Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[367][11245][23345][2596][129][117][80][242][404][117][1447][499][948]
Por Datum Text  
1 1956.04.30 A Kölcsönös Gazdasági Segítségnyújtás Tanácsa (KGST, a kommunista országok egyik legfőbb, szövetségi hatalmi szerve) határozatot hozott a Pozsonytól Fekete-tengerig tartó Duna-szakasz ún. komplex hasznosításáról. A határozatban szerepelnek - energetikai célú - vízlépcsők is. Annak ellenére, hogy a KGST határozatai a tagállamokra vonatkozóan kötelező érvényűek voltak, a dunai vízlépcsőrendszer építéséről csak huszonegy évvel később, 1977-ben kötöttek szerződést a felek.   
2 1958.10.08 Československá tlač priniesla správu o úspešnom ukončení rokovaní osobitnej československo-madärskej vládnej komisie o príprave výstavby elektrárne v Nagymarosi (Maďarsko).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
3 1958.12.13 13. - 22. december. V Budapešti sa konalo zasadanie zmiešanej československo-madärskej komisie zriadenej na základe československo-madárskej dohody o spoločnom využití vodných zdrojov na československo-maďarskom úseku Dunaja. Na rokovaní, ako uviedlo 24. decembra 1958 Rudé právo, „bol vypracovaný návrh spoločného programu výstavby vodného diela v dunajskej zátočine Nagymaros. Rovnako bol dohodnutý etapový plán prípravných prác na výstavbu ďalších spoločných vodných diel na Dunaji. “
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
4 1963.04.20 A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormánybizottságai megállapodtak, hogy közös beruházási programot dolgoznak ki a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer megépítésére.A kitűzött célok: áramtermelés, a hajózóút mélységének növelése és az árvízvédelem fejlesztése. Az építkezés terve: Pozsony alatt, Dunakilitinél gát épül, ami egy 60 négyzetkilométer nagyságú tározótavat duzzaszt vissza. Ebből ágazik ki csehszlovák területre egy 30 kilométer hosszú mesterséges csatorna, ezen Bősnél csúcserőmű épül. Az erőművön naponta kétszer engedik át a vizet, ami egyrészt áramot termel, másrészt 4-5 méteres árhullámot okoz a Duna magyar-szlovák határszakaszán. 120 kilométerrel lejjebb, Nagymaroson épül a másik duzzasztó, aminek fő feladata az árhullám mérséklése, és kis mennyiségű áram termelése folyamatos üzemben. A vízmegosztás Dunakilitinél a Duna és a mesterséges csatorna között: 2 százalék a Dunába, 98 százalék a mesterséges csatornába. A vízlépcsőrendszer a két ország energiaigényének 2-3 százalékát elégítette volna ki.   
5 1963.11.04 Új Szó: A KGST újabb nagy műve. Hol, hogyan, miért építjük a Gabcíkovo—Nagymaros erőműrendszert? A csehszlovák-magyar dunai vizierömű terve.
Cikk
  
6 1968.05.23 Týždenník Nové slovo: Otáľanie s Dunajom
Článok
  
7 1973.01.04 Denník Pravda: Rozhovor o riešení storočného problému. Znásobíme silu Dunaja
Článok
  
8 1974.02.14 február 14. A kormány megtárgyalja az Országos Vízügyi Hivatal és az Országos Tervhivatal elnökei, valamint a pénzügyminiszter együttes előterjesztése alapján a közös magyarcsehszlovák bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer megépítésére vonatkozó javaslatot és a beruházási célt elfogadja.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
9 1974.02.14 A magyar és a csehszlovák kormány jóváhagyta az építkezés módosított tervét. A felek a megvalósítás érdekében ún. Közös Egyezményes Terv kidolgozásához kezdtek.   
10 1975.03.08 Denník Pravda: Po stopách menovitej úlohy komplexného programu RVHP.Spoločné dielo na Dunaji
Článok
  
11 1976.05.06 A Közös Egyezményes Tervet kormányközi egyezmény rangjára emelték.   
12 1977.06.03 Denník Práca: Projekty načas. Gabčíkovo - Nagymaros preď štartom.
Článok
  
13 1977.07.11 július 11-12. Budapesten ülésezik a magyar-csehszlovák gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési vegyes bizottság. A bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer kormányközi egyezményének előkészítése. / → 1977. szeptember 14-16.; → 1979. október 11.) A magyar delegációt Szekér Gyula miniszterelnök-helyettes vezeti.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
14 1977.09.14 szeptember 14-16. Csehszlovák pártés kormányküldöttség érkezik Budapestre G. Husák, a Csehszlovák Kommunista Párt főtitkárának, köztársasági elnöknek a vezetésével. Lázár György és L. Strougal miniszterelnökök aláírják a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerről szóló kormányközi egyezményt, amely 1991re irányozza elő a beruházás végét. 1977. július 11-12.; 1979. október 11.; → 1992. május 25.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
15 1977.09.16 V Budapešti podpísali predsedovia vlád Československa Ľubomír Štrougal a Maďarska Gyôrgy Lázár zmluvu o spoločnej výstavbe vodného diela so sústavou elektrární na Dunaji, známeho pod názvom Vodné dielo Gabčíkovo - Nagymaros. Platnosť nadobudla 30. júna 1978. Realizácia projektu sa stala terčom kritiky ochrancov prírody najmä v Maďarsku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
16 1977.09.16 Magyarország és Csehszlovákia államközi szerződést kötött a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer megvalósításáról és üzemeltetéséről. A szerződést az 1978. évi 17. számú törvényerejű rendelet cikkelyezte be.A szerződéssel együtt a felek Megállapodást kötöttek az építkezés során történő kölcsönös segítségnyújtásról. Ez a Megállapodás részletezi a megvalósítás ütemtervét, az egymástól átvállalt munkákat és a termelt villamos energiából történő részesedést 1989-ig. A szerződő felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy az energiatermelő berendezéseket 1986-1990 között helyezik üzembe. Az építkezés nem kezdődött el.   
17 1977.09.22 Týždenník Nové slovo: Most spolupráce cez Dunaj. Rozhovor s ministrom vodného a lesného hospodárstva SSR Ing. Vladimírom Margetinom
Článok
  
18 1978.06.15 V Moskve bola podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe Vodného diela Gabčíkovo, ktoré bolo súčasťou Vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na Dunaji. Oficiálne nadobudla platnosť 30. júna 1978. Na slovenskom úseku Dunaja sa začali prípravné práce na výstavbe jednotlivých častí vodného diela.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
19 1978.06.22 Týždenník Nové slovo: Veľký záujem o stavbu storočia. Vládny splnomocnenec Ing. Vladimír Lokvenc odpovedá na otázky našich čitateľov a televíznych divákov o výstavbe Sústavy vodných diel na Dunaji Gabčíkovo—Nagymaros
Článok
  
20 1979.10.11 október 11. Egyezmény a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer kormánymeghatalmazottainak együttműködéséről. (→ 1977. július 11-12.; → 1977. szeptember 14-16.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
21 1981.09.21 A mindkét országban jelentkező gazdasági nehézségek hatására a két fél között kormányközi tárgyalások kezdődtek a közös beruházás jelentős időbeli elhalasztásáról, esetleges elhagyásáról. Magyarországon felmerült a környezeti hatások tudományos igényű vizsgálatának szükségessége is. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának felkérésére a Magyar Tudományos Akadémia alkalmi bizottságot hozott létre a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos tudományosan vitatott kérdések vizsgálatára. A szerződő felek végül - a Prágában 1983. év október hó 10. napján aláírt Jegyzőkönyvvel - módosították az 1977. évi államközi szerződést; a segítségnyújtásról szóló Megállapodás módosításában az energiatermelő berendezések üzembe helyezésének öt évvel történő elhalasztásáról döntöttek.   
22 1983.04.?? áprilisban: A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása a bős-nagymarosi vízlépcső várható környezeti hatásairól. (→ 1979. október 11.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
23 1983.10.10 október 10-11. Lázár György miniszterelnök Csehszlovákiába utazik, ahol aláírja a bős-nagymarosi vízierőmü államközi szerződésnek kiegészítő okmányait. ( → 1979. október 11. ; → 1983. április)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
24 1983.12.20 A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége állásfoglalásában (a várható környezeti és gazdasági károk miatt) az építkezés jelentős időbeli elhalasztását, de leginkább leállítását javasolta.   
25 1984.01.19 Týždenník Nové slovo: Gabčíkovo Nagymaros. Pohľad z druhého brehu(po štyroch rokoch)
Článok
  
26 1984.02.07 Az Elnöki Tanács 1984. évi 6. számú törvényerejű rendeletével kihirdette a szerződés módosításáról 1983. október 10-én aláírt szerződésmódosítást, mely az építkezés befejezésének határidejét öt évvel későbbre halasztja. A Felső-Dunán megkezdődik az építkezés, mely Magyarországon állami nagyberuházásként folyt. A költségeket közvetlenül a központi költségvetés, illetve a központi költségvetést terhelő hitelek biztosították. A hitelfelvételek miatt az építkezés időszakában a nagyberuházás nem jelentett közvetlen költségvetési terhet.   
27 1984.08.01 Megalakul a Duna Kör, a vízlépcsőrendszer építése ellen küzdő civil szervezet. Célja az emberek felvilágosítása a vízlépcsőrendszer igazi arcáról, a fenyegető környezeti károkról. A Duna Kör szamizdat hírlevelet ad ki, nyilvános vitákat és tiltakozó akciókat szervez. 1985 decemberében alternatív Nobel díjjal ismerik el a Duna Kör és vezetője, Vargha János tevékenységét.   
28 1984.09.14 szeptember 14. A Duna Kör felhívása az osztrák közvéleményhez, hogy lépjen fel a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer ellen.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
29 1985.01.24 Týždenník Nové slovo: Spoločné záujmy - spoločné úsilie. Hovoríme so splnomocnencom vlády MĽR pre Gabčíkovo-Nagymaros
Článok
  
30 1985.01.25 Denník Práca: Ohlasy na kritiku. Projekty v predstihu? (K článku: Hate na vodnom diele)
Článok
  
31 1985.07.08 Denník Rudé právo: Dunaj patří stavbařům. Společné čs.-maďarské dílo pokračuje
Článok
  
32 1985.08.15 augusztus 15. A Minisztertanács tárgyalja és elfogadja a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer építésének helyzetéről, a mű környezeti hatásairól és a további teendőkről szóló jelentést, amelyet az Országos Vízügyi Hivatal elnöke és a vízlépcsőrendszer kormánymeghatalmazottja nyújtott be. Ez az eredeti terv végrehajtását jelenti. (→ 1979. október 11.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
33 1986.01.28 - Népszavazásra felszólító levelet intéznek az Elnöki Tanácshoz a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerrel kapcsolatosan (aláírók többek között: Bába Iván, Csoóri Sándor, Kis János, Mécs Imre). (→ 1985. augusztus 15.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
34 1986.04.16 Felhívás az osztrák közvéleményhez Bős-Nagymaros ügyében
Csizmadia Ervin, A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988) II. Dokumentumok, 1995, Dok. 73
  
35 1986.04.16 Felhívás az osztrák közvéleményhez Bős-Nagymaros ügyében
Csizmadia Ervin, A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988) Dokumentumok, T-Twins 1995 Dokument No. 73
  
36 1986.05.28 május 28. Bécsben magyar-osztrák szerződéseket írnak alá a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer beruházásaiban történő osztrák részvételről. (→ 1987. július 28.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
37 1986.05.28 A magyar beruházó vállalat (az OVIBER) 5,7 milliárd schilling értékű szerződést köt a Donuakraftwerke AG osztrák gátépítőcéggel a nagymarosi erőmű teljes megvalósítására. A pénzügyi feltételeket a Magyar Nemzeti Bank és - a Creditanstalt vezetésével létrehozott - osztrák bankkonzorcium hitelszerződése biztosítja.   
38 1986.12.04 - A kormány módosítja a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer beruházási programját (környezetvédelmi intézkedések, az építkezés ütemének felgyorsítása, ezzel határidő előre hozása).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
39 1987.03.26 CSMKJB: Duray Miklós: A Bős—Nagymaros-i vízlépcső nem energetikai, hanem politikai beruházás 1987. március 26
Kettős elnyomásban 1993, Függelék, Dok.25
  
40 1987.06.11 Týždenník Nové slovo: Stupne modrej trasy. Československo-maďarská stavba na Dunaji
Článokdoc1
  
41 1987.07.28 július 28. Magyar-osztrák szerződés aláírása Budapesten a nagymarosi vízlépcső kivitelezésében való osztrák részvételről. (→ 1986. május 28.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
42 1987.08.31 augusztus 31. L. Strougal csehszlovák miniszterelnök Budapestre látogat. Megállapodás a bös-nagymarosi vízlépcsőrendszer építkezésének meggyorsításáról.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
43 1987.12.31 A pénzügyminiszter 197/1987(XII.31.) számú rendelete létrehozza a GNV Építési Alapot, melynek keretében a Magyar Nemzeti Bank 37 milliárd összegű refinanszírozási hitelt nyújt a költségvetésnek a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer állami nagyberuházás megvalósítására.   
44 1988.04.24 Környezetvédők tiltakozó felvonulása a Duna-parton Visegrádtól Esztergomig az építkezés ellen.   
45 1988.05.27 május 27. Békés tüntetés az osztrák nagykövetség előtt Budapesten a bős-nagymarosi vízlépcső építkezései ellen. ( → 1987. július 28.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
46 1988.05.27 Többezres tüntetés az osztrák nagykövetség előtt a bős-nagymarosi vízlépcső építésében való részvétel miatt.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
  
47 1988.06.28 június 28. A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának ülése. Témák: a bős-nagymarosi építkezés; a felsőoktatási diákszervezetek.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
48 1988.06.30 - Környezetvédők levélben kérik az Országgyűléstől, hogy a képviselők a bős-nagymarosi beruházásról részletes beszámolót kapjanak.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
49 1988.07.13 - A nagymarosi építkezés helyszínén sajtótájékoztató a nagyberuházás helyzetéről.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
50 1988.08.11 - A nagymarosi vízlépcső építése miatt Visegrádnál ideiglenes mederbe terelik a Dunát.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
51 1988.08.29 Občianska ochranárska iniciatíva (Mikuláš Huba, Juraj Mesík, Pavel Škemer, Juraj Holčík) adresovala ústredným politickým a štátnym orgánom ČSSR „Dunajské vyhlásenie“, v ktorom sa kriticky vyjadrila k stavu životného prostredia na Dunaji a k výstavbe vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros. Vyhlásenie podpísalo asi 10-tisíc ľudí. V Budapešti o deň neskôr protestovalo proti výstavbe okolo tritisíc vysokoškolákov.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
52 1988.08.29 Opačný názor zastávala slovenská strana, keď Predsedníctvo SNR už 25. november 1987 prerokúvalo Správu o plnení výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, v ktorej vláda SSR mapovala stav výstavby vrátane ekologickej situácie. Výstavba sa uskutočňovala na základe Dohody medzi vládou ČSSR a vládou Maďarskej ľudovej republiky (MLR) o vzájomnej pomoci pri výstavbe Sústave vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros z roku 1977, resp. jej doplnkov z roku 1983. Sústava vodných diel mala predstavovať komplexné viacúčelové využitie úseku Dunaja v celkovej dĺžke 220 medzi Bratislavou a Dunajom. Hlavný národohospodársky prínos sa mal prejaviť tým, že ročne by sa priemerne vyprodukovalo 3675 GWh elektrickej energie, z toho 1525 GWh špičkovej elektrickej energie. Tým by sa nahradilo 3,8 milióna ton hnedého uhlia, resp. 1 mil. ton nafty. Náklady na výstavbu sústavy vodných diel mali dosiahnuť z československej strany 18,5 miliárd Kčs, čo predstavovalo 50 % celkových nákladov stavby.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
53 1988.09.02 szeptember 2-4. Nemzetközi környezetvédelmi konferencia Budapesten a World-wide Life Fund fór Natúré, a Duna Kör és az International Rivers NetWork rendezésében a dunai duzzasztógátakról. A bős-nagymarosi munkálatok azonnali felfüggesztését követelik.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
54 1988.09.07 szeptember 7. A kormány javasolja, hogy kapjanak közkegyelmet az 1956-os események kapcsán elítéltek, megállapítja, hogy a jelenlegi helyzetben meg kell építeni a bős-nagymarosi vízlépcsőt, felkéri az Akadémiát, hozzon létre ad hoc bizottságot a beruházás véleményezésére. (→ szeptember 15.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
55 1988.09.10 szeptember 10. A Magyar Demokrata Fórum esztergomi tanácskozásán levelet intéz az Országgyűlés képviselőihez, hogy támogassák a nagymarosi vízlépcső építésének felfüggesztését és független szakértők vizsgálják felül a tervet.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
56 1988.09.12 CSMKJB: Tiltakozás a Bős—Nagymaros-i Vízlépcsőrendszer felépítése ellen (1988/15 — 1988. szeptember 12.)
Kettős elnyomásban 1993, Dok.58
  
57 1988.09.12 Félszázezres tömegtüntetés Budapesten a bős-nagymarosi vízlépcső ellen.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014, Dunaszaurusz - Tüntetés a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer építése ellen , p. 67
  
58 1988.09.12 Tüntetés az Országház előtt: több tízezer ember követeli, hogy állítsák le a természetpusztító építkezést Nagymaroson.   
59 1988.09.15 - Az Akadémia bizottságot alapít a nagymarosi duzzasztómű építésének felülvizsgálatára. ( → szeptember 7.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
60 1988.09.17 - Tüntetés Nagymaroson a vízlépcső építése ellen.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
61 1988.09.29 szeptember 29. Egyetemisták tiltakozó gyűlése a budapesti. Duna-parton a bős-nagymarosi vízlépcső megépítése ellen.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
62 1988.10.03 - Élő lánc a Duna-parton Budapesten és tüntetés Debrecenben a nagymarosi építkezés ellen.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
63 1988.10.04 Előlánc a Duna-parton, tiltakozó nagygyűlés Debrecenben a bős-nagymarosi vízlépcső építése ellen.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
  
64 1988.10.05 október 5-7. Országgyűlés. Az 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról. A képviselők nyilvánosan - felállással - megszavazzák a bős-nagymarosi építkezés folytatását. (→ 1989. május 13.) Marjai József nyugalomba vonul, Beck Tamás lesz a kereskedelmi miniszter.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
65 1988.10.05 V maďarskom parlamente sa ozvali hlasy proti dostavbe vodnej sústavy na Dunaji Gabčíkovo - Nagymaros, pričom sa uviedli ekologické a ekonomické dôvody. Obhajcovia dostavby trvali na pokračovaní stavebných prác vzhľadom na ich pokročilosť, potrebu zvýšiť výrobu elektrickej energie a na dodržanie medzinárodných prác. Po búrlivej diskusii parlament schválil napokon pokračovanie výstavby stupňa Nagymaros. V nasledujúcich týždňoch sa proti tomu konali viaceré protesty, ktoré nadobudli medzinárodný kontext.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
66 1988.10.06 A nagymarosi építkezést ellenző civil tiltakozások és tüntetések ellenére az Országgyűlés az építkezés folytatásáról dönt.   
67 1988.10.30 október 30. Gyűlés és fáklyás felvonulás Budapesten a bős-nagymarosi vízlépcső építkezése ellen.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
68 1988.10.30 A világ több országában tüntettek, hogy Magyarországon írjanak ki népszava-zást a bős-nagymarosi vízlépcső ügyében.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
  
69 1988.10.31 A Nagymaros Bizottság gyűlést szervezett a Műegyetem előtti parkolóban. Este fáklyás felvonulást tartottak Budapesten ugyancsak a nagymarosi vízlépcső megépítése ellen.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
  
70 1988.11.05 Délután kétezer ember részvételével tartottak gyűlést a nagymarosi építkezés ellenzői. Este több mint tízezer ember részvételével zajlott le egy fáklyás fölvo-nulás a fővárosban. Pécsett, Szegeden és Debrecenben is demonstrációkat szer-veztek a népszavazást követelők.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
  
71 1988.11.09 Új Szó: Szükséges és előnyös, ma és holnap is. Kerekasztal-beszélgetés a Gabcíkovo-Nagymaros Vízlépcsőrendszerről - I., II.
Cikk I, Cik II
  
72 1989.01.07 január 7-re a címerről és a köztársasági elnökről. (A januári elmarad.) Határozatot hoz a nagymarosi munkálatok végleges leállításáról, a Csehszlovákiával kötött szerződés módosításáról. (→ május 13.; → 1991. április 16.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
73 1989.02.06 - Magyar-csehszlovák jegyzőkönyvet írnak alá Budapesten, amely szerint a magyar fél gyorsítja a nagymarosi építkezést. ( → május 13.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
74 1989.02.06 A kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás módosítása Budapesten. Eszerint az építési munkák befejezésének éve (1995 helyett) 1994.   
75 1989.03.06 Predsedníctvo ÚV KSS prerokúvalo správu federálneho ministra vnútra Františka Kincla o štátno-bezpečnostnej situácii na Slovensku za rok 1988, v ktorej sa uviedlo, že „narastá aktivita vonkajších a vnútorných nepriateľov“ a vedie „k narušovaniu vnútropolitickej stability.“. Správa ako výraz úsilia o politické zjednotenie opozície hodnotila signovanie manifestu Hnutia za občiansku slobodu Demokracia pre všetkých. Zo signatárov dokumentu zo Slovenska uvádzala Jána Čarnogurského, Milana Šimečku, Jozefa Jablonického, Miroslava Kusého, Ivana Hoffmana, Jána Langoša a Vladimíra Maňáka. Správa pripomínala aj aktivity Alexandra Dubčeka s jeho „nezávislým postavením“, ktorý stále kládol dôraz na rehabilitáciu reforiem roku 1968. Ďalšou skupinou „vnútorných nepriateľov“ boli tí, čo „vedú útoky proti národnostnej politike KSČ s cieľom zneužiť národné cítenie občanov Slovenska maďarskej národnosti“, no ich mená sa neuvádzali. Ako viacmenej nová skupina „nepriateľov“ sa objavilo nezávislé ekologické hnutie a jeho kampane proti výstavbe vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros, proti prevádzke jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice atd.; konkrétne sa uvádzali mená Pavol Šremer, Mikuláš Huba a Peter Tatár. Mimoriadne obsiahlou časťou správy bolo hodnotenie „cirkevnopolitickej situácie“. Hovorilo sa o úsilí „domácej reakčnej katolíckej hierarchie spolitizovať vzťahy medzi cirkvou a štátom a organizačne i ideovo zjednotiť všetky cirkevné štruktúry“. V tejto súvislosti sa spomínalo hnutie Focolare, úloha rádov a reholí, kampaň podpisov pod 31 bodov Augustína Navrátila, sviečková manifestácia v Bratislave 25. marca 1988, aktivity pri pútiach, najmä v Nitre, Levoči a v Gaboltove, tlak na prorežimové hnutie ZKD (Združenie katolíckeho duchovenstva) - Pacem in terris atd. Správa hodnotila štátno-bezpečnostnú situáciu na Slovensku ako „stabilizovanú“ a vrátali sa k tomu, že jedinou výnimkou vraj bola sviečková manifestácia v Bratislave v marci 1988, ktorú pripravili „exponenti nelegálnej cirkvi a laického apoštolátu, za širokej publicity Hlasu Ameriky a Slobodnej Európy“. Napriek týmto aktivitám sa štátno-bezpečnostná situácia označila za stabilizovanú. Za hlavné metódy ŠtB sa naďalej považovali preventívne opatrenia na rozklad „vnútorného nepriateľa.“ Vo vnútrostraníckej informácii z 8. marca sa uviedlo, že názory komunistov a ostatnej verejnosti na udalosti z „Palachovho týždňa“ boli „diferencované a rozporné“. Oficiálne masovo komunikačné prostriedky nereagovali pružne a čoraz viac sa vo verejnosti dospieva k názoru o stúpajúcom vplyve opozičných skupín.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
76 1989.04.20 Denník Pravda: Šírenie paniky nám všetkým len uškodí. O sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
Článok
  
77 1989.05.13 A magyar kormány két hónapra felfüggeszti a dunai vízlépcsőrendszer nagymarosi részlegének építését.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
78 1989.05.13 május 13. A kormány rendkívüli ülésén felfüggeszti a nagymarosi építkezést. (→ 1988. október 5-7.; → 1989. február 6.; → 1989. október 30-31.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
79 1989.05.13 Maďarská vláda na mimoriadnom zasadaní rozhodla o prerušení výstavby vodného diela na Dunaji na stupni Nagymaros, čo výrazne skomplikovalo výstavbu stupňa v Gabčíkove, a ani vedenie vládnucej MSRS sa nepostavilo proti tomuto rozhodnutiu, ktoré našlo podporu aj v občianskych iniciatívach. Československá vláda prehlásila, že tento krok Maďarska je v rozpore s bilaterálnou dohodou.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
80 1989.05.13 Újabb civil tiltakozások, köztük az építkezést ellenzők népszavazási kezdeményezését követően, a kormány felfüggeszti a nagymarosi építkezést.   
81 1989.05.15 Predsedníctvo vlády Slovenskej socialistickej republiky na mimoriadnom zasadnutí prerokovalo situáciu v súvislosti s dočasným zastavením prác v Nagymarosi, o ktorom maďarská vláda rozhodla 13. mája, čím porušila medzištátnu zmluvu zo 16. 7. 1977. Zmluva bola anulovaná 25. 5. 1992.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
82 1989.05.15 Vláda ČSSR a Predsedníctvo vlády SSR rokovali o rozhodnutí vlády Maďarska o „dočasnom“ zastavení vodného diela v Nagymarosi. V ten istý deň prijal minister zahraničných vecí ČSSR v Prahe maďarského veľvyslanca M. Barityho s tým cieľom, aby ho oboznámil so stanoviskom československej vlády, ktoré zaujala k rozhodnutiu vlády MĽR z 13. mája 1989. Z neho vyplývalo, že okamžite sa mali na dobu dvoch mesiacov zastaviť práce na výstavbe spoločného diela na Dunaji, na stupni Nagymaros.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
83 1989.05.24 május 24. Németh Miklós miniszterelnök Csehszlovákiában tárgyal a bős-nagymarosi beruházásról.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
84 1989.05.24 Németh Miklós magyar miniszterelnök személyes találkozón jelenti be Ladislav Adamec cseh-szlovák miniszterelnöknek a nagymarosi építkezés felfüggesztését, közös felülvizsgálatot javasol.   
85 1989.05.25 május 25. Németh Miklós miniszterelnök Ausztriában tárgyal a bős-nagymarosi építkezésről. ( → július 7.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
86 1989.05.30 május 30.-június 2. Országgyűlés. Az 1989. évi XIII. törvény a gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról, a XVII. törvény a népszavazásról és a népi kezdeményezésről, tájékoztató a bős-nagymarosi beruházás helyzetéről.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
87 1989.06.02 A magyar Országgyűlés jóváhagyja a kormány május 13-i határozatát a nagymarosi építkezés felfüggesztéséről. 1989. június 22.: Az SZNT Elnöksége Pavel Hrivnákot nevezi ki Szlovákia új miniszterelnökévé.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
88 1989.06.02 A Magyar Országgyűlés határozatot hoz: tudomásul veszi a kormány intézkedéseit, szorgalmazza az újabb vizsgálatokat, és tárgyalásokra hatalmazza fel kormányt az 1977. évi államközi szerződés módosítása érdekében.   
89 1989.06.15 Miloš Luknár: Gabčíkovo bez Nagymarosu? Otázniky okolo dunajského diela, Nové slovo 21/25.5.1989, str. 4.Zúročiť kolektívny rozum strany a spoločnosti. Rozhovor IgnácaJanáka, člena Predsedníctva ÚV KSČ, prvého tajomníka ÚV KSS so šéfredaktormi Pravdy, Új Szó a Nového slova, Nové slovo 24/15. 6.1989, str. 1, 6 7.
Emil Polák, Ako sme (ne)robili perestrojku (CCW Brat. 2020)
  
90 1989.06.28 Na schôdzi SNR sa v rámci jej kontrolnej činnosti prerokovala informácia o výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. Konštatoval sa v nej výrazný posun v rozsahu stavebných prác a podstatné plnenie zámerov.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
91 1989.06.29 Denník Pravda: V súlade záujmov ekonomických a ekologických. Okrúhly stôl Rudého práva a Pravdy o výstavbe sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. O Ekologické aspekty sa zvažovali od samého začiatku, a veľmi podrobne. Na listy čitateľov odpovedajú vedci ca ďalší odborníci.
Článok
  
92 1989.07.02 Új Szó: Legyen már végre döntés, Vélemény a vízlépcsőről
Cikk
  
93 1989.07.07 július 7. Bejelentik, hogy az osztrák kártérítési igény 2,6 milliárd schilling, ha nem fejezik be a nagymarosi vízlépcső építését. ( → május 25.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
94 1989.07.15 A miniszterelnökök megállapodásának megfelelően magyar-csehszlovák szakértői találkozó Budapesten. A magyar delegáció átadja a vízlépcsőrendszer működtetésének kockázatairól készült dokumentációt.   
95 1989.07.17 július 17-19. A bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerrel foglalkozó magyarcsehszlovák tudományos szakértői tanácskozás Budapesten. (Nincs megegyezés.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
96 1989.07.20 Maďarská vláda oficiálne zastavila práce na Vodnom diele Gabčíkovo - Nagymaros. Práce na stavbách plánované československou vládou boli v uvedenom období približne na 85 až 90 % dokončené.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
97 1989.07.20 július 20. Ladislav Adamec csehszlovák miniszterelnök Budapesten tárgyal a bős-nagymarosi beruházásról. (Nincs megegyezés.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
98 1989.07.20 Maďarská vláda týmto dňom oficiálnym spôsobom zastavila práce na spoločnom vodnom diele na Dunaji. V tomto období boli stavebné práce plánované československou stranou dokončené približne na 85 - 90%. Predseda vlády ČSSR Ladislav Adamec sa v Budapešti vyjadril pri rokovaniach s maďarským premiérom M. Némethom a predsedom maďarských komunistov R. Nyersom za dostavbu vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros. Maďarskí predstavitelia ho upozornili, že o týchto otázkach rozhoduje maďarský parlament, ktorý podporil maďarskú vládu v uznesení o zastavení stavby vodného diela.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
99 1989.07.20 Miniszterelnöki találkozó Budapesten a bős-nagymarosi ügyben, melyen a magyar miniszterelnök bejelenti, hogy a magyar-csehszlovák közös szakértői tárgyalás eredményeire is tekintettel, a dunakiliti építkezést is felfüggeszti.   
100 1989.08.31 A csehszlovák miniszterelnök levélben rögzíti álláspontját: szorgalmazza a magyar építési munkák azonnali folytatását; az ellenkező esetre kilátásba helyezi a bősi erőmű üzembe helyezéséhez szükséges munkák csak csehszlovák területen történő megvalósítását.   
101 1989.09.09 V Bratislave sa stretli podpredsedovia vlád Československej socialistickej republiky a Maďarskej ľudovej republiky Pavol Hrivnák a Péter Megyessi, aby rokovali o budúcnosti Vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
102 1989.09.09 Podpredseda vlády ČSSR Pavol Hrivnák v Bratislave rokoval s námestníkom predsedu rady ministrov Maďarskej ľudovej republiky P. Medgyessym. Cieľom rokovaní bola príprava stretnutia predsedov vlád Československa a Maďarska, na ktorom by hovorili predovšetkým o sústave vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. Predstaviteľ Maďarska sa po stretnutí s P. Hrivnákom vyjadril v tom zmysle, že „stanoviská oboch strán sa ...nepohli z miesta, len sa upresnili“.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
103 1989.10.11 Predsedovia vlád Československej socialistickej republiky a Maďarska Ladislav Adamec a Miklós Németh rokovali v Prahe o dostavbe Vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros, o otvorení maďarského kultúrneho strediska v Bratislave a o vedecko-technickej spolupráci. Németh upozornil, že vzhľadom na transformáciu ekonomiky v Maďarsku bude nutné vzájomný obchod zúčtovávať v dolároch.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
104 1989.10.11 október 11. Németh Miklós miniszterelnök Prágában tárgyal a bős-nagymarosi beruházásról. (Nincs megegyezés.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
105 1989.10.11 Predseda madärskej vlády Miklósz Németh rokoval v Prahe so svojím česko-slovenským náprotivkom Ladislavom Adamcom o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci, o zriadení Kultúrneho a informačného strediska v Bratislave a o vodnom diele Gabčíkovo - Nagymaros. M. Németh sa tiež vyjadril v tom zmysle, že v súvislosti s transformáciou madärskej ekonomiky treba v nasledujúcom období zúčtovávať vzájomný obchod v dolároch.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
106 1989.10.12 október 12. Németh Miklós miniszterelnök F. Vranitzky osztrák kancellárral tárgyal Balfon a nagymarosi vízlépcsőről és a Bécs-Budapest világkiállításról.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
107 1989.10.26 október 26. Németh Miklós Pozsonyban eredménytelenül tárgyal a bősnagymarosi beruházásról.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
108 1989.10.26 A magyar fél miniszterelnöki találkozón szorgalmazza a közös felülvizsgálatot. A csehszlovák fél álláspontja változatlan, bejelenti, hogy megkezdték az egyoldalú üzembehelyezés (későbbi nevén: C változat) terveinek készítését.   
109 1989.10.30 Novým predsedom maďarského Národného zhromaždenia sa stal István Fodor. Zhromaždenie rozhodlo o konečnom zastavení výstavby vodného diela v Nagymarosi. Československá vláda prehlásila, že bude požadovať náhradu škody.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
110 1989.10.31 A magyar Országgyűlés határozatot hoz a Bős—Nagymarosi Vízlépcsőrendszer magyarországi munkálatainak végleges leállításáról, s felhatalmazza a kormányt, hogy kezdjen tárgyalásokat a Csehszlovákiával kötött 1977. évi szerződés módosításáról.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
111 1989.10.31 Maďarský parlament schválil zastavenie výstavby stupňa Nagymaros, čím vláda Maďarskej republiky odstúpila od medzištátnej zmluvy s Československou socialistickou republikou z roku 1977 o výstavbe sústavy vodných diel na Dunaji.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
112 1989.10.31 Maďarský parlament schválil návrh vlády na zastavenie výstavby stupňa Nagymaros na sústave vodných diel na Dunaji. Zároveň ju splnomocnil znemožniť prevádzkovanie stupňa Gabčíkovo na špičkovú úroveň výroby elektrickej energie.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
113 1989.10.31 Az Országgyűlés határozatot hoz a nagymarosi erőmű végleges elhagyásáról; a dunakiliti létesítmények építésének folytatása előtt államközi szerződés kötését tartja szükségesnek egy ökológiai garanciarendszerről.   
114 1989.10.31 Denník Pravda: Stanovisko vlády ČSSR vo veci výstavby SVD Gabčíkovo-Nagymaros. Návrh vláde Maďarskej republiky plniť záväzky pri výstavbe stupňa Gabčíkovo
Článok
  
115 1989.11.10 Denník Rudé právo: Naše dokumentace: Gabčíkovo-Nagymaros ve faktech
Článok
  
116 1989.11.21 november 21-24. Országgyűlés. Lemond Maróthy László környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter, miután az ellenzék megvádolja, hogy nem tesz meg mindent a bős-nagymarosi beruházás leállításáról folyó tárgyalások sikeréért.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
117 1989.11.30 Az Országgyűlés határozatának megfelelő szerződésmódosító javaslat átadása a csehszlovák félnek. A javaslatra a csehszlovák kormány nem válaszolt, ugyanakkor a Duna egyoldalú, csak csehszlovák területen megvalósított egyoldalú elterelését helyezte kilátásba a bősi erőmű üzembehelyezése érdekében.   
118 1989.12.16 V Gabčíkove demonštrovalo niekolko sto občanov proti dostavbe vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
119 1989.12.16 Denník Pravda: Ďalší postup na SVD
Článok
  
120 1989.12.22 Denník Pravda: Pomer síl v prospech ekológov. Vodné dielo pod kritickým drobnohľadom
Článok
  
121 1990.01.06 A magyar miniszterelnök levélben összegzi álláspontját: közös felülvizsgálatot szorgalmaz, melynek eredményei alapján a választások utáni új kormányok szerződésmódosításban állapodhatnának meg. Egyben üdvözli, hogy Csehszlovákiában is megváltozott a kérdés megítélése, a bársonyos forradalom után megalakult új szlovák kormány ugyanis 1989 decemberében azonnal leállította az egyoldalú üzembehelyezés munkálatait.   
122 1990.01.25 Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök meghívására Magyarországra látogat Václav Havel köztársasági elnök. Megbeszélésük fő témája a Bős—Nagymarosi Vízlépcsőrendszer, valamint a két országban élő nemzeti kisebbségek problémája.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
123 1990.02.03 Az FMK és a VPN szervezésében a Hainburg és a Visegrád közötti Duna-szakaszon élőláncot alkotva tízezrek tiltakoznak a Bős—Nagymarosi Vízlépcsőrendszer megépítése ellen. Az élőlánc szervezői megalakítják az Eurolánc polgári kezdeményezést. Pozsonyban újjáalakul az 1948-ban felszámolt Szlovákiai Szociáldemokrata Párt.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
124 1990.02.03 február 3. Osztrák-szlovák-magyar tüntetés a Duna mentén a bős-nagymarosi vízlépcső építkezés ellen.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
125 1990.02.03 Magyar, szlovák és osztrák környezetvédők tiltakozó élőláncot alkotnak Pozsony és Bős között.   
126 1990.10.15 A nagymarosi erőmű osztrák kivitelezőjével folytatott tárgyalás-sorozat lezárása: a magyar kormány meghatalmazottja 2,881 milliárd schilling értékű tartozást ismer el.   
127 1991.01.18 január 18. Csehszlovákia bejelenti, hogy a bős-nagymarosi erőmű felépítése megvalósítható Magyarország nélkül is. (→ 1989. október 4.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
128 1991.02.08 František Mikloško és Vladimír Mečiar vezetésével szlovák küldöttség tárgyal Budapesten a Bős—Nagymarosi Vízlépcsőrendszerről és a nemzetiségi kérdésről.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
129 1991.02.20 A Csallóközi Városok és Falvak Társulása petícióban követeli a Bős—Nagymarosi Vízlépcsőrendszer építésének azonnali leállítását és a csehszlovák-magyar államközi egyezmény érvénytelenítését. Az FMK koalíciós egyezményt ír alá a VPN-nel, a KDM-mel és a Demokrata Párttal, amely értelmében önálló politikai szubjektumként csatlakozik a kormánykoalícióhoz.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
130 1991.04.16 április 16. A Parlament dönt a bősnagymarosi beruházás azonnali leállításáról és felkéri a kormányt az ilyen irányú tárgyalások megkezdésére. ( → 1989. október 30-31.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
131 1991.04.16 Az Országgyűlés határozatot hoz a vízlépcsőrendszer ügyéről (26/1991.(IV.23.) OGY határozat): tárgyalásokra hatalmazza fel a kormányt az 1977. évi államközi szerződés közös megszüntetéséről és a következmények rendezésére, új államközi szerződés kötéséről. Az új szerződést a környezeti-ökológiai értékek közös védelmének elsődlegessége jegyében kell megkötni.   
132 1991.04.22 Vladimír Mečiar szlovák miniszterelnök Budapesten Mádl Ferenc tárca nélküli miniszterrel tárgyal a Bős—Nagymarosi Vízlépcső jövőjéről. Megegyezés ezúttal sem születik.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
133 1991.04.22 április 22. Ján Carnogursky szlovák miniszterelnök és Mádl Ferenc tárca nélküli miniszter tárgyalásai Budapesten a bős-nagymarosi beruházásról. Semmiféle döntés nem születik.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
134 1991.04.22 Kormányközi tárgyalás Budapesten, melyen a vízlépcsőrendszer kedvezőtlen környezeti hatásait már a csehszlovák fél sem vitatja, azonban műszaki pótintézkedésekkel elháríthatónak ítéli őket. A csehszlovák delegáció vezetője (Vladimir Meciar szlovák miniszterelnök) utolsó hivatali napját tölti, ezért érdemi választ már nem ad a - közös felülvizsgálatot szorgalmazó - magyar javaslatra.   
135 1991.07.15 Kormányközi tárgyalás Pozsonyban. A magyar fél megismételte az ökológiai-környezeti szempontok elsődlegességén alapuló álláspontját. A cseh-szlovák fél ezúttal is kifejezte a bősi erőmű üzembehelyezéséhez való ragaszkodását. Jelezte, hogy a megegyezés hiánya esetén felvetődik az egyoldalú megoldás lehetősége, a bősi erőmű üzembehelyezése kizárólag cseh-szlovák területen megvalósított munkálatok révén. A magyar fél kifejtette, hogy ez a megoldás, ami a Duna egyoldalú elterelésével járna, a magyar területi integritás és a nemzetközi jog durva megsértése lenne. A magyar fél az ökológiai kockázatok feltárásához kétoldalú (magyar, cseh-szlovák) bizottságra tett javaslatot, a cseh-szlovák területen folyó építési munkák egyidejű leállítását kérve.   
136 1991.09.25 - Magyarország megkapja az értesítést a bősnagymarosi erőmű „C” változatának előkészítéséről. (→ január 18.; → 1992. február 14.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
137 1991.12.02 Kormányközi tárgyalás Budapesten, melyen a csehszlovák fél még 10 nap haladékot kér a közös - EU közreműködést is feltételező - felülvizsgálat ügyében adandó válaszra.   
138 1991.12.12 A csehszlovák kormány határozatot hoz, melyben jóváhagyja a bősi erőmű ún. C változat szerinti, 1992. őszi üzembehelyezését. A C változat a Duna egyoldalú, csak csehszlovák területen megvalósuló elterelését jelenti.   
139 1992.03.19 március 19. Mádl Ferenc tárca nélküli miniszter Brüsszelben tájékoztatja az Európai Közösség képviselőit a bősnagymarosi erőműre vonatkozó magyar álláspontról.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
140 1992.03.24 Az Országgyűlés határozatban (12/1992.(IV.4.) OGY határozat) hatalmazza fel a kormányt az 1977. évi államközi szerződés egyoldalú megszüntetésére, tekintettel arra, hogy a csehszlovák fél nagy erőkkel folytatja a C variáns munkálatait.   
141 1992.05.07 Az SZNT ülésén ismét előterjesztik a Szlovákia szuverenitásáról szóló nyilatkozatot. A szavazáson a jelenlévő 139 képviselő közül 73 szavaz a nyilatkozat elfogadása mellett, így az nem kapja meg a szükséges háromötödös szavazattöbbséget. A magyar kormány úgy határoz, hogy felmondja a Bős—Nagymarosi Vízlépcsőrendszerről kötött 1977. évi államszerződést.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
142 1992.05.07 Vláda Maďarskej republiky jednostranne rozhodla o vypovedaní medzištátnej zmluvy o výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
143 1992.05.19 A magyar kormány diplomáciai jegyzékben értesíti Csehszlovákiát a Bős—Nagymarosi Vízlépcsőrendszer megépítéséről és üzemeltetéséről 1977-ben megkötött szerződés május 25-i hatállyal történő felmondásáról.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
144 1992.05.19 Magyar diplomáciai jegyzék átadása a csehszlovák félnek, amely szerint Magyarország 1992. május 25-i hatállyal megszünteti a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer megvalósításáról kötött 1977. évi szerződést. Egyúttal, a következmények rendezésére, új államközi szerződés kötésére hívja fel a csehszlovák felet.   
145 1992.05.22 A csehszlovák kormány diplomáciai jegyzéket juttat Budapestre, amelyben leszögezi, hogy Magyarországnak nincs jogi indoka a Bős—Nagymarosi Vízlépcsőrendszerről szóló szerződés felmondására.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
146 1992.05.25 május 25. A kormány felmondja a bősnagymarosi vízlépcsőről Csehszlovákiával kötött szerződést. (Bejelentik: május 7.) (→ 1977. szeptember 14-16.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
147 1992.06.09 A magyar Országgyűlés hatályon kívül helyezi a Bős—Nagymarosi Vízlépcsőrendszer megvalósításáról és üzemeltetéséről szóló 1977. évi szerződést.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
148 1992.06.09 Maďarský parlament vyhlásil zmluvu o Sústave vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros za neplatnú. Už 25. mája vstúpilo do platnosti jednostranné vypovedanie zmluvy maďarskou vládou.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
149 1992.06.09 június 9. Az Országgyűlés hatályon kívül helyezi a bős-nagymarosi vízlépcső megvalósításáról és üzemeltetéséről Csehszlovákiával kötött szerződést. ( → május 25.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
  
150 1992.06.09 Az Országgyűlés törvénybe foglalja a vízlépcsőrendszer elhagyását: az 1992. évi XL. törvény hatályon kívül helyezi az 1977. évi államközi szerződést becikkelyező törvényerejű rendeleteket.   
151 1992.10.22 Brüsszelben eredménytelen tárgyalások zajlanak Csehszlovákia, Magyarország és az Európai Közösség képviselői között a Bős—Nagymarosi Vízerőműről.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
  
152 1992.10.23 A magyar kormány keresetlevelet nyújt be a hágai Nemzetközi Bírósághoz a Duna várható egyoldalú elterelése miatt.   
153 1992.10.24 Pri Gabčíkove oficiálne ukončili výstavbu objektov Vodného diela Gabčíkovo Nagymaros podľa upravených projektov, ktoré vznikli odstúpením maďarskej strany od výstavby diela. Začalo sa napĺňanie vodnej zdrže. V elektrárni stupňa Gabčíkovo inštalovali osem Kaplánových turbín s celkovým výkonom 90 MW.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
154 1992.10.25 A csehszlovák építők Dunacsúnynál, a Duna 1851,75 folyamkilométerénél, mintegy 40 kilométer hosszúságban csehszlovák területre terelték a határfolyót.   
155 1992.10.26 A hágai Nemzetközi Bíróság sajtóközleménye a bős-nagymarosi ügyről
Dokumentum
  
156 1992.10.27 Az EU Bizottsága képviselőjével bevonásával folytatott tárgyaláson aláírták az ún. londoni jegyzőkönyvet, amely három lépcsős rendezési eljárást rögzít. A felek vállalták, hogy az országok közti jogvitát közösen a hágai Nemzetközi Bíróság elé terjesztik, és a bíróság ítéletéig tartó időszakra átmeneti vízmegosztást alkalmaznak. A csehszlovák fél ígéretet tett, hogy a mederelzárástól függetlenül, még a határszelvény előtt, a Duna vizének legalább 95 százalékát az eredeti mederbe engedik. Ezen utóbbi vállalását a csehszlovák fél nem teljesítette.   
157 1992.10.27 A londoni jegyzőkönyv
Dokumentum
  
158 1993.01.01 Csehszlovákia szétválik, megalakul a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság. Szlovákia a bősi vízlépcső örökösének és az 1977. évi államközi szerződés jogutódjának nyilvánítja magát.   
159 1993.04.07 V Bruseli bola podpísaná medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou dohoda na úrovni štátnych tajomníkov zahraničných vecí o predložení sporu o dostavbu Gabčíkova Medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu. (Dňa 7. mája 1992 maďarská vláda jednostranne rozhodla o vypovedaní medzištátnej zmluvy o Vodnom diele Gabčíkovo - Nagymaros.)
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
160 1993.04.07 A kormányok képviselői aláírták a hágai Nemzetközi Bíróság elé terjesztendő, ún. Külön Megállapodást. A Külön Megállapodást mindkét ország parlamentje megerősítette (29/1993(V.4.) OGY határozat).   
161 1993.04.07 A Külön Megállapodás
Dokumentum
  
162 1993.12.22 Az EU Bizottságának képviselője - az ún. három oldalú szakmai bizottság munkái alapján - javaslatot tett a magyar és a szlovák kormánynak a Duna ideiglenes vízmegosztásáról. Az ajánlat szerint a teljes vízmennyiség 40 százalékát kellene a közös mederbe juttatni. Az ajánlatot a magyar fél elfogadta; a szlovák fél elhalasztotta a választ, a teljesítés lehetőségét műszaki feltételek megvalósításában jelölve meg.   
163 1995.04.19 A magyar és a szlovák kormány meghatalmazottai Budapesten aláírták a Szigetköz ideiglenes vízpótlása érdekében végzendő műszaki beavatkozásokról szóló szerződést. A szerződés szerint a hágai ítéletig tartó időszakban a szlovák fél éves átlagban 400 köbméter vizet biztosít másodpercenként a közös mederszakaszba, és a magyar fél fenékküszöböt létesít Dunakilitinél a szigetközi ágak vízpótlása érdekében. A szerződés kötésével egyidőben fejezte be a szlovák fél különféle műszaki problémák elhárítását, és maximális szintre emelte a dunacsúnyi tározóban a duzzasztást.   
164 1996.12.05 A hágai Nemzetközi Bíróság közleményben tudatta, hogy befejezte a beterjesztett írásbeli anyagok tanulmányozását, és a három hetes szóbeli meghallgatás első napjául 1997. március 3-át jelölte meg.   
165 1996.12.06 A hágai Nemzetközi Bíróság sajtóközleménye a bős-nagymarosi ügyről
Dokumentum
  
166 1997.02.17 A hágai Nemzetközi Bíróság sajtóközleménye a bős-nagymarosi ügyről
Dokumentum
  
167 1997.02.17 A hágai Nemzetközi Bíróság sajtóközleménye a bős-nagymarosi ügyről
Dokumentum
  
168 1997.03.03 Na Medzinárodnom súde v Haagu sa začali rokovania o Vodnom diele Gabčíkovo Nagymaros.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
169 1997.03.03 A magyar delegáció közleménye a szóbeli eljárásról
Dokumentum
  
170 1997.03.04 A magyar delegáció közleménye a szóbeli eljárásról
Dokumentum
  
171 1997.03.05 A magyar delegáció közleménye a szóbeli eljárásról
Dokumentum
  
172 1997.03.06 A magyar delegáció közleménye a szóbeli eljárásról
Dokumentum
  
173 1997.03.07 A magyar delegáció közleménye a szóbeli eljárásról
Dokumentum
  
174 1997.03.24 24. - 27. marec. Pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu sa konala prezentácia Slovenska v spore o Sústave vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
175 1997.03.24 A Magyar Távirati Iroda közleménye a szóbeli eljárásról
Dokumentum
  
176 1997.03.25 A Magyar Távirati Iroda közleménye a szóbeli eljárásról
Dokumentum
  
177 1997.03.25 A Magyar Távirati Iroda közleménye a szóbeli eljárásról
Dokumentum
  
178 1997.03.26 A Magyar Távirati Iroda közleménye a szóbeli eljárásról
Dokumentum
  
179 1997.03.27 A Magyar Távirati Iroda közleménye a szóbeli eljárásról
Dokumentum
  
180 1997.04.01 1.-2. apríl. Sudcovia Medzinárodného súdneho dvora (MSD) v Haagu navštívili Gabčíkovo a Nagymaros. Po prvý raz v histórii MSD v Haagu vykonali sudcovia obhliadku lokality, ktorej sa týkal spor.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
181 1997.04.01 A hágai bírák megkezdik négy napos helyszíni tájékozódásukat, megtekintik a bősi vízlépcsőt, bejárják csallóközi és szigetközi hatásterületét, valamint tájékozódnak a nagymarosi építkezéssel érintett vízbázisokról.   
182 1997.04.09 A hágai Nemzetközi Bíróság sajtóközleménye a bős-nagymarosi ügyről
Dokumentum
  
183 1997.04.10 A magyar delegáció közleménye a szóbeli eljárásról
Dokumentum
  
184 1997.04.11 A magyar delegáció közleménye a szóbeli eljárásról
Dokumentum
  
185 1997.04.12 A magyar állam képviselőjének záró előadása a bíróság előtt
Dokumentum
  
186 1997.04.14 A Magyar Távirati Iroda közleménye a szóbeli eljárásról
Dokumentum
  
187 1997.04.15 A szlovák állam képviselőjének záró előadása a bíróság előtt
Dokumentum
  
188 1997.04.15 A Magyar Távirati Iroda közleménye a szóbeli eljárásról
Dokumentum
  
189 1997.04.15 A hágai Nemzetközi Bíróság sajtóközleménye a bős-nagymarosi ügyről
Dokumentum
  
190 1997.09.19 A hágai Nemzetközi Bíróság sajtóközleménye a bős-nagymarosi ügyről
Dokumentum
  
191 1997.09.25 Medzinárodný súdny dvor v Haagu vyniesol rozsudok v spore medzi Maďarskom a Slovenskom o výstavbe a používaní Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, podľa ktorého zmluva medzi Maďarskom a Československom z roku 1977 je naďalej platná a Maďarsko nemalo právo ju vypovedať. Slovensku súd vyčítal uvedenie tzv. variantu C (vybudovaného len na území Slovenskej republiky) do prevádzky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
192 1997.09.25 A hágai Nemzetközi Bíróság ítéletet hirdet a bős-nagymarosi ügyben folyó peres eljárásban: mindkét felet elmarasztalta különféle jogsértésekért. Az ítélet szerint Magyarország jogtalanul szüntette meg az 1977. évi vízlépcsőszerződést, Szlovákia jogtalanul helyezte üzembe a bősi erőművet. Az ítélet a végrehajtást illetően részletes iránymutatással szolgál, melyek között a környezetvédelmi szempontokra és az elszámolás (kártérítés) módozataira is kitér.   
193 1997.09.25 A bíróság tagjainak nyilatkozatai, különvéleményei és ellenvéleményei   
194 1997.09.25 Az ítélet
Dokumentum
  
195 1997.09.25 A bíróság tagjainak nyilatkozatai, különvéleményei és ellenvéleményei
Dokumentum
  
196 1997.09.25 A hágai Nemzetközi Bíróság sajtóközleménye a bős-nagymarosi ügyről
Dokumentum
  
197 1997.09.25 A hágai Nemzetközi Bíróság sajtóközleménye a bős-nagymarosi ügyről
Dokumentum
  
198 1997.09.26 Ján Čarnogurský: Ako sme dokončili Gabčíkovo
Ján Čarnogurský, Cestami KDH, Vyd. M. Vaška Prešov 2007 Doc. 61 (p. 368), Doc. 61
  
199 1997.09.30 A kormány 163/1997.(IX.30.) számú rendeletében határozza meg a hágai Nemzetközi Bíróság Dunával kapcsolatos döntéséből adódó kormányzati feladatok koordinációját. Kormánybiztos nevez ki a hágai ítélettel összefüggő teendők ellátására, a szlovák féllel folytatott tárgyalások vezetésére.   
200 1997.12.15 A magyar-szlovák tárgyalások negyedik, budapesti találkozóján - magyar kérésre - a felek meghosszabbítják az 1995. április 19-i vízpótlási egyezmény hatályát.   
201 1998.01.12 Slovenská a maďarská strana sa zhodli na dodržaní zmluvy z roku 1977 o výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros s využitím kompromisného riešenia medzi troma alternatívami navrhnutými maďarskou stranou v novembri 1997.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
202 1998.02.04 Maďarsko a Slovensko sa dohodli, že sa zrieknu vzájomných nárokov na odškodné vo výške päť miliárd USD, ktoré súvisia so sporom v kauze Gabčíkovo - Nagymaros.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
203 1998.02.27 Tíz tárgyalási fordulót követően a delegációk egy keretmegállapodás tervezetét parafálják Pozsonyban a hágai ítélet végrehajtását jelentő teendőkról. A tervezet szerint a magyar fél vállalja egy dunakanyari gát építését, valamint elfogadja a szlovák vízmegosztási javaslatot, amely a Duna-mederbe átlagosan 7,5 százalék vizet irányoz elő.   
204 1998.02.29 Tüntetés a parlament előtt a dunakanyari gát terve ellen. A tüntetők Göncz Árpád köztársasági elnököt kérik, segítse tiltakozásukat a Dunaszaurusz ellen.   
205 1998.03.10 Vláda schválila Rámcovú dohodu medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o Sústave vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
206 1998.03.11 A kormány határozatot hoz (1026/1998.(III.11.) számú határozat), melyben a keretmegállapodás aláírását elhalasztja, illetve újabb szakértői vizsgálatok végzése után készülő hatástanulmány eredményeitől teszi függővé.   
207 1998.03.19 Maďarský veľvyslanec Jenó Boros odovzdal Vladimírovi Mečiarovi list Gyulu Horná adresovaný Medzinárodnému súdnemu dvoru (MSD) v Haagu. Okrem iného sa v ňom uvádzali dôvody maďarskej strany na odloženie termínu podpísania Rámcovej dohody medzi Maďarskou republikou a Slovenskom v súvislosti s rozhodnutím MSD v kauze Vodné dielo Gabčíkovo - Nagymaros.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
208 1998.07.25 A kormány 139/1998.(VII.25.) számú rendeletével módosítja a kormánybiztosi hatáskörről szóló 163/1997.(IX.30.) kormányrendeletet, és új kormánybiztost nevez ki. A kormánybiztos mandátumának része a magyar-szlovák tárgyalások folytatása új tartalommal: a keretmegállapodás-tervezet és a dunakanyari gát tervének visszavonása, a Dunába juttatott vízmennyiség növelésénke szorgalmazása.   
209 1998.09.03 A szlovák kormány új beadvánnyal fordul a hágai Nemzetközi Bírósághoz, melyben az 1997. szeptemberi ítélet értelmezését kéri, valamint azt, hogy róják meg a magyar felet a keretmegállapodás aláírásának késlekedése miatt.   
210 1998.09.03 A hágai Nemzetközi Bíróság sajtóközleménye a bős-nagymarosi ügyről
Dokumentum
  
211 1998.10.07 A hágai Nemzetközi Bíróság elnöke konzultációt folytat az országok képviselőivel az új szlovák beadvány miatti teendőkról. A magyar képviselőtől írásbeli álláspontot kér.   
212 1998.10.07 A hágai Nemzetközi Bíróság sajtóközleménye a bős-nagymarosi ügyről
Dokumentum
  
213 1998.11.27 Slovenské expertné skupiny rokovali o podmienkach naplnenia výroku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu týkajúceho sa Vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
214 1998.11.27 Az új kormánybiztos első tárgyalása Pozsonyban. Ezt követően, 1999-ben január 28-án, március 10-én és május 14-én volt tárgyalás.   
215 1998.12.07 A magyar fél átadta a hágai Nemzetközi Bíróságnak a szeptember 3-i szlovák beadvánnyal kapcsolatos álláspontját: Nem javasolta, hogy a szlovák beadvány alapján eljárás kezdődjék.   
216 1999.01.28 V Budapešti sa konalo druhé (opäť neúspešné) kolo rokovaní vládnych delegácií Maďarskej republiky a Slovenskej republiky o realizácii rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
217 1999.01.29 A kormány határozatot hozott a hágai Nemzetközi Bíróság döntésének végrehajtásával kapcsolatos magyar-szlovák tárgyalásokon képviselendő magyar álláspontról és az ezzel összefüggő egyes teendőkről (1009/1999.(I.29.) kormányhatározat).   
218 1999.05.14 Tárgyalás Budapesten. A magyar fél vállalta, hogy minden kérdésre kiterjedően részletes tervet dolgoz ki a bősi erőmű működtetésével kapcsolatos műszaki, környezetvédelmi teendőkről, a dunai vízmegosztás módozatairól.   
219 1999.12.09 A kormánybiztos átadta a szlovák félnek a májusi tárgyalás vállalása alapján a terveket, melyeknek azonban számos elemét - így például a tervezett szigetközi gátakat, illetve a vízmegosztási javaslatot - több szakmai testület is bírálta. A szlovák fél - a szükséges fordítások után - a következő év közepére ígérte álláspontja kialakítását.   
220 2000.12.19 Megérkezett Budapestre a szlovák vélemény a magyar javaslatokról. A csaknem 1400 oldalas tételes válasz alapján - a magyar fordítást követően - folytatódhatnak a tárgyalások   
221 2001.04.02 A magyar fél diplomáciai úton tárgyalási javaslatot juttatott el a szlovák tárgyalódelegációhoz. A Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a hágai Nemzetközi Bíróság 1997. szeptember 25-i ítéletének érvényre juttatásáról című dokumentum egy keretszerződés tervezete, melynek alapján megszülethetne a hágai ítélet szerinti államközi szerződés.   
222 2001.06.05 Tárgyalás Pozsonyban. A tárgyaláson sem a dunakanyari vízlépcső, sem a dunai vízmegosztás vitatott kérdéseiről nem született megállapodás.   
223 2001.06.29 Tárgyalás Budapesten. A szlovák delegáció átadja az április 2-i magyar javaslathoz fűzött írásbeli észrevételeit. A magyar delegáció elfogadja a szlovák javaslatot, hogy közös jogi, illetve műszaki-környezetvédelmi munkacsoportok alakuljanak, melyek szakmai kérdésekben dolgoznak ki közös megoldásokat, a kormányközi tárgyalások csak a közös szakmai csoportok munkájának befejezése folytatódnak.   
224 2001.09.13 Kormányközi tárgyalás Pozsonyban, melyen a szakmai csoportok feladatait határozták meg.   
225 2003.12.11 A magyar kormány határozatot hoz a hágai ítélet végrehajtásáról folytatott kormányközi tárgyalások folytatásáról.   
226 2003.12.16 A kormány novemberi határozatának megfelelően december 16-án megtartotta alakuló ülését a Hágai Nemzetközi Bíróság bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos döntéséből adódó kormányzati feladatokat koordináló tárcaközi bizottság.   
227 2004.04.13 Pozsonyban ültek tárgyalóasztalhoz a felek, hogy a bős-nagymarosi vízlépcső ügyében született hágai nemzetközi bírósági döntés végrehajtásáról tárgyaljanak. Erdey György megbízatása óta először találkozott szlovák partnerével. Dr. Persányi Miklós és Miklós László, a szlovák kormány környezetvédelmi minisztere jelenlétükkel jelképesen kívántak nyomatékot adni kormányaik megállapodást célzó törekvéseinek.   
228 2004.12.11 A magyar kormány határozatot hoz a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer tervének hatáskörzetébe tartozó folyó- és tájrehabilitáció elveiről és ezzel összefüggésben a magyar-szlovák tárgyalásokon képviselendő álláspontról.   
229 2005.03.03 Magyar-szlovák tárgyalások Győrben a bősi erőmű kérdéseiről. A tárgyaláson a szakértői csoportok által összeállított megtárgyalandó kérdések elfogadása és a további találkozók menetrendjének megállapítása szerepelt. Dominik Kocinger közölte: feltétel nélkül elfogadták a szakértők által összeállított anyagot az egyeztetésekről a hajózhatóság, az árammegosztás, és az árvízvédelem kérdésköreiről.   
230 2006.10.05 Magyar-szlovák kormányközi tárgyalás Pozsonyban, melyen elismerőleg jóváhagyták és lezárták a 2001-ben alakult munkacsoportok jelentéseit. A kormányküldöttségek megállapodtak abban, hogy soronkövetkező találkozójukra 2006 decemberében, Budapesten kerül sor.   
231 2006.12.19 Tárgyalás Budapesten. A szlovák küldöttség egy megállapodás-tervezetet adott át a magyar partnereknek, amely egyebek között rendelkezne az erőműrendszerre vonatkozó, a két ország közötti alapszerződés egyes kötelezettségeinek ideiglenes felfüggesztéséről, energiatermelési, hajózási, pénzügyi, elszámolási kérdésekről.   
232 2007.03.07 Tárgyalás Pozsonyban. A Felek kölcsönösen röviden ismertették a 2006. december 19-i tárgyalások alkalmával átadott anyagokra készített és 2007. február 22-én kicserélt válaszaik tartalmát. A mai tárgyalások során a felek az alábbiakban állapodtak meg:--   a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer ügyében hozott Ítélet végrehajtásával összefüggésben a lehető legrövidebb időn belül megkezdik a stratégiai hatásvizsgálatot;--   közös munkacsoportot hoznak létre, a munkacsoport 2007 április végéig elkészíti a stratégiai hatásvizsgálatra vonatkozó javaslatot. Azokban a kérdésekben, amelyekben addig nem jutnak egyetértésre, a munkacsoport szlovák és magyar tagozata megfogalmazza saját álláspontját, és azt a plenáris ülés elé terjesztik;--   a munkacsoport szlovák tagozata március végéig átadja a munkacsoport magyar tagozata részére a SEA tárgyára, tartalmára és metodikájára vonatkozó javaslatát, amely tekintetbe veszi a releváns irányelveket, beleértve a Víz Keretirányelvet is;--   a szlovák fél javaslatot készít a Pozsony és Budapest közötti Duna szakaszon elvégzendő azon közös környezeti monitoring metodikájára, amely monitoring a felek egyetértése esetén a stratégiai hatásvizsgálat háttéranyagául fog szolgálni;   
233 2007.05.03 Magyar-szlovák kormányközi tárgyalás Budapesten. A felek megkezdték a vitát a szlovák fél 2006. decemberi megállapodás-tervezetéről és az arra válaszul készített magyar tervezetről. A felek rögzítették, hogy a 2007. március 7-i tárgyalás jegyzőkönyvének 6. pontja értelmében a magyar fél 2007. március 21-én átadta a szlovák fél részére a szlovák fél által az Európai Unió releváns jogi normáira vonatkozó összeállításra adott válaszával összefüggő álláspontját, amelyet a jelen jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmaz angol és magyar nyelven. A szlovák fél a mai tárgyaláson átadta a magyar félnek a SEA tárgyára, tartalmára és metodikájára vonatkozó angol nyelvű javaslatát, amelyet a tárgyalás jegyzőkönyvének 5. sz. melléklete tartalmaz.   
234 2007.11.06 Tárgyalás Pozsonyban. A Felek jóváhagyták a közös szlovák-magyar stratégiai hatásvizsgálat előkészítésével foglalkozó szakértői munkacsoport tárgyalásain elért eredményeket. A szlovák fél a 2007. május 3-i jegyzőkönyv értelmében 2007. május 24-én átadta A Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a Nemzetközi Bíróságnak a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer ügyében 1997. szeptember 25-én született ítélete végrehaj-tásának módozataira vonatkozó szlovák és magyar megállapodás tervezet elemzésre, figyelembe véve a kormányküldöttség 2007. május 3-án Budapesten megvalósult tárgyalásait című anyagot. A magyar fél 2007. szeptember 18-án átadta a szlovák félnek A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság tárgyalásai a Nemzetközi Bíróságnak a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer ügyében 1997. szeptember 25-én meghozott ítélete végrehajtásának módozatairól. Észrevételek a szlovák fél által 2007. május 24-én átadott elemzés-re és az ahhoz csatolt (második) szlovák megállapodás-tervezetre című dokumentumot.   
235 2008.08.12 Tárgyalás Komáromban. A Felek megállapodtak, hogy közös magyar-szlovák stratégiai környezeti vizsgálat indul a Bős-Nagymaros ügyben.   
236 2009.03.19 Tárgyalás Pozsonyban. Folytatódik a helyben járás a dunai vízlépcső ügyében - (Felvidék-Ma)A kormányküldöttségek és kormánybiztosok megállapodtak, hogy április végéig újra találkoznak, hogy tető alá hozzanak egy közös nyilatkozatot a dunai vízlépcső ügyében a hágai nemzetközi bíróságnak, amely januárban szólította fel a két országot: szülessen végre már valamilyen megállapodás az 1997-es bírósági ítélet végrehajtásával kapcsolatban. Ezúttal abban állapodtak meg, hogy a 2006 októberében kidolgozott szlovák javaslatról nincs értelme tárgyalni, mert mind Pozsony, mind Budapest más-más észrevételeket fűzött hozzá, így lényegében mára már két változata létezik, pedig a lényege az volt, hogy átmenetileg felfüggesztik az 1977-es szerződés hatályát, s közben új megállapodást kötnek a bősi erőmű üzemeltetéséről, illetve vele kapcsolatosan a Dunára vonatkozóan is. Tegnap arra jutott a két küldöttség, hogy a Duna-hasznosítás környezeti hatásainak elbírálása vezethet el az új szlovák-magyar megállapodáshoz, ehhez viszont független külföldi szakértők bevonására és munkájára is szükség lesz. Az ő javaslataik hozhatják közelebb a monstre vita lezárását. Áprilisban erről kellene megszületnie a közös nyilatkozatnak Hága számára. Akkor a kormánybiztosokon kívül a hágai bíróság ügynökei és nemzetközi jogi szakértők ülnek majd tárgyalóasztalhoz itt, Szlovákiában, hogy túllépjenek azon az állapoton, amely szerint Magyarország jogsértő módon állt el a nagymarosi vízlépcső megépítésétől, Szlovákia - pontosabban akkor még Csehszlovákia - pedig törvénysértő módon helyezte üzembe a bősi vízerőművet.   
237 2009.04.30 Tárgyalás Pozsonyban. A Felek megbeszélést folytattak a hágai Nemzetközi Bíróság részére benyújtandó közös nyilatkozat tartalmáról. A magyar fél 2009. április 28-án megküldte a Joint statement of the Agent of the Republic of Hungary and the Agent of the Slovak Republic on the state of affairs in the Case Concerning the Gabcíkovo-Nagymaros Project megnevezésű javaslatát. Megegyeztek abban, hogy a szlovák fél kiegészíto szövegjavaslatát megküldi a magyar félnek 2009. május 15-ig. A Felek arra törekszenek, hogy a közös nyilatkozatot 2009. június 30-ig a hágai Nemzetközi Bíróság részére megküldjék.   
238 2009.12.15 Tárgyalás Budapesten. A felek megállapodtak, abban, hogy az Irányító Testület szabályzatának hatályát 2010. április 30-ig meghosszabbítják.A magyar fél vállalta, hogy 2009. december 23-ig átadja a szlovák félnek a Background paper for the Strategic Environmental Assessment of the Danube section between the Sap and Ipel confluence. Draft Environmental Report for discussion with the Slovak Party megnevezésű dokumentumot. A magyar fél vállalta továbbá, hogy 2010 januárjában átadja a szlovák félnek az Irányító Testület társelnökeinek 2009. márciusi 5-i pozsonyi találkozóján átadott előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány végleges változatát, valamint ezt követően a Duna Szap feletti szakasza környezeti rehabilitációjára vonatkozó Környezeti Jelentés magyar javaslatát.A szlovák fél a mai napon átnyújtotta a The standpoint of the governemental Delegation of the Slovak Republic on the Hungarian document named The Rehabilitation of the Szigetköz Reach of the Danube című válaszát az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányra, amely a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.   
239 2010.01.28 Tárgyalás Pozsonyban. A megbeszélés tárgyát a Nemzetközi Bírósághoz címzett közös nyilatkozat jóváhagyása képezte. A felek a közös nyilatkozat tartalmában megegyeztek, és azt aláírták.   
240 2010.03.05 A KVVM elküldte a Megvalósíthatósági tanulmányt a szlovák félnek, melyben nyolc fenékgát építésére tett javaslatot a Szigetköz vízpótlása érdekében. A sajtóhírek és a környezetvédők tiltakozásának következtében a minisztérium közleményben tájékoztatást adott, miszerint a Szlovákiába kiküldött anyagot sem a tárcát vezető miniszter, sem az államtitkár nem ismerte, és a miniszteri értekezlet se tárgyalta. Az anyag tartalmát és kiküldésének szabályosságát a minisztérium vizsgálja, eredményét két héten belül nyilvánosságra fogja hozni. Amennyiben a szükséges társadalmi egyeztetés elmaradt, a tárca azt meg fogja tartani.A belső vizsgálatot március 25-én lezárták. Szabó Imre másnap, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a környezetvédők hortobágyi országos találkozóján ismertette eredményét és következményeit. Megállapította, hogy az eljárás tekintetében nem tartottak be minden szabályt. Ennek következtében fölmentette a titkári feladatok alól Dr. Kovács György urat. Az átmeneti feladatok ellátásával Dr. Erdey György államtitkár urat bízta meg.   
241 2012.12.17 J. Čarnogurský, články: Vrany sa zlietavajú V.. Internetové primitívnosti, ktoré sa snažia mobilizovať proti mojej prípadnej prezidentskej kandidatúre, uvádzajú ešte jednu absurdnosť. Píše sa v nich, že som zastavil budovanie metra v Bratislave a dokončenie Vodného diela Gabčíkovo ( VDG ). Budovanie metra v Bratislave zastavil vtedajší...
Článok
  
Total 241 records.