Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[93][532]
Por Datum Text  
1 1900.05.01 1. mája postavila budapeštianska spoločnosť Bánhegyi J. C. na ľavom brehu rieky Nitra koželužňu a závod na výrobu zvrškov obuvi. V tridsiatych rokoch závod prebrala firma Baťa a rozšírila ho na modernú fabriku. Po zaniknutí výroby obuvi závod pod názvom Elektrosvit vyrábal moderné svietidlá a chladničky.
Május 1-jén a budapesti Bánhegyi J. C. a Nyitra folyó balpartján felépíti a lóbőrfeldolgozó és cipőfelsőrész-készítő üzemét, s megkezdi a termelést. Később az üzemet a Baťa cég vette át, s korszerű gyárrá fejlesztette. A cipőgyártás megszüntetése után a cég Elektrosvit név alatt korszerű világítótesteket és hűtőszekrényeket gyártott.
J. Stano - F. Major - M. Forró: Z kože a ocele. Brožúra, 1960 /Strba, Major CN2000-03
  
2 1902.09.18 Robotníci Bánhegyskej výrobne obuvných zvrškov a koženého tovaru založili štrajkovú komisiu. V JANISHOVOM pohostinstve rokovali o možnom pozastavení práce. 
A Bánhegyi-féle bőr- és cipőfelsőrész készítő üzem munkásai a Janish-féle vendéglőben sztrájkbizottságot szerveztek, s egy esetleges munkaszüntetésről tárgyaltak.
Pálenyik Ferenc munkás (Elektrosvit) /Strba, Major CN2002-04
  
3 1906.??.?? Majiteľ novozámockej koželužnej fabriky budapeštianskyobchodník C. J. Bánhegyi mal v roku 1906 veíké ťažkosti s odbytom výrobkov a predal novozámockú továreň viedenskej firme A.H. Seuss a synovia.   
4 1907.??.?? Po prevzatí novozámockej továrne na spracovanie kože viedenskou firmou A.H. Seuss a synovia začal úspešný hospodársky rozvoj podniku. Dobré výsledky vyvolali záujem dalších inštitúcii a súkromných podnikateľov. Hlásili sa i miestni veľkoobchodníci. Spojili svoj kapitál a z továrne utvoriliv roku 1907 účastinársku spoločnosť.   
5 1931.11.21 Po založení ČSR vplyvom straty trhov a hospodárskej krízy sa 21. novembra 1931 valné zhromaždenie účastinnej spoločnostirozhodlo likvidovať továreň na výrobu koží.   
6 1931.12.?? Tomáš BAŤA odkúpil Továreň na kožu a zaviedol v nej vlastnú organizáciu práce. V r. 1935 novozámocká laková koža získala zlatú medailu na svetovej výstave v San Francisku. Závod postupne zamestnával až 800 robotníkov, v obuvníckych dielniach zriadených v r. 1936 sa vyrobilo až 2.000 párov obuvi denne.
L. Kočiš: Nové Zámky v minulosti a súčasnosti
  
7 1932.??.?? Tomáš BAŤA dal v spolupráci s mestom vybudovať letisko.
L. Kočiš: Nové Zámky v minulosti a súčasnosti
  
8 1943.??.?? Po likvidácii účastinnej spoločnosti továrne na výrobu koží ju kúpil T. Baťa. Po novembri 1938 sa továreň ocitla na maďarskom území a bola premenovaná na CIKTA. V rámci expanzie na maďarskom trhu v roku 1943 presťahovali výrobu a stroje do novopostavenej fabriky v Martfü. V Nových Zámkoch klesla výroba a zamestnanosť na polovicu predchádzajúcej úrovne.   
9 1945.08.?? Po oslobodení bola v priestoroch býv. fabriky na výrobu kože umiestnená výrobná jednotka obuvi ako súčasť Závodov 29. augusta v Partizánskom.   
10 1950.10.02 Po 2. októbri, keď v Nových Zámkoch zanikla koželužňa a závod na spracovanie zvrškov obuvi a jednotlivé strediská fabriky preložili do Partizánskeho, resp. do Bošan, začal národný podnik Elektrosvit výrobu svietidiel a chladničiek.
Ladislav Kočiš: Nové Zámky v minulosti a súčasnosti /Strba, Major CN2000-04
  
11 1973.03.08 Zmena vo funkcii redaktora závodného časopisu Elektrosvit. Po dvadsiatich rokoch redigovania závodného časopisu odchádza Jozef STANO a na jeho miesto nastupuje Mária BALLOVÁ.
Závodný časopis Elektrosvit 8.3.1973
  
12 1980.10.01 1. októbra odovzdali do užívania Materskú školu a detské jasle na Komárňanskej ulici. Zariadenie dostalo názov MŠ a DJ '30. výročia založenia n. p. Elektrosvit'.
podnikový časopis Elektrosvit, október 1980 /Strba, Major CN2000-05
  
13 1981.11.06 6. novembra pracovne navštívil naše mesto Pavel BAHYL, minister všeobecného strojárstva Slovenskej socialistickej republiky. Počas návštevy mesta zavítal do viacerých priemyselných prevádzok.
Elektrosvitské podnikové noviny, 20. november 1981 /Strba, Major CN2001-08
  
14 1989.12.12 Na základe požiadavky občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu pri š.p. Elektrosvit odstúpil Ing. Gabriel Vrba z funkcie riaditeľa podniku.
Podnikový časopis Elektrosvit č. 25-26 zo dňa 22.12.1989
  
15 1992.08.31 Minister hospodárstva SR Ľudovít ČERNÁK 31. augusta 1992 odvolal z funkcie generálneho riaditeľa a.s. Elektrosvit Ing. Imricha BAKU. Súčasne poveril riadením Elektrosvitu Ing. Viliama MELICHÁREKA. 20. októbra 1992 bola za generálnu riaditeľku vymenovaná Sonja MIHAELOVÁ, ktorá od 16.9.1992 zastávala funkciu finančnej riaditeľy a.s. Elektrosvit. Novým finančným riaditeľom sa 26.10.1992 stal Ing. František HOUŠŤAVA. Riaditeľmi divízií k 1.1.1993 boli: Ing. MariánKOMÁROMY,CSc. (divízia informatiky a výpočtovej techniky), Ing. Milan HRDLÍK, CSc. (divízia zahranično-obchodných vzťahov), Milan ŠTEFÁNIK (divízia zásobovania a skladov - v poverení), František SUPEK (divízia dopravy), Ondrej KELEMEN (divízia 51 - plastické hmoty), Ing.Vladimír BAIER (divízia tuzemského predaja), Inq.Otto MAUSCH (divízia 52 - účelové svietidlá), Štefan SOLČAN (divízia 55 - elektrické motorčeky), Ing.Ivan ZAHORAN (divízia stavebnej výroby a údržby), Ing.Ladislav VERES (divízia technickej obsluhy výroby), Ing.Tibor ŠIMON (divízia hospodárskej správy), Ing.Štefan GAŠPAREC (divízia 53 - mrazničkové skrine), Alexander HULKO (divízia Šrotového hospodárstva a nádvornej čaty), Alexander GAJDOŠÍK (divízia 54 - žiarivkové svietidlá), Ing.Štefan HALÁSZ (divízia energetiky), Ing.Jozef BLAŠKOVIČ (divízia 57 - kusová a zákazková výroba), Ing.Peter FRIEDL (divízia 58 - predradníky), Ing. Milan PAŠKALA (divízia výroby Špeciálneho náradia). Funkciu uvoľneného predsedu ZVO zastával Jozef ŠUTKA. Dozorná rada spoločnosti: prof. Ing. Helena STRÁŽOVSKÁ, CSc (VŠE Bratislava-Predsedníčka), Ing. Cyril KONÁRIK (MH SR Bratislava), Ing. Slavomir VIGAŠ (riaditeľ ZVT Banská Bystrica), Ing. Peter NAGY (Elektrosvit), Ing. Ján JAN%COK (Elektrosvit). Predstavenstvo spoločnosti: Ing. Marián KOMÁROMY, CSc. (Elektrosvit-Predseda), Ing. Dezider VAŠÁK (MH SR Bratislava), prof. Ing. Pavol HORŇÁK, DrSc. (EF STU Bratislava), Ing. Sonja MIHAELOVÁ (Elektrosvit), Ing. František HOUŠŤAVA (Elektrosvit), Ing. Ján MAGLODSKÝ (Elektrosvit), Ing. Ivan ŠRANKO (Elektrosvit)
Podnikový časopis Elektrosvit, Podnikový časopis Elektrosvit, Podnikový časopis Elektrosvit, Podnikový časopis Elektrosvit,Podnikový časopis Elektrosvit
  
16 1993.03.30 K 31. marcu 1993 a.s. Elektrosvit zamestnával 2.873 pracovníkov. K 20. máju 1993 to bolo 2.763 osôb. 20. mája 1993 generálna riaditeľka rozhodla o prepustení 490 pracovníkov s termínom k 1. júnu 1993.
Podnikový časopis Elektrosvit
  
17 1993.04.09 Rozhodnutím generálnej riaditeľky po dohode s VZO OZ KOVO bola 9.-16. apríla 1993 nariadená hromadná dovolenka v a.s. Elektrosvit. Pracovníci si mohli dobrovoľne zvoliť aj druhú alternatívu - neplatené voľno. K 3.máju 1993 bol generálnouriaditeľkou odvolaný z funkcie riaditeľa obchodného úseku Ing. Ivan ŠRANKO a súčasne menovaný JUDr. Emil MURCIN. Zároveň bol odvolaný z funkcie riaditeľa divízie zahranično-obchodných vzťahov Ing. Milan HRDLÍK, CSc. a menovaný do tejto funkcie Ing. Ivan ŠRANKO.
Podnikový časopis Elektrosvit
  
18 1993.05.07 Nové Zámky navštívil predseda vlády SR Vladimír MEČIAR. Zavítal do casina Trend, do Novofructu a.s. a do Elektrosvitu a.s. Podvečer sa uskutočnil míting s občanmi v DK Kovák.
Podnikový časopis Elektrosvit
  
19 1993.06.19 Dňom 14. Júna 1993 vymenovala generálna riaditeľka Elektrosvitu a.s. Ing. Sonja MIHAELOVÁ do funkcie technického riaditeľa Ing. Jozefa BLAŠKOVIČA - dovtedy riaditeľa divízie kusovej a zákazkovej výroby. Generálna riaditeľka rozhodnutím č. 4/93 v rámci organizačnej štruktúry zriadila technický úsek pod vedením technického riaditeľa s priamou podriadenosťou GR. Súčasne pričlenila v rámci výrobného úseku k výrobnej divízii 53 - mrazničkovéskrine výrobnú divíziu 55 - elektromotory a k výrobnejdivízii 54 - žiarivkové svietidlá výrobnú divíziu 58 -predradníky.
Podnikový časopis Elektrosvit, Podnikový časopis Elektrosvit
  
20 1993.08.19 Uskutočnila sa mimoriadna konferenciu ZO OZ KOVO a. s. Elektrosvit. Predseda VZO Jozef ŠUTKA sa v príhovore zasadil za vznik zamestnaneckej a.s. Za kľúčové označil 3 otázky: Kto má skutočný záujem privatizovaný majetok zveľaďovať a zároveň má pre to aj odborné predpoklady? Kto skutočne zaplatí dohodnutú cenu za privatizovaný majetok? Ktorá z použitých privatizačných metód prinesie zlepšenie ekonomických výsledkov privatizovaného podniku?Konferencia poverila výbor ZO vytvorením pracovnej skupiny za účelom založenia zamestnaneckej a.s. s cieľom zúčastnif sa prípadnej verejnej súfaže alebo dohodnúť podmienky o predkupnom práve.
Podnikový časopis, Podnikový časopis
  
21 1993.08.25 25. augusta zvolal predseda predstavenstva Elektrosvit a.s. Ing. Marián KOMÁROMY, CSc. mimoriadnu gremiálnu poradu, na ktorei informoval o záveroch predstavenstva a.s., ktoré hlasovaním odvolalo dňom 24. augusta z funkcie gen. riaditeľky Ing. Sonju MIHALEOVÚ. Dočasným vedením a.s. Elektrosvit predstavenstvo poverilo predsedu predstavenstva Ing. Mariána KOMÁROMYHO, CSc. Účastníci gremiálnej porady sa zaoberali aj myšlienkou založenia zamestnaneckej a.s. čo bolo i predmetom rokovania mimoriadnej odborovej konferencie 19.augusta.
Podnikový časopis
  
22 1993.09.10 Rokovalo Valné zhromaždenie (VZ) a.s. Elektrosvit. Ministerstvo hospodárstva SR, ako zakladateľa zastupovali JUDr. Darina NOVOMESKÁ, Ing. Emil ĎURIŠ a Ing. Štefan OLESÍK. VZ schválilo návrh zmien Stanov a.s. VZ schválilo zmeny v zložení predstavenstva, ktorého novými členmi sú Ing. Mária BARANOVÁ a JUDr. Emil MURCIN namiesto Ing. Sonji MIHAELOVEJ a Ing. Františka HOUŠŤAVU.
Podnikový časopis
  
23 1993.11.19 V podnikovom časopise a.s. Elektrosvit bolo zverejnené Vyhlásenie o úmysle založiť obchodnú spoločnosť:Pracovná skupina zamestnancov Elektrosvit Nové Zámky, a.s. v zložení: Ing. Marián KOMÁROMY, CSc, Ing. Mária BARANOVÁ, Ing. Jozef BLAŠKOVIČ, Štefan HAULÍK, Ing. Štefan HORVÁTH, Ing. Ján JANČOK, Ing. Ján MAGLODSKÝ, JUDr. Emil MURCIN, Ing. Marta SKYSĽAKOVÁ, Ing. Ivan ŠRANKO, Jozef ŠUTKA a JUDr. Róbert ZÁHORÁK vyhlasuje, že: 1.) založí zamestnaneckú akciovú spoločnosť ELSVIT a.s., ktorá sa bude uchádzať o kúpu akcií Elektrosvit Nové Zámky a.s. 2) až do zvolenia Predstavenstva akciovej spoločnosti ELSVIT, a.s. bude koordinovať práce na návrhu podnikateľského zámeru ELSVIT, a.s. a riadiť činnosti súvisiace s vytvorením akciovej spoločnosti ELSVIT, a.s.Toto vyhlásenie vychádza z predpokladu, že na založení akciovej spoločnosti ELSVIT, sa budú podielať pracovníci tým, že sa pripoja k "Výzve na založenie akciovej spoločnosti".
Podnikový časopis
  
24 1993.11.29 Dňom 29. novembra 1993 zrušil Minister hospodárstva SR poverenie viesť a.s. Elektrosvit pre Ing. Mariána KOMÁROMYHO, CSc. Súčasne poveril vedením a.s. JUDr. Emila MURCINA až do doby menovania nového generálneho riaditela v zmysleustanovení Obchodného zákonníka.
Podnikový časopis
  
25 1993.12.03 Podpredseda vlády SR a súčasne minister financií Július TÓTH navštívil a.s. Elektrosvit. Sprevádzali ho poslanec NR SR Ing.Vlastimil VICEN, riaditelia Okresného a Okresného úradu prace v Nových Zámkoch Ing. Jozef BAKO a Ladislav PALACKA.Návštevu na pôde Elektrosvitu privítal generálny riaditeľ v poverení JUDr. Emil MURCIN a výrobný riaditeľ Ing. Ján MAGLODSKÝ. Hostia si pozreli výrobné priestory divízie 54 -výroby žiarivkových svietidiel. Zaujímali sa o pracovné podmienky zamestnancov. Na následnom stretnutí s manažmentom podniku bol prítomný aj predseda VZO OZKOVO Jozef ŠUTKA. Diskutovalo o.i. aj o aktuálnych hospodárskych otázkach a o situácii v podniku.
Podnikový časopis
  
26 1993.12.14 Ministerstvo hospodárstva SR ustanovilo 14. decembra 1993 nové vrcholné orgány a.s. Elektrosvit. DOZORNÁ RADA: Predseda: Prof. Ing. Michal BARÁNIK CSc. (Národohospodárska takulta Ekonomickej univerzity Bratislava), Podpredseda: Ing. Ján JANČOK (Elektrosvit), Ing. Stanislav BONISLAVSKÝ (MH SR Bratislava), Mária CSUTKAYOVÁ (riaditeľka OP SŠTSP), Ing. Slavomír VIGAŠ (riaditeľ ZVT Banská Bystrica), Štefan HAULÍK (Elektrosvit), PREDSTAVENSTVO Predseda: JUDr Emil MURCIN (Elektrosvit), Podpredseda: Ing. Vlasťmil VICEN (poslanec NR SR), Zapisovateľ: Ing. Alexander KRIŠTOF (Elektrosvit), Ing. Daniel HODÚL (MH SR Bratislava), Ing. Oto KOLÁRIK (Elektrosvit), Ing. Ján MAGLODSKÝ (Elektrosvit), Ing. Olto MAUSCH (Elektrosvit)
Podnikový časopis
  
27 1994.02.17 Dňom 16. februára 1994 Minister hospodárstva SR Ján DUCKÝ zrušil poverenie pre JUDr. Emila MURCINA viesť Elektrosvit a.s. a súčasne ho vymenoval v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. a článku XVI. stanov a.s. Elektrosvitu do funkcie generálneho riaditeľa a.s.
Podnikový časopis, Podnikový časopis
  
28 1994.04.29 Na základe rozhodnutia predstavenstva Elektrosvit a.s. zo dňa 29.4.1994 o zníženi stavu zamestnancov vyplývajúceho zo zastavenia výroby elektromotorov, poklesu výroby mrazničkových skríň a zrušenia úseku správy a po prejednaní organizačných zmien so ZV odborovej organizácie, generálny riaditeľ rozhodol o znížení fyzického stavu zamestnancov a.s.o 125 pracovníkov (z toho 80 robotníkov, 25 režijných robotníkov a 20 THP pracovníkov)
Podnikový časopis
  
29 1994.06.01 Akciovú spoločnosť Elektrosvit navštívil minister hospodárstva SR Peter MAGVAŠI. Ministra prijali štatutárny zástupca Ing. Ján MAGLODSKÝ a obchodný riaditeľ a.s. Ing. Otto MAUSCH. Minister sa zaujímal o súčasnú situáciu v a.s. Elektrosvit súvisiacu s výrobou elektromotorčekov. Predmetom rokovania bola ej otázka privatizácie. Elektrosvit Je zaradený do druhej vlny privatizácie s nasledovným rozdelením akcií: 46 percent kupónovou formou, 3 percentá predstavujú reštitučné nároky a 51 percent predaj formou verejnej súťaže.
Podnikový časopis
  
30 1994.09.01 Vzhľadom na materiálne tažkosti vo výrobe počnúc 35. týždňom okolo 40 zamestnancov Elektrosvit a.s. z divízií 52a 54 dočasne zamenilo skrutky za poľnohospodárske plodiny. Zberali úrodu a vykonávali kultivačné práce na Štátnommajetku v Bajči. Pracovníkom vyplácala mzdu a.s. podľa množstva a kvality odvedenej práce v ŠM.
Podnikový časopis
  
31 1994.09.08 Za účasti generálneho riaditeľa JUDr. EmilaMURCINA, všetkých členov manažmentu, riaditeľov divízií a vedúcich odborov sa uskutočnilo 8. septembra t.r. v a.s. Elektrosvit stretnutie s poslancami a s kandidátmi na poslancov NR SR za Západoslovenský región z Hnutia za demokratickéSlovensko (HZDS). Do Elektrosvitu zavítali: Lýdia BENČOVÁ, Alena KOLESÁROVÁ, Milan SEČANSKÝ, Jozef SOKOL (poslanci NR SR) a Ľubomír RAJČAN (poslanec býv. FZ ČSFR) v sprievode okresného volebného manažéra HZDS Jana ŠIMU. Poslanci sa zaujímali o stav ekonomiky, rozvoj a perspektívu podniku s cieľom získať informácie a tlmočiť problémy. Obraz o podniku poskytli generálny riaditeľ JUDr. Emil MURCIN,výrobný riaditeľ Ing. Ján MAGLODSKÝ, obchodný riaditeľ Ing. Otto MAUSCH. ekonomická riaditeľka Ing. Mária BARANOVÁ, technický riaditeľ Ing. Jozef BLAŠKOVIČ, ku ktorým sa s poznatkami pripojil vedúci odboru investičnej výstavby ing. Štefan PÉTERY. Na záver M. SEČANSKÝ o. i. povedal: "Verím Slovensku! Ale prekvitať bude len vtedy, keď my sami budeme podporovať jeho rast a vzrast... Musíme mal úprimnú snahu pomoci hospodárskemu rozvoju Slovenska!"
Podnikový časopis
  
32 1995.02.13 Poslanec NR SR za Združenie robotníkov Slovenska Ján GARAJ navštívil dňa 13. februára 1995 Elektrosvit Nové Zámky.Navštívil niekoľko pracovísk, kde sa rozprával s robotníkmi o odmeňovaní a ich pracovných podmienkach.Potom ho predseda odborovej organizácie Jozef ŠUTKA informoval o kolektívnej zmluve, ktorá bola prijatá manažmentom, ako ju pripravili odborári. Generálny riaditeľ JUDr. Emil MURCIN priblížil pánovi poslancovi nárast miezd u robotníckych profesií, hovoril o súčasných ekonomických problémoch a privatizácii, ktorú chcú uskutočniť formou zamestnaneckých akcií. Pán poslanec GARAJ Roľnícke družstvo Gbelce a niektoré rozostavané školy v okresoch Nové Zámky a Komárno.
Podnikový časopis
  
33 1995.03.31 K 31. marcu odvolal minister Ján DUCKÝ z funkcie generálneho riaditeľa a.s. Elektrosvit Nové Zámky JUDr. Emila MURCINA, ktorého do tejto funkcie vymenoval v decembri 1993.Riadením a.s. poveril Ing. Jána MAGLODSKÉHO, ktorý bol v minulom manažmente výrobným riaditeľom. Generálny riaditeľ v poverení Ing. Ján MAGLODSKÝ v zmyslesvojich právomocí URČIL technického riaditeľa Ing. Jozefa BLAŠKOVIČA za svojho prvého zástupcu v čase svojej neprítomnosti.Dňom 3. 4. 1995 odvolal Ing. Máriu BARANOVÚ z funkcie finančnej riaditeľky, Ing. Štefana PÉTERYHO z funkcie obchodného riaditeľa, Ing. Ota KOLÁRIKA z funkcie riaditeľa divízie 52, Mgr. Ľudovíta FEHÉRA z funkcie vedúceho personálneho odboru, Ing. Otta MAUSCHA z funkcie vedúceho odboru Investičnej výstavby.Dňom 4. 4. 1995 menoval Ing. Ota KOLÁRIKA do funkcie výrobného riaditeľa, Ing. Viliama KVASŇOVSKÉHO do funkcie obchodného riaditeľa, JUDr. Zuzanu BLANÁROVÚ do funkcie vedúcej právneho odboru. Dňom 3. 4. menoval Ing. Štefana PÉTERYHO do funkcie vedúceho odboru investičnej výstavby,Ing. Ernesta FURUGLYÁSA do funkcie riaditeľa divízie 52.Dňom 4. 4. 1995 poveril na dobu neurčitú Ing. Ivana KŠINANTA výkonom funkcie finančného riaditeľa, Ing. Janu ROŠKOVÚ výkonom funkcie vedúcej personálneho odboru.
Podnikový časopis,
Podnikový časopis
  
34 1995.04.25 Poslanec NR SR Jaroslav VOLF navštívil 25. apríla a.s. Elektrosvit v sprievode Bohumila MORAVCA z Nových Zámkov - Člena predsedníctva Rady OZ KOVO. Hostí na pôde Elektrosvitu privítal generálny riaditeľ v poverení Ing. Ján MAGLODSKÝ. Pán poslanec besedoval s manažmentom a s predstaviteľmi odborov o rozvojovej stratégii a o formách možnej privatizácie podniku. Ďalej sa zaujímal o otázky zamestnanosti, ekonomickej prosperity a o sociálnejstarostlivosti o pracovníkov. Na záver vyjadril presvedčenie, že ak sa vydarí zámer 51 percent zo základného imania Elektrosvitu privatlzovat v tretinovom podiele medzi zamestnancami, manažmentom a zahraničným partnerom, tak privatizácia bude na prospech podniku.
Podnikový časopis
  
35 1995.04.27 Ministerstvo hospodárstva SR ustanovilo 27. apríla nové Predstavenstvo a.s. Elektrosvit. Predseda: Ing. Martin FORRO, Podpredseda: Ing. Ján MAGLODSKÝ, Zapisovateľ: Ing. Oto KOLÁRIK, členovia: Ing. Daniel HODÚL, Ing. Garlela LACKOVÁ,Ing. Jozef BLAŠKOVIČ, Ing. Viliam KVASŇOVSKÝ.
Podnikový časopis
  
36 1995.04.29 Mimoriadna konferencia ZO OZ KOVO a.s. Elektrosvit Nové Zámky 29. júna 1995 poverila riadením činnosti VZO Jozefa BACHÚRIKA. Predsedom ZO OZ KOVO Elektrosvit Nové Zámky a.s. bol Jozef BACHÚRIK zvolený na výročnej konferencii odborárov 21. marca 1996.
Podnikový časopis, Podnikový časopis
  
37 1995.06.06 V zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonník, článku IX a XVI Stanov akciovej spoločnosti Elektrosvit Nové Zámky minister hospodárstva SR Ján DUCKÝ zrušil dňom 6. júna 1995 poverenie ing. Jánovi MAGLODSKĚMU vykonávať funkciu generálneho riaditeľa a.s. Elektrosvit NovéZámky. Súčasne minister riadením a.s. poveril Jozefa ŠUTKU.Zároveň minister ustanovil nové predstavenstvo a.s.:Ing. Martin FORRÓ, Ing. Viliam KVASŇOVSKÝ, Ing. Miloš LELOVSKÝ, ing. Otto MAUSCH, JUDr. Emil MURCIN, Jozeť ŠUTKA, Ing. Ludmiia ŠVARCOVÁ.
Podnikový časopis (životopisy v ďalšom čísle)
  
38 1995.06.09 V dňoch 09-16.06.1995 vykonala kontrolná skupina MH SR kontrolu v a.s. Elektrosvit so zameraním na posúdenie prípravy privatizácie a efektívnosť hospodárenia. Zistili stav pohľadávok 391 mil. Sk, stav záväzkov 264 mil. Sk, stav úverov 189 mil. Sk, hospodársky výsledok pred zdanením -44 mil. Sk. Bolo tiež zistené neefektívne vynakladanie prostriedkov pri nákupoch materiálu, služobných cestách, uzatváraní zmlú s Artmediou (7 mil. Sk), GROUP 4, STV (2mil. Sk), sponzoringu. Nezúčtovaním faktúr za predch. roky došlo ku skresleniu hosp. výsledkov za roky 1993 a 1994.
p. Martin Šuti, mail z 22.5.2013
  
39 1995.07.19 Do a.s. Elektrosvit Nové Zámky 19. Júla 1995 zavítal na pracovnú návštevu podpredseda NR SR a súčasne predseda Zväzu robotníkov Slovenska (ZRS) Ján ĽUPTÁK v spoločnosti ministra SR pre správu a privatizáciu národného majetku Petra BISÁKA, poslancov NR SR za ZRS Jána GARAJA a Antona NÁRODU ako i pracovníka ministerstva hospodárstva a člena predstavenstva a.s. Elektrosvit Ing. Miloša LELOVSKÉHO.Hostí privítal manažment na čele s generálnym riaditeľom v poverení Jozefom ŠUTKOM a zástupcovia odborárskej organizácie, ktorých viedol podpredseda VZO OZ KOVO Jozef BACHÚRIK. Potom v závodnej jedálni za početnej účasti pracovníkov sa uskutočnilo pracovné stretnutie s hosťami.
Podnikový časopis
  
40 1995.08.15 K 15. augustu 1995 bolo v a.s. Elektrosvit Nové Zámky zamestnaných 1927 zamestnancov, z toho 866 žien.
Podnikový časopis
  
41 1995.09.11 Zvolaním ustanovujúceho valného zhromaždenia 11. septembra 1995 bol vykonaný pokus založiť a.s. ELSVIT, ktorá sa uchádza o privatizáciu Elektrosvit Nové Zámky a.s. Na rokovaní valné zhromaždenie schválilo stanovy a zvolilo orgány spoločnosti. Zakladateľmi ELSVIT je 15 členov VZO OZ KOVO, ktorí svoje akcie prevedú na zamestnancov, čo súčasneznamená, že zamestnanec nebude mat povinnosť platiť za akcie. Zamestnanec obdrží dočasný list o zápise do Listiny akcionárov. Manažment zastupuje 11 zakladateľov vrcholového manažmentu a predstavenstva a.s. Elektrosvit, ktorí sú viazaní predať časť svojich akcií strednému manažmentu. Základnédokumenty o založení a.s. ELSVIT si možno preštudovať v kancelárii a.s. ELSVIT, ktorá je na I. poschodí administratívnej budovy č.dv. 109.
Podnikový časopis
  
42 1995.09.11 Nové predstavenstvo a.s. Elektrosvit na svojom prvomzasadnutí 11. septembra 1995 zvolilo predsedu a podpredsedu. Predsedom predstavenstva sa stal Ján GARAJ a podpredsedom JUDr. Emil MURCIN.
Podnikový časopis
  
43 1995.10.21 Na základe výsledku kontroly MH SR informoval 21.10.1995 generálny riaditeľ a.s. Jozef Šutka Úrad finančnej polície so žiadosťou o prešetrenie správy. Interným listom z 12.01.1996 informoval zamestnancov o zisteniach kontroly MH SR a prepustení zosp. pracovníkov. Dňa 08.02.1996 podal na Okresnej prokuratúre NZ trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
p. Martin Šuti, mail z 22.5.2013
  
44 1995.11.03 Článok "Brzdený pád" autorky Oľgy Prekopovej v denníku Pravda 3. novembra 1995
Podnikový časopis,
Podnikový časopis
  
45 1995.11.23 Po niekoľkých pokusoch založiť a. s. ELSVIT sa napokon ustanovujúce valné zhromaždenie zamestnaneckej a.s.uskutočnilo 23. novembra 1995. Spoločnosť založili dvaja zakladatelia: Bc. Jozef ŠUTKA za manažment a.s. Elektrosvit,Jozef BACHÚHIK za zamestnancov a.s. Elektrosvit.Zakladatelia zložili v zmysle zákona 30 percent sumy zo základného Imania. Ustanovujúce valné zhromaždenie, ktorému predsedal Bc. Imrich Mészáros, zvolilo orgány spoločnosti, schválilo a prijalo základné materiály sooločnosti.Predstavenstvo tvoria: Bc. Jozef ŠUTKA - predseda,Jozef BACHÚRIK - podpredseda.Členovia: Ing. Ján DOLOBÁČ, Bc. Imrich MÉSZÁROS, Ing. Karol ŠÁTEK.Dozornú radu tvoria: Štefan HAULÍK - predseda, Ing. Viliam MELICHÁREK - podpredseda, Eva PIROHÁROVÁ - členka.Prezident spoločnosti Bc. Jozef Šutka a viceprezident Jozef Bachúrik po podpísaní zakladateľskej zmluvy výmenou pier symbolicky potvrdili spoločný postup pri presadzovaní zámerov novovzniknutej spoločnosti. Cieľom je uchádzať sa o privatizáciu Elektrosvit a.s., Nové Zámky. Prvým krokom bolo podanie privatizačného podnetu na Ministerstvo hospodárstva SR a Fond národného majetku SR. Nevylučuje sa možnosf účasti aj iného subjektu na spoločnej privatizácii, ktorý by poskytol finančné prostriedky na oživenie ekonomiky.Kancelária a.s. ELSVIT bude otvorená na I. poschodíadministratívnej budovy č. dv. 109 dňom zápisu do Obchodného registra.
Podnikový časopis
  
46 1995.12.15 15.12.1995 bola zapísaná do Obchodného registra SR zamestnanecká a.s. ELSVIT Nové Zámkv so základným imaním 1 mil. Sk (1.700 ks zamestnaneckých akcií na meno po 200,- Sk odpredané zamestnancom Elektrosvitu a jeho dcérskych spoločností a 66 akcií na doručiteľa po 10 000,- Sk odpredané menažmentu). Predstavenstvo a. s.: Bc. Jozef ŠUTKA - predseda, Bc. Imrich Mészáros, Ing. Ján Dolobáč, Ing. Karol Šátek, Jozef BACHÚRIK. Dozorná rada:Štefan HAULÍK - predseda, Eva PIROHÁROVÁ, Ing. Viliam MELICHÁREK.
Obchodný register SR
  
47 1996.03.21 Konala sa výročná konferencia odborárov ZO OZ KOVO Elektrosvit Nové Zámky a.s.. Za predsedu ZO OZ bol zvolený Jozef BACHÚRIK. S diskusným príspevkom vystúpil Ján Tóth, predseda odborarskej organizacie dochodcov.
Vystúpenie Jána Tótha
  
48 1996.05.06 Minister hospodárstva SR Ján DUCKÝ vydal 6. mája 1996 "Zmenu stanoviska zakladateľa k privatizačnému projektu a.s. Elektrosvit Nové Zámky", v ktorom sa píše: "Na základe prehodnotenia metódy privatizácie zakladateľomSÚHLASÍM so zmenou privatizácie zo dňa 4. novembra 1993 z: predaja majetkovej účasti vo verejnej súťaži na: 97 % predaj majetkovej účasti spoločnosti ELSVIT Npvé Zámky vytvorenej zo zamestnancov a. s. a 3 % RIF.
Podnikový časopis
  
49 1996.08.06 Vzhľadom na nedostatok práce pre výrobných robotníkov v a.s. Elektrosvit generálny riaditeľ v zastúpení a.s. uzavrel s s.r.o. Rieker - OBUV Komárno Dohodu o poskytnutí služieb formou personál leasingu - o dočasnom pridelení pracovníkov na výkon práce v inej organizácii. Podľa tejto dohody od 6. augusta do 30. septembra 1996 cca 80 pracovníčok sa strieda na obslužných prácach pri výrobe obuvi. Pracovné úlohy ukladá príslušný vedúci s.r.o. Rieker. Mzdu poskytuje a.s, s tým, že odberateľ uhradí faktúru pre odmeňovanie pracovníkov v dosiahnutých úkolových normách plus 38 percent z vypočítanej sumy.
Podnikový časopis
  
50 1996.09.?? Na ustanovujúce zasadnutle sa zišla v septembri nová Dozornárada a.s. Elektrosvit. Tvoria ju Predseda: Ing. Juraj GÖRNER vedúci kancelárie ministra hospodárstva SR. Členovia: Ing. Jozef CHOVAN (s.r.o. STAVASTA, Banská Štiavnica), Ing. Karol DARÁŽ (súkromný podnikateľ Nové Zámky), Ing. Zoltán VAŠŠ (riaditeľ VÚB v Nových Zámkoch), Štefan HAULÍK (Elektrosvit), Andrej SCHINDLER (Elektrosvit)
Podnikový časopis
  
51 1996.11.12 Prezídium Fondu národného majetku SR na svojom 60. - výjazdovom - zasadnutí prerokovalo a schválilo návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii 97 percent akcií spoločnosti Elektrosvit Nové Zámky, a.s. so sídlom v Nových Zámkoch nadobúdateľovi ELSVIT, a.s. Nové Zámky za cenu: 240 miliónov Sk vrátane investícií.Elektrosvit dostal ROZHODNUTIE č. 740/1996, ktoré vydalo Prezídium FNM ako prílohu k svojmu uzneseniu č. 24/LX zo dňa7. novembra 1996. V rozhodnutí sa stanovujú podmienky spôsobu privatizácie, platobné a iné podmienky.
Podnikový časopis,
Podnikový časopis,
Podnikový časopis,
PRAVDA 12. novembra 1996
  
52 1996.12.01 V a.s. Elektrosvit začali práce na rekonštrukcii energetického hospodárstva. Existujúce kotly - dva 25, jeden 24 a jeden 12 t/h - na hnedé uhlie a mazut majú byť doplnené plynovým kotlom typu VSP 6,5 s plynovým horákom typu Weishaupt. Rozpočtované náklady predstavujú 5 mil. Sk, termín ukončenia prác je 31. január 1997.
Podnikový časopis
  
53 1997.03.26 Konala sa Konferencia odborov ZO OZ KOVO a.s. Elektrosvit. Na konferencii vystúpil za ZO OZ KOVO predseda VZO Jozef BACHÚRIK s referátom "Kade smer, tade kroky". Generálny riaditeľ Jozef ŠUTKA vystúpil s prejavom "Musíme sa stať najprv funkčnou a potom prosperujúcou organizáciou". Konferencia na nasledujúce tri roky zvolila za členov Dozornej rady Ing. Štefana PÉTERYHO a štefana HAULÍKA. Za zakladateľa - FNM SR - sú členmi DR: Ing. Pavol KRISŤOF, Ing. Miroslav MEDVECKÝ, Ing. Peter NEMEC a JUDr. Eduard ŠIMKO.
Podnikový časopis,
Podnikový časopis,
Podnikový časopis
  
54 1997.05.07 Na odborárskej schôdzi Elektrosvitu sa 7. mája 1997 zučastnil predseda OZ KOVO Emil MACHYNA. Návšteva bola súčasťou pripravovanej diskusie o osude elektrotechnického priemyslu u nás. E. Machyna povedal: "Je snahou vlády i sociálnych partnerov riešiť tento stav, ktorý sa napr. v a. s. Elektrosvit prejavil zoštíhlením podniku zo 4.200 zamestnancov na terajších 1.300 ľudí. Z podniku je teraz väčšina zamestnancov na dovolenke, od začiatku apríla robia len štyri dni v týždni, v máji je avizované prepustenie ďalších 180 ľudí..."
Podnikový časopis Elektrosvit
  
55 1997.05.13 Bola uzatvorená zmluva medzi fy NOKO FRUIT a Elektrosvit o používaní železničnej vlečky. Zmluva bola za Elektrosvit a.s. podpísaná Jánom Dolobáčom - finančným riaditeľom a členom predstavenstva a.s., ktorý však nebol oprávnený zmluvu samostatne podpísať.
p. Martin Šuti, mail z 22.5.2013; Zmluva medzi NOKO FRUIT a a.s. Elektrosvit z 13. mája 1997
  
56 1997.06.18 Bola uzatvorená Zmluva o odplatnom prevode akcií kúpou č. 1848//1997 medzi FNM SR a ELSVIT a.s. o predaji 97%-ného podielu na základnom imaní spoločnosti Elektrosvit (514,042 mln. Sk) za kúpnu cenu 40 mln. Sk. Zmluva nadobudla účinnosť zaplatením prvej splátky 5,5 mln. Sk 11.7.1997.Ku dňu podpisu zmluvy vlastnil Elektrosvit (ES) 100% obchodné podiely v spoločnostiach ES Svatobořice, a.s. (zákl. imanie 42 430 tis. Kč), ES Vrakúň, a.s. (zákl. imanie 32 779 tis. Sk), ES Karlove Vary s.r.o., ES Teplice s.r.o., ES Ostrava s.r.o. a ES Im-Ex Brno s.r.o. (zákl. imanie á 100 tis. Kč).
Podnikový časopis Elektrosvit,
Podnikový časopis Elektrosvit
Privatizačná zmluva a. s. Elektrosvit
  
57 1997.10.01 K 1.10.1997 boli a.s. Elektrosvit založené štyri 100 % dcérske spoločnosti so zákl. imaním vo výške po 100 tis. Sk (schválené notárskou zápisnicou zo 17.12.1997): ES SVIETIDLÁ s.r.o., ES MOTORY s.r.o., ES NÁRADIE s.r.o. a ES SLUŽBY s.r.o.   
58 1998.03.26 Uskutočnila sa výročná konferencia ZO OZ KOVO a.s. Elektrosvit. So správou o činnosti vystúpil predseda VZO Jozef BACHÚRIK. S referátom "Máme jedinú šancu: PREŽIŤ" vystúpil predseda predstavenstva a.s. Jozef ŠUTKA. "Pomenovať veci pravým menom" bol názov vystúpenia člena predsedníctva Rady OZ KOVO Bohumila MORAVCA. S príhovorom "Roztopiť snehovú guľu problémov" vystúpil generálny riaditeľ a.s. Štefan PÉTERY.
Podnikový časopis
  
59 1998.06.04 Predstavenstvo ELSVIT, a.s. Nové Zámky zvolalo riadne Valné zhromaždenie na 4. júna 1998 o 9.00 h. Valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo Ročnú účtovnú uzávierku, vrátane Stanoviska dozornej rady a audítora, rozdelenie disponibilného zisku, plnenie podmienok zmluvy s FNM SR o odplatnom prevode akcií a.s. Elektrosvit na ELSVIT v roku 1997.Valné zhromaždenie schválilo aj zmeny v orgánoch spoločnosti:Dozornú radu, ktorá od tohto termínu spĺňa funkciu DR aj pre Elektrosvit, a.s. tvoria: Ing. Milan Valo, Jozef Bachúrik a Ing. Pavol Krištof.Nadväzne na organizačné zmeny z predošlého obdobia, ktorých výsledkom bolo, že sa vytvorili dcérske spoločnosti,došlo z rozhodnutia Valného zhromaždenia Elektrosvit, a.s. Nové Zámky k personálnym zmenám v Predstavenstve.Predstavenstvo tvoria: Mgr. Jozef ŠUTKA, Ing. Ján DOLOBÁČ, Ing. Karol ŠÁTEK, Mgr. Imrich MÉSZÁROS a Ing. ŠtefanPÉTERY.
Pozvánka,
Podnikový časopis Elektrosvit
  
60 1998.07.16 Listom zo dňa 16.07.1998 žiada spoločnosť ELSVIT, a.s. zastúpená Jozefom Šutkom a Jánom Dolobáčom FNM SR o prehodnotenie článku VII. zmluvy o privatizácie a.s. Elektrosvit a zníženie záväzku investovať do podniku z 200 mil. Sk na 100 mil. Sk. Listom z 03.09.1998 FNM SR oznámil, že s navrhovaným znížením nesúhlasí.
p. Martin Šuti, mail z 22.5.2013
  
61 1998.09.19 Elektrosvit a.s. sa rozhodol odpredať 168 podnikových nájomných bytov nachádzajúcich sa v domoch na Nábrežnej ulici č. 10 a 91 a Lastovičej ulici č. 11 a 13 v Nových Zámkoch. V zmysle novely zákona č. 182/1993 Zz. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa rozhodlo o odpredaji podnikových bytov iba nájomníkom, ktorí sú zamestnancami podniku. Za týmto účelom sa 19. septembra uskutočnilo stretnutie generálneho riaditeľa a.s. Štefana PÉTERYHO s nájomcami.
Podnikový časopis Elektrosvit,
Podnikový časopis Elektrosvit
  
62 1998.11.16 V Krajskom hlásinku vyšiel 16. novembra 1998 článok "Výrazný pokles straty v Elektrosvite Nové Zámky oproti minulému obdobiu"
Podnikový časopis Elektrosvit,
Podnikový časopis Elektrosvit
  
63 1998.12.22 Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 22.12.1998 pod sp.zn. 3 K 238/98 bol na majetok Elektrosvitu a. s. vyhlásený konkurz. Za správkyňu konkurznej podstaty bola ustanovená Ing. TOPERCEROVÁ, Šaľa. Konkurz bol vyhlásený na základe návrhu spoločnosti NOKO FRUIT, s.r.o. zo dňa 14.10.1998 kvôli pohľadávke voči Elektrosvitu a.s. vo výške cca 140 tis. Sk, pričom sama mala dlhovať Elektrosvitu vyše 15 mil. SK za dodávky pary a stlačeného vzduchu. Dňa 18.1.1999 spoločnosť Elektrosvit podala odvolanie proti konkurzu na Najvyšší súd SR, ktorý dňa 30.6.1999 rozhodol o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Elektrosvitu. Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR bolo doručené na Krajský súd v Bratislave dňa 3.9.1999 a Elektrosvitu 8.10.1999.
Informácia o výsledkoch kontroly pre Výkonný výbor FNM; p. Martin Šuti, mail z 22.5.2013
  
64 1999.01.05 Začiatkom roka 1999 vznikol na Fonde národného majetku právny rozbor o možnostiach domôcť sa kúpnej ceny z privatizácie Elektrosvitu a.s., ktorý sa medzičasom dostal do konkurzu.
Právny rozbor FNM
  
65 1999.03.10 Predstavenstvo ELSVIT, a.s. Nové Zámky zvolalo riadne Valné zhromaždenie ELSVIT-u, a.s. Nové Zámky na 10. marca 1999 o 13.00 h.
Pozvánka
  
66 1999.09.29 Predstavenstvo ELSVIT, a.s. Nové Zámky zvolalo riadne Valné zhromaždenie ELSVIT-u, a.s. Nové Zámky na 29. septembra 1999 o 13.00 h.
Pozvánka
  
67 1999.10.12 Od 20.9.1999 do 7.10.1999 FNM SR vykonával kontrolu stavu a nakladania s privatizovaným majetkom v a.s. Elektrosvit Nové Zámky. 12.10.1999 bol vypracovaný protokol o výsledkoch kontroly. Stanovisko predstavenstva a.s. Elektrosvit k výsledkom kontroly bolo vypracované 20.10.1999. Informáciu o výsledkoch kontroly prejednával Výkonný výbor FNM SR na svojom zasadnutí 26.10.1999.
Protokol o výsledkoch kontroly FNM SR, Stanovisko a.s. Elektrosvit k výsledkom kontroly, Informácia o výsledkoch kontroly pre Výkonný výbor FNM
  
68 1999.10.27 Pod titulom "Elektrosvit Nové Zámky po zrušenom konkurze. Pokračujúce vstávanie z popola" napísal Milan ŠPANÍRčlánok, ktorý bol uverejnený v Slovenskej republike 27. októbra 1999.
Podnikový časopis Elektrosvit
  
69 1999.11.18 Predstavenstvo ELSVIT, a.s. Nové Zámky zvolalo mimoriadne Valné zhromaždenie ELSVIT-u, a.s. Nové Zámky na 18. novembra 1999 o 13.00 h.
Pozvánka
  
70 2000.06.30 Bola založená s.r.o. UNICO Trade. Konateľ: Milan Španír. Spoločnosť, ktorej tichými spoločníkmi boli Mgr. Jozef ŠUTKA, Ing. Karol ŠÁTEK a JUDr. Peter RAJŇÁK, kúpila 34% a.s. Elsvit od spoločnosti PIGNUS, a.s. za sumu 200.000,-Sk.Kúpnu zmluvu za UNICO podpisoval JUDr. Milan ŠPANÍR, za PIGNUS a.s. Ing. Ján PORVAZNÍK a Jozef STRAŇÁK, k prevodu akcií na SCP, a.s. došlo v októbri 2000.Spoločnosť UNICO TRADE bola 21.11.2001 kúpená Martinom ŠUTKOM. JUDr. Milan SPANÍR ju predával na dvakrát: 16.11.2001 prvú polovicu a dňa 21.11.2001 zvyšnú polovicu obchodného podielu.
p. Martin Šuti, mail z 23.5.2013
  
71 2000.07.11 Predstavenstvo ELSVIT, a.s. Nové Zámky zvolalo riadne Valné zhromaždenie ELSVIT-u, a.s. Nové Zámky na 11. júla 2000 o 13.00 h.
Podnikový časopis Elektrosvit
  
72 2000.07.18 Po zrušenom konkurze bol Elektrosvit a.s. vzápätí dopenalizovaný bankami za obdobie neplnenia úverových zmlúv, čo spôsobilo, že bol naň vyhlásený dňa 18.07.2000 druhý konkurz, ktorý trval až do 18.01.2012, kedy súd Uznesením 3 K 238/98 - 2017 konkurz zrušil.
p. Martin Šuti, mail z 22.5.2013
  
73 2000.11.11 11. septembra 2000 vyšiel v denníku Nový deň článok Jána Greša o Elektrosvite a.s. s názvom "A predsa žijú!"
Podnikový časopis Elektrosvit
  
74 2001.07.12 Predstavenstvo ELSVIT, a.s. Nové Zámky zvolalo riadne Valné zhromaždenie ELSVIT-u, a.s. Nové Zámky na 12. júla 2001 o 16.00 h.
Podnikový časopis Elektrosvit
  
75 2001.11.02 Články "Trestný čin či záchrana práce?" a "Ako sa Elektrosvit rozplynul v politickej privatizácii" autora Ivana Špániho v denníku Hospodárske noviny 2. 11. 2001
Trestný čin či záchrana práce a Ako sa Elektrosvit rozplynul v politickej privatizácii
  
76 2001.11.21 Články "Biele kone politickej privatizácie" autora Ivana Špániho a "V mojom mene zhŕňali peniaze iní" od Milana Španíra v denníku Hospodárske noviny 21. 11. 2001
Biele kone politickej privatizácie, V mojom mene zhŕňali peniaze iní
  
77 2001.11.26 Dňa 26.11.2001 bol Milan ŠPANÍR odvolaný z postu konateľa spoločnosti UNICO TRADE. Napriek tomu dňa 14.01.2002, tri dni pred rozhodnutím obchodného registra, daroval 34% akcií spoločnosti ELSVIT, a.s. svojmu synovi Milošovi ŠPANÍROVI, ten sa tak stal najväčším akcionárom spoločnosti ELSVIT, a.s., ktorá v roku 1997 privatizovala akcie Elektrosvitu Nové Zámky, a.s..
p. Martin Šuti, mail z 23.5.2013
  
78 2001.12.31 Článok "Zlý rok mečiarovského bieleho koňa" autora Ivana Špániho v denníku Hospodárske noviny zo dňa 31. 12. 2001
Zlý rok mečiarovského bieleho koňa
  
79 2002.03.07 Články "Do vrecák jednotlivcov, nie do národného majetku" autora Jozefa Šutku a "Keď sa tichí spoločníci nahlas pohádajú..." autora Ivana Špániho v denníku Hospodárske noviny zo dňa 7. 3. 2002
Do vrecák jednotlivcov, nie do národného majetku a Keď sa tichí spoločníci nahlas pohádajú...
  
80 2002.07.07 Predstavenstvo ELSVIT, a.s. Nové Zámky zvolalo riadne Valné zhromaždenie ELSVIT-u, a.s. Nové Zámky na 7. júla 2002 o 13.00 h.
Podnikový časopis Elektrosvit
  
81 2002.09.?? Od septembra 2002 vedie novozámocký Nový Elektrosvit a.s. predstavenstvo: Predseda: JUDr. Peter RAJŇÁK. Členmi predstavenstva sú: Mgr. Martin ŠUTKA a František TAMAŠKOVIČ.
Podnikový časopis Elektrosvit
  
82 2003.01.31 Predstavenstvo ELSVIT, a.s. Nové Zámky zvolalo mimoriadne Valné zhromaždenie ELSVIT-u, a.s. Nové Zámky na 31. januára 2003 o 13.00 h.
Podnikový časopis Elektrosvit
  
83 2003.10.07 Predstavenstvo ELSVIT, a.s. Nové Zámky zvolalo riadne Valné zhromaždenie ELSVIT-u, a.s. Nové Zámky na 7. októbra 2003 o 14.00 h.
Podnikový časopis Elektrosvit
  
84 2003.10.14 Predstavenstvo ELSVIT, a.s. Nové Zámky zvolalo mimoriadne Valné zhromaždenie ELSVIT-u, a.s. Nové Zámky na 14. októbra 2003 o 16.00 h.
Podnikový časopis Elektrosvit
  
85 2004.04.30 Písomný protest proti konaniu Valného zhromaždenia a.s. Elsvit poslali FNM SR Miloš ŠPANÍR a Ján DOLOBÁČ.
Informácia pre FNM SR a Písomný protest VZ Elsvit a.s.
  
86 2004.04.30 Predstavenstvo ELSVIT, a.s. Nové Zámky zvolalo riadne Valné zhromaždenie ELSVIT-u, a.s. Nové Zámky na 30. apríla 2004 o 13.00 h.
Podnikový časopis Elektrosvit
  
87 2004.06.28 List Jána DOLOBÁČA Fondu národného majetku SR, v ktorom FNM vyzýva k podaniu žalôb a trestných oznámení.
List Jána DOLOBÁČA FNM SR
  
88 2004.10.05 Protestné stanovisko k postupu FNM SR v kauze Elsvit a.s. zaslali na FNM SR Miloš ŠPANÍR a Ján DOLOBÁČ.
Text Stanoviska
  
89 2005.09.08 V rámci vyšetrovania privatizácie Elektrosvitu a.s. sa vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre obrátil na Fond národného majetku s otázkami o okolnostiach privatizácie Elektrosvitu a.s.
List policajného vyšetrovateľa adresovaný FNM, Koncept odpovede FNM SR na otázky vyšetrovateľa PZ SR
  
90 2008.01.31 Uznesením z 31.01.2008 pod VII Gv 123/04-84 zastavil Úrad špeciálnej prokuratúry v Bratislave trestné stíhanie v súvislosti s privatizáciou ELEKTROSVIT a.s. pretože skutok nie je trestným činom. Predmetné uznesenie je právoplatné dňom 28.03.2008.
Uznesenie špeciálnej prokuratúry zo dňa 31. 01. 2008; p. Martin Šuti, mail z 27.5.2013
  
91 2011.03.26 V súvislosti s darovaním akcií podala spoločnosť UNICO TRADE žalobu na Krajský súd v Bratislave o určenie neplatnosti darovania. Vec po desiatich rokoch vyhrala a súd určil darovaciu zmluvu za neplatnú.
Súdne rozhodnutie zo dňa 16. 03. 2011; p. Martin Šuti, mail z 23.5.2013
  
92 2012.12.07 V súvislosti s neplatným darovaním vydal dňa 07.12.2012 Okresný súd Galanta Trestný rozkaz, ktorým uznal JUDr. Milana ŠPANÍRA vinným za trestný čin sprenevery. Voči trestnému rozkazu bol podaný odpor a trestné konanie proti žalovanému bolo právoplatne zastavené.
p. Martin Šuti, mail z 23.5.2013
JUDr. Milan Španír, mail zo 14. 1. 2014
  
93 2017.12.05 List Ing. Jána Dolobáča novozámockému mestskému zastupiteľstvu o škode, ktorá mala mestu vzniknúť nezaplatením dane z nehnuteľnosti spoločnosťou Elektrosvit a.s. vo výške 342 tisíc Euro resp. nesprávnym postupom MsÚ pri nakladaní s pohľadávkou.Listy obdobného znenia adresoval autor MsZ aj 23.7.2018 a 12.12.2018
doc1
  
Total 93 records.