Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[367][200][11244][23345][63][369][2596][129][80][242][1253][76][1447][236][8724][95][1204][948]
Por Datum Text  
1 1938.08.17 17. augusta sochári Fraňo Štefunko a Viktor Mydlo zobrali A. Hlinkovi posmrtnú masku. Jediný zachovaný exemplár tejto masky v roku 2005 venoval mestu Ružomberok Ján Čarnogurský, syn poslanca Slovenského snemu Pavla Čarnogurského.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
2 1939.03.05 5. - 9. marec. Z poverenia Jozefa Tisa navštívil Varšavu Pavol Čarnogurský. Cieľom jeho rokovaní malo byť zabezpečenie návštevy predsedu autonómnej vlády vo Varšave a zistenie poľského stanoviska k súčasnému postaveniu Slovenska a najmä k možnosti vyhlásenia jeho samostatnosti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
3 1939.06.20 Arizácie na Slovensku: Vyšlo vládne nariadenie č. 137/1939 Sl.z. o dôverníkoch a dočasných správcoch v priemyselných, obchodných a remeselných podnikoch a iných majetkových podstatách. Vláda si udelila oprávnenie menovať do stredných a veľkých podnikov dôverníka (najčastejšie budúceho arizátora).   
4 1940.??.?? Interpelácia poslanca Pavla Čarnogurského a spoločníkov vláde Slovenskej republiky o rádiových prejavoch poslanca Jána Eszterházyho z budapeštianskeho radia
Stenozáznam
  
5 1940.02.22 Arizácie na Slovensku: Slovenský snem prijal zákon č. 46/1940 Sl. z. o pozemkovej reforme. Zakon obmedzoval právo Židov na nakladanie s majetkom   
6 1940.04.25 Arizácie na Slovensku: Slovenský snem prijal Zákon č. 113/1940 Sl. z. o židovských podnikoch a židoch zamestnaných v podnikoch. Zákon zaviedol definíciu ,,židovského podniku'' a predpokladal ich čiastočnú aj úplnú arizáciu   
7 1940.08.20 Arizácie na Slovensku: Vládne nariadenie č. 203/1940 Sl.z. O súpise židovského majetku. Vláda uložila Židom povinnosť nahlásiť majetok.   
8 1940.09.03 Arizácie na Slovensku: Ústavný zákon č. 210/1940 Sl.z. O židovských podnikoch Upravovalo postup Ústredného hospodárskeho úradu (ÚHÚ), zriadeného v sept. 1940 na čele s Augustínom Morávkom, pri likvidácii a arizácii židovského majetku.   
9 1940.10.11 Arizácie na Slovensku: Vyšlo vládne nariadenie č. 257/1940 Sl.z. o dočasných správcoch pre domy Židov a o výpovediach židovským nájomníkom Určovalo spôsob prisvojenia si židovského domového majetku. Keďže tu vznikali najkrikľavejšie prípady korupcie, nasledovalo vládne nariadenie, podľa ktorého sa domový majetok Židov stal od 1. novembra 1941 vlastníctvom štátu   
10 1940.11.30 Arizácie na Slovensku: Vyšlo nariadenie č. 303/1940 Sl.z. o židovských podnikoch, známe aj ako druhý arizačný zákon. Nariadenie zrušilo dobrovoľnú arizáciu a odstránilo podmienky na kvalifikáciu uchádzača. Zároveň poverilo ÚHÚ právomocou rozhodovať o arizácii alebo likvidácii podniku a o určení likvidačnej hodnoty   
11 1941.??.?? Interpelácia poslanca Štefana Suroviaka, Pavla Čarnogurského a spoločníkov ministrovi vnútra vo veci nemiestnej cenzúrnej praxe v súvislosti so žiadosťou o pridelenie židovských rádioprijímačov na väčšie železničné stanice
Stenoprotokol
  
12 1941.03.18 Pavol Čarnogurský s manželkou Kristínou kúpil dom na ul. Palisády v Bratislave od Dr. Eugena Neumanna a jeho manželky Alici za 280 000,- Ks. Dr. Neumann zahynul v koncentračnom tábore.   
13 1942.03.25 Arizácie na Slovensku: Vláda pristúpila k deportáciám Židov, ktoré otvorili príležitosť pre získanie zvyškov ich majetku.   
14 1942.05.15 Arizácie na Slovensku: Ústavný zákon č. 68/1942 Sl.z. O vysťahovaní Židov Definitívne vyriešil otázku židovského majetku tým, že ešte nearizovaný majetok vysťahovávaných Židov odovzdával do vlastníctva štátu   
15 1942.05.22 Agentom ÚŠB bol zatknutý Gustáv Husák pre podozrenie z protištátnych aktivít. Z vyšetrovacej väzby ÚŠB mu pomohol dostať sa Pavol Čarnogurský. Čarnogurský sa poznal s Husákovou manželkou Magdalénou, ktorá počas 1. SR pracovala v Slovenskej všeobecnej úverovej banke, kde bol Čarnogurský členom správnej rady. Keď uňho intervenovala za prepustenie svojho manžela z väzenia, osobne navštívil vtedajšieho ministra vnútra A. Macha a prihovoril sa za Husákovo prepustenie   
16 1944.01.01 Sa narodil Ján Čarnogurský   
17 1944.05.27 Predsedníctvo HSĽS zbavilo Pavla Čarnogurského poslaneckého mandátu v Slovenskom sneme. Čarnogurský spolupracoval so skupinou partizánskeho veliteľa mjr. Anatolija D. Kovalenka (krycie meno Belov).
Branislav Kinčok a kol. Gustáv Husák a jeho doba, ÚPN Bratislava 2015
  
18 1945.02.2? Pavol Čarnogurský prišiel do Košíc, kde už bola Červená armáda, a prihlásil sa na posádkovom veliteľstve čs. armády.
Branislav Kinčok a kol. Gustáv Husák a jeho doba, ÚPN Bratislava 2015
  
19 1945.03.08 Na sekretariáte KSS v Košiciach Pavol Čarnogurský rokoval s Eduardom Frišom a Karlom Bacílkom. V rozhovore vyjadril ochotu užšie spolupracovať s KSS a v mene bývalých ľudákov sa kriticky vyjadril o Demokratickej strane,
Branislav Kinčok a kol. Gustáv Husák a jeho doba, ÚPN Bratislava 2015
  
20 1946.07.16 Zápisnica zo dňa 16.júla l946 v zaisťovacom tábore v Ilave s redaktorom Pavlom Čarnogurským.
Štefan Šutaj, Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 – 1948) SAV Košice 2002 Dok. 73
  
21 1948.05.05 5. - 15. máj. Pred Ľudovým súdom v Bratislave sa uskutočnil proces s ďalšou skupinou „sprisahancov“. Medzi obžalovanými boli okrem iných poprední funkcionári Demokratickej strany Ján Kempný, Miloš Bugár a Jozef Staško. Kempný a Staško boli odsúdení na 6 rokov väzenia, Bugár na jeden rok, Ľudovít Obtulovič na 8 rokov, Pavol Čarnogurský na 18 mesiacov. Tieto procesy, na ktoré nadväzoval aj proces s tzv. žilinskou skupinou (Anton Meltzer a spol.) v dňoch 22. - 28. júna 1948, ešte nepatrili k tým veľkým a typickým politickým procesom, ktoré sa v masovom rozsahu realizovali od roku 1949. Bolo to dané aj tým, že nová moc ešte nemala celkom vyskúšaný mechanizmus ich „výroby“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
22 1951.??.?? Zatknutie Pavla Čarnogurského. Bol vypočúvaný v súvislosti s procesom proti buržoáznym nacionalistom a po 10-tich mesiacoch prepustený bez súdneho procesu.   
23 1970.07.11 Ján Čarnogurský, životopisné dáta: 11. Júl 1970: sobáš s manželkou Martou, rod. Stachovou   
24 1976.11.08 Na pracovisku v Bratislave bol zaistený Pavol Čarnogurský. Vo väzbe bol do polovice decembra 1976   
25 1981.04.15 Ján Čarnogurský, životopisné dáta: 15. Apríla 1981 – 31. 12. 1986: rôzne zamestnania – šofér, podnikový právnik, robotník, popri tom právny poradca disidentov a náboženských aktivistov   
26 1981.04.15 Ján Čarnogurský, životopisné dáta: 15. Apríl 1981: vylúčený z advokácie pre obhajobu disidentky v trestnom procese   
27 1981.06.15 Sdělení VONS č. 253 Vyloučení dr. Čarnogurského z advokacie o usnesení Krajského sdružení advokátu v Bratislavě vylučujícím Jána Čarnogurského z advokacie v souvislosti s obhajobou Drahomíry Sinoglové.
Výbor na ochranu nespravodlivě stíhaných 1978-1989. Ed. Jaroslav Pažout a kol. (Academia Praha 2014) Doc. 254 (p. 876), Doc. 254
  
28 1981.09.01 Ján Čarnogurský, životopisné dáta: 1. September 1970 – 15. Apríl 1981: advokátsky čakateľ a advokát v Bratislave   
29 1982.??.?? Ján Čarnogurský, životopisné dáta: 1982 – 1984: spoluzakladateľ a redaktor samizdatového časopisu Náboženstvo a súčasnosť   
30 1984.06.27 Protestné listy štyroch slovenských disidentov - Jána Čarnogurského, Jozefa Jablonického, Milana Šimečku a Miroslava Kusého na podporu M. Duraya adresované slovenským ústavným činiteľom.
Szlovák értelmiségiek tiltakozó levelei Duray Miklós bebörtönzésével kapcsolatban
Informace o Chartě červenec-srpen 1984 pozri tiež: Dokumenty cti a solidarity z r. 1984...
  
31 1985.04.19 Sdělení VONS č. 438 Katoličtí aktivisté vzati do vazby o zadržení Václava Dvořáka, Vladimíra Fučíka, Michala Holečka, Květoslavy Kuželové a Adolfa Rázka, o domovních prohlídkách v jejich bydlišti a jejich obvinění z trestného činu maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi, o vzetí V. Dvořáka, V. Fučíka a A. Rázka do vazby, o domovních prohlídkách u Jána Carnogurského a Pavola Čamogurského souvisejících s tímto případem a dalších zásazích proti katolickým aktivistům na území celé republiky.
Výbor na ochranu nespravodlivě stíhaných 1978-1989. Ed. Jaroslav Pažout a kol. (Academia Praha 2014) Doc. 441 (p. 1412), Doc. 441
  
32 1985.10.16 Sdělení VONS č. 478 Nezákonné akce Státní bezpečnosti o zadržení Věry a Bohumila Charvátových a Vladislava Kolínka při návštěvě amerického velvyslance v Napajedlech, o zadržení Václava Blábolila, Stanislava Borůvky, Jiřího Dunajčíka, Zdeňka Ingra, Václava Malého, Dany Němcové, Jarmily a Jaromíra Stibicových v Chrudimi a o akcích StB proti Jánu Čarnogurskému, Václavu Havlovi, Ladislavu Lisovi a Petru Uhloví za účelem zamezení jejich vzájemného styku.
Výbor na ochranu nespravodlivě stíhaných 1978-1989. Ed. Jaroslav Pažout a kol. (Academia Praha 2014) Doc. 481 (p. 1527), Doc. 481
  
33 1985.12.?? VOPMN: Otvorený list Dr. Martina Kvetka z USA dr. Čarnogurskému, Jablonickému, Kusému, Šimečkovi do Bratislavy ohľadom „causy Miklós Duray" z decembra 1985. Článok Milana Hübla Slovenští demokraté v exilu o menšinách na Slovensku a v Maďarsku z marca 1986
CSMKJB:Dr. Martin Kvetko USA-ban élö csehszlovák érzelmü emigráns levelet í Čarnogusrky, Jablonicky és Kusy szlovák emberjogi harcosoknak és felrója nekik, amiért állást foglaltak Duray mellett 1985 decemberében. Milan Hübl 1986 márciusában ismerteti a Kvetko álláspontját az emigráns sajtóban.
Milan Hübl, Češi, Slováci a jejich sousedé, Naše vojsko Praha 1990 str. 125
  
34 1987.01.01 Ján Čarnogurský, životopisné dáta: 1. Januára 1987 – 14. Augusta 1989: nezamestnaný   
35 1987.06.24 CSMKJB: Duray Miklós és Ján Carnogursky levélváltása a pozsonyi magyarellenes terror-cselekményekről (1987/16 —1987. június 24.)
Kettős elnyomásban 1993, Dok.34
  
36 1987.08.30 Dokument: Protestná petícia zaslaná prezidentovi republiky proti trestnému stíhaniu členov tzv. bratislavskej päťky: Miroslavovi Kusému, Jánovi Čarnogurskému, Vladimírovi Maňákovi, Hane Ponickej, Antonovi Seleckému
Dokumentum: Tiltakozó petíció a köztársasági elnökhöz az ún. "Pozsonyi ötös" tagjai (Miroslav Kusý, Ján Čarnogurský, Vladimír Maňák, Hana Ponická és Anton Selecký) ellen indított bíróagi eljárás ellen.
A rendszerváltás évei dokumentumokban No. 29
  
37 1987.10.?? Vyhlásenie skupiny slovenských intelektuálov k deportáciám Židovských občanov zo Slovenska: Dominik Tatarka, Ján Chryzostom Korec, Hana Ponická, Martin M. Šimečka, Jozef Jablonický, Vladimír Jukl, František Mikloško, Helena Gondová, Ján Čarnogurský, Vincent Hložník, Ján Langoš, Jozef Hlinický, Daniel Fischer, Eva Trizuljaková, Marek Huba, Roman Berger, Ladislav Čarný, Vladimír Haviar, Milan Bočkay, Milan Rúfus, Miro Bázlik, Eugen Suchoň, Alojz Gabaj, Katarína Lazarová
Vyhlásenie
  
38 1987.10.27 27. októbra na 80. výročie tragédie v Černovej sa na cintoríne v Černovej zišli slovenskí disidenti: Ján Čarnogurský, František Mikloško, Anton Selecký a Jozef Jablonický, aby si pripomenuli túto udalosť úzko spätú s A. Hlinkom. J. Jablonický prečítal krátky spomienkový prejav.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
39 1987.11.24 Pravda: Oneskorená ľútosť a čo sa za ňou skrýva
Článok
  
40 1987.12.22 CSMKJB: Ján Čarnogurský levele Josef Vohryzeknek
Kettős elnyomásban 1993, Dok.42b
  
41 1988.02.10 Seriál článkov v denníku Pravda proti J. Čarnogurskému a jeho rodine. Pravda uverejnila tri pokračovania 10. – 12. februára 1988 a Rudé právo podobný text na dve pokračovania 11.- 12. februára 1988
Pravda_1988-02-10, Pravda_1988-02-11, Pravda_1988-02-12, RP_1988-02-11, RP_1988-02-12
  
42 1988.03.25 Sviečková manifestácia veriacich v Bratislave sa stala jedným z najvýraznejších a najväčších prejavov odporu proti komunistickému režimu v Československej socialistickej republike (ČSSR) do 17. novembra 1989. Patrila medzi udalosti, ktorými sa Bratislava zaradila k spoločenskému pohybu v Prahe, Varšave a Budapešti s cieľom dosiahnuť slobodu a demokraciu. Pre Slovensko nastal čas svitania k demokracii a slobode. Podnetom k manifestácii sa stala kritická situácia v katolíckej cirkvi kriminalizovaním humánnych prístupov kňazov a laikov, neobsadené biskupské stolce, ako aj často tvrdá štátna kontrola nad cirkvami a najmä znevažovanie náboženského cítenia a porušovanie náboženských a ľudských práv a slobôd. Tieto obhajoval a presadzoval helsinský proces Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, ktorej signatárom bola aj ČSSR od roku 1975, no jej komunistický režim ich permanentne porušoval, hoci v roku 1976 ratifikoval pakty Organizácie spojených národov (OSN) o občianskych a politických právach, ako aj o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Na pokojnom zhromaždení na Hviezdoslavovom námestí sa zúčastnilo niekoľko tisíc občanov (odhad bol spolu s priľahlými ulicami až 10-tisíc osôb, podľa Komisie Slovenskej národnej rady pre vyšetrenie udalosti 3500 osôb na námestí). Veriaci so zapálenými sviečkami požadovali dodržiavanie ľudských práv a náboženských slobôd. Napriek tomu, že sa nevyskytli protištátne prejavy či žiadne transparenty, pod zámienkou nedostatočných záruk zachovania verejného poriadku štátna moc zhromaždenie zakázala. Oficiálnym ohlasovateľom manifestácie bol František Mikloško, no štátne orgány prijali rozhodnutia, ktoré jej mali zabrániť. Na námestí sa pred zhromaždením sústredili príslušníci Zboru národnej bezpečnosti (ZNB) a Štátnej bezpečnosti (ŠtB), ktorí sa snažili potom rozohnať zhromaždených. Časť zhromaždených surovo natlačili pred blízky kostolík Notre Dáme. Proti veriacim brutálne zasiahli príslušníci, ked použili obušky, vodné delá a zadržali po manifestácii niekoľko desiatok osôb. Problémy so zadržaním a obmedzovaním osobnej slobody mali aj spoluorganizátori zhromaždenia František Mikloško aján Čarnogurský, ako aj Vladimír Jukl, Silvester Krčméry, Ján Ch. Korec a ďalší. Manifestácia sa predsa len uskutočnila a na scény tvrdého postupu brachiálnej moci sa pozerali jej predstavitelia, členovia politickej komisie (člen Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska Gejza Šlapka, minister kultúry SSR Miroslav Válek, minister vnútra SSR Štefan Lazar, pracovníci ÚV KSS, funkcionári Zboru národnej bezpečnosti a iní) za oknami blízkeho hotela Carlton. Brutálny zásah proti veriacim, ktorého sa zúčastnilo okolo tisíc príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, odsúdila verejnosť nielen doma, ale aj v zahraničí, najmä v susednom Rakúsku, Maďarsku či Poľsku. No komunistický denník Pravda napísal, že medzi organizátormi akcie boh aj ľudia blízki „slovenskému klérofašistickému štátu“ a z ilegálnej tajnej cirkvi, pritom sa zmienil aj o slovenskom poprednom hokejistovi a výkonnom predsedovi Svetového kongresu Slovákov, žijúcemu v zahraničí, Mariánovi Šťastnom. Význam udalostí, ktoré sa odohrali na Hviezdoslavovom námestí, a ktoré oslabovali pozície režimu, lebo tvrdo udrel na náboženské a humanitné tradície slovenskej spoločnosti, si práve v tomto smere, uvedomib mnohí občania Slovenska. Pražský kardinál František Tomášek vyzdvihol manifestáciu ako výrazný krok k dosiahnutiu náboženskej slobody a ľudských práv v Československu. Kardinál vyzval už 4. januára 1988 všetkých veriacich v republike, aby podporili petíciu moravských katolíkov za náboženské slobody, ktorí v 31 bodoch podali návrh „Podnety katolíkov na riešenie situácie veriacich občanov v ČSSR“. Z podpísaných 501 590 osôb bolo 291 284 zo Slovenska a 210 306 z Čiech a Moravy. Bol to jeden z najrozsiahlejších prejavov kritického vzťahu časti občanov k politike komunistickému režimu a stal sa najrozsiahlejšou podpisovou akciou v krajinách strednej a východnej Európy. Na podnet biskupa Jána Chryzostoma Korca začali aktivisti tajnej cirkvi zbierať po celom Slovensku svedectvá účastníkov bratislavskej manifestácie a dostupné údaje. Z nich bola v Rakúsku vytlačená kniha Bratislavský veľký piatok. Vznikla zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988. V júni 1988 bol náklad kníh prepašovaný z Rakúska cez Maďarsko na Slovensko.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
43 1988.04.02 Sdělení VONS č. 743 Policejní represe v souvislosti s manifestací v Bratislavě o zadržování, výsleších, blokádách bytů a dalších policejních zásazích proti Václavu Bendovi, Jánu Carnogurskému, Pavolu Čarnogurskému, Stanislavu Devátému, Vladimíru Juklovi, Jánu Chryzostomu Korcoví, Silvestru Krčmérymu, Františku Mikloškovi, Petrušce Šustrové, Pavlu Záleskému a dalším československým občanům v souvislosti s manifestací za respektování náboženských a lidských svobod v Bratislavě.
Výbor na ochranu nespravodlivě stíhaných 1978-1989. Ed. Jaroslav Pažout a kol. (Academia Praha 2014) Doc. 746 (p. 2249), Doc. 746
  
44 1988.04.27 Pravda: Nemožno rehabilitovať čo život zatratil
Článok
  
45 1988.06.?? Ján Čarnogurský začal vydávať samizdatový časopis Bratislavské listy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
Archiv
  
46 1988.06.?? Ján Čarnogurský, životopisné dáta: Jún 1988 – December 1989: vydavateľ a redaktor časopisu Bratislavské listy   
47 1988.06.17 Krajský súd v Banskej Bystrici pod predsedníctvom Arnošta Škorpila odsúdil katolíckeho disidenta Ivana Polanského za rozvracanie republiky a za vydávanie samizdatov pod názvom Historický zborník. Jeden bol venovaný Andrejovi Hlinkoví, pričom vraj vyzdvihol ľudácke aktivity za prvej republiky. Obžaloba znela: Najneskôr od roku 1984 do 5. novembra 1987 vo svojom byte v Novej Dubnici a na svojom pracovisku v ZŤS Dubnica nad Váhom napísal a sčasti rozmnožil nelegálne písomnosti, najmä časopisy... robil zvukový záznam relácií na stanici Slobodná Európa, Hlas Ameriky, Rádio Vatikán a písomne ich rozširoval“ Súd odsúdil Polanského na štyri roky v prvej nápravnovýchovnej skupine vo väzení v Ružomberku. Proti rozhodnutiu sa odvolal a 15. júla požiadal aj o prepustenie z väzby. Krajský súd to zamietol. Bol ustanovený Výbor solidarity s Ivanom Polanslcým (Václav Benda, Ján Čarnogurský, Jiŕí Gruntorád a ďalší). K solidarite sa prihlásilo 91 samizdatových publicistov. Odsúdenie vyvolalo veľký medzinárodný ohlas a pobúrenie. Polanský bol vo väzení do konca októbra 1989. Vtedy mu prezident udelil amnestiu a odpustil zvyšok väzenia.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
48 1988.09.22 Sdělení VONS č. 803 Policejní represe proti účastníkům pouti v Šaštíně o mariánské pouti v Šaštíně konané za přísného policejního a administrativního dohledu, o paralelních nezávislých akcích při pouti a policejním zásahu proti Václavu Bendovi, Jánu Čarnogurskému, Jánu Chrysostomu Korcovi, Václavu Malému a Františku Mikloškovi ve snaze zabránit jim v účasti na pouti.
Výbor na ochranu nespravodlivě stíhaných 1978-1989. Ed. Jaroslav Pažout a kol. (Academia Praha 2014) Doc. 807 (p. 2396), Doc. 807
  
49 1988.10.15 Vzniklo politicky orientované Hnutie za občiansku slobodu (jeho skratka HOS vyjadrovala - Humanizmus, Občianstvo, Slobodu). V radoch hnutia, ktorého zakladateľmi boli predstavitelia českej a moravskej opozície Rudolf Battek, Václav Benda, Stanislav Devátý, Jiŕí Dienstbier, Václav Havel, Eva Kantúrková, Ladislav Lis, Jaroslav Šabata, František Šamalík, Jiŕina Šiklová, Petruška Šustrová, Ludvík Vaculík, Alexander Vondra a ďalší, boh aj predstavitelia opozície zo Slovenska (Ján Carnogurský, Milan Šimečka, Miroslav Kusý, Hana Ponická, Anton Selecký, Tibor Novotka, Ján Trstenský, Ján Langoš, JozefJablonický, Vladimír Maňák, Viliam Kováčik, Ivan Hoffman, Ján Szóllos, Juraj Kohutiar a iní). Hnutie v ten deň zverejnilo súčasne v Prahe, Brne a Bratislave manifest Demokraciu pre všetkých, v úvode ktorého sa zdôraznilo, že: „Výsledná bilancia sedemdesiatročnej existencie československého štátu nie je radostná. Žijeme v čase hlboké mravného úpadku celej spoločnosti, žijeme v nedemokratických pomeroch, v pomeroch obmedzenej národnej a štátnej suverenity; upadáme hospodársky a technologicky; tvorčípotenciál spoločnosti je trvalé dusený centrálnou manipuláciou; životné prostredie je u nás stále odpudivejšie; príslušníci nových a nových generácií znechutení opúšťajú svoju vlasť; naša krajina, kedysi jedna z najvyspelejších v Európe, klesá dnes medzi najzaostalejšie“. Hnutie chce preto vstúpiť do spoločensko-politického diania, opierajúc sa o demokratické tradície a v ich duchu by mala byť vypracovaná nová ústava, vyjadrujúca okrem iného i slobodu cestovania. Odmietlo sa zakotvenie pyramídy moci v podobe vedúcej úlohy KSČ v návrhu ústavy ČSSR. Táto mala zaručiť všetkým občanom rovnosť pred zákonom a všetky základné občianske práva, ako aj zaviesť inštitút referenda o niektorých otázkach závažného celospoločenského významu a zriadenie ústavného súdu. V manifeste sa zvýraznil význam nastolenia politického a ekonomického pluralizmu, demokratických princípov, slobody duchovného a náboženského života, národná svojbytnosť, dosiahnutie hospodárskej prosperity a riešenie ekologických problémov, zapojenie Československa do integračných európskych procesov a pod. HOS kládlo značný dôraz na obnovu právneho poriadku, ako aj súkromného podnikania. Podporovalo družstevníctvo a rôzne typy vlastníctva. Veľký dôraz sa kládol na duchovný život a kultúru. V manifeste sa žiadal odchod sovietskych vôjsk z ČSSR. Hnutie nerátalo so socialistickou alternatívou vývoja. Manifest vyšiel ako tlačová brožúra v ČSSR a v exile v náklade 500 kusov. Postupne sa hnutie rozčlenilo na niekoľko ideových prúdov. Oproti iným opozičným skupinám, ktoré vznikli v českom prostredí, malo popri Charte 77 väčší vplyv na opozičné skupiny na Slovensku. HOS vydávalo dva samizdatové časopisy Spravodaj HOS a Alternatívu. Celkove proti 126 signatárom Manifestu začal komunistický režim uskutočňovať represívne opatrenia a člen predsedníctva ÚV KSČ Karel Urbánek zhodnotil vznik HOS-u ako pokus o „integráciu jednotlivých opozičných štruktúr do jednotnej opozičnej politickej strany“, ktorá by začala „boj proti KSČ a proti jej vedúcemu postaveniu v spoločnosti“.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009), Manifest Demokraciu pre všetkých, Archív Alternatíva, Archív Spravodaj HOS
  
50 1988.11.08 Vznikajúci Československý helsinský výbor sa prihlásil k helsinskému Záverečnému aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z 1. augusta 1975. Za svoju úlohu si stanovil dodržiavanie zásad a ustanovení konferencie, najmä v oblasti ľudských práv a slobôd. Predsedom výboru bol bývalý minister zahraničných vecí ČSSRJiŕí Hájek, členmi sociológ Rudolf Batték, právnici Ján Čarnogurský a Zdenék Jičínský, spisovatelia Václav Havel a Eva Kantúrková, novinárka Anna Marvanová a iní.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
51 1988.11.11 Slovenskí účastníci Hnutia za občiansku slobodu, na čele s Jánom Čarnogurským, sa stretli v Bratislave. Zo stretnutia vydali 15 účastníci informáciu. Na úvod zazneli dva referáty; o politickej situácii a o bezpečnostných otázkach účastníkov hnutia. V politickom referáte sa hovorilo o neschopnosti vedenia štátu odpútať sa od starých „breinevovských“ praktík. Uvedomili si potrebu vytvorenia širokej demokratickej platformy a všetci účastníci uznali, že účasť v hnutí ich spája s kresťanským presvedčením.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
52 1989.01.22 Sdělení VONS č. 887 Domovní prohlídky v Bratislavě o domovních prohlídkách u Jána Čarnogurského, Miroslava Kusého, Martina Šimečky a Milana Šimečky souvisejících s trestním stíháním členů Hnutí za občanskou svobodu.
Výbor na ochranu nespravodlivě stíhaných 1978-1989. Ed. Jaroslav Pažout a kol. (Academia Praha 2014) Doc. 891 (p. 2606), Doc. 891
  
53 1989.03.06 Predsedníctvo ÚV KSS prerokúvalo správu federálneho ministra vnútra Františka Kincla o štátno-bezpečnostnej situácii na Slovensku za rok 1988, v ktorej sa uviedlo, že „narastá aktivita vonkajších a vnútorných nepriateľov“ a vedie „k narušovaniu vnútropolitickej stability.“. Správa ako výraz úsilia o politické zjednotenie opozície hodnotila signovanie manifestu Hnutia za občiansku slobodu Demokracia pre všetkých. Zo signatárov dokumentu zo Slovenska uvádzala Jána Čarnogurského, Milana Šimečku, Jozefa Jablonického, Miroslava Kusého, Ivana Hoffmana, Jána Langoša a Vladimíra Maňáka. Správa pripomínala aj aktivity Alexandra Dubčeka s jeho „nezávislým postavením“, ktorý stále kládol dôraz na rehabilitáciu reforiem roku 1968. Ďalšou skupinou „vnútorných nepriateľov“ boli tí, čo „vedú útoky proti národnostnej politike KSČ s cieľom zneužiť národné cítenie občanov Slovenska maďarskej národnosti“, no ich mená sa neuvádzali. Ako viacmenej nová skupina „nepriateľov“ sa objavilo nezávislé ekologické hnutie a jeho kampane proti výstavbe vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros, proti prevádzke jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice atd.; konkrétne sa uvádzali mená Pavol Šremer, Mikuláš Huba a Peter Tatár. Mimoriadne obsiahlou časťou správy bolo hodnotenie „cirkevnopolitickej situácie“. Hovorilo sa o úsilí „domácej reakčnej katolíckej hierarchie spolitizovať vzťahy medzi cirkvou a štátom a organizačne i ideovo zjednotiť všetky cirkevné štruktúry“. V tejto súvislosti sa spomínalo hnutie Focolare, úloha rádov a reholí, kampaň podpisov pod 31 bodov Augustína Navrátila, sviečková manifestácia v Bratislave 25. marca 1988, aktivity pri pútiach, najmä v Nitre, Levoči a v Gaboltove, tlak na prorežimové hnutie ZKD (Združenie katolíckeho duchovenstva) - Pacem in terris atd. Správa hodnotila štátno-bezpečnostnú situáciu na Slovensku ako „stabilizovanú“ a vrátali sa k tomu, že jedinou výnimkou vraj bola sviečková manifestácia v Bratislave v marci 1988, ktorú pripravili „exponenti nelegálnej cirkvi a laického apoštolátu, za širokej publicity Hlasu Ameriky a Slobodnej Európy“. Napriek týmto aktivitám sa štátno-bezpečnostná situácia označila za stabilizovanú. Za hlavné metódy ŠtB sa naďalej považovali preventívne opatrenia na rozklad „vnútorného nepriateľa.“ Vo vnútrostraníckej informácii z 8. marca sa uviedlo, že názory komunistov a ostatnej verejnosti na udalosti z „Palachovho týždňa“ boli „diferencované a rozporné“. Oficiálne masovo komunikačné prostriedky nereagovali pružne a čoraz viac sa vo verejnosti dospieva k názoru o stúpajúcom vplyve opozičných skupín.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
54 1989.05.07 Na Bradle sa stretli slovenskí aktivisti Hnutia za občiansku slobodu (Anton Selecký, Ján Čarnogurský, Hana Ponická a ďalší), aby si uctili pamiatku Milana R. Štefánika. Výzvy na stretnutie odvysielala rozhlasová stanica Hlas Ameriky. Usporiadali zhromaždenie, ktorého sa zúčastnilo asi 6-tisíc ľudí. Keď štátne orgány zistili, že výzvy majú u občanov ohlas, zorganizovali oficiálne oslavy. Na zásah bola pripravená ŠtB, dokonca aj pohotovostný oddiel s vodnými delami. Keď bola rozprestretá slovenská zástava, štátne orgány ju zhabali. J. Čarnogurský žiadal úplnú rehabilitáciu Milana R. Štefánika a navrátenie slovenských národných symbolov. H. Ponická, ktorá mala predostrieť žiadosť o navrátenie slovenského znaku do štátneho znaku republiky, vyzdvihla prostredníctvom vystúpenia J. Čarnogurského Štefánikov boj za národné a ľudské práva Slovákov. Žiadala, aby sa po ňom pomenovali ulice. Neskôr, 4. júla, bolo v Predmieri pri Bytči, kde sa vtedy nachádzala jediná neodstránená socha M. R. Štefánika, stretnutie asi 30 disidentov.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
55 1989.06.29 Rozhlasová stanica Slobodná Európa a ďalšie médiá zverejnili výzvu Nékolik vét, v ktorej sa žiadalo začatie slobodnej diskusie o problémoch vývinu Československa. Signatári výzvy (Stanislav Devátý, Václav Havel, Jirí Križan, Václav Benda, Venek Šilhán, Alexandr Vondra, Ján Čarnogurský, Milan Kňažko a ďalší, spočiatku asi 1800 signatárov) žiadali prepustenie politických väzňov, novú ústavu, skutočnú ekonomickú reformu a postavili sa za uplatnenie petičného a práva na zhromažďovanie, rešpektovanie náboženských slobôd, prepustenie politických väzňov a žiadali verejnú diskusiu nielen k 50. rokom, ale aj k roku 1968 a následnej normalizácii. Upozornili na hrozbu spoločenskej krízy, z ktorej politická moc nemôže vyjsť bez predloženia účtu pred českú a slovenskú spoločnosť za porušovanie ľudských práv a slobôd a za pokrivenie pohľadu na reformný proces roku 1968. Bolo potrebné legalizovať nezávislé iniciatívy a ustanoviť nezávislé a objektívne informujúce masovo-oznamovacie prostriedky. Výzvu podpísalo do novembra asi 40 tisíc občanov, čo predstavovalo značnú spoločenskú silu. V komunistickom vedení nastal po uverejnení výzvy rozruch (napríklad článok „Kto seje vietor“). Podľa komunistickej dače bola výzva konfrontáciou so socialistickým spoločenským zriadením, vraj „rozvracala prestavbu“, chcela uznanie Charty 77, rozbíjala jednotné odbory a znamenala by návrat k súkromnému podnikaniu. Naopak, podľa výzvy ČSSR stratí poslednú šancu, ak sa nechce dostať zo slepej uličky. Avšak Marián Čalfa, minister federálnej vlády tvrdil, že ČSSR je právnym štátom a nemožno zasahovať do jeho vnútorných záležitostí. Proti mnohým signatárom výzvy zasiahla polícia, ktorá využila perzekučné zákonné opatrenia FZ ČSSR a národných rád oboch republík federácie z februára 1989.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
56 1989.07.14 V informácii XII. správy Štátnej bezpečnosti o štátnobezpečnostnej situácii na Slovensku sa uviedlo, že: „Základné tendencie podvratnej činnosti vonkajšieho protivníka proti ČSSR naďalej odrážajú platnú stratégiu USA a ďalších krajín NATO dosiahnuť cestou politickej a ekonomickej destabilizácie našej spoločnosti mocensko-politického zvratu a likvidácie socializmu v ČSSR“. Protivník sa sústreďoval na získavanie informácií, ktoré využíval pri koncipovaní politiky kapitalistických štátov voči ČSSR a pri realizácii nátlakových akcií, ako aj zisťovaní obranyschopnosti jej armády, pričom sa zameriaval na sovietske jadrové prostriedky na území štátu, prvosledové jednotky armády, objekty a závody v Trenčíne, Komárne, Nových Zámkoch atď Podľa správy vonkajší protivník podporoval exponentov opozície Miroslava Kusého, Milana Šimečku, Jána Čarnogurského, Antona Seleckého a ďalších. Vzrástol dovoz škodlivej literatúry. Správa práve po línii vnútorného protivníka konštatovala, že: „Tendencie v prostredí vnútorného protivníka smerujú k vytvoreniu politickej základne, prvkov štruktúry a riadenia opozičnej činnosti smerujúcej k vytvoreniu širokej masovej základne pre protisocialistickú činnosť a k vzniku politickej opozície, čo by v ďalšej etape umožnilo protivníkovi prejsť k frontálnemu útoku proti základom socializmu v ČSSR“.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
57 1989.08.08 Slovenskí disidenti Hana Ponická, Ján Čarnogurský, Anton Selecký a Vladimír Maňák požiadali Mestský národný výbor vo Zvolene „aby v deň výročia SNP 29.8.1989 o 18,00 hod. boli položené kvety v blízkosti pôvodného miesta pomníka generálov [Rudolfa] Viesta a [Jána] Golianapri severnej strane zámku vo Zvolene oproti hotelu Poľana“, no odbor vnútorných vecí ONV vo Zvolene im dňa 18. augusta 1989 dal odmietavú odpoveď. Viest a Golian predstavovali hlavných vojenských veliteľov Slovenského národného povstania (SNP) v roku 1944, ktoré sa zaradilo k najdôležitejším protifašistickým vystúpeniam v okupovaných krajinách počas druhej svetovej vojny.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
58 1989.08.14 Ján Čarnogurský, životopisné dáta: 14. Augusta 1989 – 25. Novembra 1989: väznený za rozvracanie republiky (§ 98 ods. 2 Trestného zákona)   
59 1989.08.17 V Bratislave sa začalo trestné stíhanie tzv. bratislavskej päťky (Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý, Anton Selecký, Hana Ponická, Vladimír Maňák), ktorí avizovali svoj zámer položiť kvety na schody Univerzity Komenského, kde sa obeťou strelby okupantov 21. augusta 1968 stala Danka Košanová.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
60 1989.08.17 V Bratislave sa začalo stíhanie vo veci trestného činu poburovania proti slovenským disidentom tzv. bratislavskej pätky Jánovi Čarnogurskému, Miroslavovi Kusému, Hane Ponickej, Antonovi Seleckému (neskôr aj Vladimírovi Maňákovi), ktorých pozatýkala Štátna bezpečnosť 14. augusta za to, že vyzvali občanov Slovenska k účasti na pokojných manifestáciách k výročiu augusta 1968. Položili kvety obetiam okupácie na Námestí SNP (Peter Legner) a na Šafárikovom námestí (Danka Košanová). Zloženie „bratislavskej päťky“ bolo typické pre túto dobu. Selecký a Čamogurský predstavovali katolíckych aktivistov, Hana Ponická bola spisovatelka a evanjelička, Kusý a Maňák boli z radov bývalých členov KSS. Ich obhajcom bol Tibor Bôhm, neskorší generálny prokurátor po Novembri 89. Na J. Čarnogurského a M. Kusého uvalili väzbu. Perzekúcia tzv. bratislavskej päťky vyvolala vlnu odporu v ČSSR a v zahraničí. K protestom sa pripojila svetová intelektuálna elita, Yves Montand, Julles Martinet, Gunter Grass, Graham Greene, Tom Stoppard, Friedrich Dúrrenmatt, Arthur Miller a ďalší. Za ich prepustenie sa angažovali napríklad aj vtedajší ministri zahraničných vecí Rakúska a USA - Alois Mock a James Baker. Disident a spisovateľ Václav Havel požiadal o podporu predstaviteľa radikálneho reformného krídla MSDS Imre Pozsgaya a budúceho poľského premiéra T. Mazowieckého. Disident a spisovateľ Milan Šimečka napísal otvorený list Michailovi S. Gorbačovovi.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
61 1989.08.24 Sdělení VONS č. 1057 Ján Čarnogurský a Miro Kusý ve vazbě o uvalení vazby na Jána Čarnogurského a Miroslava Kusého a trestním řízení ve věci Jána Čarnogurského a spol.
Výbor na ochranu nespravodlivě stíhaných 1978-1989. Ed. Jaroslav Pažout a kol. (Academia Praha 2014) Doc. 1061 (p. 2928), Doc. 1061
  
62 1989.09.13 Sdělení VONS č. 1071 Životopisy stíhaných slovenských aktivistů obsahující životopisy Jána Čarnogurského, Miroslava Kusého, Vladimíra Maňáka, Hany Šolcové-Ponické a Antona Seleckého.
Výbor na ochranu nespravodlivě stíhaných 1978-1989. Ed. Jaroslav Pažout a kol. (Academia Praha 2014) Doc. 1075 (p. 2970), Doc. 1075
  
63 1989.10.09 Mestská prokuratúra v Bratislave vzniesla obžalobu na Jána Čarnogurského, Miroslava Kusého, Hanu Ponickú, Antona Seleckého a Vladimíra Maňáka.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
64 1989.10.09 Sdělení VONS č. 1088 Další vývoj v trestní věci Jána Čarnogurského a Mira Kusého o posuzování trestní věci Jána Čarnogurského a Miroslava Kusého obviněných z trestného činu podvracení republiky podle méně přísné kvalifikace v rámci tohoto trestného činu a o pokračujícím stíhání Hany Ponické, Antona Seleckého a Vladimíra Maňáka pro trestný čin pobuřování.
Výbor na ochranu nespravodlivě stíhaných 1978-1989. Ed. Jaroslav Pažout a kol. (Academia Praha 2014) Doc. 1092 (p. 3012), Doc. 1092
  
65 1989.10.23 Predsedníctvo ÚV KSS prerokovalo správu o štátno-bezpečnostnej situácii na Slovensku, ktorú vypracovalo federálne ministerstvo vnútra. Správa hovorila o „relatívne stabilizovanej situácii“ no pripomínala aj javy, ktoré „môžu vytvoriť potenciálny základ prípadnej väčšej protispoločenskej akcie“. Pozornosť si podľa správy vyžadovali najmä tieto prípady: propagácia „pamfletu“ Nékolik vét-, aktivity na zastavenie trestného stíhania Jána Čarnogurského a Miroslava Kusého; ďalej „narušená situácia“ vo Zväze slovenských spisovateľov, kde „nežiaduce aktivity Ľubomíra Feldeka a niektorých ďalších získali podporu aj v základnej organizácii KSS“; ohlas „provokačných vystúpení“ Joan Baezovej na Bratislavskej lýre 89 a Jana Buriana na Bratislavských hudobných slávnostiach-, výskyt Výzvy za obrodu ideálov socializmu, adresovanej ÚV KSČ a hodnotiacej doterajších 40 rokov socializmu v Československu, najmä obdobie „normalizácie“ atď. Takáto správa o štátno-bezpečnostnej situácii na Slovensku bola posledná pred pádom komunistického režimu.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
66 1989.11.21 V Bratislave pred Justičným palácom sa zhromaždili občania požadujúci prepustenie stále väzneného Jána Čarnogurského, obvineného v procese proti tzv. bratislavskej päťke.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
67 1989.11.21 Sdělení VONS č. 1116 Soud s bratislavskými aktivisty o hlavním líčení s Miroslavem Kusým, Vladimírem Maňákem, Hanou Ponickou a Antonem Seleckým u Městského soudu v Bratislavě, o rozsudku odsuzujícím Miroslava Kusého pro trestný čin poškozování zájmů republiky v cizině k podmíněnému trestu odnětí svobody a zprošťující ostatní obviněné obžaloby z trestného činu pobuřování a o pokračování vazby Jána Čarnogurského.
Výbor na ochranu nespravodlivě stíhaných 1978-1989. Ed. Jaroslav Pažout a kol. (Academia Praha 2014) Doc. 1120 (p. 3067), Doc. 1120
  
68 1989.11.22 Posledná požiadavka mala svoju konkrétnu podobu v zhromaždení asi 15-tisíc osôb pred Justičným palácom v Bratislave, ktorí žiadali slobodu pre katolíckeho disidenta Jána Čarnogurského, posledného obvineného z rozvracania komunistického režimu z tzv. bratislavskej päťky. Spevom náboženských piesní, transparentmi a výkrikmi prejavovali mienku o procese a vieru, že J. Čamogurský bude oslobodený. Na zhromaždení prečítali list kardinála Františka Tomáška, vylilásenie VPN a vylilásenia štrajkových výborov bratislavských študentov. Prehovorili aj zástupcovia poslucháčov bohosloveckej fakulty a cirkevných činiteľov. Pretože senát nevyhovel požiadavke prenášať dianie v súdnej sieni reproduktormi na ulicu, spisovateľka a disidentka Hana Ponická čítala priebežné správy, posielané zo sály.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
69 1989.11.23 Mestský súd v Bratislave oslobodil Jána Čarnogurského spod obvinenia z trestného činu rozvracania republiky. Následne vystúpil na manifestácii na Námestí SNP v Bratislave.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
70 1989.11.23 Trestný senát Mestského súdu v Bratislave oslobodil JUDr. Jána Čarnogurského spod obvinenia z trestného činu rozvracania republiky, pričom aj v ten deň žiadalo niekoľko tisíc ľudí pred Justičným palácom jeho prepustenie z väzenia. K tomu došlo až o dva dni.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
71 1989.11.25 Prezident ČSSR Gustáv Husák zastavil trestné stíhanie proti Jánovi Čarnogurskému, Miroslavovi Kusému, Janu Rumlovi a Petrovi Uhlovi. J. Čarnogurský bol v ten deň prepustený z väzenia.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
72 1989.11.28 Zástupca VPN Ján Čarnogurský sa zúčastnil rokovaní medzi OF, VPN a delegáciami vlády ČSSR a ÚV Národného frontu ČSSR. OF na čele s Václavom Havlom a VPN žiadali demisiu vlády ČSSR, zrušenie článkov ústavy o monopolnom postavení KSČ, záruky občianskych slobôd a práv, prepustenie pohtických väzňov, odstúpenie prezidenta Gustáva Husáka atď. Zástupcovia OF a VPN zároveň vyhlásili, že sa nebudú podieľať na zostavení novej vlády. Premiér vlády Ladislav Adamec predložil návrh, že do 3. decembra podá návrh na zostavenie novej vlády.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
73 1989.11.30 Výzvu na založenie kresťanskodemokratických klubov podpísali Ján Čarnogurský, Hana Ponická, Miroslav Ťahy, Konštantín Viktorín, Ivan Čarnogurský, Anton Selecký, Ivan Hoffman a iní. Kluby sa neskôr stali základom vzniku Kresťansko-demokratického hnutia (KDH), ktoré sa malo ideovo zamerať na ekumenický kresťanský svetonázor, trvalo by na zárukách plnej náboženskej slobody a dodržiavam ľudských práv, rovnoprávnosti všetkých foriem vlastníctva a podpory súkromného podnikania a zároveň by podporovalo pevné rodinné vzťahy.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
74 1989.11.30 Ján Čarnogurský: Zakladajte kresťanskodemokratické kluby!
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 01 (p. 12), Doc. 01
  
75 1989.12.?? Ján Čarnogurský, životopisné dáta: December 1989 – Jún 1990: podpredseda federálnej vlády ČSSR/ČSFR   
76 1989.12.05 České OF navrhlo federálnemu predsedovi vlády Ladislavovi Adamcovi, že zostaví novú vládu pod vedením fóra. Navrhlo Jiŕího Dienstbiera, Petra Millera, Václava Klausa, Jána Čarnogurského a ďalších. Adamec to však odmietol, že „nejde o odborníkov“ a pohrozil demisiou.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
77 1989.12.06 Sdělení VONS č. 1121 Propuštění vězňů a zastavení trestního stíhání o zastavení trestního stíhání Jána Carnogurského, Stanislava Devátého, Jiřího Jelínka, Miroslava Kusého, Jiřího Rumla, Petra Uhla a Rudolfa Zemana, prominutí zbytku trestu odnětí svobody Štefanu Javorskému, Ivanu Jirousovi, Vítězslavu Kokořovi, Vládánu Kočímu, Renatě Pánové, Stanislavu Pitašovi, Ivanu Polanskému, Františku Stárkovi a Otakaru Veverkovi a o propuštění z vazby Jakuba Dubského na základě rozhodnutí prezidenta republiky z 25. a 29. listopadu 1989.
Výbor na ochranu nespravodlivě stíhaných 1978-1989. Ed. Jaroslav Pažout a kol. (Academia Praha 2014) Doc. 1125 (p. 3080), Doc. 1125
  
78 1989.12.10 Marián Čalfa vezetésével megalakul a „nemzeti egyetértés kormányának” elnevezett új szövetségi kormány. Tagja többek között Ján Čarnogurský, Jiří Dienstbier és Václav Klaus.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
79 1989.12.10 Prezident Československej socialistickej republiky Gustáv Husák vymenoval novú federálnu „vládu národného porozumenia“ na čele s Mariánom Čalfom, v ktorej z celkových 20 kresiel bolo 9 komunistov, 2 ľudovci, 2 socialisti a 7 nestraníci. Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu v nej zastupovali prví podpredsedovia vlády Valtr Komárek a Ján Čarnogurský, ďalej Vladimír Dlouhý, Jiŕí Dienstbier, Václav Klaus a Petr Miller.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
80 1989.12.13 Formuje sa nový politický subjekt - Kresťanskodemokratické hnutie, na čele s Jánom Čarnogurským.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
81 1989.12.14 Podľa prvého podpredsedu vlády ČSSR Jána Čarnogurského sa dostala Štátna bezpečnosť pod kontrolu. No situácia sa naďalej javila ako neprehľadná, čo naznačili protesty študentov v Bratislave pred Najvyšším súdom proti účelovej likvidácii archívnych dokumentov ministerstva vnútra.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
82 1989.12.16 Prvý podpredseda vlády ČSSR Ján Čarnogurský rokoval v Bratislave s predsedom SNR Rudolfom Schusterom a slovenským premiérom Milanom Čičom o situácii okolo voľby prezidenta.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
83 1989.12.20 Predseda federálnej vlády Marián Čalfa a jej podpredsedovia Ján Čarnogurský a Valtr Komárek zastavili činnosť Správy vyšetrovania ŠtB a dohodli sa na rozpustení jej útvarov do úrovne krajov. Dôvodom pre takéto rozhodnutie bola skutočnosť, že funkcia ministra vnútra ostala doposiaľ neobsadená a ministerstvo vnútra spoločne riadili jeho vysokí funkcionári.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
84 1989.12.24 Prvý podpredseda vlády ČSSR Ján Čarnogurský a slovenský premiér rokovali zo zástupcami KV VPN o situácii v nápravnovýchovných ústavoch, keď časť väzňov začala protestnú hladovku.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
85 1990.01.15 ÚJ Szó: Tóth Mihály, Apa és fia
Cikk
  
86 1990.01.20 Po 42 rokoch sa uskutočnila oficiálna návšteva československej delegácie u pápeža. Jána Pavla II. navštívili Václav Havel, Ján Čarnogurský, Jiŕí Dienstbier, Josef Hromádka, Ján Sokol a ďalší.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
87 1990.01.20 V Ríme navštívila československá delegácia, v ktorej boli prezident Václav Havel, podpredseda federálnej vlády Ján Čarnogurský, minister zahraničných vecíjiŕí Díenstbier a ďalšie osobnosti cirkevného a verejného života, pápeža Jána Pavla II. Bola to prvá oficiálna návšteva Vatikánu po 42 rokoch.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
88 1990.02.08 Szencen közös felhívást jelentettek meg a kereszténydemokrata mozgalom szlovák és magyar képviselöi. Magyar félröl Dr. Hamerlik Rudolf és Rajczy László, szlovák részröl Ivan Carnogursky és Konstantin Viktorín jegyezték
NAP, 1990. február 16.
  
89 1990.02.16 "Ne szalasszuk el a történelmi lehetöséget!" Ivan Čarnogursky mérnök és Dr. Hamerlik Rudolf közös nyilatkozata a magyar és szlovák kereszténydemokaták nevében.
NAP, 1990. február 16.
  
90 1990.02.17 17. -18. február. V Nitre sa konal ustanovujúci zjazd Kresťanskodemokratického hnutia, jeho predsedom sa stal Ján Čarnogurský.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
91 1990.02.17 V Nitre sa konal zakladajúci zjazd Kresťansko-demokratického hnutia (KDH). Od svojho založenia sa stalo druhým najsilnejším politickým subjektom na Slovensku. Program KDH bol postavený na kresťanských princípoch. Cieľom bolo konzervatívnodemokratické usporiadanie občianskej spoločnosti so sociálnou a národnou orientáciou, pri obmedzenom vplyve štátu. Nadväzoval na široké aktivity katolíckej opozície z 80. rokov, laického hnutia a tzv. tajnej cirkvi. Program KDH bol pomerne široko koncipovaný, s výraznými prvkami antikomunizmu. Zároveň sa vyslovil pomerne rezolútne za riešenie slovenskej národnej otázky a postavenia miestnych samospráv. Predsedom KDH sa stal Ján Čarnogurský. Tlačovým orgánom hnutia bol Slovenský denník.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
92 1990.02.17 Ján Čarnogurský, životopisné dáta: 17. Februára 1990: zvolený za predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (funkciu vykonával do októbra 2000)   
93 1990.02.17 Ján Čarnogurský: Prejav na zakladajúcom sneme KDH
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 02 (p. 16), Doc. 02
  
94 1990.02.18 Nyitrán tartja alakuló kongresszusát a Kereszténydemokrata Mozgalom. Elnökévé Ján Čarnogurskýt választják.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
95 1990.03.01 Na pôde SNR sa odohral pokus o odvolanie predsedu SNR Rudolfa Schustera a jeho nahradenie Jánom Budajom. Poslanec Ivan Čarnogurský konštatoval, že v rokoch 1968 a v novembri 1989 boli Slováci a Slovensko hodnotení ako „menej progresívni“ a „menej aktívni“, no mali zmysel pre demokraciu a záujem na odstraňovaní monopolu komunistickej moci. Bol za korektnú spoluprácu s komunistickou stranou a preto treba podľa neho hľadať vhodný spôsob na výmenu predsedu. Jozef Širotňák síce vysoko ocenil pôsobenie R. Schustera, ktorý sa vyjadril k svojim funkciám spred novembra 1989, no predsa len bol za to, aby sa stal prvým podpredsedom SNR. Ján Budaj sa k svojej nominácii zo strany VPN vyjadril, že: „Hlavnou príčinou bolo to, že toto hnutie po istom čase váhania, keď jeho predstavitelia odmietali prijímať akékoľvek funkcie, si uvedomilo svoju spoluzodpovednosť za vývoj situácie, uvedomilo si istú politickú roztrieštenosť a aj chyby, ktoré sa stali za posledné dva mesiace“. Hnutie sa naďalej trieštilo, a predsa len bolo potrebné, aby malo svojho zástupcu vo vedení SNR. Pred budovou SNR sa konala manifestácia, na ktorej sa ozývali nacionalistické a protimaďarské heslá. Návrh na odvolanie R. Schustera neprešiel a J. Budaj sa stal prvým podpredsedom SNR. Podobné snahy boh o „uvoľnenie“ slovenského premiéra Milana Čiča. Obaja predstavitelia slovenských národných orgánov vystúpili v tom čase z radov komunistickej strany (R. Schuster 28. marca, M. Čič lO.marca, o deň neskôr aj podpredseda slovenskej vlády Vladimír Lexa).
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
96 1990.05.02 Pavol Čarnogurský požiadal s manželkou Kristínou Mestský národný výbor v Bratislave „o navrátenie domu do vlastníckeho práva“ dom na ul. Palisády v Bratislave, ktorý kúpil 18. 3. 1941 od Dr. Eugena Neumanna a jeho manželky Alici za 280 000,- Ks. Dr. Neumann zahynul v koncentračnom tábore. V tomto dome sa neskôr narodil Ján Čarnogurský. V r. 1990 sa P. Čarnogurský domáhal zrušenia rozhodnutia okresného súdu v Bratislave zo dňa 25. apríla 1950, ktorý priznal reštitučný nárok Ivete Novákovej (dcére Dr. E. Neumanna) na základe toho, že „pôvodní odpredávatelia a majitelia boli z rasových dôvodov nútení odpredaj uskutočniť".
Vrany sa zlietavajú III.
  
97 1990.06.?? Ján Čarnogurský, životopisné dáta: Jún 1990 – Apríl 1991: prvý podpredseda vlády SR   
98 1990.10.08 Az MKDM és az Együttélés képviselői, valamint Paulicky Péter nyelvtörvényjavaslatot terjesztenek az SZNT Elnöksége elé. A tervezet értelmében a 10%-ot elérő nemzetiségi lakossal rendelkező térségekben a nemzetiségek a hivatalos érintkezés során szóban és írásban egyaránt használhatnák anyanyelvüket, csakúgy mint az önkormányzatok, valamint a társadalmi és kulturális szervezetek. Első ülését tartja a szlovák kormány újonnan kinevezett Nemzetiségi Tanácsa. Elnöke Ján Čarnogurský miniszterelnök-helyettes, magyar alelnöke Szőcs Ferenc, másik két alelnöke ukrán, illetve roma nemzetiségű. Az FMK parlamenti képviselői és Ügyvivői Testülete állásfoglalást adnak ki a nyelvtörvény kapcsán kialakult helyzetről, amelyben elítélik a Matica slovenská által szervezett október 5-i nacionalista tüntetést.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
99 1990.10.12 Ján Čarnogurský: Chceme vlastnú stoličku a hviezdičku v Európe
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 19 (p. 154), Doc. 19
  
100 1990.11.03 Ján Čarnogurský: Druhý snem KDH
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 03 (p. 20), Doc. 03
  
101 1990.11.04 V Košiciach sa skončil druhý snem Kresťanskodemokratického hnutia, za predsedu zvolil opäť Jána Čarnogurského.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
102 1990.11.19 Prvý podpredseda vlády Slovenskej republiky Ján Čarnogurský sa v Bratislave stretol s tzv. hladovkármi Za tú našu slovenčinu. Tí po podpísaní dohody podmieňujúcej ďalší postup v parlamente hladovku opäť prerušili.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
103 1990.11.26 Práca: Ukradol som modrú knihu
Článok
  
104 1990.12.10 Práca: Nezodpovedný pohľad. Odpoveď Pavla Čarnogurského na článok Ukradol som modrú knihu
Článok
  
105 1991.01.09 "Mnoho otáznikov a výkričníkov". Článok v denníku Práca v súvislosti s činnosťou P. Čarnogurského počas vojny
Článok
  
106 1991.02.04 V Prahe sa začali rozhovory predstaviteľov republikových vlád, federácie a prezidenta o federálnej, českej a československej ústave. Podpredseda vlády Slovenskej republiky Ján Čarnogurský prezentoval svoj názor, aby bola vytvorená zmluva medzi oboma republikami. Tento návrh bol odmietnutý. Rovnaký scenár sa opakoval 17. februára.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
107 1991.04.?? Ján Čarnogurský, životopisné dáta: Apríl 1991 – Jún 1992: predseda vlády Slovenskej republiky   
108 1991.04.22 április 22. Ján Carnogursky szlovák miniszterelnök és Mádl Ferenc tárca nélküli miniszter tárgyalásai Budapesten a bős-nagymarosi beruházásról. Semmiféle döntés nem születik.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
109 1991.04.23 Az SZNT Elnöksége felmenti tisztségéből Vladimír Mečiar miniszterelnököt, valamint a kormány további hét tagját. Miniszterelnökké Ján Čarnogurskýt nevezi ki.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
110 1991.04.23 Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odvolalo Vladimíra Mečiara z funkcie predsedu vlády Slovenskej republiky a vymenovalo do nej Jána Čarnogurského, pričom súčasne odvolalo z funkcií Vladimíra Ondruša,
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
111 1991.07.15 Ján Čarnogurský szlovák miniszterelnök és Mádl Ferenc kormánybiztos újabb eredménytelen tárgyalásokat folytat Pozsonyban a bősi vízlépcső jövőjéről.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
112 1991.07.17 Rudé právo: DAK MOVA se kontrole nevyhýbá. J. Čarnogurský: Doufám, že na Slovensku platí právo
Článok
  
113 1991.08.01 Ján Čarnogurský fogadja a bősi vízlépcső ellen tiltakozó környezetvédő szervezetek küldöttségét, akik a szlovák miniszterelnöknek átadják tiltakozó petíciójukat.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
114 1991.08.02 augusztus 2. J. Carnogursky szlovák miniszterelnök levélben értesíti Antall József miniszterelnököt, hogy Szlovákia folytatja a bősi erőmű üzembe helyezési előkészületeit.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
115 1991.09.04 Ján Čarnogurský fogadja az Együttélés vezetőit, akik kifejtik, hogy a mozgalom a föderatív államjogi elrendezés fenntartását és az önrendelkezési elv tiszteletben tartását támogatja.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
116 1991.11.09 Ján Čarnogurský: Tretí snem KDH
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 04 (p. 23), Doc. 04
  
117 1991.11.10 V Žiline sa konal snem Kresťanskodemokratického hnutia, ktorý potvrdil vo funkcii predsedu Jána Čarnogurského.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
118 1991.11.18 V Bratislave zomrel bývalý prezident ČSSR GUsták Husák. J. Čarnogurský sa spoločne s F. Mikloškom zúčastnili na jeho pohrebe.   
119 1991.12.02 Az SZNT ülésén leteszi a képviselői esküt a mandátumáról lemondott Mikuláš Hirjak helyére lépő Hornyák János (MKDM). Ján Čarnogurský szlovák miniszterelnök Budapesten Mádl Ferenc tárca nélküli miniszterrel tárgyal a bősi vízmű további sorsáról. A két fél egy közös, az Európai Közösség szakértőivel kiegészítendő bizottság felállításában állapodik meg.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
120 1992.01.?? Ján Čarnogurský: Dve úlohy KDH
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 16 (p. 138), Doc. 16
  
121 1992.02.27 Nemecký spolkový kancelár Helmut Kohl v Prahe s prezidentom Václavom Havlom v rámci svojej oficiálnej návštevy podpísal novú zmluvu o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi oboma štátmi. Text v preambule potvrdzoval kontinuitu československého štátu od roku 1918 a nulitu Mníchovskej dohody, vzájomné rešpektovanie územnej celistvosti a neexistenciu vzájomných územných nárokov - ani pre budúcnosť. Dňa 28. februára Kohl navštívil Bratislavu a stretol sa s premiérom Jánom Čarnogurským a predsedom Slovenskej národnej rady Františkom Mikloškom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
122 1992.03.28 Ján Čarnogurský: Štvrtý snem KDH
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 05 (p. 34), Doc. 05
  
123 1992.06.?? Ján Čarnogurský, životopisné dáta: 1992 – 1998: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky   
124 1992.07.17 Ján Čarnogurský: K návrhu Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 20 (p. 161), Doc. 20
  
125 1992.08.31 Ján Čarnogurský: K návrhu Ústavy SR
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 21 (p. 168), Doc. 21
  
126 1992.09.?? Ján Čarnogurský: Máme ľutovať, že nie my zakladáme slovenský štát?
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 22 (p. 173), Doc. 22
  
127 1992.09.19 Ján Čarnogurský: Piaty snem KDH
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 06 (p. 41), Doc. 06
  
128 1992.11.16 Ján Čarnogurský: Obrana KDH
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 17 (p. 143), Doc. 17
  
129 1992.12.27 V Bratislave zomrel Pavol Čarnogurský (*22.1.1908, Malá Franková), politik za Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu, poslanec Snemu Slovenskej krajiny a Snemu Slovenskej republiky, redaktor Katolíckych novín.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
130 1993.??.?? Ján Čarnogurský, životopisné dáta: 1993 – 1995: podpredseda Parlamentného zhromaždenia Konferencie/Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (CSCE/OSCE)   
131 1993.10.16 Ján Čarnogurský: Slovensko medzi Ruskom a NATO
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 27 (p. 202), Doc. 27
  
132 1993.10.23 Ján Čarnogurský: Šiesty snem KDH
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 07 (p. 50), Doc. 07
  
133 1993.11.?? Az MKDM a demokráciáért címmel az MKDM nemzetközi konferenciát tartott Pozsonyban, amelyen vendégként részt vett Andreas Khol, az EDU főtitkára, Thomas Jansen, az EUCD főtitkára, Surján László, az EUCD alelnöke, a KDNP elnöke, Andreas Oplatka, a Neues Züricher Zeitung főmunkatársa és Ján Carnogurs­ky, a KDM elnöke. Új Szó cikk.
Új Szó, 1903. november 15.
  
134 1993.11.12 Ján Čarnogurský: Sme iba uprostred zmien
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 33 (p. 248), Doc. 33
  
135 1994.??.?? J. Čarnogurský sa stal členom Rádu nemeckých rytierov založenej počas Tretej križiackej výpravy v roku 1190 v prístavnom meste Akkon v dnešnom Izraeli   
136 1994.02.?? Ján Čarnogurský: Váhavá cesta k samostatnosti
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 23 (p. 176), Doc. 23
  
137 1994.05.13 Ján Čarnogurský: Slovensko: od komunistického internacionalizmu k európskej integrácii
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 34 (p. 254), Doc. 34
  
138 1994.07.?? Ján Čarnogurský: Slovák, Poliak - dvaja bratranci
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 28 (p. 209), Doc. 28
  
139 1994.10.15 Új Szó: Ján Čarnogurskýval, a KDM elnökével szemben pert veszített a Práca napilap.
Cikk
  
140 1994.11.17 Ján Čarnogurský: Európske kultúrne tradície a nové geopolitické usporiadanie
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 29 (p. 218), Doc. 29
  
141 1994.12.03 Ján Čarnogurský: Siedmy snem KDH
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 08 (p. 58), Doc. 08
  
142 1995.??.?? Ján Čarnogurský: Východiská a ciele kresťanskej demokracie na Slovensku
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 14 (p. 115), Doc. 14
  
143 1995.01.19 Ján Čarnogurský: Prejav na 4. schôdzi NR SR konanej 19. januára 1995
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 35 (p. 259), Doc. 35
  
144 1995.02.03 Ján Čarnogurský: Za Stanislavom Hadačom
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 67 (p. 390), Doc. 67
  
145 1995.03.16 Ján Čarnogurský: Naučíme Mečiara sa báť
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 39 (p. 284), Doc. 39
  
146 1995.03.18 Ján Čarnogurský: Prejav na sneme MKDH
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 44 (p. 296), Doc. 44
  
147 1995.04.11 Včera veľká porada o vstupe Slovenska do NATO na Papierničke: účastníci - členovia predsedníctva, poslanci a ďalší, takmer 30 osôb. Šimko, Figeľ a ja sme napísali interné materiály. Dohodnuté štyri tézy, podľa ktorých redakčná komisia (F. Mikloško, Rakús, Šimko, Figeľ) vypracujú prehlásenie. Tézy: správnosť diskusie ako metódy, „Áno“ do NATO, snaha o dobré vzťahy s Ruskom, mravná kríza Západu.
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
148 1995.05.10 ÚJ Szó: Čarnogurský pert nyert
Cikk
  
149 1995.05.11 11. 5. sme navštívili ruského vyslanca Sergeja Jastržembského a povedali sme mu o záujme pápeža na stretnutí s moskovským patriarchom. Požiadali sme ho o lobby v prospech Nitry v Moskve.
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
150 1995.06.?? Ján Čarnogurský: Prejav na stretnutí kresťanskodemokratických strán zo strednej a východnej Európy
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 45 (p. 299), Doc. 45
  
151 1995.06.16 Ján Čarnogurský: Tézy o demokratickej premene a konsolidácii európskeho stredu
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 30 (p. 227), Doc. 30
  
152 1995.06.26 Denník Práca 9. januára 1991 uverejnili listy podpísaných aj nepodpísaných autorov obviňujúce otca J. Čarnogurského z mučenia Židov a oberania ich o majetok. P. Čarnogurský podal proti denníku Práca žalobu na ochranu osobnosti. Obvodný súd Bratislava I dal P. Čarnogurskému za pravdu a zaviazal denník Práca uverejniť ospravedlnenie. Autora listov Alfréda Béma odsúdil na nemajetkovú ujmu 50 tisíc Sk. Mestský súd v Bratislave – ako druhostupňový súd – potvrdil rozsudok Obvodného súdu. Denník Práca uverejnil 26. júna 1995 text ospravedlnenia, ktoré mu uložil súd.
Článok
  
153 1995.07.18 Ján Čarnogurský: Velká vízia a detail
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 31 (p. 233), Doc. 31
  
154 1995.09.28 Ján Čarnogurský: Sen o lepšom Slovensku
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 40 (p. 286), Doc. 40
  
155 1995.09.30 Ján Čarnogurský: Prejav na zjazde KDÚ - ČSL
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 46 (p. 301), Doc. 46
  
156 1995.11.08 Ján Čarnogurský: Prinášam dobrú správu: Nebojíme sa
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 49 (p. 314), Doc. 49
  
157 1995.11.18 Ján Čarnogurský: Ôsmy snem KDH
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 09 (p. 65), Doc. 09
  
158 1996.??.?? Ján Čarnogurský: Mariazell 1996
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 50 (p. 317), Doc. 50
  
159 1996.01.21 Na tlačovke KDH vo štvrtok som sa musel dištancovať od Langošových výrokov proti Rusku v súvislosti s menovaním Primakova za ministra zahraničných vecí Ruska.
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
160 1996.04.18 Ján Čarnogurský: Neponižujte Bratislavu
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 58 (p. 356), Doc. 58
  
161 1996.05.14 Ján Čarnogurský: Modrá revolúcia
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 41 (p. 288), Doc. 41
  
162 1996.05.23 Ján Čarnogurský: Prejav na slávnostnej akadémii pri príležitosti 50. výročia víťazstva DS vo volbách 1946
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 36 (p. 270), Doc. 36
  
163 1996.06.27 Ján Čarnogurský: Retrospektívny pohľad na rozdelenie Česko-Slovenska
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 24 (p. 182), Doc. 24
  
164 1996.08.28 Ján Čarnogurský: O zjednotení opozície
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 54 (p. 340), Doc. 54
  
165 1996.09.13 Ján Čarnogurský: Prejav na katolíckom kongrese v Hildesheime
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 51 (p. 319), Doc. 51
  
166 1996.11.14 Ján Čarnogurský: Slovensko je naša krajina
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 42 (p. 291), Doc. 42
  
167 1996.11.23 Ján Čarnogurský: Deviaty snem KDH
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 10 (p. 76), Doc. 10
  
168 1996.11.27 Ján Čarnogurský: Význam kresťanských a konzervatívnych politických strán v súčasných európskych demokraciách
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 47 (p. 303), Doc. 47
  
169 1996.12.02 Ján Čarnogurský: Slovenské premeny
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 37 (p. 274), Doc. 37
  
170 1996.12.05 Ján Čarnogurský: Malé víťazstvo velkého významu
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 59 (p. 359), Doc. 59
  
171 1996.12.12 Ján Čarnogurský: Vianočná výzva
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 72 (p. 406), Doc. 72
  
172 1996.12.20 Ján Čarnogurský: Za priamu volbu prezidenta
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 73 (p. 408), Doc. 73
  
173 1997.01.18 Včera bola na Predsedníctve KDH búrlivá diskusia o mojich výrokoch z Weltu. Predtým som už dal do SME článok o danej problematike (rozšírenie NATO). Debatu sme uzavreli, že nebudem nič uverejňovať, lebo táto diskusia nám teraz škodí a nebudeme ju živiť. Vyjadrím sa k otázke novinára, že doterajšia línia KDH platí (podporujeme vstup Slovenska do NATO a dobré vzťahy k Rusku), a ja som hovoril vo Welte svoje osobné názory.Moje výroky z Weltu obleteli Strednú Európu. Liberáli všetkých krajín sa spojili do útoku proti mne. Konštatujem, že nie som schopný naraz bojovať na dvoch frontoch - aj proti Mečiarovi, aj proti rozšíreniu NATO. Vyzerá to, že Rusko bude naďalej vytláčané z Európy. Kissinger napísal v „Diplomacy“, že ovládnutie Európy jednou mocou by bolo strategickým nebezpečím pre USA. Rozšírenie NATO znemožňuje spojenectvo Európskej únie a Ruska. Asi preto Kissinger veľmi propaguje rozšírenie NATO aj v týchto dňoch článkom vo Washington Post. Zhodou okolností tento týždeň slovenská vláda schválila materiál na otvorenie verejnej diskusie o vstupe Slovenska do NATO. Je veľmi abstraktný a bez jediného stanoviska.
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
174 1997.02.10 Tonko Neuwirth ma informoval o svojom rozhovore s Reinhardtom Stuthom, vedúcim Nadácie Konrada Adenauera v Prahe a Bratislave. Nadácia je blízka CDU, so Stuthom si tykám. Stuth povedal, že po mojich výrokoch o NATO v divadle West nepožívam dôveru CDU v Bonne a mal by som byť nahradený na čele KDH, CDU by podporila, aby som bol „vykopnutý hore“ do nejakej medzinárodnej organizácie.Tonko sa vracia v sobotu do Ríma ako veľvyslanec pri Svätej stolici a mali by sa tam budúci týždeň stretnúť. Hovorili sme o tom dnes u Fera Mikloška. Povedal som, že nemám záujem o žiadnu medzinárodnú organizáciu.Práve v týchto dňoch ohlásili Kohl a Chirac na apríl summit Ruska, Nemecka, Francúzska, Británie a USA, kde by mali prerokovať podmienky rozšírenia NATO. Čiže budú rokovať o nás bez nás. Keď som ja vyzval v takej situácii na zdržanlivosť Slovenska voči hlasnému domáhaniu sa Slovenska vstupu do NATO, Nemci mi to zazlievajú. Opakuje sa situácia s Karolom Sidorom z r. 1939, až na to, že vtedy to bol Hitler a teraz je to Kohl. O vernosti KDH západným morálnym hodnotám niet pochýb, ale keď chcem zachovať pre Slovensko samostatnosť v rozhodovaní, už som Nemcom nepohodlný. Figúrku na šachovnici zo mňa neurobia.
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
175 1997.04.07 Dnes navštívil KDH nový ruský veľvyslanec Sergej Sergejevič Zotov. Hovorili sme spolu jednu a trištvrte hodiny. Poukázal som, čo všetko urobila opozícia pre dobré rusko-slovenské vzťahy, ale Rusko vysiela signály len k Mečiarovi. V ekonomických veciach sme prognostickí. Zotov hovoril, ako chcú USA postupne obkľúčiť Rusko a obrať ho o prírodné bohatstvo, ktoré je jedinečné na svete. Rozšírenie NATO povedie k tomu, že Rusko začne znovu zbrojiť, povedal Zotov. Ak bude Slovensko závislé na Západe, netreba si robiť ilúzie o bezpečnosti voči Maďarsku. Maďarská lobby je na Západe silnejšia ako slovenská, odbúrajú váš zbrojný priemysel a zostanete bezbranní (Zotov).
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
176 1997.06.?? Ján Čarnogurský: Kolko detí mal István Bibó?
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 60 (p. 361), Doc. 60
  
177 1997.07.02 Ján Čarnogurský: Ján Kempný ako symbol generácie
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 68 (p. 391), Doc. 68
  
178 1997.08.30 Ján Čarnogurský: Prejav na slávnostnom zhromaždení SDK v Martine
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 55 (p. 343), Doc. 55
  
179 1997.09.26 Ján Čarnogurský: Ako sme dokončili Gabčíkovo
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 61 (p. 368), Doc. 61
  
180 1997.10.24 24.-26. októbra v Ružomberku a v Černovej konali spomienkové oslavy 90. výročia tragickej streľby. 25. októbra sa v Ružomberku konalo kolokvium historikov. V sobotu 25. októbra sa konalo v Černovej celoslovenské stretnutie filatelistov, pietny sprievod Černovou k rodnému domu A. Hlinku, na ktorom bola odhalená Hlinková bronzová busta, slávnostná sv. omša a pietna spomienka priamo pri pamätníku černovských martýrov. Tu prehovoril prezident Slovenskej republiky M. Kováč, ktorý sa v prejave zmienil aj o Hlinkovi: „Černovský kostol je v tomto zmysle symbolom celonárodného pohybu k naplneniu túžob, ktoré našli vyjadrenie v Hlinkovom zápase o autonómiu, dnes už zavŕšenom v existencii samostatnej Slovenskej republiky." Z ďalších účastníkov sa spomienky zúčastnil podpredseda NR SR Augustín M. Húska, predseda Matice slovenskej Jozef Markuš a predseda Slovenskej ligy v Amerike Ľudovít Pavlo. V nedeľu 26. októbra program pokračoval slávnostnou sv. omšou v Černovej, ktorú celebroval spišský biskup F. Tondra a ďalšími podujatiami. Z predstaviteľov politických strán vystúpili Ján Slota (SNS), Ján Čarnogurský a Mikuláš Dzurinda (KDH), Viliam Obehauser (KSÚ).
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
181 1997.11.22 22. - 23. november. Snem Kresťanskodemokratického hnutia potvrdil vo funkcii predsedu Jána Čarnogurského.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
182 1997.11.22 Ján Čarnogurský: Desiaty snem KDH
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 11 (p. 83), Doc. 11
  
183 1997.12.03 Ján Čarnogurský: Spoločné vyhlásenie predsedov strán KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, MKDH, MOS, Spolužitie
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 74 (p. 409), Doc. 74
  
184 1997.12.11 Ján Čarnogurský: Prejav podpredsedu EUCD na konferencii „Vzťahy cirkev - štát“
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 52 (p. 329), Doc. 52
  
185 1998.??.?? Ján Čarnogurský, životopisné dáta: 1998 – 2002: minister spravodlivosti Slovenskej republiky   
186 1998.02.14 Predvčerom ma pozval na obed ruský veľvyslanec Sergej Zotov. Zaujímal sa o politickú situáciu na Slovensku. Povedal, že Rusko je spokojné s politikou slovenskej vlády. Mierne som mu vytýkal, že sa ruská vláda orientuje iba na slovenskú vládu a nehľadá žiadne kontakty k opozícii. Zotov povedal, že Rusko rešpektuje voľbu Slovákov a nikdy sa nemieša do slovenských vnútorných vecí. O problémoch v Rusku mi povedal, že 26. - 27. 2. si prečítame v novinách, aké majú oni problémy. Povedal mi, že Mečiar mal navštíviť Rusko, na oplátku Černomyrdinovej návštevy z minulého roku, a pýtal sa ma na názor. Povedal som mu, že nevidím v tom problém, ale keby v Rusku príliš vyzdvihovali Mečiara, bol by to veľký kontrast oproti Západu, ktorý Mečiara ignoruje.
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
187 1998.02.25 Ján Čarnogurský: Nikdy viac komunizmus!
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 62 (p. 373), Doc. 62
  
188 1998.03.06 Ján Čarnogurský: Potrebujeme nadnárodnú víziu
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 32 (p. 239), Doc. 32
  
189 1998.03.25 Predseda Kresťanskodemokratického hnutia Ján Čarnogurský oznámil, že nebude kandidovať v septembrových parlamentných voľbách.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
190 1998.03.25 Ján Čarnogurský: 10. výročie sviečkovej manifestácie
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 43 (p. 293), Doc. 43
  
191 1998.05.25 Ján Čarnogurský: Vylepšiť, nie nanovo založiť
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 25 (p. 188), Doc. 25
  
192 1998.06.09 Ján Čarnogurský: Komárno: Vláda nás vedie do slepej uličky
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 63 (p. 375), Doc. 63
  
193 1998.07.04 Ján Čarnogurský: Prejav na kongrese SDK
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 56 (p. 347), Doc. 56
  
194 1998.08.15 Ján Čarnogurský: A. Hlinka a Slovensko po šesťdesiatich rokoch
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 64 (p. 378), Doc. 64
  
195 1998.08.25 Ján Čarnogurský: Prejav na 52. schôdzi NR SR konanej 25. augusta 1998
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 38 (p. 279), Doc. 38
  
196 1998.10.30 Ján Čarnogurský sa stal ministrom spravodlivosti vo vláde Mikuláša Dzurindu. Post zastával do 15. októbra 2002   
197 1998.11.24 Predseda Národnej rady Jozef Migaš označil za nešťastné hlasovanie ministra spravodlivosti Jána Čarnogurského proti programovému vyhláseniu vlády pre nesúhlas s niektorými ustanoveniami, najmä s plánovaným vstupom do NATO (Organizácia Severoatlantickej zmluvy).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
198 1998.12.1? V polovici decembra som bol v Moskve ako prvý člen Dzurindovej vlády. Pozval ma ruský minister spravodlivosti Krašeninnikov, prijal ma aj poradca prezidenta Jeľcina Prichoďko. Mal som v Moskve aj niekoľko proruských vyhlásení. Zdá sa, že Rusko je ochotné poskytovať Slovensku mierne uprednostnenia. Prichoďkovi som v Kremli povedal, že Rusko je príliš slabé, aby sme si my mohli viac dovoliť sa k Rusku hlásiť. Na otázku spravodajcu TASR som povedal, že som rusofil. Vyvolalo to doma kritické poznámky tlače. Slovenská tlač veľmi rada uverejňuje úvahy, že som kontroverzný minister a že sa asi dlho neudržím vo funkcii.
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
199 1999.01.05 Ján Čarnogurský: Kresťanskodemokratické hnutie je istota ,
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 18 (p. 149), Doc. 18
  
200 1999.02.06 Začiatkom týždňa som navštívil Rumunsko na pozvanie rumunského ministra spravodlivosti, opäť ako prvý člen Dzurindovej vlády. Bol som prvý v Bulharsku, v Rusku a Rumunsku. Zdá sa, že som jediný, ktorý programovo udržiava styky s exkomunistickými štátmi, ktoré majú o Slovensko záujem. Doma medzitým pokračujú v liberálnej tlači útoky na Rusko, na druhej strane minister hospodárstva Ľudo Černák bol na hospodárskom rokovaní v Moskve a konštatoval, že hospodárske zmluvy s Ruskom sú výhodné. Uzavrel zmluvu o dodávke ropy do r. 2014 Sem-tam sa píše o nejakých tajných zmluvách s Ruskom, ale žiadnu tajnú zmluvu nemožno nájsť, všetky sú verejné. Navštívil ma nový ruský veľvyslanec v Bratislave Akseňonok. Povedal, že je vecou Slovenska, akú si zvolí politiku, ale keď budú vysielané samé zlé signály voči Rusku, ruská vláda nakoniec bude musieť prehodnotiť svoju politiku voči Slovensku.
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
201 1999.03.10 Včera vláda rozhodla o zrušení nákupu ruského raketového systému S-300. Táto vec ukázala, že Slovensko je v záujmovom poli USA aj Ruska. Minister obrany Pavol Kanis prečítal list amerického veľvyslanca Ralpha Johnsona nabádajúci, aby sme systém nebrali, a premiér Dzurinda prečítal list ruského vicepremiéra Masljukova, aby sme systém zobrali. Systém objednala minulá Mečiarova vláda. Jeden S-300 už máme, pokrýva západné Slovensko.
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
202 1999.04.10 Na sneme Kresťanskodemokratického hnutia v Liptovskom Mikuláši zvíťazil Ján Čarnogurský s koncepciou silného hnutia a odmietnutá bola vízia Mikuláša Dzurindu na posilnenie Slovenskej demokratickej koalície.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
203 1999.04.10 Ján Čarnogurský: Jedenásty snem KDH
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 12 (p. 90), Doc. 12
  
204 1999.06.16 Nálety NATO na Juhosláviu sa skončili. Srbi nakoniec podpísali dohodu a stiahli sa z Kosova. Noviny sú plné správ, ako teraz Srbi utekajú z Košová (civilisti) pred Albáncami. NATOnechcelo Rusom prideliť zónu v Kosove, tak 200 ruských výsadkárov preniklo do Prištiny ešte skôr než vojská NATO a držia tam letisko. Rusko predvčerom požiadalo slovenskú vládu o povolenie preletu lietadiel so zásobami pre svoj kontingent v Juhoslávii. Kukan navrhol, aby sme trvali na lehote 48 hodín. Rusi ju nedodržali. Potom Rusi znovu požiadali o povolenie. Dnes sme mali vo vláde rozhodnúť. Odkázal som predsedovi SDĽ, aby ministri SDĽ hlasovali za (ja budem tiež). Nakoniec sa nehlasovalo. Kukan navrhol, aby sme počkali s rozhodnutím, zajtra bude v Helsinkách rokovanie ministrov zahraničia USA a Ruska. Kukan mi súkromne povedal, že NATO je proti udeleniu povolenia. Ministerka financií Schmägnerová informovala, že Rusi chcú zrušiť deblokácie našich pohľadávok (1 mld. dolárov) a chcú nás odkázať na Parížsky klub veriteľov Ruska, čo by znamenalo, že nič nedostaneme. Upozornil som, že po samých negatívnych signáloch voči Rusku sa nemôžeme diviť.
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
205 1999.09.11 Ján Čarnogurský: Prejav na zasadnutí Rady KDH
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 57 (p. 349), Doc. 57
  
206 1999.09.24 Ragaszkodik a szoborhoz. Carnogursky: Komárom érvei irracionálisak. Új Szó, 1999. szeptember 24., 6. p.   
207 1999.11.16 Minister spravodlivosti Ján Čarnogurský sa rozhodol zriadiť pri ministerstve osobitný útvar na dokumentáciu zločinov komunizmu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
208 2000.02.19 Ján Čarnogurský: Desať rokov KDH 1990 - 2000
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 15 (p. 123), Doc. 15
  
209 2000.04.12 Minister spravodlivosti Ján Čarnogurský odvolal Róberta Fica z funkcie agenta pre zastupovanie Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
210 2000.05.?? Ján Čarnogurský: Chráňme zvrchovanosť národov v etických otázkach
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 53 (p. 334), Doc. 53
  
211 2000.06.28 Ján Čarnogurský: Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 71 (p. 398), Doc. 71
  
212 2000.07.05 Ján Čarnogurský: Slovensko potrebuje viac sebavedomia
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 26 (p. 192), Doc. 26
  
213 2000.10.21 Snem Kresťanskodemokratického hnutia v Trenčíne zvolil za predsedu hnutia Pavla Hrušovského, ktorý nahradil Jána Čarnogurského po jeho odchode z postu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
214 2000.10.21 Ján Čarnogurský: Dvanásty snem KDH - ÁNO pre rodiny. Ján Čarnogurský zložil funkciu predsedu KDH
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 13 (p. 101), Doc. 13
  
215 2001.05.?? Ján Čarnogurský: Nad hrobom Františka Javorského
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 69 (p. 393), Doc. 69
  
216 2001.07.?? Ján Čarnogurský: Kresťania v spektre politických strán
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 48 (p. 308), Doc. 48
  
217 2001.10.07 Dnes som sa vrátil z Moskvy z konferencie ministrov spravodlivosti Rady Európy. Teraz je všade témou boj proti terorizmu. Moskva vyzerá dobre a zdá sa, že Rusi znovu nadobúdajú sebavedomie. Prijal nás aj prezident Putin a pôsobil celkom civilne. Svoj príspevok na konferencii som predniesol anglicky a rusky. Dal som rovnítko medzi teroristov, ktorí zaútočili v USA, a čečenských teroristov. Rusom som tým veľmi ulahodil.
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
218 2001.12.01 Ruský prezident Putin navštívil USA a Bush to dosť otočil v prístupe k Rusku. Uvedomuje si, že bez Ruska boj proti moslimskému fundamentalizmu nezvládne. Britský predseda vlády Tony Blair následne rozoslal list členským krajinám NATO, v ktorom navrhol politické členstvo Ruska v NATO. Generálny tajomník NATO Robertson išiel ešte d’alej a pripustil v niektorých oblastiach Rusku právo veta v NATO. Asi pred mesiacom som bol na obede s ruským vyslancom v Bratislave Akseňonokom a pýtal som sa, či by nemohol Putin v USA podmieniť podporu v boji proti terorizmu zastavením rozširovania NATO na východ. Akseňonok sa zatváril neurčito.
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
219 2002.01.30 Ján Čarnogurský: Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 75 (p. 411), Doc. 75
  
220 2002.06.05 USA a Rusko uzavreli dohodu o spolupráci v NATO. Rusko dostalo v niektorých otázkach hlasovacie právo v NATO. Môj odpor proti NATO tým zoslabol. Ale Rusko sa aj tak vyjadruje proti rozširovaniu NATO. V Domino fóre som dohodu privítal článkom o spojenectve krajín kresťanskej civilizácie. Včera som stretol na recepcii amerického veľvyslanca Weisera, pýtal sa ma, čo poviem na dohodu, vychválil som ju.
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
221 2002.09.?? Ján Čarnogurský: Poučenie z komunizmu
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 65 (p. 381), Doc. 65
  
222 2002.09.?? Ján Čarnogurský: Slovensko od pádu komunizmu
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 66 (p. 384), Doc. 66
  
223 2002.10.06 Podľa svedectva denníka J. Čarnogurského sa začal pripravovať na advokátsku prax   
224 2002.10.15 Koniec mandátu vlády Mikuláša Dzurindu v ktorej Ján Čarnogurský zastával post ministra spravodlivosti   
225 2002.11.02 V Moskve čečenskí teroristi obsadili divadlo a zajali asi 800 divákov a hercov. Žiadali stiahnutie ruskej armády z Čečenska a hrozili vyhodením divadla do vzduchu. Po troch dňoch Rusi napustili do divadla plyn, ktorý omráčil ľudí. Specnaz omráčil ľudí, postrieľal všetkých teroristov, (niektorých zatkli živých). Asi 115 rukojemníkov v nemocnici zomrelo na následky plynu. Rusi opäť dokázali, že ich nikto nedostane na kolená, aj keď to stojí životy ich vlastných ľudí. V Domine fórum z tohto týždňa som uverejnil ostrú kritiku americkej zahraničnej politiky. Začínam využívať novú slobodu vyjadrovania.
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
226 2002.11.30 Pred týždňom na summite NATO v Prahe pozvali do NATO sedem nových krajín, medzi nimi aj Slovensko a baltické štáty. Je to ďalšia politická porážka Ruska, aj keď predtým posilnili (trochu) právomoci výboru NATO-Rusko. Provládne médiá usporiadali orgie osláv.Roman Kaliský napísal do Literárneho týždenníka úvodník o referende o NATO (LT č. 42/02). Ako mi však povedal, ohlas nebol žiadny. Iba ja som napísal priaznivý list do redakcie, ktorý v LT vyšiel. Medzitým sa myšlienky referenda o NATO ujali komunisti, čo celý projekt veľmi poškodzuje. Ale aj tak to vyzerá bledo. Do NATO zrejme pôjdeme a von sa nedostaneme, len zradou, keď NATO stihne nejaká porážka. Tak sme to robili v minulosti a asi na viac t. č. nemáme.
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
227 2002.12.30 Kauza referenda o členstve Slovenska v NATO sa predsa pohla. Eduard Chmelár, mladý ľavicový autor, napísal článok do Pravdy, tiež v prospech referenda. R. Kaliský ma s ním skontaktoval. Chmelár prišiel s myšlienkou, aby skupina intelektuálov vydala výzvu na usporiadanie referenda. Našlo sa doteraz asi 30 ľudí ochotných podpísať výzvu, sprava aj zľava. Ja som telefonicky oslovil a navštívil Jozefa Ráža, či by to aj on podpísal. Súhlasil. Televízia Markíza nejako zistila, že som v tejto veci navštívil Ráža, a urobila z toho malú aféru. Pavol Rusko, šéf strany ANO a zakladateľ Markízy, má momentálne koaličný spor s KDH a chce využiť túto vec na kampaň proti KDH. Keďže mňa stotožňuje s KDH, tvrdí, že KDH je vo vláde za členstvo Slovenska v NATO, ale cezo mňa je proti. Pavol Hrušovský vyhlásil, že KDH sa v tejto veci odo mňa dištancuje, a vyzval ľudí, aby nepodpisovali petíciu. Chcem ušetriť KDH problémov, preto som prestal chodiť na KDH, aby médiá nemohli zneužívať moju prítomnosť proti KDH. Opäť som sa stal disidentom.
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
228 2003.??.?? Rozdelení Československa 1992: pŕíčiny a dusledky pro současnou Evropu (panelová diskuse, vedená Vilémem Prečanem; účastníci: Dagmar Burešová, Ján Čarnogurský, Michal Kováč, Petr Pithart, Jan Stráský, Milan Uhde, Milan Zemko)
Česko-slovenská historická ročenka 2003 Doc. 345 (p. 83), Doc. 345
  
229 2003.09.20 Koncom augusta som zinkasoval ako advokát prvý milión za advokátske služby. Dodáva mi sebavedomie, že som začal ako advokát od nuly a po dvadsiatich rokoch prerušenia som schopný sa uživiť ako nezávislý advokát. Začínam byť dôležitým reprezentantom rusofilstva na Slovensku. Stal som sa členom medzinárodnej redakčnej rady ruského časopisu Mir peremen vydávaného Ruskou akadémiou vied, slovenským reprezentantom ruskej nevládnej organizácie Medzinárodné centrum pre spravodlivú politiku a spoluzakladateľom ruskej súkromnej univerzity v Bratislave. Bojoval som proti komunizmu, nie proti Rusku.
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
230 2003.10.13 Bola založená Paneurópska vysoká škola n. o. pod registračným číslom OVVS-820/109/2003-NO so zámerom založenia súkromnej vysokej školy podľa zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách   
231 2004.??.?? Ján Čarnogurský, životopisné dáta: 2004: spoluzakladateľ Bratislavskej vysokej školy práva   
232 2004.07.14 Bratislavská vysoká škola práva n.o. dostala oprávnenie pôsobiť ako súkromná škola   
233 2004.09.?? Bol založený Valdajský medzinárodný diskusný klub ako kongres expertov sympatizujúcich s Rusom. Ján Čarnogusrký sa každoročných stretnutí zúčastňuje od roku 2005   
234 2004.09.25 Ján Čarnogurský: Za Antonom Neuwirthom
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 70 (p. 395), Doc. 70
  
235 2005.08.23 J. Čarnogurský, články: Rusko sa hľadá. Rusko. Krajina, ktorá vyvoláva emócie, nádej, sklamanie, strach, záujem, nepochopenie, obdiv aj nenávisť. Pri pohľade zo strednej Európy Rusko najskôr pripomína oblak, ktorý je nevyspytateľný, zväčša zakrýva...
Článok
  
236 2006.07.?? Vznik Slovensko-ruskej spoločnosti na čele s Jánom Čarnogurským. V správnej rade zasadala Anna Belousovová, Alexander Rozin, Ľudovít Černák a zástupcovia Zväzu Rusov na Slovensku – Alexander Čumakov a Natália Dostovalová. Spoločnosť si kládla za cieľ popularizovař Rusko a jej politiku na Slovensku   
237 2007.01.15 J. Čarnogurský, články: Mraky nad čílskym dôchodkovým modelom. Čílsky ex diktátor Augusto Pinochet nedávno zomrel, ale dôchodkový systém zavedený za jeho vlády ho zatiaľ prežíva. Zdá sa, že nie nadlho. Čílska vláda pripravuje na tento rok zásadnú reformu dôchodkového...
Článok
  
238 2007.02.10 J. Čarnogurský, články: Piatok trinásteho templárov. Pred 700 rokmi došlo k udalosti, ktorá tvorila dejiny. Francúzsky kráľ Filip IV. Pekný 13. októbra 1307 udrel na najstarší vojenský náboženský Rád templárov a jedným úderom ich zlikvidoval. V piatok...
Článok
  
239 2007.02.12 J. Čarnogurský, články: Slovensko medzi Východom a Západom. Maďarský prezident Arpád Göncz povedal, že Slovensko sa podobá šípu medzi Východom a Západom a ide o to, či letí zo západu na východ alebo z východu na západ. Bola to trefná poznámka. Obraz o šípe...
Článok
  
240 2007.02.25 Medzitým som založil Slovensko-ruskú spoločnosť, som jej predsedom. Píšem články a verejne sa vyjadrujem čoraz viac pro-rusky. Považujem za chybnú politiku USA a čiastočne EÚ vytláčania (politického) Ruska z Európy. Píšem články proti prijatiu plánu Marttiho Ahtisaariho o odtrhnutí Kosova od Srbska. V septembri na stretnutí Valdajského klubu s Ruským prezidentom Putinom v Moskve som Putinovi položil otázku, či Rusko použije právo veta v Bezpečnostnej rade OSN, ak by hrozilo odtrhnutie Kosova od Srbska. Nevylúčil to.
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
241 2007.02.27 J. Čarnogurský, články: Prvky úspešnej stratégie Slovákov vo vzťahu k Maďarom, tézy. 1. Sú Slováci a Maďari v konflikte? Ak áno, kedy sa začal a ako sa prejavuje? Ján Baltazár Magin uverejnil svoje Ostne alebo obranu v r. 1723, čiže ďaleko pred Francúzskou revolúciou, ktorá sa považuje za začiatok nacionalizmu v Európe....
Článok
  
242 2007.06.24 Moja obnovená kariéra v KDH sa skončila veľmi rýchlo. Pred týždňom, 16. 6., bol snem KDH v Prešove. Vlado Palko kandidoval na predsedu okrem Pavla Hrušovského a Jána Mo-roviča. Palkovu kandidatúru som na sneme (podľa dohovoru) ohlásil a odôvodnil ja. Hrušovský vyhral suverénne. Palko dostal takmer o polovicu hlasov menej. Z Palkovej skupiny sa stal podpredsedom Dano Lipšic. Inak podpredsedovia takmer bez zmeny.Na záver snemu som povedal Hrušovskému, že nebudem kandidovať opäť do predsedníctva na Rade KDH (konala sa včera), ale ak by považoval za užitočnú konzultáciu, budem vždy na telefóne. Keď neprešiel „môj“ kandidát Palko za predsedu, bolo by nelogické, aby som sa takmer u tých istých ľudí uchádzal o miesto v Predsedníctve KDH. Pravdu povediac „jalové“ diskusie na predsedníctve by boli pre mňa skôr stratou času. Môj príbeh s KDH sa tým pravdepodobne definitívne skončil. Asi pred tromi mesiacmi mi vyšla kniha „Cestami KDH“. Sú to moje prejavy a články ako predsedu KDH. Práve včas som stihol svoju kapitolu KDH zdokumentovať. Ako sa bude KDH ďalej vyvíjať, je veľkou neznámou. Asi bude ďalej stagnovať alebo klesať. Ide o to, či dokáže v prípade sociálnej krízy urobiť vnútornú revolúciu a opätovne povstať.Na Slovensku sa stávam stále viac nanovo disidentom. Píšem a vyjadrujem sa, stále tvrdšie, proti americkej politike a pro-rusky. Mal som články na Slovensku a v Rusku a Srbsku proti odtrhnutiu Košová od Srbska. Srbský spolok na Slovensku ma prijal za čestného člena. Píšem proti americkým základniam v Česku a Poľsku. Asi pred dvoma týždňami som bol v Moskve predstaviť sa ako predseda Slovensko-ruskej spoločnosti. Navštívil som aj Kosačeva, predsedu zahraničného výboru Štátnej dumy. Povedal, že Rusko má akú-takú alternatívu oproti vzťahom so Západom, a to sú vzťahy s Čínou, Indiou a Áziou.Od svojho návratu do politiky pred necelým rokom som sa mediálne vcelku priaznivo vyjadroval o Vladimírovi Mečiarovi. KDH som vyzval, aby ukončilo odmietanie HZDS (čo KDH samozrejme neurobilo). Náš spor s Mečiarom sa skončil, pretože dôležitejšia je budúcnosť. Mimochodom, HZDS pokleslo vo voľbách tiež na 8 %.Ešte som nestihol písať, že medzitým som založil s ruskými partnermi súkromnú vysokú školu - Bratislavskú vysokú školu práva. Bude to moje najtrvalejšie dielo?
Ján Čarnogurský, Denníky 1994-2007, Michal Vaško - Vydavateľstvo Prešov 2013
  
243 2008.02.14 J. Čarnogurský, články: Dejiny, Ekuména, Geopolitika. Zamyslenie nad cestou Benedikta XVI. do Turecka Pápež Benedikt XVI. navštívil v dňoch 28. novembra – 1. decembra 2006 Turecko. Bola to jedna z jeho prvých zahraničných ciest. Prvoradým cieľom pápeža bolo navštíviť Istanbul...
Článok
  
244 2008.03.20 Ян Чарногурский: Если США и НАТО нападут на Россию, то потерпят поражение
Article
  
245 2008.07.31 J. Čarnogurský, články: I. Okrúhle výročia: Československá republika. V r. 1918 vznikla Československá republika. Dnes už neexistuje, Česi a Slováci ju dobrovoľne rozpustili a zdalo by sa, že spomenúť jej okrúhle výročie možno iba z nostalgie. Nie je tomu tak. Poučenie a modifikovaný potenciál Československa zostáva....
Článok
  
246 2008.07.31 J. Čarnogurský, články: II. Okrúhle výročia: Mníchovská dohoda. Pred 70-timi rokmi sa uskutočnila v Mníchove konferencia, ktorá za jeden večer zlikvidovala Československo. Zúčastnili sa na nej Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Veľká Británia. Československo nebolo prizvané a jeho diplomati iba v mníchovskom...
Článok
  
247 2008.07.31 J. Čarnogurský, články: III. Okrúhle výročia: Február 48. Rok 2008 je dobrý dátum na obzretie sa za Februárom 1948. Krajina prežila 41 rokov komunizmu a 19 rokov opätovne demokracie. Nielenže možno porovnávať, ale možno udalosti zasadiť do širšej historickej perspektívy. Február 48 platí...
Článok
  
248 2008.07.31 J. Čarnogurský, články: IV. Okrúhle výročia: Pražská jar. O Československu z r. 1968 sa píše s bolesťou. Politika Alexandra Dubčeka, ktorá dostala poetický názov „Pražská jar“ si získala podporu odhadom 99 % obyvateľstva republiky. Bola to politika prepúšťania väzňov zavretých...
Článok
  
249 2009.02.02 J. Čarnogurský, články: Vyznanie viery bývalého disidenta. Pred 20 rokmi padal v Európe komunizmus. Nám na Východe sa to zdalo ako začiatok dejín, nie ich koniec. Odvtedy všetko malo byť dobré a slobodné. Čo nasledovalo, bolo samozrejme lepšie ako komunizmus, ale veľmi skoro sme zažívali prekvapenia...
Článok
  
250 2009.03.30 J. Čarnogurský, články: Daniel Krman – kronikár bitky pri Poltave. 8. júla 2009 uplynie 300 rokov od bitky pri Poltave. V bitke na seba narazili ruská a švédska armáda, ruská pod velením cára Petra I., švédska pod velením kráľa Karola XII. Peter I. zvíťazil a jeho víťazstvo...
Článok
  
251 2009.11.04 J. Čarnogurský, články: Dlhý deň v Londýne. Druhý november je zasvätený Pamiatke zosnulých, ale ja som tento deň strávil medzi množstvom živých ľudí. Predpoludním som sa zúčastnil na diskusii o páde železnej opony pred 20-mi rokmi v Európskej banke pre obnovu a rozvoj...
Článok
  
252 2009.11.18 J. Čarnogurský, články: November. Kto si pamätá aroganciu komunistov, povedzme v 50-tych až 70-tych rokoch, s výnimkou Pražského jara, pre toho musí byť rýchlosť ich pádu v novembri 1989 zadosťučinením. Jedna nepravdivá správa o smrti študenta stačila...
Článok
  
253 2009.11.23 J. Čarnogurský, články: Prečo padol komunizmus. Pred dvadsiatimi rokmi padal komunizmus u nás a v celej Európe. Formy boli veľmi podobné. Iba rumunský Ceausescu trochu vybočil z radu. Nechcel pochopiť, že jeho vláde je koniec, vzdoroval a zastrelili ho spolu s manželkou. Komunizmus padol, pretože sa úplne...
Článok
  
254 2009.11.23 J. Čarnogurský, články: Vždy proti prúdu. Otázky kládla Tina Čorná. Rozhovor bol uverejnený v týždenníku Žurnál č. 43/2009. Pred 20 rokmi ste boli o tomto čase zavretý v cele bratislavského Justičného paláca. Ešte si na to niekedy spomeniete? Na celu...
Článok
  
255 2009.12.07 J. Čarnogurský, články: Prejav pri udelení poľského štátneho vyznamenania Vladimírovi Juklovi. Prišli sme sem na poľské veľvyslanectvo v Bratislave koncom novembra 2009, aby sme sa stretli s dejinami. Príbeh, ktorý doviedol Vladimíra Jukla, aj nás sem, začal uprostred II. svetovej vojny. Vladimír Jukl študoval v Bratislave matematiku a...
Článok
  
256 2009.12.15 J. Čarnogurský, články: Mýty o protikomunistickom odpore na Slovensku.. Príspevok na zasadnutí Hospodárskeho klubu v Bratislave dňa 29. 10. 2009. Príprava a priebeh Nežnej revolúcie na Slovensku sa stal postupne známym. Odozva pádu komunizmu v celej Európe ukázala, že účasť...
Článok
  
257 2009.12.15 J. Čarnogurský, články: Veriaci majú viac detí.. Európa začína vymierať. Štatistici vyrátali, že na ženu staršiu ako 15 rokov musí pripadať v priemere najmenej 2,1 narodeného dieťaťa, inak začne spoločnosť vymierať. Ak pripadá na ženu viac detí ako 2,1, spoločnosť rastie....
Článok
  
258 2009.12.22 J. Čarnogurský, články: Sviatočný čas. Pred rokmi som čítal knihu o antickom Grécku. Zahraničný autor v nej napísal, že nové náboženstvo je vždy chudobnejšie na formy svojho prejavu než predchádzajúce. Mal na mysli porovnanie prichádzajúcich monoteistických...
Článok
  
259 2010.01.14 J. Čarnogurský, články: Právo a revolúcia. Prednáška na Bratislavskej vysokej škole práva
Článok
  
260 2010.03.09 J. Čarnogurský, články: Eurosong. Blíži sa ďalšie kolo európskej súťaže Eurosong a povedzme si niektoré zaujímavosti okolo doterajších ročníkov. Skúsenosti z nich sa stali predmetom vedeckých analýz. Jednu analýzu zhrnuje kniha „Pieseň...
Článok
  
261 2010.03.30 J. Čarnogurský, články: Rektor. Slovensko onedlho navštívi ruský prezident Dmitrij Medvedev. Prezident vyštudoval právo na Petrohradskej univerzite, rovnako ako jeho predchodca vo funkcii Vladimír Putin. Dmitrij Medvedev na univerzite aj vyučoval v rokoch 1990 až 1999. Málokto na Slovensku...
Článok
  
262 2010.04.?? Návšteva Dmitrija Medvedeva v Bratislave. Členom slovenskej delegácie vítajúcej hosť a bol aj Ján Čarnogurský. Na saku mal pripnutú tzv. eorgievskú stužku, považovanú za symbol víťazstva ruských zbraní.   
263 2010.04.03 Článok v časopise týždeň o prepojení Bratislavskej vysokej školy na Rusko: Most pre Rusko? Zabudnite
Most pre Rusko? Zabudnite
  
264 2010.04.09 J. Čarnogurský, články: Darček. Lietadlo s ruským prezidentom Dmitrijom Medvedevom ešte ani nepristálo v Bratislave a už priniesli agentúry správu o dohode medzi ruským plynovým gigantom Gazprom a Slovenským plynárenským podnikom, podľa ktorej SPP ušetrí...
Článok
  
265 2010.05.11 J. Čarnogurský, články: Obrana manželstva. Príspevok na konferencii na Katolíckej univerzite Ružomberok 4. 5. 2010
Článok
  
266 2010.05.13 Vláda schválila premenovanie Bratislavskej vysokej školy práva na Paneurópsku vysokú školu.   
267 2010.07.16 J. Čarnogurský, články: Výlet do Matry. Na Slovensku sa od nepamäti traduje, že trojvršie na našom štátnom znaku symbolizuje pohoria Tatru, Fatru a Matru. Tatru a Fatru poznáme lebo ich máme na vlastnom území. Matru menej lebo leží na území Maďarska. Slovensko...
Článok
  
268 2010.07.16 J. Čarnogurský, články: Obrana Katolíckej cirkvi. Už rok-dva je svetová tlač plná útokov na Katolícku cirkev. Kritizujú ju za pedofíliu v katolíckych školách a výchovných zariadeniach, bitie žiakov a sem-tam za ďalšie priestupky. Patrím do generácie...
Článok
  
269 2010.10.06 J. Čarnogurský, články: Čarnogurský v boji s liberalizmom stavia na cirkev. Útoky na cirkev sú podľa bývalého katolíckeho disidenta a predsedu KDH Jána Čarnogurského motivované v súčasnosti faktom, že katolícka cirkev je opäť najväčšou spoločenskou silou proti liberálnemu...
Článok
  
270 2010.11.12 J. Čarnogurský, články: Uhorsko – poľská kronika alebo Bieleho koňa sme možno ani nedostali. . Príspevok na uvedení knihy Martin Homza: Uhorsko - poľská kronika. Keď sa hovorí o Uhorsko-poľskej kronike, je dobré začať od inej kroniky. Koncom 12. a začiatkom 13. storočia vznikla v Uhorsku, pravdepodobne na dvore kráľa Bélu III....
Článok
  
271 2010.11.22 J. Čarnogurský, články: Myšlienka a sila. Začalo sa to rozmýšľan&iacut; e;m o dejinách. Pri čítaní kníh o dejinách príliš často narazíme, že hnutie alebo štát sa opierali o myšlienku, ktorú mnoho ľudí vtedy považovalo za správnu...
Článok
  
272 2010.12.10 J. Čarnogurský, články: Prejav pri udelení ceny Slovenského národného strediska pre ľudské práva, 1. 12. 2010, Bratislava.. Vážený pán predseda, dámy a páni! Je pre mňa veľká česť prijať cenu Slovenského národného strediska pre ľudské práva za rok 2010. Ľudské práva sú významným pilierom slobodnej...
Článok
  
273 2011.05.26 J. Čarnogurský, články: Zákon na maďarský zákon. Salámová taktika súčasnej maďarskej vlády pokračuje. V júni minulého roku prijali v Maďarsku zákon o nespravodlivosti Trianonského mieru, potom zákon o dvojitom občianstve zahraničných Maďarov, teraz idú prijať zákon...
Článok
  
274 2011.06.08 J. Čarnogurský, články: Nacionalizmus verzus patriotizmus. Príspevok na Tischnerovských dňoch v Krakove 29. apríla 2011 Krakovské Tischnerovské dni majú dobrého patróna v nebi. Nebohý Jozef Tischner spájal v sebe akademickú dokonalosť a spoločenskú angažovanosť, ako...
Článok
  
275 2011.07.11 J. Čarnogurský, články: Cesta na juh I.. Slovensko-ruská spoločnosť usporiadala začiatkom júla pre svojich členov a ďalších záujemcov zájazd smerom na juh. Azimut zájazdu sme vybrali práve preto, že smerom na juh sa nachádza veľa pamätných miest našich...
Článok
  
276 2011.07.13 J. Čarnogurský, články: Cesta na juh II.. Nasledujúci deň našej cesty na juh sme strávili v Belehrade. Predpoludním nás prijal na ministerstve pre Kosovo a Metohiu pomocník ministra. Minister Stefan Bogdanovič práve v ten deň podpísal dohodu s kolegom z Kosova o uľahčení dopravy...
Článok
  
277 2011.07.14 J. Čarnogurský, články: Cesta na juh III.. Z Belehradu na juh vedie diaľnica a kilometre nám rýchlo ubiehali. Mali sme však na programe zastávky. Najskôr sme odbočili z diaľnice na východ do kláštora Manasija. Kláštor založili v 15. storočí pravoslávni mnísi....
Článok
  
278 2011.07.25 J. Čarnogurský, články: Cesta na juh V.. Pri návrate z Kosova sme opäť museli prekonať horský hrebeň obkolesujúci celé Kosovo. Tŕpli sme, aby nás na diaľnici cez Belehrad nezastihla dopravná špička, ale dopadlo to dobre. Posledné ubytovanie sme mali v Novom sade. Posledná...
Článok
  
279 2011.07.25 J. Čarnogurský, články: Cesta na juh IV.. Príchod do Kosovskej Mitrovice ničím nepripomína, že ide o rozdelené mesto. Na kraji mesta nás čakali srbskí priatelia zo srbskej časti mesta. Dnes už môžu prechádzať hranicu v celku bez problémov. Išli pred nami autom. Rieku...
Článok
  
280 2011.10.18 J. Čarnogurský, články: Padla vláda. Vláda Ivety Radičovej spojila hlasovanie o eurovale s hlasovaním o dôvere vláde a hlasovaním neprešla. Takéto spojené hlasovanie bolo jediným čestným východiskom z tragikomédie slovenskej vládnej politiky. Povedzme...
Článok
  
281 2011.11.07 J. Čarnogurský, články: Slovensko potrebuje veľkú koalíciu. Parlamentné voľby sú na obzore a už sa médiami nesú hlasy vymedzujúce pole budúcich politických zápasov. Hlasy žiadajú, aby sa pravicové politické strany vopred vyjadrili, že po voľbách nepôjdu do koalície...
Článok
  
282 2011.11.24 J. Čarnogurský, články: Valdajský klub 2011 VI. O rozšírení NATO a zúžení EÚ. V prestávke Valdajského klubu v Kaluge som mal možnosť rozprávať sa so starším nemeckým účastníkom klubu. Je univerzitným profesorom v Nemecku a patrí ku uznávanej špičke nemeckej žurnalistiky, za kancelára Helmuta Kohla patril ku jeho poradcom. Povedal mi niečo zo zákulisia rozhodnutia...
Článok
  
283 2011.11.24 J. Čarnogurský, články: Valdajský klub V. Stretnutie s Vladimírom Putinom. Valdajský klub tradične vyvrcholil stretnutím s Vladimírom Putinom. V piatok 11. Novembra nás všetkých pozval na večeru do reštaurácie Cheval blanc (Biely kôň) v jazdeckom klube asi 20km od Moskvy. Majiteľ klubu nás predtým previedol cez hlavné zariadenia klubu. Zo zariadení bolo vidieť...
Článok
  
284 2011.11.24 J. Čarnogurský, články: Valdajský klub 2011 IV. Stretnutie s ruskými politikmi. Valdajský klub nám pripravil stretnutie s predsedami ruských parlamentných strán. Ako s prvým sme sa stretli s Sergej Mironovom, predsedom parlamentnej frakcie strany Spravodlivé Rusko. V zasadačke agentúry Ria Novosti nám hovoril o svojej strane a o nadchádzajúcich voľbách do Štátnej...
Článok
  
285 2011.11.24 J. Čarnogurský, články: Valdajský klub 2011 III.. Cestou z Kalugy sme sa zastavili v mestečku Obninsk asi 80 km pred Moskvou. Je to tzv. vedecké mestečko a skutočne sú v ňom rozosiate viaceré vedecké ústavy. Obyvateľmi mestečka sú vedeckí pracovníci a obsluhujúci personál a potrebné služby. My sme navštívili ústav medicínskej rádiológie....
Článok
  
286 2011.11.24 J. Čarnogurský, články: Valdajský klub 2011 II.. Z diskusie v Kaluge uvádzam niektoré zaujímavejšie názory. Ruský účastník uviedol, že popularita Vladimíra Putina klesá oproti r. 2005, kedy dosiahla vrchol. Americký účastník uviedol, že Rusko má dynamickú ekonomiku, ale stagnujúci politický systém. Ďalší účastník uviedol...
Článok
  
287 2011.11.24 J. Čarnogurský, články: Valdajský klub 2011 I. . Tohoročný Valdajský diskusný klub sa konal až v novembri. V minulých rokoch sa klub konal v septembri. Asi to súviselo s voľbami v Rusku. Diskusný klub tovrí asi 50 politológov a iných pozorovateľov ruskej politickej scény z celého sveta. Najviac je Američanov, potom Západoeurópania...
Článok
  
288 2011.11.24 J. Čarnogurský, články: Uznávané Slovensko. Pomerne často za zúčastňujem na rôznych medzinárodných konferenciách. Prichádzam tam do styku s účastníkmi minimálne z celej Európy. Sú to obyčajne vzdelaní ľudia, zväčša zastávajúci rôzne akademické alebo verejné funkcie. Jedna okolnosť upútava moju pozornosť. Keď príde...
Článok
  
289 2012.04.17 J. Čarnogurský, články: Odkaz Sviečkovej. Poslednú marcovú nedeľu ma organizátori pozvali na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 24.-teho výročia Sviečkovej demonštrácie. Slávnosť sa konala v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí za slnečného počasia. Najskôr hrala moderná melodická hudba. Ku prítomným jednej či...
Článok
  
290 2012.05.21 J. Čarnogurský, články: Vrany sa zlietavajú I.. Odkedy som oznámil zvažovanie kandidatúry za slovenského prezidenta začínajú po internete krúžiť texty s nepravdivými a veľmi urážlivými tvrdeniami o mne a o mojej rodine. Tieto texty štýlom aj niektorými tvrdeniami akoby nadväzovali na seriál článkov v Pravde proti mne a našej...
Článok
  
291 2012.05.25 J. Čarnogurský, články: Vrany sa zlietavajú II.. Medzi posmešno-dehonestujúcimi tvrdeniami o mojom otcovi Pavlovi Čarnogurskom sa spomína, že pri hlasovaní v Slovenskom sneme v máji 1942 o zákone o židovských deportáciách sa vyhol hlasovaniu tak, že opustil zasadaciu sieň. Skutočnosť bola taká, že zasadaciu sieň pred hlasovaním...
Článok
  
292 2012.05.31 J. Čarnogurský, články: Putin znovu ruským prezidentom. 7. mája Vladimír Putin znovu nastúpil do funkcie ruského prezidenta a Dmitrij Medvedev sa stal predsedom vlády. Výmena dvoch najvyšších funkcionárov potvrdzuje, že zatiaľ v Rusku všetko prebieha tak, ako to bolo v Kremli naplánované. Dejiny nepoznajú takýto príklad dvojvládia, ktoré...
Článok
  
293 2012.06.05 J. Čarnogurský, články: Vrany sa zlietavajú III.. Ďalšou témou anonymných „hrdinov“ vyrábajúcich texty pre internet je dom na Palisádoch v Bratislave. V textoch sa tvrdí, že tento dom predala rodina Čarnogurských po Nežnej revolúcii akýmsi privatizérom. Skutočnosť s domom je taká, že niekedy začiatkom 30-tych rokov minulého...
Článok
  
294 2012.06.06 J. Čarnogurský, články: Communism and its crimes – overcoming history’s dialectics. We meet at a conference in the European Parliament concerning the legal settlement of communist crimes. It is the right place and the right topic for the conference. The place is right because laws are made in parliaments, and the topic is right because the legal settlement of communist crimes appears...
Článok
  
295 2012.06.06 J. Čarnogurský, články: Vladimír Jukl nás opustil.. Chcem písať o Vladimírovi Juklovi, ale musím začať z inej strany. V postkomunistickej Európe sa stále viac ikonizuje príspevok každého jednotlivého štátu či národa ku zvrhnutiu komunizmu. V Poľsku bola veľká medzinárodná konferencia pod názvom „Všetko sa začalo v Poľsku“...
Článok
  
296 2012.06.18 J. Čarnogurský, články: Religious Rights Defence - Gaming, Austria 16 June 2012. Accepting the invitation to lecture on the religious rights defence, I was not aware of the complexity and comprehension of the given topic. There is the human rights violation on one hand, and their protection on the other. These are probably the longest and most pertinacious fights in the history...
Článok
  
297 2012.06.21 J. Čarnogurský, články: Vrany sa zlietavajú IV.. V textoch kolujúcich na internete sa objavuje aj tvrdenie, že naša matka Kristína bola neverná svojmu manželovi, nášmu otcovi s Gustávom Husákom a dokonca že mojím otcom je Gustáv Husák. Samotné toto tvrdenie môže pochádzať iba od primitívneho autora. Aj primitívny autor však toto...
Článok
  
298 2012.08.30 J. Čarnogurský, články: Zlyhanie ruskej justície v prípade Pussy Riot. Niektoré médiá a niektorí politici sa priam predbiehajú, aby odsúdili Rusko za odsúdenie skupiny Pussy Riot. Absurdnejší príklad na kritiku Ruska si ťažko možno predstaviť. Vystúpenie bláznivej skupiny v Chráme...
Článok
  
299 2012.09.10 J. Čarnogurský, články: Bezpečnostné riziko ?. Ešte som ani definitívne neoznámil, či budem kandidovať na prezidenta a už sa začala proti mne kampaň. Stačilo, že som povedal, že verejná odozva mojej prípadnej kandidatúry je zväčša pozitívna a Peter Schutz napísal v SME, že je treba proti tomu niečo urobiť. Začína aj on pozitívne....
Článok
  
300 2012.09.26 J. Čarnogurský, články: Dni Európy v Sankt Peterburgu. Hneď po rokovaní s Predsedníctvom KDH som sa ponáhľal na letisko vo Viedni, odkiaľ som letel do St. Peterburgu v Rusku. Zastúpenie Európskej únie v Rusku ma požiadalo o účasť v delegácii EÚ na Dňoch Európy, ktoré sa prebehli v piatok a sobotu 21. a 22. septembra v St. Peterburgu. Program...
Článok
  
301 2012.09.26 J. Čarnogurský, články: Rokovanie s vedením KDH . Niekedy sa ma známi aj novinári pýtajú, ako pokračuje moja prezidentská kampaň. Nuž minulý týždeň, 20.9. som mal stretnutie s vedením KDH na úrovni predsedu a podpredsedov KDH. Bolo to už druhé stretnutie s KDH. Niekedy v apríli – máji tohto roku som sa stretol s predsedom KDH Jánom...
Článok
  
302 2012.10.31 J. Čarnogurský, články: Valdajský klub 2012. V tomto roku sa Valdajský klub uskutočnil o mesiac neskôr ako obyčajne. Pripomeniem, že Valdajský klub združuje asi 50 zahraničných účastníkov, systematicky sa zaujímajúcich o Rusko a približne rovnaký počet Rusov z akademických kruhov, novinárov, pracovníkov rôznych poradných...
Článok
  
303 2012.11.12 J. Čarnogurský, články: II. Valdajský klub 2012. Ekonomika Ruska. Hlavnou témou tohtoročného Valdajského klubu bola ekonomika Ruska do roku 2030. Pre zahraničného účastníka bolo až prekvapujúce, ako sa otvorene a kriticky vyjadrovali predovšetkým ruskí účastníci o ruskej ekonomike a politike. Ďalej budem reprodukovať len niektoré...
Článok
  
304 2012.11.19 J. Čarnogurský, články: III. Valdajský klub 2012. Svetová politika. Témou tohtoročného Valdajského klubu bola ekonomická politika Ruska, ale diskusia sa nevyhla ani svetovým politickým problémom. Budem reprodukovať opäť niektoré výroky účastníkov stretnutia. Na úvod podal charakteristiku súčasnej politickej krízy ex -prezident...
Článok
  
305 2012.11.30 J. Čarnogurský, články: Nakoľko je V4 odolná voči krízam ?. Vyšegrádska skupina začala svoju existenciu v máji 1990. Po rozpade Varšavskej zmluvy a východného bloku štáb okolo československého prezidenta Václava Havla navrhol stretnutie šéfov štátov a vlád Poľska, Československa a Maďarska. Stretnutie malo nadviazať na...
Článok
  
306 2012.12.07 J. Čarnogurský, články: Stredná Európa medzi Ruskom a USA . Štáty strednej Európy majú za sebou vlastné dejiny, ktoré ich odlišujú od krajín na východe aj na západe. V minulosti sa rozprestierali v strednej Európe veľké štáty, ktoré dokázali mocensky ovplyvňovať svoje okolie. Na sever to bola poľská Recz pospolita, viacej v strede Uhorsko...
Článok
  
307 2012.12.17 J. Čarnogurský, články: Vrany sa zlietavajú V.. Internetové primitívnosti, ktoré sa snažia mobilizovať proti mojej prípadnej prezidentskej kandidatúre, uvádzajú ešte jednu absurdnosť. Píše sa v nich, že som zastavil budovanie metra v Bratislave a dokončenie Vodného diela Gabčíkovo ( VDG ). Budovanie metra v Bratislave zastavil vtedajší...
Článok
  
308 2012.12.17 J. Čarnogurský, články: Vážení priatelia !. Pred týždňom spustil Petičný výbor pre podporu mojej kadidatúry za prezidenta Slovenskej republiky na čele s Františkom Mikloškom petičnú akciu. Jej cieľom je získať 15 000 podpisov, ktoré následne odovzdá Petičný výbor prezidentovi Slovenskej republiky. Až po ich overení budem...
Článok
  
309 2012.12.20 J. Čarnogurský, články: Otvorený list Jána Čarnogurského členom Kresťanskodemokratického hnutia. Členovia KDH! Obraciam sa na vás, pretože vás chcem pozvať do nového zápasu. Zvládli sme predsa spolu víťazne už toľko výziev. My sme pozvali ľudí na sviečkovú manifestáciu. My sme vybudovali najmohutnejší samizdat na Slovensku. My sme boli lídrami opozície v 90-tych rokoch. My...
Článok
  
310 2012.12.21 J. Čarnogurský, články: Informácia Petičného výboru . Dnes, piatok 21.12. 2012 od 18.00 - 19.00 hod, bude JUDr. Ján Čarnogurský zbierať podpisy občanov pod petíciu za svoju kandidatúru na funkciu prezidenta SR pred Zimným štadiónom O.Nepelu v Bratislave, pred zápasom hokejovej ligy KHL. Petičný hárok nájdete aj na www.panprezidentcarnogursky.sk...
Článok
  
311 2013.01.10 Aktuality.sk: Čarnogurský: Husák bol húževnatý bojovník
Clanok
  
312 2013.01.11 J. Čarnogurský, články: Spolupráca Čechov a Slovákov v uplynulých 20 tich rokoch.. Senát Parlamentu Českej republiky a Národná rada Slovenskej republiky usporiadali dňa 8.1. 2013 konferenciu v budove Senátu Parlamentu ČR v Prahe pod názvom „ Česi a Slováci - 20 rokov spolupráce samostatných štátov a ich pôsobenie v EÚ a NATO“. Na konferencii sa zúčastnili predsedova...
Článok
  
313 2013.01.14 J. Čarnogurský, články: Prezidentská kandidatúra. Milí priatelia, ako viete, zvažujem kandidatúru na prezidenta SR. V tejto súvislosti Vás chcem požiadať, aby ste podpísali petičný hárok mojej kandidatúry na prezidenta a získali aspoň 2 ďalšie podpisy. Tak by som aj vďaka Vám získal potrebný počet podpisov (15 tisíc) na kandidatúru...
Článok
  
314 2013.02.14 J. Čarnogurský, články: Posledný vývoz z Československa.. Prvého januára tohto roku uplynulo 20 rokov od zániku Československa a vzniku Slovenskej a Českej republiky. Znie to paradoxne, ale výročie bolo príležitosťou pre medzinárodné konferencie o rozdelení Československa. Zúčastnil som sa na troch : 8. januára v Prahe, 29. januára v Haagu...
Článok
  
315 2013.02.25 J. Čarnogurský, články: Príhoda s anglickým lordom.. Pri nedávnej návšteve Londýna opäť som si pripomenul milú epizódu, ktorá sa v 30tych rokoch stala vtedajšiemu veľvyslancovi Československa v Londýne Jánovi Masarykovi, synovi prezidenta Tomáša Masaryka. Ján Masaryk rozprával v Prahe pri krátkej návšteve z Londýna, čo sa mu stalo...
Článok
  
316 2013.03.11 J. Čarnogurský, články: Príliš mnoho Čarnogurských.. V piatok 8. 3. uverejnili slovenské Hospodárske noviny krátky článok môjho brata Ivana Čarnogurského o hospodárskej politike. Článok posielal do redakcie jasne pod svojím menom, ale redakcia si to poplietla a článok uverejnila pod mojím menom Ján Čarnogurský. Dokonca pripojila aj funkciu...
Článok
  
317 2013.03.15 J. Čarnogurský, články: Chvála motocyklov.. Blíži sa jar a na cestách sa objavia motorizované lastovičky. Niekde budú kľučkovať pomedzi stojace autá na prepchatých uliciach, inde na voľných cestách budú sa hnať rýchlo a v zákrutách sa sklonia tak, že jazdci sa budú kolenami takmer dotýkať cesty. Budú to motorkári. Ľudia...
Článok
  
318 2013.03.22 J. Čarnogurský, články: O jednotných roľníckych družstvách.. Milí priatelia, na internete sa každú chvíľu objavuje tvrdenie, že moja vláda zrušila jednotné roľnícke družstvá. Opak je pravdou , za mojej vlády dostali JRD vyššie dotácie než predtým a potom. Zhodou okolností pred nedávnom sa objavil v Pravde blog, ako to bolo naozaj s JRD. Pripájam...
Článok
  
319 2013.03.26 J. Čarnogurský, články: Prejav na 25. výročie Sviečkovej manifestácie v Bratislave. Milí priatelia, pred 25. rokmi nebolo treba a ani sa nedalo hovoriť. Nebolo treba hovoriť, pretože všetko povedali sviečky. Nedalo sa hovoriť, pretože okamžite by zasiahla polícia a rečníka by zatkla. Dnes sa dá hovoriť a možno aj treba hovoriť. Dá sa hovoriť, pretože manifestanti...
Článok
  
320 2013.04.03 J. Čarnogurský, články: ROZHODNOSŤ A KOMPROMIS. Ku vzťahom Ruska a Strednej/Východnej Európy.. Prednáška na St. Peterburskej štátnej univerzite dňa 28.3. 2013 Vážení kolegovia, ďakujem vám za možnosť vystúpiť v tomto meste a na tejto univerzite. Mesto a cez mesto aj univerzita sa spájajú s veľkým cárom, ktorý zanechal mestu svoje meno a svoju pečať. V jeho vláde je ukrytá...
Článok
  
321 2013.04.11 J. Čarnogurský, články: Za Margaret Thatcherovou. V apríli 1992 som sa vďaka mojim anglickým priateľom stretol s Margaret Thatcherovou osobne :prijala ma spolu s manželom vo svojom dome na okraji centra Londýna. Posedeli sme si pri čaji a hovorili o politike. Pri odchode mi odovzdala list nazvaný posolstvo Margaret Thatcherovej predsedovi vlády...
Článok
  
322 2013.05.20 J. Čarnogurský, články: Za právo návratu kosovských Srbov do svojich domovov.. V týchto dňoch navštevuje Bratislavu na pozvanie mestskej časti Bratislava – Ružinov starosta srbskej časti Kosovskej Mitrovice Dragiša Vlaškovič, ako aj predošlý starosta Krstimir Pantič. Pri tejto príležitosti sa uskutoční verejný míting s oboma hosťami na nám. SNP v Bratislave...
Článok
  
323 2013.05.21 J. Čarnogurský, články: Ako nedať byty a rodinné domy exekútorom.. Štát sa už celé desaťročie pokúša ochrániť ľudí pred bezohľadnými nebankovými subjektmi a úžerníkmi, ale zatiaľ so striedavým úspechom. Nebankovky a úžerníci poskytnú ľuďom, ktorí sa ocitnú v ťažkých podmienkach nie príliš veľkú pôžičku, ale jej vrátenie si poistia...
Článok
  
324 2013.05.22 J. Čarnogurský, články: Je čas myslieť aj na plán B.. Pred 9 - timi rokmi sme vstúpili do Európskej únie. Alebo treba napísať, že nás prijali do EÚ ? V každom prípade naše členstvo v EÚ znamená naplnenie volania z novembra 1989 : Naspäť do Európy.
Článok
  
325 2013.05.28 J. Čarnogurský, články: Rozhovor pre maďarský portál körkép.sk. Pre svoju prezidentskú kandidatúru už vyzbieral 10 000 podpisov. Podporuje ho aj Miklós Duray. Hovorí, že Slováci a Maďari majú voči sebe vystupovať rytiersky. Zakladateľ a predseda KDH, bývalý antikomunistický disident a slovenský predseda vlády, kandidát na prezidenta Slovenskej...
Článok
  
326 2013.06.18 J. Čarnogurský, články: Stretnutie s predsedom nemeckého Bundestagu N. Lammertom. Dňa 21.5.2013 sa František Mikloško a Ján Čarnogurský stretli s predsedom nemeckého Bundestagu Norbertom Lammertom.
Článok
  
327 2013.09.04 J. Čarnogurský, články: Výročie povstania. Vo štvrtok 29. augusta som sa zúčastnil na oslave 69. výročia začiatku Povstania v Banskej Bystrici. Oslavy prebehli dôstojne a veľkolepo. K ich dôstojnosti prispela prítomnosť rumunského prezidenta Traiana Basescu a predsedu Ruskej Štádnej dumy Sergeja Naryškina. V slávnostných prejavoch...
Článok
  
328 2013.09.05 J. Čarnogurský, články: Je plánovaný útok USA na Sýriu správny? Anketa postoy.sk. V súvislosti s aktuálnou medzinárodnou situáciou sme sa našich respondentov spýtali: Považujete plánovaný útok USA na Sýriu za správny? Malo by ho Slovensko podporiť?
Článok
  
329 2013.09.09 YouTube: Útok na Sýriu by bol zásahom proti našim záujmom
Video
  
330 2013.09.09 J. Čarnogurský, články: Útok na Sýriu by bol zásahom proti našim záujmom. K aktuálnej situácii v Sýrii: „Ak by sa takýchto okolností Spojené štáty zaútočili na Sýriu, považoval by som to za agresiu. Nielen za agresiu, ale za vojnový úder, ktorý ide proti záujmom Európy a kresťanskej civilizácie.
Článok
  
331 2013.09.15 YouTube: Valdajský klub 2013
Video
  
332 2013.09.15 J. Čarnogurský, články: Zomrel generál tajnej cirkvi. Zomrel Silvester Krčméry. A až teraz sa obšírnejšie spomína na jeho uväznenie, na jeho záverečnú reč na súde v roku 1954, keď sudcom povedal: „Vy máte moc, ale my máme pravdu.“
Článok
  
333 2013.09.24 J. Čarnogurský, články: Slovensko treba spájať. Slovensko je skôr malou krajinou a napriek tomu sa po rôznych líniách ešte vnútorne rozdeľuje, často priam iracionálne, čo vedie k nemožnosti spájať jeho potenciál.
Článok
  
334 2013.10.14 J. Čarnogurský, články: Vystúpil som z KDH. Pred dvomi rokmi som verejne oznámil, že sa chcem uchádzať o post prezidenta SR. Opakovane som to oznámil aj orgánom KDH. Medzičasom podporilo moju kandidatúru takmer 25 000 občanov. Chcem kandidovať ako občiansky kandidát.
Článok
  
335 2013.11.14 V Prahe bol založený proruský think-tank Institut slovanských strategických studií (ISSS) s cieľom posilniť rolu slovanskej vzájomnosti v geopolitickom priestore slovanských krajín. Jednou zo zakladateliek je Radka Zemanová-Kopecká. Vo februári 2014 organizoval ISSS v českom parlamente seminár s názvom Mýty o Rusku - Rusko: Reálie a mýty v českom spoločenskom vedomí. Medzi účastníkmi bol Oskar Krejčí, bývalý spolupracovník ŠtB a poradca Ladislava Adamca, Alexander Klein, námestník generálneho riaditeľa TASS   
336 2013.11.27 J. Čarnogurský, články: Slovensko v geopolitickom prostredí.. Spätný pohľad na slovenské dejiny a najmä na historické križovatky odhaľuje, že ich posudzujeme zväčša izolovane ako križovatky slovenských dejín a povedzme dejín susedného národa. V skutočnosti sa tieto križovatky odohrávali a aj v budúcnosti sa budú odohrávať v určitom geopolitickom...
Článok
  
337 2013.12.20 YouTube: Ján Čarnogurský, kandidát na prezidenta SR
Video, Reakcia na rozhodnutie Róberta Fica kandidovať na post prezidenta SR, Tlačová konferencia Jána Čarnogurského 7/1/2014, Ako FICO dovolil ukradnúť SPP a SSE
  
338 2014.??.?? Návšteva J. Čarnogurského v Číne na II. Fórume Čína-Stredná Európa. Prednáška na tému "Výsledky a poučenia transformácie krajín Strednej a Východnej Európy"   
339 2014.02.21 SME: Čarnogurský: Putina za krviprelievanie na Ukrajine neviňte
Článok
  
340 2014.03.15 Na Slovensku sa uskutočnili prezidentské voľby. Zvíťazil A. Kiska ktorý získal 59,38 % platných hlasov. J. Čarnogurský skončil na 9. mieste so ziskom 0,6 % hlasov   
341 2015.??.?? Kvôli finančným problémom Paneurópsku vysokú školu kúpil český miliardár Michal Kurka. V rovnakom roku prišla škola dočasne o akreditáciu pre fakultu práva. Na základe odvolania jej po roku bola akreditácia vrátená.   
342 2015.03.05 Slovensko-ruská spoločnosť zorganizovala anketu „najhorší rusofób na Slovensku“. Viťazom v kategórii fyzická osoba sa stal Alexander Duleba, medzi politikmi prezident Andrej Kiska, medzi novinármi Štefan Hríb, medzi inštitúciami Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, medzi stranami SDKÚ a medzi médiami denník SME. Medzi najhoršími rusofóbmi sa umiestnili aj minister zahraničia Miroslav Lajčák a verejnoprávna RTVS   
343 2015.10.18 YouTube: Ján Čarnogurský: Prílev imigrantov zastaví len víťazstvo Asada za pomoci Ruska
Video
  
344 2015.10.18 YouTube: Ján Čarnogurský: USA hrajú so svetom komédiu
Video
  
345 2015.10.22 YouTube: Ján Čarnogurský o maďarskom riešení utečeneckej krízy
Video
  
346 2016.01.18 Ян Чарногурский: Ян Чарногурский: ОБСЕ нужна ревизия
Article
  
347 2016.12.19 J. Čarnogurský, články: Hranice kultúr, hranice ľudských práv.. Hranice kultúr, hranice ľudských práv. Berlín, 17. 12. 2016 – prejav JUDr. Jána Čarnogurského Krajinám, ktoré odhodia svoje záväzky alebo svoje vedomie identity, aby si tak zdanlivo zabezpečili menej náročnú cestu, dejiny neposkytujú žiadnu úľavu. Henry Kissinger : Svetový poriadok...
Článok
  
348 2017.01.13 Youtube: Ján Čarnogurský ako syn Gustáva Husáka?! Zažalujem všetkých na doživotie!
Video
  
349 2017.02.27 J. Čarnogurský, články: Neodkladné opatrenie . Neodkladné opatrenie Martin Daňo a spol.
Článok Link, Vrany sa zlietavajú IV.
  
350 2017.06.14 Moja účasť na ochrane Oskara Fegyveresa
Článok
  
351 2017.06.14 J. Čarnogurský, články: Moja účasť na ochrane Oskara Fegyveresa. Slovenský rozhlas a televízia vysielali v sobotu 9. júna rozsiahly rozhovor s Vladimírom Mečiarom na tému odvlečenia Michala Kováča ml. v roku 1995 do Rakúska, vražde Róberta Remiáša a súvisiacich okolnostiach. Vladimír Mečiar povedal, že Milan Kňažko a vtedajšia Demokratická únia...
Článok
  
352 2017.10.06 J. Čarnogurský, články: Rusko a EÚ. . «Россия и Европа: актуальные проблемы современной международной журналистики», Budapest 5. 10. 2017 Sfinx a galský um Ján Čarnogurský Mám priateľa v Nemecku. Je členom Valdajského klubu a stretávame sa najmä na zasadnutiach...
Článok
  
353 2017.10.12 J. Čarnogurský, články: Program Valdajského klubu 2017
Článok
  
354 2017.11.08 YouTube/Pascal Lottaz: Ex-Slovak Prime Minister Explains 2023 Election Results. Bad News For NATO
Video
  
355 2017.11.08 YouTube/Aktuality: Na rovinu s Jánom Čarnogurským: Prečo chváli Kotlebu
Video
  
356 2018.09.13 Ян Чарногурский: Миграционный вопрос: ЕС против Венгрии или против Европы?
Article
  
357 2019.09.01 J. Čarnogurský, články: O Povstaní po výročí. Absolvovali sme 75. výročie Povstania a jeho oslavy. Mali byť prinavrátením k základom Slovenska a v podstate aj boli. Preto možno slobodne hovoriť o nedopovedaných otázkach o Povstaní aj o základoch Slovenska.
Článok
  
358 2019.11.25 J. Čarnogurský, články: Čriepky ku kauze Bratislavská päťka. Bratislavská päťka - posledné dni komunizmu. Ján Čarnogurský a Marta Čarnogurská hovoria o súvislostiach spojených so súdnym procesom.
Článok
  
359 2019.12.01 J. Čarnogurský, články: Advokáti proti totalite. Názov našej konferencie – Advokáti proti totalite – nasvedčuje, že jedna forma totality sa skončila a advokáti robia akúsi bilanciu svojho účinkovania v nej. Skúsme bilanciu robiť objektívne ako sme len schopní a zahrnúť do nej spoločenské podmienky v jednotlivých obdobiach, platnú...
Článok
  
360 2020.04.16 Ян Чарногурский: «Использовать именно как монумент, а не музейный экспонат». Словацкий экс-премьер предложил забрать памятник маршалу Коневу в Словакию
Article
  
361 2021.03.10 J. Čarnogurský, články: Kam tečú naše rieky alebo o tom či starí Slováci predsa len existovali. Pamätáte sa ešte na dielo Murices sive Apologia čiže Ostne alebo Obrana autora Jána Baltazára Magina, vydané v roku 1723 v Trenčíne? Mali sme to ako maturitnú otázku. Magin vtedy odpovedal na dielo trnavského profesora, obviňujúceho Trenčanov, že sú potomkami svätoplukových Slovákov....
Článok
  
362 2021.03.21 J. Čarnogurský, články: Slovensko a Sovietsky zväz v čase vojny. V Moskve vyšla zaujímavá kniha o vzťahoch Slovenského štátu a Sovietskeho zväzu v čase vojny a súvisiacich otázkach pod názvom „ZSSR – Slovensko 1939-45: vojensko-politické aspekty“. Autorkou je vedecká pracovníčka Slovanského ústavu Ruskej akadémie vied Valentina Vladimirovna...
Článok
  
363 2021.04.02 J. Čarnogurský, články: Ruský životopis Gustáva Husáka. Ruská historička Valentina Vladimírovna Marjina, špecializujúca sa na slovenské dejiny, napísala životopis predposledného a prvého slovenského prezidenta Česko-Slovenska Gustáva Husáka. Životnú dráhu predposledného prezidenta vystihla už názvom knihy – Gustáv Husák: cesta do osamelosti....
Článok
  
364 2021.12.12 Ján Čarnogurský Bolo je alebo bude pre nás ohrozenie z Ruska?
doc1
  
365 2022.02.26 František Mikloško: Moje cesty s Jánom Čarnogurským sa rozišli
Článok
  
366 2022.05.25 Článok v denníku Pravda: Paneurópska VŠ prerušuje vyučovanie. Radičová a jej kolegovia dali výzvu: Zastavme vojnu!
Článok
  
367 2023.12.11 YouTube: Ján Čarnogurský: Leopardy horia na Ukrajine ako zápalky. Rusko vojnu vyhrá a NATO sa rozpadne
Video
  
Total 367 records.