Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[39]
Por Datum Text  
1 1992.11.05 Na podpis členským štátom Rady Európy bola otvorená Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov určenej na ochranu historických regionálnych alebo menšinových jazykov Európy.   
2 1993.??.?? V súvislosti s prijímaním SR do Rady Európy doplnila SR svoju vnútornú legislatívu o 3 nové právne predpisy: Zákon o matrikách (Č. 154/1994 Z. z.), Zákon o mene a priezvisku (Č. 300/1993 Z. z.) a Zákon o označovaní obcí v jazykoch národnostných menšín (Č. 191/1994 Z. z.).   
3 1993.06.30 Slovenská republika sa stala členom Rady Európy   
4 1993.10.08 Vo Viedni sa 8. - 9. októbra 1993 uskutočnil 1. summit hláv štátov a vlád Rady Európy, ktorý prijal Viedenskú deklaráciu za účelom posilnenia cezhraničnej spolupráce orgánov na miestnej a regionálnej úrovni. Formuloval pojem „demokratická bezpečnosť“, od ktorej mali členské štáty postupne prejsť k „demokratickej stabilite“. Summit formuloval priority pre najbližšie obdobie v súlade s Viedenskou deklaráciou do týchto oblastí: boj proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a intolerancii (1. summit prijal Deklaráciu a Akčný plán),oblasť ľudských práv - reforma kontrolného mechanizmu Európskeho dohovoru o ľudských právach – na základe tohto impulzu bol vytvorený jednotný Európsky súd pre ľudské práva, ochrana národnostných menšín – výsledkom bolo prijatie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín.   
5 1995.02.01 Slovenská republika podpísala Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín   
6 1995.06.21 Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Rámcovým dohovorom na ochranu národnostných menšín uznesením č. 128 z 21. júna 1995
160/1998 Z. z.
  
7 1995.07.14 Prezident SR ratifikoval Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín   
8 1995.11.15 Bol prijatý Zákon NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky   
9 1996.11.11 11. a 12. novembra 1996 sa v Bratislave uskutočnila dvojdňová konferencia venovaná Európskej charte menšinových a regionálnych jazykov   
10 1997.10.10 V Štrasburgu sa 10. - 11. októbra uskutočnil 2. summit hláv štátov a vlád RE, ktorý prijal Akčný plán na upevnenie demokratickej stability. Jeho súčasťou je zámer uskutočniť štrukturálnu reformu RE, aby sa prispôsobila novým úlohám, zvýšenému počtu členov a zlepšila proces prijímania rozhodnutí. Summit formuloval priority: 1. demokracia a ľudské práva - reforma Európskeho súdu pre ľudské práva; vytvorenie inštitúcie komisára pre ľudské práva 2. zákaz klonovania ľudských bytostí 3. posilnenie boja proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a intolerancii; ochrana národnostných menšín, 4. sociálna kohézia - definícia novej stratégie sociálnej kohézie 5. prijatie programu podporujúceho záujmy detí 6. bezpečnosť osôb - posilnenie boja proti terorizmu, korupcii, organizovanému zločinu a zneužívaniu narkotík 7. opatrenia na ochrana detí,8. demokratické hodnoty a kultúrna rozmanitosť - posilňovanie európskeho dedičstva a kultúrnej rozmanitosti 9. európska stratégia využitia nových informačných technológií.   
11 1998.03.01 Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov nadobudla platnosť po ratifikácii piatou členskou krajinou.   
12 1999.05.04 Správa o implementácii Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike 15/01/2020
Dokument
  
13 1999.07.?? Prijatie zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín
A kisebbségi nyelvhasználatról szóló (184/1999. számú) törvény elfogadása
  
14 1999.08.17 Új Szó: Bugár szerint nyílt és őszinte vitát kell folytatni a szlovákiai magyarságot érintő legfontosabb kérdésekről. Az érem másik oldala - I., II.
doc1, doc2
  
15 1999.10.01 Návrh podpísania Európskej charty regionálnych alebo mensinovych jazykov. List ministra zahraničných vecí Milana Kňažka podpredsedovi vlády Pálovi Csákymu   
16 1999.12.06 Stanovisko Strany mad’arskej koalície k podpísaniu Európskej charty regionálnych alebo mensinovych jazykov Slovenskou republikou   
17 200.10.18 Ist Biennaial Report by the Secretary General of the Council of Europe to the Parliamentary Assembly on the application of the Europen Charter for Regional or Minority Languages, 18 October 2000. Doc. 8879.
Document
  
18 2000.01.11 Stanovisko nevládnych organizácií mad’arov a ich zástupcov v Rade vlády SR pre národnostné mensiny a etnické skupiny k podpísaniu Európskej charty regionálnych alebo mensinovych jazykov Slovenskou republikou   
19 2001.02.20 Slovensko podpísalo Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov
Oznámenie MZV SR 588/2001 Z. z.
  
20 2001.09.05 Slovensko ratifikovalo Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov   
21 2003.02.?? Center for Legal Analyses - Kalligram Foundation: Implementácia Európskej charty regionálnych alebo menáinovych jazykov v Slovenskej republike
A Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartáj ának alkalmazása a Szlovák Köztársaságban
  
22 2003.12.05 Správa o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v SR, Bratislava 2003
Dokument
  
23 2003.12.12 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry   
24 2004.??.?? Druhá správa o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike 15/01/2020
Dokument
  
25 2004.??.?? Bol prijatý zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)   
26 2005.05.16 V dňoch 16. a 17. mája 2005 sa vo Varšave uskutočnil 3. summit hláv štátov a vlád členských štátov Rady Európy. Členské štáty Rady Európy prijali Politickú deklaráciu a Akčný plán, dokumenty zamerané na potvrdenie kľúčovej úlohy Rady Európy, implementáciu reformy Európskeho súdu pre ľudské práva a posilnenie vzťahov a spolupráce s EÚ, OBSE a OSN. Na podpis boli otvorené tri nové dohovory týkajúce sa obchodovania s ľuďmi, a prevencie a financovania terorizmu.   
27 2007.02.21 Az ellenőrzési folyamat lezárulta
L. Report of the Commitee of Experts on the Application of the Charter in Slovakia
  
28 2008.07.30 Druhá správa o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike 15/01/2020
Dokument
  
29 2009.??.?? Tretia správa o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike 15/01/2020
Dokument
  
30 2012.06.21 Tretia správa o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike 21/06/2012
Dokument
  
31 2014.??.?? Štvrtá správa o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike, Bratislava 2014
Dokument
  
32 2014.08.28 Štvrtá správa o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike 28/08/2014
Dokument
  
33 2018.??.?? Piata správa o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike 10/06/2019
Dokument
  
34 2019.??.?? Správa o priebehu a výsledkoch piateho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike
Dokument
  
35 2019.04.30 Správa výboru expertov predložená Výboru ministrov Rady Európy v súlade s článkom 16 Charty 30/04/2019
Dokument
  
36 2019.06.10 Piata správa o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike 10/06/2019
Dokument
  
37 2022.??.?? Stanovisko Slovenskej republiky k Piatemu posudku o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike
Dokument
  
38 2022.02.02 Piaty posudok Poradného výboru o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike 02/02/2022
Dokument
  
39 2022.11.02 Rezolúcia Výboru zástupcov ministrov Rady Európy o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín Slovenskou republikou 02/11/2022
Dokument
  
Total 39 records.