 1944.05.15 Megkezdődik a magyarországi zsidóság deportációja.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
533 1944.05.15 Megtartja alakuló ülését a Magyar Zsidók Központi Tanácsa helyett létreho­zott Magyarországi Zsidók Szövetségének Ideiglenes Intézőbizottsága,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
534 1944.05.15 május 15. Megkezdődik a zsidónak nyilvánított személyek gettóba gyűjtése és németországi koncentrációs (megsemmisítő) táborokba való elszállítása, a főváros kivételével Magyarország egész területén.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
535 1944.05.15 Programový článek Kl. Gottwalda o prvních revolučních opatřeních na osvobozeném území republiky
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 21
  
536 1944.05.15 Úmluva mezi ČSR a SSSR „Československé listy z 15. května 1944
Za svobodu českého a slovenského národa. Sborník dokumentů k dějinám KSČ v letech 1938 - 1945 a k IX., X. a XI. svazku Spisů Klementa Gottwalda, 1956 Dokument No. 1060
  
537 1944.05.15 O některých opatřeních na osvobozeném území republiky
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 550
  
538 1944.05.15 15 мая 1944 г., Москва.— Из статьи К. Готвальда «О некоторых мероприятиях на освобожденной территории республики» в газете «Ческословенске листы»
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 60 (p. 79), Doc. 60
  
539 1944.05.16 Заключение правительствами СССР, США и Великобритании с правительством Норвегии соглашений о гражданской администрации на норвежской территории после ее освобождения.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
540 1944.05.16 május 16. 34 szovjet hadifogságban lévő magyar tiszt és 1200 katona magyar katonai alakulatok szervezését és a németek elleni harcbavetését kéri J. V. Sztálintól. (A kérést nem teljesítik.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
541 1944.05.16 Zágráb, 1944. június 16. A zágrábi követség jelentése a horvátországi magyarok sérelmeiről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.30 (p. 501), Doc. III.30
  
542 1944.05.16 Károlyi Mihály távirata a DMASZ-nak (London, 1944. május 16.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 894. (p. 808), Doc. 894.
  
543 1944.05.16 Charles Brickley Károlyi Mihályhoz (valahol Angliában, 1944. május 16.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 895. (p. 809), Doc. 895.
  
544 1944.05.16 Rádiogramy so zprávami J. Krátkeho o niektorých otázkach slovenského protifašistického hnutia
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 64. (p. 198), Doc. 64.
  
545 1944.05.17 Hlavné vojenské veliteľstvo ministerstva národnej obrany vydalo nariadenie, ktorým sa 18. mája 1944 v Prešove utvorilo Armádne veliteľstvo. Armáda (tzv. východoslovenská) sa mala skladať z Armádneho veliteľstva, z armádnych jednotiek, z 1. a 2. divízie, z jednotiek vzdušných zbraní a z Veliteľstva opevňovacích prác.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
546 1944.05.17 Definice Národní fronty a socialistického bloku, schválené na 10. poradě skupiny čs. socialistů
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 24
  
547 1944.05.18 Márton Áron kolozsvári püspök egy szentbeszédben elítéli a zsidóüldözést.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
548 1944.05.18 A zsidók szabadalmi ügyvivői jogosítványának visszavonása,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
549 1944.05.18 V ZSSR bola 128. čs. samostatná letecká stíhacia peruť reorganizovaná na 1. československý samostatný stíhací pluk.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
550 1944.05.18 Телеграмма наркома внутренних дел Л.П. Берии И.В. Сталину и В.М. Молотову о начале депортации крымских татар
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №595
  
551 1944.05.18 Телеграмма заместителя наркома государственной безопасности Б.З. Кобулова и заместителя наркома внутренних дел И.А. Серова наркому внутренних дел Л.П. Берии о начале депортации крымских татар
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №594
  
552 1944.05.18 Telegram H. E. Ludina o rozporoch Čatloš — Schlieper
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 67. (p. 200), Doc. 67.
  
553 1944.05.18 Rádiogramy so zprávami J. Krátkeho o politických skupinách protifašistického odboja na Slovensku s požiadavkou vymenovať J. Goliana za velitela ilegálneho vojenského ústredia
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 66. (p. 199), Doc. 66.
  
554 1944.05.18 Hlásenie čs. zpravodajského agenta o niektorých otázkach a osobnostiach slovenského protifašistického hnutia
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 65. (p. 198), Doc. 65.
  
555 1944.05.19 Телеграмма заместителя наркома государственной безопасности Б.З. Кобулова и заместителя наркома внутренних дел И.А. Серова наркому внутренних дел Л.П. Берии о продолжении операции по выселению крымских татар
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №596
  
556 1944.05.19 19 мая 1944 г., Москва.— Директива Генерального штаба Красной Армии о сформировании 3-й отдельной пехотной чехословацкой бригады в СССР
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 61 (p. 80), Doc. 61
  
557 1944.05.20 Megjelennek a belügyminiszter 500 és 510/1944. B. M. rendeletei, amelyek korlátozzák a zsidók számára a vendéglátóhelyek látogatását, illetve eltiltják őket a nyilvános szórakozóhelyek látogatásától,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
558 1944.05.20 Итоговый доклад о проведении операции по выселению крымских татар по Судакскому району Крымской АССР
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №601
  
559 1944.05.20 Описание чекистско-войсковой операции по выселению крымских татар по Судакскому району Крымской АССР
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №600
  
560 1944.05.20 Донесение наркома внутренних дел Л.П. Берии И.В. Сталину и В.М. Молотову об окончании операции по выселению крымских татар
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №599
  
561 1944.05.20 Телеграмма заместителя наркома государственной безопасности Б.З. Кобулова и заместителя наркома внутренних дел И.А. Серова наркому внутренних дел Л.П. Берии об окончании операции по выселению крымских татар
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №598
  
562 1944.05.20 Докладная записка наркома внутренних дел Л.П. Берии И.В. Сталину относительно депортации семей коллаборантов из Кабардинской АССР
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №597
  
563 1944.05.20 Böhm Vilmos Károlyi Mihályhoz (Stockholm, 1944. május 20.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 896. (p. 810), Doc. 896.
  
564 1944.05.20 20 мая 1944 г., Москва.— Телеграмма Народного комиссариата иностранных дел СССР послу СССР при союзных правительствах в Лондоне В. 3. Лебедеву о советской помощи населению освобожденных Красной Армией районов Чехословакии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 62 (p. 81), Doc. 62
  
565 1944.05.21 Постановление ГОКО № 5937с о направлении в целлюлозно-бумажную промышленность и леспромхозы Наркомлеса 10 тысяч семей переселяемых крымских татар
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №602
  
566 1944.05.23 május 23. A kormányzó Imrédy Bélát gazdasági csúcsminiszterré nevezi ki.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
567 1944.05.23 Intimát so zprávou o poradách Tiso — Hitler 12. 5. 44
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 68. (p. 200), Doc. 68.
  
568 1944.05.24 Megjelenik a kormány 1870/1944. M. E. rendelete, amely törli a tőzsde zsidó
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
569 1944.05.24 tagjait és tanácstagjait, továbbá elbocsátja a tőzsde zsidó alkalmazottait.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
570 1944.05.24 Megkezdődik a zár alá vett zsidó vagyontárgyak leltározása,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
571 1944.05.25 A zár alá vett zsidó műtárgyak számbavételére kormánybiztost neveznek ki (1830/1944. M. E. rendelet),
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
572 1944.05.25 Указ ПВС РСФСР «О переименовании города Элиста Астраханской области»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №604
  
573 1944.05.25 Шифрограмма заместителя наркома внутренних дел В.В. Чернышева начальнику УНКВД по Сталинградской области В.С. Прошину
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №603
  
574 1944.05.25 Károlyi Mihály a londoni szláv nagygyűléshez (London, 1944. május. 25.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 897. (p. 811), Doc. 897.
  
575 1944.05.26 Pokyny, smernice a dotazy S. Ingra J. Golianovi, zaslané rádiotelegraficky na Slovensko
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 69. (p. 201), Doc. 69.
  
576 1944.05.27 Predsedníctvo HSĽS zbavilo Pavla Čarnogurského poslaneckého mandátu v Slovenskom sneme. Čarnogurský spolupracoval so skupinou partizánskeho veliteľa mjr. Anatolija D. Kovalenka (krycie meno Belov).
Branislav Kinčok a kol. Gustáv Husák a jeho doba, ÚPN Bratislava 2015
  
577 1944.05.28 Рапорт начальника Галанчожского оперсектора А.К. Гранского заместителю наркома государственной безопасности Б.З. Кобулову о самочинных расстрелах мирного вайнахского населения
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №606
  
578 1944.05.28 Приказ НКВД СССР № 00632 «Об организации оперативных секторов в Грозненской области, Дагестанской, Северо-Осетинской и Кабардинской АССР»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №605
  
579 1944.05.29 V Báčskom Petrovci (Srbsko) zomrel Janko Čajak (*18. 12. 1863, Liptovský Ján), učiteľ, spisovateľ, autor literárnych i publicistických diel Tri rozprávky (1907), Pred oltárom (1908), Rodina Rovesných (1909), Suchoty (1922), Ecce homo (1922), Dejiny Slovákov, Zápisky z rukojemníctva (1923) a i. Po štúdiu na gymnáziu v Banskej Štiavnici pôsobil od roku 1893 v dolnozemskej Báčke, kde vykonával osvetovú činnosť. Bol redaktorom a pracovníkom Matice slovenskej. Roku 1922 založil týždenník Národná jednota. Na dôchodku redigoval mesačník Nový čas (1933 - 1938).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
580 1944.05.29 Постановление СНК № 627-176сс «О выдаче скота и продовольственного зерна спецпереселенцам — карачаевцам, чеченцам, ингушам, балкарцам и калмыкам в обмен за принятые от них скот и зерно в местах выселения»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №609
  
581 1944.05.29 Письмо наркома внутренних дел Л.П. Берии И.В. Сталину о целесообразности депортации болгар, греков и армян из Крыма
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №608
  
582 1944.05.29 Указ ПВС РСФСР «О перенесении районных центров Нагорного, Урванского и Чегемского районов, переименовании Хуламо-Безенгиевского района и о ликвидации Черекского района Кабардинской АССР»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №607
  
583 1944.05.30 Slovenskí žandári zaistili na Ponitrí ruského organizátora partizánov Pavla Alexandroviča Baranova.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
584 1944.05.30 Károlyi Mihály Moholy-Nagy Lászlóhoz (London, 1944. május 30.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 898. (p. 812), Doc. 898.
  
585 1944.05.30 Žiadosť o oznámenie údajov pre zaslanie zbraní a bojového materiálu na Slovensko, zaslaná rádiotelegraficky na Slovensko
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 70. (p. 202), Doc. 70.
  
586 1944.05.31 Belügyminiszteri rendelet a külföldi és a hontalan zsidók internálásáról (9999/1944. B. M. rendelet),
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
587 1944.05.31 Zápis o 12. poradě skupiny čs. socialistů
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 25
  
588 1944.05.31 Károlyi Mihály Simon Mózeshez (London, 1944. május 31.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 899. (p. 813), Doc. 899.
  
589 1944.05.31 31 мая 1944 г., Москва.— Письмо уполномоченного СНК СССР по формированию чехословацких воинских частей на территории СССР Г. С. Жукова начальнику Главупраформа Красной Армии генерал-полковнику И. В. Смородинову об удовлетворении ходатайства чехословацкого командования о направлении в чехословацкие воинские части в СССР гражданок Чехословакии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 63 (p. 82), Doc. 63
  
590 1944.06.?? Protestáns püspökök tiltakozása Sztójaynál a zsidóság deportálása miatt,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
591 1944.06.?? 1944 június-július - a csehszlovák emigráció szorgal­mazza, hogy a szovjet csapatok Észak (tehát Szlo­vákia) felől támadjanak Magyarországra, s az előre­nyomulok (Sztálint idézve) „rövid úton", a lengyel­országi németekéhez hasonlóan intézzék el a felvidéki magyar kisebbség sorsát. (S. Cambel szlovák törté­nész - könyve tanúsága szerint — még 1972-ben is sajnálatosnak tartja, hogy az augusztus 23-i román át­állás következtében a magyaroknak, ellentétben pl. a szepességi németekkel, „a támadás iránya miatt" nem volt hová futniuk.)
Szlovákiai jelentés. A magyar kisebbség állapotáról. Magyar füzetek 4, Párizs 1982
  
592 1944.06.?? Сталин И.В., Ответ корреспонденту “Правды”
Сталин И.В. Cочинения, Том 15: 1941 -1945. Москва, ОГИЗ, 1953 Doc. 588
  
593 1944.06.?? június eleje Megjelenik a Magyar Front kiáltványa. (Népháborút hirdet a német megszállók és a nyilasok ellen, a béke és az ország demokratikus átalakulása megvalósítására.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
594 1944.06.?? A Magyar Front kiáltványa a magyar nemzethez.
Dokumentumok a XX. század történetéhez. Szerk. Gál Vilmos, Tar Attila Árpád, Nemzeti Tankönyvkiadó 2001 Dokument No. VI/13
  
595 1944.06.01 Prvá pešia divízia slovenskej armády bola premenovaná na 1. technickú divíziu a Technická brigáda v Taliansku na 2. technickú divíziu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
596 1944.06.01 Vznikol 1. československý stíhací letecký pluk v ZSSR.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
597 1944.06.01 június 1—3. Könyvnapok. (Megjelenik 51 könyv, valamennyi magyar szerző műve. Közötte; Dsida Jenő Válogatott versek; Hunyady Sándor A hajó királynője. Regény; Karácsony Sándor A magyarok kincse; Krúdy Gyula Az utolsó gavallér. Regény; László Gyula A honfoglaló magyar nép élete; Nyírő József Néma küzdelem; Péczely Attila Beszélgetés a népzenéről; Reviczky Gyula Összes munkái; Schütz Antal Krisztus; Surányi Miklós -Egyedül vagyunk; Szabó Pál Politika; Szende Aladár Süss föl, nap; Tabéry Géza Szarvasbika; Vajda János Összes művei.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
598 1944.06.01 Slovo k českým spisovatelům, umělcům a vědcům Zdeněk Nejedlý — „Československé listy z 1. června 1944
Za svobodu českého a slovenského národa. Sborník dokumentů k dějinám KSČ v letech 1938 - 1945 a k IX., X. a XI. svazku Spisů Klementa Gottwalda, 1956 Dokument No. 1066
  
599 1944.06.01 K otázce odborových organisací Jan Šverma — „Československé listy z 1. června 1944
Za svobodu českého a slovenského národa. Sborník dokumentů k dějinám KSČ v letech 1938 - 1945 a k IX., X. a XI. svazku Spisů Klementa Gottwalda, 1956 Dokument No. 1065
  
600 1944.06.01 Príkazy S. Ingra J. Golianovi na udržovanie pravidelného spojenia s Londýnom, zaslané rádiotelegraficky na Slovensko
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 71. (p. 202), Doc. 71.
  
601 1944.06.02 Постановление ГОКО № 5984сс о выселении с территории Крымской АССР болгар, греков и армян
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №610
  
602 1944.06.02 Károlyi Mihály Anthony Edenhez (London, 1944. június 2.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 900. (p. 814), Doc. 900.
  
603 1944.06.02 Intimát s informáciami J. Krátkeho o politickom vedení slovenského odboja
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 72. (p. 203), Doc. 72.
  
604 1944.06.04 Kormányrendelet a zsidók bevásárlási idejének korlátozásáról (1990/1944. M. E.rendelet).
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
605 1944.06.04 Ideologie nového slovanství se stala součástí programu celého československého zahraničního odboje. Edvard Beneš v dopise Vseslovanskému výboru 4. června 1944 napsal: „Nikdy během své dlouhé kariéry veřejné činnosti jsem ani na jedinou chvíli nepřestával prosazovat ideu slovanské spolupráce a budu v tom pokračovat, dokud budu živ. Jsem přesvědčen o tom, že nyní, poprvé v dějinách, tato spolupráce dosáhla toho stupně, kdy se stala politickou skutečností nesmírného významu, jak pro slovanské národy, tak i pro svět a bezpečnost celé Evropy."
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
606 1944.06.04 4 июня 1944 г., Москва.— Директива Генерального штаба Красной Армии о переформировании 128-й отдельной чехословацкой истребительной авиационной эскадрильи в 1-й отдельный чехословацкий истребительный авиационный полк
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 66 (p. 83), Doc. 66
  
607 1944.06.05 Károlyi Mihály Frank K. Robertshez (London, 1944. június 5.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 901. (p. 815), Doc. 901.
  
608 1944.06.06 Sztójay találkozása Hitlerrel.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
609 1944.06.06 Высадка союзников в Нормандии. Открытие второго фронта в Европе.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
610 1944.06.06 Spojenecké vojská začali inváziu v Normandii v severnom Francúzsku, otvoril sa druhý front.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
611 1944.06.06 Velenie 1. technickej divízie prevzal od plk. Karola Pekníka plk. František Krakovský. Pod jeho velením sa do konca júna 1944 uskutočnila reorganizácia divízie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
612 1944.06.06 június 6. Az angol—amerikai csapatok partra szállnak Normandiában. (Megnyílik a második front.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
613 1944.06.06 Angol haditudósítók a normandiai partraszállásról.
Dokumentumok a XX. század történetéhez. Szerk. Gál Vilmos, Tar Attila Árpád, Nemzeti Tankönyvkiadó 2001 Dokument No. V/11
  
614 1944.06.06 Intimát so zprávou J. Krátkeho o situácii vo vojenskom a politickom vedení odboja na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 73. (p. 204), Doc. 73.
  
615 1944.06.07 Bola uzavretá dohoda medzi Slovenskou republikou (SR) a Nemeckom o splnení brannej povinnosti slovenských štátnych príslušníkov nemeckej národnosti v nemeckých branných silách a vo Waffen-SS. Takto vykonávaná služba mala byť rovnocenná so službou v armáde SR. Dohoda nadobudla účinnosť až 4. októbra 1944.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
616 1944.06.07 Feljegyzés a Führer és Sztójay magyar királyi miniszterelnök megbeszéléséről a klessheimi kastélyban, 1944. június 7-én, 16°55-től 18°15-ig Jelen van: a birodalmi külügyminiszter
Ránki György, Hitler hatvannyolc tárgyalása I-II. (1983), Dok. 62
  
617 1944.06.07 Ze zápisu 13. porady skupiny čs. socialistů
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 26
  
618 1944.06.07 Telegram H. E. Ludina o dalšom vývine rozporov Čatloš —Schlieper
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 75. (p. 206), Doc. 75.
  
619 1944.06.07 Depeša H. Píkovi so zprávami o vytvorení ilegálneho vojenského vedenia a o rozmiestnení vojenských jednotiek na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 74. (p. 205), Doc. 74.
  
620 1944.06.09 1944, jún 9. Štubnianske Teplice. - Prípis Hlavného veliteľstva žandárstva podriadeným útvarom o rozširovaní ilegálneho časopisu Pravda a titulná strana tohto časopisu s článkom o vstupe Sovietskej armády na pôdu Československa
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
621 1944.06.09 9. - 10. jún. V priestore Veľkých Uheriec (okr. Partizánske) bola vysadená trojčlenná skupina Manganese (František Bíroš, Drahomír Vaňura a Štefan Košina), ktorá prešla špeciálnym výcvikom vo Velkej Británii. Neskôr nadviazala spojenie so slovenským civilným aj vojenským odbojom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
622 1944.06.09 Generální útok proti německu započal. Projev v českém vysílání moskevského rozhlasu 9. června 1944
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 551
  
623 1944.06.10 Telegram H. E. Ludina vo veci Čatloš —Schlieper
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 76. (p. 208), Doc. 76.
  
624 1944.06.10 10 июня 1944 г., Проскуров.— Из приказа командования 2-й чехословацкой воздушно-десантной бригады
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 67 (p. 84), Doc. 67
  
625 1944.06.11 Prvý transport (por. č. 96) 2899 deportovaných Židov z Nových Zámkov. Druhý transport (por. č. 105) s 1980 ľuďmi bol vypravený 15.6. Vo vyhladzovacom tábore Osvienčim z nich zahynulo 4386 ľudí.
Az érsekújvári pályaudvarról elindították az első (96. számú) vasúti szerelvényt amely város és környéke 2899 zsidó lakosát az auschwitzi haláltáborba szállította. Június 15-én a másikat (105. sz.) 1980 érsekújvári lakossal. Közülük 4386 veszett oda.
Strba Sándor-Lang Tamás, Az érsekújvári zsidóság története (Kalligram Pozsony 2004) 190 o.
  
626 1944.06.13 Nemecko uskutočnilo prvý útok raketami V-l proti Velkej Británii.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
627 1944.06.13 A zsidók deportálásának kezdete
Dokumentumok a XX. század történetéhez. Szerk. Gál Vilmos, Tar Attila Árpád, Nemzeti Tankönyvkiadó 2001 Dokument No. VI/14
  
628 1944.06.14 Megjelenik a zsidók üzlethelyiségeinek felhasználásáról szóló kormányren­delet (2120/1944. M. E. rendelet).
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
629 1944.06.14 Stanovisko čs. vládnych kruhov k otázke jednoty a vedenia slovenského odbojového hnutia, zaslané rádiotelegraficky na Slovensko
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 77. (p. 209), Doc. 77.
  
630 1944.06.15 Kolosváry-Borcsa Mihály jelképesen megkezdi az összegyűjtött 447 627 „zsi­dó könyv" megsemmisítését.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
631 1944.06.15 június 15. Kolosváry-Borcsa Mihály kormánybiztos újságírók jelenlétében jelképesen megkezdi az addig begyűjtött 447 627 kötet „Zsidó könyv” megsemmisítését.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
632 1944.06.15 Письмо наркома внутренних дел Л.П. Берии И.В. Сталину о целесообразности депортации турецких, греческих и иранских подданных
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №611
  
633 1944.06.15 Károlyi Mihály Tamás Aladárhoz (London, 1944. június 15.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 902. (p. 816), Doc. 902.
  
634 1944.06.15 Stanovisko J. Goliana k základným otázkam vojenskej koncepcie povstania, zaslané rádiotelegraficky do Londýna
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 78. (p. 210), Doc. 78.
  
635 1944.06.16 Britské letectvo bombardovalo rafinériu Appolo v Bratislave. Odhad obetí sa pohybuje medzi 200 a 700.   
636 1944.06.16 Budapest polgármesterének rendelete a zsidóság gcttósításáról Budapest egyes kerületeiben.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
637 1944.06.16 Americké letecké zväzy bombardovali územie Bratislavy, zamerali sa na centrum, ale bombardovali aj okrajové časti hlavného mesta Slovenskej republiky. Nálet 33 stíhačiek a 158 bombardérov, ktoré zhodili kobercovým spôsobom podľa odhadu 1 000 bômb s hmotnosťou 278 ton, si vyžiadal okrem hmotných škôd obete z radov Bratislavčanov. Letecké poplachy sa stali na jar 1944 pre Bratislavčanov každodennou samozrejmosťou, a keďže si na ne zvykli, stalo sa im to osudné. Aj 16. júna o 10.30 hod. zahučali sirény, ktoré tak ako mnohokrát predtým prerušili bežný život mesta a oznamovali začiatok leteckého poplachu. Nasledovali detonácie vyvolané leteckými bombami. Horela chemická továreň - rafinéria Apollo; tá bola hlavným cieľom bombardovania, v ktorej však robotníci ani po vyhlásení poplachu nesmeli prerušiť prácu. Ťažko poškodené boli technické zariadenia rafinérie kľúčového významu ako atmosféricko-vákuová destilácia, kotlová destilácia, rozpúšťadlová parafínka, termálny krak, kotolňa a ďalšie časti. Škodu vyčíslili na 319 miliónov slovenských korún. Najviac obetí (132) bolo z radov pracovníkov rafinérie. Bomby zasiahli nielen priemyselné objekty, ale padli aj na známu bratislavskú kaviareň Štefánka, na vinohradnícku Vysokú ulicu, zasiahli trhovisko na dnešnom Námestí Slovenského národného povstania a ďalšie ulice. Horela aj dnešná budova Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží. Bilancia bola tragická: 157 ťažko ranených a 584 ľahko ranených, počet mŕtvych sa v nasledujúcich dňoch zvýšil na 181, niektoré pramene uvádzajú až 270 mŕtvych.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
638 1944.06.17 17. - 18. jún. V Bratislave sa konali 1. majstrovstvá Slovenska žien v atletike.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
639 1944.06.17 Стенограмма совещания К.Е. Ворошилова и А.С. Щербакова с поэтами и композиторами по созданию советского гимна
Фонд А. Н. Яковлева, Документы российских архивов об истории создания Государственного гимна СССР. 1943–1946 гг. Документ №15
  
640 1944.06.17 Москва, 17 июня 1944 г., Замечания отдела специальных заданий Генерального штаба Красной Армии на раздел «Юго-Западная граница этнографической территории Закарпатской Украины» в очерке «Западная этнографическая граница карел, литовцев, белорусов, украинцев и молдован», составленном авторской бригадой научных сотрудников Института этнографии АН СССР (под общей редакцией директора Института этнографии АН СССР С.П. Толстова, С.А. Токарева и др.)Замечания позволяют оценить характер предоставляемых Институтом этнографии АН СССР материалов, особое внимание со стороны заказчика к таким вопросам, как численность различных групп населения, их история, проблемы определения этнографических границ и смешанного населения, в том числе «с преобладанием венгров».
Венгерское национальное меньшинство в Чехословакии в контексте межгосударственных отношений Документы и материалы 1944-1951 гг. (М. РОССПЭН, 2017) Doc. 04
  
641 1944.06.17 Károlyi Mihály Göndör Ferenchez (London, 1944. június 17.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 903. (p. 817), Doc. 903.
  
642 1944.06.17 Prípis velvyslanca Rittera vo veci Schlieperovho nástupcu
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 80. (p. 211), Doc. 80.
  
643 1944.06.17 Uznesenie ÚV KS (b) Ukrajiny o pomoci pri organizovaní partizánskeho hnutia v Československu
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 79. (p. 211), Doc. 79.
  
644 1944.06.17 17 июня 1944 г. Киев.—Из постановления ЦК КП (б) У об оказании помощи КПЧ в организации партизанского движения на территории Чехословакии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 68 (p. 85), Doc. 68
  
645 1944.06.18 Из дневника работы по созданию нового Государственного Гимна Советского Союза 18.06.1943 - 18.03.1944 г.
Фонд А. Н. Яковлева, Документы российских архивов об истории создания Государственного гимна СССР. 1943–1946 гг. Документ №16
  
646 1944.06.19 Na Vysokej vojennej škole v Bratislave vyradili druhý turnus jej poslucháčov. Bol posledným počas existencie slovenského štátu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
647 1944.06.19 Обращение наркома внутренних дел Л.П. Берии к заместителю председателя СНК В.М. Молотову относительно обучения детей спецпереселенцев
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №612
  
648 1944.06.20 Genpor. Fritz Schlieper, nemecký generál pri slovenskom ministerstve národnej obrany, vzniesol pred prezidentom Slovenskej republiky Jozefom Tisom ostrú kritiku pomerov v slovenskej armáde.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
649 1944.06.20 Распоряжение СНК № 13287рс относительно обучения детей спецпереселенцев
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №613
  
650 1944.06.20 Intimát so zprávou o politickej situácii a stave odboja na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 81. (p. 213), Doc. 81.
  
651 1944.06.21 Endre László és Baky László beszámol a Minisztertanácsnak az addigi depor­tálásokról.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
652 1944.06.21 V Remeninách zastrelili príslušníci partizánskej skupiny Čapajev okresného veliteľa Hlinkovej gardy, učiteľa M. Šimu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
653 1944.06.21 június 21. A minisztertanács jóváhagyja a rendőrség és a csendőrség egybeolvasztását, és katonai szervezetté való nyilvánítását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
654 1944.06.21 Depeša S. Ingra J. Golianovi k otázke uznania slovenskej armády za spojeneckú
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 82. (p. 215), Doc. 82.
  
655 1944.06.22 Приказ по НКВД СССР и НКО СССР № 0078/42 о депортации в отдаленные районы всех украинцев, проживавших под оккупацией
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №669
  
656 1944.06.22 22. 6. —7. 7. 1944 Intimáty so zprávami J. Goliana o vojenskom pláne a stave príprav povstania
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 83. (p. 216), Doc. 83.
  
657 1944.06.23 Rendelet a zsidó anyakönyvek beszolgáltatásáról (8200/1944. V. K. M. ren­delet).
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
658 1944.06.23 Pokyny S. Ingra stanoviace úlohy J. Krátkeho, zaslané rádiotelegraficky na Slovensko
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 84. (p. 219), Doc. 84.
  
659 1944.06.24 Постановление ГОКО № 6100сс о выселении из Крыма в Узбекистан турецких, греческих и иранских подданных с просроченными паспортами
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №614
  
660 1944.06.24 Depeše e. Benešovi. 24. června 1944
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 552
  
661 1944.06.25 XII. Pius pápa felhívást juttat el I lorthyhoz az üldözöttek védelmében,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
662 1944.06.26 Roosevelt elnök figyelmezteti a magyar kormányt a zsidóüldözések következ­ményeire.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
663 1944.06.26 26. - 27. jún. Československá vojenská misia vyslala na Slovensko tri dvojice spravodajcov: Karol Čapliar - Filip Kopinec, Karol Grun Štefan Kuchárek a Juraj Lakota - Anton Bukový. Prvú z dvojíc krátko po zoskoku zatkli.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
664 1944.06.26 Z projevu B. Laušmana o reakčních snahách čs. MNO
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 27
  
665 1944.06.26 Z návrhu poradní zprávy Státní rady o činnosti ministerstva vnitra
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 28
  
666 1944.06.26 Depeše Kl. Gottwalda k otázce složení vládní delegace pro osvobozené území
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 29
  
667 1944.06.26 Depeša Zd. Fierlingera o pomoci UŠPH partizánskemu hnutiu v Československu
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 86. (p. 221), Doc. 86.
  
668 1944.06.26 Depeša H. Piku o vysielaní parašutistov na územie Československa
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 85. (p. 220), Doc. 85.
  
669 1944.06.26 26 июня 1944 г., Москва.— Депеша посла Чехословакии в СССР 3. Фирлингера Министерству иностранных дел Чехословакии о помощи Украинского штаба партизанского движения в организации сопротивления на чехословацкой территории
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 69 (p. 86), Doc. 69
  
670 1944.06.27 1600 csendőr érkezik a fővárosba.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
671 1944.06.27 V Clearwateri (USA) zomrel Milan Hodža (*1. 2. 1879, Sučany), politik, štátnik, novinár, signatár Deklarácie slovenského národa, ktorý sa zaslúžil o rozvoj agrarizmu na Slovensku. V roku 1942 v Londýne vyšla jeho práca Federácia v strednej Európe - Úvahy a spomienky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
672 1944.06.28 Vojenské ústredie poslalo do Londýna rámcový Vojenský plán povstania.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
673 1944.06.28 Сообщение по «ВЧ» заместителя наркома внутренних дел И.А. Серова наркому внутренних дел Л.П. Берии о завершении операции по выселению из Крыма греков, болгар, армян, а также иностранных подданных
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №615
  
674 1944.06.28 Rádiotelegrafická zpráva J. Krátkeho o spolupráci s V. Talským a J. Imrom
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 87. (p. 222), Doc. 87.
  
675 1944.06.29 Serédi Jusztinián pásztorlevele a zsidóüldözések ellen, a pásztorlevél felolva­sása azonban Antal István kultuszminiszter kérésérc elmarad,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
676 1944.06.29 V Bratislave sa konala porada ilegálnej Slovenskej národnej rady (SNR) a Vojenského ústredia (VÚ), na ktorej bol schválený vojenský plán ozbrojeného povstania. Rámcový Vojenský plán povstania, ktorý poslalo VÚ 28. júna 1944 do Londýna, rátal predovšetkým s nasadením Poľnej armády (2 pešie divízie) na východnom Slovensku. Tá mala po vyhlásení nepriateľstva a dosiahnutí koordinácie v súčinnosti s Červenou armádou (ČA) uvoľniť karpatské priesmyky, a tak umožniť jej rýchly prechod na Slovensko.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
677 1944.06.29 Stephen Spender Károlyi Mihályhoz (London, 1944. június 29.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 904. (p. 818), Doc. 904.
  
678 1944.06.30 Jaross felmenti Endrét és Bakyt a zsidóügyek intézése alól. július
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
679 1944.06.30 Megjelenik a Felhívás a keresztény társadalomhoz című röpirat,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
680 1944.06.30 Československá vláda vymenovala Františka Némca za vládneho delegáta pre oslobodené územie Československa a div. gen. Rudolfa Viesta za jeho zástupcu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
681 1944.07.?? 1944 nyara - a kisebbségek likvidálását egyre inkább a moszkvai emigráció sürgeti. Klement Gottwald és csoportja nemzetiségpolitikai elképzeléseit a Szovjet­unióban végrehajtott nagyarányú kényszer-áttelepíté­sek hatása alatt fejleszti ki.
Szlovákiai jelentés. A magyar kisebbség állapotáról. Magyar füzetek 4, Párizs 1982
  
682 1944.07.?? 1944 július - Szlovákia illegális Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottsága K. Smidke útján helyzetjelentést küld Moszkvába: „Azt lehet mondani, hogy a magya­rok, eltérően a németektől, rendesen viselkedtek Szlovákiában, többségükben demokraták és sok a baloldali tájékozódású". (A dokumentumot csak ne­gyedszázaddal később, 1969-ben hozzák nyilvános­ságra, mivel megállapításai nem férnek össze a Kassai Kormányprogram magyarokra vonatkozó fejezetének indoklásával.) „A magyar kérdés rendezésének elképzelését 1944 nyaráig még nem egyeztette egymással a hazai illegális Kommunista Párt és a Gottwald ve­zette moszkvai emigráció. 1944 nyarán a hazai kom­munisták még nem tudták, hogy a moszkvai emigrá­ció a magyar kérdést teljes kitoloncolással kívánja megoldani, ezért küldtek „ünneprontó" leveleket a magyarok demokratikus magatartásáról Moszkvába - írja Janics Kálmán.
Szlovákiai jelentés. A magyar kisebbség állapotáról. Magyar füzetek 4, Párizs 1982
  
683 1944.07.?? Čatlošovo memorandumNávrh na vojenský převrat na Slovensku a nabídka vojenské spolupráce určená sovětské vládě a velení Rudé armády, červenec 1944.
Čatlošovo memorandum
  
684 1944.07.?? Júl. Minister národnej obrany gen. Ferdinand Čatloš skoncipoval Memorandum - návrh na protinemecký vojenský prevrat a na zriadenie vojenskej diktatúry na Slovensku. Pri realizácii tohto plánu počítal s pomocou Červenej armády.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
685 1944.07.?? Júliusovi Noskovi, aby s platnosťou od 20.00 hod. vydal heslo na povstanie a nariadil povolanie dvoch ročníkov do zbrane.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
686 1944.07.?? V neskorých večerných hodinách sa v budove Veliteľstva pozemného vojska odohrala ozbrojená konfrontácia a prestrelka medzi plukovníkmi Viliamom Kanákom a Ondrejom Zverinom na jednej strane a dôstojníkmi zapojenými do povstaleckej akcie na strane druhej. Povstalci obidvoch plukovníkov zaistili, odviezli do Harmanca a neskôr zastrelili. Po prekonaní odporu dvoch plukovníkov bolo jednotlivým vojenským posádkam vydané heslo „Začnite s vysťahovaním!“, ktoré bolo signálom na začatie ozbrojeného odporu proti nemeckým okupantom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
687 1944.07.?? Okolo 21. hodiny preniklo heslo na začatie povstania do Trnavy, kde určený povstalecký veliteľ stot. Karol Fraňo zvolal zhromaždenie dôstojníkov a rotmajstrov, na ktoré dal zavolať aj oficiálneho veliteľa posádky stot. Andreja Benka Rybára. V duchu povstaleckých inštrukcii sa v Trnave začali uskutočňovať vojenské opatrenia a vyhlásila sa mobilizácia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
688 1944.07.?? Pplk. gšt. Ján Golian vydal rozkaz jednotlivým posádkam slovenskej armády začať ozbrojený odpor proti okupačným silám. Začalo sa Slovenské národné povstanie (SNP). Ozbrojené vystúpenie obyvateľstva Slovenska vypuklo ako odpoveď na obsadzovanie územia Slovenskej republiky nemeckou armádou. Napriek neukončeným prípravám povstania Vojenské ústredie v Banskej Bystrici po vstupe okupačných nemeckých vôjsk na slovenské územie vydalo príkaz na ozbrojený odpor. Centrom vojenských, partizánskych síl a politických orgánov SNP sa stala Banská Bystrica. Do povstania sa zapojili mnohé vojenské posádky slovenskej armády na západnom a strednom Slovensku. Dve slovenské divízie dislokované na východnom Slovensku sa vinou veliteľov po vypuknutí SNP rozpadli a velká časť ich príslušníkov bola internovaná. Vojsko zapojené do povstaleckých bojov dostalo názov 1. československá armáda (od 30. septembra 1944 1. československá armáda na Slovensku).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
689 1944.07.?? július A rádió-vevőkészülékek száma az országban megközelíti az egymilliót.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
690 1944.07.?? Lengyelország. A szovjetek Lublinban felállítják a kommunistákból álló Nemzeti Felszabadítási Bizottságot.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
691 1944.07.?? júl 1944 Čatlošovo memorandum určené sovietskym vládnym a vojenským kruhom
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 113. (p. 262), Doc. 113.
  
692 1944.07.0? Programové prohlášení ilegální komunistické skupiny Předvoj
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 30
  
693 1944.07.01 David Greenglass chosen to work on the Manhattan Project   
694 1944.07.02 július 2. Súlyos légitámadás éri a fővárost, Győrt, Szolnokot és Komáromot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
695 1944.07.04 1944, júl 4. Sanica. - Pravidelná mesačná správa o politickej situácii z hľadiska nálady obyvateľstva pod vplyvom víťazného postupu Sovietskej armády, zaslaná prezídiu Župného úradu v Bratislave
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
696 1944.07.04 Спецсообщение Ялтинского городского отделения НКГБ «по домику-музею А.П. Чехова» и письмо Щербакова Молотову о награждении Марии Павловны Чеховой
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №298
  
697 1944.07.04 Донесение наркома внутренних дел Л.П. Берии И.В. Сталину об окончании операции по выселению спецпереселенцев из Крыма
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №616
  
698 1944.07.04 Intimát s textom rádiogramov vo veci zpravodaj skej skupiny „Marienka” (Manganese)
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 88. (p. 223), Doc. 88.
  
699 1944.07.05 Представление наркома внутренних дел Л.П. Берии о награждении участников операции по выселению крымских татар и представителей других национальностей с территории Крыма
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №617
  
700 1944.07.05 Jászi Oszkár Károlyi Mihályhoz (Oberlin, 1944. július 5.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 905. (p. 819), Doc. 905.
  
701 1944.07.06 Horthy Miklós felfüggeszti a deportálásokat.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
702 1944.07.06 Angelo Rótta pápai nuncius tiltakozása Sztójaynál.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
703 1944.07.06 Depeša dr. J. Kopeckého so zprávou o situácii na Slovensku od R. Fraštackého
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 89. (p. 223), Doc. 89.
  
704 1944.07.07 1944, júl 7. - Správa V. ilegálneho ústredného vedenia KSS o vývine na Slovensku po 6. októbri 1938, ktorú pre informáciu zahraničného byra KSČ na rokovanie do Moskvy priniesol Karol Šmidke
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
705 1944.07.07 Anglo-americké letectvo bombardovalo zbrojovku v Dubnici nad Váhom. Zahynulo 16 zamestnancov (12 mužov, 4 ženy) a 40 utrpelo vážne zranenia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
706 1944.07.07 Dopis P. Drtiny předsedovi skupiny čs. socialistů J. Stránskému
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 31
  
707 1944.07.08 Z rozhovoru s redaktorem časopisu Naše vojsko v SSSR. 8. července 1944
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 553
  
708 1944.07.09 Raoul Wallenberg Budapestre érkezik,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
709 1944.07.09 Bécs, 1944. augusztus 9. A bécsi főkonzulátus jelentése a Külügyminisztériumnak a németországi (burgenlandi) magyar kisebbség helyzetéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.58 (p. 701), Doc. IV.58
  
710 1944.07.10 Hitler azzal a feltétellel engedélyezi 78(K) magyar zsidó kivándorlását, ha a ha­tóságok deportálják a maradék zsidóságot,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
711 1944.07.10 Справка НКГБ МССР о кулаках, бежавших с мест поселения и вернувшихся в период оккупации в Молдавию
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №670
  
712 1944.07.10 Lugosi Béla Károlyi Mihályhoz (Hollywood, 1944. július 10.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 906. (p. 820), Doc. 906.
  
713 1944.07.10 Depeša H. Píkovi s informáciami o pláne protinemeckého vystúpenia slov. armády
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 92. (p. 227), Doc. 92.
  
714 1944.07.10 Depeša dr. J. Kopeckému s odkazom P. Drtinu do vlasti ku kritike čs. vysielania z Londýna
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 91. (p. 225), Doc. 91.
  
715 1944.07.10 Rádiogram o situácii na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 90. (p. 224), Doc. 90.
  
716 1944.07.10 10 июля 1944 г., Лондон.— Депеша министра национальной обороны Чехословакии С. Ипгра начальнику Чехословацкой военной миссии в СССР Г. Пике о плане антифашистского выступления словацкой армии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 70 (p. 87), Doc. 70
  
717 1944.07.11 Elkészül a Magyarországi Zsidó Származású Keresztények Szövetségének alapszabály-tervezete.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
718 1944.07.11 Mesto Bratislava udelilo Výročnú cenu Ľudovíta Štúra básnikovi Jánovi Kostrovi za zbierku Ave Eva, Bellovu hudobnú cenu Tiborovi Frešovi za kantátu Stabat Mater, Kupeckého výtvarnú cenu akademickému sochárovi Ladislavovi Majerskému za umeleckú tvorbu, Ormisovu prvú dramatickú cenu Jankovi Borodáčovi, druhú dramatickú cenu Štefanovi Horovi, Šafárikovu vedeckú cenu Andrejovi Mrázoví, Edlincherovu vedeckú cenu Ovídiovi Faustovi za vlastivednú činnosť.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
719 1944.07.12 Лондон, 12 июля 1944 г., Чехословацкий проект соглашения Чехословацкой республики с главными союзниками о некоторых основных и специальных статьях перемирия с Германией и Венгрией, касающихся Чехословакии.В проекте отображены следующие вопросы:- определение даты состояния войны между Чехословакией, «с одной стороны, и Германской Империей и Венгрией, с другой»;- передача под управление чехословацкого правительства всей домюнхенской территории Чехословакии;- недействительность мюнхенского соглашения, «всех актов об образовании “протектората Чехии и Моравии”», «всех актов венгерского государства и правительства о включении Подкарпатской Руси и восточной части Словакии»;- вывод войск и учреждений «вражеских государств» с территории Чехословакии;- лишение венгров и немцев чехословацкого гражданства, их «выдворение», связанные с этим имущественные вопросы;- торгово-экономические связи Германии с Чешскими землями;- международный режим на Эльбе, Одере и Дунае;- участие чехословацкой армии в оккупации сопредельных государств;- возмещение Германией ущерба.
Венгерское национальное меньшинство в Чехословакии в контексте межгосударственных отношений Документы и материалы 1944-1951 гг. (М. РОССПЭН, 2017) Doc. 05
  
720 1944.07.12 Depeša dr. J. Kopeckého so zprávou slovenskej sociálnodemokratickej skupiny z marca 1944
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 94. (p. 231), Doc. 94.
  
721 1944.07.12 12. a 14. júl 1944 Depeša dr. J. Kopeckého so zprávou skupiny Flóra—Kapinaj z marca 1944
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 93. (p. 228), Doc. 93.
  
722 1944.07.13 Zápis do pamětní knihy 2. Čs. samostatné paradesantní brigády. 13. července 1944 v Proskurově
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 554
  
723 1944.07.13 Rádiogram J. Krátkeho o Schlieperovej sťažnosti na pomery v slovenskej armáde
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 95. (p. 234), Doc. 95.
  
724 1944.07.14 Károlyi Mihály Hatvány Lajoshoz (London, 1944. július 14.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 907. (p. 822), Doc. 907.
  
725 1944.07.14 Depeša H. Piku o nadviazaní spojenia so zpravodajskou skupinou vyslanou na Slovensko
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 97. (p. 236), Doc. 97.
  
726 1944.07.14 Depeša H. Piku o prípravách na vysielanie partizánskych organizátorov na územie Československa
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 96. (p. 235), Doc. 96.
  
727 1944.07.14 14 июля 1944 г., Москва.— Запись беседы заведующего 4-м европейским отделом Народного комиссариата иностранных дел СССР В. А. Зорина с послом Чехословакии в СССР 3. Фнрлингером
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 71 (p. 88), Doc. 71
  
728 1944.07.14 14 июля 1944 г., Москва.— Из сообщения начальника Чехословацкой военной миссии в СССР Г. Пики в Министерство национальной обороны Чехословакии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 72 (p. 90), Doc. 72
  
729 1944.07.15 Návštěva u prvního Čs. armádního sboru v SSSR. Z projevu k vojákům na fronte v oblasti Karpat v první poloviné července 1944
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 555
  
730 1944.07.15 15 июля 1944 г., Белоруссия.— Боевая характеристика бойца партизанского отряда имени Ворошилова С. М. Лохан
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 73 (p. 91), Doc. 73
  
731 1944.07.16 Depeša H. Píkovi s pokynom pripraviť skupinu k nadviazaniu spojenia s ilegálnym slovenským vojenským ústredím
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 100. (p. 245), Doc. 100.
  
732 1944.07.16 Zpráva P. Drtinu domácim odbojovým skupinám s Benešovým stanoviskom o základných otázkach poslednej etapy protifašistického boja
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 99. (p. 238), Doc. 99.
  
733 1944.07.19 Horthy döntését figyelmen kívül hagyva Eichmann 1450 kistarcsai foglyot deportál.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
734 1944.07.19 Приказ НКВД СССР № 0149 «О передаче спецлагерей НКВД в ведение ГУЛАГа НКВД СССР»
Фонд А. Н. Яковлева, История государственных учреждений СССР Документ №19
  
735 1944.07.2? Stanovisko ilegální SNR k úkolům a vzájemnému vztahu domácího a zahraničního odboje
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 34
  
736 1944.07.2? koniec júla 1944 Stanovisko ilegálnej SNR k vzťahu domáceho a zahraničného odboja a k riešeniu slovenskej otázky, zaslané do Londýna
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 112. (p. 258), Doc. 112.
  
737 1944.07.20 Vláda Slovenskej republiky vydala nariadenie o zákaze podmienečného prepustenia odsúdených za trestné činy proti režimu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
738 1944.07.20 V hlavnom stane nemeckého vodcu vo východopruskom Rastenburgu sa uskutočnil neúspešný atentát na Adolfa Hitlera.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
739 1944.07.20 Zástupcovia ilegálnej Slovenskej národnej rady (SNR) a Vojenského ústredia (VÚ) sa stretli v Žarnovickej doline pri Čremošnom na porade. Prerokovali stav príprav ozbrojeného povstania na Slovensku a poukázali na niektoré problémy, napr. na dôležitosť čo najrýchlejšieho spojenia so sovietskym velením.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
740 1944.07.20 Depeše Kl. Gottwalda V. Noskovi, vytyčující zásady prvních připravovaných opatření pro osvobozené území ČSR
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 32
  
741 1944.07.20 Depeše v. Noskovi do londýna. 20. července 1944
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 556
  
742 1944.07.20 Zloženie Slovenskej národnej rady
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 634. (p. 1171), Doc. 634.
  
743 1944.07.20 20 июля 1944 г., Москва.— Из записи беседы заведующего 4-м Европейским отделом Народного комиссариата иностранных дел СССР В. А. Зорина с послом Чехословакии в СССР 3. Фнрлингером
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 74 (p. 92), Doc. 74
  
744 1944.07.21 Создание Польского комитета национального освобождения в г. Люблине.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
745 1944.07.21 21 — 22 июля Установление дипломатических отношений между СССР и Сирией.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
746 1944.07.21 július 21. Jaross Andor belügyminiszter bejelenti a társadalombiztosítás egységes szervezetbe tömörítését. (Egyidejűleg a nyugdíjkorhatárt 65-ről 60 évre szállítják le, kiterjesztik a biztosítási kötelezettséget a háztartási alkalmazottakra, az öregségi járadékot 20—30 pengőről 60 pengőre emelik.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
747 1944.07.21 Feljegyzés a Führer és Miklós altábornagy megbeszéléséről a Wolfsschanze vezéri főhadiszálláson, 1944. július 21-én Jelen van: a birodalmi külügyminiszter, Keitel vezértábornagy
Ránki György, Hitler hatvannyolc tárgyalása I-II. (1983), Dok. 63
  
748 1944.07.22 22. a 25. júl 1944 Rádiogram so súhrnnou zprávou J. Krátkeho o základných skupinách a smeroch slovenského protifašistického odboja
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 102. (p. 248), Doc. 102.
  
749 1944.07.22 22 июля 1944 г., Москва.— Запись беседы заведующего 4-м Европейским отделом Народного комиссариата иностранных дел СССР В. А. Зорина с послом Чехословакии в СССР 3. Фнрлингером
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 75 (p. 93), Doc. 75
  
750 1944.07.23 Rádiotelegrafické pokyny S. Ingra pre poradu dôverníkov ilegálneho vojenského ústredia
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 103. (p. 249), Doc. 103.
  
751 1944.07.24 A szovjet csapatok felszabadítják a majdeneki koncentrációs tábort.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
752 1944.07.24 A pesti ún. Üvegházban (Vadász utca 29.) megnyílik a Palesztinai Kivándorlá­si Iroda.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
753 1944.07.24 Depeša H. Piku o rokovaní vo veci zapojenia dvoch východoslovenských divízií do boja proti Nemcom
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 104. (p. 250), Doc. 104.
  
754 1944.07.24 24 июля 1944 г., Лондон.— Депеша начальника Чехословацкой военной миссии в СССР Г. Пики министру национальной обороны Чехословакии С. Ингру в связи с готовящимся выступлением двух дивизий словацкой армии против немецко-фашистских войск
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 76 (p. 95), Doc. 76
  
755 1944.07.25 25  июля — 1 августа Установление дипломатических отношений между СССР и Польским комитетом националгного освобождения.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
756 1944.07.25 Vodca Deutsche Partei (DP) Franz Karmasin vydal nariadenie o vytvorení jednotiek Heimatschutz - domobrany z príslušníkov nemeckej menšiny na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
757 1944.07.25 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo zákaz počúvať nepriateľské zahraničné rozhlasové vysielanie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
758 1944.07.25 25. - 26. júl. Na strednom Slovensku pristál prvý výsadok partizánskych organizátorských skupín zo ZSSR s úlohou rozvinúť partizánske hnutie a aktivizovať ozbrojený boj. Veliteľom prvej skupiny bol Piotr Alexej evič Veličko.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
759 1944.07.25 Ze zápisu diskuse v politickém výboru St. rady k osnově dekretu o retribuci
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 33
  
760 1944.07.25 25 июля 1944 г., Москва.— Директива Генерального штаба Красной Армии о формировании в составе Чехословацкого армейского корпуса 1-й отдельной чехословацкой танковой бригады
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 77 (p. 96), Doc. 77
  
761 1944.07.26 1944, júl 26. Bratislava. - Časť obžaloby Štátneho zastupiteľstva proti Štefanovi Bašťovanakému, Milošovi Hrušovakému a ďalším komunistom obvineným   z organizovania ilegálnej komunistickej strany v rokoch 1942-1943, zaslanej predsedovi osobitného senátu Krajského súdu v Bratislave
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
762 1944.07.26 Заявление НКИД СССР об отношении Советского Союза к Польше.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
763 1944.07.26 Подписание соглашения между СССР п Польским комитетом национального освобождения об отношениях между советским главнокомандующим и польской администрацией после вступления советских войск на территорию Польши.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
764 1944.07.26 Из доклада доктора медицинских наук Л.М. Старокадомского на научно-технической конференции Наркомата морского флота СССР по реконструкции и восстановлению морских портов, об учете санитарного состояния местности при их планировке и переустройстве
Фонд А. Н. Яковлева, Социальная политика в СССР Документ №74
  
765 1944.07.26 Depeša H. Píkovi vo veci dodávky zbrani na Slovensko
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 105. (p. 251), Doc. 105.
  
766 1944.07.26 15. —26. júl 1944 Intimát so zprávami J. Goliana o vojenských prípravách povstania
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 98. (p. 237), Doc. 98.
  
767 1944.07.26 26 июля 1944 г., Действующая армия.— Из материалов чехословацкой армейской печати о помощи чехословацких воинских частей в СССР местному населению в сельскохозяйственных работах
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 78 (p. 97), Doc. 78
  
768 1944.07.27 július 27. Ságvári Endre, a Békepárt egyik vezetője életét veszti a csendőrnyomozókkal folytatott tűzharcban.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
769 1944.07.27 Telegram F. Čatloša A. Malárovi s pokynmi pre činnosť východoslovenskej armádnej skupiny
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 106. (p. 252), Doc. 106.
  
770 1944.07.28 Depeša H. Pikoví s údajmi pre vyslanie styčného dôstojníka na Slovensko
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 107. (p. 253), Doc. 107.
  
771 1944.07.29 Jednotky formujúcej sa Východoslovenskej armády boli ako zborová skupina (Korpsgruppe) podriadené nemeckej skupine armád Severná Ukrajina (Heeresgruppe Nordukraine).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
772 1944.07.29 Докладная записка заместителя наркома внутренних дел УзбССР И.А. Меера начальнику Отдела спецпоселений НКВД М.В. Кузнецову
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №618
  
773 1944.07.29 29. a 31. júl 1944 Rádiotelegrafické hlásenie J. Krátkeho o slovenskej armáde a stave príprav na protinemecké vystúpenie
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 109. (p. 254), Doc. 109.
  
774 1944.07.29 Telegram F. Čatloša A. Malárovi s inštrukciami pre obranu východného Slovenska
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 108. (p. 254), Doc. 108.
  
775 1944.07.30 V předvečer velikého pochodu za osvobození čsr. Projev v českém vysílání moskevského rozhlasu 30. července 1944
Klement Gottwald, Spisy XI. 1943-1945, Svoboda Praha 1955 Dokument No. 557
  
776 1944.07.30 Károlyi Mihály Böhm Vilmoshoz (London, 1944. július 30.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 908. (p. 823), Doc. 908.
  
777 1944.07.30 Károlyi Mihály Hatvány Lajoshoz (London, 1944. július 30.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 909. (p. 827), Doc. 909.
  
778 1944.07.30 Károlyi Mihály N. Szkobelevhez (London, 1944. július 30.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 910. (p. 829), Doc. 910.
  
779 1944.07.30 Károlyi Mihály Tamás Aladárhoz (London, 1944. július 30.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 911. (p. 830), Doc. 911.
  
780 1944.07.31 31 июля — 3 августа Установление дипломатических отношений между СССР и Ливаном.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
781 1944.07.31 Náčelník československej (čs.) vojenskej misie brig. gen. Heliodor Pika poslal list zmocnencovi pre organizovanie čs. armády na pôde ZSSR genpor. Georgijovi Sergejevičovi Žukovovi, v ktorom navrhuje konkrétne úlohy pre Východoslovenskú armádu v plánovanom protinemeckom ozbrojenom vystúpení. V spojitosti s postupom 1. ukrajinského frontu v rámci ľvovsko-sandomierskej operácie mala armáda buď uvoľniť priechod cez Karpaty a chrániť boky na južných častiach Karpát, alebo neprepustiť a pomôcť zničiť nemecké jednotky na karpatských prechodoch, alebo udrieť do tyla ostatným nemeckým jednotkám na prechodoch, prípadne plniť iné rozkazy Červenej armády. Koniec júla. Ilegálna Slovenská národná rada (SNR) odoslala československej vláde do Londýna stanovisko k riešeniu vzťahu Čechov a Slovákov v oslobodenej republike. Obnovená republika podľa toho mala byť „spoločným štátom Čechov a Slovákov, poskytujúcim obom národom ako rovnocenným partnerom možnosť svojprávne si spravovať svoje záležitosti“. Túto zásadu SNR považovala za „nevyhnutnú podmienku získania slovenskej verejnej mienky pre myšlienku obnovy republiky“. Zdôraznila, že „Republika by sa neobnovovala v šťastnom znamení, keby Slovensko prichádzalo do nej s pocitom sklamania a prijímalo ju len ako nutný dôsledok medzinárodnej situácie“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
782 1944.07.31 Постановление ГОКО № 6279сс о переселении из пограничной полосы Грузинской ССР турок-месхетинцев, курдов и хемшинов
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №619
  
783 1944.07.31 31. 7. a 12. 8. 1944 Intimát so zprávou J. Goliana o stave príprav protinemeckého vystúpenia slovenskej armády
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 115. (p. 267), Doc. 115.
  
784 1944.07.31 31. 7.-4. 8. 1944 Intimáty so zprávami J. Goliana o prípravách na zapojenie dvoch východoslovenských divízií do boja proti Nemcom
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 114. (p. 265), Doc. 114.
  
785 1944.07.31 Depeša H. Piku vo veci zbraní pre odboj na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 111. (p. 257), Doc. 111.
  
786 1944.07.31 Záznam A. Pulanicha o nemeckých požiadavkách na organizovanie obrany východného Slovenska
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 110. (p. 256), Doc. 110.
  
787 1944.07.31 31 июля 1944 г., Москва,—Депеша начальника Чехословацкой военной миссии в СССР Г. Пики Министерству национальной обороны Чехословакии о поставках советского оружия силами Сопротивления в Словакии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 79 (p. 98), Doc. 79
  
788 1944.08.?? Program Demokratickej strany zo Slovenského národného povstania
Štefan Šutaj, Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 – 1948) SAV Košice 2002 Dok. 1
  
789 1944.08.?? Augustín Malár vystúpil s výzvou k príslušníkom slovenskej armády, aby sa nezúčastnili na „predčasnom povstaní“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
790 1944.08.?? Churchill és Sztálin levélváltása a varsói felkelésről
Dokumentumok a XX. század történetéhez. Szerk. Gál Vilmos, Tar Attila Árpád, Nemzeti Tankönyvkiadó 2001 Dokument No. V/12
  
791 1944.08.?? Článek ilegálního Předvoje o demokratických požadavcích zemědělského pracujícího lidu
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 36
  
792 1944.08.?? Szőnyi Tibor az Angliai Magyar Tanácshoz (Genf, 1944. augusztus)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 918. (p. 838), Doc. 918.
  
793 1944.08.?? A Világosság stockholmi csoportja Károlyi Mihályhoz (Stockholm 1944. augusztus)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 919. (p. 839), Doc. 919.
  
794 1944.08.?? august 1944 Zo zprávy J. Imru o odbojovom hnutí na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 116. (p. 268), Doc. 116.
  
795 1944.08.?? Spomienka K. Šmidkeho na let do Moskvy v auguste 1944
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 586. (p. 1080), Doc. 586.
  
796 1944.08.01 Jaross belügyminiszter visszavonja a kikeresztelkedett zsidók elkülönítésére vonatkozó rendeletét,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
797 1944.08.01 Vláda Slovenskej republiky vydala nariadenie č. 107 s mocou zákona o pracovnej povinnosti a včleňovaní do práce. Podľa pracovnej povinnosti mala byť každá práceschopná osoba zapojená do takej činnosti, v ktorej mohla dosiahnuť najlepšie pracovné výsledky podľa svojich schopností a odborných znalostí. Pracovná povinnosť sa vzťahovala na osoby vo veku od 18 do 60 rokov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
798 1944.08.01 V obliehanej Varšave sa začalo ozbrojené povstanie, ktoré sa aj pre nedostatočnú sovietsku podporu skončilo 2. októbra 1944 porážkou. V rámci povstania bojoval slovenský oddiel Miroslava Iringha.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
799 1944.08.01 V Moskve rokoval československý veľvyslanec Zdenék Fierlinger s námestníkom ministra zahraničných vecí ZSSR Andrejom Januarievičom Vyšinským o situácii na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
800 1944.08.01 Funkcie šéfa Nemeckej vojenskej misie a nemeckého generála pri slovenskom ministerstve národnej obrany sa ujal gen. tankových vôjsk Alfréd von Hubicki. Túto funkciu zastával do 30. septembra 1944.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
801 1944.08.01 augusztus 1. A varsói fölkelés kezdete.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
802 1944.08.01 Depeša H. Piku o vyslaní styčného dôstojníka na Slovensko
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 117. (p. 272), Doc. 117.
  
803 1944.08.02 1944, august 2. Lovinobaňa. - Hlásenie žandárskej stanice Okresnému súdu v Divíne o rozširovaní protištátnych letákov a text pripojeného letáka
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
804 1944.08.02 Veliteľ slovenskej 2. technickej divízie v Taliansku plk. Ján Imro prešiel na stranu Spojencov a od augusta 1944 pôsobil na ministerstve národnej obrany v Londýne.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
805 1944.08.02 Károlyi Mihály Kiss Lászlóhoz (London, 1944. augusztus 2.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 912. (p. 831), Doc. 912.
  
806 1944.08.02 Poverovacia listina styčného dôstojníka J. Koreckého pre rokovanie v SSSR
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 118. (p. 272), Doc. 118.
  
807 1944.08.03 V Londýne bol vydaný ústavný dekrét č. 10/1944 o dočasnej správe oslobodeného územia Československej republiky a ústavný dekrét č. 11/1944 o obnovení právneho poriadku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
808 1944.08.03 Armádne veliteľstvo v Prešove vydalo rozkaz, podľa ktorého s platnosťou od 4. augusta 1944 sa Šarišsko-zemplínska župa a okresy Stará Ľubovňa, Spišská Stará Ves a Kežmarok vyhlásili za vojnové operačné pásmo.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
809 1944.08.03 3. - 4. august. V noci prešiel z územia dnešného Poľska na územie východného Slovenska partizánsky zväzok Alexander Nevský pod velením pplk. Červenej armády Viktora Karasiova-Stepanova.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
810 1944.08.03 augusztus 3. Megindul a német hadsereg ellentámadása Kadryminál, Varsótól 25 km-re. (Egy időre megállítja a szovjet előrenyomulást.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
811 1944.08.03 Ústavní dekret presidenta republiky o dočasné správě osvobozeného území ČSR
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 35
  
812 1944.08.03 Ústavný dekret prezidenta republiky o dočasnej správe čs. oslobodeného územia
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 119. (p. 273), Doc. 119.
  
813 1944.08.04 Gen. II. tr. Augustín Malár sa v Krakove na štábe skupiny armád Severná Ukrajina stretol s jej veliteľom genplk. Josefom Harpem a získal všeobecné informácie vrátane nemeckej požiadavky, aby sa aj civilné obyvateľstvo podieľalo na opevňovacích prácach.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
814 1944.08.04 Delegácia ilegálnej Slovenskej národnej rady a Vojenského ústredia v zložení Karol Šmidke, pplk. Mikuláš Ferjenčík a mjr. Mikuláš Lisický odletela do ZSSR. Lietadlo im poskytol gen. Ferdinand Čatloš v úsilí doručiť Memorandum, plán vojenského prevratu na Slovensku do ZSSR.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
815 1944.08.04 Károlyi Mihály Lugosi Bélához (London, 1944. augusztus 4.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 913. (p. 831), Doc. 913.
  
816 1944.08.04 Depeša H. Piku k otázke odoslania zbraní pre odboj na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 120. (p. 275), Doc. 120.
  
817 1944.08.05 1944, august 5. Poprad. - Koncept periodickej správy okresného náčelníka o politickej situácii v okrese, ktorá sa prejavuje pasivitou exponovaných občanov, gardistov i občanov nemeckej národnosti
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
818 1944.08.05 Vojenské ústredie vydalo základné konšpiračné dokumenty pre Zápoľnú armádu. Dokumenty tvoril Osobitný rozkaz pre sústredenie a obranu priestoru posádok, Rozkaz na obranu priestoru Zvolena a Osobitný rozkaz pre obranu priestoru Brezno nad Hronom, ktoré boli určeným povstaleckým veliteľom doručené 23. augusta 1944.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
819 1944.08.05 5. - 9. august. Na základe správ Piotra Alexejeviča Velička o priaznivých podmienkach na rozvoj partizánskeho hnutia boli na strednom Slovensku vysadené ďalšie partizánske skupiny (skupiny Jevgenija Pavloviča Volänského a Ladislava Kalinu, Ernesta Bielika, Michala Sečanského a Alexeja Semionoviča Jegorova.)
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
820 1944.08.05 Príslušníci partizánskej brigády Čapajev pri obci Štiavnik (dnes Šarišský Štiavnik) prepadli kolónu nemeckých áut, skladajúcu sa z jedného osobného a 10 nákladných áut naložených zbraňami a muníciou. Osem nákladných áut bolo zničených.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
821 1944.08.05 Демьян Бедный — Сталину о своих заслугах (по случаю юбилея баснописца Крылова)
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №299
  
822 1944.08.05 Feljegyzés a Führer és Antonescu marsall reggeli közben folytatott megbeszéléséről a Wolfsschanze vezéri főhadiszálláson, 1944. augusztus 5-én Jelen van: a birodalmi külügyminiszter, Keitel vezértábornagy
Ránki György, Hitler hatvannyolc tárgyalása I-II. (1983), Dok. 64
  
823 1944.08.05 Feljegyzés a Führer és Antonescu marsall reggeli utáni megbeszéléséről a vezéri főhadiszálláson, 1944. augusztus 5-én Jelen van (a megbeszélés első felén) : Keitel vezértábornagy
Ránki György, Hitler hatvannyolc tárgyalása I-II. (1983), Dok. 65
  
824 1944.08.05 Zpravodajský rozkaz J. Goliana posádkam zapojeným do príprav povstania
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 123. (p. 277), Doc. 123.
  
825 1944.08.05 Rozkaz J. Goliana k obrane proti nemeckým jednotkám, určený veliteľom posádok zapojeným do príprav povstania
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 122. (p. 276), Doc. 122.
  
826 1944.08.05 Hlásenie A. Malára o výsledkoch rokovania na velitelstve nemeckej armádnej skupiny Severná Ukrajina
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 121. (p. 276), Doc. 121.
  
827 1944.08.06 6. - 28. august. Pokračovalo vysadzovanie ďalších partizánskych desantov zo ZSSR a prechody partizánskych jednotiek z Poľska na stredné a východné Slovensko.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
828 1944.08.07 Horthy felmenti Imrédy Bélát, Jaross Andort és Kunder Antalt,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
829 1944.08.07 augusztus 7. Átalakul a Sztójay-kormány. Kiválik Imrédy Béla, Jaross Andor és Kunder Antal. Új miniszterek: belügy: Bonczos Miklós; kereskedelemés közlekedésügy: Szász Lajos iparügyi miniszter; a gazdasági csúcsminiszterség megszűnik. (Rátz Jenő már július 19-én kivált a kormányból.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
830 1944.08.07 Výňatek ze záznamu o rozhovoru V. Zorina s velvyslancem Fierlingerem
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 37
  
831 1944.08.07 7.-8. 8. 1944 Intimát so zprávami vo veci odletu delegácií ilegálnej SNR a ilegálneho vojenského vedenia do Sovietskeho sväzu
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 124. (p. 279), Doc. 124.
  
832 1944.08.07 7 августа 1944 г., Москва.— Из записи беседы заведующего 4-м Европейским отделом НКИД СССР В. А. Зорина с послом Чехословакии в СССР 3. Фирлингером
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 80 (p. 99), Doc. 80
  
833 1944.08.08 1944, august 8. Gelnica. - Pravidelná mesačná správa okresného náčelníka o politickej situácii s hlásením o neochote občanov nastupovať do vojenskej služby, zaslaná Ústrední Statnej bezpečnosti v Bratislave
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
834 1944.08.08 V Košiciach sa uskutočnilo trojstranné stretnutie orgánov slovenskej, nemeckej a maďarskej spravodajskej služby o urýchlenej výmene informácií o partizánoch a o spolupráci v potláčaní partizánskej činnosti. Za slovenskú stranu sa na porade zúčastnili - z prešovskej odbočky Ústredne štátnej bezpečnosti (ÚŠB) plk. Eugen Janeček a Jozef Hojstrič, župný žandársky veliteľ pplk. Jozef Dressler, prednosta obranného oddelenia Armádneho veliteľstva stot. František Podhorský.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
835 1944.08.08 Partizáni zo skupiny Nikolaja Kaličenka pod velením zbeha z Vojenskej akadémie Igora Kemka obkľúčili ubytovací priestor vojenského pracovného oddielu v Demänovskej doline, odzbrojili mužstvo a zmocnili sa skladu zbraní. Zobrali so sebou 60 pušiek a iný vojenský materiál.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
836 1944.08.08 augusztus 8.—október 26. Megkezdi a harcot Úszta Gyula partizánegysége Kárpátalján.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
837 1944.08.08 Rádiogram so zprávou J. Krátkeho o vytvorení jednotného politického ústredia slovenského odbojového hnutia
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 125. (p. 286), Doc. 125.
  
838 1944.08.09 Asi 30-členná skupina partizánov z brigády Čapajev obkľúčila žandársku stanicu v Štiavniku, odvliekla štyroch žandárov, ktorí sa predtým surovo správali voči zranenému a zajatému partizánovi, a popravila ich.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
839 1944.08.09 Skupina príslušníkov partizánskej brigády Čapajev pod velením Jozefa Herka odzbrojila vojenskú stráž a zničila železničný most na trati Kostoľany nad Hornádom - Trebejov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
840 1944.08.09 Minister národnej obrany československej exilovej vlády v Londýne div. gen. Sergej Ingr v depeši adresovanej náčelníkovi čs. vojenskej misie v ZSSR gen. Heliodorovi Píkovi oznamoval inštrukcie prezidenta Edvarda Beneša v otázke „emisárov zo Slovenska“ podľa ktorých sa malo odmietnuť akékolVek rokovanie, „ak vychádza od Čatloša alebo kohokoľvek z quislingovských kruhov terajšej slovenskej vlády“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
841 1944.08.09 Moholy-Nagy László Károlyi Mihályhoz (Chicago, 1944. augusztus 9.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 914. (p. 833), Doc. 914.
  
842 1944.08.09 Depeša H. Piku o delegácii ilegálneho slovenského vojenského vedenia (Korecký)
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 127. (p. 288), Doc. 127.
  
843 1944.08.09 Depeša Zd. Fierlingera o sovietskej podpore čs. odbojového hnutia a k otázke dodávky britských zbraní na Slovensko
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 126. (p. 286), Doc. 126.
  
844 1944.08.09 9 августа 1944 г., Москва.— Депеша посла Чехословакии в СССР 3. Фирлингера министру иностранных дел Чехословакии Я. Масарику по вопросу о советской помощи движению Сопротивления в стране
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 81 (p. 100), Doc. 81
  
845 1944.08.10 Východné Slovensko bolo Nemcami vyhlásené za operačné územie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
846 1944.08.10 Do funkcie zástupcu veliteľa Východoslovenskej armády bol vymenovaný plk. gšt. Viliam Talský.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
847 1944.08.10 Francúzski robotníci zo zbrojovky v Považskej Bystrici sa zapojili do partizánskeho hnutia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
848 1944.08.10 Указание заместителя наркома внутренних дел В.В. Чернышева начальнику УНКВД по Красноярскому краю И.П. Семенову расследовать причины большой смертности спецпереселенцев-калмыков
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №620
  
849 1944.08.10 Zpráva von Píicklera K. H. Frankovi o jednotkách, ktoré sú k dispozícii na vytvorenie protipartizánskej bojovej skupiny Schill
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 130. (p. 290), Doc. 130.
  
850 1944.08.10 Rádiogram so zprávou J. Krátkeho o Čatlošových prevratových plánoch
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 129. (p. 290), Doc. 129.
  
851 1944.08.10 Depeša H. Piku s obsahom zprávy o vojenskej situácii na Slovensku, odovzdanej veliteľstvu sovietskej armády
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 128. (p. 289), Doc. 128.
  
852 1944.08.11 Československá vláda v Londýne vymenovala zbor politických poradcov vládneho delegáta pre oslobodené územie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
853 1944.08.11 Minister vnútra Slovenskej republiky (SR) Alexander Mach vyhlásil na celom území SR stanné právo s účinnosťou od 12. augusta 1944.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
854 1944.08.11 Prípis ŠVBM v záležitosti slovenskej delegácie vyslanej do SSSR
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 133. (p. 293), Doc. 133.
  
855 1944.08.11 Depeša Zd. Fierlingera k otázke rokovania so zradcovskými kruhmi na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 132. (p. 293), Doc. 132.
  
856 1944.08.11 Rozkaz von Púcklera na vytvorenie bojovej skupiny Schill
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 131. (p. 291), Doc. 131.
  
857 1944.08.11 11 августа 1944 г., Москва.— Нота Народного комиссариата иностранных дел СССР посольству Чехословакии в СССР об организации детского дома для детей чехословацких военнослужащих в СССР
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 82 (p. 102), Doc. 82
  
858 1944.08.12 Partizáni informovaní o vojenských trestných výpravách a o prehľadávaní lesov a hôr sa na podnet Viliama Žingora presunuli z Nízkych Tatier do Turca.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
859 1944.08.12 Minister národnej obrany gen. Ferdinand Čatloš rozkazom vyhlásil stanné právo pre osoby podliehajúce vojenskej súdnej právomoci za tieto trestné činy: zločin porušenia subordinácie, zločin vzbury a odboja, zločin zbabelosti, zločin zbehnutia, zločin plienenia, zločin vyzvedačstva, zločin vojenskej zrady, zločin vraždy, lúpeže, podpaľačstva a zločin verejného násilia. Za uvedené zločiny mal byť previnilec odsúdený na trest smrti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
860 1944.08.12 12. - 15. august. V Nízkych Tatrách a vo Veľkej Fatre sa uskutočnila rozsiahla, ale neúspešná protipartizánska akcia vojakov slovenskej armády a žandárstva pod vedením gen. Jozefa Turanca.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
861 1944.08.13 Pplk. gšt. Ján Golian sa v byte Vojtecha Roba v Sklabini stretol s partizánskym veliteľom npor. Piotrom Alexejevičom Veličkom. J. Golian, ktorého sprevádzal mjr. Jozef Marko a ako tlmočník pplk. Branislav Manica, chcel upozorniť P. A. Velička, aby prihliadal na pripravované povstanie a neuskutočňoval väčšie akcie. Predstavitelia vojenského odboja partizánom sľúbili dodať zbrane.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
862 1944.08.14 14 августа 1944 г., Москва.— Депеша начальника Чехословацкой военной миссии в СССР Г. Пики министру национальной обороны Чехословакии С. Ингру о советской помощи готовящемуся восстанию в Словакии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 83 (p. 102), Doc. 83
  
863 1944.08.14 14 августа 1944 г., Москва.— Депеша начальника Чехословацкой военной миссии в СССР Г. Пики министру национальной обороны Чехословакии С. Ингру о встрече с представителями Заграничного руководства К.ПЧ по вопросу о советской помощи партизанскому движению в Словакии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 84 (p. 103), Doc. 84
  
864 1944.08.15 1944, august [15.-20]. - Manifest spojených oddielov slovenských partizánov, vyzývajúci slovenský ľud na prípravu celonárodného ozbrojeného povstania
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
865 1944.08.15 Mjr. Alexander Korda v sprievode por. Júliusa Ferjanca priniesol partizánom do Sklabine 11 debničiek ručných granátov. Na druhý deň im poslal ešte nákladné auto naložené ručnými granátmi, puškami, guľometmi a strelivom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
866 1944.08.15 Nemecký generál pri slovenskom ministerstve národnej obrany gen. tankových vôjsk Alfréd von Hubicki v liste adresovanom ministrovi národnej obrany gen. Ferdinandovi Čatlošovi oznámil: „1. Slovenské štátne územie východne od čiary západná hranica okresov Gelnica, Spišská Nová Ves a Poprad sa vyhlasujú za slovenské operačné pásmo. To platí s okamžitou platnosťou v nemeckom zmysle ako operačné územie pozemného vojska s obmedzeniami, ktoré plynú zo suverenity slovenského štátu. 2. Uvedené územie sa tým vyčleňuje z veliteľskej pôsobnosti nemeckého generála pri MNO a dostáva sa pod velenie gen. štábu pozemného vojska...“
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
867 1944.08.15 Указание начальника Отдела спецпоселений НКВД СССР М.В. Кузнецова начальнику Отдела спецпоселений НКВД УзбССР А.И. Ищенко
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №621
  
868 1944.08.15 Manifest spojených oddílů slovenských partyzánů
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 38
  
869 1944.08.15 George H. Hall Károlyi Mihályhoz (London, 1944. augusztus 15.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 915. (p. 835), Doc. 915.
  
870 1944.08.15 List N. S. Chruščova J. V. Stalinovi o podpore partizánskeho hnutia v Československu, Madarsku a Rumunsku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 134. (p. 294), Doc. 134.
  
871 1944.08.15 15 августа 1944 г., Киев.— Радиограмма начальника Украинского штаба партизанского движения Т. А. Строкача командирам партизанских отрядов, действовавших в Словакии — П. А. Величко, А. К. Ляху, Л. Калине, Ф. М. Макарову, Е. П. Волянскому
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 85 (p. 104), Doc. 85
  
872 1944.08.16 Служебная записка заместителя наркома внутренних дел В.В. Чернышева и начальника Отдела спецпоселений НКВД М.В. Кузнецова наркому внутренних дел Л.П. Берии о карачаевцах, калмыках, чеченцах и ингушах, проживающих в Москве и Московской области
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №622
  
873 1944.08.16 Prípis A. Hubického F. Čatlošovi o rozčlenení vojenského velenia na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 137. (p. 297), Doc. 137.
  
874 1944.08.16 Depeša H. Piku o opatreniach vzhľadom na pripravované vojenské vystúpenie slovenskej armády proti Nemcom
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 136. (p. 296), Doc. 136.
  
875 1944.08.16 Rádiogram S. Ingra J. Golianovi vo veci delegácií vyslaných do SSSR
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 135. (p. 295), Doc. 135.
  
876 1944.08.17 Доклад начальника ГУЛАГа В.Г. Наседкина наркому внутренних дел Л.П. Берия «О работе ГУЛАГа за годы войны (1941–1944)»
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №623
  
877 1944.08.18 Ministerstvo zahraničia Slovenskej republiky zaslalo nemeckému vyslanectvu nótu so žiadosťou slovenskej vlády o repatriáciu dvoch technických divízií (z Rumunska a Talianska) na Slovensko.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
878 1944.08.18 18. a 26. 8. 1944 Stanovisko ilegálnej SNR k niektorým naliehavým otázkam protifašistického odboja, zaslané rádioteíegraficky do Londýna
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 139. (p. 299), Doc. 139.
  
879 1944.08.18 Depeša H. Píkovi o vysielaní zpravodajských a organizátorských skupín na Slovensko
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 138. (p. 298), Doc. 138.
  
880 1944.08.18 18 августа 1944 г., Действующая армия.— Приветствие митинга жешцинвоинов 1-го чехословацкого армейского корпуса в СССР антифашистскому митингу советских женщин
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 86 (p. 104), Doc. 86
  
881 1944.08.19 Zpráva F. Karmasina H. Himmlerovi o protinemeckom hnutí na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 141. (p. 304), Doc. 141.
  
882 1944.08.19 Zpráva UŠPH Kl. Gottwaldovi o situácii v slovenskej armáde a o partizánskom hnutí na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 140. (p. 301), Doc. 140.
  
883 1944.08.19 19 августа 1944 г., Киев.— Из информации Украинского штаба партизанского движения К. Готвальду о росте антифашистских настроений среди военнослужащих словацкой армии и развитии партизанского движения в Словакии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 87 (p. 105), Doc. 87
  
884 1944.08.20 Сталин И.В., Приказ Верховного Главнокомандующего 20 августа 1944 года № 152
Сталин И.В. Cочинения, Том 15: 1941 -1945. Москва, ОГИЗ, 1953 Doc. 589
  
885 1944.08.20 Napriek žiadosti Vojenského ústredia anglo-americké letectvo bombardovalo rafinériu nafty v Dubovej. Zásahom boli zničené zásoby paliva a zariadenia určené pre pripravované povstanie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
886 1944.08.20 Denník Slovák publikoval článok slovenského diplomata Jozefa Kirschbauma o plánoch stredoeurópskej federácie zosnulého Milana Hodžu, posledného predvojnového predsedu vlády ČSR.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
887 1944.08.20 20. a 21. 8. 1944 Intimát so zprávami J. Goliana v záležitosti delegácií vyslaných do SSSR
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 143. (p. 307), Doc. 143.
  
888 1944.08.20 Rádiogram so zprávou o ohlase prejavu P. Drtinu v čs. vysielaní britského rozhlasu
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 142. (p. 306), Doc. 142.
  
889 1944.08.21 21 августа — 28 сентября Конференция представителей СССР, США, Великобритании и позже Китая в Думбартон-Оксе (Вашингтон) по вопросу о создании международной организации безопасности.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
890 1944.08.21 Partizáni a Revolučný národný výbor v Sklabini vyhlásili obnovenie Československej republiky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
891 1944.08.21 21 августа 1944 г., Действующая армия.— Ответ командира 1-го чехословацкого армейского корпуса в СССР Л. Свободы на вопрос анкеты газеты «За свободне Ческословенско» — «Что мы уносим с собой из СССР?»
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 88 (p. 109), Doc. 88
  
892 1944.08.22 Megjelenik a kormányzói mentesítésekről szóló rendelet (2040/1944. M. E. rendelet).
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
893 1944.08.22 V Londýne bola podpísaná deklarácia o obnovení československo-francúzskej spojeneckej zmluvy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
894 1944.08.22 Rádiogram so zprávou J. Krátkeho o bombardovaní rafinérie v Dubovej
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 144. (p. 308), Doc. 144.
  
895 1944.08.23 Románia fegyverszüneti megállapodást köt a szövetségesekkel,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
896 1944.08.23 1944, august 23. Moskva. - Smernice zahraničného byra KSČ pre organizáciu spojenia so Slovenskom
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
897 1944.08.23 1944, august 23. Moskva. - Stanovisko k úlohám národnooslobodzovacieho hnutia na Slovensku, prijaté na rokovaní zahraničného byra KSČ za prítomnosti K. Šmidkeho
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
898 1944.08.23 Štátnym prevratom v Rumunsku bola zvrhnutá pronacistická diktatúra generála lona Antonesca.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
899 1944.08.23 23. - 25. august. Partizáni z 1. čs. partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika zatarasili železničné tunely pri Strečne a Kralovanoch, tunel na trati Horná Štubňa - Handlová a tunel na trati Horná Štubňa - Kremnica.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
900 1944.08.23 augusztus 23. A Vörös Hadsereg áttöri a német—román állásokat lakinál.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
901 1944.08.23 — Románia fegyverszünetet kér. (→ szeptember 12.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
902 1944.08.23 Návrh směrnic moskevského vedení KSČ slovenskému vedení komunistické strany o úkolech národně osvobozeneckého hnutí na Slovensku
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 39
  
903 1944.08.23 Obežník velitelstva pozemného vojska v B. Bystrici o zriadení vojenských asistenčných oddielov proti partizánom
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 148. (p. 313), Doc. 148.
  
904 1944.08.23 Smernice moskovského vedenia KSČ pre spojenie so Slovenskom
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 147. (p. 312), Doc. 147.
  
905 1944.08.23 Stanovisko moskovského vedenia KSČ k úlohám národnooslobodzovacieho hnutia na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 146. (p. 310), Doc. 146.
  
906 1944.08.23 Rádiogram S. Ingra J. Golianovi k otázke vydania výzvy na dočasné zastavenie partizánských akcií na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 145. (p. 308), Doc. 145.
  
907 1944.08.24 Eichmann eltávozik Magyarországról.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
908 1944.08.24 Megjelenik a politikai pártok feloszlatásáról szóló rendelet (2080/1944. M. E. rendelet).
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
909 1944.08.24 Príslušníci 1. čs. partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika prepadli pílu Vereignigte Holzindustrie v Turanoch, zastrelili veliteľa závodnej stráže Karla Achtbergera a zmocnili sa peňazí prichystaných na výplaty robotníkom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
910 1944.08.24 Všeobecným operačným rozkazom č. 2 Armádne veliteľstvo v Prešove vyhlásilo okresy Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Kežmarok a Šarišsko-zemplínsku župu bez okresov Prešov, Trebišov a Michalovce za operačné pásmo.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
911 1944.08.24 Vo večerných hodinách vyhlásil hlavný veliteľ armády a minister národnej obrany gen. Ferdinand Čatloš poplach v bratislavskej posádke ako nočné cvičenie. Dôvodom bolo sústredenie nemeckých vojenských síl na hraniciach Slovenska, oficiálne však bolo namierené proti partizánom, ktorí prepadli vojenský sklad pri Železnej studničke v blízkosti Bratislavy. Na rozkaz prezidenta Jozefa Tisa generál cvičenie odvolal.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
912 1944.08.24 Telegram H. E. Ludina vo veci nasadenia nemeckých jednotiek do boja proti partizánom na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 150. (p. 317), Doc. 150.
  
913 1944.08.24 Rádiogram so zprávou J. Krátkeho o vyhlásení stanného práva na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 149. (p. 317), Doc. 149.
  
914 1944.08.25 25 августа — 9 сентября Установление дипломатических отношений между СССР и Ираком.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
  
915 1944.08.25 Liberation of France. General de Gaulle, head of State.   
916 1944.08.25 Prezident Slovenskej republiky vymenoval gen. II. tr. Jozefa Turanca za hlavného veliteľa slovenskej armády namiesto gen. I. tr. Ferdinanda. Čatloša.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
917 1944.08.25 Čs. vládna delegácia pre oslobodené územie priletela do Moskvy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
918 1944.08.25 augusztus 25. Ch. De Gaulle tábornok a francia csapatok élén bevonul Párizsba.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
919 1944.08.25 — Románia hadat üzen Németországnak.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
920 1944.08.25 De Gaulle Párizs felszabadításának kérdéséről
Dokumentumok a XX. század történetéhez. Szerk. Gál Vilmos, Tar Attila Árpád, Nemzeti Tankönyvkiadó 2001 Dokument No. V/13
  
921 1944.08.25 Depeša H. Piku s hlásením pre E. Beneša o politike moskovského vedenia KSČ
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 153. (p. 320), Doc. 153.
  
922 1944.08.25 Pokyny J. Goliana velitelom posádok pre prípad okupácie Slovenska
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 152. (p. 319), Doc. 152.
  
923 1944.08.25 Rádiotelegrafické pokyny S. Ingra J. Golianovi v otázke menovania velitela povstaleckých operácií u východoslovenských divízií
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 151. (p. 318), Doc. 151.
  
924 1944.08.26 Nemecké miesta zamietli žiadosť slovenskej vlády z 18. augusta o repatriáciu dvoch technických divízií na Slovensko, súhlasili len s návratom 1. technickej divízie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
925 1944.08.26 V Trenčíne bolo zrušené Veliteľstvo vzdušných zbraní. Až do konca vojny nebolo obnovené.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
926 1944.08.26 Vo večerných hodinách v bratislavskom rozhlase predniesol prejav minister vnútra Alexander Mach. Zmienil sa v ňom o vplyve priebehu vojny na Slovensko a o prítomnosti parašutistov, ktorých nazval záškodníkmi. Dianie na Slovensku a celkovú činnosť partizánov bagatelizoval a otvorene nastolil otázku, či si Slováci dokážu urobiť doma poriadok sami, alebo nie. Chcel upokojiť verejnosť, že Slovensku nehrozí žiadne obsadenie a poslucháčov ubezpečil, že sa už začali energické akcie slovenskej armády a bezpečnostných síl na zneškodnenie „zločineckých tlúp“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
927 1944.08.26 Edvard Beneš a Jan Masaryk poslali Zdeňkovi Fierlingerovi a gen. Heliodorovi Pikoví depešu (dostali ju 28. augusta), ktorou reagovali na rokovania Karola Šmidkeho a pplk. Mikuláša Ferjenčíka v Moskve a upozorňovali, že akékolVek „rokovanie o prechod, dohodu a spoluprácu s vojenskými jednotkami sa musí podnikať len po dohode s nami. Podobné rokovanie so Sovietmi sa musí diať cez nás a každý pokus zo strany ktoréhokoľvek činiteľa slovenského by musel byť odkázaný od Sovietov na autority našej vlády v Londýne alebo v Moskve“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
928 1944.08.26 Rozhlasový prejav A. Macha
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 156. (p. 325), Doc. 156.
  
929 1944.08.26 Depeša Zd. Fierlingerovi so stanoviskom E. Beneša a J. Masaryka k Čatlošovým pokusom o nadviazanie styku so sovietskymi orgánmi
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 155. (p. 324), Doc. 155.
  
930 1944.08.26 Záznam Zd. Fierlingera o rozhovore s K. Šmidkem
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 154. (p. 321), Doc. 154.
  
931 1944.08.26 26 августа 1944 г., Действующая армия.— Ответ командира роты автоматчиков 1-й чехословацкой отдельной бригады в СССР А. Сохора на вопрос анкеты газеты «За свободне Ческословенско» — «Что мы уносим с собой из СССР?»
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 89 (p. 109), Doc. 89
  
932 1944.08.27 Na československom (čs.) veľvyslanectve v Moskve sa konala porada čs. vládnej delegácie za účasti moskovského vedenia Komunistickej strany Československa Karola Šmidkeho, Zdeňka Fierlingera a gen. Antona Flasala-Nižborského, na ktorej K. Šmidke informoval o prípravách povstania na Slovensku aj o okolnostiach vzniku a doručenia Memoranda Ferdinanda Čatloša do Moskvy. V súvislosti s Čatlošovým plánom informoval o stanovisku ilegálnej Slovenskej národnej rady, podľa ktorej túto ponuku by mali dočasne prijať v záujme stmelenia všetkých protinemeckých síl na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
933 1944.08.27 Partizáni spolu s miestnou vojenskou posádkou obsadili Ružomberok. V meste zlikvidovali malý oddiel Schutzstaffel a zaistili, neskôr zabili viac ružomberských Nemcov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
934 1944.08.27 Vojaci posádky v Turčianskom Sv. Martine zadržali skupinu Nemcov, ktorí cestovali vo vlaku z Rumunska, a údajne v záujme ich bezpečnosti ich ubytovali v objekte martinských kasární.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
935 1944.08.27 Skupina partizánov z brigády Za slobodu Slovanov zatkla v Brezne ôsmich miestnych ľudáckych činiteľov, medzi nimi aj poslanca slovenského snemu Františka Slameňa. Počas prevozu nákladným autom boli štyria zastrelení, medzi nimi aj F. Slameň, a dvaja ťažko zranení.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
936 1944.08.27 Veliteľstvo skupiny armád Severná Ukrajina vydalo rozkaz na prípravu odzbrojovacej akcie pod krycím názvom Kartoffelernte (Zber zemiakov). Akciu mali pripraviť tak, aby ju bolo možné uskutočniť kedykoľvek a predišlo sa možnosti prechodu časti slovenskej armády k partizánom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
937 1944.08.27 27. - 28. august. V Banskej Bystrici sa stretli slovenskí katolícki biskupi a vydali Ohlas k veriacim. Vyzývali v ňom ku konaniu pobožností za pokoj a odvrátenie hrôz vojny. Veriacich nabádali na zachovanie pokoja a poriadku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
938 1944.08.27 Telegram H. E. Ludina o vývine vojensko-politických udalostí na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 159. (p. 336), Doc. 159.
  
939 1944.08.27 Prípis H. Piku gen. Davydovovi k otázkam protinemeckého vojenského vystúpenia na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 158. (p. 334), Doc. 158.
  
940 1944.08.27 Zápis o porade čs. vládnej delegácie, čs. predstaviteľov v SSSR a členov moskovského vedenia KSČ
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 157. (p. 329), Doc. 157.
  
941 1944.08.28 Na nádvorí kasární v Turčianskom Sv. Martine, údajne ako odpoveď na pokus použiť zbraň, skupina vojakov pod velením npor. Cyrila Kuchtu postrieľala deň predtým zadržanú skupinu Nemcov, ktorú tvorilo asi 24 - 32 vojenských a civilných osôb.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
942 1944.08.28 Vláda Slovenskej republiky rozšírila nariadenie č. 113/1944 SI. zákonníka a splnomocnila hlavného veliteľa Slovenskej armády na osobitné opatrenia podľa zákona o obrane štátu. Územie republiky vyhlásila za frontové a prijala hospodárske opatrenia na zabezpečenie pobytu nemeckých okupačných vôjsk.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
943 1944.08.28 Prezident Slovenskej republiky Jozef Tiso dal súhlas na obsadenie územia štátu nemeckou armádou a odzbrojenie „nespoľahlivých“ slovenských jednotiek.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
944 1944.08.28 Na večernom zasadnutí vlády, na ktorom boli prerokované opatrenia na upevnenie disciplíny v armáde a otázky súvisiace s pobytom nemeckých vôjsk na Slovensku, prevzal svoje poverenie na funkciu hlavného veliteľa slovenskej armády gen. II. tr. Jozef Turanec.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
945 1944.08.28 Usnesení konference funkcionářů soc. demokratického hnutí v zahraničí
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 40
  
946 1944.08.28 Výpis zo zápisnice o zasadnutí vlády slovenského štátu
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 168. (p. 346), Doc. 168.
  
947 1944.08.28 Rozkaz J. Goliana nariadujúci bojovú pohotovosť posádok
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 167. (p. 345), Doc. 167.
  
948 1944.08.28 Nariadenie J. Goliana na ozbrojené vystúpenie proti Nemcom v momente pokusu o obsadenie Slovenska
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 166. (p. 344), Doc. 166.
  
949 1944.08.28 Telegram H. E. Ludina vo veci nasadenia nemeckých jednotiek proti partizánom na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 165. (p. 343), Doc. 165.
  
950 1944.08.28 Depeša Zd. Fierlingera o porade na čs. veľvyslanectve konanej 27. augusta
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 164. (p. 342), Doc. 164.
  
951 1944.08.28 Depeša Zd. Fierlingera o rozhovore s K. Šmidkem a s protestom proti uzneseniu londýnskej vlády voči jeho osobe
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 163. (p. 341), Doc. 163.
  
952 1944.08.28 Intimát s odpovedou S. Ingra na situačné zprávy zo Slovenska
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 162. (p. 340), Doc. 162.
  
953 1944.08.28 Situačná zpráva z 24.-26. augusta, zaslaná rádioteíegraficky zo Slovenska do Londýna
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 161. (p. 338), Doc. 161.
  
954 1944.08.28 Intimát so zprávami o situácii na Slovensku a zámeroch Golianovho vojenského ústredia
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 160. (p. 337), Doc. 160.
  
955 1944.08.28 28 августа 1944 г., Москва.— Депеша посла Чехословакии в СССР 3. Фирлингера Министерству иностранных дел Чехословакии о результатах переговоров с представителем Словацкого национального совета К. Шмидке
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 90 (p. 110), Doc. 90
  
956 1944.08.28 28 августа 1944 г., Москва.— Депеша посла Чехословакии в СССР 3. Фирлингера министру иностранных дел Чехословакии Я. Масарику о совещании чехословацкой правительственной делегации с представителями Заграничного руководства КПЧ и делегатом Словацкого национального совета К. Шмидке
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 91 (p. 112), Doc. 91
  
957 1944.08.29 Vypuklo Slovenské národne povstanie.
Besztercebányán németellenes fegyveres felkelés tör ki, amivel kezdetét veszi az ún. szlovák nemzeti felkelés.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
  
958 1944.08.29 Horthy Lakatos Gézát bízza meg kormányalakítással.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
959 1944.08.29 Ráno gen. II. tr. Jozef Turanec odletel z Trenčianskych Biskupíc na letisko Tri Duby. Na ceste z letiska do Banskej Bystrice ho na príkaz veliteľa ilegálneho Vojenského ústredia pplk. gšt. Jána Goliana zaistila hliadka vojakov pod velením stotníka Štefana Hanusa. Neskôr bol väznený na partizánskom štábe v Hiadeli.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
960 1944.08.29 Predpoludním prišiel na služobnú návštevu Veliteľstva pozemného vojska do Banskej Bystrice veliteľ divíznej oblasti 1 plk. Ondrej Zverin, ktorý nebol zapojený do príprav povstania, a informoval sa o sťahovaní Veliteľstva divíznej oblasti 1 z Trenčína do Banskej Bystrice.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
961 1944.08.29 Nemecké vojská a policajno-bezpečnostné jednotky začali v dopoludňajších hodinách obsadzovať územie Slovenskej republiky. Plk. Conrad von Ohlen severne od Čadce sústredil časti bývalej 178. tankovej divízie s úlohou po prekročení hraníc zo severozápadu zaútočiť na Žilinu a potom ovládnuť Martin.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
962 1944.08.29 Po prijatí správ o transportoch nemeckých jednotiek popoludní o 15.15 hod. pplk. gšt. Ján Golian nariadil všetkým posádkam najprísnejšiu bojovú pohotovosť. Povstalecký veliteľ Žiliny mjr. Jozef Dobrovodský vysunul na ohrozené smery svoje jednotky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
963 1944.08.29 Okolo 17. hod. do budovy Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici prišiel veliteľ brannej výchovy plk. gšt. Viliam Kanák.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
964 1944.08.29 O 19.19 hod. prehovoril v bratislavskom rozhlase minister národnej obrany gen. Ferdinand Čatloš. V prejave oznámil verejnosti, že pre nedostatok vlastných vojenských síl na zdolanie „zákerného nepriateľa“ a obnovenie poriadku prišli na Slovensko nemecké vojská a žiadal obyvateľstvo, aby v nich videlo „našich priateľov“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
965 1944.08.29 Po prejave gen. Ferdinanda Čatloša pplk. gšt. Ján Golian telefonicky nariadil majorovi gšt.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
966 1944.08.29 29. - 30. august. Partizánske jednotky vstúpili do Banskej Bystrice, kde už podľa rozkazov povstaleckého vojenského velenia hliadkovali vojaci.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
967 1944.08.29 V noci na 30. augusta rádiotelegrafista Miroslav Zolvík zo Sliača z vysielačky Vít kpt. J. Krátkeho-Zdena odoslal do Londýna depešu so správou o začiatku povstania.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
968 1944.08.29 V noci na 30. augusta bratia Miroslav a Milan Veselovci spolu s Milošom Markom odišli na Donovaly za Vavrom Šrobárom, ktorý bol na chate Ludvíka Nábélka. V. Šrobár skoncipoval Proklamáciu Vojenského revolučného vedenia a L. Nábélek Proklamáciu Predsedníctva Ústredného národného výboru.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
969 1944.08.29 augusztus 29. A kormányzó Lakatos Géza vezérezredest nevezi ki miniszterelnökké. Miniszterek: belügy: Bonczos Miklós; földművelésügy: Jurcsek Béla; honvédelem: Csatay Lajos; igazságügy: Vladár Gábor; iparügy: Gyulay Tibor; kereskedelemés közlekedésügy: Markos Olivér; külügy: Hennyey Gusztáv; pénzügy: Reményi-Schneller Lajos; vallásés közoktatásügy: Rakovszky Iván; tárca nélküli közellátásügyi miniszter: Jurcsek Béla földművelésügyi miniszter.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
970 1944.08.29 — Megindul a szlovák nemzeti fölkelés.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
971 1944.08.29 Zápis o jednání politických poradců čs. vládní delegace s představiteli moskevského vedení KSČ
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 41
  
972 1944.08.29 Telegram von Ribbentropa s pokynmi pre nemeckého vyslanca v Bratislave vo veci navrhovaných zmien v slovenskej vláde
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 178. (p. 356), Doc. 178.
  
973 1944.08.29 Obežník MNO slovenského štátu s nariadeniami k príchodu nemeckých okupačných jednotiek na Slovensko
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 177. (p. 355), Doc. 177.
  
974 1944.08.29 Rozhlasový prejav F. Čatloša
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 176. (p. 354), Doc. 176.
  
975 1944.08.29 Fonogram ]. Goliana nariadujúci bojovú pohotovosť posádok
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 175. (p. 354), Doc. 175.
  
976 1944.08.29 Telegram H. E. Ludina o vojensko-politických udalostiach na Slovensku 29. augusta 1944
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 174. (p. 353), Doc. 174.
  
977 1944.08.29 Telegram RSHA Zahraničnému úradu v Berlíne o situácii na Slovensku v dňoch 24.-26. augusta
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 173. (p. 352), Doc. 173.
  
978 1944.08.29 Depeša H. Piku o porade na čs. veľvyslanectve konanej 27. augusta
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 172. (p. 350), Doc. 172.
  
979 1944.08.29 Depeša H. Piku o rozhovore s K. Šmidkem
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 171. (p. 349), Doc. 171.
  
980 1944.08.29 Depeša H. Piku o rokovaniach so sovietskymi vojenskými činiteľmi vo veci Šmidkeho delegácie
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 170. (p. 348), Doc. 170.
  
981 1944.08.29 Depeša Zd. Fierlingera so zprávami F. Nemca o pobyte čs. vládnej delegácie v Moskve
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 169. (p. 347), Doc. 169.
  
982 1944.08.29 Не позже 29 августа 1944 г., Словакия.— Обращение Объединенных отрядов словацких партизан к словацкому народу с призывом к вооруженной борьбе против фашистских захватчиков и их пособников....... ‘‘
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 92 (p. 113), Doc. 92
  
983 1944.08.29 Не ранее 29 августа 1944 г., Словакия.— Обращение КПС к словацкому народу с призывом оказывать поддержку советским и чехословацким партизанам
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 93 (p. 115), Doc. 93
  
984 1944.08.30 1944, august 30. Moskva. - Vysielanie vysielača Za slovenskú slobodu o vpáde fašistických vojsk na Slovensko a vypuknutí Slovenského národného povstania
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
985 1944.08.30 Z Banskej Bystrice začal vysielať Slobodný slovenský vysielač, ktorý bol rozhlasovým orgánom povstaleckej Slovenskej národnej rady (SNR). Vysielač mal za úlohu zabezpečovať spravodajské a umelecké programy na povstaleckom území. Na jeho činnosti sa podieľali viacerí pracovníci Slovenského rozhlasu, ktorí roku 1943 hľadali vhodné miesto na vysielanie na strednom Slovensku. V tom období zabezpečovalo literárno-dramatické oddelenie vysielanie v spolupráci s rozhlasovým štúdiom Matice slovenskej v Martine. Koncom apríla 1944 bolo martinské vysielanie zastavené. V lete 1944 bola časť rozhlasového štúdia Slovenského rozhlasu prevezená z Prešova do Banskej Bystrice a provizórne inštalovaná v miestnostiach Evanjelického spolku, v rímskokatolíckej ľudovej škole, ale neskôr aj na iných miestach. Vysielač Banská Bystrica 30. augusta odpojili od vysielania Slovenského rozhlasu v Bratislave a začal pracovať samostatne. V ten deň odvysielali Proklamáciu Vojenského revolučného vedenia a Proklamáciu Predsedníctva Ústredného národného výboru s výzvou k obyvateľom, aby podporovali boj povstaleckej armády a partizánskych oddielov proti nemeckej armáde, ktorá obsadzovala územie Slovenska. Povstalecký rozhlas v závislosti od bojových podmienok viackrát zmenil miesto vysielania. Vysielal z priestoru letiska Tri Duby, neskôr z vojenského auta na Donovaloch. Posledné vysielanie odznelo 27. októbra 1944 z Donovál.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
986 1944.08.30 Skoro ráno gen. Augustín Malár odletel z Prešova do Bratislavy. Počas medzipristátia v Poprade prehováral vojakov, aby nešli do povstania.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
987 1944.08.30 Ráno o 9.00 hod. na zhromaždení dôstojníkov posádky Banská Bystrica a Radvaň, ktoré sa konalo v dôstojníckej jedálni v budove Veliteľstva pozemného vojska, verejne vystúpil pplk. gšt. Ján Golian ako náčelník štábu povstaleckej armády a vyhlásil všetky jednotky, ktoré sa postavili nemeckým okupantom na odpor, za československú armádu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
988 1944.08.30 Predpoludním o 11.00 hod. prečítali pplk. Mirko Vesel a Jozef Styk v banskobystrickom rozhlase Proklamáciu Vojenského revolučného vedenia a Proklamáciu Predsedníctva Ústredného národného výboru s výzvou k obyvateľstvu podporiť boj povstaleckej armády a partizánov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
989 1944.08.30 Po preniknutí správy do Bratislavy o tom, že veliteľ slovenskej armády gen. Jozef Turanec je zajatý, prezident Slovenskej republiky Jozef Tiso vymenoval za hlavného veliteľa armády gen. I. tr. vo výslužbe Antona Pulanicha. V jeho mene sa v bratislavskom rozhlase zverejnili protipovstalecké výzvy a na povstalecké územie sa vysielali rádiogramy, rozširovali sa rozkazy a letáky, ktoré mali zmiasť povstalcov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
990 1944.08.30 Začali sa prvé boje povstalcov v Žiline proti nemeckým oddielom. Povstalci sa stiahli do tiesňavy pri Strečne.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
991 1944.08.30 Partizáni z jednotky Ladislava Kalinu a Jevgenija Pavloviča Voľanského (neskoršia brigáda Za slobodu Slovanov) vstúpili do Popradu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
992 1944.08.30 Povstalecké jednotky sa neúspešne pokúsili o získanie kontroly v Kežmarku, ktorý bol obsadený oddielmi Freiwillige Schutzstaffel, tvorenými z miestnych Nemcov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
993 1944.08.30 Okolo 15. hod. trnavská posádka opustila vojenské objekty i mesto a začala sa presúvať na povstalecké územie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
994 1944.08.30 Prezident Jozef Tiso predniesol v Slovenskom rozhlase prejav o situácii na Slovensku po vypuknutí povstania a zdôvodnil príchod nemeckých vôjsk na povstalecké územie. Gen.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
995 1944.08.30 Záznam P. Drtiny o rozhovoru s Kl. Gottwaldem
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 42
  
996 1944.08.30 Proklamace vojenského ústředí na Slovensku
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 43
  
997 1944.08.30 Proklamace předsednictva ÚNV v Banské Bystrici
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 44
  
998 1944.08.30 Leták Revolučního národního výboru v. B. Bystrici
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 45
  
999 1944.08.30 Rozhlasový prejav A. Malára
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 195. (p. 373), Doc. 195.
  
1000 1944.08.30 Rozhlasový prejav J. Tisu
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 194. (p. 371), Doc. 194.
  
1001 1944.08.30 Komentár a výzva vysielača „Za národní osvobození” k vypuknutiu Slovenského národného povstania
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 193. (p. 369), Doc. 193.
  
1002 1944.08.30 Zpráva vysielača „Za slovenskú slobodu“ o udalostiach na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 192. (p. 368), Doc. 192.
  
1003 1944.08.30 Zpráva vysielača „Za slovenskú slobodu o pokuse nemeckých vôjsk okupovať Slovensko
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 191. (p. 366), Doc. 191.
  
1004 1944.08.30 Proklamácia „predsedníctva ústredného národného výboru“, vyhlásená v Slobodnom slovenskom vysielači
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 190. (p. 365), Doc. 190.
  
1005 1944.08.30 Proklamácia „vojenského revolučného vedenia, vyhlásená v Slobodnom slovenskom vysielači
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 189. (p. 364), Doc. 189.
  
1006 1944.08.30 Rádiotelegrafické pokyny a informácie S. Ingra J. Golianovi
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 188. (p. 363), Doc. 188.
  
1007 1944.08.30 Osnova zprávy S. Ingra o pomoci povstaniu, prednesenej na zasadnutí čs. vlády
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 187. (p. 362), Doc. 187.
  
1008 1944.08.30 Depeša čs. velvyslanectvu v Moskve s pokynmi vo veci Slovenského národného povstania
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 186. (p. 362), Doc. 186.
  
1009 1944.08.30 Depeša H. Píkovi s pokynmi pre vyžiadanie sovietskej pomoci povstaniu
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 185. (p. 361), Doc. 185.
  
1010 1944.08.30 Vyhlásenie čs. vlády k vypuknutiu Slovenského národného povstania
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 184. (p. 360), Doc. 184.
  
1011 1944.08.30 Výzva S. Ingra v čs. vysielaní britského rozhlasu
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 183. (p. 359), Doc. 183.
  
1012 1944.08.30 Zpráva H. Piku o vojenskej situácii na Slovensku a rokovaní o sovietskej pomoci povstaniu
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 182. (p. 359), Doc. 182.
  
1013 1944.08.30 Depeša Zd. Fierlingera o začatí bojov na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 181. (p. 358), Doc. 181.
  
1014 1944.08.30 Intimát s hlásením J. Goliana o zahájení protinemeckého boja a o situácii na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 180. (p. 358), Doc. 180.
  
1015 1944.08.30 Rozkaz J. Goliana potvrdzujúci telefonicky vydané rozkazy o zahájení ozbrojeného boja
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 179. (p. 357), Doc. 179.
  
1016 1944.08.30 30 августа 1944 г., Лондон.— Депеша министра национальной обороны Чехословакии С. Ингра начальнику Чехословацкой военной миссии в СССР Г. Пике с указанием обратиться к Верховному Командованию Красной Армии с просьбой о помощи Словацкому национальному восстанию
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 94 (p. 115), Doc. 94
  
1017 1944.08.30 30 августа 1944 г., Лондон.— Депеша министра иностранных дел Чехословакии Я. Масарика послу Чехословакии в СССР 3. Фнрлингеру с указанием немедленно обратиться к Советскому правительству с просьбой о помощи Словацкому национальному восстанию
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 95 (p. 117), Doc. 95
  
1018 1944.08.31 1944, august 31. [Londýn]. - Prejav V. Clementisa v československom vysielaní britského rozhlasu, v ktorom pozdravuje Slovenské národné povstanie
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
  
1019 1944.08.31 Štáb 1. technickej divízie slovenskej armády, ktorý sa nachádzal vo vtedajšej obci Mezószentandrás (dnes Síntu) v Sedmohradsku, bol odzbrojený nemeckými jednotkami.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1020 1944.08.31 Ráno o 7.00 hod. sa začali boje povstaleckej armády a partizánov s nemeckými okupačnými jednotkami v tiesňave pri Strečne. Na strane povstalcov sa ich popri vojakoch martinskej a žilinskej posádky zúčastnil aj oddiel francúzskych partizánov, ktorému velil kpt. Georges de Lannurien.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1021 1944.08.31 Veliteľom 1. československej armády sa stal od 31. augusta 1944 plk. gšt. Ján Golian. V rámci armády vznikli dve obranné oblasti. Vojenská obranná oblasť 1 s veliteľstvom v Banskej Bystrici pod velením plk. Pavla Kunu a Vojenská obranná oblasť 2 s veliteľstvom v Liptovskom Mikuláši pod velením plk. Ladislava Bodického.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1022 1944.08.31 Veliteľstvo 1. československej armády poslalo z Banskej Bystrice rádiogram na Armádne veliteľstvo do Prešova s rozkazom pre východoslovenské divízie, aby sa prebili na stredné Slovensko: 1. divízia do údolia Váhu a 2. divízia do údolia Hrona.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1023 1944.08.31 Velenie skupiny armád Severná Ukrajina na základe príznakov „rastúcej nespoľahlivosti slovenských vôjsk v operačnom území východného Slovenska“ a po odlete lietadiel zo skupiny vzdušných zbraní a plk. gšt. Viliama Talského na sovietsku stranu frontu nariadilo „okamžité odzbrojenie a internovanie slovenských vôjsk“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1024 1944.08.31 Popoludní prišli do Banskej Bystrice politici Slovenskej národnej rady Jozef Lettrich a Gustáv Husák, ktorí sa až vtedy dozvedeli, že v Banskej Bystrici sa má konať zjazd národných výborov. Na zjazde oznámili existenciu ústredného orgánu slovenského odboja, a preto nebolo potrebné zvoliť nové orgány.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1025 1944.08.31 Nemecké letectvo po prvý raz bombardovalo letisko Tri Duby.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1026 1944.08.31 Minister národnej obrany div. gen. Sergej Ingr zaslal listy s charakteristikou situácie na Slovensku vysokým britským vojenským predstaviteľom. Žiadal v nich o pomoc v dodávkach zbraní, munície a rádiostaníc na stredné Slovensko, ale i pri bombardovaní komunikácií vedúcich na Slovensko a iných cieľov podľa vývinu situácie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1027 1944.08.31 Do Bratislavy prišli prvé policajno-bezpečnostné jednotky Sicherheitspolizei (SIPO) a Sicherheitsdienst (SD). Ich veliteľom bol Josef Witiska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1028 1944.08.31 Medzi 15. a 16. hodinou gen. Augustín Malár opustil Bratislavu a odletel do Prešova, kde ho zaistili nemeckí vojaci. Neskôr ho väznili v Nemecku, kde zahynul za nezistených okolností. Posledná dekáda augusta. Partizánske jednotky v Turci popravili asi 100 civilných osôb. 31. august - 1. september. Nemecké vojská odzbrojili Východoslovenskú armádu počas akcie Kartoffelernte mit Prämie. Leto. Spoločnosť Nástup začala v okolí Brezna nakrúcať folklórny hraný film Hanka sa vydáva. Režisérom filmu bol Martin Hollý st. Časť štábu po vypuknutí povstania pracovala pre vojenské velenie v Banskej Bystrici.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1029 1944.08.31 augusztus 31. Bukarestből kiverik a német csapatokat.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
1030 1944.08.31 Prohlášení okresního revolučního národního výboru v Hnúšti
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 46
  
1031 1944.08.31 Károlyi Mihály George H. Halihoz (London, 1944. augusztus 31.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 916. (p. 837), Doc. 916.
  
1032 1944.08.31 Ellen Wilkinson Károlyi Mihálynéhoz (London, 1944. augusztus 31.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 917. (p. 838), Doc. 917.
  
1033 1944.08.31 Nariadenie J. Goliana o organizácii a úlohách obranných oblastí
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 206. (p. 381), Doc. 206.
  
1034 1944.08.31 Rozkaz veliteľstva čs. armády na Slovensku dvom východoslovenským divíziám, aby sa prebili na stredné Slovensko
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 205. (p. 381), Doc. 205.
  
1035 1944.08.31 Záznam o rozhovore A. Vyšinského so Zd. Fierlingerom a H. Píkom o sovietskej pomoci Slovenskému národnému povstaniu
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 204. (p. 380), Doc. 204.
  
1036 1944.08.31 Zpráva vysielača „Za národní osvobození“ o ohlase povstania v Čechách a na Morave
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 203. (p. 379), Doc. 203.
  
1037 1944.08.31 Prejav V. Clementisa v čs. vysielaní britského rozhlasu
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 202. (p. 378), Doc. 202.
  
1038 1944.08.31 Depeša čs. velvyslanectvu vo Washingtone o udalostiach na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 201. (p. 377), Doc. 201.
  
1039 1944.08.31 Depeša S. Ingra J. Golianovi s dopytmi na činnosť dvoch východoslovenských divízií
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 200. (p. 376), Doc. 200.
  
1040 1944.08.31 Rádiotelegrafická zpráva o vojenskej situácii na Slovensku, zaslaná z B. Bystrice do Londýna
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 199. (p. 376), Doc. 199.
  
1041 1944.08.31 Depeša H. Piku o rokovaní so sovietskymi orgánmi vo veci pomoci povstaniu
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 198. (p. 375), Doc. 198.
  
1042 1944.08.31 Rádiogram S. Ingra J. Golianovi k otázke leteckej pomoci povstaniu
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 197. (p. 374), Doc. 197.
  
1043 1944.08.31 Bojové hlásenie a žiadosť o leteckú pomoc, zaslané rádiotelegra* ficky z B. Bystrice do Londýna
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 196. (p. 374), Doc. 196.
  
1044 1944.08.31 31 августа 1944 г., Москва.— Депеша начальника Чехословацкой военной миссии в СССР Г. Пики министру национальной обороны Чехословакии С. Ингру о советской помощи Словацкому национальному восстанию
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 96 (p. 117), Doc. 96
  
1045 1944.08.31 31 августа 1944 г., Москва.— Запись беседы заместителя народного комиссара иностранных дел СССР А. Я. Вышинского с послом Чехословакии в СССР 3. Фирлингером и начальником Чехословацкой военной миссии в СССР Г. Пикой о советской помощи Словацкому национальному восстанию.
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 97 (p. 118), Doc. 97
  
1046 1944.08.31 31 августа 1944 г., Киев.— Радиограмма начальника Украинского штаба партизанского движения Т. А. Строкача командиру партизанского отряда Л. Калине
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 98 (p. 119), Doc. 98
  
1047 1944.09.?? September. Československú obrnenú brigádu presunuli z Velkej Británie do Francúzska a v októbri 1944 ju nasadili do bojov pri Dunkerque.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1048 1944.09.?? V Turčianskom Sv. Martine spustil výrobu liečiv menší farmaceutický podnik Pharmalabo. Až do obsadenia Martina nemeckými jednotkami dodával rôzne druhy liekov pre potreby povstaleckej armády. Koniec septembra. Bojovú skupinu SS Schill doplnili o prápor 14. divízie SS zosilnený tzv. bojovou skupinou Wildner, ktorej velil bývalý dôstojník slovenskej armády nemeckej národnosti pplk. pech. Carl Wildner.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1049 1944.09.?? szeptember eleje Megalakul a Magyar Front intéző bizottsága. (Elnök: Szakasits Árpád; tagok: Kállai Gyula, Dessewffy Gyula gr., Pfeiffer Zoltán, Kenessey Pongrác, Pálffy József gr., később Tildy Zoltán és a Nemzeti Parasztpárt csatlakozása után Kovács Imre.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
1050 1944.09.?? — A kormány szabadon bocsát több száz baloldali és németellenes magatartásért bebörtönzött és internált személyt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
1051 1944.09.?? szeptember közepe A honvédség megkezdi a Székelyföld kiürítését. (Mintegy 300 ezer embert kényszerítenek lakóhelye elhagyására.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
1052 1944.09.?? — Az illegális Kommunista Párt központi bizottságának titkára Rajk László.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
1053 1944.09.?? szeptember második fele Megalakul a Kommunista Párt katonai bizottsága. (Vezetője: PálfTy György; tagjai Fehér Lajos és Sólyom László. Fehér kap megbízást, hogy Budapesten partizáncsoportokat szervezzen. Megalakul a Szir-, a Marótés a Laci-csoport.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
1054 1944.09.?? szeptember vége Újra megjelenik Budapesten az illegálisan kiadott Szabad Nép.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
1055 1944.09.?? Organizační pořádek národní milice v okrese Hnúšťa
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 72
  
1056 1944.09.?? Anthony Edén Károlyi Mihályhoz (London, 1944. szeptember)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 922. (p. 854), Doc. 922.
  
1057 1944.09.?? sept. 1944 Článok ilegálneho časopisu Predvoj „Slovensko a náš odboj“
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 379. (p. 606), Doc. 379.
  
1058 1944.09.?? sept. 1944 Poznámky čs. zpravodajského dôverníka o slovenských odbojových skupinách a o prípravách povstania.....^
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 260. (p. 454), Doc. 260.
  
1059 1944.09.?? jeseň 1944 Zo spomienky M. Poláka na prípravy povstania v armáde
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 584. (p. 1070), Doc. 584.
  
1060 1944.09.?? Сентябрь 1944 г., Действующая армия.— Из обзора боевых действий 2-й воздушной армии о боевых действиях самолетов По-2 по обеспечению партизанского движения на территории Словакии за период с 15 августа по 5 сентября 1944 г
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 157 (p. 180), Doc. 157
  
1061 1944.09.?? Сентябрь 1944 г., Банска-Бистрица.— Афиша о демонстрации в Банска-Бистрице советских фильмов «Сталинград» и «Она защищает Родину»
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 158 (p. 183), Doc. 158
  
1062 1944.09.?? Сентябрь 1944 г., Словакия.— Обращение словацких партизан, в котором разъясняется значение партизанского движения в борьбе против немецкофашистских захватчиков
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 159 (p. 185), Doc. 159
  
1063 1944.09.01 A felkelést irányító Szlovák Nemzeti Tanács (SZNT) alakuló ülésén 4/1944 sz. rendeletével feloszlat több politikai pártot és szervezetet, köztük a gróf Esterházy János vezette Magyar Pártot, vagyonukat pedig elkobozza az állam javára.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
  
1064 1944.09.01 Slovenská národná rada (SNR) prijala Deklaráciu, v ktorej vyhlásila obnovenie Česko-Slovenskej republiky (ČSR), prevzatie všetkej moci na Slovensku. Odmietla režim slovenského štátu a vyhlásila mobilizáciu. Dokument bol prijatý na prvej legálnej schôdzi SNR. Informoval verejnosť o vzniku SNR ako orgánu, v ktorom sa spojili demokratické zložky národa v boji proti fašizmu, a oznamoval, že prevzal zákonodarnú, vládnu a výkonnú moc na Slovensku. Podľa tejto deklarácie slovenský národ prejavil vôľu žiť v spoločnom štáte s českým národom v novej, demokratickejšej a sociálne spravodlivejšej Československej republike. Dokument mal sociálny obsah, v ktorom proklamoval spravodlivé rozdelenie národného dôchodku, úpravu vlastníctva a držby pôdy v prospech malých roľníkov, odmietol a odsúdil politiku režimu slovenského štátu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1065 1944.09.01 Slovenská národná rada (SNR) počas povstania prijala celkovo 40 nariadení. Okrem nar. č. 1/1944 Zb. nar. SNR, ktorým prevzala všetku zákonodarnú výkonnú a vládnu moc na Slovensku, malo zásadný význam nar. č. 4/1944 Zb. o okamžitom likvidovaní fašistických spolkov a korporácií, pridružených organizácií a všetkých ich zložiek. Rozpustené mali byť organizácie Hlinková slovenská ľudová strana, Hlinková garda, Hlinková mládež, Deutsche Partei, Magyar Párt a Freiwillige Schuzstaffel.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1066 1944.09.01 SS-Obergruppenfuhrer Gottlob Berger prevzal hlavné velenie všetkých nemeckých jednotiek v celkovej sile asi 9 000 mužov, ktoré boli na slovenskom území západne od operačného územia skupiny armád Severná Ukrajina.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1067 1944.09.01 Nemecké okupačné jednotky odzbrojili vojenské posádky v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Kežmarku a Poprade.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1068 1944.09.01 Na juhozápade povstaleckého územia sa do bojov proti povstalcom zapojil aj jeden prápor 14. divízie SS zo smeru od Zlatých Moraviec.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1069 1944.09.01 Časť bojovej skupiny Waffen-SS s názvom Schill obsadila Bratislavu, odzbrojila jej posádku a začala postupovať na Ponitrie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1070 1944.09.01 Na základňu partizánskej jednotky Čapajev na východnom Slovensku bol vysadený zástupca 1. ukrajinského frontu mjr. Červenej armády Viktor Nikolajevič Kokin.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1071 1944.09.01 Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre veci hospodárske a zásobovacie vydalo Obežník o výkupe obilia z úrody roku 1944. Predpísané množstvo obilia mali pestovatelia odviesť ihneď, najneskôr do 15 dní od prijatia výmeru. Obežník upozorňoval aj na zákaz ukrývania prebytkov obilia a na prísne potrestanie čierneho obchodu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1072 1944.09.01 1. - 2. september. V noci na 2. septembra sa gen. Ferdinandovi Čatlošovi podarilo ujsť z Bratislavy. Na veliteľstve povstaleckej armády sa hlásil 2. septembra. Na príkaz československej vlády v Londýne veliteľstvo povstaleckej armády nesmelo využiť jeho služby a spolupracovať s ním. Gen. Čatloš bol zaistený a odvezený na partizánsky štáb kpt. Alexeja Semionoviča Jegorova.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1073 1944.09.01 1. -5. september. Na povstaleckom území pôsobil prvý Zbor povereníkov, mal 9 povereníctiev: pre veci vnútorné boli povereníkmi Gustáv Husák a Ivan Štefánik, miesto povereníka pre národnú obranu bolo neobsadené, pre veci finančné povereníkmi boli Viliam Paulíny a Karol Markovič, pre veci hospodárske a zásobovacie Ján Ursíny a Ján Púll, pre dopravu a verejné práce Jozef Styk a Štefan Višňovský, pre školstvo a národnú osvetu Jozef Lettrich a Alexander Bahurinský, pre pravosúdie Jozef Šoltész a Ivan Pietor, pre zdravotníctvo Daniel Petelen a Ilja Paulíny-Tóth, pre veci sociálnej starostlivosti František Kubač a Fedor Thurzo.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1074 1944.09.01 Справка о контингентах, переданных в ряды Красной Армии местами заключения НКВД СССР с начала Отечественной войны по 1/IX-1944 г.
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №671
  
1075 1944.09.01 Deklarace Slovenské národní rady
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 47
  
1076 1944.09.01 Nařízení SNR o rozpuštění fašistických stran a organizací
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 48
  
1077 1944.09.01 Článek J. Švermy o úloze národních výborů v osvobozené vlasti
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 49
  
1078 1944.09.01 O národních výborech v osvobozené vlasti Jan Šverma — „Československé listy z 1. září 1944
Za svobodu českého a slovenského národa. Sborník dokumentů k dějinám KSČ v letech 1938 - 1945 a k IX., X. a XI. svazku Spisů Klementa Gottwalda, 1956 Dokument No. 1067
  
1079 1944.09.01 Böhm Vilmos Károlyi Mihályhoz (Rásunda, 1944. szeptember 1.)
Károlyi Mihály Levelezése IVB. 1940-1944, Szerk. Hajdu Tibor és Litván György, Napvilág Kiadó (Bp. 2015) Doc. 920. (p. 842), Doc. 920.
  
1080 1944.09.01 Zápisnica o zasadnutí vlády slovenského štátu
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 218. (p. 396), Doc. 218.
  
1081 1944.09.01 Stanovisko E. Beneša a S. Ingra v záležitosti F. Čatloša, zaslané rádiotelegraficky do B. Bystrice
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 217. (p. 395), Doc. 217.
  
1082 1944.09.01 Obežník prezídia župného úradu v B. Bystrici okresným náčelníkom, aby zotrvali na svojich miestach
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 216. (p. 395), Doc. 216.
  
1083 1944.09.01 Obežník prezídia župného úradu v B. Bystrici o organizovaní národných výborov
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 215. (p. 394), Doc. 215.
  
1084 1944.09.01 Pokyny pre organizovanie a činnosť národných výborov, pripravené pre Šrobárom inšpirovaný „sjazd“ národných výborov
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 214. (p. 392), Doc. 214.
  
1085 1944.09.01 Výzva vysielača „Za slovenskú slobodu” na podporu SNR
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 213. (p. 391), Doc. 213.
  
1086 1944.09.01 Deklarácia Slovenskej národnej rady
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 212. (p. 390), Doc. 212.
  
1087 1944.09.01 Situačné hlásenie, zaslané rádiotelegraficky z B. Bystrice do Londýna
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 211. (p. 388), Doc. 211.
  
1088 1944.09.01 Depeša Zd. Fierlingera o rozhovore s A. Vyšinským
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 210. (p. 386), Doc. 210.
  
1089 1944.09.01 Prípis K. H. Franka Rafelsbergerovi o udalostiach na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 209. (p. 386), Doc. 209.
  
1090 1944.09.01 Telegram W. Wiistera Zahraničnému úradu o situácii na Slovensku v posledných dňoch pred vypuknutím povstania
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 208. (p. 383), Doc. 208.
  
1091 1944.09.01 Intimát s dalekopisom hlavného veliteľstva wehrmachtu o zákaze súkromných ciest na Slovensko
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 207. (p. 383), Doc. 207.
  
1092 1944.09.01 Časť protokolu, spísaného s H. Höflem na Národnom súde v Bratislave
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 587. (p. 1082), Doc. 587.
  
1093 1944.09.01 1. Nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 1. septembra 1944 o vykonávaní zákonodarnej, vládnej a výkonnej moci na Slovensku.
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 594. (p. 1151), Doc. 594.
  
1094 1944.09.01 2. Nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 1. septembra 1944, ktorým sa upravuje vyhlasovanie nariadení Slovenskej národnej rady.
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 595. (p. 1151), Doc. 595.
  
1095 1944.09.01 3. Nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 1. septembra 1944 o zriadení ústredných úradov.
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 596. (p. 1152), Doc. 596.
  
1096 1944.09.01 4. Nariadenie Slovenskej1 národnej rady zo dňa 1. septembra 1944 o rozpustení politických strán a organizácií.
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 597. (p. 1152), Doc. 597.
  
1097 1944.09.01 Не ранее 1 сентября 1944 г., Москва.— Записка К. Готвальда «К событиям в Словакии», направленная в Народный комиссариат иностранных дел СССР
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 99 (p. 120), Doc. 99
  
1098 1944.09.01 1 сентября 1944 г., Банска-Бистрица.— Декларация Словацкого национального совета
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 100 (p. 122), Doc. 100
  
1099 1944.09.01 1 сентября 1944 г., Москва.— Депеша посла Чехословакии в СССР 3. Фирлингера Министерству иностранных дел Чехословакии о беседе с заместителем народного комиссара по иностранным делам СССР Л. Я. Вышинским по вопросу о помощи Советского Союза Словацкому национальному восстанию
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 101 (p. 123), Doc. 101
  
1100 1944.09.01 1 сентября 1944 г., Львов.— Разведсводка Штаба партизанского движения при Военном совете 4-го Украинского фронта
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 102 (p. 125), Doc. 102
  
1101 1944.09.01 1 сентября 1944 г., Киев.— Информация начальника Украинского штаба партизанского движения Т. А. Строкача Генеральному штабу Красной Армии, Военным советам 1-го и 4-го Украинских фронтов о действиях партизанских отрядов в Словакии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 103 (p. 127), Doc. 103
  
1102 1944.09.01 1 сентября 1944 г., Москва.— Нота посольства Чехословакии в СССР Народному комиссариату иностранных дел СССР об увеличении числа радиопередач в связи с событиями в Словакии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 104 (p. 128), Doc. 104
  
1103 1944.09.02 A Katolikus Tanügyi Főigazgatóság rendelete a zsidó tanulók kitiltásáról a ka­tolikus iskolákból, szeptember 5. Felmentik Baky Lászlót tisztéből.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
  
1104 1944.09.02 Komunistická strana Slovenska (KSS) sa po rokoch ilegality po prvýkrát verejne prezentovala vydaním Vyhlásenia KSS, v ktorom vytýčila základné ciele Slovenského národného povstania. Rozšírené bolo v stotisícovom náklade na celom povstaleckom území.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1105 1944.09.02 Hlavný staň hlavného velenia Červenej armády vydal smernicu na prípravu útočnej operácie 1. a 4. ukrajinského frontu s termínom jej najneskoršieho začatia 8. septembra na všeobecnom smere Východných Karpát v priestore Dukla - Prešov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1106 1944.09.02 Bojová skupina SS Schill obsadila Nitru. Veliteľ posádky mjr. Ján Šmigovský, ktorý ešte predtým znemožnil posádke pridať sa k povstaniu, začal spolupracovať s nemeckými okupantmi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1107 1944.09.02 Nemecké jednotky obsadili Kvetnicu (pri Poprade), kde sa nachádzal veľký muničný sklad, s ktorým sa rátalo pri prípravách povstania.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1108 1944.09.02 Oberkommando der Wehrmacht rozhodlo o podriadení odzbrojených príslušníkov východoslovenskej zborovej skupiny (tzv. východoslovenská armáda) náčelníkovi vojskovej výzbroje a veliteľovi náhradného vojska. To znamenalo, že v internačných táboroch sa nemali považovať za vojnových zajatcov a mali byť zaradení do vojenskej pracovnej služby nemeckej brannej moci.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1109 1944.09.02 Vláda Vojtecha Tuku podala demisiu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1110 1944.09.02 Informace Kl. Gottwalda o charakteru Slovenského národního povstání
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 50
  
1111 1944.09.02 Prohlášení Komunistické strany Slovenska
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 51
  
1112 1944.09.02 Příkladem je partyzán! Barcov (Karol Bacllek) — „Pravda z 2. září 1944
Za svobodu českého a slovenského národa. Sborník dokumentů k dějinám KSČ v letech 1938 - 1945 a k IX., X. a XI. svazku Spisů Klementa Gottwalda, 1956 Dokument No. 1068
  
1113 1944.09.02 Depeša H. Píkovi s odkazmi E. Beneša čs. vládnej delegácii a moskovskému vedeniu KSČ
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 235. (p. 416), Doc. 235.
  
1114 1944.09.02 Protipovstalecká rozhlasová výzva J. Tisu
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 234. (p. 415), Doc. 234.
  
1115 1944.09.02 Zápisnica o zasadnutí vlády slovenského štátu
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 233. (p. 414), Doc. 233.
  
1116 1944.09.02 Nariadenie J. Goliana na dobytie Nitry
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 232. (p. 414), Doc. 232.
  
1117 1944.09.02 Nariadenie J. Goliana o prehradení smerov v priestore D. Kubína
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 231. (p. 413), Doc. 231.
  
1118 1944.09.02 Nariadenie J. Goliana o obrane povstaleckého úseku pri Strečne
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 230. (p. 412), Doc. 230.
  
1119 1944.09.02 Zpráva G. Bergera H. Himmlerovi o prvých poznatkoch a opatreniach na Slovensku
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 229. (p. 410), Doc. 229.
  
1120 1944.09.02 Depeša V. Hurbana o prípravách na vydanie proklamácie vlády USA o priznaní práv spojeneckých vôjsk slovenským povstaleckým bojovníkom
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 228. (p. 408), Doc. 228.
  
1121 1944.09.02 Depeša čs. velvyslanectvu v Moskve s textom vládneho vyhlásenia o príslušníkoch čs. brannej moci
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 227. (p. 407), Doc. 227.
  
1122 1944.09.02 Depeša H. Piku o prvej zásielke sovietskych zbraní pre Slovensko
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 226. (p. 406), Doc. 226.
  
1123 1944.09.02 Depeša H. Piku s odkazom F. Uhlíía o zastúpení národnosocialistickej strany v SNR
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 225. (p. 405), Doc. 225.
  
1124 1944.09.02 Depeša Zd. Fierlingera o opatreniach na podporu povstania
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 224. (p. 405), Doc. 224.
  
1125 1944.09.02 List Kl. Gottwalda V. M. Molotovovi o Slovenskom národnom povstaní
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 223. (p. 403), Doc. 223.
  
1126 1944.09.02 Informácie Kl. Gottwalda o udalostiach na Slovensku, odovzdané S. A. Lozovskému
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 222. (p. 401), Doc. 222.
  
1127 1944.09.02 Zpráva F. Hálu zaslaná rádiotelegraficky E. Benešovi
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 221. (p. 399), Doc. 221.
  
1128 1944.09.02 Intimát so smernicou S. Ingra J. Golianovi pre sústredenie povstaleckých jednotiek na stredné Slovensko
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 220. (p. 398), Doc. 220.
  
1129 1944.09.02 Vyhlásenie Komunistickej strany Slovenska
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 219. (p. 397), Doc. 219.
  
1130 1944.09.02 2 сентября 1944 г., Турчаиски Мартин.— Приветствие советским партизанам, опубликованное в словацкой газете «Народни новини»
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 105 (p. 129), Doc. 105
  
1131 1944.09.02 2 сентября 1944 г., Банска-Бистрица.— Обращение КПС к трудящимся Словакии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 106 (p. 129), Doc. 106
  
1132 1944.09.02 2 сентября 1944 г., Москва.— Письмо К. Готвальда народному комиссару иностранных дел СССР В. М. Молотову с информацией о характере Словацкого национального восстания и просьбой об оказании ему незамедлительной помощи
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 107 (p. 132), Doc. 107
  
1133 1944.09.02 2 сентября 1944 г., Москва.— Депеша посла Чехословакии в СССР 3. Фирлингера в Министерство иностранных дел Чехословакии
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 108 (p. 134), Doc. 108
  
1134 1944.09.02 2 сентября 1944 г., Москва.— Письмо начальника Чехословацкой военной миссии в СССР Г. Пики заместителю уполномоченного Совета Народных Комиссаров СССР по иностранным военным формированиям на территории СССР Беланову с просьбой о помощи Словацкому национальному восстанию
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 109 (p. 134), Doc. 109
  
1135 1944.09.02 2 сентября 1944 г., Лондон.— Запись телеграммы Чехословацкой военной миссии в СССР Главному командованию чехословацкими вооруженными силами о поставках советского оружия в Словакию
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 110 (p. 135), Doc. 110
  
1136 1944.09.02 2 сентября 1944 г., Москва.— Из директивы Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии командующему войсками 1-го Украинского фронта И. С. Коневу о проведении специальной стратегической операции с целью помощи Словацкому национальному восстанию
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 111 (p. 136), Doc. 111
  
1137 1944.09.03 Bojová skupina SS Schill prerazila povstaleckú obranu pri Zbehoch a Čakajovciach a obsadila Topoľčany.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1138 1944.09.03 Úderný pluk nemeckej 1. tankovej armády prenikol do údolia Hrona a dosiahol Telgárt.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1139 1944.09.03 Hlavné veliteľstvo skupiny armád Severná Ukrajina nasadilo vyčlenenú bojovú skupinu Schäfer 18. divízie SS, ktorej úlohou bolo postupom z Popradu dosiahnuť a obsadiť Ružomberok a spojiť sa s bojovou skupinou Ohlen, útočiacou na povstalecké územie zo západu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1140 1944.09.03 szeptember 3. Az angol csapatok bevonulnak Brüsszelbe.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
1141 1944.09.03 Ďalekopis K. H. Franka H. Himmlerovi o vplyve slovenských udalostí na situáciu v protektoráte
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 237. (p. 419), Doc. 237.
  
1142 1944.09.03 Situačné hlásenia, zaslané rádiotelegraficky z B. Bystrice do Londýna
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Brat. 1965) Doc. 236. (p. 417), Doc. 236.
  
1143 1944.09.03 3 сентября 1944 г., Действующая армия.— Донесение Военного совета 1-го Украинского фронта Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами СССР И. В. Сталину о плане Карпатеко-Дуклннской операции
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 112 (p. 137), Doc. 112
  
1144 1944.09.03 3 сентября 1944 г., Москва.— Из директивы Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии командованию войсками 4-го Украинского фронта И. С. Коневу
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 113 (p. 138), Doc. 113
  
1145 1944.09.03 3 сентября 1944 г., Москва.— Из директивы Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии командованию войсками 4-го Украинского фронта
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений: декабрь 1943 г.-май 1945 г., M. Наука 1983 Doc. 114 (p. 138), Doc. 114
  
1146 1944.09.04 1944. szeptember 4. — Benes aláírja a kisebbségek teljes jogfosztását kimondó határozatot, de a döntést a kormány brit kívánságra csak 1945. augusztus 2-án teszi közzé.
Szlovákiai jelentés. A magyar kisebbség állapotáról. Magyar füzetek 4, Párizs 1982
  
1147 1944.09.04 Československý veľvyslanec v Moskve Zdenék Fierlinger odovzdal ministrovi zahraničných vecí ZSSR Vjačeslavovi M. Molotovovi list s informáciou o boji na Slovensku a so žiadosťou o pomoc ozbrojenému povstaniu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1148 1944.09.04 Z letiska Tri Duby odletela povstalecká delegácia do Kyjeva, kde mala rokovať s vedúcimi činiteľmi Ukrajinského štábu partizánskeho hnutia (UŠPH) a hodlala nadviazať kontakt aj s velením 1. ukrajinského frontu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1149 1944.09.04 Po ťažkých bojoch ustúpili vojaci a partizáni z tiesňavy pri Strečne a z Vrútok.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1150 1944.09.04 4. - 5. september. Po vyše mesiac trvajúcom pobyte v ZSSR sa v noci na 5. septembra vrátila na letisko Tri Duby povstalecká delegácia pod vedením Karola Šmidkeho.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1151 1944.09.04 Benešův program závěrečných příprav pro přechodné období po osvobození Československa
Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1. svazek. Ed. Miloš Klimeš, Petr Lesjuk, Irena Malá, Vilém Prečan, Nakladatelství ČAV Praha, 1965 Dokument No. 52